Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 116

DOSSIER 2232
N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen gevestigd te Dordrecht (giro 17266)

INHOUD
 • A. 16-06-1921 eerste opgaaf
 • B. 16-06-1921 Bijv. Ned. Staatscourant
 • C. 16-08-1923 opheffing filiaal Middelburg
 • D. 24-10-1924 uittr. Directie en commissarissen
 • E. 24-10-1924 nieuwe opgave
 • F. 20-01-1927 uittr. Lid Comm. van toezicht en adreswijzingen
 • G. 17-02-1928 uittr. Leden v.d. Comm. van Beheer
 • H. 17-02-1928 nieuwe directeur en lid v.d. Comm. van toezicht
 • I. 17-02-1928 Procuratiehouder
 • J. 20-09-1928 uittreding directeur
 • K. 06-01-1930 statutenwijziging
 • L. 10-09-1930 uittreding directeur
 • M. 10-09-1930 nieuwe directeur
 • N. 29-04-1931 Procuratiehouder
 • O. 09-01-1935 intr. Procuratie en opheffing bijkantoor Rotterdam
 • P. 21-05-1935 adreswijziging
 • Q. 12-09-1935 statutenwijziging
 • R. 25-10-1939 adreswijziging
 • S. 05-05-1943 adreswijziging
 • T. 10-05-1944 adreswijziging
 • U. 18-07-1945 ontslag directeur
 • V. 18-07-1945 benoeming wnd. Directeur
 • W. 18-07-1945 aanst. Gevolmachtigde bedrijfsleider
 • X. 22-02-1946 benoeming wnd. Directeur tot Directeur
 • Y. 04-10-1936 adreswijziging
 • Z. 31-12-1947 intr. Procuratie W. van Aken
 • AA. 27-02-1948 procuratiehouder
 • AB. 28-09-1948 uittr. Commissaris
 • AC. 28-09-1948 nieuwe Commissaris
 • AD. 11-01-1949 adreswijziging wijziging bedrijf
 • AE. 11-01-1949 kapitaalsopgave
 • AF. 02-01-1956 uittreding directeur
 • AG. 02-01-1956 nieuwe directeur
 • AH. 02-06-1956 uittreding procuratiehouder
 • AI. 02-06-1956 nieuwe procuratiehouder
 • AJ. 24-07-1956 uittreding commissaris
 • AK. 13-03-1957 nieuwe commissaris
 • AL. 20-08-1959 statutenwijziging
 • AO. 18-01-1962 diverse wijzigingen enz.
 • AP. 20-02-1962 bedrijf ingebracht in de Nationale Agrarische Industrie- en Handelmaatschappij "Agrarische Unie" N.V. te Groningen enz. [zie verder dossier 25562]
 • AQ. 18-01-1963 N.V. in Liquidatie getreden
 • AR. 28-06-1963 plan van uitkering
 • AS. 27-10-1965 opgave het einde der vennootschap

AS. (27-10-1965)

Opgaaf van N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen, gevestigd te Dordrecht. (in liquidatie)

Wijziging der bepalingen van een vennootschap onder een firma ten aanzien van de rechten van derden (bevoegdheid de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden) of ten aanzien van het einde der vennootschap : einde der vennootschap 19-12-1963

(naam aangever: Folkert Eesge Botma, Brink ZZ 8 (Zuid-Laren), directeur, 22-10-1965)

(KvK Groningen) Groningen, 9-11-1965
Aan de Kamer van Koophandel en fabrieken, Groenmarkt 15
Ingesloten doen wij U een copie toekomen van een notariële akte houdende liquidatie-uitkering door de naamloze vennootschap: N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen, gevestigd te Dordrecht, met het verzoek deze te willen deponeren.
Wij hebben betrokkenen er op gewezen, dat deze deponering moet worden aangekondigd in de Nederlandse Staatscourant, alsmede in een plaatselijk dagblad en dat na 3 maanden de beëindiging en de naam en het adres van de bewaarder der boeken en bescheiden ter inschrijving in het Handelsregister dient te worden opgegeven. De Secretaris

