Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: rekening ontvangsten/uitgaven van het Groot Comptoir 1652-1655-1656-1658-1670-1690-1702-1710-1720


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 2658 (1652), 2659 (1655), 2660 (1656), 2661 (1658), 2671 (1670), 2691 (1690), 2702 (1702), 2709 (1710), 2719 (1720)

* * * scans verkrijgbaar * * *

1652 ontvangsten Groot Comptoir

Dordrecht d'anno xvi.c tweende vijftich
Reeckeninge mr. Johan van der Burch Thesaurier der Stadt Dordrecht vanden Jare xvi.c twee ende vijftich
1652
Omme de Stadt

Overgelevert bij den heer Thesaurier Mr. Johann vand. Burch in handen vand. heeren Gecommitteerden ten beleijden deser Stede saecken, neffens welcke noch Gecommitteert sijn van mijn E. heeren van(de) Gerechten, vanden Outraden, vand. Achten, en(de) Dekens van(de) Gemeene neeringen deser Stede, de heeren Mr. Diedrich Hoeff, en(de) mr. Adriaen van Blijenborch heere van Naeltwijck vuijten gerechten, Michiel Feltrum en Johan van Meeuwen vuijten Outraede, Damas van Slingelant en(de) mr. Adriaen vand. Mijl vuijten Achten, Francois Rees en(de) Adriaen van Angeren vuijten gemeente, opten v.e Januarij 1654.
Reeckeninge mr. Johan vander Burch thesaurier der Stadt Dordrecht vanden Jare xvi.c tweeenvijftich, dewelcke inneginck mette 1 Januarij xvi.c tweenvijftich, en(de) uijtgaende den lesten december daeraenvolgende, omme welcke Reeckeninge te hooren en(de) te sluijten sijn op Sondach den 26e Januarij xci.v drijenvijftich, bij mijn E. heeren van(de) Gerechten, Outraden, luijden van(de) Achten ,en(de) deeckens van(de) gemeene neeringen derselver Stede gecommitteert, de Commissaris, die int hooft van dese sijn gestelt, ten eijnde deselve reeckeninge bij henluijden gesloten, gepresenteert sal werden aen mijn E. heeren en(de) deeckens voornt. opten eersten Sondach nae den xxv Januarij xvi.c vierenvijftich, naer ouder gewoonte, en(de) dit van alle t'gunt de voorn. thesaurier van Stadts wegen is geordonneert te ontfangen, en(de) daer tegens wederomme uijtgegeven heeft, gemaeckt in ponden van xl groot., schellingen en(de) penningen naer advenandt.

[1][folio 2] Ontfangh Ende eerst van ordinaris wijn en(de) bier exchijns gestelt bij de regeerdes deser Stede opte wijnen ende(de) bieren die binnen deser Stede en(de) vrijheijt van dien gedroncken sullen werden verpacht in de manieren hier naer volgende, blijcken(de) bij de contrarolle bij Schepenen deser Stede daervan gehouden berustende in de camere van(de) thesaurier.

- (volcht wel de voorgaende rekeningh) Eerst den bier exchijns deser Stede die gepacht was voor een geheel jaer ingegaen p.a augustij xvi.v een en vijftich [1651] en(de) eijnde den lesten julij 1562 bij Willem Hendricxsz Ruijter om vi.m vi.c xcvii L daervan in voorgaende reeckeninge d; 1.e ses maenden sijn verantwoort comt hier voor de eerste ses maenden vervallen lesten julij 1652, v.m viii.c xlviii L x St. [5843-10-0]
- (volcht bijde Contrerolle hier op gesien) de voorsz. bierexchijns is van nieus in openbaer gepacht bij Willem Hend. Ruijter voor een geheel jaer ingegaen p.a augustij xvi.c tweeenvijftich, om xii.m i.c lxxx L daervan comt hier ouer ses maenden vervallen totten eerste Januaij xvi.c drij en vijftich de Somma van vi.m xc L.
- (T rantsoen) van(de) rantsoene tot een braspenningh opte Schilt die blanck ten proffijte van(de) armen en(de) de kerck, en(de) de verderen halven stuij. ten proffijte van(de) Stadt tot vervallinge van(de) oncosten in desen te doen comt hier over de halven stuijv. tot Stadts profijtte, ii.c xc L.
- (Volcht wel voorgaen(de) Rekening) Van(de) tappers en(de) poorters exchijns van(de) wijnen soo binnen de Stadt als opte dorpen daer de Stadt de bier Exchijns verpacht, die voorden tijt van een geheel jaer ingegaen p.a october xvi.c en(de) eenenvijftich en(de) eijndende de lesten September 1652 is gepacht bij Vincent Schoppen om ii.v ii.c v L daervan in voorgaende reeckenn. folio ii verso drij maenden verantwoort sijn, comt hier ouer negen maenden vervallen lesten September 1652 de Some. van, xvi.c liii L. xv St.
- (Volcht bijde Contrarolle hier opgesien) de voors. Exchijns is van nieus gepacht bij Adam Jans van Thiel voor de tijt van een geheel jaer ingegaen p.a October xvi.c tweenvijftich en(de) eijndende lesten September 1653 om ii.m xlvii L x St., comt hier ouer drije maenden vervallen lesten december 1652 de Somma van v.c xi L. xvii St vi Sch.
- t'rantsoen tot vi.e opten Schilt, xlviii l xv St.
(p.a S.a van bier en wijn exchijns)

[2][folio 3] Anderen Ontfangh van diversche deser Stede maeckelaerdien, verpacht inder manieren hierna volgende, ouer den jare xvi.c tweenvijftich, blijckende bij de contrerolle als folio ii.

- (blijckt bijde Contrerolle hier op gesien en volcht wel de voorgaen(de) rekeningh() t'recht van(de) Cranen deser Stede en(de) van Schrootampten ter saecken vant ope en(de) affwercken van(de) selve cranen, volgens de provisionele ordonn. bij mijn E heeren daerop gemaect is gepacht bij Willem wens voorden tijt van drij jaren, ingegaen p.a october xvi.c li en(de) eijndende den lesten September 1654 t'siaerts om ii.m v.c xx L daervan comt hier ouert jaer vervallen lesten december xvi.c lii, i.m v.c xx L.
- t'rantsoen tot vi.e op ten Schilt, lx L.
- t'pontgelt van(de) molensteenen is gepacht bij Anthonij van Beaumont voorden tijt van drije Jaren ingegaen p.a Januarij 1650 daervan comt hier ouert leste derde jaer vervallen totte lesten december 1652 de Somma van, xi.c xcvii L.
- t'rantsoen tot vi.e op ten Schilt, xxviii L x St.
- t'pontgelt van(de) Schalien is gepacht bij Willem Wens voor een jaer ingegaen p.a januarij 1652 en(de) geeijnt den lesten december daeraenvolgende voorden somme van iiii.c xx L.
- t'rantsoen tot vi.e op ten Schilt, x L.
- de makelaerdie vant weet ingegaen p.a januarij 1652 en(de) geeijnt den lesten december daeraen volgende is gepacht bij Michiel van Middelhoven om xii St.
- de makelaerdie van(de) olij en(de) zeep voor een jaer in en(de) uijtgaende alsvooren is gepacht bij Gouert Corstiaens om Clxxxix L.
- t'rantsoen tot vi.e op ten Schilt, iiii L x St.
- Thonis Corns. Schilperoort over een jaer pachts van(de) laeckenen en(de) wanthalle in en(de) vuijtgaende alsvooren, xlii L.
- t'rantsoen tot vi.e op ten Schilt, xx St.
- Samuel Beijer heeft voor de tijt van drije jaren ingegaen p.a januarij xvi.c vijftich gepacht de slachroede des jaers om i.m ii.c v L comt hier ouert leste derde jaer vervallen lesten december xvi.c lii de vooren ii.m ii.v v L.
- t'rantsoen tot vi.e op ten Schilt, lii L x st.
- Marcelis Adns. Ouer een jaer lachts vant groff en(de) fijn sout ingegaen p.a januarij 1652 en(de) geeijnt de lesten december daer aenvolgende voor de Somme van, Cxxvi L.
- t'rantsoen tot vi.e op ten Schilt, iii L.
- de gemeene eijgenaers van(de) heeren in Sweindrecht een jaer pachts vant groff en fijj sout aldaer comt ouert iiie vi.e jaer vervallen lesten december 1652, vi.c lx L.
- de makelardie van(de) rijnsche en(de) westersche wijnen gepacht bij Willem Wens voor een geheel jaer ingegaen p.a October xvi.v een en vijftich om ii.m i.c L daervan comt hier over de leste negen maenden vervallen lesten September 1652, xv.v lxxv L.
- de voors. makelardie van wijnen is gepacht bij Willem de Ruijter om ii.m i.c lxxiii L x St. voor een geheel jaer ingegaen p.a Octob. xvi.c lii daer van comt hier ouer drije maen(den) vervallen lesten december 1652, v.x xliii L vii St. vi Sch.
- t'rantsoen tot vi.e opten Schilt, li L xv St.
- de impost van(de) turff en(de) branthout gepacht bij Jacob Rogiers voor een geheel jaer ingegaen p.a Janarij xvi.c tweenvijfftich, en(de) geeijnt den lesten december daer aenvolgende, voorde Somme van, x.m viii.c lxxviii L.
- t'rantsoen tot vi.e opten Schilt, ii.c lix L.
- (volcht wel voorgaen(de) rekeningh) Geerit de Riddere ouer negenmaenden pachts van(de) asijn geeijnt den lesten September 1652, xxxiiii L xiii St.
- (Blijkct bijde contrerolle hier op gesien) de voors. Exchijns is gepacht voor ee jaer ingegaen p.a October 1652 bij Willem de Ruijter om lxiii L daervan comt hier ouer drije maenden vervallen lesten december 1652, xv L xv St.
- t'rantsoen tot vi.e opten Schilt, xxx St.
- Wouter Prs van Wijngaerden ouer negen maenden opachts vant affdoen van(de) brieffkens vervallen lesten September 1652, xiii l x St.
- t'affdoen van(de) brieffkens is gepacht voor een jaer bij Wouter van Wijngaerden ingegaen p.a october 1652 om xviii l comt hier ouer drije maenden vervallen lesten december 1652, iiii L x St.
- (Volcht wel voorgaen(de) Rekeningh) Willem de Ruijter ouer drije maenden pachts vanden brandewijn geeijnt den lesten maert 1652, l L xviii St vi Sch.
- (Blijckt bijde Contrerolle hier op gesien) de Exchijns van(de) brandewijn is van nieus gepacht bij Thomas Pauwels voor een jaer ingegaen p.a April 1652 om Cxxvi L daervan comt hier ouer negen maenden vervallen lesten december 1652, xciiii L x St.
- t rantsoen tot vi.e opten Schilt, iii L.
(ii.e S.a van stadts maeckelaerdijen en Exchijnsen)

[3][folio 5] Anderen Ontfangh van Exchijnsen te landewaert binnen de halve mijle deser Stede, lantpoorters woongelt, Schepen Segelgelt etc.

- (Volcht wel voorgaen(de) Rekeningh) den Exchijns van Swindrecht, hendrick ijden ambacht, Adriaen Prs. ambacht alias Sandelingsambacht metten Oostendam, beginnende van(de) Rijderwaertssluijs aff, toe Heeroudelantsambacht en(de) de lint, streckende van(de) molenwech aff langs de Seedijck totten hoexen veerdam toe, en(de) noch den bier exchijns van(de) halve mijle in Papendrecht, soo verre de selve heerlicheijt oostwaers strect, en(de) nederwaerts gaen(de) naar Alblasserdam tottet hecken aen(de) Moorthoeck, sijn alle verpacht aen Jacob Rogiers voor een geheel jaer ingegaen p.a Augustij xvi.c een en vijftich comt hier ouer de leste ses maenden vervallen lesten Julij 1652, iiii.c xx L.
- den voorsz. bierexchijns is ouer de selve dorpe van nieus gepacht bij Willem de Ruijter voor een jaer ingegaen p.a augustij xvi.c hier ouer d'i.e ses maenden vervallen lesten januarij 1653, iiii.c xx L.
- t'rantsoen tot vi.e opte Schilt, xx L.
- t'Schepen segelgelt wert voortaen bij de heeren Schepenen selffs ontfangen dus hier, memorie
(iii.e S.a van Exchijnsen ter Landewaert)

[4][folio 5vs] Anderen Ontfangh van los ende lijffrenten binnen den jare xvi.c en tweenvijftich vervallen.

- (Volcht wel voorgaende rekeningh, dese ende aengetogen parthijen vuijtgesondert daer anders voor hooff staet)
Eerst van(de) heer rentmr. genael. van Suijthollandt
heer Corn. de Beveren thien ponden t'siaerts
spreeckende op te lx ponden van xx grooten
die de Goijer van brabant jaerlijcx opte stadt
spreecken(de) heeft, en(de) nu bij de her rentmr.
gnarl. deser reeckenn. fol: xlvi vervallen
bamis xvi.c tweeen vijftich, x L.
- Van(de) ontfanger vant gemeenlant Joan van Berckel xiiii L viii St. ouer een jaer rente opte vijff groote steden van Hollandt, vervallen St. Jan en(de) kersmis 1652, xiiii l viii St.
- van(de) thesaurier der Stadt Gornichem acht ponden te xl groo.n ouer een jaer renten den pen. xx die de Stadt Dordrecht spreecken(de) heeft opte Stadt Gornichem ter saecken van seecker accoort gemaeckt tusschen de selve Stede, beroerende het Stapelrecht vervallen St. Cecilien dach 1652 suijver, vii l x St.
- Den rente van xix L iiii St. siaerts ter lossen den pen xx die de conventualen van(de) graususteren opte thienden van Swindrecht hebben Spreeckende, en(de) ten proffijten deser Stede werden ontfangen alsoo de Stadt de conventualen alimentatie vervallen xvii Januari 1652, xix L iiii St.
- Corn. Wens ouert xxxv jaer renten op sijn huijs genaemt Leeuwesteijn vervallen x december 1652, xlvi l xvii St vi Sch.
- Jan Lamberts nu Jan Wms Heijblom een haer rente opt v.e erff aldaer vervallen Meij 1652, xix l xiii St. ix Sch.
- Diderich Hoefts voor d'een en(de) Jan Jansz potbacker voor d'ander helft, ouert xxiii.e jaer renten den pen. xx opt erff neffens t'Smelthuijs dan is d'een helft van Jan Jansz. affgelost als in de reecken. d'ao. 1641 fol: vi. verso comt ouer een jaer renten vervallen xii Meij 1652, x L.
- (sij voortaen vuijte rek. gelaten) t'capitaal van(de) rente van vi L t'siaers opt huijs van(de) Wed.e van Leendert Oliviers, inde Vriesestraet is affgelost, en(de) t'cap: verantwoort inde reeckenn. d'ao. 1651 folio vi verso, Memorie;
- (Dit Capitael is bij d'heer Francken verantwoort, p..(?) sij in leste rekening fol: 54) Sij het capitael van(de) renten van iii L. ii St. vi Sch t'siaers die Corn. Embrechts linnewever schuldich is geweest en(de) gelost als in de reeckenn. d'ao. 1637 folio 8 bij de heer Francken verantwoort, M.;
- (zij verdacht d'heere Manternach van dit Capitael te doen verantwoorden) de rente van iii L ii St. vi Sch. t'siaers tot lasten van Jan Arijens Bont, daervan is t'capitael bij de heer Manternach ontfangen die daervan moet verantwoorden, memorie;
- Hendrick Jacobsz. Sleenaer ouert xxxc jaer renten op sijn huijs vervallen kersmis 1652, xxxiiii St.
- Dirck Prs. nu Jan Wms. bleijcker ouert xxiii renten op sijn bleijckerie en(de) beteschap vandien vervallen kersmis 1652, xviii L xv St.
- Jan Wms. bleijcker ouert xxxvi jaer renten opte beterschap van sijn bleijckerie vervallen x April 1652, xii l x st.

Andere Renten op verkochte erven
- t'i.e erff neffens de gevangenpoort is gekocht bij Pieter Hermans backer opte conditie inde contrerolle verhaelt, en(de) heeft daerop gehouden een renten van xii L. x St. t'siaerts, te lossen den pen. xvi daervan comt hier ouert jaer renten vervallen bamis xv.c tweenvijftich, xii L. c St.
- (zij verdacht d'heere Manternach van dit Capitael te doen verantwoorden) de xii L x St. siaerts opt ii.e erff en(de) noch xliii L xiii St xi e t siaerts opt selve, sijn(de) t'huijs en(de) erve van Niclaes Pauwelsz Cramerheijn, daervan is t capitael aen Sebastiaen Manternach affgelost beloopende samen viii.c xcix L ii St. vi Sch, die hier, Memorie
- Jan van Westerhout ouer een jaer de renten opt i.e erff neffens den gevangenthoren vervallen bamis 1652, vi l v St.
- Pieter Corns. Bisschop seijlm.a in plaets van Gillis Hendricxzsz Stierman een jaer renten opt iii.e erff van allen alsvooren, xii L x St.
- deselven ouer een jaer renten van iii.c xxii L ix St. vij pen. ouert de resteren(de) cooppenn. vant voors. erff, alsmede vant i.e, ii.e en(de) iii.e erve restponderen opte reede van(de) straet neffens het huijs van Claes Pauwels Cramerheijn nade lotgensthoren vervallen alsvooren, xx L i St. iii Sch.
- Dingentie Corns. in plaets van(de) Wed.e van Adriaen Corns. Cruijskercken, een jaer rente van xcl St. vi Sch. opt van erff vervallen alsvooren, vlxii St. vi Sch.

Volgen d'erven responderende opte reede van(de) Straet neffens het huijs van Claes Pouwels Cramerheijn na de lotgensthoren
- Gilis Hendricxzs Stierman nu Cornelis Pieters Bisschop seijlma. ouer een jaer renten op sijn huijs opt 1.e erff vervallen bamis 1652, vi L v St.
- de rente van vi L cv St t'siaerts tot laten van Schalck Joosten is affgelost en Sebastiaen Manternach die daer van moet verantwoorden opt vi.e erff, Memorie.
- Pieter Prs. metselaer nu Sebastiaen Manternach onder een haer renten opt ix erff vervallen bamis xvi.e tweenvijftich, iiii l xiiii St. ix Sch.
- en(de) ouer een jaer renten van xcviii L v St. ouer de belooffde cooppen. vervallen p.a September 1652, vi l ii St. x Sch. ....(?)
- de W.e van Joost Jans ouer een jaer renten van xcviii L v St. opt xv erff resterende vervallen x Julij 1652, vi l ii St. x Sch. ....(?)
- de ii.e cap: opt xviiii erff is affgelost aen(de) heer Franckehals inde reeckenn. d'ao. 1638 folio 31 die daervan moet verantwoorden, Memorie
(iiii.e S:a van Losrenten)

[5][folio 8] Anderen ontfangh van erffrenten genaemt pantponden die dese Stadt spreeckende heeft op diversche huijsen en(de) erven binnen deser Stede

- (sij verdacht inden jaren 1653 van ses jaren hier van te verantwoorden aks vande Jaren 1647 tot 1653 beijde incluijs) Jacob van Rees Stadtsbode, als den Ontfanck hebbende van(de) voors. pantponden doet daer van alle vier jaren rekeningh en(de) sulx daer van in reken. d'ao. 1653 voor ses jaren verantwoorden, dus Memorie.

[6][folio 8vs] Anderen Ontfangh van de verheergewaerden van wantstallen dat vijff grooten xix(?) van elck jaer dattet verloopen is naerde leste bevrijdinge en(de) sijn lii in getale hierna geinsereert, en(de) soo wanneer een Stal heeft gestaen hondert jaren sonder te verheergewade is vervallen aen(de) Stadt, en(de) is opten 24 januarij 1592 geresolveert, dat de wantstallen die van doen voorts aen versterven souden bewvrijt en(de) verheergewaert moeten werden, binnen een jaer daerde Stal opgestaen heeft, oppene van voor elck jaer dat de Stal onbevrijt sal staen te betalen vijff stuij. in plaets van vijff groo.

(Volcht wel voorgaen(de) rekening deze en aengetogen parthijen vuijtgesondert daer anders int hooff staet; Sij gelet dat de dekenen van Wantstallen, Visstallen ende Vleijsstallen, alle jaren ten Comptoire van(de) thesaurie werden ontboden omme aldaer te congereren wat stallen voort gepasseerde jaer sijn verheergewaert ofte verandert)
- [01] Pieter van Deuren t'i.e wantstal bij hem bevrijt den vii Meij 1621, memorie
- [02] Jan de Bruijn t'ii.e wantstal bij hem bevrijt den xiiii Januarij 16348, Mem.ie
- [03] Jan Dircxzsz van Elburch t'iii.e bij hem bevrijt den xiiii Junij 1638, Mem.ie
- [04] Thomas Kerckhoff t'iiii bij hem bevrijt den xiiii Julij 1639, Mem.ie
- [05] Willem Geerits t'v.e bij hem bevrijt xxiiii Januarij 1594, Mem.ie
- [06] Arijen Hendricxsz Romeijn bij hem bevrijt den ix October 1619, Mem.ie
- [07] Jan Rogel t'vii.e bij hem bevrijt den xviii Januarij 1650, Mem.ie
- [08] Herman Thielmans t'viii Wantstal bij hem bevrijt den vi Maert 1618, memorie
- [09] Jan van Deuren t'ix. wantstal bij hem bevrijt den xi Julij 1644, memorie
- [10] Arent Sijmons Walen t'x.e bij hem bevrijt den x januarij 1603, Mem.ie
- [11] Frans Thijs Dicken t'xi.e bij hem bevrijt den vi Januarij 1641, Mem.ie
- [12] Arent Jans t'xii bij hem bevrijt den 1 Augustij 1618, Mem.ie
- [13] Lambert Hulsthout den jonge t'xiii.e bij hem bevrijt iiii Januarij 1625, Mem.ie
- [14] Dionisius van Kesel t'xiiii bij hem bevrijt xi januarij 1647, Mem.ie
- [15] Adriaen van Wijngaerden t'xv. Wantstal bij hem bevrijt ao. 1637, Mem.ie (dit Stal is opten iii meij 1652 verheergew.t op Donatus Verdoes en(de) heeft betaelt voor xv Jaren, i L.)
- [16] Jan de Bruijn t'xvi bij hem bevrijt den xvi december 1616, Mem.ie
- [17] Jan Harij t'xvii bij hem bevrijt den 29 april 1642, Mem.ie
- [18] Lodewijck van(der) Hagen xviii bij hem bevrijt den x Septemer 1639, Mem.ie
- [19] Adriaen van Dorsten t'xix wantstal bij hem bevrijt den xiii Januarij 1648, Memorie;
- [20] Lambrecht Hulsthout t'xx wantstal bij hem bevrijt xiiii Januarij 1594, Memorie;
- [21] Hendrick Bosch t'xxi bij hem bevrijt den xiii Januarij 1648, Mem.ie
- [22] Jacob van Hoochstraten t'xxii bij hem bevrijt den xvi november 1650, Mem.ie
- [23] Leendert van Orten t'xxiii bij hem bevrijt ao. 1637, Mem.ie
- [24] Herman van(de) Eijck t'xxiiii bij hem bevrijt den xii Junij 1638, Mem.ie
- [25] Jacob Molenschot t'xxv bij hem bevrijt den xxx Julij 1604, Mem.ie
- [26] Lodewijck Lamberts t'xxvi bij hem bevrijt den xiii Januarij 1643, Mem.ie
- [27] Jacob Neeringh t'xxvii bij hem bevrijt ao. 1637, Mem.ie
- [28] Adriaen van Beaumont t'xxviii bij hem bevrijt vi Januarij 1621, Mem.ie
- [29] Corn. Belliaert t'xxix bij hem bevrijt viii September 1620, Mem.ie
- [30] Adam van Thiel t'xxx.e Wantstal bij hem bevrijt den 1 october 1643, Memorie
- [31] Willem Bosch t'xxxi Wantstal bij hem bevrijt 26 januarij 1652, Memorie
- [32] Arent van(der) Hagen den jonge t'xxxii bij hem bevrijt den iiii Jan.rij 1650, Mem.ie
- [33] Jan Adriaens Leveringh t'xxxiii bij hem bevrijt den xiii Meij 1623, Mem.ie;
- [34] Arent Praem t'xxxiiii bij hem bevrijt ao. 1643, Mem.ie;
- [35] Jan Hulsthout t'xxxv bijhem bevrijt ao. 1631, Mem.ie;
- [36] Adriaen Coenen t'xxxvi bij hem bevrijt den iiii October 1644, Mem.ie;
- [37] Jan Theunis Block t'xxxvii bij hem bevrijt den iii Julij 1608, Mem.ie;
- [38] Thielman Hermans t'xxxviii bij hem bevrijt xix September 1646, Mem.ie;
- [39] Jan Jans Bollenbeeck t'xxxix bij hem bevrijt xiii Junij 1650, memorie (dit Stal is opten vi September 1652 verheergewaert bij Nicolaes Staphorstius en(de) voor twee Jaren betaelt, v St.);
- [40] Pauwels van Helmont t'xl wantstal bij hem bevrijt den vii October 1649, Memorie;
- [41] Corn. Dircxs Zeventer t'xli bij hem bevrijt den xii Julij 1629, Mem.ie;
- [42] Geerit Roelants t'xlii bij hem bevrijt xvii Julij 1629, Mem.ie;
- [43] Jan Hend.r van Slingelant t'xliii bij hem bevrijt ao. 1610, Mem.ie;
- [44] Louijs Molenschot t'xliiii bij hem bevrijt xi Augustij 1622, Mem.ie;
- [45] Gillis van Helmont t'xlv bij hem bevrijt den xviii Meij 1637, Mem.ie;
- [46] Adriaen Coenen t'xlvi bij hem vrijt den iiii October 1644, Mem.ie;
- [47] Jan Gregoor t'xlvii bij hem bevrijt ao. 1637, Mem.ie;
- [48] Arent van(der) Hagen t'xlviii Wantstal bij hem bevrijt den x Januarij 1631, Mem.ie;
- [49] Gijsbrecht Rees t'xlix Wantstal bij hem bevrijt den 25 deember 1625, memorie;
- [50] Abraham Reijniers t'l wantstal bij hem bevrijt xvi december 1610, Mem.ie;
- [51] Jan Ruijtenburch t'li bij hem bevrijt ao. 1636, Mem.ie;
- [52] Jan Jans van Bebberen t'lii Wantstal bij hem bevrijt ao 1632, memorie;
(v.e S.a vant verheergewaerden vande Wantstallen, ii L v St)

[6][folio 11vs] Anderen ontfangh van Visstallen daer van betaelt wert voort bevrijden ofte verheergewaerden xiii Stui xl Sch en(de) is opten 25 januarij 1592 geresolveert dat de visstallen die van doen voorts aen versterven souden verheergewaertmoeten werden binnen een jaer en(de) ses weecken oppene van dubbelt gelt van verheergewaden te moeten betalen, en(de) Soo daer eenich Stal op een levendige overgeseth werden sal t'selve voorde deckens vant gilt niet mogen geschieden ten sij henlieden blijcke bij een billiet onder de hant van(de) thesaurie inder tijt, dattet selve ouergeseth is nade behooren omme alle Jaer inde Stadts reeckenn. gestelt te werden de namen van(de) geene op wien de Stal gestelt wert en(de) sal den selven tot een recognitie betalen ten behoeve van(de) Stadt vijff stuij.

