Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 116

DOSSIER 2232
N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen gevestigd te Dordrecht (giro 17266)

INHOUD
 • A. 16-06-1921 eerste opgaaf
 • B. 16-06-1921 Bijv. Ned. Staatscourant
 • C. 16-08-1923 opheffing filiaal Middelburg
 • D. 24-10-1924 uittr. Directie en commissarissen
 • E. 24-10-1924 nieuwe opgave
 • F. 20-01-1927 uittr. Lid Comm. van toezicht en adreswijzingen
 • G. 17-02-1928 uittr. Leden v.d. Comm. van Beheer
 • H. 17-02-1928 nieuwe directeur en lid v.d. Comm. van toezicht
 • I. 17-02-1928 Procuratiehouder
 • J. 20-09-1928 uittreding directeur
 • K. 06-01-1930 statutenwijziging
 • L. 10-09-1930 uittreding directeur
 • M. 10-09-1930 nieuwe directeur
 • N. 29-04-1931 Procuratiehouder
 • O. 09-01-1935 intr. Procuratie en opheffing bijkantoor Rotterdam
 • P. 21-05-1935 adreswijziging
 • Q. 12-09-1935 statutenwijziging
 • R. 25-10-1939 adreswijziging
 • S. 05-05-1943 adreswijziging
 • T. 10-05-1944 adreswijziging
 • U. 18-07-1945 ontslag directeur
 • V. 18-07-1945 benoeming wnd. Directeur
 • W. 18-07-1945 aanst. Gevolmachtigde bedrijfsleider
 • X. 22-02-1946 benoeming wnd. Directeur tot Directeur
 • Y. 04-10-1936 adreswijziging
 • Z. 31-12-1947 intr. Procuratie W. van Aken
 • AA. 27-02-1948 procuratiehouder
 • AB. 28-09-1948 uittr. Commissaris
 • AC. 28-09-1948 nieuwe Commissaris
 • AD. 11-01-1949 adreswijziging wijziging bedrijf
 • AE. 11-01-1949 kapitaalsopgave
 • AF. 02-01-1956 uittreding directeur
 • AG. 02-01-1956 nieuwe directeur
 • AH. 02-06-1956 uittreding procuratiehouder
 • AI. 02-06-1956 nieuwe procuratiehouder
 • AJ. 24-07-1956 uittreding commissaris
 • AK. 13-03-1957 nieuwe commissaris
 • AL. 20-08-1959 statutenwijziging
 • AO. 18-01-1962 diverse wijzigingen enz.
 • AP. 20-02-1962 bedrijf ingebracht in de Nationale Agrarische Industrie- en Handelmaatschappij "Agrarische Unie" N.V. te Groningen enz. [zie verder dossier 25562]
 • AQ. 18-01-1963 N.V. in Liquidatie getreden
 • AR. 28-06-1963 plan van uitkering
 • AS. 27-10-1965 opgave het einde der vennootschap

B. (16-6-1921)

Uittreksel van de Nederlandsche Staatscourant van Vrijdag 14 Juli 1893, no. 163.
No. 158.
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot verkoop van hulpmeststoffen in Nederland en koloniën, te Rotterdam.
Heden den 27-5-1893, verschenen voor mij mr. Anthonie van Mens, notaris ter standplaats Delftshaven, gemeente Rotterdam, de heeren:
1. Hendrik Anthonie van Nievelt, koopman;
2. Anthony George Kröller, koopman;
3. Gustav Henry Gottfried Müller, koopman;
4. Pieter Verbeet, procuratiehouder;
5. Hermanus Gortmans, procuratiehouder;
6. George Jan van Nievelt, koopman;
allen wonende te Rotterdam.
De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene Naamlooze Vennootschap, onder den naam, met het doel en onder de voorwaarden als hierna volgen, te weten:
[artikel 1] De Naamlooze Vennootschap draagt den naam van Maatschappij tot verkoop van hulpmeststoffen in Nederland en koloniën. Zij is gevestigd te Rotterdam. Op andere plaatsen, zoowel in het binnenland als in het buitenland kunnen echter succursalen worden opgericht.
[artikel 2] Zij neemt een aanvang op den dag van het verlijden harer akte van oprichting, behoudens de bepaling van artikel 51 van het Wetboek van Koophandel en zal eindigen den 31 December 1913.
Krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen bij meerderheid van stemmen en onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog gevorderd wordt, kan haar termijn van duur voor een nader vast te stellen tijdvak worden verlengd.
