Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 116

DOSSIER 2232
N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen gevestigd te Dordrecht (giro 17266)

INHOUD
 • A. 16-06-1921 eerste opgaaf
 • B. 16-06-1921 Bijv. Ned. Staatscourant
 • C. 16-08-1923 opheffing filiaal Middelburg
 • D. 24-10-1924 uittr. Directie en commissarissen
 • E. 24-10-1924 nieuwe opgave
 • F. 20-01-1927 uittr. Lid Comm. van toezicht en adreswijzingen
 • G. 17-02-1928 uittr. Leden v.d. Comm. van Beheer
 • H. 17-02-1928 nieuwe directeur en lid v.d. Comm. van toezicht
 • I. 17-02-1928 Procuratiehouder
 • J. 20-09-1928 uittreding directeur
 • K. 06-01-1930 statutenwijziging
 • L. 10-09-1930 uittreding directeur
 • M. 10-09-1930 nieuwe directeur
 • N. 29-04-1931 Procuratiehouder
 • O. 09-01-1935 intr. Procuratie en opheffing bijkantoor Rotterdam
 • P. 21-05-1935 adreswijziging
 • Q. 12-09-1935 statutenwijziging
 • R. 25-10-1939 adreswijziging
 • S. 05-05-1943 adreswijziging
 • T. 10-05-1944 adreswijziging
 • U. 18-07-1945 ontslag directeur
 • V. 18-07-1945 benoeming wnd. Directeur
 • W. 18-07-1945 aanst. Gevolmachtigde bedrijfsleider
 • X. 22-02-1946 benoeming wnd. Directeur tot Directeur
 • Y. 04-10-1936 adreswijziging
 • Z. 31-12-1947 intr. Procuratie W. van Aken
 • AA. 27-02-1948 procuratiehouder
 • AB. 28-09-1948 uittr. Commissaris
 • AC. 28-09-1948 nieuwe Commissaris
 • AD. 11-01-1949 adreswijziging wijziging bedrijf
 • AE. 11-01-1949 kapitaalsopgave
 • AF. 02-01-1956 uittreding directeur
 • AG. 02-01-1956 nieuwe directeur
 • AH. 02-06-1956 uittreding procuratiehouder
 • AI. 02-06-1956 nieuwe procuratiehouder
 • AJ. 24-07-1956 uittreding commissaris
 • AK. 13-03-1957 nieuwe commissaris
 • AL. 20-08-1959 statutenwijziging
 • AO. 18-01-1962 diverse wijzigingen enz.
 • AP. 20-02-1962 bedrijf ingebracht in de Nationale Agrarische Industrie- en Handelmaatschappij "Agrarische Unie" N.V. te Groningen enz. [zie verder dossier 25562]
 • AQ. 18-01-1963 N.V. in Liquidatie getreden
 • AR. 28-06-1963 plan van uitkering
 • AS. 27-10-1965 opgave het einde der vennootschap

K. (6-1-1930)

Opgaaf van de Naamlooze Vennootschap: N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen in Nederland en Koloniën, gevestigd te Dordrecht.

Wijziging van de acte van oprichting, statuten, overeenkomst of het reglement:
Zie bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 7 October 1929 No. 195 No. 2768.

(naam aangever: Gerardus Marinus Stönner, Oosteinde 219 (Voorburg), directeur der Naamlooze Vennootschap N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen in Nederland en Koloniën, 31-12-1929)

BIJVOEGSEL tot de Nederlandsche Staatscourant Maandag 7 October 1929, no. 195.
No. 2768.
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen in Nederland en Koloniën te Dordrecht.
