Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 116

DOSSIER 2232
N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen gevestigd te Dordrecht (giro 17266)

INHOUD
 • A. 16-06-1921 eerste opgaaf
 • B. 16-06-1921 Bijv. Ned. Staatscourant
 • C. 16-08-1923 opheffing filiaal Middelburg
 • D. 24-10-1924 uittr. Directie en commissarissen
 • E. 24-10-1924 nieuwe opgave
 • F. 20-01-1927 uittr. Lid Comm. van toezicht en adreswijzingen
 • G. 17-02-1928 uittr. Leden v.d. Comm. van Beheer
 • H. 17-02-1928 nieuwe directeur en lid v.d. Comm. van toezicht
 • I. 17-02-1928 Procuratiehouder
 • J. 20-09-1928 uittreding directeur
 • K. 06-01-1930 statutenwijziging
 • L. 10-09-1930 uittreding directeur
 • M. 10-09-1930 nieuwe directeur
 • N. 29-04-1931 Procuratiehouder
 • O. 09-01-1935 intr. Procuratie en opheffing bijkantoor Rotterdam
 • P. 21-05-1935 adreswijziging
 • Q. 12-09-1935 statutenwijziging
 • R. 25-10-1939 adreswijziging
 • S. 05-05-1943 adreswijziging
 • T. 10-05-1944 adreswijziging
 • U. 18-07-1945 ontslag directeur
 • V. 18-07-1945 benoeming wnd. Directeur
 • W. 18-07-1945 aanst. Gevolmachtigde bedrijfsleider
 • X. 22-02-1946 benoeming wnd. Directeur tot Directeur
 • Y. 04-10-1936 adreswijziging
 • Z. 31-12-1947 intr. Procuratie W. van Aken
 • AA. 27-02-1948 procuratiehouder
 • AB. 28-09-1948 uittr. Commissaris
 • AC. 28-09-1948 nieuwe Commissaris
 • AD. 11-01-1949 adreswijziging wijziging bedrijf
 • AE. 11-01-1949 kapitaalsopgave
 • AF. 02-01-1956 uittreding directeur
 • AG. 02-01-1956 nieuwe directeur
 • AH. 02-06-1956 uittreding procuratiehouder
 • AI. 02-06-1956 nieuwe procuratiehouder
 • AJ. 24-07-1956 uittreding commissaris
 • AK. 13-03-1957 nieuwe commissaris
 • AL. 20-08-1959 statutenwijziging
 • AO. 18-01-1962 diverse wijzigingen enz.
 • AP. 20-02-1962 bedrijf ingebracht in de Nationale Agrarische Industrie- en Handelmaatschappij "Agrarische Unie" N.V. te Groningen enz. [zie verder dossier 25562]
 • AQ. 18-01-1963 N.V. in Liquidatie getreden
 • AR. 28-06-1963 plan van uitkering
 • AS. 27-10-1965 opgave het einde der vennootschap

AL. (20-8-1959)

Opgaaf van Naaml. Venn. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen in Nederland en Koloniën, gevestigd te Dordrecht.

Wijziging van de akte van oprichting :
Wijziging Statuten zie bijgaand bijvoegsel v.d. Ned. Staatscourant van dinsdag 11 augustus 1959 nr. 153.
Wijziging van de handelsnaam : Zie onder no. 6.

(naam aangever: P.J. Stehouwer, Giessenstraat 23 (Dordrecht), directeur, 19-8-1959)

