Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: notulen B & W fabricage (tekeningen 1905-1906)


Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1701 (jaar 1905)
Inventarisnummer: 1702 (jaar 1906)
Inventarisnummer: 1703 doos 1 (jaar 1906)
Inventarisnummer: 1703 doos 2 (jaar 1906)
Inventarisnummer: 1704 (jaar 1906)
Inventarisnummer: 1705 (jaar 1906)

Notulen B & W fabricage (SAD 6-1703 doos 2 (1906))

Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1703 doos 2 (jaar 1906)

envelop 1 (vergadering 30-5-1906)
tekening 1:1250 [1C.] Vest-Voorstraat [1A.] behoud de gedempte Belgracht als brandgang
tekst   [2A.] Jan in 't Veld, polderwachter, wonende aan 't Vissertje, 1-7-1906 ontslag
tekst Scheffersplein [3B.] W. Stuvé, verzoek om ten behoeve van nougatkraaam gedurende de kermis een kabel te mogen aanbrengen over het Scheffersplein
tekst [6A.] nieuwe geabonneeerde Ned. Bell Tel. Mij.
tel. 723 J.C. Verheiden, Steegoversloot 35
tel. 555 George Broekemer, Groenmarkt 6
tel. 728 Johan Th. Luijt, Singel 130b
tel. 262 H.P. Kramer, Voorstraat 146-161
tel. 730 G.W. de Wolff, Cornelis de Wittstraat 50
tel. 731 A.H. Dicke, Singel 271
Verplaatst:
tel. 487 C. v.d. Weg, Wijnstrat 114
tel. 224 J.H. van Ruijven, Spuiweg 88F
tel. 611 M. van Deutekom, Singel 107
tel. 437 J.B. de Wolff, Cornelis de Wittstraat 48
Afgetreden:
tel. 263 Gebr. Schut, Singel 56A rd
tel. 48 J.A.H. Smit, Wolwevershaven 21
tel. 44 Gebr. van Waalwijk van Doorn, Vleeschhouwersstraat 8
tekst   [7B.] Rapport der gehouden inspectien betreffende de dd. 19 Dec. 1905 no. 1F voorgechreven verbetering in na te noemen bestaande woningen
tekst Taankade 16 [10B.] verzoekende om petroleum in het klein te mogen verkopen (Nicolaas van de Graaf, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel)
tekening 1:50 [11H.] Voorstraat 407 (kad. E239) met:
a. winkel beganen grond, b. opkamer, c. inrigting, d. onderhuis of keuken, e. werkbank, f. kaggel
[11G.] L. Vriens, oprichten van een blikslagerij
tekst   [13A.] Willem Hendrik van Bilderbeek, F1173, nieuwe houten of ijzeren steiger aan te brengen
tekening 1:1000 [14B.] 's-Gravendeelschedijk (kad. K. 1803) [14A.] L. Meeus, dir. N.V. Dordrechtsche Suikerfabriek, tot opslag van schuimaarde sedert verscheidene jaren eene strook gemeentegrond in gebruik worden genomen
tekst Korenbeurs [15A.] wielrijdersfeesten / tentoonstelling prenten / gebouw Korenbeurs
tekst Toulonschelaan 42 [16C.] [procesverbaal] N. Smits en dochter Maria Smits, 22 jaar
tekst Steegoversloot 7 [17B.] wed. C. Brussaard-Chodat, verzoek omontslag van de nog loopende huur van twee stukjes gemeentegrond
[17D.] Hendrik Reijenga, tapper, huur gemeentegrond tusschen Steegoversloot 5 en 7
tekst Zuidendijk  [22A.] A. de Bruijn Az., afstaan een stukje grond aan den Zuidendijk (plaatsing slangenwagen)
tekening [24C.] slachthuis, begane grond  
envelop 2 (vergadering 6-6-1906)
tekst het Hof [1E.] Bagijnhofpoortje
tekst Dubbeldamscheweg 100 [3B.] wed. W. Los, plaatsen van een zonnescherm voor woning (eigenaar van der Made)
tekst   [4B.] M. de Roo, sedert Maart 1856 in dienst der gemeentereiniging (gratificatie)
tekst   [5B.] brandweer (verzoek boekjes met naamlijsten personeel)
tekst Voorstraat 411 [6A.] brand 12 April, totaal afgebrand (B.J. Paagman)
brief   [7A.] Pierre Althoff, dir. circus Cortij Althoff (in Kiel, Duitsland)
tekst Bouwaanvragen:
461.324. Wed. H. v.d. Kieboom, herbouw na brand Voorstraat 390-392 (kad. E. 171)
envelop 3 (vergadering 12-6-1906)
tekst Tolbrugstraat L.Z. 8rood [2A.] brand 25/26 Mei
tekst Wijnstraat 88rood [3A.] woningwet verbeteringen
tekst Hellingen 66a-x [4A.] aanbrengen verbeteringen (G. Sluis)
tekst Korte Breestraat 4 [5B.] C. Versteeg, verzoek om vergunning tot het hangen van een vleeschrek tusschen de buiten puistijlen van Korte Breestraat 4
tekst Singel 171 [6B.] F. van Camp, verzoek om 4m2 gemeentegrond in huur te mogen ontvangen voor werkplaats
tekeningen [8B.] Vriesestraat - Bagijnhof - Lenghenstraat - doopgezinde kerk
[8C.] doorsnede Lenghenstraat  1 en panden 3-5 1:10
[8A.] van Wed. S. van Kuijck, aangekochte gang langs de Lenghenstraat aan de openbare weg toegevoegd
tekst [9A.] nieuwe geabonneerde Ned. Bell. Tel Mij., o.a.:
tel. 667 J.J.BN. de Longte, Wijnstraat 17