Vis(s)tallen
- [01] Willem Corn. Wens, 1e
- [02] Aert Anthonis van Gameren nu Adriaen de Wit, ii
- [03[ Pieter Corn. Hoeck metselaer, iii
- [04] Jan Hilligers Wacker, iiii
- [05] Geerit Roelants de Hart, v
- [06] Barent Cop, vi
- [07] Hendrick Jans Bommelaer, vii
- [08] Adriaen Corn. Roch, nu Laurens van Duijnen, viii
- [09] Frans van Eijsden, ix (dit stal is opten 19 october 1652 verheergew.t op Pieter van Abeele en(de) betaelt v st)
- [10] Schrevel Everts van Eijssel, x
- [11] Jeremias de Decker, xi
- [12] Willem Adns. de Harts Wed., xii
- [13] Frederick Dircxs Post, xiii
- [14] Jan Jans Wor, xiiii
- [15] Jan Jans Wacker, xv
- [16] Geerit Putten de Ridder xvi
- [17] Adriaen Alderssen van Bommel [Gerrit (Sijmonsz) van Duijnen), xvii
- [18] ..(?) Isack Dircx, nu Corn. Jans de Rog ..(?) (1653), xviii
- [19] Gouert Willemsz, nu Corn. Everts van Eijssel, xix
- [20] de W.d van Corn. Claesz. de Heer nu Geerit Sijmonsz van Duijnen, xx
- [21] Jacomijntge Oolofse, nu Pr. dochter van Jonge Ooloff Jansz., xxi
- [22] Adriaen Corns. Servet w.d, nu Jan Joosten Prick ao: 1649 en(?) v st. vii Sch(?) bet., xxii
- [23] Aert Jans van Empt, xxiii
- [24] Frans Adriaensz nu Corn. Jansz. van. Linde, xxiiii
- [25] Corn. Ockerts Couwater, xxv
- [26] Joannes Schepens, xxvi
- [27] Jan Corn.s van Eijssel, xxvii
- [28] Willem Fransz. der Moeijen, xxviii
- [29] Jacob Thonis Otterspoor, xxix
- [30] Roelant Stevens Scheij, xxx
- [31] Seger Stevens Scheij, xxxi
- [32] Geerit Fransz, xxxii
- [33] Ocker Corns. Couwater, xxxiii
- [34] Gijbrecht van Schuereuken (Geerit Jansz. van(de) Camp), xxxiii
- [35] Bastiaen Jansz. nu Johannes Wiltens, xxxv
- [36] Jan Thomas van(der) Thuijnen, xxxvi
- [37] ...(?) Corn. Leenderts nu Joost vand Wijt 1653 ...(?), xxxvii
- [38] Jan Danckerts, xxxviii (dit stal is opten x Meij 1652 verheergew.t bij Sijbert (Huijbrecht) Jansz. van Drongelen en(de) betaelt, v St.)
- [39] Aert Sanderts Keijser, xxxix (dit stal is opten ii december 1652 verheergewaert, op Pieter Broers en(de) betaelt v St.)
- [40] Willem Pietersz. Regter nu Geerit Jansz. van(de) Camp, xl.
- [41] Steven Arijensz Decker, xli
- [42] Joost Dircxz, xlii
- [43] Marijcken Jans nu Geerit Geeritsz van Duijnen, xliii
- [44] Joannes van(der) Milt, xliii
- [45] Corn. Wens, xlv
- [46] Balten Hendricxsz van Ruijsch bleijcker, xlvii
- [47] Isack Jans de Meijer, xlvii
- [48] de W.e van Corn. Adrns. Spriet nu Louijs Molenschot, xlviii
- [49] Jan Abrahamsz de Bodt (Adriaen de Witt), xlix
- [50] Corn. Wouters. van(der)Neth, l (dit Stal is opten iiii October 1652 verheergewaert bij Wouter Corns. van(der) Beth en(de) betaelt, iiii L.)
(vi.e S.a vant verheergewaerden van Visstallen)

[7][folio 13vs] Anderen ontfangh vant verheergewaerde van Vleijsstallen daervan betaelt wert en(de) dat binnen t'siaerts vant verheergewaerden seve borgoense schilde tot xiiii St. t'Stuck e(de) is opten 24 januarij 1592 geresolveert soo daer eenich stal op een levendige ouergeseth sal werden t'selve sal voorde dekens vant gilt niet mogen geschieden ter sij henlieden blijcke dattet ouergeseth is naer behooren omme alle jaer inde reeckenn. van(de) Stadt gestelt te werden de name van(de) geene op wien de Stal gestelt is, en(de) sal die geene op wien de Stal gestelt is, betalen tot een recognitie ten behoeve van(de) Stadt vijff stuij.

Vleijschstallen
- [01] Theunis Sickel, t'i.e
- [02] Corn. Jooris van(de) Lith, ii
- [03] Adriaen de Hoope, iii
- [04] Corn. Frans Rijsbergen, iiii
- [05] Jan Daniels, v
- [06] Geertruijt Geerits, vi
- [07] Hendrick Hoffers, vii
- [08] Dirck Arijens de Hart, viii
- [09] Jacob Pleunen Treckdam, ix
- [10] Claes Hendricxs van Rijn, x
- [11] Jacob Thonissen, xi
- [12] Jan Pauwels, xii
- [13] Willem Claes Kilsdonck, xiii
- [14] Hendrick Willemsz Kilsdonck, xiiii
- [15] Corn. Corns. jonge Gastel, xv
- [16] Daniel Jans, xvi
- [17] Jan Pieters. xvii
- [18] Geertruij Boogaerts, xviii
- [19] Abraham Davits, xix
- [20] Genefaes Hermans xx
- [21] Daniel Hend. van Gent, xxi
- [22] Anthonij Jans Putter, xxii
- [23] Jan Goverts, xxiii
- [24] Abraham Teerlinck, xxiiii
- [25] Jan Zegerts Blanckert, xxv
- [26] Gilis Lodewijcxsz, xxvii
- [27] Arijen Jans, xxvii
- [28] Allert Zegerts, xxviii
- [29] Adriaen Corns. Verveer, xxix
- [30] Jan Jans Cop, xxx
- [31] Theunis Zegerts, xxxi
- [32] Corn. Geerits van(der) Mast, xxxii
- [33] Frederick Zegerts Blanckert, xxxiii
- [34] Jan Daniels, xxxiiii
(vii.e S.a vant verheergewaerden vande Vleijs Stallen)

[8][folio 15] Anderen Ontfangh van verhuerde landen de Stadt competerende, en(de) eerst van(de) geenen die gelegen sijn buijten St. Joorispoort

(Volcht wel voorgaen(de) rekening en(de) aengetogen parthijen vuijtgesondert daer anders voor hooff staet)
(Sij verdacht oft dat eenige van dese thuijnen, volgens d'uijtgifte bij veranderinge schuldich sijn een jaer hueren tot proffijten van(de) Stadt voort verboecken en(de) wert den ontfanger van(de) Stadts lantpachten gelast deselve te vorderen en(de) verantwoorden)


001 Een Stuck lants groot eenen mergen sijn(de) een bleijckerie opte caerte geteekent no. 1 wert gebruijct bij Pieter Goossens bleijcker, comt hier ouert jaer hueren vervallen St. Jan en(de) bamis xvi.c tweeen vijftich xc L.
002 Een Stuck lants daeraenvolgen(de) sijnde mede een bleijckerie no. ii groot iii.c L 1 roe. wert gebruijct bij Aert Pel, comt ouert jaer hueren vervallen alsvooren lii l xiiii St vi Sch.
003 Warnard Adriaensz bruijct een Erff vuijtet voors. Stuck no. 3 groot xxc roeden ad iiii de roede v L.
004 Een stuck groot v.c iiii roeden no. 4 wert gebruijct bij Corn. Jansz. en(de) Aert Theunis bleijckers ad xcl de mrn. lxxv L xii St.
005 Een stuck sijnde eengeer(?) no. 5 groot xl roeden comende aen(de) dijck van de Dubbeldam, waervan is gegraven en(de) betimmert vijff roeden blijft xxxv roeden, bruijct Arijen Jans Bouff ad iii St. de roede v L v St.
005 de vijff roeden vant voors. stuck bruijct Arijen Jans Boeff die de selven betimmert heeft ad xx St. de roede v L.
006 Lodewijck Lamberts en(de) Laurens t'Jongh no. vi groot l roeden vii L. x St.
007 Aelbrecht van Hoogeveen no. 7 groot lxxii roe.n vii L iiii St.
008 Jan Sam Jacobs no. 8 groot lxviii roeden uijter hueren vi L xvi St.
009 Pieter Leijsten no. 9 groot lxviii roeden vuijter hueren viii L xi St. iii sch.
010 d'heer Corn. van Someren en(de) Corn. van Slingelant no. 10 groot lxviii roeden uijter hueren xi l v St.
011 de W.e van Franchois le Mair no. 11 groot l roe. uijter hueren xii L.
012 Willem Anthonis Verelst no. 12 groot l roen. xii L.
013 Gosuinus de Revier en(de) Isack Hutten no. 13 groot lxxi roeden xvi L.
014 Sr. Pieter Regenmorter no. 14 groot lxix roeden xvi L.
015 d'heer Jacob Pijl no. 15 groot lxi roeden xix L ii St.
016/017 Mattheus van(den) Broeck en(de) Nicolaes van Dongen no. 16 et 17 groot l roe. ix voeten v L.
018 Jacob Jacobs. Cramer no. 18 groot xlv roe. vii L.
019 Dirck Jacobs en(de) Jan Wacker no. 19 groot xcv roe uijter hueren xiiii l vi St. vi Sch.
020 Mailliard van Belle no. 20 groot xlii roeden uijtter hueren vii L viii St. vii Sch.
021 Jacob van(de) Camp no. 21 groot li roeden uijter hueren vii L xiii St.
022 Corn. Adriaens Cruijdenier no. 22 groot l roeden uijter hueren vii L xi St. vij sch. v b.
023 mr. Jan Bol en(de) van Belle no. 23 groot l roeden uijter hueren vii l xi St. vi Sch.
024 Frans Wms Heijblom no. 24 groot lii roeden vuijter hueren vii L xvi St.
025 Jan Terwen hovenier no. 25 groot lii roeden uijter hueren vii L xvi St.
026 Thielman Zeeberch no. 26 groot liiii roeden uijter hueren viii L ii St.
027 d'heer mr. Franchois van Bovie no. 27 groot liiii roeden viii l ii St.
028 Isack Hutten en(de) Hendrick Geerits hoedema. no. 28 groot li roede uijter euren vii l xix St.
029 Joost Jans voerman no. 29 groot liii..(?) roe. viii L vi Sch.
030 Huijbrecht Roosboom en(de) Pr. Jans molenaer voor 1/4 part no. 30 groot Cii roe. buijter hueren xvi L.
031 Pieter van(de) Hoonaert Thomas groot lxxxix roe. no. 31 uijter hueren ad iii St. vi Sch. xiii L. xviiii St. viii Sch.
032 Gerrit de Pelgrum, Corn. Dircxsz wachtmr., Louijs Stoffels, do. Petrus Wassenburch en(de) Salomon van Hemert voor 1/4 part groot xcvi .. roeden no. 32 xvi L xvii St. ix Sch.
033 Willem Sanderts en(de) Laurens van Buijtendijck no. 33 groot lxix roeden xii L i St. vi sch.
034 mr. Herman van(de) Velde no. 34 groot xli .. roeden vii l v St. iii Sch.
035 Steve Schul no. 35 groot xxviii roen. ix voeten v L vii Sch. v b.
036 de W.d van Jan Wms. wollewever no. 36 groot xxvi .. roe. iiii L xvi St. iii Sch.
037 Pieter Quinet en(de) Thomas Geerits Backer nu Johan van Schuer no. 37 groot lxxxvii .. roeden (Verboucken: Voort verboucken van Thomas Geeroits op Johan van Schure, v L xiii St. iiii Sch. v b.) xiii L xiiii St. ix Sch.
038 Otto de Bruijn no. 38 groot xxxiii ... roeden v L xvii St. vi Sch.
039 do. Andreas Colvius no. 39 groot xxviii roen. iiii L xviii St.
040 Thomas Gerrits backer no. 40 groot xvi roeden ii L xvi St.
041 de w.e van Louijs de Geer no. 41 groot lii roeden ix L ii St.
042 Otto de Bruijn en(de) Jan Jacobs Radesteijn no. 42 groot lxii roeden x L xvii St.
043 Pieter Codeus no. 43 groot lii roeden x L. ii St.
044 Jan Masson en(de) Adriaen Moerbeeck no. 44 groot liii r. x L i St.
045 Joost Verstappen no. 45 groot lxvii .. roeden x L ii St.
046 Pieter Codeus no. 46 groot x L vii St. roeden x L ii St.
[nr. 47 t/m 57 en 87 t/m 98] groot samen drije mr. xxx roeden verhuert aent gilt van(de) laeckencoopers tot raempten de eene mrn. ii.c l xxx roeden .. ad xxx L den mrn. facit xliiii L, en(de) verderen een mrn. iii.c x roen. ad xlii l den mrn. facit lxv L vi st. = Cix L vi st.
047 Een Stuck lants beginnende aen(de) Zuijtwestsijde van(de) wech buijten St. Jorispoort en(de) aen(de) oostsijde van(de) wech opte caerte get: no. 47 gebruijct bij Pauwelis Jacobs laeckencooper 98 r. -
048 No. 48 denselven [=Pauwelis Jacobs laeckencooper] 86 r. -
049 No. 49 Hendrick van Rijbeeck 18 r. -
050 No. 50 Aert Jans lakencooper 99 r. -
051 No. 51 Lambert Hulsthout de jonge 111 r. -
052 No. 52 Dirck Jacobs lakencooper 101 r. -
053 No. 53 t'gilt van(de) lakenbereijders 82 r. -
054 No. 54 Sijbert Roerom 25 1/2 r. -
055 No. 55 Judith Molenschot 105 r. -
056 No. 56 Willem Bosch 70 r. -
057 No. 57 Corn. Bosch outthesaurier 115 r. -
087 deselve no. 87 groot mette halve vuijtpath die int suijtoosten daeraen als oock aen(de) naest volgende raempten aengemeten sijn 89 1/2 r. -
088 Goossen Jacobs verwer no. 88 84 1/2 r. -
089 Corn. Vermeij bo. 89 121 r. -
090 de lakencoopers int gemeen no. 90 134 r. -
091 Adriaen van Beaumont no. 91 60 1/2 r. -
092 Fransois Soeck no. 92 70 r. -
093 no. 93 Dirck Claes van Zeventer 67 1/2 r. -
094 No. 94 Adriaen Coenen 70 1/2 r. -
095 Marijcken Paets no. 95 14 r. -
096 Maerten van Valen no. 96 93 r. -
097 Frans Snoeck no. 97 38 r. -
098 Jan Hulsthout no. 98 38 r. -
058 Nicolaes Dicheters coopman no. 58 groot Ciiii .. roeden xvi L vii St. vii Sch. v b.
059 Thomas Wms. van Orten no. 59 groot Ciiii roeden xvii L xii St vi Sch.
060 Aert Jansz pasteijbacker no. 60 groot lxxv roeden xiiii L.
061 Jan Jansz. van Maestrichts wed.e no. 61 groot lxx .. roeden xiiii l.
062 Leendert van Pret en(de) Jan Libert voor 1/3 no. 60[62] groot lxxiiii roeden xiiii L.
063 Martinus Ooms bo. 63 groot lxi roeden xiiii L.
064 Jerevers Francken no. 64 groot xxx roeden xxx St.
065/066 de deeckens van(de) drappeniers no 65 groot thien roen. en(de) noch no. 66 groot i.c xxx roeden ad xxx L de mrn. is(?) xii L vi St.
067 Caspar Jooris bleijcker no. 67 groot lxxxvii roeden ad iii St. v Sch. de roede xv l viii St.
068 denselven [= Caspar Jooris bleijcker] no. 68 affgetrocken vii roeden die hij betimmert heeft, groot lxx roeden xi L iii St.
069 Leendert Corns. Schaep en(de) Jan Vogel elcx de helft no. 69 groot mettet halve weechken lxxx roeden xiiii L.
070 Hendrik Mol apoteecker no. 70 groot xii roeden x L xvii St.
071 de wed.e van Claes Aerts en(de) Jaspar van Bergen no. 71 groot lxv roeden xi L vii St. vi Sch.
072 Jan Ooms brouwer no. 72 groot lxxi .. roe. xii l x St. iii Sch.
073 Adriaen Jans grutter en(de) Claes Damis no. 73 groot lxxvi roeden xiii L vi St.
074 Caspar Jooris bleijcker no. 74 groot xlvii roe viii L iiii St. vi Sch.
075 Willem Prs. verwer no. 75 groot xlix roeden viii L xi St. vi Sch.
076 No. 76 groot iiii.c xxvi roeden wesende een bleijckerie comende aen(de) Stadts Cingel en(de) de nieuwe wech mitsgaders aen(de) vuijtpath die tegen dit en(de) de naervolgende erven is aengemeten, en(de) wert gebruijct bij de w(eduw)e van Dirck Prs. bleijcker tegen cl den mrn. lxxiiii l vi St. vi Sch.
077 Caspar Jooris bleijcker no. 77 wesende een bleijckerie groot iii.c lxxii roeden tegen alsvooren lxii L x st.
078 denselven [= Caspar Jooris bleijcker] no. 78 groot xcvi roeden tegen alsvooren xvi L.
079 Maerten Adns. laeckenbereijder no. 79 groot lxxxii roeden vi L vi St. iii Sch.
080 Corn. Belliaerts laeckencooper no. 80 groot ii.c roeden xv L iiii St. ix Sch.
081 Jacob Jacobs van Wesel no. 82 groot lxxvii roeden xii l xii St.
082 d'heer Corn. van Esch en(de) de w.e van(de) heer Thomas de With no. 81 groot Clvi roeden x L xviii St. iiii Sch.
083 d'heer Corn. van Esch no. 83 groot lxxv roeden xvi l xvi St.
084 Willem van(den) Broeck no. 84 groot Cv roen. xvii L xviii St. ix Sch.
085 do. Arnoldus de Gelder no. 85 groot 34 1/2 roen. en(de) voort gebruijck van(de) ganck neffens Willem van(den) Broeck xxii r.t samen vii l iiii St. vi sch.
086 Alith van Beverwijck w.e van Corn. Gouerts van Beaumont no. 86 groot lxv roeden en(de) voort gebruijck van(de) ganck neffens Willem van(den) Broeck xxii r. t samen xiii l vi St.
087-088-089-090-091-092-
093-094-095-096-097-098
Een Stuck lants groot viii.c lxxx roe. wert gebruijckt bijde laeckencoopers tot raempten, opte caerte get: van no. 87 tot 98 incluijs, daervan hiervooren folio 18 is verantwoort memorie
100 Een Erff groot xxiiii roeden no. 100 daer op een groote lootse getimmert is bruijct Jan Arijens Huijsman om vi L.
- d'heer Alewijn Halewijn een jaer hueren van t i.e en(de) ii.e erven buijten de nieuwe brugh poorte xvi L.
- Wijnand Jaspers en(de) Jacob Dircxz t'x.e jaer hueren vant iii.e erff aldaer tot wederseggens xix L.
- Hillebrant Geerits Schagen en(de) Geerit Rutte ouer een jaer consent vant stelle van eenen coorenmolen opt iiii.e erff aldaer vervallen lesten december 1652 xii l x St.

Wederom beginnen aen(de) suijtwestsijde van(de) wech, en(de) aen(de) oostsijde van(de) Stadts Chingel

101/103 Gijsbert van Bel hovenier en(de) Niclaes de Jager een jaer hieren vant stuck no. 101 groot Cxxxii roe en noch no. 103 groot xlii r. ad iii St. de roede xxxiiii L xviii St.
102 Gillis Gillis coperslager no. 102 groot l roeden vii l x St.
104 Arijen Jansz no. 104 groot lxxxix roeden xiiii L vi St. viii Sch.
105 J.r Alith van Beverwijck en(de) Joannes de Haen no. 105 groot xcv roeden xiiii l xv St.
106 Philips Terwe en(de) Jacob van(de) Poel no. 106 groot xcv roede xv L xvi St. viii Sch.
107 Theeus Cleijs no. 107 groot xcv .. roeden xv L xviii St. iiii Sch.
108 Gouert van(de) Berch brouwer no. 108 groot ci r. xvi l viii St. iiii Sch.
109 Michiel Cotermans no. 109 groot Cxcv ... roe xxxiii L.
110 Gouert Jans bleijcker no. 110 groot vi.c xlviii r. sijnde een bleijckerie Cviii L.
- denselve [=Gouert Jans bleijcker] ouer een jaer hueren van(de) Chingel vant erff van Pieter Joosten aff tot Jan Lijberts toe, streckende langs de dubbeldamse vaert xii L.
- denselven [=Gouert Jans bleijcker] ouer een jaer consents vant vuijtsteken van sijnen voorgevel, en(de) het verstetten van een keetje ouer de Sloot vervallen lesten december 1652 x L.
111 Pieter Joosten Schiptimmerman no. 111 groot xcii roe sijnde en Schiptimmerwerff xviii L.
112 Jan Zijberts Wor no. 112 groot Cxxi roe ad ii St. en(de) noch x lvi roe. ad iii Stuijv. xix L ix St. vi Sch.
113 Jan Thielmans arbeijder no: 113 groot 34 roe. vii L.
114 Hendrick Dircxsz in Roomen no. 114 groot lv roeden xii L.

