Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: notulen B & W fabricage (tekeningen 1905-1906)


Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1701 (jaar 1905)
Inventarisnummer: 1702 (jaar 1906)
Inventarisnummer: 1703 doos 1 (jaar 1906)
Inventarisnummer: 1703 doos 2 (jaar 1906)
Inventarisnummer: 1704 (jaar 1906)
Inventarisnummer: 1705 (jaar 1906)

Notulen B & W fabricage (SAD 6-1704 (1906))

Bron: SA Dordrecht
Toeagng: 6
Inventarisnummer: 1704 (jaar 1906)

envelop 1 (vergadering 31-7-1906)
tekening 1:50 (blauwdruk) [3N.] Voorstraat 34 (kad. G1876) met:
1. winkel, b. kamer, c. gang, d. trap, e. kelder, f. branderij, g. schoorsteen, h. gasmotor van 4 pk, i. koffiebrander, k. open plaats, l. bergplaats, m. privaat, n. kast
[1A] A.J. Kraai, oprichting van een koffiebranderij gedreven door een gasmotor van 4 pk in het pand aan de Voorstraat
tekening 1:100 [4O.] Kuipershaven 66 (kad. F1874) met:
a. portaal, b. trap naar de bovenwoning, c. overdekte gang, d. werkbank, e. dubbele smidse, f. kantoor, g. boormachine, h. werkplaats, i. ventilator, k. werkbank, l. boormachine, m. draaibank, n. schaafmache, o. schaafmache, p. snelboormachine, q. draaibank, r. draaibank, s. stoommachine 12 pk, t. trappen met bordes, u. stoomketel van 10 atm., v. schoorsteen, w. open terrein, x. privaat
[4E.] de firma wed. Van Kersen en Straatman, uitbreiden van hare machinefabriek a/d Kuipershaven 66 waaronder is begrepen het plaatsen van een stoomketel en eene stoommachine van 12 pk
tekst Stadpolders [5A.] polders rapoort 2e kwartaal (sluis oude Stadpolders)
tekst   [7B.] Ferd. Engers te Amsterdam, verzoekt ontbinding zijner overeenkomst met de gemeente betreffende keienlevering
tekst Handelsterrein [8A.] [Iman B. van der Have] ontbinden huurovereenkomst
tekst - woning Lijnbaan 1 (verhuurd aan Gerrit van der Veeken)
- buitewerf en balkgat aan den Biesbosch [=Wantij]
- twee kelders Berkepoort (B.K. Bokma)
- twee kelder Berkepoort (C.J.J. Tenenti)
[10A.] [onderhandsche verhuring]
tekst Achterom 1 [11B.] Wm. Verhoeven, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel in het pand aan het Achterom 1
tekening 1:250 (blauwdruk) Buiten Walevest (kad. F 1225; belendend met 1409 en 1842+1809);
Plattegrond teekening van het patronenmagazijn voor de Pontonniers in de vroegere  Pontonnierskazerne te Dordrecht
[12] [hinderwet] Ik heb de eer U hierbij ter kennisneming te doen toekomen een afschrift van het Koninklijk Besluit dd 9-7-1906 no. 92 met daarbij behoorende door mij gewaarmerkte beschrijving en teekening houdende goedkeuring van de inrichting door het Departement van oorlog van een lokaal van het noordwestelijk steenen bijgebouw, der vroegere Pontonnierskazerne aan de Buiten Walevest ter Uwent tot patronenmagazijn.
Uw brief van 29 Mei 1906 nr. 1203_2 F was laatstelijk ter zake betrekkelijk.
De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland.
tekst (slachtplaats) [13B.] levering machinesteenkolen an de Gemeentelijke slachtplaats (A.J. Hageman)
tekst Hellingen 114 (kad. D1281) en Vest 19e [14B.] onbewoonbaarverklaring
tekst Hofstraat [16A.] architectuur H.E. van der Kaa, school Hofstraat
tekening 1:500 [18c.] Plan van den onder het beheer van het Departement van Oorlog staande Rijksgrond bij de Pontonnierskazerne te Dordrecht waarop de grenzen met eene geele kleur zijn aangeduid.
(met F55, 56, 1493 / pakhuis en huis met erf toebehoorende aan de firma M.A. Rees en Co F58+59 / huis en erf toebehoorende aan Firma Jacob Vriesendorp en Zoon F1030+1409)
[18A.] procesverbaal van grensbeschrijving tusschen den onder het beheer van het Departement van Ooorlog staanden rijksgrond behoorende tot de nieuwe Pontonnierskazerne te Dordrecht (Jan Willem Roelof Bl.., kap. te Breda)
tekst gang Kromhout naar Spuihaven tegenover houtloods [19A.] .. aanbrengen van die aflsuiting ...
tekst   [22A.] gebruik Waag
tekening 1:625 [23C.] Vest-Veststraat-Heerheymansuisstraat 100 [23A.]  onbewoonbaarverklaring; slop bij de Vest 19b (kad. G687)
tekst Blauwpoort [29A.] Voornemens zijnde deze stad metterwoon te verlaten, heb ik de eer, ook namens de medeeigenaars, .. het pand genaamd De Blauwpoort staande binnen deze gemeente aan het Zwijndrechts Veer te koop aan te bieden. Hetzelve wordt thans nog gedeeltelijk door mij bewoond, terwijl het overige gedeelte bij andere  huurders in gebruik ... etc (brief van J.S. Wille)
tekening 1:1250 Dubbeldamseweg
(barniet, barniet emulsie, stopdust))
[30A.] proefvakken op den Dubbeldamseweg met stofwerende middelen
tekst Hofstraat [31B] Staat van aanwijzing behoorende bij der bouw van school 2
envelop 2 (vergadering 31-7-1906)
tekeningen [6B.] polders boven en beneden den Veerdam 1:2500
[6C.] polder Slobbe gors
[6A.] West merwede polder
[6E.] Nieuwe Stadspolder
[6F.] Oude Stadspolder
[6G.] huurwaarden polders (grafieken)
 
