Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: rekening ontvangsten/uitgaven van het Groot Comptoir 1652-1655-1656-1658-1670-1690-1702-1710-1720


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 2658 (1652), 2659 (1655), 2660 (1656), 2661 (1658), 2671 (1670), 2691 (1690), 2702 (1702), 2709 (1710), 2719 (1720)

* * * scans verkrijgbaar * * *

1658 ontvangsten/uitgaven Groot Comptoir

Dordrecht Reeckeninge Francois Rees Thesaurier der Stadt Dordrecht vanden Jare xvi.c Acht ende Vijftich
1658
Omme de Stadt

Overgelevert bij de heer thesaurier Francois Rees in handen van(de) heeren Gecommitteerden ten beleijden deser Stede saecken, neffens welcke noch Gecommitteert sijn van mijn E. heeren van(de) Gerechten, outraden, Achten, en(de) deeckens van(de) gemeene neeringen deser Stede, d'heeren Geerard Nooij den Ouden, en(de) Nicolaes Stoop, vuijten Gerechten, Blasius van Haerlem en(de) Anthonis de Sondt vuijten Outraedt, Joan Wagenaers en(de) Corn. van Mewen vuijten Achten, mr. Willem van Blocklandt en(de) Jacob van(de) Graeff vuijte gemeentes opten vi Januarij 1660.
Reeckeninge Francois Rees Thesaurier der Stadt Dordrecht, vanden Jare xvi.c Acht en(de) Vijftich dewelcke inneginck den 1 Januarij xvi.c Acht en(de) Vijftich en(de) uijtgaende den lesten December daeraenvolgende omme welcke Reeckeninge te hooren en(de) te sluijten sijn op Sondach den 26 Januarij xci.v Lix bij mijn E. heeren van(de) Gerechten, Outraden, Achten en(de) deeckens van(de) Gemeene neringen derselver Stede gecommitteert, de Commissarissen, die int hooft van dese sijn gestelt, ten eijnde deselve Reeckenn. bij henluijden geslooten, gepresenteert sal werden aen mijn E. heeren en(de) deeckens voornt. op den eersten Sondach nae den xxv Januarij xvi.c Lx, naer ouder gewoonte, en(de) dit van alle t'geene der voorn. Thesaurier van Stadts wegen is geordonneert te ontfangen, en(de) daer tegens wederom uijtgegeven heeft, gemaeckt in ponden van xl groot., schell. en(de) penn. naer adven.t.

[1][folio 2] Ontfangh Ende eerst van ordinaris wijn ende Bier Exchijns gestelt bij de Regeerders deser Stede opte wijnen ende Bieren die binnen deser Stede ende vrijheijt vandien gedroncken werden blijckende bijde Contrarolle bij Schepenen deser Stede daer van gehouden berustende ter Camere vande Thesaurier

- (volcht wel voorgaende reckeninge) Eerst den Bier Exchijns deser Stede die gepacht is voor een geheel Jaer bij Cornelis Wens, ingegaen p(rim)a Augusti xvi.c seven ende vijftich om xiii. iii.l xl L daer van in voorgaen(de) reeckeninge d'eerste ses maenden sijn verantwoort comt hier voor de leste ses maenden vervallen den lesten Julij 1658, vi.m vii.l xx L.
- (blijkt bij de contrarolle hierop nagesien) den voors. Ex chijns is van nieuws gepacht bij Willem Hendricxs Ruijter voor een geheel Jaer ingegeaen p.a Augusti xvi.c Acht en(de) vijftich om xiii.m lxx L daer van comt hier over ses maenden vervallen totten lesten Januarij xvi.c negen ende vijftich de Somme van, vii.m xxxv L.
- Vanden rantsoenen tot een braspenn. opten schilt de blanck ten proffijte van den Armen ende de kerck ende den vorderen halven stuijv. ten proffijt van de stadt tot vervallinge van(de) oncosten in desen te doen comt hier over den halven stuijv. tot Stats profijtte, ii.c xxxv L.
- Den Tappers ende poorters Exchijns vande wijnen soo binnen deser Stede als opte Dorpen daer de Stadt den Bier Exchijns verpacht, is voor een geheel Jaer gepacht bij Johannes Haringh, ingegaen p.a October xvi.c seven ende vijftich ende eijndende den lesten September xvi.v Acht ende vijftich om ii.m vii.l lxvi. lx St. daer van in voorgaende reeckeningh fol: iiverso drije maenden sijn verantwoort comt alhier over negen maenden vervallen totten lesten September 1658 de Somme van ii.m i.c xlix L xvii St vi Sch.
- Den voors. Exchijns vande Wijnen is van nieuws geoacht bij Thomas Pouwelsz. voor een geheel Jaer ingegaen p:a October xvi.c Acht ende Vijftich, ende eijndende den lesten September xvi.c negen ende vijftich om ii.m ii.c lxxxiii L x St comt alhier over drije maenden vervallen tot den lesten December 1658 de Some. van, v.c xcv L xvii St. vi Sch.
T'Rantsoen tot vi.e opten schilt, lvi L. xv St.
(p.a S.a van bier en(de) wijn exchijnsen ....)