Den 22sten Augustus 1929 compareerde voor mij, Bartholomeus Kuipers, notaris resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Aart Flach en Adrianus Naaktgeboren, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:
De heer Frederik Nicolaas Lucretius Aberson, directeur der naamlooze vennootschap: G.J. Krol & Co's Kunstmesthandel, gevestigd te Utrecht en kantoor houdende te Zwolle, wonende te Zwolle, die verklaarde:
als daartoe gemachtigd in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen in Nederland en Koloniën, gevestigd te Dordrecht, opgericht bij akte, 27 Mei 1893 verleden voor nu wijlen mr. A. van Mens, notaris, geresideerd hebbende te Delfshaven, gemeente Rotterdam, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 5 Mei 1893 no. 42, gewijzigd bij akte, 25 Juni 1913 verleden voor notaris C.b.H. Royer, resideerende te Zwolle, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 8 Juni 1913 no. 51, en welke vergadering werd gehouden te Amsterdam 16 April 1928, blijkens na te melden afschrift,
dat de navolgende gewijzigde statuten dier naamlooze vennootschap zijn vastgesteld ingevolge besluit van de hiervóór gemelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, van de notulen van welke vergadering een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, welk uittreksel, na - voor zooveel noodig - vooraf door den comparant in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;
zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 9 Augustus 1929 no. 23, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht;
De statuten zullen derhalve nu luiden als volgt.
[Art. 1] De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen in Nederland en Koloniën. Zij is gevestigd te Dordrecht en is bevoegd in andere gemeenten bijkantoren en/of agentschappen te vestigen.
[Art. 2] De vennootschap heeft ten doel het verkoopen en in den handel brengen van alle soorten van hulpmeststoffen en aanverwante artikelen, in den ruimsten zin genomen.
[Art. 3] Zij heeft een aanvang genomen op den dag van het verlijden harer akte van oprichting (27 mei 1893) en eindigt 31 December 1958, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot vroegere ontbinding wordt besloten.
Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal in een algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap bij meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen worden beslist, onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan mocht worden vereischt.
KAPITAAL EN AANDEELEN
[Art. 4] Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50.000, verdeeld in 50 aandeelen van f 1000, welke alle geplaatst zijn. Alle aandeelen moeten geheel zijn volgestort. Wanneer het kapitaal, behoudens inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, vergroot wordt, zal de polaatsing en uitgifte der verdere aandeelen geschieden op de tijdstippen, door directie en commissarissen te bepalen, op door hen vast te stellen voorwaarden, mits nimmer onder pari. Van eventueel agio zal een agio-reserve worden gevormd. Deze agio-reserve kan voor alle doeleinden worden gebruikt, ook voor uitkeeringen aan aandeelhouders.
[Art. 5] De aandeelen worden gesteld op naam of, mits volgestort, aan toonder, ter keuze van den houder; zij zijn doorloopend genummerd; zij worden geteekend door minstens één commissaris en één directeur. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle hetzelfde nummer als het aandeel dragende.
De uitbetaling der dividenden geschiedt tegen inlevering der dividendbewijzen, welke aan de vennootschap voor de betaling dier dividenden tot volledige kwijting strekken.
De directie is echter bevoegd, wanneer zij de overtuiging heeft bekomen, dat een dividendbewijs van een aandeel op naam verloren is gegaan, de uitbetaling te doen aan hem, die als eigenaar van dat aandeel in de aandeelenregisters vermeld staat, en, zoo zij de overtuiging heeft, dat het dividendbewijs van een aandeel aan toonder verloren is gegaan, de uitbetaling te doen aan den toonder van die aandeel. Door zulke uitbetaling gaan alle rechten uit het dividendbewijs teniet.
De directie kan echter de uitbetaling niet doen voordat een jaar na den dag van de betaalbaarstelling van zulk een dividend is verstreken.
[Art. 6] Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeelen talons en dividendbewijzen, zoo te zamen als afzonderlijk, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-aandeelen, talons en dividendbewijzen worden uitgereikt, onder gelijke nummers als de in het ongereede geraakte, wanneer de aanvrager ten genoegen van de directie van de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt, wanneer dit door de directie wordt verlangd.
Tenzij de directie dit in bijzondere gevallen overbodig acht, zullen vóóral de nummers van de in het ongereede geraakte stukken 3 malen, telkens met een tusschenruimte van 1 maand, bekend worden gemaakt in één of meer door de directie te bepalen nieuws- of financieele bladen; eerst een maand na de laatste bekendmaking zullen dan duplicaatbewijzen worden afgegeven, waarvan eenmaal afkondiging zal worden gedaan, op de wijze, door de directie te bepalen.
