Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: notulen B & W fabricage (tekeningen 1905-1906)


Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1701 (jaar 1905)
Inventarisnummer: 1702 (jaar 1906)
Inventarisnummer: 1703 doos 1 (jaar 1906)
Inventarisnummer: 1703 doos 2 (jaar 1906)
Inventarisnummer: 1704 (jaar 1906)
Inventarisnummer: 1705 (jaar 1906)

Notulen B & W fabricage (SAD 6-1705 (1906))

Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1705 (jaar 1906)

envelop 1 (vergadering 23-10-1906)
tekst het Stek [1A.] ... het gedeeltelijk opbouwen van het koetshuis met stal en mestput en hooizolder (21-9-1906; D. Koopman Dz)
[1B.] .. gedeelte van het Stek waarin uw afgebrand koetshuis in gelegen ...
tekst   [2A.] door Dordrechtsche Suikerfabriek schuimaarde gestort en geboren aan de gemeente toebehoorende grond
tekening 1:50 (blauwdruk) [3A.] Plan tot verbouwing van het pand Groenmarkt 76 [3C.] verbouwing pand Groenmarkt 76 (firma Dooren en Vriesendorp)
tekst Buiten Walewest [4A.] op 30 Juli tusschen ons gesloten Procesverbaal betreffende de afscheidingen tusschen den onder het beheer van het Departement van Oorlog staanden Rijksgrond behoorende tot de nieuwe Pontonnierskazerne te Dordrecht en die ... etc.
tekst Lastige Eendstraat 8 en 8rood [10B.] aan Israel Cohen vergunning verleend voor lompen en oude metalen in een pand gelegen aan de Lastige Eendstraat 8 en 8rood
tekst Heerheymansuisstraat 36 [11C.] E.A. Jilleba, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Vest [12A.] huurovereenkomst ijkkantoor 
tekst Biesbosch [=Wantij] [13C.] ligplaats kolenvaartuig Biesbosch [Iman van der Have; Jan van den Oever, Bleijenhoek 37]
tekst Zuidersluis [14A.] nieuwe brug over de Zuidersluis / de kabelpaal nabij sluis verplaatsen
tekst 's-Gravendeelschedijk [15A.] oprichting bergplaats voor 1 vat petroleum in een kelder onder het woning en winkelhuis staande aan de 's-Gravendeelschedijk (gez. van der Pauw)
tekst Watermolenweide (Spuiweg 89 kad. D 2788) [17A.] verhuring woning met tuingrond in de Watermolenweide (D. de Bruijn voor 5 jaren)
tekst Hellingen 114 [19A.] afbraak pand
tekst handelsterrein [20A.] Lammert van Rhijn (huur loods)
envelop 2 (vergadering 31-10-1906)
tekst Blauwpoort  [1D.] koop Blauwpoort F 65 + 66 (f 25000)
gedrukt Hoogt-Achterhakkers [5A.] openbare vrijwillige vrijkoping, kapitale heerenhuis met grooten tuin aan de Hoogt-Achterhakkers
tekening 1:500 [7D.] Van Strijsingel (kad. D. 3124)(R.C. Kerk) [7E.] afstand grond en water en demping sloot
tekst [9B.] Staat van uitbetaalde lonen aan brandweerpersoneel [NB. alleen namen, meer niet]
[L.P. Mulders; L. Molendijk; M.J. Kes; P. Evers'A. te Veldhuis; P.H. Kes; W. Kes; A. Dekker; A. van Pelt; F. Grootenboer; A. Vlasblom; J. van Heck; R. Evers; J. te Veldhuis; A. de Graaf; L. Lichtmans; H. Kooijman; P. Muijen; H. Arenout; C. Muijen; Smak Grgoor; H. van der Rest; J. Hoogland; P. Piatoni; M. de Bruin; J. Mors(?); F. de Klerk; W. de Bruin]
tekst Markettenweg [10A.] kleederkasten in de gezelle[.]kamer (slachtplaats)
tekst Torenstraat 11 [12C.] wed. A. Cohen, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Achterom 5 [13A.] W. Versluis, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Boogjes 39 (lompenpakhuis) [17A.] L.A. Hoorenman te Rotterdam, 21-9-1904 overgeschreven op F. Leviticus
tekst [huur gymnastieklokaal door Bestuur Turnver. Excelsior] [20] Dordrecht 10-8-1906; Edelachtbare Heeren !; In dank ontving ik Uw schrijven dd gisteren. Gaarne ontving ik het te teekenen contract, hetwelk dan zal geteekend worden door onderstaande als [voorzitter R.J. Rinsema, Voorstraat 94-92; secr. J. Baars; penningmr. D. de Jong; vice voorz B. van Raamsdonk, Binnen Walevest; alg adj. F. Smitskamp, Buiten Walevest 20H]
