Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 116

DOSSIER 2232
N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen gevestigd te Dordrecht (giro 17266)

INHOUD
 • A. 16-06-1921 eerste opgaaf
 • B. 16-06-1921 Bijv. Ned. Staatscourant
 • C. 16-08-1923 opheffing filiaal Middelburg
 • D. 24-10-1924 uittr. Directie en commissarissen
 • E. 24-10-1924 nieuwe opgave
 • F. 20-01-1927 uittr. Lid Comm. van toezicht en adreswijzingen
 • G. 17-02-1928 uittr. Leden v.d. Comm. van Beheer
 • H. 17-02-1928 nieuwe directeur en lid v.d. Comm. van toezicht
 • I. 17-02-1928 Procuratiehouder
 • J. 20-09-1928 uittreding directeur
 • K. 06-01-1930 statutenwijziging
 • L. 10-09-1930 uittreding directeur
 • M. 10-09-1930 nieuwe directeur
 • N. 29-04-1931 Procuratiehouder
 • O. 09-01-1935 intr. Procuratie en opheffing bijkantoor Rotterdam
 • P. 21-05-1935 adreswijziging
 • Q. 12-09-1935 statutenwijziging
 • R. 25-10-1939 adreswijziging
 • S. 05-05-1943 adreswijziging
 • T. 10-05-1944 adreswijziging
 • U. 18-07-1945 ontslag directeur
 • V. 18-07-1945 benoeming wnd. Directeur
 • W. 18-07-1945 aanst. Gevolmachtigde bedrijfsleider
 • X. 22-02-1946 benoeming wnd. Directeur tot Directeur
 • Y. 04-10-1936 adreswijziging
 • Z. 31-12-1947 intr. Procuratie W. van Aken
 • AA. 27-02-1948 procuratiehouder
 • AB. 28-09-1948 uittr. Commissaris
 • AC. 28-09-1948 nieuwe Commissaris
 • AD. 11-01-1949 adreswijziging wijziging bedrijf
 • AE. 11-01-1949 kapitaalsopgave
 • AF. 02-01-1956 uittreding directeur
 • AG. 02-01-1956 nieuwe directeur
 • AH. 02-06-1956 uittreding procuratiehouder
 • AI. 02-06-1956 nieuwe procuratiehouder
 • AJ. 24-07-1956 uittreding commissaris
 • AK. 13-03-1957 nieuwe commissaris
 • AL. 20-08-1959 statutenwijziging
 • AO. 18-01-1962 diverse wijzigingen enz.
 • AP. 20-02-1962 bedrijf ingebracht in de Nationale Agrarische Industrie- en Handelmaatschappij "Agrarische Unie" N.V. te Groningen enz. [zie verder dossier 25562]
 • AQ. 18-01-1963 N.V. in Liquidatie getreden
 • AR. 28-06-1963 plan van uitkering
 • AS. 27-10-1965 opgave het einde der vennootschap

Q. (12-9-1935)

Opgaaf van N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen in Nederland en Kolonieën, gevestigd te Dordrecht, Korte Geldersche Kade 2.

Wijziging van de acte van oprichting….. : volgens overgelegd afschrift Nederlandsche Staatscourant
6-maandelijksche opgaaf geplaatst kapitaal : maatschappelijk kapitaal f 150.000 geplaatst en gestort f 50.000

(naam aangever: C.H. Fleumer, Hillegersberg, directeur, 12-9-1935)

BIJVOEGSEL tot de Nederlandsche Staatscourant van Donderdag 5 September 1935, no. 173.
No. 1970.
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen in Nederland en Kolonieën, te Dordrecht.
Den 8sten Augustus 1935 compareerde voor mij, Bartholomeus Kuipers, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Nicolaas Groenier, candidaat-notaris, en Dirk Okker, particulier, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:
De heer mr. Lodewijk Salomonson, advocaat en procureur, wonende te Dordrecht.
De comparant verklaarde, dat in de op 6 September 1934 te Dordrecht gehouden buitengewoone algemeene vergadering van aandeelhouders der te Dordrecht gevestigde naamlooze vennootschap: : N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen in Nederland en Kolonieën, werd besloten voor die naamlooze vennootschap de navolgende gewijzigde statuten vast te stellen.
NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR.
[Art. 1] De vennootschap draagt den naam: N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen in Nederland en Kolonieën. Zij is gevestigd te Dordrecht.