BIJVOEGSEL van de Nederlandse Staatscourant van dinsdag 11 augustus 1959 nr. 153.
Nr. 1977.
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpstoffen, te Dordrecht.
Heden de 11-6-1959 verscheen voor mij, mr. Luitje Jan de Vries, notaris ter standplaats Zwolle, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
De Heer Jan Herm Dol, procuratiehouder, wonende te Zwolle, te dezen volgens zijn verklaring vertegenwoordigende te Dordrecht gevestigde naamloze vennootschap "N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpstoffen in Nederland en Koloniën", zoals hierna gemeld.
De comparant verklaarde:
dat in de algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap: N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpstoffen in Nederland en Koloniën, gevestigd te Dordrecht, welke vergadering werd gehouden te Zwolle op 2-5-1959, werd besloten wijziging aan te brengen in de statuten van gemelde naamloze vennootschap, welker statuten laatstelijk werden gewijzigd bij akte, op 8-8-1935 voor notaris B. Kuipers te Dordrecht verleden op het ontwerp waarvan werd verkregen de verklaring van geen bezwaar van het Departement van Justitie van 23-7-1935, Eerste Afdeling B nummer 806;
dat in gemelde vergadering hij, comparant, werd gemachtigd de verklaring van geen bezwaard op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, al zodanige veranderingen aan te brengen als ter verkrijging van bedoelde verklaring gevorderd mochten worden, en voorts te compareren bij de voor deze statutenwijziging benodigde notariële akte, een en ander blijkens een aan deze akte vastgehecht uittreksel uit de notulen van gemelde vergadering;
dat hij, comparant, ter uitvoering van gemelde machtiging bij deze de aangenomen statutenwijziging vaststelt en constateert dat in de statuten van gemelde naamloze vennootschap de volgende wijzigingen zijn aangebracht:
1. Artikel 1, luidende: "De vennootschap draagt den naam: N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpstoffen in Nederland en Koloniën. Zij is gevestigd te Dordrecht' te wijzigen in "De vennootschap draagt den naam: N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpstoffen. Zij is gevestigd te Dordrecht'.
2. Artikel 2 (eerste alinea), luidende: "De vennootschap heeft ten doel den handel in kunstmest en andere artikel van en voor den landbouw en andere chemische producten, benevens alle handelszaken, die, in den ruimsten zin genomen, daarmede in verband staan." te wijzigen in "De vennootschap heeft ten doel: de handel in, de fabricage en de be- en verwerking van kunstmest en andere artikelen van en voor de landbouw en industrie, andere chemische producten en brandstoffen, benevens alle handelingen, die in de ruimste zin genomen daarmede in verbrand staan'.
3. Artikel 2 (tweede aline), luidende: "Alle handelingen zullen geschieden met inachtneming van de bepalingen van de wet van 1 Juni 1865 (Staatsblad no. 61), regelende de uitoefening van de artsenijbereidkunst, van de Opiumwet (Staatsblad 1928, no. 167), van de Warenwet (Staatsblad 1919, no. 581), en van art 2. der wet van 28 Juni 1876 (Staatsblad no. 150), gehandhaafd en gewijzigd bij de Invoeringswet, artt. 10, no. 36, 11 en 19, gelijk deze wetten zijn of zullen worden gewijzigd." Geheel te laten vervallen.
4. Artikel 13, 5, luidende: "het aanstellen van beambten en bedienden met een langeren opzeggingstermijn dan een jaar en het vaststellen van hun bezoldigingen, voor zoover deze boven f 1500 's jaars bedraagt' te wijzigen in "het aanstellen van beambten en bedienden met een langeren opzeggingstermijn dan een jaar en het vaststellen van hun bezoldigingen, voor zoover deze boven f 2400 's jaars bedraagt";
5. Artikel, 13, 6, luidende: "het aangaan van zoodanige contracten van inkoop en verkoop van goederen en het verrichten van alle andere handelingen, als waarmede voor de vennootschap een belang, grooter dan f 500, is gemoeid" te wijzigen in "het aangaan van zoodanige contracten van in- en verkoop van goederen en het verrichten van alle andere handelingen, als waarmede voor de vennootschap een belang, grooter dan f 10.000, is gemoeid"
6. Artikel 24 (eerste alinea) luidende: "Het boekjaar der vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar" te wijzigen in "Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 September tot en met 31 Augustus; het thans lopende boekjaar vanaf één januari 1959 tot en met 31 Augustus 1959".
7. Artikel 24 (derde alinea) luidende: "Voor of op één Juni van ieder jaar worden deze stukken enz" te wijzigen in "Voor of op één Februari van ieder jaar worden deze stukken enz".
8. Artikel 28 (tweede alinea) luidende: "Ieder jaar, uiterlijk in de maand Juni, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden" te wijzigen in "Ieder jaar, uiterlijk in de maand Februari, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden".
De comparant verklaarde, dat op het ontwerp dezer akte is verkregen de verklaring van geen bezwaar van de Minister van Justitie van 5-6-1959, Hoofdafdeling Privaatrecht, Onderafdeling Naamloze Vennootschappen, nummer N.V. 3949, zijnde een afschrift van gemelde verklaring met een exemplaar van bedoeld ontwerp aan deze akte vastgehecht.
Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Zwolle op de datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heren Tabe Tilstra, boekhouder, wonende te Zwollerkerspel, en Johan Kuil, notaris-klerk, wonende te Zwolle, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend.
Onmiddellijk na voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant de getuigen en mij notaris.
(Geteekend) J.H. Dol, T. Tilstra, Joh. Kuil, L.J. de Vries, notaris.
Met drie annexen geregistreerd te Zwolle, 18-6-1959 deel 78 folio 72, no. 969, drie bladen, gen renvooi. Ontvangen voor recht f 3. De Inspecteur (w.g.) D. Molenaar.

Ministerie van Justitie. Hoofdafdeling Privaatrecht. Onderafdeling Naamloze Vennootschappen. Nr. N.V. 3949.
De Ministerie van Justitie.
Gezien het verzoekschrift van J.H. Dol, wonende te Zwolle, ter bekoming van de verklaring, bedoeld bij artikel 45d van het Wetboek van Koophandel, ten aanzien van de voorgenomen nadere wijzigingen in de akte van oprichting der naamloze vennootschap "N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpstoffen in Nederland en Koloniën", gevestigd te Dordrecht, tot welke betrekkelijk waren de verklaring van de Minister van Justitie van 23 Juli 1935, 1e Afdeling B, nr. 806, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, en welke, na het verlijden der akte, constaterende die wijzigingen de naam zal dragen van vennootschap "N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpstoffen";
Gezien de overgelegde ontwerp-akte houdende de voorgenomen wijzigingen;
Gelet op de artikel 36 tot en met 56b van het Wetboek van Koophandel;
Verklaart, onder terugzending van één der overgelegde exemplaren van de ontwerp-akte: dat hem ten aanzien van voorgenomen wijzingen van bezwaren als bedoeld bij artikel 45d van het Wetboek van Koophandel niet is gebleken. 's-Gravenhage, 5 Juni 1959.
De Minister voornoemd.

Laatst gewijzigd: maart 2011