Andere landen gelegen en(de) beginnen aen(de) rustpath buijten de Speuijpoort

115/116 Een Stuck lant groot Clx roe. no. 115 en(de) no. 116 groot iiii.c xxxv roe wert gebruijckt bij Dirck Otten t'siaerts om lx L comt hier ouer t v.e xx.e jaer vervallen kersmis xvi.c lii vrijgelt van alles -
117 Een Stuck lant groot C roen. no. 117 bruijct Steven Prs. die daerop getimmert heeft en(de) noch xxv roeden ad iiii St. xxv L.
118 Een Stuck lant daeraen groot bij hermetin. acht hont no. 118 werlcke parthije is verpacht aen Frederick en(de) Laurens Leenderts hoveniers voor xvi jaren tegen Cl den mrn. en(de) betalende vi L xiiii St voorde verpondin. comt ouert vii.e xvi.e jaer d'ao xvi.c twee en(de) vijftich Cxxxiii l vi St. viii Sch.
119 Een Stuck lant daeraen groot bij hermetin. twee mrn. 280 1/2 roeden no. 119 is voor den tijt van drije jaren verpacht aen Geerit van Eijsden tegen lviii L den mrn. t'siaerts comt ouert 1e iii.e jaer vervallen bamis 1652 Cxliii l i St. vi Sch. (t'rantsoen tot i st. opten gulden sjaert vii L iii St)
120/121 Een Stuck lants groot bij hermeting. vi.c L r. no. 120, en(de) no: 121 groot vcx en xvii roe tot verwijden van(de) vliet affgegraven vii.c lv roe. sijn beijde gelasten aen Leendert Lambert aennemer van(de) missien, omme sijn paerden opte weijden volgens t contract, mits betalende d'ongelden comt hier ouert leste vii jaer memorie
122 Een Stuck lant groot v.c lxxxii roe no. 12 waervan gegraven is tot verwijdinge van(de) vlet xvi roe blijft 566 roe, gepacht bij d'heer Anthonij de Sont tegen xlviii L den mrn. comt hier overt 1e iii.e jaer vervallen bamis 1652 xlv L v St. (t'rantsoen tot 1 st opte gul., ii L v St. iii Sch.)
123 Een Stuck lant groot bij hermetinge iiii.c xlviii roe no. 123 gepacht bij den selven heere de Sont tegen l L den mrn. t'siaerts, comt hier ouert 1e iii.e jaer vervallen alsvooren xxxvii l vi St. vi Sch. (t'rantsoen als vooren xxxvii St iii Sch.)
124/125 Een Stuck lant groot bij hermetinge ix.c xl.. roen no. 124 en(de) noch no. 125 groot iii.c xxxix roen. sijn verhuert aen(de) heer Anthonij de Sont cum Suis voor sesthien jaren innegaende metten jare xv.e xxxv omme tot bleijckerijen te mogen approbueren, de eene mrn. ad xc L en(de) den verdere eenen mrn. 79 1/2 roen. ad lviii St de mrn., comt hier ouert xiiii.e xvi.e jaer d'ao. xvi.v lii Clv L ciii St. viii Sch.
126 Een erff daeraen no. 126 groot Cxix roeden wert gebruijct bij de heer Joan Hallingh ad iii St. de roede, comt ouert xv.e xx.e jaer xvii l xvii St.
127 Een erff daeraen no. 127 groot Ciiii roen wert gebruijct bij de heer Antonij de Sont comt ouert leste xx.e jaer xv L xii St.
128 Een Stuck lant groot v.c lv roe. no. 128 daervan wert gebruijct bij Corn. Leenderts Cappendijck ii.c iii roeden ad iii st. de roede xxx L ix St.
(128) en(de) verdere iii.c lii roe ingegraven tot verweijden van(de) vliet xxxix roe, en(de) verders vuijtgegeven aen(de) heer Anthonij de Sont xli roen. ad iii St. de roe viii L iiii St.
(128) aen Herman Schomeren brouwer lxli roeden ad iiii St. de roede, comt hier ouert iiii.e xx.e jaer xxviii L. iiii St.
(128) en(de) aen Aert Coenen Cxli roe ad iiii St. de roede comt ouert iiii.e xx.e jaer xxviii L iiii St.
129 Een Stuck lant no. 129 groot bij hermetinge v.c v roeden is voorden tijt van drije jaren gepacht bij Dirck Damis Claptas ad l L de mrn., comt hier overt 1.e iii jaer vervallen bamis 1652 xlii L. (t'rantsoen tot 1 st opten gul. ii L ii St.)
130 Een Stuck weijlant no: 130 groot boven t'gene totte vliet affgegraven is Ciiii roeden bruijct Jan Reijnen Huijsman om xv L xii St. vi Sch.
131 Een Stuck lant no. 131 groot iiii.c xvii roen. daervan is de helft gepacht bij Gillis Hendricxsz voorden tijt van drije jaren tegen xxvi den hoop comt hier ouert 1e iiie jaer vervallen bamis 1652 xxvi L (t'rantsoen xxvi St.)
131 de wederhelft vant voors. lant bruijct Pieter Fransz en(de) de wed.e van Jaspar Stevens ad iiii St. de roede xli L xiiii St.
132 Een Stuck weijlant no. 132 groot iiii.c roe en(de) daerbij eenen molenwerff groot lxxii roe. als gepacht bij Corn. Jans molenaer tegen xlviii S de mrn., comt hier ouert ie iii.e jaer d'ao. 1625 xxxii L (ende voorde recognitie van(de) wint xxiiii L)(t'rantsoen xxxii St.)
133 Een erff groot xciiii roen no. 133 wert gebruijct bij Corn. Corns. brouwer om xviii L xvii St.
134 Een erff groot lx roe. no. 134 bruijct Jan Jans bierdr. om vi L.


Wederom beginnen aen(de) westsijde van(de) wech buijten de Speuijpoort aen(de) noortsijde van(de) Stadtsgrachten

135/136 Een erff ofte thuijn groot xciii roe no. 135 wert gebruijct bij Stoffel Baltens, en(de) noch een erff no. 136 groot Cii roe, sijnde een molenwerff wert gebruijct bij Jacob Egberts molenaer om xli L. (en voorde recognitie vande wint xxv L.)
137/139 Een Stuck lant no. 137 groot vi.c xii roe en(de) noch en stuck no. 139 groot v.c xii roede, is damen eenen mrn. v.c xxiiii roe, waervan gegraven is tot thuijnen en(de) volgende persoonen iiii.c xxiiii roeden, blijft eenen mrn. C roe, die voor drij jaren sijn verpacht aen Arijen Prs. Vechters tegen l L de mrn. comt hier ouert i.e iiie d'ao. 1652 lviii l vii St. (t'rantsoen tot 1 st. opten gul., ii L xviii St iii Sch)
- Een erff van(de) voors. parthijen gegraven groot Cxvii roe., en gelacht bij Goosen Huijberts a drij st. de roede, comt ouert vie xx.e jaer xxiii l xii St.
141/143 Een erff vant voors. Stuck van no. 141 en(de) no. 143 opte nieuwe caerte get: no. [-] groot Cxcv roeden is gepacht bij Abraham Teerlinck, ad iiii t. de roede, comt hier ouert ii.e xx.e jaer xxxix L.
- Arijen Huijberts gebruijct daervan lxxx roede opte nieuwe caerte get: No. [-] comt ad iiii St. de roede ouert iii.e xx.e jaer xvi L.
- Jan Corns. Vijgenboom bruijct lxxxviii roeden opte nieuwe caerte get: no. [-] ad iiii St.d e roede, comt ouert iiii.e xx.e Jaer xvii l xii St.
- Jan Jansz. inden Engel bruijct Cxlviii roe. van voorsz. Stuck opte nieuwe caerte get: no. [-] ad iiii St. de roede, comt ouert iiii.e xx.e jaer xxix L xii St.
138 Een erff no. 138 groot Cxii roe sijnde een molenwerff wert gebruijckt bij Jan Wms. molenaer om xxi L, e(de) voor de recognitie van(de) Wint xxv L xlvi L.
140 Een erff groot lxxiiii roede no. 140 comen(de) in den hoeck van(de) Cruijswech wert gebruijct bij Adriaen Corns. Boer om xxi L.
141 Een Stuck groot Cxcv.e roe. no. 141 wert gebruijct bij Jan Gregoor d'een helft om ix L xix St. vi Sch.
141 de wederhelft vant voors. Stuck wert gebruijct bij Arent van(der) Hagen om iiii l. xvii St. vi Sch.
141 Een Stuck weijlant groot twee mrn. xci roe. get: mette twee voorgaende no. 141 daervan gegraven is voor de voors. vier thuijnen xxxv roe, en voorde drije volgen(de) raempten iiii.c xci roe blijft noch eenen mrn. Clxv roe die verhuert sijn aen Jan Cornelis vander Hout de mrn. om lii l comt hier ouert i.e iii.e jaer d'ao. 1652 lxvi l v St. (t'rantsoen iii l vi St. iii Sch)
- d'heer Joan van Neurenburch d'i.e raempte groot iii.e lvi.e roen. ad ii St. de roede is xxxv L xii St.
- Johan van Deuren de ii.e raempte groot lxvii ... roeden ad ii.st de roede vi l xv St.
- Arent van(der) Hagen de iii.e raempte groot lxvii ... roeden ad ii st. de roede vi L xv St.
142 Een Stuck lant groot iiii.c xxxviii roe. is opten 22 julij 1627 vuijtgegeven in ses distincte erven no. 142 huijbert van Graeff in plaets van Frans van(der) Hoop t'i.e erff groot lxxii roe. ad iii st.d e roede vervallen kersmis 1652 uijter hueren xii L xi St.
142 t'ii erff groot alsvooren bruijct Pieter Gillis Boedonck ad ii St. iii Sch. de roede viii L ii St. iiii Sch v b.
142 t'iii.e erff groot lxviii roe ix voeten bruijct Pieter Boedonck ad ii st. ix en de roede ix L ix St ...(?)
142 t'iiii erff groot lxx roe bruijct Reijer Adns. ad ii St. iii Sch de roede vii L xvii St. iii Sch.
142 t'v.e erff groot lxx roe x voeten bruijct Sijbert van Drongelen en(de) Corn. Borgerts ad ii St. iiii Sch vii L. vii St.
142 t'vi.e erff groot lxx roe. x voeten bruijct Wouter Meensbacker ad ii st. ix Sch. de roede ix L. vi st. viii Sch.
143 Een Stuck weijlant no. 143 groot ix.c xxvii roe waervan gegraven is Clxx roeden totte vier thuijnen folio 23 verhaelt blijft eenen mr. Clvii roe verhuert aen Jan Corns. van(der) Hoop voor drije jaren ad xl de mrn., comt hier ouert i.e iii.e jaer l l x St. vx Sch. (t'rantsoen ii L. x St. vi Sch)
143 d'heer borgemr. de With heeft van 't voors. stuck lxiii roe ad iiii St. de roede xii l xii St.
144 Een Stuck weijlant comende in den hoeck tusschen de Stadts grachten en(de) den dijck, genaemt den dorrenboom groot Cl roeden no. 144 bruijct de W.d van Jooren Andries om x l.
145 Een Stuck lant groot l roe. no. 145 wert gebruijct bij de heer borgemr. de With om viii L.
146 Een Stuck lant groot lxxviii rie no. 146 wert gebruijct bijde W.e van Thonis Jaspers om xii L iii St. ix Sch.
147 d'heer borgemr. de With no. 147 groot lxxviii ... roeden xviii L.
147 t'gemeenlant van Dubbeldam mach volgens den contracte daervan sijnde in date de ix feb. 1624 voor eenen tijt van thien jaren malen op een gedeelte vant voorsz. lant gelegen aen(de) westsijde van(de) wech buijten de Speuijpoort groot volgen. de metinge van(de) lantmeter daervan sijn(de) drij mrn. 182 roeden welck lant t'gemeen lant van Dubbeldan moet vrij houden van alle omslagen van dijckagien, binnelantsche omslach verpondinge ofte andere hoe die genaemt soude mogen sijn, en(de) daervan boven aen(de) Stadt betalen van ijder mrn. ses ponden te xl groo. daervan comt, hier ouert xix jaer vuijter huere gebruijct vervallen kersmis 1652 xix l xvi St iiii St. v b.
148 Een erff no. 148 groot li roeden gebruijct Corn. Borgerts om x L iiii St.
149 Pieter Wms. no: 149 groot xxvii roeden v L. viii St.

Beginnende wederom aen(de) noortsijde van dorrenboom en(de) wech.

150 Adriaen Prs. molenaer erff no. 150 groot lx roeden xiii L.
151 Dirck van Slingelant erff no. 151 groot xxviii roeden clxvii St.
152 Een erff groot xxvi.e roeden no. 152 bruijct Dirck van Slingelant om v L. xvii St.
153 Een stuck lant groot lxxix roeden comende in den hoeck tusschen den dijck genaemt den dorrenboom en(de) den geldeloosenpath tegens dit en(de) de navolgende thuijnen en(de) raempten aengemeten no. 153 bruijct Reijer Adns. en(de) Laurens van Valckenburch om xviii L.
154 Een Stuck lants groot iii.c lii roeden no. 154 daervan wert gebruijct bij Corn. van Hoogeveen Cxcii roe. om xiiii L xi St. vi Sch.
154 de verdere Clx roeden bruijct Barent de Haeren(?) xi L xv St.
155 Een erff groot Cxxi roe no. 155 bruijct Cap.n Jan Jansz. Gernou om xix L xiii St iii Sch.
156 een erff groot Cxlvi roeden no. 156 bruijct de wed.e van Jan Wms. de With om xxiii L xiiii St. vi sch.
157 een erff groot lx roeden no. 157 bruijct Adriaen Wms. coperslager ix l.
158 een erff groot lxxxix roeden no. 158 bruijct Jan Mattheeus Onderwater om xiii L.
159 een erff groot Cv roeden no. 159 bruijct Michiel Laurens coperslager om xxi L.
160 een erff groot Cxvii roeden no. 160 bruijct Corn. Boon om xxiii L viii St.
161 een erff groot lxix roe. no. 161 bruijct Corn. Sijmonsz om xiii L xviii St.
162 eene rff groot Cxlviii roe no: 162 bruijct Pieter van Dijck en(de) Frans Mol ad iii St. vi.e de roede xxv L. xviii St.
163 een erff groot lxx roe no. 162 bruijct d'heer Dirck Absouw om x L iiii St. vi Sch.
164 een erff groot lxxii roe no. 164 bruijct Jan Buognoy om x L ii St. iiii Sch.
165 een erff groot xlvii roe no. 165 bruijct Aert Gouerts Cuijper nu Joris Willemsz. Gout xv L.
166 een erff groot lc roe no. 166 bruijct Jan Corns. Cruijdenier x L. x St.
167 een erff groot xxxi roe no. 167 bruijct Pieter van Dijck en(de) Adriaen Jans Ooms ad iii.e st. v L. viii St. vi Sch.
168 Een erff groot C roe comen(de) inden hoeck van(de) vuijtpath no. 168 bruijct Jan Corn.s van Cleeff en(de) Abraham Teerlinck en(de) voorts die voors. vuijtpath ter wedersijden te halven aengemeten, als van(de) Geldelosenpath is geseijt xvi L.
169 Jan Wms. molenaer en(de) Corn. Terwen Coorencooper no. 169 groot xcvii roeden xi L.
170 Een erff groot lxxii roen. no. 170 bruijct de W.e van Hans Robbertsz ix L.
171 Een erff groot xxxvii roen. o. 171 inden hoeck van(de) vuijtpath en(de) t'Geldelose paetge, bruijct Jasper Claesz. Smith om x L.
172 Een Erff groot xxxii roe. no. 172 bruijct Adriaen Fransz. sijdecramer om x L.
173 Een erff groot ii.c xii roeden no. 173 bruijct Adriaen Jans Ooms voor de'een en(de) Jan Michiels Deijlman voor d'ander helft l L viii St.
174 Een erff groot lviii roeden no. 174 bruijct Adriaen Corns. Cruijskercken om x L.
175 Een erff groot lxxiiii .. roe no. 175 bruijct Jan Wms. molenaer sijnde t'erff daer sijnen molen staet, comen(de) inden hoeck van(de) cruijswech om xii L en(de) voorde recogn.tie van(de) wint xxv L xxxvii L.

Beginnende aen(de) oostsijde van(de) wech buijten de Speuijpoort.

176 Een Stuck lant groot iiii.c ii roeden no. 176 sijnde een bleijckerie waervan gegraven is tot verwijding van(de) vliet xiii roeden blijft 289 roeden wert gebruijckt bij Jans Jans bleijcker ad xc L de mrn. xlii L x St
177/178 Een erff groot xxii roen. no. 177 en(de) noch een erff, sijnde een werff daer eenen wintmolen op staet groot xxxvi roe no. 178 bruijct d'heer Dirck Absouw om xx L.
179 een erff groot 6 1/3 roe no 179 bruijct Gillis Jacobsz om vii L x St.
- een erff groot 6 1/2 roe naest den molen van(de) heer Absouw bruijct tot wedersegens Jan Theunis Schiptimmerman, comt hier overt e.e jaer vervallen xxvii november 1652 viii L.
180 een erff groot xx roe. no. 181 bruijct Jooris Claes om xii L.
181 een erff groot xxvii roe no. 181 bruijct Hans Jansz. en(de) Roelant Everts om vii L. xiii St.
182 Een Stuck lant no. 182 sijnde een bleijckerie groot ii.c lxxvi roeden bruijct Roelant Everts om xli L viii St.
183 Een Stuck groot Clix roe. no. 183 daer aff gegraven is tot verwijdinge van(de) vliet xvi roe blijft 143 roe bruijct den voors. Roelant Everts om xxi L ix St.
184/185 Een Stuck lant groot iii.c lvii roeden waer aff gegraven is tot verwijdinge van(de) vliet xxxiii roe. blijft iii.c xxiiii roe. no. 184, en(de) noch een bleijckerie no. 185 groot v.c lxv roeden wert samen gerbuijct bij Flooris Adriaens bleijcker ad xv L de mrn. Cxxxiii l v St. vi Sch.
186/187 Jan van Buijl bleijcker bruijct een bleijckerie no. 186 groot iii.c lxxxiii re en(de) noch t; stuck no. 187 groot boven xxv roe tot verweijdinge van(de) vliet affgegraven ii.c lxxviii r. ad xcl de mrn. Cxiiii L iii St.
- denselven [= Jan van Buijl bleijcker] ouert een jaer consent van een huijsken over de sloot opten wech te setten vervallen lesten december 1652 vi L.
188/189 Andries Pietersz bleijcker bruijct een Stuck lant groot xivi.c L roe. no. 188 noch t'Stuck no. 189 groot boven xxx roeden tot verwijdin. van(de) vliet affgegraven vi.c iiii roeden, Comt samen twee mrn. liiii roeden daervan Corn. Wrs [Wouters] van Lil bruijct iii.c xii rie, blijft aen(de) voors. Andries Prs. ix.c xlii roeden, ad xv L den mrn. Cxli L vii St. vi Sch.
188/189 Corn. Wrs van Lil bruijct uijt no. 188 en(de) 189 iii.c xii roeden ad xc L den mrn. xlvi L xvii St. vi Sch.
190/191 denselven [=Corn. Wrs van Lil] bruijct noch een Stuck no. 190 groot ii.c xcii roe en(de) noch no. 191 groot boven xxx .. roe tot verwijdinge van(de) vliet affgegraven Clxxxix .. roe, samen iii.c lxxxi roeden ad xc L de mrn. lxxii L iii St.
192 Een Stuck lant groot boven 73 roe. en(de) tot wijdinge van(de) vliet affgegraven viii.c lxix roe. no. 192 waervan d'heer borgemr. Ruijsch bruijct xxxviii roe. als hierna achter sijnen erffpacht wert geseijt, en(de) de w(ed).e van Jacob Coenen bruijct daervan tot een raempte Clxi roeden ad i. st. de roeden viii L 1 St.
191 t'resteren(de) groot bevonden bij hermetin. v.c v .. roe is verpacht aen Isack Dircxsz bleijcker voor xvi jaren betalende d'i.e acht jaren tegen xlvii L den mrn. en(de) de resterende acht jaren tegen xc L. de mrn, comt hier ouert iiii.e xvi.e jaer ad xlvii L den mrn. xxxix L x St.
193 de w.e van Dirck Hendricxs bleijcker bruijct een Stuck lants no. 193 groot twee mrn. xxviii roe. waervan de heeren Ruijsch en(de) Francken in erffpacht hebben elck 149 r. 8 voeten en(de) d'heer Francken bruijct daervan noch 24 r. 8 voeten, comt samen 324 roe. blijft noch aen(de) wed.e ox.c iiii roeden ad xc L den mrn. Cxxxv L xii St.
- - het dijckien voor haer huijs is doort rijden totten volmolen, onnut memorie
- Geerit Prs. bleijcker bruijct boven lv roe. tot verwijdinge van(de) vliet afgegraven vi.c l roe. en(de) ad xc L de mnr., comt hier ouert xiiii.e xvi.e jaer xcvii L. x St.
193 d'heer borgemr. Coenraet Ruijsch over een jaer erffpachts uijt no. 193 groot Cxlix roeden viii voeten iii l.
192 - sijne bruijct noch uijt no. 192 xxxviii roe. ad xlviii L. de mnr. iii l. i St. vi Sch.
193 d'heer mr. Sebastiaen Francken bruijct in erffpacht vuijt no. 193 Cxlix roe. viii voeten iii l.
193 denselven noch uijt no. 193 xxiii rioe viii voeten ad cxl de mrn. ii l ix St. iiii Sch.

Wederom beginnende aen(de) noortsijde van(de) Geldelosenpath.

001/010 Comt samen twee mrn. Cxcviii roeden ix voeten waervan gegraven is tot maeckinge van(de) wech alhier de Schiptimmerwerven ii.c xcii ... roeden, blijft noch eenen mrn. v.c lxxvii roe. iii voeten ad xxx L de mrn.
001 d'i.e thien erven hieraenvolgende werden gebruijct bij de laeckencoopers tot raempten: t'i.e Govert van Beaumont 160 roeden lciii L xvi St ix Sch.
002 d'i.e thien erven hieraenvolgende werden gebruijct bij de laeckencoopers tot raempten: t'ii.e Claes Jans Bollenbeecq 118 roeden lciii L xvi St ix Sch.
003 d'i.e thien erven hieraenvolgende werden gebruijct bij de laeckencoopers tot raempten: t'iii.e Bastiaen Ruel 120 3/4 roeden lciii L xvi St ix Sch.
004 d'i.e thien erven hieraenvolgende werden gebruijct bij de laeckencoopers tot raempten: t'iiii.e Abraham van Slingelant Lxxx roe die daervan bijsonder betaelt lciii L xvi St ix Sch.
005 d'i.e thien erven hieraenvolgende werden gebruijct bij de laeckencoopers tot raempten: t'v.e Mels van(den) Broeck 172 roeden lciii L xvi St ix Sch.
006 d'i.e thien erven hieraenvolgende werden gebruijct bij de laeckencoopers tot raempten: t'vi.e Hend. van Slingelant 95 1/2 roeden lciii L xvi St ix Sch.
007 d'i.e thien erven hieraenvolgende werden gebruijct bij de laeckencoopers tot raempten: t'vii.e Thomas Jacobs. Cotermans 189 roeden lciii L xvi St ix Sch.
008 d'i.e thien erven hieraenvolgende werden gebruijct bij de laeckencoopers tot raempten: t'viii.e Adriaen Corns. van Dorsten 149 roeden lciii L xvi St ix Sch.
009 d'i.e thien erven hieraenvolgende werden gebruijct bij de laeckencoopers tot raempten: t'ix.e Arent Walen en(de) Jan Hulsthout 140 roeden lciii L xvi St ix Sch.
010 d'i.e thien erven hieraenvolgende werden gebruijct bij de laeckencoopers tot raempten: t'x.e Adriaen van Gilt 252 1/2 roeden lciii L xvi St ix Sch.
- Abraham Hendr. van Slingelant een jaer pachts van(de) voors. lxxx roeden viii L v St.
- Jan Jans thuijnman ouer twee roeden erff sijn(de) t'eijnde van(de) gevolde sloot, achter de Schiptimmerwerven vervallen bamis 1652 viii St.
011 een erff groot mettet gedeelte van vuijtpath lx roeden no. 11 bruijct Pieter Hoochlander om xiii L.
012 een erff groot xxxiii roe ix voeten no. 12 bruijct Schalck Joosten om vi L.
013 Een erff groot mettet gedeelte van(de) vuijtpath xxxii .. roe. no. 13 bruijct Jacob Jacobs Schiptimmerman om vi L.
013 Een erff groot metter gedeelte van(de) vuijtpath lxvii roeden no. 13 bruijct Jan Gijsberts Coorencooper om xiii L.
015 Een erff groot xviii roe no. 15 bruijct Willem van Overstege om vi L.
016 Een erff groot ixxxiii .. roe no. 16 bruijct Willem van Overstege vi L xviii St.
017 Een erff groot xiiii roe. no. 17 bruijct Andries de Vries om iiii L xviii St.
018 Een erff groot xiiii roe. no. 18 bruijct Jan Corssen om ii L xviii St.