KOPIE ENER AKTE HOUDENDE LIQUIDATIE-UITKERING
door de naamloze vennootschap N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen, gevestigd te Dordrecht, verleden voor G.H. SMITS notaris te Groningen de 19-12-1963 No. 7823/883.
Heden de 19-12-1963 verschenen voor mij, Gerhard Hendrik Smits, notaris ter standplaats de gemeente Groningen:
I. de heer Roelof van 't Veer, koopman, wonende te Haren, Molenweg 22, ten deze handelende als enige direkteur en vereffenaar van de te Dordrecht gevestigde naamloze vennootschap N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen, in liquidatie,
Als zodanig gemelde naamloze vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigende en tot na te melden rechtshandeling bevoegd, na verkregen toestemming van de kommissarissen van gemelde vennootschap van welke toestemming blijkt uit een aan deze gehechte verklaring, een en ander conform het bepaalde in de artikelen 10, 12 en 13 der statuten;
II. de heer Folkert Eesge Botma, koopman, wonende te Haren, Emmalaan 11, ten deze handelende in zijn hoedanigheid van president-direkteur van de te Groningen gevestigde naamloze vennootschap Nationale Agrarische Industrie- en handelmaatschappij 'Agrarische Unie' N.V., als zodanig gemelde naamloze vennootschap vertegenwoordigende en tot na te melden handeling bevoegd na verkregen goedkeuring van de kommissarissen van gemelde vennootschap, van welke goedkeuring blijkt uit een verklaring gehecht aan een heden voor mij, notaris, verleden akte, repertoirnummer 7817, een en ander conform het bepaalde in de artikel 12 der statuten.
De comparanten, in hun gemelde hoedanigheid,verklaarden te willen overgaan tot de gedeeltelijke uitkering van hetgeen na de voldoening van de schuldeisers over os gebleven van het vermogen van de naamloze vennootschap N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen, in liquidatie, gevestigd te Dordrecht, waartoe zij vooraf te kennen gaven:
Bij akte 27-5-1893 verleden voor Meester van Mens, destijds notaris te Delfshaven, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5-5-1893, nummer 42, werd opgericht de naamloze vennootschap Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen in Nederland en Koloniën, gevestigd te Dordrecht. De statuten van genoemde vennootschap zijn het laatst gewijzigd bij akte 11-6-1959 verleden voor Meester L.J. de Vries, notaris te Zwolle, gezien het ontwerp van welke akte de Minister van Justitie heeft vekrlaard dat hem van bezwaren niet is gebleken bij beschiking van 5-6-1959 Hoofdafdeling Privaatrecht, Onderafdeling Naamloze Vennootschappen, nummer N.V. 3949. Bij laatstgenoemde akte werd onde rmeer de "Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen in Nederland en Koloniën" gewijzigd in Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen".
Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150.000 verdeeld in 150 aandeelen van f 1000 elk. Van deze aandelen zijn geplaatst en volgestort 50 aandelen, welke allen in het bezit zijn van de naamloze vennootschap Nationale Agrarische Industrie- en handelmaatschappij 'Agrarische Unie' N.V., voornoemd.
In de algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Groningen op 10-6-1963 in welke vergadering het gehele gepalatste kapitaal tegenwoordig was, is met algemene stemmen besloten de in functie zijnde direkteur(en) en kommissaris(sen) en - voorzoveel nodig - de vroegere direkteuren en kommissarissen te ontslaan, de heer ROELOF VAN 'T VEER, voornoemd te benoemen tot direkteur en de heren Folkert Eesge Botma en meester Hendrik Minderhoud te benoemen tot kommissarissen der vennootschap, de vennootschap met ingang van 10-6-1963 te ontbinden, en aan de aandeelhouders, in verhouding van ieders recht, uit te keren, het na likwidatie overblijvende vermogen, daaronder begrepen de aan de vennootschap behorende onroerende goederen, en de direkteur der vennootschap, zijnde comparant sub I, te benoemden tot vereffenaar der vennootschap, zonder dat hij deswege enige vergoeding zal ontvangen.
Het besluit tot ontbinding der vennootschap is aangekondigd in de Nederlandse Staatscourant van 14-6-1963, nummer 113, terwijl van de ontbinding tevens opgave is gedaan ten kantore van het Handelsregister te Dordrecht.