[artikel 3] Zij stelt zich ten doel: het verkoopen en in den handel brengen van alle soorten van hulpmeststoffen.
[artikel 4] Het maatschappelijk kapitaal der Vennootschap bedraagt f 50.000, verdeelt in 50 aandeelen, elk van f 1.000. De aandeelen zij onsplitsbaar.
[artikel 5] In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:
Hendrik Anthonie van Nievelt voor 21 aandeelen;
Anthony George Kröller voor 12 aandeelen;
Gustav Henry Gottfried Müller voor 12 aandeelen;
Pieter Verbeet voor 1 aandeel;
Hermanus Gortmans voor 1 aandeel;
George Jan van Nievelt voor 3 aandeelen;
Allen voornoemd; te zamen alzoo voor 50 aandeelen.
[artikel 6] Op elk dezer aandeelen wordt bij de teekening der akte van oprichting dezer Naamlooze Vennootschap 20% gestort. Verdere stortingen kunnen door de na te noemen commissie van beheer worden opgevraagd, zoodra zij zulks noodig oordeelt. De opvraging eener storting geschiedt bij aangeteekenden brief aan ieder der aandeelhouders, te verzenden minstens 30 dagen vóór dien der storting. De stortingen moeten geschieden ten kantore van de Vennootschap. Ieder aandeelhouder, die nalatig blijft zijne storting op den bepaalden dag te voldoen, verbeurt voor iedere maand verzuim ten behoeve van de Vennootschap eene boete van 1% van het verschuldigde bedrag; zullende voor de berekening dezer boete eene ingetreden maand voor een volle worden gerekend. De stortingen worden op de bewijzen van aandeel vermeld, welke vermelding door na te noemen commissie van beheer wordt geteekend.
[artikel 7] De bewijzen van aandeel zullen doorloopend worden genummerd, door de na te noemen commissie van beheer worden geteekend en voorzien worden van dividendbewijzen en van een talon.
De aandeelen worden op naam uitgegeven en blijven ook na de volstoring alleen op naam bestaan.
Geen der aandeelen mag aan iemand, die geen lid der Vennootschap is, worden overgedragen, tenzij het van te voren tegen de werkelijke waarde aan de houders der andere aandeelen ter overneming zij aangeboden en deze laatsten dat aanbod hebben afgeslagen of wel 14 dagen hebben laten voorbijgaan zonder het aan te nemen.
De evenbedoelde waarde van het aldus over te nemen aandeel zal worden bepaald door schatting van drie deskundige, door de betrokken partijen onderling en bij verschil door den bevoegden rechter te benomen.
Overdracht van aandeelen geschiedt door het plaatsen eener verklaring van den houder en van den verkrijger door of vanwege beiden onderteekend in een ten kantore der vennootschap berustend register.
Van elke overschrijving wordt aanteekening gedaan op het bewijs van aandeel dat overgeschreven wordt.
Deze aanteekening moet door na te noemen Commissie van Beheer worden onderteekend.
[artikel 8] De Vennootschap wordt beheerd door eene Commissie van Beheer, welke haar in en buiten rechten vertegenwoordigt. Deze commissie bestaat uit twee leden. Om de twee jaren treedt een der leden af; deze is echter dadelijk herkiesbaar. De commissie van beheer is bevoegd tot alle dagen van beheer en eigendom den werkkring der Vennootschap betreffende.
Het dagelijksch bestuur kan, onder goedkeuring der commissie van toezicht, door de commissie van beheer aan een harer leden worden opgedragen.
Het salaris van de leden der commissie van beheer wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Het toezicht wordt uitgeoefend door eene commissie van twee leden. Om de twee jaren treedt een dezer leden af; deze is echter dadelijk herkiesbaar.
De leden der commissie van beheer en van toezicht worden uit en door de aandeelhouders gekozen. De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald door loting en verder bij rooster aangewezen.
De commissie van beheer zal, onverminderd hare verantwoordelijkheid met goedkeuring der commissie van toezicht, een persoon kunnen aanstellen met den titel van administrateur, die volgens hem door de commissie van beheer te geven instructiën, belast zal worden met de uitvoering van de gedane inkoopen en verkoopen, het in ontvangst nemen en afleveren der handelswaren en het toezicht houden op de verschillende magazijnen en pakhuizen waarin de handelswaren zijn opgeslagen.