[Art. 2] De vennootschap heeft ten doel den handel in kunstmest en andere artikelen van en voor den landbouw en andere chemische producten, benevens alle handelszaken, die, in den ruimsten zin genomen, daarmede in verband staan. Alle handelingen zullen geschieden met inachtneming van de bepalingen van de wet van 1 Juni 1865 (Staatsblad no. 61), regelende de uitoefening van de artsenijbereidkunst, van de Opiumwet (Staatsblad 1928, no. 167), van de Warenwet (Staatsblad 1919, no. 581), en van art 2. der wet van 28 Juni 1876 (Staatsblad no. 150), gehandhaafd en gewijzigd bij de Invoeringswet, artt. 10, no. 36, 11 en 19, gelijk deze wetten zijn of zullen worden gewijzigd.
[Art. 3] De vennootschap is aangegaan voor onbepaalden tijd.
KAPITAAL EN AANDEELEN.
[Art. 4] Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150.000 verdeeld in 150 aandeelen van f 1000 elk. Van deze aandeelen zijn 50 aandeelen van f 1000 geplaatst en volgestort. De plaatsing en uitgifte van verdere aandeelen zal geschieden op de tijdstippen, door directie en commissarissen te bepalen, op door hen vast te stellen voorwaarden, mits nimmer onder pari, behoudens het bepaalde bij art. 38a, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.
Uitsluitend volgestorte aandeelen zullen worden uitgegeven. Eventueel agio wordt gestort op een afzonderlijke rekening, agio-reserverekening genaamd. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan de op die rekening gestorte gelden aanwenden voor alle doeleinden, met inachtneming van het bepaalde bij art. 41e van het Wetboek van Koophandel, ook voor uitkeering aan aandeelhouders.
[Art. 5] De vennootschap mag voor eigen rekening aandeelen in haar maatschappelijk kapitaal onder bezwarenden titel verkrijgen tot een nominaal bedrag van 20 percent van het geplaatste en volgestorte kapitaal.
[Art. 6] De aandeelen worden gesteld op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door minstens één commissaris en één directeur. De teekening kan door plaatsing van een facsimile der handteekening op de aandeelen geschieden.
Bij elk aandeel worden gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle hetzelfde nummer als het aandeel dragende. De uitbetaling der dividenden geschiedt tegen inlevering der dividendbewijzen, welke aan de vennootschap voor de betaling dier dividenden tot volledige kwijting strekken. De directie is echter bevoegd, wanneer zij de overtuiging heeft bekomen, dat een dividendbewijs van een aandeel op naam verloren is gegaan, de uitbetaling te doen aan hem, die als eigenaar van dat aandeel in het aandeelenregister vermeld staat. Door zulke uitbetaling gaan alle rechten uit het dividendbewijs teniet. De directie kan echter de uitbetaling niet doen, voordat een jaar na den dag van de betaalbaarstelling van zulk een dividend is verstreken.
[Art. 7] De aandeelen worden in een ten kantore der vennootschap gehouden aandeelenregister ingeschreven, met vermelding van de namen en de woonplaatsen der aandeelhouders. Bij verandering van woonplaats zijn de aandeelhouders verplicht het nieuwe adres aan de directie mede te deelen. Eigendomsovergang van aandeelen wordt in het register aangeteekend. De levering van aandeelen geschiedt hetzij door de beteekening van een akte van overdracht aan de vennootschap, hetzij door de schriftelijke erkenning der overdracht door de vennootschap, welke erkenning geschiedt door een desbetreffende aanteekening op het aandeelbewijs, welke aanteekening door ten minste één directeur en één commissaris wordt geteekend.
[Art. 8] Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeelen, talons en dividendbewijzen, zoo te zamen als afzonderlijk, welke in het ingereede zijn geraakt, duplicaat- aandeelen, -talons en -dividendbewijzen worden uitgereikt, onder gelijke nummers als de in het ongereede geraakte, wanneer de aanvrager ten genoegen van de directie van de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt, wanneer dit door de directie wordt verlangd. Zoo de directie zulks wenschelijk acht, zullen echter vooraf de nummers van de in het ongereede geraakte stukken driemaal, telkens met een tusschenruimte van een maand, bekend worden gemaakt in één of meer door de directie te bepalen nieuws- of financieele bladen. Eerst een maand na de laatste bekendmaking zullen dan duplicaatbewijzen worden afgegeven, waarvan eenmaal afkondiging zal worden gedaan op de wijze, door de directie te bepalen. De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager, die verplicht is, wanneer dit door de de directie wordt verlangd, van te voren een depot voor die kosten te storten tot een door haar te bepalen bedrag.
Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.
[Art. 9] De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, als hoedanig hij geldt, die in het aandeelhoudersregister is ingeschreven. Behooren aandeelen tot een onverdeelde gemeenschap, zoo zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door één persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.
BESTUUR DER VENNOOTSCHAP.
[Art. 10] De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, terwijl het aantal directeuren wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De benoeming van directeuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal geschieden uit een door commissarissen voor iedere te vervullen plaats op te maken voordracht, welke ten minste twee personen voor iedere te vervullen plaats bevat.
De algemeene vergadering kan echter aan zoodanige voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit, genomen met 2/3 der uitgebracht stemmen, vertegenwoordigend meer dan de helft van het geplaatst kapitaal.
Stemmen, uitgebracht op personen, welke niet op die voordracht voorkomen, worden als niet uitgebracht beschouwd. Wanneer de directie uit meer dan één persoon bestaat, wordt de onderlinge verdeeling der werkzaamheden tusschen de directeuren geregeld door commissarissen, na gehouden overleg met de directie.
[Art. 11] Bij afwezigheid, ziekte of eenige andere omstandigheid van belet of ontstentenis van een gedeelte der directie zijn de overblijvende leden of is het overblijvende lid der directie met het geheele beheer belast. Indien een zoodanige omstandigheid zich ten aanzien van alle leden der directie voordoet, is het college van commissarissen voorloopig met de waarneming der directie belast, behoudens deszelfs bevoegdheid daarin voorloopig op andere wijze te voorzien.
[Art. 12] De leiding en het beheer van de zaken der vennootschap berusten bij de directie, die daartoe alle macht heeft, welke niet bij deze statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan commissarissen is voorbehouden. Zij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden zoo in als buiten rechten, benoemt en ontslaat het personeel en stelt de instructiën en de bezoldiging daarvan vast, behoudens het in art. 13 dezer statuten bepaalde.
De directie heeft, onverminderd haar verantwoordelijkheid, de bevoegdheid om onder goedkeuring van commissarissen aan één of meer der beambten algemeene of bijzondere procuratie te verleenen om voor de vennootschap te teekenen. De directie heeft de bevoegdheid om zonder opdracht der algemeene vergadering van aandeelhouders overeenkomsten aan te gaan, als bedoeld bij art. 40a van het Wetboek van Koophandel.
[Art. 13] De directie behoeft de toestemming van commissarissen tot:
1. het aankoopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen;
2. het aangaan van kredieten ten laste der vennootschap;
3. het aangaan van overeenkomsten of het brengen van wijzigingen in overeenkomsten, welke tot doel hebben het bedrijf voor gezamenlijke rekening met derden uit te oefenen;
4. het vestigen van filialen, goederendepots of werkplaatsen buiten de stad Dordrecht;
5. het aanstellen van beambten en bedienden met een langeren opzegginsgtermijn dan een jaar en het vaststellen van hun bezoldiging, voor zoover deze boven de f 1500 's jaars bedraagt;
6. het aangaan van zoodanige contracten van inkoop en verkoop van goederen en het verrichten van alle andere handelingen, als waarmede voor de vennootschap een belang, grooter dan f 500, is gemoeid;
7. het inkoopen van eigen aandeelen;
8. het toekennen van pensioenrechten;
[Art. 14] Indien de directie uit meer dan één lid bestaat, heeft iedere directeur het recht de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te binden, behoudens het elders in deze statuten bepaalde.
[Art. 15] De jaarwedde van den directeur, respectievelijk van elk lid der directie, wordt door commissarissen vastgesteld.
[Art. 16] De leden der directie kunnen bij besluit van commissarissen worden geschorst. Binnen een maand na dat besluit roepen commissarissen een algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, om een besluit te nemen, of de geschorste zal worden ontslagen of wel de schorsing zal worden opgeheven.
[Art. 17] De directie behoeft de toestemming der algemeene vergaderingen van aandeelhouders tot het aangaan van obligatieleeningen.
[Art. 18] Het college van commissarissen bestaat uit ten minste 2 leden, zullende het aantal commissarissen worden vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door deze te allen tijde worden ontslagen. De benoeming van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal geschieden uit een door de commissie voor iedere te vervullen plaats op te maken voordracht, welke ten minste 2 personen voor iedere te vervullen plaats bevat.