Voorts is het plan van uitkering, bedoeld in aritkel 56a van het Wetboek van Koophandel en houdende de grondslagen van verdeling, ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister te Dordrecht en ten kantore van de vennootschap.
Genoemd plan van uitkering en genoemde neerleggingen zijn aangekondigd in de Nederlandse Staatscourant van 28-6-1963, nummer 123 en in de Dordtenaar van 28-6-1963. Binnen de in artikel 56a van het Wetboek van Koophandel gestelde termijn van 2 maanden en deze aankondigingen is geen der belanghebbenden tegen de voorgenomen uitkering of wijze van verdeling in verzet gekomen.
De vereffenaar heeft het vermogen der vennootschap gelikwideerd en het resterende vermogen uitgekeerd aan de enige aandeelhoudster, de naamloze vennootschap vennootschap Nationale Agrarische Industrie- en handelmaatschappij 'Agrarische Unie' N.V., voornoemd, zulks met uitzondering van:
[A] De navolgende onroerende goederen:
(1) het huis met erf, staande en gelegen te Dordrecht aan de Korte Geldersche Kade nummer 2, kadastraal bekend gemeente Dordrecht sectie F nummer 998, gemeten op 51 centiaren; door de vennootschap vennootschap N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen in Nederland en Koloniën thans genaamd N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffem, voornoemd verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Dordrecht op 27-6-1919 in deel 697 nummer 71 van een akte van transport 28 mei daaraan voorafgaande verleden voor B. Kuipers, destijds notaris te Dordrecht.
(2) het woonhuis met fabrieksgebouw en schuurtje, benevens het erfpachtsrecht van de onder- en bijgelegen grond (eigendom van de polder van het Oudeland van Strijen en Oud Bonavontura) staande en gelegen te Strijen aan de Schelpweg nr. 7, kad. G1592, gemeten 13 aren 15 c.a. door de N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen in Nederland en Koloniën thans genaamd N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffem, voornoemd verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Dordrecht op 23-9-1950, in deel 1037 van een akte van transport 22 september 1950 verleden voor genoemde notaris B. Kuipers.
(3) een handelsgebouw met erf en open grond, staande en gelegen te Barendrecht nabij de Gebroken Meeldijk, D3154, gemeten 8 aren 25 c.a. door de N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen in Nederland en Koloniën thans genaamd N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffem, voornoemd verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Dordrecht op 13-1-1940, in deel 938 nummer 54, van een akte van transport 11 januari daaraan voorafgaande verleden voor A.E. van Trigt, destijds notaris te Portugaal.
(4) een loods met erf, schuur en open grond, staande en gelegen aan de Welhoekschedijk te Portugaal, A1033 en 868, samen gemeten op 2 aren 20 c.a. door de N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen in Nederland en Koloniën thans genaamd N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen, voornoemd verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Dordrecht op 27-10-1939 in deel 935 nummer 109, van een akte van transport 13 oktober daaraan voorafgaande verleden voor genoemde notaris A.E. van Trigt.
[B] de nog niet of niet geheel geinde bedrijfsvorderingen.
[C] de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de door de naamloze vennootschap N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen, voornoemd gesloten huur- en pachtkontrakten.
De comparant sub I in zijn hoedanigheid, verkalarde bij deze uit te keren en voor zover nodig in eigendom over te dragen aan de enige aandeelhoudster, de naamloze vennootschap: Nationale Agrarische Industrie- en handelmaatschappij 'Agrarische Unie' N.V., voornoemd, voor wie de comparant sub II in zijn gemelde hoedanigheid verklaarde in ontvangst te nemen en voorzover nodig in eigendom te aanvaarden de onroerende goederen hiervoor sub A, de bedrijfsvorderingen sub B en de rechten en verplichtingen hiervoor sub C omschreven.