Sij voorts de navolgen(de) huijsen en(de) Erven gemeten mette Stadts roede en(de) bevonden als volcht

019/020 Een erff groot x roe en(de) x voeten no. 19 en(de) noch een erff groot lxviii roe no. 20 werden gebruijct bij de eijgenaers van(de) runmolen om iiii L xv St. vi Sch.
021 Een erff, huijsinge en(de) plaets van(de) runmolen no. 21 groot xviii roeden wert mede gebruijct bijde selve eijgenaers ende wert ontfangen bij t'Weeshuijs en(de) t'Gasthuijs memorie
022 Een erff groot lxxii .. roe. no. 22 bruijct Schalck Joosten volgens de accoorde met mijn E heeren gemaeckt opte ii meij 1637 om xxiiii L.
023 No. 23 sijn twee ronde hellingen d'een gepacht bijde Wed. van Jan Huijge [doorgestreept: Geerit Jasper(?)] om xxiiii L t'siaerts, comt oert i.e iiii.e jaer vervallen lichtmis 1652 voor de Stadts helft xii L.
023 (blijckt bij de Contrarolle hier op gesien T'i.e iiii.e jaer) de ii.e hellinge gepacht bij Wed.e van Jacob Lambertsz [doorgestreept: Pieter Jacobsz van(de) Werff] om xxviii L t'sierts comt ouert i.e iiii.e jaer vervallen alsvooren voorde Stadts helft xiiii l.
024 een erff groot 24 1/4 roe. no. 24 bruijct Jacob Lamberts om viiii L x St. i Sch v b.
025 Een erff groot 72 1/2 roe. no. 25 bruijct Goosen Schalcx om lvi l.
026 Een erff groot 76 roeden no. 26 bruijct Arije Pieters om lvi l.
027 Een erff groot 36 2/3 roe. no. 27 bruijct Corn. Geerits de Vlucht om xxiiii L.
028 Een erff groot xxviii roe. no. 28 bruijct Adriaen Wms. [Willems] om xxiiii L.
029 Een erff groot lxxiiii re. no. 29 bruijct Pieter Joosten om liiii l.
030 Een erff groot xx roe. no. 30 bruijct de wed. van Jacob Huijgen om xvi L.
031 Een erff groot xlvii roe. no. 31 bruijct Jan Huijgen om xxxv L.
032 Een erff groot lxxiiii roe. no. 32 bruijct Aelbert Pieters om xl L.
033 (Blijckt bijde Contrerolle hier op gesien) Een erff groot x .. roeden no. 33 wesen(de) de iii.e parthije van(de) platte hellingen van(de) Speuijpoort aff, gepacht (wert gebruijckt) bij Jan Dwersbock om lxxiii l comt hier ouert i.e iiii.e jaer voor Stadts helft xxxvii L.
034 Een erff groot x roe. no. 34 bruijct Joost Huijgen om x L.
035 Een erff groot xxi roe. no. 35 bruijct Gabriel Eduartsz en(de) Pieter Adriaensz. elcx voor den helft om xxi L.
036 Een erff groot 29 1/4 roe. no. 36 bruijct Jacob Pieters om xxvii l.
037 (Blijckt bijde Contrerolle hier op gesien) Een erff groot 29 1/4 roe. no. 37 sijnde de ii.e hellinge van(de) Speuijpoort aff gepacht (bruijct) bij Pieter Jacobs. van(de) Werff [doorgestreept: wed.e van Jacob ..(?)] om lxxii L comt hier ouert i.e iiii jaer voorde Stadts helft lxi L.
038 Een erff groot 27 1/3 roe no. 38 bruijct Corn.s Thonis om xvi l.
039 Een erff groot xx ... roe no. 39 bruijct Jan Jooris om xii l.
040 (Blijckt bijde Contrerolle hier op gesien) Een erff groot iii roe no. 40 wesende d'i.e hellinge van(de) Speuijpoort aff (bruijct) gepacht bij Geerit Joppe [doorgestreept: de wed.e van Jan Huijgen] om Cxxxv L comt hier ouert i.e iiii jaer voorde Stadts helft lxvii l. x St.
041 Een erff groot 9 1/3 roe no. 141 bruijct Lambert de Groene om vi L.
042 Een erff groot v.c roe no. 42 bruijct Michiel Laurens om xi L.
043 Een erff groot xii roe. no. 43 bruijct Gillis Jacobs wagema. [wagenmaker] om xix L.
044 Een erff groot xiii roe. no. 44 bruijct Gillis Jacobs om xvi L.
045 Een erff groot viii roeden no. 45 bruijct Leendert Joosten Smith om x L.
046 Een erff groot vii roe. no. 46 bruijct d'heer Absouw om viii l xv St.
047 Een erff groot vii roe. no. 47 bruijct Jan Gouerts Heijmans om viii L xv St.
048 Een erff groot v roe. ix voeten no. 48 bruijct Gillis Jacobs om vii L. iii St. ix Sch.
049 Een erff groot xiiii roen. no. 49 bruijct Claes Jans Bollenbeecq om xxxvii St vi Sch.
- de dijckettingen van(de) nieuwen dijck leggende om de nieuwe bergenisse vant luijcx hout, is gegunt te gebruijcken aen Jacob Trip en(de) Johan van Neurenburch, om ten deelen te gebruijcken tottet setten van haren steen, en(de) voorts te weijden, alsmede is de selve noch vergunt, de bergenisse vant luijcx hout groot vier mrn. 278 roeden tot eenen boesem voor haren volmolen aldaer, volgens den Contracte met mijn E heeren gemaeckt in date den xii Julij 1644 sonder ijets daer vooren te betalen, dus hier memorie
- d'heer Joan van Neurenburch ouer een jaer huer van(de) nieuwen dijcx dijckettin. geleijt door de Weesen Weijde vervallen kersmis 1652 xxx L.
- d'heer Anthonij de Sont ouert leste vii.e jaer pachts van(de) visserie van(de) Stadts grachten, nieuwe vaert, oude kille en(de) vervallen 8.tie Maert 1652 xii l.

[folio 32vs] Anderen Ontfangh van lantpachten van landen inden Jaren xvi.e vijftich aengekocht.

- (Blijckt bij t'register van resolutie folio 106) de Stadt Dordt. heeft van mevrouw van s'Gravenambacht gekocht seven mrn. 37 (xliii) roe. daervan vuijtgegeven sijntot raempten ad ii St. van(de) roede, d'i.e aen Dionisius van(de) Kesel groot Cxxvi roeden facit, xix L xii St.
- de ii.e aen Geerit Baen groot ii.x xli roe ad ii st. de roede facit, xxiii L ii St.
- de iii.e aen Joan Vogel groot ii.c iii roeden ad ii st. de roede is, xx L vi St.
- (Blijckt bijde contrerolle hier op gesien) de (verdere) vii L mern. vijff roe(?) gelegen in t'parthijen sijn voor drije jaren verhuert aen Dirck Otten tegen lvi L den mrn. comt hier ouert i.e iii Jaer vervallen kersmis 1652, ii.c lxx L xiii St.
- (Blijckt bijde huijr cedule van ... den 4e febu: 1652) Noch een Stuck groot 1 mrn. lviii roe verhuert aen(de) hr. Willem van Ouerstege [Overstege] voor xvi jaren d'i.e acht jaren tegen lviii L den mrn. en de verdere tegen xcl de mrn., om(m)e tot bleijckerie t'approprieren comt ouert i.e jaer tot 58 L de mrn. St. lxiii l xii St.
- (sij verdacht d'heer Vaens van deze cooppen. te doen verantwoorden ...) de verdere xxxix roeden sijn verkocht aen(de) heer Joan Hallingh en(de) de cooppen. ontfn. bijde heer thesaurier Vaens die daer van in sijn reecken. d'ao. 1652 fol: 33 verso verantwoort, dus hier, memorie
(viii.e S.a van verhuijrde landen Thuijnen, Bleijckerijen ende anders)

[9][folio 33] Anderen Ontfangh van goederen toebehooren(de) de heerlickheijt Merwede, welcke heerlickheijt bij mijn E heeren ten dienste deser Stede is gekocht.

- (Volcht wel voorgaende(de) rekenn. dese en aengetogen parthijen vuijtgesondert daer anders voor hooft staet)
- Eerst heedt den selve heerlickheijt opte stadt Dordrecht spreeckende gehadt een rente van xxiiii ponden van xl grooten t'siaerts, dan gemerct de Stadt nu heere van(de) Merwede is, comt die selve te cesseren, memorie;
- Noch heeft den selve opte Stadt gehadt lxii l s St t'sijaerts erffpacht ter saecke van xli mrn. iii.c roe lant inde merwede mette voors. Coop becomen, memorie;
- de voors. heerlickheijt heeft noch de naervolgende erffpachten, ter saecke van(de) Gorssen, Slicken en(de) aenwassen die vuijtgegeven sijn oostwaerts van(de) parthije lants bij de Stadt Dordrecht in erffpacht genomen en(de) strecken(de) de voors. gorsen slicken en(de) aenwassen, van(de) reede en(de) gescheijt tusschen Dubbeldam en(de) de Merwede ter lengte van ii.c suijthollants roeden, gevende van elcke mrn. ses stuij. t'siaerts van erffpacht, op erffpachts recht, en(de) verschinenden Meij, en(de) is ten proffijten van(de) Stadt t'i.e jaer erffopachts verschenen geweest meij 1604, en(de) wert alhier verantwoort het jaer erfpachts verschenen p.a Meij xvi.c tweenvijftich;
- (sij altijt gestelt opte naem van possesseurs indertijt, ende alsoo eenige parthijen van dese lande sijn vercoft sulx .... ten reguarde vande ....(?)) Eerst d'heer Roeloff Francken en(de) de kinderen van(de) heer Pompe, xx mrn. erffpacht dan alsoo d'heer mr. Herman Hallingh van deze pachters 1/2 mrn. heeft gekocht blijft Francken en(de) Pompe 1 1/2 mrn. en(de) t'siaerts, ix St.
- d'heer Hallingh xviii. mrn, v L. xi st.
- heer Joan Berck ridder xx mrn., vi l.
- d'heer borgemr. Ruijsch en(de) de w.e van Corn. Ruijsch l mrn., xv L.
- d'erffgen. van Adriaen en(de) Hugo Repelaer lxxxvii mrn., xxvi L ii St.
- hier volcht het lant van Jan van Moerkercken nu Dirck Otten sijn thien mrn. die t'selve te leene hout van(de) baronnie van(de) merwede, memorie;
- hier volcht t'land van Jan van(der) Hagen samen groot li mrn. in de lengte van ii.c roe. de xxxvi sijn eijgen en(de) den xv leen, en(de) t'eijnde de li mrn. noch vier mrn., mem.rie.
- hier volcht t'lant de stadt toebehoorende groot xxi mrn. groot xxi mrn. iii.x roe, en(de) maer groot bevonden xx mrn. ii.x lix roen. boven het dijckstal, daervan aen(de) heer mr. Herman Hallingh sijn verhuert x mrn. ii.x lix roen. de mrn. om xxx L t'siaerts daervan comt hier ouert xxiii xxx.e jaer vervallen kersmis xvi.e twee en vijftich, iii.c xviii L ix St.
- de verdere thien mrn. sijn verhuert aen(de) heer Barthout van Slingelant voor gelijcken tijt en(de) Somme alsvooren comt ouert xxiiii.e xxx jaer vervallen alsvooren, iii.c L.
- mr. Willem Hallingh ouer t'i.e jaer huren van(de) dijckettingen opte gront van(de) merwede mettet gorsch tegen den voors. dijck gelegen vervallen alsvooren, xxviii L.
- Nog voor t rantsoen i st. opte gul. st., i l viii St.
- de kinderen van(de) heer Michiel Pompen die transport hadde van Arent Beijer borgermr. tot Wesel, xxxvi mr. t'siaerts, xlivi St.
- d'heer mr. Corn. van Beveren heere van Barendrecht voor d'een helft en(de) Jan Matheeus Onderwater voor d'ander helft samen de helft van l mrn. xxvii roeden faciot, vii L x St. i Sch. v b.
- d'heer mr. Herman Hallingh voorde wederhelft van(de) voors. l mrn. xxvii roen. en(de) dit lant comt totte raije van billerstege, sijnde aldaer t'gescheijt vande Merwede en(de) de Graeffelijckheijt, vi ls St. i Sch. v b.
- (sij dit recht wel waergenomen) alle welcke erffpachten vuijtgegeven sijn onder conditie dat d'heer aen hem heeft behouden den thienden schooff van alle besaeijde landen die gewoon sijn thienden tegens, het thiende lam, vercke, en(de) gans en(de) van elcken swerm bien eenen stuij, en(de) behoudens des heeren hooge heerlicheijt en(de) jurisdictie, onder de welcke d'erffpachters als vassalen van(de) selve heerlickheijt gehouden sijn en(de) gereserveert het recht van nacoop, en(de) ingevallen van geene naestinge den xl.c pen., daervooren d'aenwassen ofte gedeelte vandien sullen sijn verkocht dien voor, memorie;
- Welcke voors. thienden opten xvii Julij 1652 sijn verkocht int openbaer ter presentie van(de) bailliuw en(de) Mannen van(de) Merwede, ouer de jare xvi.e tweeen vijftich, volgens de contrerolle daervan sijn de dienen hier ouerlevert;
- [01] t'i.e block beginnende van(de) Stadts Chingel totten Cruijswech, sijnde t'lant bij de Stadt Dordrecht tot raempte thuijnen en(de) erven vuijtgegeven groot xv mrn. lxxxvii roeden daerinne besaeijt, niet;
- [02] t'ii.e block van(de) voors. Cruijswech totte oude dijck sijnde t'lant bij de heeren Berck en(de) Segwaert vuijtgegeven en(de) t'lant van(de) heer Francken en(de) d'erffgen. van(de) heer Pompen groot xii mrn. Cl roeden daerinne besaeijt, niet;
- [03] t'iii.e block van(de) voors. dijck totte boesemcade geweest sijn(de) de boesem van(de) volmolen genaemt PANNENHOEFF toecomen(de) d'heer mr. Herman Hallingh groot xii mrn. xxxvi roeden besaeijt, niet;
- [04] t'iiii.e block van(de) voors. boesemcade totten Scheijsloot tusschen t'lant van(de) kinderen van(de) heer borgemr. Beaumont en(de) d'heer borgemr. Ruijsch toecomen(de) de heer Hallingh en(de) de kinderen van(de) heer borgemr. Beaumont groot xi mrn. lxxxv roeden daerinne besaeijt vijfft'alff mrn., en(de) gekocht bij Aelbert Hendricxs om, liiii L.
- [05] de v block van(de) voors. scheijsloot, drij campen daeraenvolgende totten scheijsloot tusschen tusschen t'lant van(de) kinderen van Corn. Ruijsch, toecomen(de) d'heer borgemr. Ruijsch en(de) de voors. kinderen van Corn. Ruijsch groot xi mrn. Cxliii roeden daerinne besaijt vijff mergen haver en(de) gekocht bij Jan Dircxz om lxviii L.
- [06] den vi block van(de) voors. scheijsloot tot aen(de) dwarsvliet sijnde vier campen toecomende d'heer borgemr. Ruijsch en(de) de kinderen van Corn. Ruijsch groot xi mrn. iii.c xlv roeden daerinne is besaeijt, niet;
- [07] den vii block van(de) voors. dwarsloot streckende totte Scheijsloot tusschen de landen van erffgen. van(de) heer Hugo Repelaer en(de) d'heer Thomas de With, sijnde t'lant toecomende d'erffgen. van(de) hr. Hugo Repelaer, samen groot thien mrn. iii.c xcvii roeden, daer inne besaeijt twee mrn. haver gekocht bij Jan Dircxs om xxiii L.
- [08] de viii block van(de) voors. Scheijsloot vier campen daeraenvolgende totte Scheijsloot van(de) erffgen. van Willem Brantwijck en(de) d'erffgen. van(de) hr. Hugo Repelaer sijnde t'lant toecomen(de) d'hr. Thomas de With en(de) d'erffgen. van Willem Brantwijck, groot thien mrn. iiii.c x roeden, daerinne besaeijt, niet;
- [09] den ix block van(de) voors. scheijsloot drije campen daeraenvolgende totte scheijsloot tusschen t'lant van Hugo Repelaer en(de) Corn. Wens toecomende d'Erffgen. van(de) hr. Repelaer voors. groot thien mrn. iiii.c lxxii roe, daerinne besaeijt, niet;
- [10] den x block van(de) voors. scheijsloot tusschen t'lant van d'erffgen. van Michiel Cotermans en(de) Dirck Otten toecomende Corn. Wens, Davidt Cotermans en(de) Jan Frans van Dorsten groot thien mrn. ii.c xxxi roeden besaeijt, niet;
- [11] d'xi block strecken(de) van(de) voors. Scheijsloot tottet lant van Ocker Brantwijck toecomen(de) Dirck Otten groot vier mrn. iii.c iii roe. besaeijt vier mrn. iii.c roe gekocht bij Arijen Arijens om xli L.
- [12] den xii block daeraenvolgen(de) groot ses mrn. xcvi roe. mette parthije ouerdijcx int oudelant van dubbeldam totte scheijslot vant lant toecomen(de) de Stadt Dordrecht groot thien mrn. xxxvii roeden, thientvrij;
- [13] t'xiii block van(de) voors. scheijsloot totte Scheijsloot van(de) landen gebruijct bij Damis van Slingelant toecomende de Stadt Dordrecht groot thien mrn. daerinne besaeijt drij mrn. twee hont gekocht bij Jan Dircxs om lvi L.
- [14] t'xiiii block van(de) voors. scheijsloot totten scheijsloot van(de) za. d'heer Pompen groot thien mr. iii.c xcvi roeden, wert gebruijct bijde heer Hallingh en(de) Wouter Huijgen toecomende de Stadt Dordrecht, daerinne besaeijt ses mrn. twe hont, gekocht bij Willem Lodewijcxs om xliii L.
- [15] t'xv block van(de) voors. Scheijsloot tot aen(de) oudendijck toecomen(de) d'heer Pompen voors. groot xii mrn. ii.c xcvi roeden daer inne besaeijt vijff mrn. gekocht bij Willem Dircxs om lvi l.
- [16] t'xvi block van(de) voors. scheijsloot tot aen(de) scheijsloot vam(de) erffgen. van Boudewijn de Coninck toecomende d'erffgen. van(de) heer Pompen voors. groot drij mrn. v.c xcvi roen gelaten aen Willem Dircxs van(der) Linden voor xv jaren comtr hier ouert ix. xv jaer sonder rantsoen, xxxviii l xii St.
- [17] t'xvii block van(de) voors. Scheijsloot totten scheijsloot van(de) heer Pieter de Rovre groot ontrent seven mrn toecomen(de) d'erffgen. van Boudewijn de Coninck besaijt ii.c roeden gekocht bij de wed.e van Jan Huijgen om, iii L.
- [18] t'xviii block van(de) voors. Scheijsloot totte scheijsloot va(de) heer mr. Herman Hallingh groot seven mrn. iiii.c xxx roen. toecomen(de) d'heer Pieter de Rovere heere van Hartigsvelt, is aenden selven verunt voorden tijt van xxviii jaren tot vi L de mrn. t'siaerts comt hier ouert xxii xxviii jaer sijnde t'v.e xi.e jaer heele thienden, xlviii L.
- [19] t'xix en(de) laatste block van(de) voors. scheijsloot tot opte raije van(de) Billerstege toecomen(de) d'heer mr. Herman Hallingh groot xv mrn. ii.c xxxii roe, daervan comt hier volgens den contracte ouert xxuu.e xxviii jaer ad vi L de mrn. lxxxiiii l.
- de Crijtende thiende ouer desen jare xvi.v tweeenvijftich sijn gepacht bij Jan van Houten om, iii L.
- t'rantsoen tot iii st. opten gulden beloopt ouer ii.c xlviii die rantsoen betalen de somme van, lxix l xii st.
- de voors. heerlickheijt competeert noch de visscherie, en(de) vogelarien inde Merwede, en(de) de groote Visserie te weten de groote Salmsteeck, mitsgaders de cleijne visserie tot aende oudendijck, soo verre de Stadt de visserie competerende, en(de) noortwaerts ten diepe toe, soo verre men volgens de placcaten steecken mach en(de) verder niet, met noch alle de visserijen opten gront van(de) Merwede, sijn alle verpacht aen Capn. Geerit van Duijnen voor den tijt van drije jaren innegaende metten i.e januarij xvi.c li des jaers om twee duijsent vijff hondert t'negentich ponden te xl groot, comt hier ouert t ii.e iii.e jaer vervallen bamis xvi.c tweeenvijftich, ii.m v.c xc L.
- denselven moet deragen inde verpondingen van(de) visserijen, c L.
- den Cleijnen Steeck inde kille tusschen het huijs ter Merwede en(de) de plate, is mettet kerckhoff en(de) de visserie van(de) Schutterien verpacht daervan inde reeckenn. van(de) reparatien d'ao. 1652 foliol [-] wert verantwoort, memorie;
- de heerlicheijt heeft heergewade van leenen het welck ontfangen wert bij de haer pensionaris Berck als Stadthouder van(de) leenen ende heeft tijde deser rekening ontfangen van d'heer Johan Helman heer van Dussen Muilkerck over het verheergewaerde van eenen huijre a vier hont lants leggen(de) te Muijlkerck d'mrn. x l
- van(de) nacoope deser heerlicheijt wert ontfangen bij Huijbrecht Roosboom Ende heeft opte 27e Decemb. 1651 ontfangen van d'heer mr. Dirck Berck over d'nakoop van 5 mrn. 95 roe. lants gelegen inde noortpolder gekocht bij Corn. Wens, voorde Somme van drije duijsent gul., comt voorden 40 pene ter saecken nacoop d'Some. lxxv L.
- mede te letten dattet stellen van dijckgraeff en(de) heemraden mitsgaders de jurisdictie soo buijten als binnen de Stadt niet wert geneglieert, memorie;
- Pieter Aerts Baen schout van Slidrecht cum suis, hadden van(de) Stadt als heere van(de) Merwede gehuert de groote plate leggende voor en(de) benede t'huijs ter Merwede daervan hier soude coomen een jaer pachts dan alsoo de differenten ontstaen tusschen de Graeffelicheijt van hollandt en(de) dese Stadt, nopende d'eijgendommen possessie van(de) voors. plate, mitsgaders de becramminge en(de) verderen aenwas van(de) voors. heerlicheijt Merwede seecker accoort is gemaect waerbij blijct dat de graeffelicheijt salt trecken de vruchten van(de) voors. plate en(de) benoorden de becramminge, onder conditie breeder bij de accorde, en(de) dat de Stadt behouden sal de verdere possessie en(de) aenwaasen van(de) voorn. heerlicheijt Merwede besuijden de becramminge mitsgaders buijten de raije vant huijs ter Merwede, mede breeder bij t'voors. accoort dus, memorie;
- (Dit erff is te deeke vercoft aen Ontfanger Hoogeveen cum suis van een lijnbaen te maken, waer van de Coopenning op rekening d'ao. 1647 fo: 43 verso sijn geinsereert; sij gelet dit overschot van overschot vand ese parthije p. voors. jare 1652 ...(?), memorie) (een jaer) huren vant overschot vant erff dat Ad. Jans Slickw.r ge..ent heeft;
- Jacob Adriaens molenaer overt 38e jaer consents vant stellen van eenen wintmolen aen(de) dijck buijten St. Joorispoort vervallen lesten december 1652, xv L.
- Thonis Jans ouert xi.e xvi. jaer hueren van(de) Schiptimmerwerff aen(de) Rietdijck omme drumelaers opte maecken vervallen viii Julij 1652, xl L.
- Jacob Dircxs Schiptimmerman ouert x.e xvi.e jaer hueren van(de) Schiptimmerwerff aen Cockendijck buijten de rietdijcxepoort breet langs het water ses roeden vervallen kersmis 1652, xxxvi l.
- Hercules Pieters Schiptimmerman overt x.e xvi.e hueren van(de) Schiptimmerwerff daernevens breet langs t'water ses roeden vervallen alsvooren, xxxvi l.
- Arijen Lamberts Schiptimmerman overt x.e xvi.e jaer hueren van(de) Schiptimmerwerff daernevens breet langs t'water seven roeden vervallen alsvooren, xlii L.
- Hendrick jans de Haen Schiptimmerman ouert x.e xvi.e jaer hueren van(de) Schiptimmerwerff daernevens breet ses roeden vervallen alsvooren, xxxvi l.
- (sij alsnoch huijre met Jan Hulsthout gemaeckt en ter naesten rekening verantwoort) noch een erff daer aen daer een huijsken op staet daer den volder van(de) volmolen inwoont
- Frans Jasper Schiptimmerman ouert x.e xvi.e jaer hueren van(de) Schiptimmerwerff gelegen annes de nieuwe Sluijs ontrent de rietdijck breet ses roeden vervallen kersmis 1652, xxxvi L.
- Jan Joppen ouert ix xv.e jaer hueren van(de) 1e Schiptimmerwerff naest den path daer men naer Cockendijck toegaet vervallen alsvooren breet lxx voeten, xxxvi L.
- t'rantsoen jaerlicx, iiii L.
- Goossen Schalcxs ouert ix.e xv jaer hueren van(de) twee daeraenvolgende Schiptimmerwerven elcx breet lxx voeten vervallen alsvooren, lxxii L.
- t'rantsoen jaerlicx, viii L.
- de iiiie en(de) v. erve aldaer sijn verkocht aen Antonis Prs. Spruijt om x.e L en(de) sijnde selve verantwoort in de reeckeningen vande jare 1647 folio xliii dus, memorie;
- Pieter Arijens van(de) Linde en(de) sijn soon Jan van(de) Linde ouert iii.e vii.e jaer huere vant vi.e erff aldaer, breet lxx voeten vervallen kersmis 1652, xl L.
- t'vii.e erff aldaer bruijct Jan Arijens Buijr comt ouert iii.e vii.e Jaer breet en(de) vervallen alsvooren, xl L.
- Samuel Nachenius ouert vii.e jaer hueren vant viii.e erff aldaer breet en vervallen alsvooren, xl L
- Herman Corn.s Mons.r ouert ii.e vii.e jaer hueren vant ix erff aldaer breet en(de) vervallen alsvooren, xl L.
- (Blijckt bij t register van resolutien fol. cxii hier op gesien) Lenuert Cornelisz. ouert een jaer hueren van alle d'aenwassen riet, liesen, biesen en(de) opcominge van(de) merwede gelegen aen(de) suijtsijde van(de) becramminge en(de) beneden t'huijs ter Merwede soo verre des Stadts gerechticheijt strect vervallen kersmis 1652, xii L.
- vant rietgewassen inden boesem van(de) Coopermolens (Den Rendant verclaert voor dese jaren 1652 vant riet niet ontfangen te hebben dus, memorie)
(ix.e S.a vant .... van heerel. van Merwede)

[10][folio 40] Anderen ontfangh van xiii Schrootampten bij mijn E heeren deser Stede gekocht tot gerieff van(de) Coopluijden.

