Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: notulen B & W fabricage (tekeningen 1905-1906)


Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1701 (jaar 1905)
Inventarisnummer: 1702 (jaar 1906)
Inventarisnummer: 1703 doos 1 (jaar 1906)
Inventarisnummer: 1703 doos 2 (jaar 1906)
Inventarisnummer: 1704 (jaar 1906)
Inventarisnummer: 1705 (jaar 1906)

Notulen B & W fabricage (SAD 6-1702 (1906))

Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1702 (jaar 1906)

envelop 1 (vergadering 2-1-1906)
tekst Bagijnhof 23 [1A.] G. Wekker, vergunning verleend tot het in voorraad hebben van ten hoogste 12 kg calcium carbid
tekst Heerheymansuisstraat 100 en 102 [2A.] woningwet
briefhoofd [4A.] Maatschappij tot vervaardiging van gasmeters voorheen G. Heeley en Co.
brief [7A.] A. Brus, melkboer te Dubbeldam (huur kade Nieuwe stadspolders)
[7C.] Cornelis Visser Pz, riethandelaar te Papendrecht (huur kade Nieuwe stadspolders)
tekst Bagijnhof [10A.] post-en telegraafkantoor, klok met Amsterdamse en- Greenwichtijd
brief [14A.] direction Cirque Holandais, Durandsen
envelop 2 (vergadering 9-1-1906)
tekst [1A.] pontschipper Zwijndrechtsche Veer:
Jan Hendrik Dalm, geb. 29-10-1877
Frederik Dirk Knijff, geb. 29-11-1884
pontschipper Papendrechtsche Veer:
Nicolaas Knijff, geb. 17-1-1886
benoemd tot roerganger
P. 't Hart en L.J. van Andel
tekst Botjesstraat 23 [2B.] Jacob Schotel, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Nicolaasstraat 14 [3B.] W.L. Hoffman, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst perceel B1189 [6A.] Willem Steiner, ondernemer van de Stoomautomobieldienst Papendrecht-Giessendam, wonende te Dordrecht, oprichting van eene bergplaats van petroleum van hoogstens 10 vaten in een houten schuurtje op het perceel deze gemeente
tekst/brief [9A.] G.J.W. Spinhoven, kantoor en kelders, Blauwpoortsplein 4 en Binnewalevest 22 [=doorgestreept], Dordrecht
Dordrecht, 15 Dec. '05,
Aan Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ondergeteekende geeft bij deze met verschuldigde eerbied te kennen dat hij in pand 4 gelegen aan het Blauwpoortsplein te Dordrecht met goedkeuring van de verhuurster mevr. Blusse-Vriesendorp een stal heeft laten maken voor twee hitten, welke geheel naar de eischen des tijds is ingericht en verzoekt beleefd om goedkeuring van Burgemeester en Wethouders, Hoogachtend,
G.J.W. Spinhoven.
[9B.] G/C.J.W. Spinhoven, goedkeuring op het maken van een paardenstal (zonder bouwaanvraag)
tekst Spuihaven [10A.] baggerwerken Spuihaven
tekst Steegoversloot 28 [11B.] Proces verbaal 12-1-1906 Gerardus Udo, hoofdagent van politie, tevens onbezoldigd rijksveldwachter, mejuffr. de wed. W. Nothdurft-Fliner(?), Steegoverlsoot 28 [ontruiming woning]
tekst Spuiweg [=huidige Krispijnseweg] [13A.] Johannes Jacobus Straus, electricien, ijsclub 'Dordrecht', elctrische verlichting harer ijsbaan aan de Spuiweg
tekst   [14B.] Naaimachinehandel v/h Lewenstein (plaatsen reclamebord)
envelop 3 (vergadering 17-1-1906)
tekst Wijnstraat 4 (kad. F 800) [1C.] M. Mampaeij, oprichting van eene inrichting tot het maken en herstellen van smid- en kachelwerken
tekst Pottenkade [6B.] P. den Hartigh (Grootekerksbuurt 64), verzoeken eene omheining te doen plaatsen om het urinoir aan de Pottenkade