De algemeene vergadering kan echter aan zoodanige voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit, genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatst kapitaal. Stemmen, uitgebracht op perosnen, welke niet op die voordracht voorkomen, worden als niet uitgebracht beschouwd.
[Art. 19] Het college van commissarissen kiest een voorzitter en een secretaris. De voorzitter wordt uit het college gekozen. De secretaris behoeft geen lid van het college te zijn. De secretaris houdt notulen van hetgeen op de vergadering van commissarissen geschiedt. Die notulen worden in een volgende vergadering van commissarissen gearresteerd.
[Art. 20] De taak van commissarissen bestaat, behalve uit de werkzaamheden, hun speciaal bij deze statuten opgedragen, uit het geven van advies aan de directie en aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, telkens wanneer hun dit wordt gevraagd of wanneer commissarissen dit wenschelijk oordeelen. Hebben commissarissen aan de directie, hetzij op haar verzoek, hetzij uit eigen beweging, een advies gegeven, dan mag de directie niet in strijd daarmede handelen, zonder vooraf de aangelegenheid ter beslissing aan de algemeene vergadering van aandeelhouders te hebben voorgelegd.
Commissarissen hebben vrijen toegang tot de kantoren, fabrieken en verdere gebouwen der vennootschap. Zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie, tot het opnemen der kas en verdere geldswaarden en tot de kennisneming van alle plaats hebbende handelingen. Zij kunnen die bevoegdheid zoowel te zamen als ieder afzonderlijk uitoefenen. Onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering, bedoeld in art. 42a van het Wetboek van Koophandel, zijn commissarissen verplicht op kosten der vennootschap een accountant te benoemen, ter controleering van de boekhouding en financieele administratie der vennootschap en tot het doen der onderzoekingen, hem door hen opgedragen. Deze accountant is slechts aan commissarissen verantwoordelijk verschuldigd en kan slechts door dezen ontslagen worden.
[Art. 21] Commissarissen vergaderen, hetzij afzonderlijk, hetzij te zamen met de directie, het laatste zoo dikwijls dit door hen of door de directie wenschelijk wordt geacht.
[Art. 22] Commissarissen besluiten met volstrekte meerderheid van stemmen, terwijl tot het nemen van een besluit vereischt wordt de tegenwoordigheid van ten minste de helft van hen; indien het het college van commissarissen uit twee personen bestaat, is de tegenwoordigheid van beiden vereischt. In spoedeischende gevallen, ter beslissing van den voorzitter, kan een besluit van commissarissen zonder vergadering worden genomen, des, dat commissarissen wordt gevraagd schriftelijk van hun meening over het te nemen besluit te doen blijken. De voorzitter leidt de vergaderingen van commissarissen.
Bij afwezigheid van den voorzitter neemt een der andere aanwezige commissarissen het voorzitterschap waar. Staken de stemmen, dan geldt het voorstel, waarover gestemd wordt, als verworpen. Is het noodig, dat van een besluit van commissarissen tegenover derden blijkt, zoo handelen of teekenen namens hen de voorzitter en de secretaris. Commissarissen kunnen uit hun midden één of meer gedelegeerden benoemen, die, behalve hetgeen hun bij de verdeeling der werkzaamheden van het commissariaat over de verschillende commissarissen verder mocht toevallen, met de uitoefening der dagelijksche constrole zullen zijn belast.
[Art. 23] Aan gedelegeerden en aan den secretaris van commissarissen kan door commissarissen een honorarium worden toegekend. De commissarissen ontvangen voorts vergoeding van reis- en verblijfkosten en van verschotten, door hen in het belang der vennootschap gedaan; de algemeene vergadering van aandeelhouders kan hun bovendien een vacatiegeld toekennen.
BALANS, DIVIDEND, RESERVE.
[Art. 24] Het boekjaar der vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. Telkenjare worden na afloop van het boekjaar door de directie een balans en een winst-en-verliesrekening opgemaakt, alsmede toelichting, vermeldende naar welken maatstaf de onroerende en roerende zaken der vennootschap zijn gewaardeerd. Vóór of op 1 Juni van ieder jaar worden deze stukken, vergezeld door een verslag omtrent den gang der zaken van de vennootschap en het gevoerde beheer over het afgeloopen boekjaar, aan commissarissen overgelegd met een voorstel omtrent het bedrag der te verrichten afschrijvingen. Commissarissen bepalen, na advies van den gedelegeerde of de gedelegeerden, zoo die er is (zijn), het bedrag der afschrijvingen.