tel. 735 Postkantoor, Vischstraat
tekst Blauwpoortsplein 4 / Steenstraat 1 [11A.] Bij deze heb ik de eer Uw College te berichten dat bij de te dier zake gehouden inspectie is gebleken dat de paardenstallen van C.J.W. Spinhoven in het pand Blauwpoortsplein 4 en van C. Brüring in het Steenstraat 1 zijn ingericht met inacht neming van de bepalingen der hun respectievelijken 9 Jan 1906 en 15 Mei 1906 verleende vergunningen
[11B.] Dordrecht 9 Februari 1906,
Aan de directeur van gemeentewerken te Dordrecht,
Ondergeteekende C.J.W. Spinhoven wonende te Dordrecht geeft bij deze kennis dat hij zijn paardenstal in het pand no. 4 aan het Blauwpoortsplein heeft laten vermaken volgens gestelde voorwaarden van B&W en verzoeke beleefd om goedkeuring. Hoogachtend, C.J.W. Spinhoven
tekst Vriesestraat 36 [13A.] G.M. Brugman, vergunning verleend tot het in gebruik nemen van 4m2 straaatoppervlak voor Vriesestraat 36
tekst Riedijkschehaven [15C.] Dir. der Dordtsche Siroopfabriek, verzoek om vergunning tot het plaatsen van een vijftal meer(vloei)palen voor de beschoeiing langs het terrein harer fabriek
tekst   [16A.] mejuffr. Pijzel, lokalen en privaten gereinigd (Zondagsschool)
tekst Westeind te Papendrecht (A769, 770, 771, 1261, 1262) [18A.] A. Rijsdijk, scheepsbouwkundige, oprichten van een scheepsbouwwerf voor het bouwen van ijzeren en houten schepen op de perceelen in het Westeind te Papendrecht
tekst Lombardstraat 3 (thans 18) [19A.] opruiming van de schutting
envelop 4 (vergadering 20-6-1906)
tekst Voorstraat 250 [2A.] kring D 9 juni binnenbrand 8 1/2 uur
tekst Lage Bakstraat 14 / Tolbrugstraat LZ 8 [5A.] branden
tekst   [6A.] nieuwe schoorsteen Openbare Leeszaal en Bibliotheek
tekst Johan de Wittstraat 1 [7A.] J.S. Hennekes, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Hooge- en Lage Bakstraat 11 en 14 [8A.] Staat houdende opgave van bijzonderheden omtrent den op den 31den Mei 1916 binnen de Gemeente Dordrecht plaats gehad hebbende brand staand aan de Hooge- en Lage Bakstraat 11 en 14 (Klaas Wegman)
tekst Voorstraat 250 [8C.] Staat houdende opgave van bijzonderheden omtrent den op den 9 Juni 1916 binnen de Gemeente Dordrecht plaats gehad hebbende brand in Voorstraat 250 (Bastiaan de Koningh)
tekst Spuiweg [11C.] bouwplan Spuiweg. Overname van staten
tekst Lombardstraat [15A.] toestand Lombardstraat
tekst Hellingen 124 [16B.] J. van Rosmalen, houdende verzoek om vergunning tot het houden van een paar varkens
tekst [18A.] maandrapport petroleum (F.J. Coomans, Heerheymansuisstraat 27, 7 liter)
tekening (blauwdruk) Voorstraat 38 (kad. G1996) 1:100 [-] stukken betrekking hebbende op een ingetrokken aanvraag] 
A. van de Berekamp
, uitbreiding zijner bakkerij door het bijplaatsen van een heeteluchtoven
envelop 5 (vergadering 26-6-1906)
tekst Van Strijsingel /  Geldelozepad [1B.] A. Camerling, afstand buiten de rooilijn
tekening 1:200 [3D.] gedempte Belgracht;
Situatie van de kleine Spuistraat tot de gracht tusschen de beide Spuistraten
[3C.] wed. C. Bogert, houdende verzoek 1) om op den door haar ingehuurde grond aan de Belgracht een bergplaats voor briketten, soda, aardewerk etc te mogen bouwen 2) om nog een gedeelte van de gedempte gracht te mogen verkrijgen.
[3I.] P. Kroon, verzoek om inhuring van een stukje grond aan de Belgracht.
tekst Voorstraat 94 [5B.] H.J. van der Rest, verzoek om aan de pui van Voorstraat 94 een ijzer te mogen plaatsen tot het daaraan etaleren van eenige goederen ten behoeve van zijn bedrijf.
tekst Singel (Nic. Maes) 148 [8A.] kring C brand 15 Juni
tekst Groothoofdspoort  [10A.] Bestuur Ver. Oud-Dordrecht, verzoek om een der ijzeren vakken traliewerk welke ter vermindering van 't voor inbraak, in den toren der Groothoofdspoort worden aangebracht, vanaf de zijde van Hotel Boudier draaibaar te maken.
tekening 1:200 [11B.] gedempte gracht achter de Stekstraat (kad. G. 1295, 340, 347, 342, 343, 1923, 1722, 1721, 1720) [11A.] .. dat de gedempte gracht achter de Stekstraat sedert 1 Juli 1905 in huur bij den Heer Reus voor een gedeelte wordt misbruikt
tekst Varkenmarkt 43-45 [13A.] Coop. Bakkerij en Verbruiksvereeniging 'VOORUIT' (verlenging verbouwing)
tekening [14E.] Situatie aanlegsteiger watertoren 1:200
[14D.] Sectie J. De Staart (get. W.+M. v.d. Weg)
 