- t'recht van(de) Schrootampten is begrepen onder de pacht van(de) maeckelardie vant sout, daervan hiervooren folio iii verso is verantwoort, memorie
- de ontfanger van Schroofflessen is begrepen onder den opacht van(de) maeckelardie van(de) rijnsche en(de) westersche wijnen, daervan hiervooren folio iiii is verantwoort, memorie

[folio 40vs] Anderen Ontfangh van parthijen die voor desen gecomen hebben in een particuliere reeckening genaemt de tholreeckenin. en(de) nu bij mijn E heeren geordonn. te brengen in dese reeckeninge

- (volcht wel voorgaende rekening) dese thesaurier heeft ontfangen van heer Corn. de Beveren ridder heere van Strevelshoeck linse westijselmonde etc outborgemr. deser Stede, raedt en(de) rentmr. generael van suijthollandt, de Somme van ses duijsent acht hondert ponden te xl groot. ouer een jaer rente ter lossen de per xx verseeckert opte thollen van Gornichem en(de) Schoonhoven, daervan de v.m vi.c L vervallen sijn den lesten meij, Augustij en(de) november 1652 en(de) den lesten februarij 1653 en(de) den xii.c L den lesten Junij 1652, vi.m viii.c L.
- Stoffel Bordels ouer een jaer pachts van(de) wijnroede deser Stede vervallen bamis 1652, xviii L.
- die van Dordrecht hebben in pantschappen genomen van die van(de) reeckeninge in hollandt de visscherie geaemt DE CANTSTEECK mitsgaders een rietvelt genaemt DE STEDEDIJCK leggende in suijthollant voor Slirdrecht waervan t'incomen ontfangen wert bij de heer thesaurier van(de) reparatie en(de) dat voor de Somme van drije duijsent twee hondert ponden tot xl grooten beginnende de selve bepandinge cours en(de) loop te nemen petrij ad cathradam xv.e lxxix sorlo curio, en(de) dat tot verseeckertheijt van(de) diepte van(de) merwede, memorie. (x.e S.a parthije van Thol reekening)

[11][folio 41] Anderen ontfangh van cortingen van lijffrenten.

- desen thesaurier heeft den rentieren van(de) lijffrenten gecort den xxxii pen. beloopende ouer xvii te vi, hiernaer folio lvi in vuijtgeven gebracht de Somme van, x St viii Sch.
(xi.e S.a)

[12][folio 41vs] Anderen ontfangh van Subsidien aen desen thesaurier gedaen, voorden jare en(de) tijde deser reeckeninge.

- desen thesaurier heeft ontfangen in den haere xvi.c tweenvijftich van(de) heer Corn. van Esch Secretaris van(de) Camere van(de) thesaurier en(de) ontfanger van(de) oenninge gedestineert ter oorloge tot subsidie van dit comptoir somma van [-] (Desen rendant heeft met dese jare 1652 sgeen subsidie van sijn Comptoir ontfangen dus, memorie)

- (Den 8e Septemb. 1630 dese 2 obl. door d heeren Frncken affgeslot, aen heeren Jan van Corput) van twee obligatien door de heer Francken opten 8 September 1630 aen(de) heer Jacob van(de) Corputh affgelost, d'eene van xxxi L v St. en(de) d'ander van xl t'siaerts opte naem van Dirck Corn.s

[folio 42] Anderen ontfangh van borgemrs. reeckeninge.

- d'heer Coenraedt Ruijsch ridder borgemr. van(de) gemeente deser Stede, heeft in de teelte ingegaen den ix maert en(de) geeijnt den vi julij 1652 sijnde desselfs eerste teeltie, emer ontf. als vuijtgegeven de Somme van een hondert veertich ponden xvi St. te xl groot., blijckende bij sijn Ed: reeckenin., dus hier in ontfanck de voors, Cxl L xvi St.
(xii.e S.a)
(TOTALIS SOMA van geheele ontfanck deser rekening bedracht 54.060 ponden drije schell. vijff denier poth(?))

[1][folio 43] Wtgeeff tegen den voors. Ontfangh, en(de) eerdst van Borgemrs. termijnen.

- d'heer Joan Berck ouer een teelte sijns borgemrs. ampt van(de) gemeente vervallen den negende maert 1652 bij quitan., l L.
- d'heer Coenraedt Ruijsch Ridder ouer twee teelten sijns borgemrs. ampt van(de) gemeente vervallen de xxiii november 1652 bij quitan., x L.
(p.a S.a van Borgerms. Termijnen)

[2][folio 43vs] Anderen vuijtgeeff van verpondinge omslagen van dijckagie en(de) ander ouer de Landen leggende onder de Merwede, en(de) Dubbeldam, de Stadt Dordrecht competerende.

- d'ambachtsheer van Dubbeldam ouer een haer recognitie van drije saechmolens en(de) een volmolen staende opte dijck van(de) houtbergenisse opte gront van Dubbeldam ijder molen vi St. t'Si(ae)rs., vervallen ouer den jare 1652 bij quitan., xxiiii L.
- betaelt aen Damis van Slingelant Jans als rentmr. vant weeshuijs deser Stede een jaer hueren van eenen mrn. xxx roe. lants geapproprieert tot een steenplaets vervallen kersmis 1652 bij quitan., lxxvii L x St.
- betaelt aen(de) heer Damis van Slingelant Barthouts de Somme van acht hondert vierent'sestich ponden xix St ixe ouer verscheijde omslagen inde jare 1652 omgeslagen bij decl. ord. en(de) quitan., viii.c lxiii L xix St. ix Sch.
- betaelt aen Jan @ [Ariens] Boer ouer de halve verpon. van vier mrn. v.c roe lants ouer de jare 1652 die Dirck Otten van(de) Stadt Dordrecht gebruijct bij quitan., xiiii L iiii St.
- betaelt aen Jan Ariens Boer Collecteur over de verpondinge van Dubbeldam over de geheele en halve verpondinge van eenen mrn. 40 roeden lants die daer bij de Stadt vuijtgegeven tot drie ... raempten, en(de) dat over den jare 1652 tot v L xvii St opte mergen, bij declaratie ordonnantie en(de) quitan., d'Somme van ix L vii St. vi Sch.
(ii.e S.a van Omslagen van dijckagie en recognitien van molen)

[3][folio 44] Anderen uijtgeeff van quotisatien ten behoeve vant gemeenlant opgebracht inden haere 1652, alsmede van(de) penn. aen(de) heer Corn. van Esch totte middelen van(de) oorloge betaelt.

- Inde Jare xvi.v tweenvijftich bijde heeren state van hollandt geaccordeert onder den selven lande, eerst anderhalve groote ofte geheele verpondin. van alle de goederen inde selve verpondinge begrepen en(de) gestelt mitsgaders noch een derde part van(de) geheel verpon., alleen binnen de mueren en(de) vesten van(de) Stadt gelegen, en(de) noch bij Somme van verhooginge een gerecht achtste part van(de) goederen alreede inde verpon. begrepen en(de) omgeslagen, daerinne de Stadt gestelt is op xxiii.m vi.c lxi L. i Stui. iiii sch, als onder xiii schrootampten iiii.c xii L. x St. over de sweijgen(de) tholle ten resptecte van(de) Sluijtinge van(de) Stroomen lxi L xvi St. vi Sch., vant bailliuschap van Suijthollant en(de) Schoutampt van Dordt. lxxxvii L v St. v Sch en(de) vijff molens ciiii L. xiiii St. viiii Sch., maeckende samen de voors. Somme van xxiiii.m vi.c lxi L i St. iii Sch., en(de) is tot betalin. van dien omslach onder de huijsen deser Stede gemaeckt volgens voorgaende consent van(de) deeckens van(de) gilden van(de) gemeente neeringen deser Stede, en(de) bij de heer mr. Joan de Vries, gecollecteert, die daervan bij reeckenn. sal verantwoorden, en(de) van(de) betalinge van(de) voors. anderhalve ofte geheele verpondin. en(de) noch den gerechten achtsten penn. vandien, aen(de) heer Corn. van Esch Secretaris van(de) camere van(de) thesaurie en(de) ontfanger van(de) pennin. gedestineert ter oorloge en(de) extra ordinaris middelen vuijtgeven maecken in sujne reeckenn. van alle de quotisatien ten behoeve vant gemeente lant opgebracht geijnt den lesten december xvi.v tweeen vijftich dus hier, memorie.
- d'eersame bedienaers der h: Evangeliums
binnen deser Stede dordrecht, bij requeste
versoecht hebbende aen mijn E heeren borgemr.,
gerechten, outraden en(de) achten deser
Stede, dat hare weduwen, naer haer ouerlijden
met eenen onderhout van Stadtswegen
mocht werden voorsien, booven
t'geene de selve vant gemeenlant
genieten, daerop de selven E heeren bij
appostille van date 25 junij 1639 hebben
versocht t'advijs van mijn E hrn. borgemr.
en(de) gecommitteerden ten beleijden vande
Stadts saecken, en(de) t'selve gehoort hebben(de),
hebben hare E de deselven hrn. borgemr. en(de)
gecommitteerde teb beleijde geauthoriseert,
om gehoort de consideratien
van(de)heeren Scholarchen, sulcx te disponeren
als tot meeste genoegen, en(de) minste
lasten van(de) Stadts finantien sal bevonden
werden te behooren vuijt krachte van
welcke authorisatie de E heeren borgemr.
en(de) gecommiteerden ten beleijden, al
vooren hebben(de) gehoort den hrn. Scholarchen
hebben daertoe geaffecteert en verbonden
seeckere twee renten d'eene
van lxxv L en(de) d'ander van xxviii L ii St. vi Sch.
t'siaerts, beijde verseeckert opt gemeenlant
van hollant en(de) westvrieslant
mette verloope van dien t'sedert de jare
1625 en(de) naervolgende jaren, die de voors.
Stadt opten naem van(de) selve scholarchen
sijn competeren, en(de) daervan een cap:
te maecken t'welck totten december
1639 us geworden ter Somme van iii.m
i.c xliiii L i Stui. iii Sch. cap: en(de) t'selve te doen
ontfangen van(de) middelen gedestineert ter
oorloge, die gehouden is d'incomende renten
van twee jaer tot twee jaer
bij t'cap. te dien tot allen tijden bij de
E hrn. borgemr. en(de) gecommitteerden ten
beleijde daertoe gelast sijnde
reeckeninge te doen, omme die
selve pennin. en(de) t'geen die noch sullen
coomen te vermeerderen alleenlick
gebruijct te werden tot onderhout van(de)
selve wed.e die inder tijt bij de selve
kerckendienaeren sullen werden nagelaten
welck onderhout sal cesseren als de
selve weder sullen coomen te hertrouwen
en(de) sla de toevoeginge vant onderhout
en(de) de verdeelinge vandien blijven tot
dispositie van mijn E heeren, dient
voor, memorie

[folio 45vs] Anderen vuijtgeeff van Erffrenten genaemt pantponden spreeckende opte huijsen en(de) erven deser Stede, die mijn E. heeren aen haer gehouden hebben omme de bruggen en(de) straten groot te maecken naerde groote brant den 27 junij 1547, daert groot kerkchoff mede vermeerdert is, en(de) oock eens deelt opte erven diemen jaerlicx betaelt alsmen mette pandinge omme gaen inde vasten, vervallen halff vasten xvi.v tweeenvijftich.

- Welcke pantponden bij Jacob van Rees als den ontfangh van(de) Stadts pantponden hebben(de) jaerlicx werden betaelt, die daer van alle vier jaren reeckeningh doet en sal inde rekening van(de) Jare 1653 voor ses jaren werden verantwoort dus hier, memorie

[folio 46] Anderen vuijtgeeff van Erffrenten die de graeffelichheijt van hollandt spreeckende heeft en(de) heffende is vuijt krachten van seeckere previlegie, en(de) hantvesten deser Stede vergunt.

- de Goijer van brabant heeft op dese Stadt een
rente van lx ponden tot xx groo. t'siaerts
volgen. Conick Wilhelmus hantvesten
die nu betaelt werden aen(de) heer rentmr.
gnael. van Suijthollant, dus hier ouert
jaer vervallen Paasschen en(de) bamis xvo.c
tween vijftich bij quitan., xxx L.

Anderen losrenten verkocht inden Jare xv.c xlviii [1548], omme te betalen drij en(de) een halff xiii.c deel in den seijgen(de) tholle mits conditie dat men t'selve sal mogen afflossen met vijff pont vl(aem)s. t'effens elck pont met Cl L.
- Geerit Matthijs Coorencooper erffgen. van Jentge Hermans nu de wed.e van Daniel van Stralen, lxl t'siaerts ter losse den pen. xxv vervallen den i meij xvi.c tweeen vijftich bij quitant., lx L.

Anderen losrenten verkocht inden Jare xv.c xlviii [1548], omme daermede te betalen seeckere huijsen ende erve daer de Gravestraet mede vermeerdert is, ter lossen den penn. xxv.
- mr. Pieter Walenburch hem te mede gaven gegeven bij Laurens Adns. de Lange met sijne dr. xvi L t'sirs. ter losse de pen. xxv vervallen i Meij 1652 bij quitan., xvi L.

Anderen losrenten vercoft inde Jare xv.c lxxii [1572] vermits deser Stede dware oncosten en(de) lasdten ter saecken van(de) oorlog en(de) troubelen die inden lande waren volgens de octroije van Co. Maij. in date den ii Julij 1572 ter lossen den penn. xxv.
- Willem van Gassel als man en(de) voocht van Maricken Lubberts xxi l ii St. iiii Sch v b t'sirs. vervallen o.a augustij 1652 bij quitan., xxi l ii St.

Andere renten gehouden op diversche huijsen en(de) erven tot lasten deser Stede ten dienste van(de) selve gekocht.
- Maria Muijs van Holij liiii l t'siaerts tegen den pen. xvi spreeckende opten armen hoff vervallen meij en(de) bamis 1652 bij quitan., liiii L.

Andere losrenten ter saecken van xiii schrootampten binnen deser Stede te behoeve van(de) Stadt, en(de) vorderige van(de) Coopmanschappen gekocht.
- de renten opte i.e ii.e iii.e iiii.e v.e vi.e vii.e viii.e ix.e x.e ende xi.e schrootampten sijn affgelost bij de ambachtsheer Arent Maertens bij sijne particulieren reeckenn. daer van gedaen, memorie
- t'xii schrootampt van Jan van(de) Mijl gekocht stont op lijffrente die affgestorven sijn, niet;
- tr'xiii Schrootampte van mr. Corn. de Conincx wed.e gekocht en(de) betaelt, niet;
- de graeffelicheijt van hollant lxv L t'sirs. ouer een jaer renten staende opte xiii Schrootampten binnen deser Stede, op elck v L. vervallen bamis 1652 bij quitan., lxv L.

Andere renten opt Corpus deser Stede verkocht inden jare xvi.c drij [1603] ter lossen den pen. xxv omme daermede te lossen de renten die te lossen stonde den pen. xii en(de) te betalen des Stadts quoten van des gemeenlants omslagen en(de) tot vervallinge van(de) groote particulieren lasten deser Stede.
- Laurens Adns. de Lange nom. uxoris Erffgen. van(de) w.e van Sijmon Sijmons tot Schoonhoven lvii L. x ii St t'sirs. te lossen den pen. xxv en(de) vervallen xxiiii december 1652 bij quitan., lvii L. xii St.

Andere losrenten verkocht in den jare xvi.c vier [1604].
- Gijsbert van IJlem nu Maria van(der) Stael huijsv.w van Corn. Hend. van Wijngaerden xvi L. t'sirs. ter losse de pen. xxv vervallen den xvi.c September 1652 bij quitan., xvi L.
- Ariaentge Geerits W.e van Willem Cula xvi L t'sirs, ter lossen en(de) vervallen alsvooren bij quitan., xvi L.
- Willem Wms. Cula xxxii l t'siars. ter lossen en(de) vervallen alsvooren bij qutiant., xxxii L.
- Herman Florus Letmaet lxiiiii l t'siaerts ter lossen alsvooren vervallen 1 Julij 1652 bij quitan., lxiiii L.

Andere losrenten verkocht ao. xvi.c xiiii [1604] omme te vervallen de ii.e paije vande Coop der heerlichheijt Merwede en(de) andere particulieren laste deser Stede.
- Gouert Egberts van(der) Stael xxi L ii St. iii Sch. ob. t'siaerts ter lossen den pen. xxv vervallen i Augustij 1652 bij quitan., xxi L ii St.
- Claes Dircxs. xxiiii l t'siaerts te lossen als vooren vervallen xix September 1652 bij quitant., xxiiii L.

Andere losrenten verkocht ao. xvi.c ses [1606] omme te vervallen de derde en(de) leste paije der heerlichheijt Merwede en(de) andere particulieren laste deser Stede ter lossen de pen. xxv.
- d'heer Corn. Schouw xxxii L t'siaerts ter lossen de pen. xxv vervallen xxvi April 1652 bij quitant., xxxii L.
- Corn. Lauwen vuijt Ottolant Cxx L t'siaerts ter losse alsvooren vervallen x April 1652 bij quitan., Cxx L.
- mr. Pieter Walenburch hem te mede gaven gegeven bij Laurens Adns. de Lange met sijne dr. Cxxviii L t'siaerts ter lossen alsvooren vervallen xxvi April 1652 quitan., Cxxviii L.
- Janneken Sijmons wed.e van Laurens Adns. de Lange lxiii L t'sirs ter lossen en(de) vervallen alsvooren bij quitan., lxiiii l.
- Corn. Jan Damen xxiiii L t'siaerts ter lossen als vooren en(de) vervallen x Meij 1652 bij quitan., xxiiii l.

Andere losrenten verkocht inden jare xvi.c seven [1607] omme daermede te lossen de renten die te lossen stonden den oen. xii, xiii, xiiii en(de) xv volgens resolutie mijn E heeren [-].
- Lodewijck van(der) Stel als getrout hebbende de dr. van Marijcken Barthouts xx l t'sirs. ter lossen de pen. xxv vervallen xv september 1652 bij quitan., xx L.
- d'heer Dirck Dammert xlviii l t'sirs. ter lossen alsvooren vervallen den ii meij 1652 bij quitan., xlviii l.
- Gijsbert Gijsberts van IJlem xxxii L t'siaerts ter lossen alsvooren vervallen ix Maert 1652 bij quitant., xxxii L.
- de wed.e van Jacob Geeritsze xxxii l t'siaerts ter lossen alsvooren, vervallen xvi Maert 1652 bij quitant., xxxii L.
- Pieter Sijmons nu het Gasthuijs tot Schoonhoven xx L t'siaerts ter lossen en(de) vervallen alsvooren bioj quitant., xx L.
- Adriaen Claes van Goutswaert lxxx L t'siaerts ter lossen alsvooren vallen xxvi Maert 1653 bij quitan., lxxx L.
- Adriaen van Vijfwijck xl L t'sirs. ter lossen en(de) vervallen alsvooren bij quitan., xl L.
- Gijsbert Gijsberts van IJlem xxxii L t'siaerts ter lossen alsvooren vervallen x.e Meij 1652 bij quitan., xxxii l.
- Janneken Jaspers tot Schoonhoven, xvi L t'siaerts ter lossen alsvooren vervallen xi.e Meij 1652 bij quitant., xvi L.
- Arent Maertens ambachtsheer van Barendrecht ii.c L t'siaerts ter lossen alsvooren en(de) vervallen xiiii meij 1652 bij quitant., ii.c L.
- Willem Wms. Cula xvi L t'siaerts ter lossen de pen. xxv vervallen den i.e Junij 1652 bij quitant., xvi l.
- Jan Gijsberts erffgen. van Grietge Meeus xvi L t'siaerts ter lossen en(de) vervallen als vooren bij quitant., xvi L.

Anderen losrente verkocht inden jare xvi.c acht [1608] omme redenen int voorgaende cappl. verhaelt
- d'oude mannen binnen deser Stede xxxii L t'siaerts ter lossen den pen. xxv en(de) vervallen x Junij 1652 bij quitant., xxxii L.
- Vrouw Agneta Berck xl L t'siaerts ter lossen alsvooren vervallen ix februarij 1652 bij quitant., xl l.
- d'heeren Executeurs van(de) testamente van Juffr. Cornelia Corns. dr laest huijsvr. van(de) heer Borgemr. Corn. Frans Wittens xxviii L t'siaerts ter losse alsvooren en(de) vervallen i december 1652 bij quitant., xxviii L.

[folio 50] Anderen renten verkocht inden Jare xvi.v negen [1609] omme te vervallen de groote oncosten gedaen tottet maecken van een nieuwe bergenisse vant luijcx hout, ter losen de penn xxv
- Arent Maertens ambachtsheer van Barendrecht Cxx L t'sirs. ter lossen den pen. xxv en(de) vervallen xv Octob. 1652 bij quitant., Cxx L.
- t'Sacraments gasthuijs xlviii L t'sirs. ter lossen alsvooren vervallen xxi.e November 1652 bij quitant., xlviii l.
- de weesvaders binnen Dordrecht een jaer renten ter saecke van(de) ontgrondinge van vier mrn. 470 roe. lant aent Willigenbosch, daer de voors. bergenisse vuijtgegraven is vervallen kersmis 1652 bij quitant., ii.c xv L v st.
- de selve iiii.c xlvi L xviii St. vi Sch. ouer een jaer renten van ix mrn. v.c Lix roe lants gelegen buijten t Willigenbosch en(de) den dorrenboom vervallen alsvooren tegen xlb L den mrn. gelijck Jan Pinsen die in huere gehadt heeft, welck lant is vuijtgegraven tot bergenisse vant luijcx hout inden Jare 1617 bij quitant., iiii.c xlvi L xviii St. vi Sch.

Andere losrente verkocht inde Jare xvi.c xiiii [1614] omme daermede te lossen de renten die te lossen stonden den pen. xvi ter lossen den pen. xxv.
- Anthonij Jans xvi l t'siaerts ter lossen de pen. xxv vervallen xii october 1652 bij quitant., xvi L.

Andere losrente verkocht inde Jare xvi.c vijftien [1615] te lossen den pen. xxv.
- Willem Wms. Cula xvi L t'siaerts vervallen 1 Augustij 1652 bij quitant., xvi L.

Andere losrente verkocht inde Jare xvi.c xvi [1616] te lossen den pen. xxv.
- Anna Jans erffgen. van Maricken Leenders wed.e van Jan Jans Caarnaeckel xxx L. t'siaerts ter lossen den pen. xxv vervallen den xxiiii April 1652 bij quitant., en(de) is dese rente ten selven dagen door de heer Corn. van Esch affgelost, xxx L.
- t'Weeshuijs alhier xl L t'siaerts ter lossen alsvooren vervallen vi Meij 1652 bij quitant., xl L.
- de diaconen alhier bij erffenisse van Geerit Jans van Veer xvi L t'siaerts vervallen 1 September 1652 bij quitant., xvi L.
Pleun Anthonis van Alblasserdam xviii L t'siaerts ter lossen den pen. xxv vervallen viii October 1652 bij quitant., xviii L.
- deselven xxiiii L t'siaerts vervallen xxiiii October 1652 bij quitanti., xxiiii L.

Andere losrenten verkocht inden jare xvi.c xvii [1617] ter lossen den pen. xxv.
- de Gasthuijs mrs. Clxxiiii L t'sirs. ter lossen de pen. xxv en(de) vervallen viii october 1652 bij quitant., Clxxiiii L.
- t'Weeshuijs binnen Dordrecht lxxxviii L t'siaerts ter lossen alsvooren vervallen xxiiii October 1652 bij quitant., lxxxviii L.