tekst Nieuwbrug [21B.] W.H. van Bilderbeek, aanbrengen van een steiger over de haven voor het perceel F 1173 aan de Nieuwbrug
envelop 3 (vergadering 6-11-1906)
tekst Kuipershaven [1C.] J.J.B.J. Bouvy, verhuren nog 60 m2 kade voor zijn pakhuizen aan de Kuipershaven
tekening 1:250 Dubbeldamseweg - Toullonschelaan [14A.] Gebroeders Dubbeldam (P.J. en C. en A.), eigenaar van perceel 44 aan de Dubbeldamseweg
tekst hoek Merwekade en mond Voorstraatshaven [15B.] Ned. Stoomboot. Reederij te Rotterdam, schade varing aan een dukdalf aan de hoek Merwekade en mond Voorstraatshaven
brief   [19A.] J. Lips Bzn
envelop 4 (vergadering 13-11-1906)
tekst Kuipershaven [1B.] verhuur kadeoppervlakte Kuipershaven (wed. van Kersen en Straatman)
tekst gedempte Belgracht [2B.] verhuur van grond (J. de Jong)
tekst [19A. Ned. Bell Tel. Mij., nieuwe geabonneerden, o.a.:
Afgetreden:
tel. 459 Penn en Bauduin, Blauwpoortsplein 7
tel. 100 Publiek Telephoon Station, Buiten Walevest 20H
tekst   [4B.] B. den Belder, werkman bij gemeente sedert 15-10-1876 (eervol ontslag)
tekst Torenstraat 5 (boven) [6C.] echtgenoote H.A. VRIJDAG, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit haren winkel
tekst Lombardstraat 6 [7A.] E. van Kekeren, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Dubbeldamseweg 100 [8A.] J. Merkx, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Hof(?) [10B.] Societeit De Vrijheid, overpad verleenen speelplaats
tekst Kromme Elleboog 52 - 44 [14B.] A.S. Fok, verzoek om de hem dd. 16-1-893 voor het pand aan den Kromme Elleboog 52 verleende vergunning tot het houden van 2 varkens te willen overschriven op pand 44
tekst Hellingen 66a-x (Nieuwe Bnnenhof) [15A.] verbeteringen woningen
tekst Buiten Walevest [21A.] procesverbaal grensbeschrijving (kazerne)
tekst Vischstraat 3 [22A.] den merkwaardige geven aan het pand Vischstraat 3 afbreken.
tekst [24A.] maandrapport petroleum [23. F.J. Coomans, Heerheymansuisstraat 27, 8 liter]
envelop 5 (vergadering 20-11-1906)
tekening 1:2500 [1B.] [Weeskinderendijk, Brouwersdijk, Oude Dubbeldamse Dijk]
Interlocale telefoonlijn Dordrecht - Lage Zwaluwe
[1A.] nieuwe interlocale telefoonverbinding, een uit gekoppelde palen, zoogen. jukpalen, bestaande telefoonlijn, dient te worden geplaatst op de berm van den Weeskinderendijk
tekst   [2A.] schipper H. Veldhuizen, schip 'Verwisseling', schade
tekst  Kuipershaven 70-72 [4B.] H. van Randwijk, 6 m2 kade te mogen huren voor Kuipershaven 70-72
brief [6A.]  [Ned. Bell Tel Mij
Amsterdam 19 nov 1906
In antwoord op Uw schrijven dd 13/17 nov. jl. no. 2555 hebben wij de eer U te berichten, dat wij dadelijk na de opheffing van het publiek telephoonstation aan de Buiten Walevest 20 H naar eene andere gelegenheid tot vestiging van zulk een station hebben omgezien. Wij meenen die gelegenheid te hebben gevonden in het pand van den Heer J. Pieterman, Nieuwe Haven 67 a costi, welk perceel is gelegen op een afstand van circa 80 meter van het Zwijndrechtsch Veer.
tekst   [7A.] stoomketel van het s.s. 'Biesbosch 2'
tekst   [11C.] Jan in 't Veld, polderwachter thans te Neder-Hardinxveld (pensioen)
envelop 6 (vergadering 27-11-1906)
tekening 1:50 [1N.] Steegoversloot 57 (kad. H1518) met:
a. winkel, b. woonkamer, c. gang naar de bakkerij, d. open plaats, e. privaat, f. bakkerij, g. te plaatsen nieuwe bakoven, h. schoorsteen, j. aanrechtbank en gootsteen, j. werkbank, k. doorsnede over A, B,C en D