tekening 1:2500 [8F.] Polders beoosten en bewesten den Veerdam te Papendrecht (in rood gevraagd overpad) [8D.] Papendrechtsche Boerenbond De Volharding, verzoek om gebruik te mogen maken van een aan deze gemeente toebehoorende perceel te Papendrecht voor het laden en lossen van vee
tekst [9A.] nieuw geabonneerden Ned. Bell Tel. Mij., o.a.:
tel. 710 A. Westmaas, Vrieseweg 9
tel. 584 mr. J. v. de Drooge, Bn. Kalkhaven 25
tekst Noorderstraat 30 [10B.] A.A. Pols, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst   [13A.] cirque Hollandais (Savory Hotel,Berlin)
tekst Taankade [15A.] wed A.M. Buijs, Voorstraat 29 bij de Boomstraat, toestemming om een handwagen te mogen plaatsen op de Taankade
tekst   [20A.] voorwaarden levering radarstoompont
tekst [23A.] maandrapport petroleum [20. F.J. Coomans, Heerheymansuisstraat 27, 10 liter]
envelop 4 (vergadering 23-1-1906)
tekening 1:10 [4B.] Algemene Begraafplaats; grafruimte [4A.] Otto Boudwijn de Kat, kassier te Dordrecht, eigendom grafruimte Algemene Begraafplaats veld A rij J nr 20+21; met een hek wildoen omringen bestaande in hardsteenen palen onderling verbonden door ijzeren kettingen hoog ongeveer 0,75 m
tekst Rozestraat 1, 3, 3a [6D.] J. Dooren, verzoek om vrijstelling van het voldoen aan de bepalingen vermeld in art 11 sub 4
tekst [7B.] Reglement ter voorkoming van brand en ter redding bij brand in de lokalen van de Secretarie te Dordrecht
[7C.] Reglement ter voorkoming van brand en ter redding bij brand in Archief der gemeente Dordrecht
briefhoofd [9A.] Iman H. van der Have, hulpmeststoffen, Dordrecht en Zierikzee
tekst   [11A.] N.V. Lithographische  Metaalwarenfabriek, van vergunning geen gebruik maken
tekst Vest [17A.] nieuwe regeling in de zwemplaats aan de Vest
envelop 5 (vergadering 30-1-1906)
briefhoofd [1A.] C.W. van Seventer, Voorstraat 295
tekst [3B.] driemaandelijks rapport toestand der stoomwerktuigen (Veerdienst)
brief [6A.] Pierre Althoff
brief [11B.] A. v.d. Weg, houthandelaar en scheepslooper, Kromhout
tekst [8A.] wed C. Kramer, balkon achterzijde
[8D.] proces verbaal aan C. Kramer, wonende Vriesestraat
tekst Achterom 13 [11A.] Jan Kuijk, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Reeweg [12A.] [vonnis in strafzaken] Pieter Klootwijk, geboren Dubbeldam 18-9-1875, arbeider, wonende Dubbeldam (zonder vergunning boompjes (stooven) geplant aan den Reeweg)
tekening 1:1250 [13D.] Marienbornstraat 58 (kad. G490 en 491)  
boekje [14A.] bestek en voorwaarden (Dienst 1906) (levering materialen, gereedschappen / vervoer steenkolen / onderhoud drinkfontein)
envelop 6 (vergadering 7-2-1906)
briefhoofd [2A.] Zwijsen en Co (Stofzuigmachine)
tekst Vriesestraat 53 [1B.] Andries van Straten, Vriesestraat 53, verzoek om de vergunning tot het houden van eener slachterij, dd. 11 mei 1896 verleend aan wed B.A. Meijer, te wille overschrijven op zijn naam
tekst [3B.] verordening openb. zwem- en badinrichting der gem. Dordrecht
tekst Wijnstraat hoek Schrijversstraat 65 en 65rood [8B.] Carel A. Tenenti, architect der nieuw te bouwen R.K. School voor lager onderwijs aan de Wijnstraat hoek Schrijversstraat 65 en 65 rood steen uit den afbraak hergebruiken => afgewezen)
tekst het Hof / Steegoversloot 31 [9B.] heer Blusse, mededeeling dat zich in de muur van de school aan het Hof grenzende aan den tuin van het pand Steegoversloot 31 een lichtraam bevindt, niet voorzien van de verplichte spijlen ...