Anderen onlosbare renten verkocht in de jare xvi.c vier entwintich [1624]
- Arent Maertens Ambachtsheere van Barendrecht en(de) Schobbelantsambacht heeft inden jare 1624 aengecoft een onlosbare rente van vi.c xv L xii St t'siaerts tot betalinge van xxviii Schelling Vl(aem)s te weeck Paesschen en(de) kersmis weecken dubbelt gelt aen xxxviii [38] persoonen woonende in sinngesticht huijs vervallen i October 1652 bij quitant. vi.c xv L. xii St.
- deselve ii.c xxviii l t'siaerts bij hem aengekocht tot coopinge van turff voorde voors. persoonen elcx vi L t'siaerts vervallen 1 Augustij 1652 bij quitant., ii.c xxviii L.

Andere onlosbare renten verkocht inde jare xvi.c vijff en twintich [1625].
- den selven heere vi.c t'siaerts tot onderhout van studenten vervallen lesten maert junij September en december 1652 bij quitant., vi.c L.

Andere onlosbare renten verkocht inde jare xvi.c seven en dertich [1637].
- t'Sacraments Gasthuijs deser Stede lxii L x St t'siaerts ten behoeve vant selve godtshuijs aengekocht bij Joffr. Christina Elants ingevolge van(de) dispositie van Joffr. Catarina Nieustadt vervallen xv Januarij 1652 bij q.tie, lxii l x St.
- t'selve godtshuijs aengecoft alsvoren lxii l x St. t'siaerts vervallen i october 1652 bij quitant., lxii L x St.
- t'h. geesthuijs ter nieuwerkerck lxii L x St. t'siaerts aengekocht alsvooren vervallen xv januarij 1652 bij quitant., lxii l x St.
- t'selve Godtshuijs aengecoft alsvooren lxii L x St s'iaerts vervallen den i october 1652 bij quitant., lxii L x St.
- t'krancksinnichhuijs alhier lxii l x St. t'siaerts aengekocht alsvooren vervallen xv januarij 1652 bij quitant., lxii L. x St.
- t'selve Godtshuijs aengecoft alsvooren lxii L x St. t'siaerts vervallen i october 1652 bij quitant., lxii l x St.

Andere losrenten vercoft inden jare xvi.c vier, vijff, ses, seven acht en(de) negen en vijftich [1654-1655-1656-1657-1658-1659] en(de) naervolgende jaren staende over seeckert en(de) gehipoteecqueert opte tholle van Gornichem en(de) Schoonhoven
- Arijen Willeboorts van Spierincxhoeck bij transport van Machtelt Jans begijne tot Delft xxii L. i St. t'siaerts ter lossen den pen. xxv en(de) vervallen den i Augustij 1652 bij quitant., xxiii L i St.
- Adriaen Aerts van Meeuwen bij transport van Damis Aerts van Blijenburch cxcvi L t'siaerts ter lossen der pen. xxv vervallen viii februarij 1652 bij quitant., xcvi L.
- de kinderen van(de) heer Alewijn Pieters erffgen. van haren grootvader Adriaen Jans xvii L v St. vii Sch. t'siaerts ter lossen alsvooren vervallen den iii maert 1652 bij quitant., xvii l v St. vii Sch.
- Joanna Jan Elantsdr. xxvi l xvii St. vii Sch t'isaerts ter lossen alsvooren vervallen den v maert 1652 bij q.tie, xxvi l xcii St. vi Sch.
- Geertruijt Wrs wed.e en(de) boedelhouster van mr. Geerit Michiels xxvi L xvii St. vii Sch. t'siaerts ter lossen alsvooren vervallen xvi Maert 1652 bij quitant., xxvi L xvii St. vii Sch.
- de h: geest ter grootekerck xxvi L xvii St. vii Sch. t'siaerts te lossen alsvooren vervallen ix April 1652 bij quitan., xxvi l xvii St. vii Sch.
- d'oude mannen binnen Dord.t xix L iiii st. t'siaerts ter lossen alsvooren vervallen i meij 1652 bij qutiant., xix L iiii St.
- d'erffgen. van Reijnsburch Jansdr. xxiii L i St. t'siaerts ter lossen den open. xxv vervallen xiiii Junij 1652 bij quitant., xxiii L. i St.
- Jan Boucquet xxiii L. i St. t'siaerts ter lossen en(de) vervallen alsvooren bij quitant. xxiii l i St. (van Herman Cro..(?) Emmelsz(?) van sijne moeder jouffvrou Maria Bouquet)
- Dominicus van Wesel xxxii L t'siaerts ter lossen alsvooren vervallend en xi Julij 1652 bij quitant., als vooren, xxxii L.
- Corn. de Vries in plaets van mr. Adriaen van Meusienbroeck nom. uxoris erffgen. van Jan Elants xxx L. xiii St vi Sch. t'siaerts ter lossen alsvooren vervallen viii Julij 1652 bij quitant., xxx L xiiii St vi Sch.
- d'Erffgen. van Jacob Adns. vi L t'siaerts ter lossen den pen. xvi vervallen xviii julij dan alsoo de Stadt gelijcke rente opte selve heeft en(de) niet wert betaelt hier, memorie;
- Aernout Duijck xxiii L i St. t'siaerts ter losse den pen. xxv vervallend en xi september 1652 bij quitant., xxiiii L. i St.
- de h: geest ter grootekerck xlvi L i St. viii Sch. t'siaerts ter lossen den pen. xxv vervallen den xi december 1652 bij quitant., xlvi l ii St

Andere losrenten verkocht aen diversche persoonen buijten deser Stede woonachting
s'Gravenhage
- Nicolaes en(de) Geericken van(de) Bronchorst, kinderen van Nicolaes van(de) Bronchorst xxxii l t'siaerts ter lossen de pen. xxv van vervallen xxvii Julij 1652 bij quitant., xxxii L.

Utrecht
- (Alsoo dese rente over eenige jaeren door d'heere Francken is affgelost, ende alhier geen quitant. va tjaert 1652 wert over gelevert, dus alhier geroijeert) d'Executeurs van(de) testamente van Jacob van Poelenburch xxv L xii St. t'siaerts ter lossen den pen. xxv vervallen xvi october 1652 (dan alsoo desen rente al lange door de heer Francken is gelost hier) bij quitant. (memorie)(xxv L xii St))

Nimmegen
- Jacob Graeff als man en(de) voocht van Aeltgen Corn.s Boele dr bij transport van Baetge van Valckenburch W.e van Jacob Bijl lxiiii L t'saierts ter lossen de oen. xxv en(de) vervallen xvi September 1652 bij qutiant., lxiiii L.
- de kinderen van(de) heer Alewijn Pieters erffgen. van dr. Ariaent'Jongh die transport hadde van Hans en(de) Pieter Kuijper xxxii L ter lossen en(de) vervallen alsvooren bij quitant., xxxii L.
- t'weeskint van Hector Houwijn bij transport van Dirck hoedema. cxvii L t'siaerts ter lossen alsvooren vervallen xxviii April 1652 bij quitant., Cxcii L.
- Arent Maertens ambachtsheer van Barendrecht Cxx L t'siaerts vervallen Meij 1652 bij qutiant., Cxx L.

Wesel ofte Burick
- d'erffgen. van Hendrick Kelmar van Glabbeeck xxviii L xvi St. t'siaerts ter lossen den pen. xxv. en(de) vervallen xxv Julij 1652 bij quitant., xxviiii L xvi St.
- d'erffgen. van Jan Maes tot Coln xxxii S t'siaerts ter lossen alsvooren vervallen den i november 162 bij quitant., xxxii l.

Antwerpen
- t'Weeshuijs binnen Dordrecht xxiii l i St. t'siaerts te lossen den pen xxv, vervallen xxvii Julij 1652 bij quitant., xxiii l i St.
- Jacob Jans van Beverwijck xlviii L t; siaerts ter lossen alsvooren vervallen iiii Junij 1652 bij qutiant., xlviii L.

Andere losrenten verkocht inden jare xv.v lxii [1562] tot openminge van seeckere xxiiii.m ponden te xl groo. waermede de Stadt gekocht heeft xv.c L t'siaerts opte tholle van Gornichem en(de) Schoonhoven en(de) bij mijn E heeren belast te brengen in dese reeckeninge.
- Laurens Adns. de Lange borgemr. tot Schoonhoven lxiiii l t'siaerts ter lossen den pen. xxv vervallen xiii Junij 1652 bij quitan., lxiiii L.
- Adriana Corns. Gijselaersdr. lxxiiii L t'siaerts ter lossen alsvooren vervallen xiii Julij 1652 bi quitant., lxiiii L.
- t'Sacraments Gasthuijs binnen Dordt bij transport van Jan Jans van Wesels erffgen. Cxxviii l t'siaerts ter lossen alsvooren vervallen xvi Junij 1652 bij quitant., Cxxviii L.
- d'Erffgen. van Corn. Jans Both outthesaurier xxviii L xvi St. t'siaerts ter lossend en pen. xxv vervallen den i Julij 1652 bij qutiant., xxviii L xvi St.

Anderen losrenten verkocht inde jaren xv.c ses [1566], seven en(de) acht en t'sestich, omme daermede te lossen de renten die te lossen stonden den pen. xii, xiii, xiiii en(de) xv en(de) omme te betalen de paijen en(de) renten van(de) tholle volgende d'ordonnantie van mijn E heeren date [-] april 1566
- den h geest ter grootekerck en(de) t'gasthuijs elcx voorde helft bij testamente van Aeltgen Jan Oomsdr xlvi L xi St. viii Sch. t'siaerts ter lossen den pen. en(de) xxv vervallen viii Januarij 1652 bij quitant., xlvi L xi St. viii Sch.
- Janneken van Hault als actie hebbende van Cornelia Adriaens v L xv St. t'siaerts ter lossen als vooren vervallen i Meij 1652 dan alsoo dese rente in lange tijt met is gevordert hier, memorie
- d'heer ambachtsheer Arent Maertens xl L t'siaerts ter lossen den pen. xxv vervallen den xxix Julij 1652 bij quitant., xl L.
- Truijken Claes w.e van Corn. Jacob Hendricxs bij transport van Jan Philips xl L t'siaerts ter lossen den oen. xxv vervallen ix September 1652 bij qutiant., xl L.
- de kinderen van(de) heer Digmar de Vries xvi L xvi St t'siaerts ter lossen alsvooren vervallen ix decemb: 1652 bij quitant., xvi l xvi St.

Andere losrenten verkocht inden jare xv.c lxvii [1567] ter ord. van(de) Cameren
- d'erfgen. van d.w Adriaen t'Jongh raedt inde provincialen rade bij transport van Sijmon Hollander li L. iiii St. t'siaerts ter lossen alsvooren vervallen xxiiii October 1652 bij quitant., li L. iiii St.

Andere losrenten verkocht inden jare xv.c lxix [1569] omme de paijen en(de) renten van(de) tholle daermede te betalen door de groote oproeren en(de) oorloge die inde lande waren
- Gillis Cremer ii.c lvi L t'siaerts ter lossen den pen. xxv vervallen ix September 1652 bij qutiant., ii.c lvi L.a
(iiii.e S.a van Losrenten)

[5][folio 56] Anderen Vuijtgeeff van Lijffrenten verkocht inden jare xv. lxvii [1567] omme daer mede te repararen deser Stede mueren, dijcken, wallen als anders en(de) oock ouermits de Stadt omme den dierentijt seeckere provisie van taru en(de) rogge opgedaen hadde, daeraen sij subijt groot verlies is geweest, mitsgaders dat de Stadt groote oncosten heeft gehadt omme scherpe wacht te houden, soo binnen de Stadt als buijten opte stroomen, omme de Stadt te preserveeren van(de) groote oproeren en(de) oorloge, geschiet ao. 1566 al volgende den octroijen van Co. maj. in date iii Julij 1567 den open. acht op een lijff.

- (Bij sluiten van quitenn. geroijeert) Barbara vant Elshout xii l t'siaerts t'haren lijve vervallen v Augustij 1652 bij quitant., xii L.

(volcht wel voorgaende rekening deser en(de) aengetogen parthijen vuijtgesondert daer anders voor hooft staet; Ende gelet voortaen geene erffrenten op ... quitant. te passeren, ten sij seker is, de persoonen noch in leven te sijn.)
Andere lijffrente verkocht in den jare xb.c xxii [1572] omme redenen int voorgaende cappl. verhaelt den pen. seven op een lijff
- Aeltge Dircx ix l t'sirs. t'hare lijve vervallen xiiii Julij 1652 bij quitan., ix L.
- en(de) noch totten lesten december 1652 dage van haer overlijden bij quitan., iiii l xvii St. vi sch.
- Janneken Floris iii l iii St. t'haren lijve vervallen v Augustij 1652 bij quitan., iii l iii St.
- (Bij sluiten van quitenn. geroijeert) Geertruijt Aerts iii l t'sirs. t'haren lijve vervallen xiiii Augustij 1652 bij quitan., iii L

Andere lijfrenten verkocht inden Jare xv.c xcv omme redenen als opt Cappl. van(de) losrenten folio [-] verkocht is gelijcken jare als dese verhaelt.
- Nicolaes van Naerden lxxii l t'siaerts t'sijner lijve vervallen i Januarij 1652 bij quitant., lxxi L.
- Sara Jacob Frans Wittens dr. vi L t'siaerts t'haren lijve vervallen alsvooren bij quitant., vi L.
- d'heer Corn. de Beveren Ridder etrc. l l t'sirs. t'sijnen lijve vervallen p.a Martij 1652 bij quitan., l L.
- Jeronimus de Backere Jeronimus iii.c L t'siaerts t'sijnen lijve vervallen xxiiii October 1652 bij quitant., iii.c L.
- Joffr. Hendrica van Duvenvoorde l L t'siaerts t'haren lijve bij borgemr. en(de) regeerders deser Stede haer tot een pilgifte geordonneert opt corpus deser Stede, vervallen xxv October 1652 bij quitan., l L.

Andere lijffrente verkocht inde jare xvi.c een omme redenen hiervooren folio [-] opt capll.e van(de) losrenten verhaelt, den pen. seven.
- Sara Jacob Frans Wittensdr. iii L t'sirs t'haren lijve vervallen xxiiii Jannuarij 1652 bij quitant., iiii L.
- Abraham van(de) Corputh Isacxs xv L x St. t'siaerts vervallen alsvooren t'sijnen lijve bij quitant., xv L. x St.
- Alith Adriaens xii L t'haren lijve vervallen xxi maert 1652 bij quitant., xii L.
- Grietke Wrs. xxviii l t'sirs. t'haren lijven vervallen i Meij 1652. (Alsoo de Jare 1639 tot 1643 .. sijn gepasseert op debet quiten. sulcx gepresumeert wert desen persoon ... te sijn, soo wert dese parthije alhier niet vuijtgetr... werden, dient alhier voor Memorie; het jaer 1643 is tegens d'erffgen. van heer Thesaurier Nijssen geproffiteert bij liquidatie van xi Julij 1652.)

Andere lijfrenten staende op twee lijve den pen ses, bij spetiale acte bij mijn E heeren vergunt inde reeckeninge d'ao. 1601 folio [-] breeder verhaelt.
- Andreas van(de) Corputh C L t'siaerts t'sijnen lijve vervallen viii december 1652 bij quitan., x L.

Andere lijffrenten verkocht inde Jare xvi.c vier [1604].
- Alith Ad. Jansdr. xxxvi L t'siaerts t'haren lijve vervallen lesten meij 1652 bij quita., xxxvi L.
- mr. Rochus van Hoonaert lxxv L t'siaerts te lijve van Maria sijnde dr. vervallen ix junij 1652 bij quitan., lxxv L.
- Willem van Gouthoeven xxv L t'siaerts t'sijnen lijve vervallen lesten Meij 1652 bij quitant., xxv l.
- Alith Adn. Jansdr. xvii L en(de) noch ix L t'sirs t'haren lijve vervallen xviii Augustij 1652 bij quitatn., xxvi L.
- Willem Pijl Wms l l t'siaerts t'sijnen lijve vervallen ix September 1652 bij quitant., l L.
- Maria Elisabeth en(de) Margriet mr. Franchois Kegelings dus elcx xxv L t'siaerts t'haren lijve vervallen xii november 1652 bij quitant., lxxv L.
- Sara Jacob Frans Wittens wed.e vi L t'siaerts t'haren lijve vervallen lesten September 1652 bij quitant., vi L.
- Jofft. Adith Berck l L t'haren lijve vervallen xvii december 1652 bij quitant., l L.
- d'heer mr. Corn. van(de) Loo l L t'sijnen lijve vervallen alsvooren bij quitant., l L.

Andere lijffrenten verkocht ao. xvi.x vijff [1605] ter ord. van(de) Camere
- Voor Agneta Berck tr lijve van Sabina Edmont l L t'siaerts vervallen ii April 1652 bij quitant., l L.
- heer Joan Berck ridder bij lii St. vi Sc. t'sirs. ten lijve van Dorothea sijne dr. vervallen den xv Meij 1652 bij quitant., vii l ii St. vi Sch.

Anderen lijffrenten vercoft in den jare xvi.c ses [1606] ter ord. van(de) Camere
- Lijsken Soons Impotent xviii L t'siaerts t'haren lijve vervallen xx April 1652 bij quitant., xviii L.
- Catarina Mo vi L t'sirs. t'haren lijve vervallen x April 1652 bij quitan., vi l.

Andere lijffrenten verkocht ao 1607 ter ordonnantie van(de) Camere
- d'heer Dirck en Joffr. Cornelia Dammerts t'elcx lijve Cl t'siaerts vervallen ii februarij 1652 bij quitant., ii.c L.
- Janneken Thonis van Utrecht xxv L t'sirs tharen lijve vervallen xxv April 1652 bij quitant., xxv L.
- Martijntgen Anthonis xii l x St t'siaerts te haren lijve vervallen xxvii april 1652 bij qutiatn., xii l x St.
- Frans Baltens lxxv L t'sirs. t'sijnen lijve vervallen xv Meij 1652 bij quitant. lxxv L.
- en(de) noch totten xii Augustij 1652 ten welcken dage hij is ouerlede, xviii l xv St.
- Anneken en(de) Claes Geerits brouwer tot Schoonhoven t'elcx lijve xii l x St. t'siaerts vervallen den xvii meij 1652 bij quitant., xii L c St (xxv L.)(Bij ... van quiten. ende attestatie de vita van Claes Geerits wert de helft van dese rente geroijeert)
- d'heer borgemr. Joan Berck Dircxs l L t'siaerts t'sijnen lijve vervallen i augustij 1652 bij quitant., l L.
- Maerten Adriaens t'sijnen lijve xxv L t'siaerts vervallen xiiii november 1652 bij quitant., xxv L.
- Claes en(de) Aert Arijens van Dongen t'elcx lijve vl I t'siaerts vervallen xviii december 1652 bij quitant.

Andere lijffrenten vercoft ao. xvi.c xiii [1613] den pen. thien ter ord. van(de) Camere.
- Asuerus Schut apoteecaris tot Gorinchem ter lijve van Pauwels Cornelis en(de) Jacomina Schut t'elcx lijve xxv L t'siaerts, vervallen xxvi februarij 1652 bij quitant., lxxv L.
- Lodewijck Bosschert l l t'siaerts t'sijnen lijve vervallen i April bij quitant., l L.

Andere lijffrenten verkocht inde jare xvi.c bij spetiale acte van mijn E heeren
- Maria, Elisabeth en(de) Margaret mr. Fransois Kegelingsdrs t'elcx lijve xxv L t'siaerts vervallen xiiii augustij 1652 bij quitat., lxxv L.

Andere lijffrenten verkocht inde jare 1623 ter ordonnantie van mijn Ed. heeren
- (leste betal.) mr. Joost van Gouthoeven l L t'sirs. te lijve van Claes Joosten Cock sijnen soone vervallen xix Meij 1652 bij quita., l L.
- en(de) noch totten 30 julij 1652 ten welcke dage Claes Joosten is overleden, x L vii St. x Sch. v b.

Andere lijffrenten verkocht in den jare 1624 ter ordonnantie van(de) mijn E heeren
- Corn. Roelants t'sijnen lijve bu L t'siaerts vervallen ii September 1652 bij q.tie, vi L.

Andere lijffrenten verkocht inde jaren 1627, 1628, 1629, 1630 en(de) 1632)
- Claertgen Wijnants xxv L t'siaerts ten lijve van haren soone Jacob Cornelis vervallen xxi feb. 1652 bij quitant., xxv L.
- (leste betal.) mr. Joost van Gouthoeven ten lijve van Nic(o)laes van Gouthoeven l L t'siaerts vervallen xvi meij 1652 bij quitant., l L.
- en(de) noch totten 30 julij 1652 ten welcke dage Nicolaes van Gouthoeven ouerleden, x L vii St. x Sch. v b.

Andere lijffrenten verkocht in de jaren 1636 en(de) 1637
- Franchois Palm Abrahams ii.c l L t'sirs. t'sijnen lijve vervallen xi.e december 1652 bij quitan., i.c l L.
- (Obitt den ii Martij 1653) Heijltge Frans wed.e van Jacob Prs. Alevenwel lxxii l t'siaerts t'haren lijve vervallen i.e Meij 1652 bij quitan., lxxii L.
(v.s S.a van Lijfrenten)

[6][folio 60vs] Anderen Vuijtgeven van Intresten verloopen op seeckere pen. bij de heer Leonard Sijberts van(de) Hatert thesaurier op intrest gelicht tot maeckinge van(de) nieuwe haven

(Volcht wel voorgaende rekeninge desen en aengetogen parthijen vuijtgesondert ader anders voor hooff staet)
- Geerit Arijens Plaet een jaer intrest van x.v L vervallen x October 1652 bij quitan., xl L.
- Asuerus Schut een jaer intrest van xv.c L vervallen vii november 1652 bij quitant., lx L.
- Pieter Corns. Swanenburch een jaer intrest van vi.c L vervallen i april 1652 bij quitant., xxiiii L.

Anderen intrest van(de) Capitalen die verantwoort sijn inde xviii reeckenn. van(de) heer Arent Maertens van(de) oorlogs saecken geeijnt den lesten december 1625 folio 21, 22 en(de) 23
- doch geeft armen van molenaersgraeff een jaer intrest van xiiii.c L vervallen xxviii november 1652 bij quitan., lvi L.
- Elisabeth Adam van Esenveltsdr. een jaer intrest van xiii.c L vervallen xviii december 1652 bij quitan., lii L.
- Geertje Joppen een jaer intrest van v.c L vervallen xxvii december 1652 bij quitan., xx L.
- Jan Wms moutmr. een jaer intrest van vi.c vervallen xi januarij 1652 bij quitan., xxiiii L.
- de armen in Papendrecht een jaer intrest van x.v L vervallen xxi december 1652 bij quitan., xl L.
- t'oude vrouwenhuijs een jaer intrest van x.v L vervallen x.e Januarij 1652 bij quitant., xl L.

Andere intresten op seeckere capitalen daervan inde derde reeckenn. van heer thesaurier Teresteijn folio xl et ultra is verantwoort
- d'heer Michiel Feltrum als boeckhouder van(de) rijnsche wijncoopers een jaer intrest van x.v L vervallen ii Julij 1652 bij quitan., xl L.
- de h: Geest ter grootekerck een jaer intrest van viii.x L vervallen iii Julij 1652 bij quitant., xxxii L.
- t'Weeshuijs alhier een jaer intrest van xv.c L vervallen vii Julij 1652 bij quitan., lx L.
- Laurens Sijmons een jaer intrest van viii.c L vervallen x Julij 1652 bij quitan., xxxii L.

Andere intresten van(de) Capitalen inde leste reeckenn. van(de) heer thesaurier Teresteijn folio xl et ultra verantwoort
- de h: Geest ter grootekerck een jaer intrest van xii.c L vervallen i.e februarij 1652 bij quitan., xlviii L.

Andere intresten daervan de capitalen inde eerste reeckeninge van(de) heer thesaurier Back folio xl recto et verso sijn verantwoort
- de weeskinderen van Jan Stoffels in Ottel.t [Ottoland] een jaer intrenst van iiii.c L vervallen x.e meij 1652 bij quitn., xvi L.

Andere intresten op seeckere capitalen daervan in de naestleste reeckeninge van(de) heer thesaurier Back folio xliiii recto et cerso is verantwoort.
- Corn. Arijens in Papendrecht ten behoeve van(de) kinderen van Jan Bastiaens den oude een jaer intrest van vi.c L vervallen den xxiiii november 1652 bij quitan., xxiiii L.
- Jan Bastiaens en(de) Geer Dircxs als voochden van(de) kinderen van Jan Bastiaens den oude een jaer intrest van xi.c L vervallen alsvooren bij qutiant., xliiii L.