[1M.] G.B. Kerkhof, oprichten van eene bakkerij en het daartoe plaatsen van een ijzeren oven
tekening 1:1250 [2C.] Hellingen 104 (kad. D1244) [2A.] onbewoonbaarverklaring
tekst Twintighuizen 8 [4A.] B. Leijser, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit haren winkel
tekst Koninginnestraat 39 [5B.] J. van der Graaf, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst in 'De Toekomst' [9B.] Fred. Keijzer, biscope voorstellingen (brandwachten)
envelop 6 (vergadering 4-12-1906)
tekening (blauwdruk) [1N.] Lijnbaan 75 A (kad. C. 3626 [1L.] De Firma van Dijk en Co., uitbreiding van hare kalkblusscherij,door het plaatsen van een gasmotor van 9 pk en eenige werktuigen, welke door genoemden motor zullen worden gedreven
tekst Haringstraat 6rood [2C.] A.J. Visser te Rotterdam, als eigenaar en G.J. van Someren als huurder, stallen van twee paarden 
tekst in het Hof(?) [3B.] J. Bodes, overpad speelplaats gemeenteschool nr. 2
tekst Vriesestraat 1 [4B.] B. Spijkerman, bakken van oliebollen
tekst Nieuwe Haven 67 [12A.]. [Ned. Bell Tel. Mij.] In aansluiting aan ons schrijven dd 19 Nov jl hebben wij met Uw College mede te deeelen dat wij met den Heer J. Pieterman, Nieuwe Haven 67, geheel tot overeenstemming zijn gekomen omtrent de vestiging van het bedoelde publieke telephoonstation in diens perceel.
In verband hiermee doen wij U hierbij eene door ons geteekende aanvraag in duplo toekomen tot verplaatsen van het voor het nieuwe station dienende uithangbord waarop wij gaarne Uwe beschikking tegemoet zien. 
envelop 7 (vergadering 12-12-1906)
tekeningen 1:50 (blauwdruk) Suikerstraat 2
[2N.]  verdieping (zolder, pakkerij, fabriek, droogkamer)
[2O.] begane grond 1:50
[2L.] H.J. van Asperen, oprichting van een chocolade fabriek, gedreven door en gasmotor van 16 pk
tekst   [3.] inschrijven stoompont
tekening 1:100 [4C.] Singel (R.K. kerk) (rooilijn)
tekst Kuipershaven 66 [5A.] wed. van Kersen en Straatmen, Kuipershaven 66 een leiding om water uit de Wolwevershaven in den stoomketel te kunnen voeren
tekeningen  [7B.] peilingen 29-31 mei en 1 juni Kalkhaven 1:000
[7D.] peilingen 29 mei en 23 nov Hooikade 1:000
[7C.] peilingen 1 juni en 30 oct Handelssteiger
(uitbaggeren)
tekst 's-Gravendeelschedijk [8A.] verbeteren weg
tekst Wijngaardstraat 11 [13B.] Johanna Vos huisvr P.W. Molenaar, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit haren winkel
brief Vischstraat 1-3 [14A.] Rutten's Bierbrouwerij (gevel Vischstraat 1-3)
tekst Nieuwstraat 10 [15A.] A. Broos, 2,40 m2 grond (intrekking vergunning)
tekst Wijngaardstraat 11 [19B.] Johanna Vos huisvr P.W. Molenaar,  vergunning uitstallen groenten
tekst [25] maandrapport petroleum [24. F.J. Coomans, 10 liter]
envelop 8 (vergadering 17-12-1906)
tekst Reeweg (Oost) [2A.] bouwen bij de Roomsch Katholieke begraafplaats (verbouwen villa OLMHOF aan Reeweg (Oost))
tekst Wijngaardstraat 42 [4C.] G. Ekelmans, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Wijngaardstraat 28 [5A.] G. Hollander, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Raamstraat 24 [6C.] Johannes Kroon, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Lange Kromhout 77 [9B.] brand 2 december
envelop 9 (vergadering 27-12-1906)
tekst   [1B.] levering van ijzerwaren 1905, o.a. J.C. Lington F 19,96
tekst Nieuwe Haven [3A.] goederen s.s. 'Hendrika Elisabeth' van P. Sillevis omstreeks half 4 in den mond der Nieuwe Haven gezonken (20 dec 1906)
tekst Hooge Nieuwstraat 7 [8A.] J. Willemstijn, vergunning opslaan van 20 l. petroleum

Laatst gewijzigd: nov. 2004.