De balans, de winst-en-verliesrekening en de toelichting, alle geteekend door de leden der directie en door commissarissen, worden sedert den dag der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, bestemd voor de vaststelling van de balans en winst-en-verliesrekening, tot den afloop dier vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.
Tevens wordt vanaf dien dag ten kantore der vennootschap een prae-advies van commissarissen, houdende onder meer een voorstel over de bestemming der gemaakte winst, voor aandeelhouders ter inzage gelegd.
De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist vervolgens, met inachtneming van de door commissarissen vastgestelde afschrijvingen over de vaststelling van de balans en de winst-en-verliesrekening.
Vaststelling van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directie en van commissarissen voor hun verrichtingen overeenkomstig de bepalingen dezer statuten, gedurende het boekjaar, waarover de stukken handelen.
[Art. 25] De winst, die overblijft na de in het vorig artikel vermelde afschrijvingen, wordt geheel gesteld ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke de bestemming daarvan bepaalt. Dividend is betaalbaar binnen 8 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin het dividend is vastgesteld. Dividenden, waarover niet beschikt is binnen 5 jaren, nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn verjaard ten behoeve der vennootschap.
[Art. 26] Geenerlei uitkeering van winst over eenig jaar heeft plaats, zoolang niet eventueele verliezen van vroegere jaren, die niet uit de reserve zijn gedekt of op andere wijze gedelgd zijn, zijn ingehaald.
[Art. 27] De directie bepaalt, met goedkeuring van commissarissen, of en in hoeverre reserves in het bedrijf der vennootschap zullen worden gebruikt, dan wel of en in hoeverre zij zullen worden belegd. Indien zij belegd zijn geworden, wordt de door de belegging gekweekte rente als gewone inkomste behandeld.
ALGEMEENE VERGADERINGEN.
[Art. 28] De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Dordrecht, Rotterdam, Utrecht of Zwolle, ter keuze van commissarissen. Ieder jaar, uiterlijk in de maand Juni, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Alle andere algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen, wanneer het college van commissarissen zulks noodig oordeelt. De aandeelhouders worden ter vergadering opgeroepen op een termijn van ten minste 14 dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend, per brief, gericht aan het in het aandeelenregister vermelde adres. Een beroep op niet-ontvangst van zoodanigen brief wordt niet toegelaten.
In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan de termijn tot 7 dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend, worden verkort. De oproeping behelst tijd en plaats der vegradering, alsmede dat aandeelhouders van de te behandelen onderwerpen ten kantore der vennootschap kunnen kennis nemen.
[Art. 29] Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen onder de te behandelen onderwerpen worden opgenomen, indien deze schriftelijk ten kantore der vennootschap zoo tijdig zijn ingediend, dat de voorschreven formaliteiten ten aanzien van deze voorstellen in acht kunnen worden genomen. Het bepaalde bij de artt. 43c, 43d en 43e van het Wetboek van Koophandel is op de vennootschap van toepassing.
[Art. 30] Een der commissarissen, door dezen aangewezen, presideert de algemeene vergadering. Bij ontstentenis van alle commissarissen fungeert een der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen, als voorzitter. De voorzitter wijst een secretaris aan.
[Art. 31] Van het in de algemeene vergadering verhandelde worden door den secretaris der vergadering notulen gehouden, welke door den voorzitter met hem worden gearresteerd en geteekend, of wel wordt van het verhandelde notarieel proces-verbaal opgemaakt. De notulen of het notarieel proces-verbaal strekken tot bewijs van het op de vergadering beslotene. Behoudens het in art. 34 bepaalde worden alle besluiten der algemeene vergadering genomen bij volstrekte meerderheid der rechtsgeldig ter vergadering uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd. Stemmingen geschieden hetzij mondeling, hetzij schriftelijk ter beslissing van den voorzitter. Een voorstel, waarover de stemmen staken, is verworpen.
Om bij de eerste stemming verkozen te zijn, worde de volstrekte meerderheid der rechtsgeldig uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid door niemand verkregen, dan heeft een tweede vrije stemming plaats. Wordt ook bij deze geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden. Is door gelijkheid van stemmenaantal niet uit te maken, wie volgens het vorig lid voor herstemming in aanmerking komt, dan beslist daaromtrent het lot. Staken de stemmen bij herstemming, dan beslist het lot.