envelop 3 (vergadering 8-8-1906)
tekst   [1B.] firma Boonen en Van Hoogstraten en Zoon (huurovereenkomst balkgaten)
tekst Museumstraat (Lindegracht) [2B.] Dordrechts Museum (tweede klepluik in Scheffer-zaal)
tekst Lindengracht 14 [3A.] Dirk Johannes Boogert, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
envelop 4 (vergadering 15-8-1906)
tekst Blauwpoort  [1B.] (brief J.S.Wille) verkoopprijs Blauwpoort f 35.000
tekeningen [2B.] Oranjepark 1:1250
[2D.] Oranjepark 1:1000
[2C.] Dir. Dordrechtsche Meikinrichting (DMI), verzoek om de bestaande melkkiosk thans tijdelijk gepleetats an het Achterom hoek Bagijnhof te exploiteeren in het Oranjepark
tekening 1:1250 [3B.] Achterhakkers (kad. D 3849);
Achterhakkers, Kalkhaven, Twintighuizen
[3A.] Willem Lebret, eigenaar Achterhakkers D 3849 nieuwe gebouwd pand (leggen van wagenspoor)
tekening 1:1250 (blauwdruk) [5B.] Reeweg - Toulonschelaan (telefoonpalen)
tekst   [7A.] [brief J.S. Stokvis, Arnhem] centr. verwarming mnet ventilatie
tekst Spuihaven (Boogjes) [8A.] Hierbij heb ik de eer Uw College doen toekomen een kogel, in den loop der vorige week opgebaggerd uit de Spuihaven (Boogjes) (van Ruijven)
tekst Noordendijk 85 A [9B.] C.H. van de Bormer, dir. N.V. Mij De Zwaluw, verzoek om vergunning tot het plaatsen van twee zonneschermen
tekst   [10F.] circus Corty Althoff
tekening 1:100
(blauwdruk)
[11L.] Voorstraat 38 (kad. G1996) met:
a. vestibule, b. voorkamer, c. spreekkamer, d. slaapkamer, e. kasten, f. trap naar den zolder, g. trap naar de bovenwoning, h. gang, i. doorloop, k. achterkamer, l. privaat, m. keuken, n. aanrechtbank, o. gootsteen, p. provisiekasten, 1. trap naar de bakkerij, r. portaal, s. kantoortje, t. bakkerij, u. rijskast, z. te maken schoorsteen, w. bestaande oven, x. gewijzigde plaats van den te maken oven, y. open terrrein
[11K.] A. van de Berekamp, uitbreiding zijner bakkerij, door het bij plaatsen van een heeteluchtoven
affiche (Papendrecht) [11A.] Schouw over wateringen, gantels en slooten 
tekst Heerheymansuisstraat 88 en 72m [12A.] verbeteringen
tekst Veststraat [17A.] Geven met verschuldigenden eerbied te kennen: de ondergetekenden alle bewoners van de VESTSTRAAT alhier., dat de bestrating in genoemde straat in een onhoudbare toestand verkeert en voor het begaan dier straat niet alleen moeielijk maar ook gevaarlijk is (F. Rietveld, K.J. Kemijn, J. Ponse, A. te Veldhuis, J. de Kok, F. Visser, J. 't Hoen, P. 't Hoen, H. Brits, B. Verboom, A. de Jongh, J. v. Clooster)
tekst Singel 99 (Ferd. Bolsingel 17) [..] G. Dooren Jzn, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekening 1:9 [18B.] wasch of badgelegenheid voor kleine woningen [18A.] badinrichting arbeiderswoningen
tekst Spuiweg 49 [20B.] R. Bakker, verzoek voor Spuiweg 49 gemeentegrond te huren
tekst [25] maandrapport petroleum (F.J. Coomans, Heerheymansuisstraat 27, 11 liter)
envelop 5 (vergadering 21-8-1906)
tekst Dubbeldamseweg 28 [5A.] uitslaande brand 6-8-1906
tekst Noordersluis  [7A.] (sluisdeuren)
tekst   [8A.] Zuid-Afrikaans museum
tekst Riedijkstraat en Pompstraat [9A.] loods van de gracht tusschen Riedijkstraat en Pompstraat (Riedijk 40; Karel Marang)