[2][folio 3] Anderen Ontfangh van diversche deser Stede maeckelaerdijen, verpacht inde manieren hier naer volgend voorden Jare xvi.v Acht ende Vijftich blijckende bij de Contrarolle als fol: ii.

- (volcht wel vooraende reeckeninge) T'recht van de Cranen deser Stede ende vande Schrootampten ter saecke van t'op ende affwecken van(de) selve Cranen, volgens de provisionele Ord.e bij mijn E. heeren daerop gemaeckt ende de maeckelaerdije van(de) rijnsche ende Westersche wijnen, sijn t samen gepacht bij Willem Hendricxs Ruijter voor een geheel Jaer, ingegeaen p.a October 1657 om v.n iii.c xlix L x St daer van invoorgaen(de) reeckenn. fol. iii drije maenden sijn verantwoort comt alhier over negen Maenden vervallen totten lesten September 1658 de Somme van, iii.m lxxxvii L ii St. vi Sch.
- T'voors. recht vande Cranen, ende de maeckelaerdije van de Rijnsche ende Westersche Wijnen, is voor den jare ingegaen p.a October 1658 gepacht bij den voorn. Willem Hendricxs Ruijter om de Somme van v.m iii.c xlix L x St Comt alhier over drije maenden vervallen totten lesten December 1658 de Somme van, xiii.c lxii L vii St. vi Sch.
T'Rantsoen tot vi.e opten schilt, cxxxix L xv St.
- T'Pontgelt van(de) Molensteenen is gepacht bij Willem Hendricxs Ruijter voor den tijt van drije Jaeren ingegaen p.a Januarij xv.c lvi ende uijtgaen(de) den lesten Decemb. 1658 comt alhier overt laetste iii.e Jaer vervallen totten lesten Decemb. 1658 de Somme van, viii.c xlv L. v St.
T'Rantsoen tot vi.e opten Schilt, xx L. ii St. vi Sch.
- T'Pontgelt vande Schalien is voorden tijt van drije Jaeren ingegaen p.a Januarij xvi.cv lviii en(de) uijtgaende den lesten December 1660 gepacht bij Willem Wens comt alhier over ie iii.e Jaer vervallen totten lesten Decemb. 1658 de Somme van, iii.c xx L.
T'Rantsoen tot vi.e opten schilt, x L.
- De Maeckelaerdije vant'Weedt, ingegaen p.a Januarij xvi.v Acht en Vijftich ende eijndende lesten December daeraenvolgende is voor desen jaere affgeslagen tot niet, dus voor, Memorie;
- De Maeckelaerdije van(de) Olij en(de) Seep in ende uijtgaende als vooren is gepacht bij Niclaes vanden Eijnde voorde Somme van, clvii L. x St.
T'Rantsoen tot vi.e opten Schilt, iii L. xv St.
- Jan Muijs over een jaer pachts van de Laeckenen ende watnhalle in end euijtgaende alsvooren, xxi L
T'Rantsoen tot vi.e opten Schilt, x St
- Arent Barentsz heeft voorden tijt van twee Jaren in Continuatie den pacht vande Slaghroede ingegaen p.a Januarij 1657 ende eijndende den lesten December 1658 comt alhier overt'laeste ii.e Jaer vervallen den lesten Decemb. 1658 de Somme van, ii.m ii.c v L.
T'Rantsoen tot vi.e opten Schilt, lii L x St.
- Willem Hendricsz. Ruijter over een Jaer pachts vant groff ende fijn Sout, ingegaen p.a Januarij xvi.c Acht ende vijftich ende geeijnt den lesten December daeraenvolgende, de Somme van clvii L. x St.
T'Rantsoen tot vi.e opten Schilt, ii L xv St. (blijckt bijde contrarolle hierop gesien)
- De Gemeene Eijgenaers vande keeten in Swijndrecht een Jaer pachts vant groff ende fijn sout aldaer sijnde t iii vi:e Jaer vervallen den lesten December 1658, vi.c lx L. (t'iii vi.jaer volgen t resolutieboeck folio 128verso sij verdacht, soo eenige nieuwe pannen werden gestelt dat voor ijder panne jaerlicx meer sullen ebtalen twintich Guldens)
- Den Maeckelaerdije vande Rijnsche den Westersche Wijnen is t'samen verpacht met den pacht vande Cranen voor den Jaere ingegaen den 1e October 1657 waer van de eersten Drije maenden inde voorgaende reeckenn. sijn verantwoort ende de laetste negen maenden hier vooren gol: iii vande pacht penn. werden gebracht dus comt t'selve alhier voor, Memorie;
- De voors. maeckelaerdije vande Rijnsche en de Westersche wijnen ende t recht vande Cranen sijn voorden jaere ingegaen p.a October 1658 mede t'samen verpacht aen Willem Hendricxs. Ruijter voorde somme van v.m iii.l xlix L x St waer van de eerste drije Maenden vervallen totten lesten December 1658 hier vooren fol. iii werden gebracht, memorie;
- De Exchijns vanden Turff ende t branthout gepacht bij Johannes Haringh voor een geheel Jaer ingegaen p.a Januarij 1658 en(de) geeijnt den leste Decemb: daeraenvolgen(de) voor, xxi.m lccv L;
T'Rantsoen tot vi.e opten Schilt, ii.c lxxxvii L x St;
- Johannes Haringh over negen maenden pacht vanden asijn geeijnt den lesten September 1658 de Somme van, lxx L xvii St. vi Sch.
- Den voors. Exchijns vanden Asijn is gepacht bij Willem Hendricxs Ruijter voor een Jaer ineggaen p.a October 1658 lxv L ii St. daer van comt hier voor drije maenden vervallen totten lesten Decemb. 1658 de Somme van, xvi L v St. vi Sch.
T'rantsoen tot vi.e opten Schilt, i L xi St.
- Johannes Haringh over negen maenden pachts van(de) Brandewijn vervallen den lesten Septemb. 1658, ii.c lxvi St. iii Sch.
- denselven Exchijns van(de) Brandewijn is gepacht voor een geheel Jaer ingegaen p.a October 1658 bij Floris Arijensz. van(de) Wijngaert om ii.c xli L. x St. comt alhier over drije Maenden vervallen den lesten December 1658, lx L vii St. vi Sch.
T'rantsoen tot vi.e opten Schilt, v L. xv St.
(ii.e S.a van Stadts maeckelardien en(de) Exchijnsen ...)