briefhoofd [10A.] stoomolieslagerij L. Vliegenthart en Zonen  
briefhoofd [11A.] N.V. Rotterdamsche Steenhouwerij, Houttuinen 9. 11, 13 (overname zaak van D.J. Breedveld)
tekst Cornelis de Wittstraat [13B.] overname grond
briefhoofden [17A.] N.V. Werf Conrad, Haarlem
D. Goedkoop Jr, Werf 't Kromhout, Amsterdam
briefhoofd [18A.] Werf Gusto, firma A.F. Smulders, Schiedam
envelop 7 (vergadering 13-2-1906)
tekening 1:50 [1L.] Lombardstraat 7 (kad. H 2684) met:
a. gang, b. werkplaats, c. draaibanken, d. kast, e. lintzaag, f. gasmotor, g. trap naar de verdieping, h. open plaats
[1K.] F. en L. van Welij, oprichten van eene kunstdraaierij gedreven door een gasmotor van 4 pk
tekst   [2A.] J.J.B.J. Bouvy, vergunning uitbreding
tekening 1:500 [4B.] Vest, zwemschool, openb. zwemplaatsen, Hil [4A.] ijkkantoor (C.J. Haksteen)
tekst 's-Gravendeelschedijk; huizen nr. 211 en 211rood (kad. L 1090-1091-1392) [5A.] thans afgebroken molen Stadt Middelburg aan de 's-Gravendeelschedijk / twee huizen 211 en 211rood (kad. L 1090-1091-1392)
tekst Prinsestraat [6A.] J.P. Gerestyn
briefhoofd [7A.] Vereniging Kunstmin (sloot)
tekst Biesboschstraat 1 [10C.] L. Voogt, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst   [13C.] brief aan W. Berkhout, Draai 8 (aansprakelijkheidsverzekering)
briefhoofd [14A.] D.J. Breedveld
brief Kuipershaven 32 [17A.] Firma D. Veth te Dordrecht, bergen twee ijzeren vaten patroleum
briefhoofden [21A.] Chemische-Technisch Bureau, F.J.G. Bredl, 's-Gravenhage
W.J. Stokvis, Oude Kraan 16-19, Arnhem
Uterechtsche Machine Fabriek Frans Mulders
tekst [23A.] maandrapport petroleum [21. F.J. Coomans, Heerheymansuisstraat 27, 9 liter]
envelop 8 (vergadering 20-2-1906)
brief [1A.] Pierre Althoff
brief Weeshuisplein [3A.] pakhuis op Weeshuisplein, plaatsen van ledige vaten, bussen en wagens (American Petroleum Company, P. Sillevis)
tekst achter Dubbeldamscheweg 48 [4B.] A.M. de Korver, verzoek om eene mestvaalt op te richten
tekst Wijngaardstraat 28 [6A.] A.H. Scharloo, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Heelhaaksdoelen in het Hof [12B.] Extract uit de Resolutie van Burg. en Weth der stad Dordrecht in 1838, blz. 108 (.. vertimmering van de lichtkozijn aan de oostzijde van de Heelhaaksdoelen in het Hof .. / .. Hillegonda van Duren wed Jeremias Schoenmakers ..)
tekst Reeweg  [20A.] Heer van Wieldrecht, plantrecht langs Reeweg (Pieter Klootwijk op last van Schoonderwoerd, opzichter Heer van Wieldrecht ...)
envelop 9 (vergadering 28-2-1906)
tekening 1:25 [1L.] Varkenmarkt 43, 45 en 45A (kad. F1860, F 1916) met:
a. uitgang n.d. Knolhaven, b. magazijn voor berging van broden en karren, c. kantoor, d. motor van 8 pk, e. bakkerij, f. reservoir, g. schoorsteen, h. deegmachine te drijven door den motor, j. heete lucht oven, k. Varkenmarkt, l. eigendom Reus, m. eigendom Marang, n. kast, o. knalpot, p. doorsnede CD, r. graanbreker te drijven door de motor, s. plaats voor het drijfwerk
[1K.] Het Bestuur der Coop. Broodbakkerij 'Vooruit', uitbreiden der bakkerij door het plaatsen van een gasmotor van 8 pk en een paar werktuigen door dien motor te drijven
tekst [5B.] D. Muysson, Nieuwe Haven 27
Dordrecht, 16 Februari 1906,
Aan Weledel. Achtb. Heere Burgem. en Weth. der gemeente Dordrecht,
Naar aanleiding van uwe invitatie wordt in twee circulaire van 12 dezen ... 
dat  ...
dat  ...