tekst Komatistraat 6 [10A.] B. de Bruin, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
envelop 6 (vergadering 29-8-1906)
tekening 1:50 (blauwdruk) [1M.] Turfsteiger 73 (kad. G1960-1961) met;
a. ingang, b. werkplaats, c. werkbank, d. groote draaibank, f. lintzaag, g. slijpsteen, h. portaal, i. trap naar de bovenwoning, k. privaat, l. doorgang, m. pakhuis, n. plaatst voor den motor van 4 pk, o. bergplaats, p. open plaats
[1L.] H.J. Houtgraaf, oprichting van eene houtdraaierij, gedreven door een gasmotor van 4 pk
tekst Kuipershaven [2A.] [briefhoofd J.J.B.J. Bouvy], termijn uitbreiding verlengen
tekst Veststraat  [3A.] verzoek bestrating Veststraat (besluit dit haar nog bestraten)
tekst Zuidendijk 32 [7A.] A. Stam, vergunning houden van twee varkens
tekening 1:50 [11B..] Plan van het leggen van een wagenspoor in Achterhakkers (W. Lebret)
tekst [12A.] Ned. Bell Tel. Mij, nieuwe geabonneerden, o.a.:
afgetreden tel. 682 M. Snijder, Gravenstraat 2
tekst Kuipershaven [13C.] J.J.B.J. Bouvy, verhuur kadeoppervlakte
tekst Kalkhaven [14A.] draaibrug a/d Kalkhaven
tekst [16A.] borden oa.a.:
4e met het opschrift 'Verboden voor rijwielen en motorrijwielen'
a. aan weerszijden van de lange ijzeren brug over de Nieuwe Haven
envelop 7 (vergadering 4-9-1906)
tekening 1:1250 Groenedijk/Noordendijk (kad. G 1411, 650, 885, 886 en B 427, 428, 430)  
tekst gebouw Blauwpoort [3A.] uiterste prijs F 25000
tekst Bleijenhoek 37 (kad. G 1884) [9A.] huur Bleijenhoek 37 (kad. G 1884); Adr. Hendr. van der Bosch, overgenomen van F.A. van Duijnen
envelop 8 (vergadering 4-9-1906)
tekening 1:100 [1B.] Situatie spoorweghaven (Weeskinderendijk kad. K. 1490)  
tekst maandrapport petroleum (21. F.J. Coomans, Heerheymansuisstraat 27, 13 liter)
envelop 9 (vergadering 19-9-1906)
tekening 1:50 [1H.] Muijs van Holystraat 36 (kad. D 4444) met;
a. smederij, b. schoorsteen, c. smidse, d. aambeeld, e. boormachine, f. werkbank, g. ingang, h. kast, i. trap, j. hoefstal
[1A.] M. Nijsen, oprichten van eene smederij
tekening 1:00 Situatie terrein a/d Vrijheid  
tekst [4A.] Ned. Bell Tel. Mij, nieuwe geabonneerden.
tekst Wijngaardstraat 62 [8C.] P. Stoel, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Singel 99 [9A.] G. Dooren Jzn, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst [12B.] Paardentramweg Dordrecht 1 oct 1906 winterdienst
tekst Blauwpoort [14A.] (aankoop pand Blauwpoort) F 25000 niet aannemelijk
envelop 10 (vergadering 2-10-1906)
tekst [2B.] Staat van eerstedaags vervallende huren welke van jaar tot jaar kunnen worden verlengd
tekening 1:50 (blauwdruk) [3M.] Riedijk 60 (kad. G 2076) met:
a. winkel, b. gangen, c. portaal, d. kamers, e. kasten, f. trap naar de verdieping, g. privaat, h. open plaats, i. nieuwe te maken oven, k. schoorsteen, l. bakkerij
[3C.] C.J. de Vet, oprichting van een bakkerij
tekening 1:50 (blauwdruk) [4i.] Lastige Eendstraat 8+8rd (kad. H1401) met:
a. ingang, b. bergplaats voor oude metalen, c. open plaats, d. trap naar de verdieping, e. bergplaats voor lompen, f. sorteertafel, g. trap naar de zolder
[4H.] Israel Cohen, oprichten van eene bewaarplaats van lompen en oude metalen