tekst [15A.] Oscar Carré
tekst [16A.] [rijkstoezicht op het stoomwezen] woensdag 4 Juli stoomketel van s.s. 'Biesbosch 2'
tekst [21A.] [Amsterdam Fabriek van Brandspuiten en Extincteur, Otterbein en Co]
tekst [22B.] Voorjaarsbeproeving Brandbluschmiddelen (1906) o.a.:
- kring A Wolwevershaven b/h Vlak
tekst Voorstraat 250 (Rozijnkorf) [23A.] [oude gebouwen] antieke voorgevel, Voorstraat 250 (Rozijnkorf)
envelop 6 (vergadering 4-7-1906)
tekening (grote blauwdruk) [2M.] Mart. Steijnstraat, de Paul Krugerstraat en Krommedijk (kad. K2174)
=> Ontwerp winkelhuis met bakkerij en afzonderlijke bovenhuis (jan. 1906)
[plattegronden, voorgevels, doorsneden etc ....]
[2L.] M.H. Berkhout, oprichting van eene bakkerij, aan de hoek van de Mart. Steijnstraat, de Paul Krugerstraat en Krommedijk (kad. K2174)
tekst Kuipershaven 32 [7A.] W. Vetten te Zwijndrecht, voorwaardelijk vergunning verleend tot het oprichten van eene bewaarplaats voor petroleum
tekeningen [10B.] Peilingen 29-31 mei en 1 Juni 1906 1:1000 Buiten Kalkhaven
[10D.] Peilingen 1 Juni 1906 1:1000 Handelssteiger
[10C.] Peilingen 29 Mei 1906 1:1000 Hooikade
tekst [11C.] ... dat Geresteyn ook thans wederom onhandelbaar is gebleken ...
tekst [16A.] bouwaanvragen:
575.406 afbreken Gebr. van Wel, heerenhuis Wijnstraat 78
envelop 7 (vergadering 10-7-1906)
brief   [1B.] Iman J. van der Have
tekening 1:1250 [3B.] Riedijk, Riedijkstraat, Torenstraat (kad. G1610)  
tekening 1:1250 [4B.] Varkenmarkt 18f-18g en 18h (Sibourisstraatje)
met :
Tolbrugstraat-Varkenmarkt-Gravenstrat-Israel. kerk
[4A.] Hierbij heb ik de eer ter kennis van Uw College te brengen dat de panden aan de Varkenmarkt (Sibourisstraatje) no. 18f-18g en 18h kad. Sectie bekend onder no. 610-611-612-1222 van Sectie F, in slechten en voor het publiek gevaarlijken toestand verkeeren
tekst Voorstraat 283 [7B.] H. Stam, verzoek om vergunning tot het bakken of koken van oliekoeken in Voorstraat 283 voor den tijd van 5 maanden (nov.-april)
tekst [8A.] nieuwe geabonneerden Ned. Bell Tel. Mij
te. 737 W. Lebret, Spuiweg 88b
tel. 739 D.F. van Dijl, Vriesestraat 59
tel. 254 E.J. Klewerwijde, Wolwevershaven 9
tel. 740 J. Roskam Czn, Boomstraat 23
Verplaatst:
tel. 444 mevr. de wed. J. Ophorst Cz., Wolwevershaven 21
Afgetreden:
tel. 709 P.J. v.d. Tooren, Prinsenstraat
tel. 609 J. Roëll, Wijnstraat 59
tel. 254 L. Meeüs, Singel 277
tekst Buiten Kalkhaven [10B.] opslagplaats 
tekst Heerheymansuisstraat 54 [11A.] W. Kieboom, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winke
tekst [15A.] Jacob van Wijngaarden, 27 jaar, zandschipper [benoeming brugsluiswachter]
tekst [16B.] Lijst van voorwerpen gevonden bij het ontgraven der fundeering voor het Post-Telegraafgebouw te Dordrecht
envelop 8 (vergadering 19-7-1906)
tekening 1:100 [O.] Marc. Schampersstraat 2 (kad. C. 4166+3571) met