                         ---
... Alle in de nabijheid wonende, van het pand staande en gelegen aan de Hooge Nieuwstraat 21 der uit aldaar bevindende open urinoir
Dat deze urinoir vooral bij warm weder uit een gezondheidsoogpunt ondraaglijk is, als ook open zijnde, voor de jonge vrouw en meisje zedekwetsend is, verzoeke beleeft stappen te doen bij het gemeentebestuur van Dordrecht ... etc
tekst   [7E.] gebruik schietbaan (Pontonniers)
brief [8A.] Athelete-Vereniging 'Hercules'
tekst [9A.] nieuwe geabonneerden Ned. Bell Tel. Mij., o.a.:
tel. 631 P. Martinot, Kuipershaven 44
tekst Voorstraat 283 / Vriezebrug  [10A.] Hendrik Stam, oliekoekenbakker, Voorstraat 283, laatste 5 jaren een standplaats op de kermis op de Vriezebrug voor zijn prachtig ingerichte kraam
tekst Steegoversloot 28 [11A.] afbreken (zijmuur aan nr. 26 van Geertruida Sillevis)
tekening 1:250 [12C.] St. Jorisweg, Lange kromhout, wateroppervlakte Spuihaven  
tekst Lijnbaan [13A.] Gerrit Hendrik Hubers, metselaar te Dordrecht, vergunning om waalsteen te losssen aan de Lijnbaan naast fabriek Huiskens en Van Dijk
CATALOGUS(!) [15A. in aparte envelop] Blass en Groenewegen, De Bilt bij Utrecht (catalogus en prijscouranten 15e jrg. 1906 nr. 36; gereedschappen, werktuigen en benoodigheeden tuinbouw, landbouw etc)
envelop 10 (vergadering 6-3-1906)
tekeningen Kuipershaven 62 (kad. F 1676)
[1K.] 1:100 plattegrond
[1L.] 1:50 schoorsteen op gewapend beton
[1M.] 1:00 doorsnede AB
[1O.] Nic. M. Bouvy, namens de firma J.J.B.J. Bouvy, uitbreiden harer glasbuigerij door het bijbouwen van een werkplaats, een oven en een schoorsteen
tekening 1:100 [2H.] Keizershof 1 (kad. E 606] met Kalkhaven:
a. werkplaats voor steenhouwerij, b.open grond voor berging van steen, c. opgang bovenwoning, d. kantoortje, e. portaal bovenwoning
[2G.] D.J. Breedveld, oprichten van eene steenhouwerij
tekst   [4A.] wed. C. Kramer, eigen huis St. Jorisweg 2a, door ouderdom en 8 jaren ziekelijk niet in staat UEd persoonlijk dispensatie voor het blacon aan de achtergevel van dat huis te vragen.
tekst   [5A.] wenschen en gegrieven van de 12 lagere scholen
tekst   [7A.] Arie Machiel de Korver, ruim 35 jaar een mestput gehad
tekeningen [8B.] Peilingen 7-11-1905 1:1000 Buiten Kalkhaven
[8C.] Peilingen 7,8 en 10-11-1905 1:1000 Handelskade
tekst Kromhout 116 [12A.] 1-3-1906 binnenbrand
brief   [15A.] mej. G. Sillevis, Voorstraat 102 (muur)
tekst Heerheymansuisstraat 49 [16A.] E.A. Jilleba, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Kolfstraat 18 [17B.] A. van Hillo, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
envelop 11 (vergadering 13-1906)
tekeningen [2C.] blauwdruk (groot), 1:250 Geprojecteerde straat van de Reeweg naar den krommedijk
[2D.] idem met 2C (geen blauwdruk)
[2E.] 1:1000 Oranjestraat en Komatistraat, Krommedijk, spoordijk
[2A.] A. Camerling en J.C. Schotel, verzoek om vergunning tot het aanlegen van een straat ter breedte van 14 m tusschen den Reeweg (Oost) en den Krommedijk
briefhoofd [3A.] G.J. de Groot, wildhandel, Bagijnhof 14 (pakhuis Sarisgang, handwagen)
tekst Wijngaardstraat 31 [4A.] Aart Vlot, verzoek voor plaatsing handwegen
tekening (blauwdruk) 1:200 [5L.] Vriezeweg 45 (kad. D 2405) [5K.] A. Meijers Jr., uitbreiden zijner metaalwarenfabriek gedreven door 2 gasmotoren, door het bijbouwen van een nieuwgedeelte waarin verschillende werktuigen zullen worden geplaatst, welke in beweging zullen worden gebracht door een der gasmotoren
brief [7A.] D. Veth, Dordrecht
tekst [8A.] Athelete-Vereniging 'Hercules'
tekst [11A.] nieuwe geabonneerden Ned. Bell. Tel. Mij, o.a.:
tel. 598 D.J. Breedveld, Koninginnestraat 9
tel. 715 D.J. Breedveld, Keizershofkade 1
tel. 712 Alg. Ned. verbond, Wijnstraat 81
tel. 720 Gebr. Dicke, Prinsenstraat 3
tekst Boogjes 57 [12A.] A. Wouters, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
briefhoofd   [13A.] Johannes Haksteen, magazijn van haarden, kachels en fornuizen, Lange Breestraat 66
tekst 's-Gravendeelschedijk [14B.] Gezuster v/d Pauw, wonenden 's-Gravendeelschedijk, verzoek vergunning tot het bergen van een vat petroleum in den kelder
tekst Veerhuis te Papendrecht [16A.] M. v.d. Kevie, den huurder van het Veerhuis te Papendrecht, alvorens houten loods plaatsen .. etc
tekst [18A.] maandrapport petroleum [22. F.J. Coomans, Heerheymansuisstraat 27, 10 liter]

Laatst gewijzigd: nov. 2004.