[artikel 9] Jaarlijks worden op den 31 December (voor het eerst op den 31-12-1893) de boeken der Vennootschap afgesloten en daaruit door de commissie van beheer de balans en de winst- en verliesrekening opgemaakt. Deze stukken worden vóór den 31 Maart, daaraanvolgende gesteld in handen van de commissie van toezicht welke die stukken onderzoekt en daaromtrent schriftelijk rapport uitbrengt. De balans, de winst- en verliesrekening en dat rapport zullen minstens 14 dagen vóór den dag der gewone vergadering van aandeelhouders ten kantore der Vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.
[artikel 10] In de Maand Mei van elk jaar, voor het eerst in 1894, wordt de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt:
a. door de commissie van beheer verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar;
b. de balans en de winst- en verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
c. voorzien in de vacatures in de commissie van beheer en in de commissie van toezicht;
d. behandeld wat zal zijn voorgesteld.
De goedkeuring der balans en der winst- en verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der commissie van beheer en die van toezicht tot volledige décharge.
Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen dan in behandeling worden genomen indien deze minstens 30 dagen vóór het houden der algemeene vergadering ten kantore der Vennootschap schriftelijk zijn ingediend.
[artikel 11] Uit de zuivere jaarlijksche winst wordt zoo mogelijk 5% dividend over het gestorte kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd. Van het restant worden:
a. tien procent afgezonderd tot vorming van een reservefonds;
b. en een door de algemeene vergadering te bepalen percentage aan den administrateur (zoo die benoemd is) toegekend.
De alsdan nog overblijvende winst wordt verdeeld als volgt:
10% voor de commissie van beheer;
10% voor de commissie van toezicht;
80% voor de aandeelhouders.
[artikel 12] Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die het maatschappelijk kapitaal onverhoopt mocht ondergaan. Het wordt niet hooger opgevoerd dan tot het bedrag van het maatschappelijk kapitaal. Het wordt afzonderlijk beheerd en in solide fondsen belegd. De daarvan gekweekte renten worden bij het reservefonds gevoegd; zoodra en zoolang het reservefonds zijn hierboven bepaald maximum heeft bereikt, vervalt de bijdrage tot dit fonds uit de winst en komen de gekweekte renten van het reservefonds ten goede van de jaarlijksche winst- en verliesrekening.
[artikel 13] Het dividend wordt daags na de vaststelling betaalbaar gesteld, waarvan aan de aandeelhouders per aangeteekenden brief wordt kennis gegeven. Dividenden die niet worden opgevraagd binnen 5 jaren, nadat zij opeischbaar zijn geworden, zijn verjaard en vervallen aan het reservefonds, of, als dit zijn maximum heeft bereikt, aan de winst- en verliesrekening.
[artikel 14] Wijst de winst- en verliesrekening over eenig jaar onverhoopt verlies aan, dan blijft deze rekening voor zooverre het verlies niet uit reservefonds kan worden gedekt, daarvoor belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt voor dat het nadeelig saldo der winst- en verliesrekening is aangezuiverd.
[artikel 15] De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam, bijeengeroepen door de commissie van beheer en gepresideert door dat lid van de commissie van toezicht, hetwelk de meeste aandeelen bezit en bij afwezigheid of ontstentenis van dezen door het andere lid der commissie.
De oproepingen geschieden minstens 14 dagen te voren, door middel van aangeteekende brieven aan de aandeelhouders, die hun domicilie binnen Nederland aan de commissie van beheer hebben opgegeven. De oproepingen behelzen eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermelden den dag, de plaats en het uur der bijeenkomst, zoomede de dag, waarop de stukken ter visie van de aandeelhouders moeten liggen, ter hunner inzage zijn nedergelegd.
Over andere onderwerpen dan bij de oproepingen vermeld zijn, kan de vergadering geen besluit nemen. Als secretaris in de algemeene vergaderingen fungeert dat lid van de commissie van beheer, hetwelk de meeste aandeelen bezit en bij afwezigheid of ontstentenis van dezen het andere lid dier commissie. De notulen worden gearresteerd en geteekend door den leider der vergadering en door dezen secretaris.
[artikel 16] Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de commissie van beheer of die van toezicht dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens het een-vijfde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, zulks verlangen en wel binnen zes weken na aanvraag.
[artikel 17] Alle aandeelhouders of hunne wettige vertegenwoordigers worden tot de vergaderingen toegelaten.
Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:
De eigendom van een tot en met toen aandeelen geeft recht op één stem;
Van elf tot en met twintig aandeelen op twee stemmen;
En van twintig of meer aandeelen op drie stemmen;
Aandeelhouders kunnen zich door een mede-aandeelhouder, van eene schriftelijke volmacht voorzien, doen vertegenwoordigen, behoudens de bepaling van artikel 54 van het Wetboek van Koophandel.
Niemand kan als gemachtigde van meerdere lastgevers te zamen voor deze meer dan drie stemmen uitbrengen. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes, die na de stemming vernietigd worden. Bij staking beslist het lot als het personen, doch de voorzitter als het zaken betreft.
[artikel 18] Besluiten, houdende verandering in de akte van oprichting dezer Vennootschap, daaronder begrepen: verandering van haar kapitaal, verlenging van haar duur of hare ontbinding moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens de helft van het geplaatste kapitaal. Is het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen laten. In deze vergadering kan alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met twee derden der uitgebrachte stemmen omtrent gemelde onderwerpen worden besloten. Alles evenwel behoudens Koninklijke bewilliging voor zooverre deze bij de wet wordt gevorderd.
[artikel 19] In geval van ontbinding dezer Naamlooze Vennootschap zal de liquidatie geschieden door de commissie van beheer onder toezicht van de commissie van toezicht, tenzij de vergadering bij het besluit der ontbinding een bijzondere commissie met de liquidatie mocht willen belasten. Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge van liquidateuren. De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping ter vergadering tot en met den dag vóór dezen ten kantore der Vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.
Brengt de liquidatie meer op dan honderd procent van het geplaatste kapitaal dan wordt het meerdere als winst beschouwd en verdeeld op de wijze als in artikel 11 hierboven is omschreven.
[artikel 20] In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, dadelijk na het teekenen dezer akte te houden, zal:
a. worden benoemd de leden der commissie van beheer en der commissie van toezicht;
b. worden vastgesteld het salaris van de leden der commissie van beheer en het percentage toe te kennen aan den administrateur, zoo die later mocht worden benoemd.
[artikel 21] Aan de comparanten de heeren Hendrik Anthonie van Nievelt en Anthony George Kröller, beiden voornoemd, wordt bij deze de vereischte machtiging gegeven om de Koninklijke bewilliging op de tegenwoordige akte en eventueele veranderingen te verkrijgen, met speciale machtiging tevens om daarin al zoodanige wijzigingen te brengen als tot het bekomen van die bewilliging onvermijdelijk mochten zijn, en daartoe de noodige akten en verzoekschriften te passeeren en te teekenen.
Met al welke bepalingen en voorwaarden vervat in deze akte, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 5-5-1893 nummer 42, de comparanten verklaren genoegen te nemen, aannemende om dezelve getrouw na te leven.
Waarvan akte.
Gedaan en verleden te Rotterdam ten kantore van den heer Hendrik Anthonie van Nievelt voornoemd, op dagteekening als bovengemeld, in tegenwoordigheid van den heer Pieter Jorissen, particulier, en Gerrit van der Hilst, koopman beiden wonende te Rotterdam als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.
En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten de getuigen en mij notaris onderteekend. (geteekend) H.A. van Nievelt, Gust. H. Müller, A.G. Kröller, H. Gortmans, G.J. van Nievelt, P. Verbeet, P. Jorissen, G. van der Hilst, A. van Mens, notaris.
No. 395. Geregistreerd te Rotterdam den 3-6-1893, deel 329, folio 54 verso vak 1; 4 bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger b.a. (geteekend) van Boven.

KONINKLIJK BESLUIT VAN GOEDKEURING.
In Naam van Hare Majesteit WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau enz enz enz.
Wij EMMA, Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk;
Beschikkende op de ingediende verzoekschriften van H.A. van Nievelt en A.G. Kröller, beiden wonende te Rotterdam, strekkende tot het erlanden der Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de Naamlooze Vennootschap: Maatschappij tot verkoop van hulpmeststoffen in Nederland en koloniën, te vestigen te Rotterdam;
Gelet op de artikelen 36-56 van het Wetboek van Koophandel;
Op de voordracht van den Minister van Justitie van den 29-4-1893, 1ste afdeeling no 132;
Hebben goedgevonden en verstaan: Onze bewilliging te verleenen op het verzoekschrift overlegd ontwerp der akte van oprichting van de Naamlooze Vennootschap: Maatschappij tot verkoop van hulpmeststoffen in Nederland en koloniën, te vestigen te Rotterdam.
De Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
Ludwigsburg, den 5-5-1893. EMMA. De Minister van Justitie, SMIDT.

BIJVOEGSEL tot de Nederlandsche Staatscourant van Dinsdag 15 Juli 1913, no. 163.
No. 975.
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot verkoop van hulpmeststoffen in Nederladn en koloniën, te Rotterdam.
Op heden den 25-6-1913 compareerde ten kantore van mij notaris te Zwolle voor mij, Carel Berend Hendrik Roijer, notaris, resideerende te Zwolle, in tegenwoordigheid van de nagenoemde en mede-ondergeteekende getuigen: de heer Herman Löhnis, koopman, wonende te Zwolle, die verklaarde:
Dat in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Rotterdam gevestigde Naamlooze Vennootschap tot verkoop van hulpmeststoffen in Nederland en koloniën, gehouden 3-5-1913, behoudens de Koninklijke bewilliging, is besloten tot het brengen van na te melden wijzigingen in de akte van oprichting dier Naamlooze Vennootschap 27-5-1893 verleden voor notaris mr. Anthonie van Mens ter standplaats Delftshaven, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5-5-1893 no. 42;
Dat hij comparant, als lid van de commissie van beheer, door de voormelde vergadering bevoegd is verklaard de benoodigde akte te passeeren en de Koninklijke bewilliging op de na te melden wijzigingen aan te vragen en zoodanige veranderingen aan te brengen in de bepalingen dezer akte als mochten worden verlangd.
En verklaarde de comparant thans de navolgende wijzigingen te brengen in de voormelde akte van oprichting der onderwerpelijke Naamlooze Vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging, is verleend bij besluit van 9-6-1913 no. 61, en wel:
In art. 1 worden de woorden: "Zij is gevestigd te Rotterdam" vervangen door de woorden: "Zij is gevestigd te Dordrecht".
In art. 2 worden de woorden: "en zal eindigen den 31-12-1913", vervangen door de woorden: "en zal eindigen den 31-12-1938".
In art. 8 vervallen de woorden: 'De commissie van beheer zal onverminderd', en zoo voorts tot het slot van dit artikel, en worden vervangen door de woorden: 'De commissie van beheer zal onder hare verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van de commissie van toezicht een persoon kunnen aanstellen met den titel van directeur, die volgens eene hem door de commissie van beheer te geven instructie en op eene door haar te regelen bezoldiging, met het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap belast wordt'.
In art. 9 vervalt het woord: 'schriftelijk'.
In art 11b wordt het woord: 'administrateur', vervangen door: 'directeur'.
In art. 15 vervallen de woorden: 'gehouden te Rotterdam';
En worden de woorden: "en gepresideerd door dat lid van de commissie van toezicht dat het meeste aandeelen bezit", vervangen door: "en gepresideerd door het oudste lid in jaren van de commissie van toezicht":
En evenzoo de woorden: "Als secretaris in de algemeene vergadering fungeert dat lid van de commissie van beheer, dat het meeste aandeelen bezit", vervangen door: "Als secretaris in de algemeene vergadering fungeert het oudste lid in jaren van de commissie van beheer".
Art. 20 vervalt.
Waarvan akte.
Gedaan en gepasseerd, ten tijde en ter plaatse voorschreven, in tegenwoordigheid van Abraham Matthijs Schaafsma, candidaat-notaris, en Jacobus Cornelis Wemes, notarisklerk beiden wonende te Zwolle, als getuigen, evenals comparant aan mij, notaris, bekend, die deze akte met comparant en mij, notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, hebben geteekend.

KONINKLIJK BESLUIT VAN BEWILLIGING.
Wij WILHELMINA bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau enz. enz. enz.
Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninlijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van Naamlooze Vennootschappen;
Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;
Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a.i. van 5 Juni 1913 1ste Afdeeling B no. 563;
Hebben goedgevonden en verstaan: Onze bewilliging te verleenen:
1e. enz
5e. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de Naamlooze Vennootschap: Maatschappij tot verkoop van van hulpmeststoffen in Nederland en koloniën, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 5-5-1893 no. 42, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de Vennootschap zal zijn gevestigd te Dordrecht;
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
Het Loo, 9 Juni 1913.
WILHEMINA. De Minister van Justitie HEEMSKERK.

Laatst gewijzigd: maart 2011