[3][folio 5vs] Anderen Ontfangh van Exchijnsen te Landewaert binnen de halve Mijle deser Stede

- Den Exchijns van Swindrecht, Hendrickijden ambacht, Adriaen Ptrs. Ambacht alias Sandelings Ambacht metten oostendam beginnende van(de) rijderwaertsche Sluijs aff langs den Zeedijck, totten vergelenwech toe heeroudelants Ambacht ende de Lint streckende van(de) Molenwegh aff langs den Zeedijck, totten hoecxsen veerdam toe, en(de)noch den Bier Exchijns vande halve mijle in Papendrecht soo verre deselve heerlicheijt oostwaerts streckt, en(de) wederwaerts gaende naer Alblasserdam tottet hecken aenden Moorthoeck, sijn alle verpacht aen Adam Hartman, voor een geheel Jaer ingegaen p.a Augusti 1657 comt hier over de laetste ses maenden vervallen den lesten Julij 1658, iii.c xli L
- den voors. Exchijns over de voorn: dorpen is van nieuws gepacht bij Willem Hendricsz Ruijter voor een geheel jaer ingegaen p.a Augusti xvi.c lviii om ix.v xiii l s St., daer van comt alhier over d'eerste ses maenden vervallen totten lesten Januarij 1659, iiii.c lvi l xv St
T'rantsoen tot vi.e opten Schilt, xxi l xv St.
(ii. S.a van Exchijnsen te landewaert, ix.c xix L x St)

[4][folio 6] Anderen Ontfangh van Losrenten binnen den Jaere xvi.c Acht en(de) vijftich vervallen