De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager, die verplicht is, wanneer dit door de de directie wordt verlangd, van te voren een depot voor die kosten te storten tot een door haar te bepalen bedrag.
Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.
[Art. 7] Een aandeel op naam zal, mits volgestort, op verzoek van den houder aan toonder worden gesteld en eveneens een aandeel aan toonder op verzoek van den toonder op naam. Zulke overschrijving van naam aan toonder of van toonder op naam geschiedt door aanteekening daarvan in de aandeelenregisters, na overlegging door den houder van het aandeel van een schriftelijke verklaring, volgens daartoe door de directie te verstrekken formulier, door of vanwege den houder of toonder te onderteekenen, met gelijktijdige overlegging van het aandeel, waarop de overschrijving eveneens wordt aangeteekend en dat daarna wordt teruggegeven.
[Art. 8] Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door overschrijving in de aandeelenregisters, op een schriftelijke verklaring, volgens daartoe door de directie te verstrekken formulier, door of vanwege den houder, diens erven of rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger te onderteekenen. Bij de inlevering van het onderteekende formulier wordt het aandeel overgelegd, waarop de overschrijving eveneens wordt aangeteekend en dat daarna wordt teruggegeven.
[Art. 9] De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Behooren aandeelen tot een onverdeelde gemeenschap, zoo zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door één persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.
BESTUUR DER VENNOOTSCHAP.
[Art. 10] De vennootschap wordt onder toezicht van commissarissen bestuurd door een directie, bestaande uit één of meer personen. De leden der directie worden benoemd en ontslagen door de vergadering van aandeelhouders. Bij ontstentenis van de directie voorzien commissarissen in het bestuur der vennootschap tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders. Wanneer de directie uit meer dan één persoon bestaat, wordt de onderlinge verhouding tusschen directeuren geregeld door de commissarissen, na gepleegd overleg met de directie.
[Art. 11] Het beleid en beheer van de zaken der vennootschap berust bij de directie, die daartoe alle macht heeft, welke niet bij deze statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan commissarissen is voorbehouden. Zij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden zoo in als buiten rechten, benoemt en ontslaat het personeel en stelt de instructiën en de bezoldiging daarvan vast.
De directie heeft, onverminderd haar verantwoordelijkheid, de bevoegdheid om, onder goedkeuring van commissarissen, aan één of meer der beambten algemeene of bijzondere procuratie te verleenen om voor de vennootschap te teekenen.
[Art. 12] De jaarwedde van de leden der directie worden vastgesteld bij overeenkomst, waarbij voor de vennootschap commissarissen optreden.
[Art. 13] De leden der directie kunnen om gewichtige redenen bij besluit van commissarissen worden geschorst. Binnen een maand na dat besluit roepen de commissarissen de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, om een besluit te nemen of de geschorste zal worden ontslagen als lid der directie, of wel de schorsing zal worden opgeheven.
[Art. 14] De directie behoeft de toestemming van commissarissen tot:
1. het aankoopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen;
2. het aangaan van kredieten ten laste der vennootschap;
3. het aangaan van overeenkomsten of het brengen van wijzigingen in overeenkomsten, welke tot doel hebben het bedrijf voor gezamenlijke rekening met derden uit te oefenen;
4. het vestigen van filialen, goederendepots of werkplaatsen buiten de stad Dordrecht;
5. het aanstellen van beambten en bedienden met een langeren opzegginsgtermijn dan 1 jaar, en het vaststellen van hun bezoldiging, voor zooverre dezen boven de f 2000 's jaars bedraagt;
6. het aangaan van zoodanige contracten van inkoop en verkoop van goederen en het verrichten van alle andere zoodanige handelingen als niet kunnen gerekend worden te behooren tot de gewone dagelijksche werkzaamheden.