Andere intresten daervan de capitalen verantwoort sijn in de leste reeckenin. van(de) heer thesaurier Back folio xl et ultra.
- Willemken Wrs. [Wouters] een jaer intrest van vi.c L vervallen xi april 1652 bij quitan., xxiiii L.
- Lijntgen Corns. wed.e van Wouter Cleijs een jaer intrest van vi.c L vervallen xxv Junij 1652 bij quitant., xxiiii L.
- Neeltge Aerts Dura in Papendrecht een jaer intrest van iiii.c vervallen xxv junij 1652 bij quitan., xvi L.
- Anneken Lauwen w.e van Dirck Meeus een jaer intrest van iiii.c L vervallen xvii Junij 1652 bij quitan., xvi L.
- Corn. Jan Damen een jaer intrest van c.v L vervallen xviii Julij 1652 bij quitan., xx L.
- Geurt Face van Elslo een jaer intrest van c.x L vervallen bij vii Augustij 1652 bij quitan., xl L.
- Pleuntge Jan Damen een jaer intrest van iiii.c L vervallen xvi Augustij 1652 bij quitan., xviii L.
- Dirck Corns. een jaer intrest van vi.c. en(de) noch van i.c L beijde vervallen vii September 1652 dan is in langen tot niet gevordert dus, memorie

Anderen intresten daervan de Capitalen in de reeckenn. van(de) heer thesaurier Terensteijn folio xli recto et verso d'ao. 1627 sijn verantwoort.
- Franchois Walraven een jaer intrest van ii.m L vervallen i augustij 1652 bij quitant., lxxx L.

Anderen intresten van seeckere capitalen daervan in de reckeninge van(de) heer thesaurier Joan Berck van(de) reparatien d'ao. 1634 folio 35 verso is verantwoort, door expresse ordere van mijn E heeren gelicht, soo tottet vuijtdiepen van(de) houtbergenisse als tot subsidie vant voors. Comptoir.
- t'Weeshuijs binnen deser Stede in plaets van Hijbrecht Jans, Dirck Geerits, Janneken Jacobs en(de) Margriets Jans, een jaer intrest van iiii.m L vervallen xi September 1652 bij quita., Clx L.
(vi.e S.a van Intresten)

[7][folio 63vs] Andere Vuijtgeeff van oncosten opte verpachtingen van stadts goederen en(de) maeckelardien blijckende bijde contrerolle bij Schepenen daervan gehouden dienen hier ouerlevert, mitsgaders van(de) presentie gelden, die bij de camermrs. mijn E. heeren gedistribueert sijn, mede de presentiegelden die bij den Secretaris van(de) hove en(de) vierschare van Suijthollant, opte ordinaris rechtdagen en(de) extra ordinaris vergaderingen gedistribueert sijn, en(de) t'geene men de borgemr. van(de) gemeente wegen bij sloote van reeckeninge Schuldich is gebleven

- (Blijckt bij de Contrerolle) Eerst alle d'oncosten ofte den treckpen. gestelt op ten bierexchijns deser Stede, ingegaen p.a Augustij 1652 voor een geheel jaer, ii.c L.
- opte wijnen ingegaen p.a [= prima] October 1652, xxxvi L.
- opten asijn, vi L.
- open brandewijn, vi L.
- makelardie van sout, xii L.
- van(de) Wijnen, xxiiiii L.
- Cranen, xxx L.
- T'weet, niet
- Schalijen, iii L.
- opte Slagroede, xxiiii L.
- molensteenen, xii L
- olij en(de) zeep, vi L.
- laeckenen en(de) wanthalle, iiii L.
- turff en(de) branthout, C L.
- bierexchijns binnen de halve mijle, xviii L.
- opte verpachtinge van(de) thienden van(de) Merwede, xiiii l.
- d'oncosten opte verpachtinge van Stadts lantpachten, viii L xiiii St.
- (Bij quitant.) noch andere oncosten gevallen opte verpachtingen voor bieren bij qtie vii L ii St.
s'heeren dienders xxxiiii St. = viii L xvi St.
noch andere oncosten gevallen in Julij en(de) September
voor bier bij quitan., vii L xii St.
s'heeren dienste van dese verpachtin. en vant gemael, bieren, fruijct en(de) t'adsisteren iii L viii St
de Clercq van(de) thesaurier voort Schrijven van viermael acht billietten van dese verpachtin., xxxii St
= xi L xii St.
- (Blijckt bij drije rekeninge als inde text) ter ordonnantie van(de) Camere juditiele eser Stede betaelt aen mijn E heeren deser Stede, door Joan van Nuijssenburch en(de) Joan Reijns Camerwaerders der delver stede, aen distributiegeleden dat men t'elcker teelte betaelt aen mijn E heeren van(de) Gerechten outrade en(de) achten voor hare vacatien opte ordinaris rechtdagen en(de) extra ordinaris vergaderinge, eerst van(de) teelte ingegaen den xix november 1651 en(de) geeijnt den ix.e maert 1652 volgens de reeckenn. van(de) Camere mrs., mette vacatien in den gedinge als anders, ii.c xxxvi L i St.
Noch van(de) teelte ingegaen den ix Maert 1652 en(de) geeijnt den vi Julij 1652, ii.c ii l vii St.
Noch van(de) teelte ingegaen den lesten julij 1652 en(de) geeijnt den 23 november 1652, ii.c xiii l xvi St.
Comt samen bij drije quitant., vi.c lii l iiii St.
- betaelt aen(de) de heer Joan Berck Dircxs borgemr. deser Stede ouer soo veel sijn E te boven comt meer teelte sijns borgemrs. ampt vervallen den ixe maert 1652, bij quitant de Somme van lxviii l ix St.
- D'heer Borgermr. Ruijsch blijft aen(de) Stadt schuldich van(de) teelt verschenen den 6 Julij 1652 d'penn van 140 l 15 St. waer van hier vooren folio 42 is ontfanck wert verantwoort sulcs hier voor memorie;
- betaelt aen(de) heer mr. Coenraet Ruijsch borgermr. deser Stede ouer soo veel sijns te boven comt in teelte sijns borgermrs. ampt, vervallen den 23 November 1652 bij rekening, xlviii L xv St. vi Sch.
- (Bij quitan.) betaelt aen(de) heer mr. Pieter de Rovere heeren van Hartigsvelt bailliou van Suijthollant etc. de Somme van t'sestich ponden te xl groot(t)en, in betalinge van(de) presentie gelden van(de) mannen van(de) hoven en(de) Vierschare van Suijthollant opte ordinaris rechtdagen en(de) extra ordonaris vergaderinge voor een jaer vervallen p.a november 1652 bij quita., lx L.
- opte verpachtin(ge) van(de) Visserie van(de) Merwede gedaen in den jare 1651 is aen(de) omstanders tot een foije vereert xl die geommiteert sijn inden jare 1651 in vuijtgeven te brengen dus hier, x L
(vii.e S.a van Oncosten van verpagtinge als anders)

[8][folio 65vs] Anderen Vuijtgeven van Reijscosten en(de) vacatien van mijn E heeren pensionaris Secretaris en(de) Camermrs. deser Stede, ouer de jare xvi.v tweenvijftich.

- betaelt aen(de) Ed: heeren Corn. van BEVEREN ridder, heere van Strevelsoeck, westijselmonde, linde etc outborgermr. deser Stede, ouer verscheijden reijscosten en(de) vacatien bij sijn Ed: gehadt ter dachvaert van(de) Ed. groot Mog: heeren Staten van hollandt en(de) Westvrieslant, ten dienste deser Stede, bij decl.e, ord.e en(de) quitant. de Somme van, Memorie;
- (Bij declaratie ordonnatie Quitantantie van desen aengetogen parthijen vuijtgesondert daer anders voor hooff staet) betaelt aen(de) heer mr. Jacob de WITT outborgemr. deser Stede, de Somme van elff hondert drij en dertich ponden ix St. te xl groo(te)n, ouer reijscosten en(de) vacatien bij sijn Ed: gehadt ter dachvaert alsvooren bij decl.en ord.tie quitan. de voors. xi. C xxxiii l ix St.
- betaelt aen(de) heer mr. Abraham van BEVEREN heere van Oost en Westbarendrecht outburgemr. deser Stede ouer reijscosten en(de) vacatien bij sijn Ed: gehadt ten dienste deser Stede bij decl. ord. en(de) quitan., de Somme van Cxxxviii l ii St.
- Betaelt aen(de) heer Jacob van(de) CORPUTH de Somme van vier hondert tween vijftich ponden xiiii St. vi.e ouer reijscosten en(de) vacatien bij hem gehadt ter dachvaert alsvooren bij decl.tie, ord.ie en(de) quitan., iiii.c lii l xiiii St vi sch.
- betaelt aen(de) heer Dirck DAMMERT ouer reijscosten en(de) vacatien bij hem gehadt ter dachvaert alsvooren bij decl.ie, ord.tie en(de) quitan. de Somme van iiii.c xlii l xvi St.
- betaelt aen(de) heer Anthonis REPELAER ouer reijscosten en(de) vacatien bij hem gehadt ter dachvaert alsvooren bij decl.tie, ord.tie en(de) quitant., de Somme van Clxxv L xvi St.
- betaelt aen(de) heer Alewijn HALEWIJN ouer reijscosten en(de) vacatien bij hem gehadt ter dachvaert alsvooren bij decl., ord.tie en(de) quitant., de Somme van iii.c xxxvi L viii St. vi Sch.
- Betaelt aen(de) heer mr. Joan de WITT raedt pensionaris deser Stede, de Somme van twaelff hondert seven t'sestich ponden ix St. te xl grooten ouer verscheijden reijscosten en(de) vacatien bij hem gehadt ter dachvaert alsvooren, en(de) anders ten dienste deser Stede volgens vier decl.tie, ordonnantie en(de) quitan. de voors. Somme van, xii.c lxvi L ix St.
(viii.e S.a van reijscosten ende vacatien van mijn E heeren)

[9][folio 67] Anderen Vuijtgeeff van re(ij)scosten en(de) vacatien van(de) boden deser Stede

- (Bij declaratie, ordonnantie ende quitan. als inden tijt) Jacob van Rees Stadtsbode de Somme van een hondert tweet'sestich ponden ii St. te xl groo. ouer verscheijden reijscosten en(de) vacatien als anders bij hem gehadt ten dienste deser Stede, bij twee reijscedullen ord. en(de) quitan. voors. Clxii L. ii St.
- Frans Mol bij vier Cedulle ord.ie en(de) quitan., iii.c xxi l viii St.
- Jan Muijs bij thien Cedullen ord.tie en(de) quitan., v.c xi L. vi St.
- Pieter Cools bij drij cedullen ord.tie en(de) quitan., ii.c xxv L xvii St.
- Jooris van Hoovorst bij ses Cedullen ord.tie en(de) quitan., iii.c lxxxii L.
- Abraham Mens Stadtsbode bij twee cullen ord.tie en(de) quitan., Cviii L. viii st.
- Jacob van Rees, Frans Mol en(de) Jan Muijs bij declaratien ordonn.tie en(de) quitan., xxii l xiiii St.
(ix.e S.a van Reijscosten van Stadts Bodens)

[10][folio 67vs] Andere Vuijtgeeff van defroijementen aen verscheijde heeren ter eeren van(de) Stadt gedaen

- (Bij Declaratie ordonn. en quitan. als inden text vuijtgesondert hier anders voor hooff staet) Betaelt aen(de) heer Geerard Noeij de Some. van een hondert achtendertich ponden xii St. te xl groo(te)n, ouer leverantie van verscheijde rijnsche wijnen ten behoeve deser Stede bij decl.tie ord.ie en(de) quitan., de voors. Cxxxviii L xii St.
- betaelt aen Sr. Jacob Weller ouer geleverde rijnsche wijnen ten behoeve deser Stede, bij decl. tie ord.tie en(de) quitan. de Somme van, Clxxvii L. ii St.
- betaelt aen Abraham van Nuijssenburch waert int St. Jooris doel, ouer soo veel t'sijnen huijse bij de hrn. achten is verteert op hare maeltijden bij decl.tie ord.tie en(de) quitan. de Somme van, iii.c liii L xviii St.
- betaelt aen(de) wed.e van Jacob Bisschop waerdinne inde Pauw, ouer verscheijden teeringen defroijementen van Stadts wegen t'haren huijse gedaen bij decl.ie, ord.tie en(de) quitan., de Somme van iiii.c xlviii L iiii St.
- betaelt aen Mattijs Paus waert in de Toerlast ter saecke voorts bij decl. ord. en(de) q.tie de Somme van Cxxiii L.
- betaelt aen Jan Sam Jacobs ouer lerantie van rijnsche wijnen ten behoeve deser Stede, bij decl. ord. en(de) quitan. de Somme van Cxlv L xii St.
- betaelt aen Johan van(der) Heijden ouer geleverde wijnen ten behoeve alsvoren bij decl.tie ord.tie en(de) quitan., de Somme van, xlix L ii St. vi Sch.
- betaelt aen Cornelia Stoop conchergesse vant Stadthuijs ouer soo veel bij mijn E. heeren is verteert opt Sluijten van(de) reeckenn. van(de) hrn. thesauriers, en(de) Francken bij twee decl.tie ord.tie en(de) quitan., Samen Cxi l x St.
- betaelt aen Aelbert Harinck pachter van(de) impost opte wijnen, ouer de exchijns van verscheijden wijnen van Stadts wegen inden jare 1652 geconsumeert, bij decl. tie ord.tie en(de) quitan., de Somme van liii l v St.
(x.e S.a van Defroijementen)

[11][folio 68vs] Andere vuijtgeeff van weddens die jaerlicx betaelt werden aen(de) Schutterien van(de) Cruijsbooch, cloveniers en(de) heele haecx

(Volcht wel voorgaende rekening deser ende aengetogen parthijen vuijtgesondert daer anders voor hooff staet bij quitan.)
- de Schutterie van(de) Cruijsbooch alsmede de twee naervolgen(de) Schutterien sijn volgens de resolutie van mijn E hrn. van gerechten, outraden en(de) luijden van(de) achten deser Stede, toegeleijt elcx de Somme van twee hondert ponden te xl grooten omme alle haer daermede hare maeltijden verbriefinge van deeckens en(de) andere vergaderinge te houden, volgens acte van mijn E hrn. in date ii meij xvi.c twee [1602] vuijt crachte van weclke acte dese thesaurier heeft betaalt, aen(de) heer Adriaen van Dorsten als deecken en(de) boeckouder van(de) Cruijsbooch bij quitan., ii.c L.
- aen Corn. Wens als deecken en(de) boekchouder van(de) Cloveniers bij qutian., iic. L.
- aen(de) heer mr. Matthijs Berck heere van Godtscalcxoort als deecken en(de) boeckhouder van(de) heele haecx bij q.tie, ii.c L.
- de drie dienders van(de) Schutterien hebben elcx jaerlicx voor haren exchijns acht gulden, vervallen lesten december 1652 bij qutian., xxiiii L.

Anderen Vuijtgeeff van Weddens die jaerlicx betaelt werden aen diversche persoonen, officiers deser Stede en(de) dit voorden jare xvi.c twee en(de) vijftich.
- (ordinaris) de acht reeckenmrs. gecommitteerden ten beleijden van(de) Stadts saecken mette Secrs. en(de) camerw. van(de) thesaurie, van dese reeckenn. te hooren en(de) Sluijten, xxvii L.
- dese thesaurier is volgens resolutie van mijn E heeren toegeleijt sijne weddens voor desen jare, ii.c L.
- denselven voor pampier, pennen en(de) inct in sijn comptoir verbesicht, xii l.
- d'heer Joan BERCK borgemr. deser Stede ouer vier maenden weddens als gecommitteerde ten beleijde van(de) Stadts saecken vervallen de ix.e maert 1652 bij quitan., l L.
- d'heer Coenraedt RUIJSCH ridder etc borgemr. deser Stede ouer acht maenden weddens als gecommitteerde ten beleijde der Stadts Saecken vervallen den xxiii.e november 1652 bij quitan., c L.
- d'heer Jacob van(de) CORPUTH een Jaer weddens als gecommitteerde ten beleijde van(de) Stadts saecken vervallen lesten december 1652 bij quitan., lxxv L.
- d'heer Jacob STOOP een gelijck haer weddens vervallen lesten december 1562 bij quitan. lxxv L.
- d'heer Geerard NOEIJ een gelijck jaer weddens vervallen alsvooren bij q.tie, lxxv L.
- d'heer Alewijn HALEWIJN een gelijck haer weddens vervallen alsvooren bij q.tie, lxxv L.
- d'heer mr. Matthijs BERCK eerste raedt pensionaris deser Stede een jaer weddens vervallen alsvooren bij quitan., vi.c L.
- denselven als secretaris deer Stede een jaer weddens vervallen alsvooren quita. cl L.
- denselven voor sijn Salaris van(de) thesauriers reeckenn. te teijckenen en(de) appostilleren vii L x St.
- denselven voor sijn salaris en(de) ordinaris schrijffpampier, t'welck hij verbesicht in de Stadts saecken en(de) oock in de Saecken van(de) Godtshuijsen en(de) van(de) brieven vant gewasch van Suijthollant en(de) moerbrieven bij quitan., c L.
- d'heer mr. Joan de WITH raedt pensioaris deer Stede een jaer weddens vervallen alsvooren bij quita., xii.c L.
- d'heer Blasius van HAERLEM Secrs. van(de) weescamer deser Stede, de Somme van veerthien hondert achten veertich ponden te xl groo(ten), als iii.c L. ouer een jaer weddens van vier hrn. weesmrs. vi.c L. ouer een jaer weddens van(de) voors. Secrs. iii.c L. ouer een jaer weddens van Joan VEECKEMANS clercq van(de) voors. camere, l L ouer een jaer weddens van Gijsbrecht van DALEN voor sijne comparitie en(de) de verdere Cxcviii L. ouer een jaer weddens van Joan VERVOORN camerw.e van(de) voors. camere, alle vervallen lesten december 1652 bij quitan., xiiii.c xlviii L.
- d'heer Corn. van ESCH secretaris van(de) camere van(de) thesaurier een jaer weddens vervallen alsvooren vii quitan., iii.c L.
- do. Gosuinus BUIJTENDIJCK dienaer des goddelicken woorts alhier, ouer een jaer weddens van sijnen dienst de kercken dienaeren alhier bij mijnen E heeren van Stadts wegen Jaerlicx toegevoecht vervallen alsvooren bij quitan., v.c L.
- do. Petrus WASSENBURCH een gelijck haer weddens vervallen alsvooren bij quitan., v.c L.
- do. Hendricus DEBBITS een gelijck haer weddens vervallen alsvooren bij quitan., v.c L.
- di. Isacus LYDIUS een gelijck jaer weddens vervallen alsvooren bij quitan., v.c L.
- do. Jacobus LYDIUS een gelijck jaer weddens vervallen alsvooren bij quitan., v.c L.
- do. Casparus STAPHORSTIUS een gelijck jaer weddens vervallen alsvooren bij quitan., v.c L.
- do. Jacobus BORSTIUS een gelijck jaer weddens vervallen alsvooren bij quitan., v.c L.
- Robbrecht PAGET dienaer inde engels gemeente alhier ouer een jaer huijshuren vervallen i October 1652 bij quita., cl L.
- de rentmr. vant Classis ouer een jaer subsidie bij mijn E heeren t'selve toegevoecht vervallen xxiiii October 1652 bij quita., c L.
- Abraham STOOP Clercq van(de) hr. thesaurier een jaer weddens vervallen lesten december 1652 xxx L.
van(de) reeckenn. en(de) t'dubbelt vandien te schrijven, xli L. x St.
van(de) blaffert en(de) t lijfrenten boeckt te schrijven, iiii L. x St.
van(de) tholreeckenn. te schrijven die nu bij dese is gecomprehendeert, xiiii L.
voor pampier, comparikelen en daertoe alsmede totte reeckenn. van(de) reparatien xx L.
comt samen bij q.tie, cx L.
- Arent MUIJS Stadts procureur voor de camere juditiele deser Stede een jaer weddens vervallen alsvooren bij quitan., xii L.
- Gijsbrecht de JAGER Stadts procureur een gelijck haer weddens vervallen alsvooren bij quitan., xii L.
- mr. Joan de VRIES een jaer weddens van inte manen der Stadts lantpachten erfschijns etc en(de) huijshueren vervallen lesten december 1652 bij quitan., ii.c L.
- Jacob van SOMEREN een jaer weddens als Secretaris vant waterrecht vervallen alsvooren bij quitan., xxxvi L.
- do. Willem LANGLIJ een jaer weddens als ordinaris medicijn deser Stede vervallen alsvooren bij quitan., ii.c L.
- denselven als professor in de anatomie een jaer weddens vervallen, alsvoren bij quitan., ii.c L.
- denselven als extra ordinaris is medicijn deser Stede een jaer weddens vervallen xiiii novemb. 1652 bij q.tie, lxxii L.
- do. Adriaen van SOMEREN ordinarus medicijn deser Stede een jaer weddens vervallen lesten december 1652 bij qutian., ii.c L.
- do. Joan de JONGH extra-ord. medicijn deser Stede een jaer weddens vervallen xii Januarij 1653 bij quitan., lxxii L.
- do. Sebastiaen HOOGENDIJCK een jaer weddens als extra ordinaris medixijn vervallend en lesten december 1652 bij quitan. lxxii l.
- do. Joan Geuers een gelijck jaer weddens vervallen alsvooren bij quitan., lxxii L.
- do. Bernard Pandelaer een gelijck jaer weddens vervallen lxxii L.
- (....) mrs. Abraham van Staveren, Hendrick van(der) Thuijnen en(de) Joan Bol chirurgijns deser Stede een jaer weddens vervallen lesten december 1652 bij quitan., iiii.c L.
- mr. Sasbout Corns. SOUBURCH een jaer weddens als operateur vervallen xiiii julij 1652 bij quitan., c l.
- (Obitt) mr. Abraham van STAVEREN pestmr. negen maenden weddens vervallen xxviii Augustij 1652 bij quitan., ii.c xxv L.
- Hendrick Matthrs, Hendrick Jans en(de) Reijnier Reijniers cellebroers int h: geesthuijs deser Stede een jaer weddens vervallen lesten december 1652 bij quitan., cxliiii L.
- desen thesaurier heeft betaelt tot onderhout van(de) latijnsche Schole binnen deser Stede eerst aen Joannes RAMPIUS rector een jaer weddens vervallen lesten december 1652 bij quitan., viii.c L.
- denselven tot betaelinge van(de) praemien onder de studenten te distribueren in de Scholen vervallen i September 1652 bij quitan., c L.
- Joan COCH Conrector een jaer weddens vervallen lesten december 1652 bij quitan., v.cl L.
- ouer c tonnen turff hem jaerlicx toegevoecht bij acte en(de) quitan., xxx L.
- Joan VOSSIUS derde mr. een jaer weddens vervallen alsvooren bij quitan., v.c L.
- Petrus SCHIRTEN een jaer weddens als vierde mr. vervallen alsvooren bij quitan., iiii.c l L.
- aen(de) selven voor soo veel hem extra-ord. is toegevoecht bij appostille van mijn heeren en(de) quitan., c L.
- Pieter van GODEWIJCK vijffde mr. een jaer weddens (daerinne begrepen xxv L. omme de kinderen de vragen aff te hooren) vervallen alsvooren bij quitan., iii.c xii L.
- over een jaer augmentatie van sijn gagie vervallen als vooren bij quitantie, l L.
- denselven tot augmentatie van sijne gagie vervallen xxix november 1652 bij quitan., l L.
- en(de) ouer een jaer huijshueren vervallen ie October 1652 bij quitan., c L.
- (Den verhooginge ... 1652) Anthonij van TEREUWE Schrijffmr. inde latijnsche Schole een jaer weddens vervallen lesten december 1652 bij quitan. en(de) acte, iii.c L.
- Anthonis OOMS Coster in den Augustinenkerck en jaer weddens vervallen alsvooren bij quitan., Cxxxviii L.
- Cornelia STOOP conchergesse vant Stadthuijs een jaer weddens vervallen alsvooren bij quitan., cl l.
- de seven Stadtsboden een jaer weddens vervallen alsvooren bij quitan., viii.c xl L.
- en(de) voor de gans opten verloren maendach en(de) vrijdom van(de) Exchijns van twee tonnen bier van Stadts wegen bij quitan., viii L.
- Joan VERVOORN camerw.r van(de) camer van(de) thesaurier een jaer weddens vervallen lesten december 1652 bij quitan., vii L.
- Jacob van REES dienaer van(de) luijden van(de) achten een jaer weddens en(de) hoochtijtgelt vervallen alsvooren bij quitan., xxiii l xii St. vi Sch.
- Lucas van HEREL Cipier over een jaer winterbrant, xviii L.
- Corn. Dircxs brantemmerma. een jaer gelt van v.c brantemmers tot iii.e t'stuck, xxxvii L. x St.
- Janneken Wms. [Willems] van MEIJBURCH ordonaris stadts vroevrouwe een jaer weddens vervallen lesten december 1652 bij quitan., ii.c xxv L.
- Elisabeth Jans vroevrouwe een Jaer weddens vervallen xxiii december 1652 bij quita., lxxii L.
- Lijntge DIRCX vroevrouwe een jaer weddens vervallen xv december 1652 bij quita., lxxii L.
- (Bij ... van mijn heeren vande gerechte ten ... 1652) Elisabeth de Kemper vroevrouwe negen maende weddens vervallen xxv december 1652 bij quitan. liiii L.
- Janneken Melis buijten vroemoer een jaer weddens vervallen lesten december 1652 quitan., lxxx L.
- Anthonij van BEAUMONT Controlleur van(de) affslach van(de) visse een jaer weddens vervallen alsvoren bij quitan., c L.
- de brootsusteren deser Stede de conventualen vuijt sonderlinge gratie toegeleijt vervallen alsvooren bij quita., lxxii L.
- de wed.e van Arent van(de) PUTTEN gewesen sieckenbesoecker is voor vier jaren tot een subsidie jaerlicx toegevoecht lxxv L comt hier overt i.e iiii.e jaer vervallen den 1 Martij 1652 bij quitan., lxxv L.
- (bij quitan. van 100 L; t'sedert ouergelevert) Jan Corns. MOL sieckenbesoecker een jaer weddens (mette huijshuere) vervallen xxii november 1652 bij quitan., iiii.c xxii L
- Gouert van WESSEM sieckenbesoecker een Jaer weddens (mette huijshuere) vervallen lesten december 1652 bij quitan., iii.c xxii l.
- denselven ouer een jaer weddens als voorleder in de Nieu(w)kerck vervallen xiii december 1652 bij quitan., lxxx L.
- d'heer Michiel FELTRUM boechouder van(de) rijnsche wijncoopers een jaer hueren van(de) wijncoopers cappelle vervallen ix Maert 1652 bij quita., xxv L.
- Dirck BARENTS een jaer weddens dat hij inde meij en(de) bamis marcten de nachtgasten in de wijncoopers cappelle helft opschrijven d'ao. 1652 bij quitan., vi L.
- Hendrick HECHTERMANS voorleser inde grootekerck een jaer weddens vervallen lesten december 1652 bij quitan., lxxx L.
- deselven over een jaer weddens van(de) kinderen de vragen aff te hooren vervallen i Augustij 1652 bij quitan., xxv L.
- de Commissaris vant broot haren secrs. en(de) dienaer een jaer weddens vervallen drij coningen 1652 bij quitan., Cxxxvii l x St.
- Nicolaes COLVIUS een jaer subsidie tot sijne studie hem bij mijn E heeren toegeleijt vervallen xxi october 1652 c L.
- Elisabet van HAERLEM w.e van Corn. de WITH Corns. een jaer weddens haer leven lanck bij mijn E heeren haer toegeleijt voort affstaen vant craenmr.schap vervallen halff julij 1652 bij q.tie, l L.
- (sij voortaen uijte reeck. gelaten) Nicolaes DICHTER Coopman een jaer huijshuren hem bij mijn E heeren toegeleijt in faveur van sijne neeringe van goutdraetmaecker vervallen xxiii Julij 1652 bij quita., niet;
- Damis van SLINGELANT Jans als rentmr. vant weeshuijs een jaer hueren vant gewesene packhuijs vant Weeshuijs nu geapproprieert totte engels kercke, vervallen den 1 Meij 1652 bij quitan., xxxvi L.
- Hendrick GOOSSENS ouer een jaer weddens vant luijen van(de) Zaelklock vervallen lesten december 1652 bij quitan., xxx L.