De comparanten verklaarden, dat hiermede het vermogen der ontbonden vennootschap geheel is gelikwideerd en aan de enige aandeelhoudster is uitgekeerd, dat ieder het hem of haar toekomende heeft ontvangen met de stukken, die daarop betrekking hebben, zodat zij elkaar terzake voormeld volledig kwijting en décharge verlenen.
Ten slotte verklaarden de comparanten nog:
1) De aanvaarding van de hiervoor omschreven goederen heeft plaats gehad op 10-6-1963
(2) De grond- de riool- en de straatbelasting is te rekenen vanaf de aanvaarding voor rekening van de verkrijgster, zulks evenals de kosten van het abonnement der waterleiding en de eventueele waterschapslasten.
(3) De partijen doen afstand van het recht om uit kracht van de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek ontbinding van deze overeenkomst te vragen.
(4) De kosten dezer akte en van haar tenuitvoerlegging zijn ten laste van de naamloze vennootschap Nationale Agrarische Industrie- en handelmaatschappij 'Agrarische Unie' N.V., voornoemd
(5) Het betrekking tot het perceel sub A3 genoemd wordt verwezen:
a. naar een akte 18-7-1939 verleden voor F. Schaberg, destijds notaris te Schiedam, overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht op diezelfde dag in deel 933 nummer 74, waarin onder meer staat vermeld: "ten behoeve van het verkochte (het kadastrale perceel gemeente Barendrecht sectie D3153) en ten laste van de kadastrale percelen gemeente Barendrecht sectie D3152, 3154 en 2680 wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van uitweg over de bestaande straat ter bereiking van den Gebroken Meeldijk"
b. naar een akte 29-12-1930 verleden voor C. van Drimmelen, destijds notaris te Barendrecht, overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht op 2 januari daarna in deel 938 nummer 40 waarin onder meer staat vermeld "Ten behoeve van het verkochte perceel gemeente Barendrecht sectie D3155) en ten laste van het aan de verkoopster in eigendom toebehoorend perceel, D3154 wordt als erfdienstbaarheid gevestigd het recht van weg in de richting van het perceel D3152 of van het perceel D3082, uit te oefenen op de wijze zooals de eigenaar van het heerschend erf dit wenscht, met dien verstande dat dit recht bij voorkeur en als regel wordt gekozen over de op het lijdend erf thans bestaande straat".
c. naar voormelde akte 11-1-1940 verleden voor A.E. van Trigt, destijds notaris te Poortugaal, overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht op 13 janauri daarna, in deel 938 nummer 54, waarin onder meer staat vermeld: "Voor bestaande erfdienstbaarheden van weg, gebruik van spoorbanen, van het hebben en houden van waterleidingen en rioleeringen ten behoeve en ten laste van het verkochte en ten laste en ten behoeve van de kadastrale perceelen gemeente Barendrecht sectie D2534, 3132, 3155, 3153, 2680 en 3082 wordt bij deze verwezen naar een onderhandsche akte geregistreerd te Dordrecht 27-12-1939 overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld dienzelfden dag in deel 938 nummer 17. Op deze verkoop en koop zijn mede van toepassing alle bepalingen en bedingen voorkomende in vroegere op het verkochte betrekking hebbende titels, voor zoover de toepassing daarvan nog gevorderd kan worden. 5. verder zal de eigenaar van het verkochte voor een/zesde gedeelte moeten bijdragen in de kosten van onderhoud en behoud en ……………… ……………… …… …"
(6) Bij beschikking de dato 18-10-1962, afdeling Indirecte Belastingen D 2/3947, heeft de Staatssecretaris van Financiën met toepassing van artikel 99 lid 3 der Registratiewet 1917 kwijtschelding verleend van het registratierecht - voor zover dit het bedrag van het vaste recht ad f 3 te boven gaat - dat verschuldigd zal zijn op deze akte.
(7) De comparanten kiezen tot de uitvoering dezer domicilie ten kantore van de bewaarder dezer akte.
Waarvan akte, gedaan en verleden te Groningen, op de datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heren HALBE SPANJER procuratiehouder en DOE PIETER EBBINGE, kandidaat-notaris, en beide wonende te Groningen, als getuigen.
De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend en hebben deze minuut met de getuigen en mij, notaris na voorlezing ondertekend. R. van 't Veer, F.E. Botma, H. Spanjer, D.P. Ebbinge, Smits.

Laatst gewijzigd: maart 2011