[Art. 15] De directie behoeft toestemming der algemeene vergaderingen van aandeelhouders tot het aangaan van obligatieleeningen.
[Art. 16] Het college van commissarissen bestaat uit ten minste 2 leden.
[Art. 17] De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door deze te allen tijde worden ontslagen. Telkenjare treedt op de gewone jaarlijksche vergadering een gedeelte der commissarissen af volgens een door dezen daarvoor vast te stellen rooster, met dien verstande, dat elke commissaris uiterlijk 3 jaren na zijn benoeming of herkiezing aftreedt. Een commissaris is herkiesbaar, tenzij hij op het tijdstip van zijn aftreden den 70-jarigen leeftijd heeft bereikt.
[Art. 18] Het college van commissarissen kiest een president en een secretaris. De president wordt uit het college gekozen, de secretaris behoeft geen lid van het college te zijn. De secretaris houdt notulen van hetgeen op de vergadering van commissarissen geschiedt; die notulen worden in een volgende vergadering van commissarissen gearresteerd.
[Art. 19] Commissarissen houden toezicht en controle over de handelingen der directie en de belangen der vennootschap. Zij hebben vrijen toegang tot de kantoren, fabrieken en verdere gebouwen, bij de vennootschap in gebruik; zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie, tot het opnemen der kas en verdere geldswaarden en tot kennisneming van alle plaats hebbende handelingen.
Zij kunnen die bevoegdheden zoowel te zamen als ook ieder afzonderlijk uitoefenen. Voorts doen zij alles, wat hun krachtens de bepalingen dezer akte is opgedragen.
Commissarissen zijn verplicht, op kosten der vennootschap een accountant te benoemen, ter controleering van de boekhouding en financieele administratie der vennootschap en tot het doen der onderzoekingen, hem door hen opgedragen. Deze accountant is slechts aan commissarissen verantwoordelijk verschuldigd en kan slechts door dezen ontslagen worden.
[Art. 20] Commissarissen vergaderen, hetzij te zamen, hetzij met de directie, het laatste zoo dikwijls dit door hen of door de directie wenschelijk wordt geacht.
[Art. 21] Commissarissen besluiten met meerderheid van stemmen, terwijl tot het nemen van een besluit de tegenwoordigheid van ten minste 2 commissarissen vereischt wordt. Bij afwezigheid van den president fungeert de oudste in jaren der aanwezige commissarissen als zoodanig; staken de stemmen, dan geldt het voorstel, waarover gestemd werd, als verworpen. Is het noodig, dat van een besluit van commissarissen tegenover derden blijkt, zoo handelen of teekenen namens hen voorzitter of een gedelegeerde en secretaris.
Commissarissen kunnen tot uitoefening der dagelijksche controle uit hun midden één of meer gedelegeerden benoemen. Commissarissen stellen dan een reglement vast, de werkzaamheden van den of de gedelegeerde(n) regelende. Bij dit reglement kunnen commissarissen één of meer der bevoegdheden, hun door deze statuten verleend, aan den of de gedelegeerde(n) overdragen.
[Art. 22] Aan de gedelegeerde commissarissen en aan den secretaris van commissarissen kan door commissarissen een honorarium worden toegekend. De commissarissen ontvangen voorts vergoeding van reis- en verblijfkosten en van verschotten, door hen in het belang der vennootschap gedaan, terwijl de algemeene vergadering van aandeelhouders hun een vacatiegeld kan toekennen.
ALGEMEENE VERGADERINGEN.
[Art. 23] De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Dordrecht, tenzij door commissarissen anders wordt bepaald, mits in Nederland. Ieder jaar, uiterlijk in Juni, heeft de gewone vergadering van aandeelhouders plaats. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen, wanneer het college van commissarissen zulks noodig oordeelt en voorts als zulks door aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 der geplaatste aandeelen bezittende, schriftelijk met opgaaf der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt. De aandeelhouders worden minstens 14 dagen vóór elke vergadering door aankondiging in één of meer door commissarissen aan te wijzen dagbladen opgeroepen. Wanneer alle aandeelen op naam staan, is oproeping alleen door convocatiebiljetten voldoende. De oproeping in de dagbladen behelst tijd en plaats der vergadering, alsmede waar en wanneer de lijst der punten van behandeling voor de aandeelhouders ter inzage ligt.