[folio 76] Weddens die buijten de Stadt betaelt werden
- mr. Dirck de JONGH advocaet voor den hove van hollandt een jaer weddens als advocaet deser Stede vervallen lesten december 1652 bij quitan., xii L.
- mr. Dirck GRASWINCKEL advocaet voor denselven hove een jaer weddens vervallen alsvooren bij quitan., xii L. (Alsoo desen is gepromoveert tot advocaet fiscael van hollant wert dit alhier doorgeslagen)
- mr. Joan de COCK advocaet voorden selven hove een jaer weddens vervallen iii feb.ijr 1652 bij quitan., xii l.
- mr. Joan van(de) ANDEL advocaet voor den selven hove een jaer weddens vervallen iiii november 1652 bij quitan., xi L.
- mr. Abraham PANDELAER adv.t voorden selven hove een jaer weddens vervallen xix meij 1652 bij quitan. xii L.
- mr. Willem van(der) DOES adv.t voorden selven hove een jaer weddens vervallen xv Meij 1652 bij quitan., xii L.
- (Leste betaelinge alhier sijn ampt heeft verlaten) Jacob de VILLEERS procureur voorden hove van Hollandt een jaer weddens als procureur deser Stede vervallen lesten december 1652 bij quitan., xii L.
- Gerrit de Rovre procureur voorde selve hove een jaer weddens vervallen xix meij 1652 bij quitan., xii L.
- den boven vant hoff van hollandt voor haer nieujaer, xxviii St.
den deurw. van(de) camere van(de) reeckenn. xviii St.
de Cipier van(de) middelpoort xxviii St.
de twee eerste deurwrs. van(de) camere van(de) reeckenn. xxviii St = v L ii St.
- de dr. van dr. Herman VERBIES een jaer huijshuijre dat sij in haren huijse inden Hage accomodeert de gedepeteerden deser Stede, vervallen den i Meij 1652 bij quitan., vii.c ix L iiii St.
- Jan Hendricxsz van STRALEN in plaetse van Clara van Rijswijck schoolmr. in Swindrecht een jaer weddens vervallen lesten december 1652 bij quita., lxxii L.
- de Schoolmr. in Hendrick IJdenambacht een jaer weddens vervallen alsvooren bij quitan., xxv L.
- de Schoolmr. inde Linde en(de) heeroude lantsambacht een jaer weddens vervallen 1 april 1652 bij quitan., xxv L.
- Nicolaes Matthijs Schoolmr. in Papend.t een jaer weddens vervallen 1 October 1652 bij quitan., xxxvi L.
- de Schoolmr. van Dubbeldam een jaer weddens vervallen lesten decemb. 1652 bij quitan., lxxii L.
- do. Gosuinus Buijtendijck dienaer des goddelick woorts alhier Clx l t'iaerts ten behoeve van twee studenten alumnius deser Stede tot coopinge van klederen en(de) boecken elcx lxxx L t'siaerts bij namen Petrus BUIJTENDIJCK en(de) Wijnandt van NIEUSTADT bij quitan., Clx L.
(xi.e S.a van weddens soo binnen als buijten de Stadt)

[12][folio 77vs] Anderen Vuijtgeeff van Ordonnantien van mijn E heeren van(de) Gerechten en(de) Borgemrs. en(de) gecommitteerden ten beleijde van(de) Stadts saecken van alderhande saecken

(Bij declaratie Ordonn. ende quitant. vuijtgesondert daer anders voor hooff staet)
- betaelt aen Corn. van Slingelant postmr. de Somme van tachtich ponden xvi St. te xl groo. ouert post van brieven van verscheijden plaetsen in de jaren 1650 1651 en(de) 1652 bij decl. ordonn. en(de) quitant. lxxx L xvi St.
- betaelt aen(de) wed.e van(de) heer Arent Walen de Somme van twee hondert vijff entwintich ponden ix St te xl groo. ouer leverantie van t'mantellaecken aen(de) hellebardiers van(de) hrn. Schout en(de) borgemr. deser Stede vervallen bamis 1652 bij decl. ord. en(de) quitan., ii.c xxv L ix St.
- betaelt aen Hendrick van ESCH boeckdrucker ii.c xl l iiii St. ouert drucken van verscheijden placcaten ordonnan. en(de) billietten ten dienste deser Stede bij decl. ord. en(de) quitan., ii.c xl l iiii St.
- betaelt aen Joan REIJNS camerwaerder deser Stede iiii.c xx l in betalinge vant mantellaecken aen(de) E heeren magistraten etc deser Stede, in den jaren 1652 gedistribueert, bij decl. ord. en(de) quita., iiii.c xx L.
- (Den iii.c xli L viii St. over gelevert papier etc sijn desen rendant in fine volgens de reeck. d'ao. 1651 fol: 82 op vuijtgeeff geleden dus alhier geroijeert) Betaelt aen Franchois Boels boeckvercooper iii.c xli L viii St. ouer leverantie van Schrijffboecken pampier, pennen, inct, lacq etc inden jare 1651 te dienste deser Stede gelevert bij decl. ord.tie en(de) quitan., iii.c xli l viii St.)
- betaelt aen Philips Mulheiser tot een vereeringe voorde dedicatie van seecker boecxken bij ord.ie en(de) quitan., xxv L.
- betaelt aen Wijnand van Nieustadt student inde h: theologie, ouer soo veel hem bij hem E heeren is toegeleijt over de dedicatie sijns theses, bij ord. en(de) quitan., xxvi L.
- betaelt aen Michael NICASIUS student ouer de dedicatie sijns theses aen mijn E heeren bij ord.tie en(de) quita., xxxvi L.
- betaelt aen Nicolaes COLVIUS student over de dedicatie sijns theses aen mijn E heeren bij ord.tie en(de) quita., xxxvi L.
- betaelt aen(de) boden deser Stede ouer verscheijden reijsen bij haer door ordre van(de) E heer borgemr. deser Stede gedaen ten dienste vant gemeenlant bij reijscedullen ord.tie en(de) quitan., Cxiiii L.
- betaelt aen Matthijs Cleppingh ses hondert sevenendertich ponden xv St. viii Sch. ouer de verpondinge van(de) Visserien en(de) landen in der heerlickheijt Merwede van(de) jare 1652 bij decl. ord. en(de) quitan., vi.c xxxvii l xv St. viii Sch.
- betaelt aen(de) predicant Buijtendijck, Lidius en(de) Staphorstius eenige classicale oncosten bij haer ao. 1652 verschoten bij quitan. de Somme van lvi L vi St.
- betaelt aen do. Jacobus LIDIUS voort geene Jonannes Maurus student was toegevoecht voorde dedicatie sijns theses aen mijn E heeren bij quitan., xxxvi L.
- betaelt aen do. Andreas COLVIUS voor eenige boecken in de Stadts bibliotheecque gestelt alsmede t'enige kerckelicke oncosten bij decl. ord. en(de) quitan., de Somme van Cliii L xiiii St.
- betaelt aen(de) kerckendienaren alhier lxi L vi St. ouer oncosten bij haer gedaen opte Sijnode tot Gornichem wegen eenige kerckelicke subs. bij decl. ord. en(de) quita., lxi l vi St.
- betaelt aen Isacq la ducq l L hem bij mijn E heeren toegevoecht ouer seeckere dedicatie aen haer E gedaen bij ord. en(de) quitan., l L.
- betaelt aen Esaijas Mesian clercq ter secretarie deser Stede, ouer t'geene hem bijde E hrn. van(de) gerechten toegevoecht voor eenige extra ordinaris besoignes en(de) depesches bij ord. en(de) quita., cl L.
- betaelt aen Cornelia STOOP conchergesse vant Stadthuijs soo veel haer is toegevoecht voor t'leveren van turff en(de) caerssen op eenige extra ordinaris toevallen bij req.te appostille en(de) quitan., lxxii L.
- betaelt aen Claes Dircxs hellebardier soo veel hem bij mijn E hrn. van(de) Gerechten is vereert tot een subsidie omme sijnen soon van den steen te doen snijden bij req.te ord. en(de) quitan., xxxvi L.
- betaelt aen Jan DINANT Coster van de Fransche kercke tot een Subsidie hem toegevoecht vermits sijne krancheijt en(de) hoogen ouderdom bij ord. en(de) quita., xxx L.
- betaelt aen Daniel EELBO notaris ouer Schrijffloon en(de) verdient salaris ten behoeve deser Stede, bij decl. ord. en(de) quitan., xxxiii L xiiii St.
- betaelt aen(de) kerckenraedt van(de) Westmaes soo veel haer bij mijn E heeren vereert voor een glaes in de kercke aldaer, bij req.te ord.tie en(de) qutian., lxxii L.
- betaelt aen Jacob ROGIERS pachter van(de) turff en(de) t'nieuwer branthout, de Some. van seven hondert een ent'seventich ponden xv st. te xl groo(te)n ouer den Exchijns van(de) turff en(de) branthout ten behoeven van(de) armen en(de) Godtshuijsen inden jare 1652 opgedaen tot vii Sch. v d. ijder tonne harden en(de) iiii sch. v d. ijder tonnen vriesen turff, volgens de billietten ten Comptoire van(de) thesaurie ouergelevert en(de) gevisiteert bij decl. ord. en(de) quitan., de voors. vii.v lxxi L. xv St.
- betaelt aen Aert Corns. de Heer xxv L. xvii St. vi Sch. ouer eenige pretensie die hij was hebbende, bij ord. en(de) quitan de voors. xxxv L xvii St. vi Sch.
- betaelt aen Claes Jans van Loteringe sieckenbesoecker l L ouer vijff weecken tractement t'sedert den 22 november totte lesten december 162 bij ord. en(de) quitan. de voors. l L.
- Betaelt aen Franchoijs Boers ii.c lxiii St. over leveantie van verscheijde schrijffboucken papier pennen en inct ten behouve deser Stede inden Jaer 1652 gelevert declaratie, ordonnantie ende quitantie, ii.c L xiiii St.
(xii.e S.a van Ordonnatien van mijn E heeren)

[13][folio 80vs] Anderen vuijtgeeff van Caersen ten behoeve deser Stede soo opte Stadthuijse als wachthuijsen gelevert
- Betaelt aen Achien Corn.s Rijsbergen de Somme van drije hondert sevenenveertich ponden xvi St iii Sch. te xl groo(te)n ouer leverantie van xi.c xiii pont Caersen tot vi. St. iii Sch. t'pont geconsumeert opte wachten aen(de) Sluijswachters, provoosten en(de) t'sedert den 1 meij 1652 totten lesten april 1653 bij decl. ord. en(de) quitant. iii.c xlvii L xvi St. iii Sch.
- Cornelia Stoop conchergesse vant Stadthuijs de Somme van achtien hondert ponden te xl grooten ouer leverantie van(de) turff, caerssen en(de) andere behoeften opt Stadthuijs en(de) elders volgens t'contract t'sedert p.a Meij 1652 totte lesten april 1653 bij quitan., xviii.c L.
- betaelt aen Sijmon de LENGH voor ses steen caersen bij hem aen Arijen Fleuren BOOM sluijter gelevert bij decl. ord. en(de) q.tie, x L x St.
- Michiel Meelis de VRIES over een jaer weddens van(de) Caersen opte wachten te dragen, vervallen lesten december 1652 bij quitan., x l vii L.
(xiii.e S.a van keersen als anders)

[14][folio 81] Anderen Vuijtgeeff van Coop van turff, bij den thesaurier ten behoeve deser Stede gekocht, omme opte wachten in de poorten als anders gebruijct te werden

- betaelt aen Jacob Geerits van Sevenhuijsen voor iiii.c xxxvi tonnen turff af vii St de tonnen Clxxlii St. voor opdragen en(de) biergelt xix L vi Sch. comt samen bij een beliet geverifieert bij Cornelia Stoop conchergesse vant Stadthuijs, Clsssis l ii St. vi Sch.
- betaelt aen Corn. Prs. van(de) Berch ouer cx L tonnen turff ad v St. ix.e de tonnen xl L. v St. voor opdragen en(de) biergelt vi l i St. comt samen bij een biliet geverifieert alsvooren, xlvi l vi St.
- betaelt aen Hendrick corns. van Bleijswijck ouer ii.c L tonnen turff ad v St. vi Sch. de tonne lxviii l xv St. voor opdragen en(de) biergelt x L i St. vi Sch., comt samen vii een billiet, lxxviii L. xvi St. vi Sch.
- Dirck Corn.s van Bleijswijck 194 tonnen
Abraham Huijgen aldaer 255 tonnen
= 449
comt samen iiii.c xlix tonnen ad v St. i Sch. v d. de tonnen facit Cxv L. x Sch. v d.
voor opdragen en(de) biergelt betaelt xvii L. xii St. ix Sch.
comt samen bij twee billietten geverifieert alsvooren, Cxxxii L. xviii St. iii Sch. v d.
- betaelt aen Corn. Pieters van BLEIJSWIJCK ouer xcii tonnen turff ad c St. iiii Sch. v d.(?) de tonnen li L xii St. voor opdragen en(de) biergelt bij lxii St. comt samen bij een biliet geverifieert alsvooren, lix L iiii St.
- Arijen Claes van Bleijswijck 336 tonnen
Hendrick Davits aldaer 350 tonnen
Corn. Corn.s aldaer 330 tonnen
Leendert Pieters aldaer 212 tonnen
Hendrick Corns. aldaer 212 tonnen
Jacob Corns. van Sevenhuijsen 269 tonnen
Conr. Prs. van(de) Berch 192 tonnen
= 1901 tonnen
Comt samen xix.c 1 tonnen ad v St. iii Sch. de tonnen is iiii.c xcviii L xix St. is Sch.
voor opdragen en(de) biergelt lxxvi L ii St. ix Sch.
Comt samen bij Seven Cedullen geverifieert alsvooren, v.c lxxv L ii St. vi Sch.
- betaelt aen Pieter Corns. van MOORT voor iii.c tonnen turff lxxv L voor opdragen en(de) biergelt xii L iii St. comt bij een billiet geverifieert alsvoren, lxxxvii l iii St.
- Pieter Pieters ouert schrijven van alle de turff inden nonnenkerck afgedaen bij quitan., viii L.
- Aelbert JOORIS opsiender & keumr. van(de) turff voort opsicht bij hem gehadt int incoopen van(de) turff bij quitan., xx L.
(xiiii.e S.a van incoop van Turff)

[15][folio 82vs] Anderen vuijtgeeff van turff opte wachten te dragen.

- (Volcht bijde maent cedullen ... text) betaelt aen Davidt Gouerts, Ocker en(de) Gooris Leenderts en(de) Maerten Thonis sackedragers, voor dat sij inde maent van januarij 1652 gedragen hebben alle de turff dienende totte dach en(de) nachtwachten deser Stede te weten xxxi dagen ijder dach xiii sacken, voorde bierdragers xii sacken voorde hrn. Colonnellen viii sacken voor de hrn. int hoff ses sacken en(de) voorde loijhal viii sacken sijnde samen iiii.c lxviii sacken ad i st. de sack bij maentcedullen en(de) quitan., xxiii L xiii St.
- den selve sackedragers ouer iiii.c lxvi [466] sacken bij hem in de maent februarij 1652 gedragen ten behoeve alsvoren bij maentcedulle en(de) quitan., xxiii L vi St.
- den selven ouer iiii.c xii [422] Sacken bij hem inde maent maert 1652 gedragen bij maentcedulle en(de) quitan., xxiii l ii St.
- de selve ouer iiii.c L [450] sacken bij haer in de maent april 1652 gedragen bij maent cedullen en(de) quitan., xxii L x St.
- de voorn. Sackendragers ouer lxxv [75] Sacken bij hem in de maent October 1652 gedragen ten behoeve alsvooren bij maentcedulle en(de) quita., iii L xv St.
- de selve ouer ii.c Lxxxii [282] Sacken bij haer in de maent november 1652 gedragen bij maentcedulle en(de) quitan., xiiii l ii St.
- de selve turffdragers ouer ii.c xxvi [226] sacken bij hem inde maent december 1652 gedragen ten behoeve alsvooren bij maentcedullen en(de) quitan., xvi L vi St.
- Pieter Pieters een jaer weddens van(de) turff opte wachten vuijt te leveren vervallen den lesten december 1652 bij quitan., xlviii L.
- Hendrick Goossens en Pieter Hallingh voor dat sij den turff en(de) caersen opt stadthuijs s'nachts waernemen vervallen alsvooren bij quitan., xci L.
- Cornelia Esdras voor die sij neffens de Conchergesse vant Stadthuijs goede achtinge neemt opten turff en(de) caerssen denselven afflaet en(de) in de kisten doet ouer xxix weecken inden jare 1652 ad xxiiii St. ter weeck bij quitan., xxxiii L xvi St.
(xv.e S.a van Turff opt Wacht te dragen)

[16][folio 84] Anderen vuijtgeeff van zegelwasch ten behoeve deser Stede gelevert

- betaelt aen Grietken Cornelis ouer leverantie van zegelwasch tot xxv St. t'pont ter Secretarie deser Stede gelevert, bij decl. ord. en(de) q.tie, xlv L ii St. iii Sch.
(xvi.e S.a)

[-][folio 84] Anderen vuijtgeeff van hartdack daer van betaelt wert van elcke roede schalien xx St. en(de) van tegelen en(de) pannen x St. en(de) dat van erven daer noijt huijsen opgestaen hebben.

[17][folio 84vs] Anderen vuijtgeeff van bodenbroot van affgestorven lijffrenten daer van betaelt wert eenen halven St. vant geene sij jaerlicx hebben gehouden.

- betaelt aen Barber ELIAS voor bodenbroot van een lijffrente van C L t'siaerts gestaen hebben(de) ten lijve van Nicolaes van Gouthoeven, ii l x St.
- aen Aechien van Rentergen ouer bodenb.t van een lijffrente van lxxv l t'siaerts ten lijve van Frans Baltens, xxxvii St. vi Sch.
- aen Aeltge Pieters van een lijffrente van l L t'siaerts ten lijve van Willem Pijl Willems xxv St.
- aen Hendricxken Jans van een lijffrente van ix L t'siaerts ten lijve van Alith Dircx, iiii St. vi Sch.
(xvii.e S.a van Bodenbroot van affsterven van lijffrenten)

[18][folio 85] Anderen vuijtgeeff van weddens van(de) scherprechter deser Stede.

- mr. Willem Christiaens een jaer weddens als Scherprechter deser Stede vervallen lesten december 1652 bij quitan., iii.c L.
voor sijne cleedinge, winter vleijs huijshuere etc lxxiiii L.
tot augmentatie van sijnen gagie vervallen bij october 1652 bij quitan., c L.
en(de) voor L tonnen turff bij ord.ie en(de) quitan., xv L.
= iiii.c L lxxxix L
(xviii.e S.a)

[19][folio 85vs] Anderen vuijtgeeff bij manieren van verhael.

- betaelt aen Aeltge Joosten de Somme van hondert veertich ponden te xl gr: ouer soo veel Anthonij van BEAUMONT als pachter van(de) makelardie van(de) molensteenen d'ao. 1650, 1651 en(de) 1652 noch ten achteren staet als blijct bij ord. en(de) quitan. dus hier, cxl L.
- betaelt aen Vincent Schoppen cum suis pachters van(de) Stadts wijnexchijns ingegaen p.a October 1651, ii.x L ouer soo veel haer aen(de) selven pacht is geremitteert bij mijn E heeren, omme redenen en hare requeste, die men hier met appostille en(de) quitan. ouerlevert verhaelt dus hier, ii.c L.
- betaelt aen(de) wed.e van Jan van(der) STRATEN soo veel haer bij mijn E heeren is geremitteert de bieren die sij ordinaris losten voor haer deur, te lossen opte dwarskaeij, bij ord.e en(de) q.tie, ix L xv St.
- betaelt aen Abraham van DIEPENBEECK pachter van(de) weijnexchijns d'ao. 1650 oude soo veel hem bij mijn E heeren is toegevoecht ouer den exchijns van eenige wijnen bijde capiteijnen van(de) elff vendels borgerie met hare compagnien inden jaren 1650 gedroncken bij ord. en(de) quitan. de Somme van, c L.
- denselve Diepenbeeck is aen(de) voorn. pacht geremitteert C L ten reguarde van dat hij van(de) grossiers, van Stadtswege geeen exchijns heeft connen becoomen niettegenstaende veele devoiren daeromme bij hem gedaen, bij reg.te appostille en(de) quitan., c L.
- d'Eijgenaers van(de) Soutkeeten in Swindrecht is bij mijn E heeren geremitteert lx L ten reguarde datter inden jare 1651 drij pannen niet hebben gekoockt, dus hier bij ord.ie de voors. lx L.
- Abraham van WIJNGAERDEN pachter van(de) maeckelardie van(de) wijnen is bij mijn E heeren geremitteert iiii.c xlvii l x St. cvi Sch. ten reguarde van dat hij niets ontfangen heeft van(de) wijnen van Amsterdam naer bove, gaende in den jare 1650 alsoo questie tusschen die Steden was ontstaen nopende verbodemen int opvaren, als blijct bij requeste appostille en(de) quitan., dus hier, iiii.c xlvii l x St. vi Sch.
- inde reeckenin. d'ao. 1644 tot 1649 incluijs sijn jaerlicx verantwoort xv L bedragen(de) xc l ouer de jaerlicx recognitie vant erff van Jooris Willems Gout als hiervoren folio xxvi, welck eerff bij exercitie verkocht sijnde is van(de) cooppen. vuijte consignatie deser Stede bij sententie voor preferentie maer ontf. lxxx L i St. dus hier bij verhael, ix L. xix St. (xix.e S.a van verhalen)
(TOTALIS SOM(M)A. vanden geheelen vuijtgeef deser Rekeninge bedraecht 47.817 ponden derthien st. elff debier ob. van xl groten tpont.)

Laatst gewijzigd: september/oktober/november 2017.