- Eerst vande hr. Rentmr. Generael van Suijthollant, heer Willem de Beveren Thien L t'jaers, spreeckende opde lx ponden van xx grooten, die den Goijer van Brabant haerlijcx op de Stadt Dordrecht spreeckende heefty ende nu bijde hr. Rentmr. Generael ontfangen werden, als blijckt in uijtgeve deser Reeckeninge fol: [-] vervallen Bamis xvi.c Acht ende vijftich, x L.
- Vanden Ontfanger van Gemeenelant Johan van Berckel xiii l viii St t'sjaers over een jaer rente oopte vijff groote Steden van hollant, vervallen St. Jan ende kersmis 1658, xiiii L. viii St.
- Vanden Thesaurier der Stadt Gornichem Acht ponden te xl grooten over een Jaer Rente den penn. xx die de Stadt Dordrecht spreeckende heeft op de Stadt Gornichem ter saecke van seecker Accoort gemaeckt tusschen deselve Steden aengaende het Stapelrecht, vervallen St. Cecilien dach 1658 suijver, vii L x St.
- Den rente van xix L iiii St. t'sjaers te lossen den penn xx die de Conventualen [=kloostergemeenschap] vande Graususteren op de Thienden van Swindrecht hebben spreckende ende ten proffijten deser Stede werden ontfangen alsoo d'Stadt de Conventualen alimenteert vervallen xvii Januarij 1658, xix L iiii St.
- Corn. Wens overt xli jaer rente op sijn genaemt Leeuwesteijn vervallen x December 1658, xlvi L xii St vi Sch.
- Jan Willemsz. Heijblom over een jaer rente opt vi.e Erff aldaer vervallen Meij 1658, xix L xiii St. ix Sch.
- Diderick Heufft voor d'een ende Jan Jansz. Potbacker voor d'ander helft overt xxix jaer rente opt'Erff neffens t'Smelthuijs dan is d'eene helft van Jan Jansz. afgelost als inde Reekenn. d'ao. 1641 fol: vi verso comt over een jaer rente vervallen xii meij 1658, x L.
- De rente van iii L ii St vi.e t'sjaers tot laste van Jan Arijensz. Bont, daer van is t Capitael bij de heer Manternach ontfangen, die daer van moet verantwoorden dus alhier als in voorgaende reeckeninge, Memorie (sij verdacht d'heer Maternach van dit capitael ten doen verantwoorden)
- Hendrick Jacobsz. Slenaer overt'xli jaer rente op sijn huijs vervallen kersmis 1658, xxxiii St.
- Jan Willemsz. Bleijcker overt'xxix Jaer rente op sijn Bleijckerije en(de) beterschap vandien vervallen kersmis 1658, xviii L xv St
- Jan Willemsz. Bleijcker overt xlii Jaer rente opte beterschap van sijn Bleijckerije, vervallen x April 1658, xii L x St.

Andere Renten op vercochte Erven
- De xii l x St. opt'ii Erff neffens de Vuijlpoort, en(de) noch xlii L xiiii St xi.e t'sjaers opt 'selve, sijnde t'huijs van Claes Pouwelsz. Cramerheijn, daer van is t Capitael beloopende ter Somme van cii.c xcix L is St. vi.Sch aende heer Sebastiaen Manternach affgelost die daer van moet verantwoorden dus alhier als in voorgaende Reckeninge, Memorie
- Jan van Westerhout over een Jaer Rente opt'eerste Erff nevens de Gevangepoort vervallen bamis 1658, vi L v St
- Ingentje Cornelis een jaer rente van xx l i St vi Sch opt ix Erff vervallen Bamis 1658, v L xi St vi Sch.

Volgen d'Erven responderen(de) opte Reede vande Straet, neffens het huijs van Claes Pouwelsz Cramerheijn nae de Lotgens Toorn
- De rente van vi l v St t'sjaers tot laste van Schalck Joosten opt' vi Erff is affgelost aen Sebastiaen Manternach, die daer van moet verantwoorden, dus hier als in voorgaende Reeckeninge, Memorie
- d'heer Sebastiaen Manternach over een jaer rente opt ix Erff vervallen Bamis 1658, iiii L xiii St is Sch
- Ende over een jaer rente van xcviii L v St. over de belooffde kooppenningen vervallen o.a September 1658, vl L ii St. x Sch. ov. pot.
- De Wed. van Joost Jansz. over een jaer rente van xcviii L v St. opt'xv Erff vervallen s. Julij 1658, vi l ii St. x Sch ov. pot.
(iiii.w S.a van renten)

[5][folio 8vs] Anderen Ontfangh van Erffrenten genaemt pantponden, die de Stadt Spreeckende heeft ende heffende is op diversche huijsen ende Erven binnen deser Stede.