[Art. 32] Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen. Dezelfde gemachtigde kan voor meerdere aandeelhouders optreden. Directeuren, commissarissen en in het algemeen persoonen, in dienst der vennootschap, kunnen bij de stemming niet als gemachtigde optreden. Ook voor de aandeelen van hen, wien uit anderen hoofde dan als aandeelhouders der vennootschap door het te nemen besluit eenig recht jegens de vennootschap zoude worden toegekend of die daardoor van eenige verplichting jegens haar zouden worden ontslagen, kunnen geldige stemmen worden uitgebracht. Stemgerechtigden, volgens het burgerlijk recht niet bevoegd tot het aangaan van verbintenissen, worden zonder volmacht vertegenwoordigd door hun echtgenooten, voogden, curators of bewindvoerders; vennootschappen door slechts één bestuurder of vennoot.
[Art. 33] In de gewone vergadering van aandeelhouders wordt:
a. door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;
b. de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld en omtrent de eventueele winstverdeeling besloten;
c. voorzien in eventueele vacatures in het college van commissarissen of de directie, indien daarin niet reeds eerder is voorzien;
d. ieder voorstel behandeld, dat overeenkomstig de statuten in behandeling kan komen.
[Art. 34] Wijziging in deze statuten kan alleen worden gebracht op voorstel van directie en commissarissen, bij besluit van een algemeene vergadering van aandeelhouders, welk besluit slechts als genomen zal worden beschouwd, indien minstens 2/3 der rechtsgeldig ter vergadering uitgebrachte stemmen daarvóór worden uitgebracht, alles onder voorbehoud van de verklaring van den Minister van Justitie, bedoeld in art. 45d van het Wetboek van koophandel.
Wanneer aan de algemeene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot wijziging der statuten zal worden gedaan, moet zulks bij de oproeping zelf tot de algemeene vergadering worden vermeld.
Een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, moet van den dag der oproeping tot de vergadering, waarin de statutenwijziging zal worden behandeld, tot na den afloop der vergadering ten kantore der vennootschap voor iederen aandeelhouder ter inzage worden gelegd.
[Art. 35] Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, in overleg met een onder toezicht van commissarissen, tenware de algemeene vergadering daarin op andere wijze voorziet. De bepalingen dezer statuten blijven gedurende de liquidatie voor zooveel mogelijk van kracht. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die door liquidateuren zal worden genoten.
Zijnde op het ontwerp dezer akte de verklaring van den Minister van Justitie verkregen, dat hem van geen bezwaren is gebleken, bij ministerieele verklaring, de dato 23 Juli 1935, 1ste afdeeling B no. 806, dewelke aan deze minute is vastgehecht.
Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarde de comparant in het algemeen en onveranderlijk domicilie te kiezen tenkantore van den notaris, bewaarder dezer minute.
Waarvan akte in minuut.
Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt nimmers 6/8, ten tijde, in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparant aan mij, notaris, bekend zijn.
En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.
(geteekend) L. Salomonson; H.N. Groenier, D. Okker, B. Kuipers, notaris.

Departement van Justitie 1ste afd. B no. 806.
De Minister van Justitie;
Gezien het verzoekschrift van B. Kuipers, notaris te Dordrecht, ter bekoming van de verklaring, bedoeld bij art. 45d van het Wetboek van Koophandel, ten aanzien van de voorgenomen gewijzigde voorwaarden der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen in Nederland en Koloniën, gevestigd te Dordrecht, tot welke betrekkelijk waren heet Koninklijk besluit van 9 Augustus 1929 no. 23 en de daarin aangehaalde Koninklijk besluiten, en welke na het verlijden der akte, constateerende die gewijzigde voorwaarden, den naam zal dragen van: N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen in Nederland en Koloniën;
Gezien de overgelegde ontwerp-akte, houdende voorgenomen gewijzigde voorwaarden, gelijk deze ontwerp-akte thans luidt;
Gelet op de artt. 36 tot en met 56h van het Wetboek van Koophandel;
Verklaart; onder terugzending van één der overgelegde exemplaren van de ontwerp-akte, dat hem ten aanzien van de voorgenomen gewijzigde voorwaarden van bezwaren, als bedoeld bij art. 45d van het Wetboek van Koophandel, niet is gebleken. 's Gravenhage, 23 Juli 1935. De Minister voornoemd VAN SCHAIK.

Laatst gewijzigd: maart 2011