Die lijst moet minstens gedurende een week vóór de vergadering ter inzage liggen; convocatiebiljetten behelzen de onderwerpen, welke in de vegradering aan de orde gesteld zullen worden. Over niet op bovenomschreven wijze aangekondigde onderwerpen mag in de vergadering geen besluit worden genomen, tenzij alle aandeelen vertegenwoordigd zijn en met algemeene stemmen besloten wordt om het onderwerp in behandeling te nemen. Mocht het college van commissarissen binnen een maand na de schriftelijke indiening van een verzoek van aandeelhouders, als in het tweede lid van dit artikel bedoeld, niet tot bijeenroeping eener vergadering zijn overgegaan, of den dag dier vergadering vaststellen op een tijdstip, later dan 2 maanden na de indiening van het verzoek, dan zijn de aandeelhouders, die het verzoek deden, zelf bevoegd bij advertentiën, als in het derde lid bedoelde, maar waarin dan de onderwerpen van behandeling worden vermeld, een vergadering bijeen te roepen.
[Art. 24] Een der commissarissen, door dezen daartoe aangewezen, presideert de algemeene vergaderingen. Bij ontstentenis van alle commissarissen fungeert een der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen, als voorzitter. De voorzitter wijst een secretaris aan.
[Art. 25] Van het in de algemeene vergadering behandelde worden door den secretaris der vergadering notulen gehouden, welke door den voorzitter en den secretaris worden vastgesteld en geteekend, of wel wordt van het verhandelde notarieel proces-verbaal opgemaakt. De notulen of het notarieel proces-verbaal strekken ten bewijze van het op de vergadering beslotene.
STEMMINGEN.
[Art. 26] Voor zoover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten der algemeene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen; een voorstel, waarover de stemmen staken, is verworpen.
Stemmingen zullen ter beslissing door den voorzitter, hetzij schriftelijk of mondeling, geschieden. Om bij de eerste stemming gekozen te zijn, worde de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.
Is die meerderheid door niemand verkregen, dan heeft een tweede vrije stemming plaats, wordt ook bij deze geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden, of, zijn de meeste stemmen tusschen meerdere personen verdeeld, tusschen allen, die aldus de meeste stemmen hebben erlangd.
Wordt ook hierdoor geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo heeft een vierde stemming plaats over de 2 personen, die bij de derde stemming de meeste stemmen verkregen. Indien bij de derde of vierde stemming de stemmen staken, beslist het lot. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.
[Art. 27] Houders van aandeelen aan toonder kunnen alleen ter algemeene vergadering stemrecht uitoefenen,, indien zij minstens 5 dagen vóór den datum der vergadering hun aandeelen ten kantore der vennootschap of elders ter plaatse, in de oproeping te vermelden, hebben gedeponeerd; daarvoor wordt hun reçu verstrekt. In de advertentiën, waarbij de oproeping tot algemeene vergadering geschiedt, worden houders van aandeelen aan toonder aan het bij dit artikel bepaalde herinnerd.
[Art. 28] Elk aandeel geeft recht op één stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder meer dan 3 stemmen voor zich zelf mag uitbrengen. Iedere aandeelhouder kan zich aldaar doen vertegenwoordigen door ene ander daartoe behoorlijk gemachtigd aandeelhouder. Stemgerechtigden, volgens het burgerlijk recht niet bevoegd tot het aangaan van verbintenissen, worden zonder volmacht vertegenwoordigd door hun echtgenooten, voogden, curators of bewindvoerders; de vennootschappen door slechts één bestuurder of vennoot. Commissarissen en leden der directie mogen niet als gemachtigde optreden.
[Art. 29] In de gewone vergadering van aandeelhouders wordt:
a. door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;
b. de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald, nadat de commissarissen een schriftelijk voorstel daaromtrent gedaan hebben;
c. voorzien in vacatures in het college van commissarissen;
d. alle voorstellen behandeld, welke overeenkomstig de statuten op de agenda voorkomen.