tekst Boezemkade 1 [5A.] J. van Herwijnen, Boezemkade 1 (verhuurde gebouwen)
tekst stoomgemaal De Mijl [6A.] D.P. van der Pauw, machinist stoomgemaal De Mijl
tekst Hooge Nieuwstraat [7A.] Ingevolge de door Uw College gevraagde inlichting naar de juistheid van het courantenbericht dat verleden Zondag na het alarmeren van brand in de Hooge Nieuwstraat "de stoomspuit spoedig ter plaatse aanwezig was". heb ik de eer Uw Colege mede te deelen dat het bericht onjuist is; de stoomspuit is nl. niet uitgerukt.
groot affiche   [9C.] Rotterdamsche Tramweg Mij (dienstregeling)
tekst Blauwpoort [10A.] (Blauwpoort) f 25000 bod aanvaard (lopende huren laatste tot 1 mei) (notaris Hoogeveen)
tekst Buiten Kalkhaven [15A.] in gebruikname gemeentegrond
envelop 11 (vergadering 11-10-1906)
tekst   [2A.] bouwplan Spuiweg
tekst Hooge Nieuwstraat 8 [4A.] Bij deze wenschen wij UEd mede te deelen dat dd 23 Sept den morgens ten 10.35 king A werd gealarmeerd voor een brand aan de Hooge Nieuwstraat 8. Aangezien de brand tijdig door middel van eenige emmers water werd gebluscht zoo behoefde de spuiten geen dienst te doen en werden de opgekomen manschappen afgedantk. (de kosten zijn F 12)
tekst   [5B.] P. Blauw c.s., verzoek om de opslagplaats der gem.reiniging over te brengen naar een terrrein buiten de bebouwde kom
tekening (grote blauwdruk) [7B.] Groenmarkt 65 (kad. F 1513); tekeningen met de ramen [7A.] C. van Dongen, aanbrengen nieuwe vier lichtkozijnen met naar beneden schuivende bovenramen
tekst   [20B.] namen der firma's aan wien de voorwaarden voor de te maken stoompont gezonden zijn
envelop 12 (vergadering 17-10-1906)
tekening 1:50 (blauwdruk) [1M.] Gravenstraat 12c (kad. F 1773) met:
a. portaal, b. trap naar de verdieping, c. ingang, d. werkplaats, e. groote draaibank welke door de motor wordt gedreven, f. werkbank, g. slijpsteen, h. kleine draaibank, i. gasmotor van 3/4 pk, k. privaat
[1L.] L.A.M. van Wely, oprichting van eene kunstdraaierij gedreven door een gasmotor van 3/4 pk
tekening 1:100 [2M.] Singel 145 (kad. D 3998) [2L.] A.B. van den Heuvel, wijziging zijner bakkerij door het bij plaatsen van een heeteluchtoven ter vervanging van den bestaande oven
tekening 1:00 [3M.] Noordendijk 41 (kad. C 3447) met:
a. molen, b. bijbouw, c. motor, d. maalstoel, e. maalsteenen, f. open terrein
[3L.] J. Mouthaan, uitbreiding van zijn KORENMOLEN door het plaatsen van een gasmotor van 13 pk in een bijbouw van den molen voor het in beweging brengen van eenige te plaatsen werktuigen in den molen
tekst Ned. Bell Tel. Mij, nieuwe geabonneerden.  
tekst Blauwpoort [6D.] onderhandsche aankoop van de Blauwpoort
tekst Achterom 3 [7A.] G. van Efferen, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Kolfstraat 58 [8C.] J. Krikke, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Bleijenhoek 35 [9A.] Wm. Verhoeven, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekening 1:200 Hofstraat, Hof;
[11D.] Schetsontwerp voor school 2
 
tekst Voorstraat 405 [12B.] M. Spiering, eigenaar Voorstraat 405, achtergevels afbreken en nieuwe opbouwen
tekst [19A.] maandrapport petroleum (21. F.J. Coomans, Heerheymansuisstraat 27, 10 liter)

Laatst gewijzigd: nov. 2004.