Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 116

DOSSIER 2232
N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen gevestigd te Dordrecht (giro 17266)

INHOUD
 • A. 16-06-1921 eerste opgaaf
 • B. 16-06-1921 Bijv. Ned. Staatscourant
 • C. 16-08-1923 opheffing filiaal Middelburg
 • D. 24-10-1924 uittr. Directie en commissarissen
 • E. 24-10-1924 nieuwe opgave
 • F. 20-01-1927 uittr. Lid Comm. van toezicht en adreswijzingen
 • G. 17-02-1928 uittr. Leden v.d. Comm. van Beheer
 • H. 17-02-1928 nieuwe directeur en lid v.d. Comm. van toezicht
 • I. 17-02-1928 Procuratiehouder
 • J. 20-09-1928 uittreding directeur
 • K. 06-01-1930 statutenwijziging
 • L. 10-09-1930 uittreding directeur
 • M. 10-09-1930 nieuwe directeur
 • N. 29-04-1931 Procuratiehouder
 • O. 09-01-1935 intr. Procuratie en opheffing bijkantoor Rotterdam
 • P. 21-05-1935 adreswijziging
 • Q. 12-09-1935 statutenwijziging
 • R. 25-10-1939 adreswijziging
 • S. 05-05-1943 adreswijziging
 • T. 10-05-1944 adreswijziging
 • U. 18-07-1945 ontslag directeur
 • V. 18-07-1945 benoeming wnd. Directeur
 • W. 18-07-1945 aanst. Gevolmachtigde bedrijfsleider
 • X. 22-02-1946 benoeming wnd. Directeur tot Directeur
 • Y. 04-10-1936 adreswijziging
 • Z. 31-12-1947 intr. Procuratie W. van Aken
 • AA. 27-02-1948 procuratiehouder
 • AB. 28-09-1948 uittr. Commissaris
 • AC. 28-09-1948 nieuwe Commissaris
 • AD. 11-01-1949 adreswijziging wijziging bedrijf
 • AE. 11-01-1949 kapitaalsopgave
 • AF. 02-01-1956 uittreding directeur
 • AG. 02-01-1956 nieuwe directeur
 • AH. 02-06-1956 uittreding procuratiehouder
 • AI. 02-06-1956 nieuwe procuratiehouder
 • AJ. 24-07-1956 uittreding commissaris
 • AK. 13-03-1957 nieuwe commissaris
 • AL. 20-08-1959 statutenwijziging
 • AO. 18-01-1962 diverse wijzigingen enz.
 • AP. 20-02-1962 bedrijf ingebracht in de Nationale Agrarische Industrie- en Handelmaatschappij "Agrarische Unie" N.V. te Groningen enz. [zie verder dossier 25562]
 • AQ. 18-01-1963 N.V. in Liquidatie getreden
 • AR. 28-06-1963 plan van uitkering
 • AS. 27-10-1965 opgave het einde der vennootschap

AI. (2-6-1956)

Opgaaf van Naaml. Venn. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen in Nederland en Koloniën, gevestigd te Dordrecht, Korte Geldersekade 2.

Johannes Breet, boekhouder met procuratie, Vlietweg 67(43)/van Speijkstraat 27, geb. Dordrecht 3-10-1911

Inhoud van de volmacht verstrekt aan den aan ommezijde dezes vermelden persoon:
Ondergetekende P.J. Stehouwer, wonende te Dordrecht, direkteur der te Dordrecht gevestigde naamloze vennootschap Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen in Nederland en Koloniën, ingevolge art. 12, 2e alinea, der statuten deze vennootschap vertegenwoordigende, verleent bij deze in zij genoemde hoedanigheid, krachtens art. 12 3e alinea der statuten van genoemde naamloze vennootschap en met goedkeuring van Commissarissen dier vennootschap volmacht aan Johannes BREET, geboren te Dordrecht 3 oktober 1911, wonende Dordrecht, Vlietweg no. 67, tot
1) tot het ontvangen van en kwijting geven voor alle aan de vennootschap verschuldigde betalingen;
2) het aangaan van alle overeenkomsten, met uitzondering evenwel van het aanstellen van kantoorpersoneel en het vaststellen of wijzigingen van de bezoldiging en arbeidsvoorwaartden van dit personeel, waarvoor de Direktie zelve niet de toestemming van commisarissen of van de algemene vergadering van aandeelhouders behoeft, voor zover deze overeenkomsten een bedrag van f 5.000 niet te boven gaan;
3) het tekenen van alle stukken ten behoeve van de dienst der posterijen, ongeacht het daarbij betrokken bedrag, daaronder begrepen aangetekende brieven en pakketten, gewone en telegrafische postwissels en dergelijke, alsmede alle stukken voor de Postcheque- en Girodienst.
Dordrecht, 24 Mei 1956.

(naam aangever: P.J. Stehouwer, Giessenstraat 23 (Dordrecht), directeur, 24-5-1956)

Laatst gewijzigd: maart 2011