BALANS, DIVIDEND, RESERVE.
[Art. 30] Per 31 December ieder jaar, voor het eerst per 21 December 1929, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie een balans en winst-en-verliesrekening, al of niet gemendeerd door commissarissen, behandeld in de te dien einde te houden gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, welke daarin de veranderingen kan aanbrengen, die zij wenschelijk acht.
Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge aan directeuren voor hun beheer en aan commissarissen voor hun toezicht ter zake van alle handelingen, waarvan uit die stukken blijkt of welker resultaat daarin is nedergelegd.
[Art. 31] Het uit inkomsten en opbrengsten overblijvende, na aftrekt van alle onkosten en afschrijvingen, is winst. De geheele winst wordt gesteld ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Sluit eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo, dat niet uit de reserve wordt of kan worden gedekt, zoo wordt dit op de rekening van het volgend jaar als verlies overgebracht en wordt het volgend jaar of de volgende jaren niet gerekend winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.
[Art. 32] Het vastgestelde dividend is betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering. Dividenden, waarover niet beschikt is binnen 5 jaar nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn verjaard ten behoeve van de reserve.
[Art. 33] De reserve is bestemd tot dekking van eventueele verliezen. Commissarissen bepalen of en in hoever de reserve in het bedrijf der vennootschap zal worden gebruikt, dan wel of en in hoever zij zal worden belegd. Indien zij belegd is, wordt de door de belegging gekweekte rente als gewone inkomsten behandeld.
WIJZIGING EN ONTBINDING.
[Art. 34] Tot wijziging der statuten of ontbinding der vennootschap kan alleen worden besloten op voorstel van directie en commissarissen en met een meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.
LIQUIDATIE.
[Art. 35] Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie dor de directie, in overleg met en onder toezicht van commissarissen, tenware de algemeene vergadering daarin op andere wijze voorziet.
De bepalingen dezer akte blijven van kracht der liquidateuren. Bij het besluit tot ontbinding of, indien deze plaats heeft door verloop van den tijd, waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd op de laatste algemeene vergadering, aan dit verloop voorafgaande, zal tevens de belooning van de liquidateuren worden bepaald. De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in een vergadering van aandeelhouders. De goedkuering dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge.
[Art. 36] Na terugbetaling van 100 pct. op de aandeelen wordt het overblijvende ter beschikking gesteld van de algemeene vergadering van aandeelhouders, die dit verdeelt op de wijze als in art. 31 bij de statuten is bepaald.
Voor de tenuitvoerlegging dezer verkalarde de comparant in het algemeen en onveranderlijk domicilie te kiezen tenkantore van den notaris, bewaarder dezer minute.
Waarvan akte in minuut.
Verleden te Dordrecht, ten woonhuize van mij notaris, aan de Vrieseweg no. 81, ten tijde, in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparant aan mij, notaris, bekend zijn.
En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.
(geteekend) F.N.L. Aberson, A. Flach, A. Naaktgeboren, B. Kuipers, notaris.
Met 2 onderhandsche akten geregistreerd te Dordrecht 26-8-1929, deel 3, folio 18, no. 373.

Koninklijk besluit van bewilliging.
(9 Augustus 1929 no. 23
Wij WILHELMINA bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau enz enz enz
Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;
Gelet op de Overgangsbepalingen van de weet van 2 Juli 1928 (Staatsblad no. 216), alsmede op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, gelijk deze luidden vóór 1 April 1929;
Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Augustus 1929, 1ste Afdeeling B, no. 902;
Hebben goedgevonden en verstaan: Onze bewilliging te verleenen:
1e. enz;
12e. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen in Nederland en Kolonieën, gevestigd te Dordrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 Juni 1913 no. 61 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit. Onzen Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
Soestdijk, 9 Augustus 1929. WILHELMINA. De Minister van Justitie J. Donner.

Laatst gewijzigd: maart 2011