a. woongebouw, b. open plaats, c. paardenstal, d. wagenloods, e. privaat, f. bergplaats, g. waranda, i. uitschietkamer, k. kantoor, l. kasten, m. strijkkamer, n. mangelkamer, o. vouwkamer, p. spoelhuis, `. waschhuis, r. trap n.d. droogzolder, s. machinekamer, t. stoommachine, u. bestaand ketelhuis, v. bestaande ketel, w. bestaande schoorsteen, x. stookplaats.
[1N.] A.A. Bierens, uitbreiding zijner stoomwasscherij, gedreven door eene stoommachine van 15 pk, door het bijbouwen van een ketelhuis en het plaatsen van een stoomketel van 8 atm. bij het pand aan de Marc. Schampersstraat 2
tekening 1:100 [2N.] Willigenbosch 8 (kad. D 3413) met:
a. ingangen, b. toegang naar de bovenwoning, c. open grond, d. gasmotor van 6 pk, e. smidse, f. ijzeren draagbalken, g. kolam, h. loods, g. draaibanken gedreven door de motor, k. schaafbank gedreven door de motor, l. boorstelling gedreven door de motor, m. slijpsteen gedreven door de motor, n. werkbank, o. plaats voor een lessenaar
[2L.] C. Laarman, oprichting van eene motorenfabriek gedreven door een gasmotor van 6 pk in het benedengedeelte van Willigenbosch 8
tekening 1:50 (blauwdruk) [3L.] Riedijk 44 (kad. G130) met:
a. portique, b. portaal, c. trappen, d. winkel, e. woonkamer, f. gang, g. privaat, h. alcoof, i. kasten, k. achterkamer, l. balcon, m. keuken, n. gootsteen en aanrechtbank, p. open terrein, q. bakkerij, r. oven, s. schoorsteen
[3K.] A. Zoutewelle, oprichting van eene broodbakkerij
tekening 1:100 [4K.] Merwekade 20 (kad. G2036) met:
a. plaats voor het bewaren der petroleum, b. pakhuis, c. openplaats, d. kantoor, e. ingang pakhuis, f. ingang woonhuis
[4I.] F. van Duijnen, oprichten van eene bewaarplaats van twee vaten petroleum elk van 210 liter
tekeningen Hofstraat
[9C.] Schetsontwerp school 2 1:100
[9D.] Gemeenteschool 2 doorsnede AB 1:100
[9E.]  Gemeenteschool 2 begane grond en verdieping  1:100
[9F.] Situatie bestaand schoolgebouw en plattegrond lokaal voor V+O oefeningen 1:100
[9B.] [boekje] bestek en voorwaarden; Het bouwen van een openbare school voor lager onderwijs, benevens het inrichten van eenige bestaande lokalen tot lokaal voor vrije- en orde-oefeningen aan de Hofstraat te Dordrecht
tekst Rijksstraatweg [10A.] overbrugging Rijksweg 1e klasse no 7 Dordrecht-Willemsdorp
tekst Vest [12A.] huurcontract ijkkantoor
[12D.] meubilair aanwezig in ijkkantoor
tekening 1:1250 [14B.] Het maken van drie (twee) urinoirs.
Cornelis de Wittstraat / Burg. de Raadtsingel
 
tekening 1:500 [16B.] Dubbeldamscheweg / Toulonschelaan [16A.] demping sloot
envelop 9 (vergadering 24-7-1906)
tekst   [1A.] verzoekschrift wed. C. van Kerse en C. Straatman, uitbreiden machinefabriek
tekst Riedijk 40 [5A.] W.J. Franse, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Hellingen 71 [6A.] Elizabeth van den Boogerd huisvr Joh. Werner, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit harer winkel

Laatst gewijzigd: nov. 2004.