- Jacob van Rees Stadtsbode, als den ontfanck hebbende vande voors. pantponden doet daer aff alle thien Jaren Reeckeninge ende heeft op den xcii April xvi.c lvii daer van voor Thien Jaren reeckeninge gedaen als inde reeckeninge d'ao. 1656 fol. viii verso dus hier, Memorie

[6][folio 9] Anderen Ontfangh van Verheergewaerden van wantstallen, dat cost vijff groten van elck jaer, dattet verloopende is naer de leste bevrijdinge ende sijn sij in getale, hier naer geinsereert ende soo wanneer een Stal heeft gestaen hondert Jaren sonder te verheergewaden, is vervallen aende Stadt, ende is op ten 24 Januarij 1592 geresolveert dat de Wantstallen die van doen voorts aen versterven souden bevrijt en(de) verheergewaert moeten worden binnen een jaer ende ses weecken betalende de gerechtigheijt alsvoren op pene van(de) voor elck Jaer dat de Stal onbevrijt sal staen naert overlijden van die geene daer die opgestaen heeft te betalen vijff stuijvers in plaetse van vijff grooten.
(sij geleth dat de deeckens van(de) want, visch en(de) vleijsstallen alle jaren ten Comptoire van(de) thesaurie werden ontboden omme aldaer te congereren wat stallen voort gepasseerde jaer sijn verheergewaert ofte verandert)

(volcht wel deser ende overgetogen parthijen de naest voorgaende reeckeninge vuijtgesondert daer anders voor hooft staet)
- [01] Pieter van Deuren t' i wantstal bij hem bevrijt den vii Meij 1621, Memorie (dit stal is opten 14 decemb. 1658 verheergewaet opden naem van Jacob Moliers betaelt iiii L x viii St vi Sch.)
- [02] Pieter van Orten t' ii bij hem bevrijt den xv.e September 1656, Memorie
- [03] Antonij van Meeninge t' iii bij hem bevrijt den ii.e Meij 1653, Memorie (Dit stall is opten 23 meij 1658 verheergewaet op Johannes van Eijsden en(de) betaelt over verloop, xii St. vi Sch.)
- [04] Thomas Kerkhoff t' iiii.e bij hem bevrijt den xiii.e Julij 1639, Memorie
- [05] Willem Gerritsz. t' v.e bij hem bevrijt den xiiii.e Januarij 1594, Memorie
- [06] Willem Palm t' vi bij hem bvrijt den xvii Julij 1656, Memorie
- [07] Denijs vander Kesel t'vii bij hem bevrijt den 5. Januarij 1657, Memorie
- [08] Herman Tielmansz. t'viii.e bij hem bevrijt den vi Maert 1618, Memorie
- [09] Jan van Deuren t ix bij hem bevrijt den xi Julij 1644 (dit stal is op ten xvi Decemb. 1658 verheergewat op Gilles van Helmont de jonge en(de) betaelt over verloop, i L xvii St vi Sch)
- [10] Balthazar Walen t'xe bij hem bevrijt den xiiii.e Januarij 1655, Memorie
- [11] Frans Tijssen Dicken t xi bij hem bevrijt den vi.e Januarij 1641, Memorie
- [12] Gerrit Baen t xii bij hem bevrijt den xvii februarij 1655, Memorie
- [13] Lambert Hulsthout den jonge t'xiii wantstal bij hem bevrijt den iii.e Januarij 1625, Memorie
- [14] Dionisius van der Kesel t'xiiii bij hem bevrijt den xi Januarij 1647, Memorie
- [15] Donatus Verdoes t'xv bij hem bevrijt den iii Meij 1652, Memorie
- [16] Jan de Bruijn t'cvi bij hem bevrijt den xvi december 1616, Memorie
- [17] Lambert Lambinon t'xvii bij hem bevrijt den xiiii Januarij 1655, Memorie
- [18] Lodewijck Verhagen t'xviii bij hem bevrijt den x September 1639, Memorie
- [19] Adriaen van Dorsten t'xix bij hem bevrijt xiii Januarij 1648, Memorie
- [20] Bartholomeus van Bracht t'xx bij hem bevrijt den xxvi Julij 1655, Memorie
- [21] Hendrick Bosch t xxi wantstal bij hem bevrijt den xiii Januarij 1648, Memorie
- [22] Jacob van Hoochstraten t xxii bij hem bevrijt den xvi Novemb. 1650, Memorie
- [23] Leendert van Orten t'xxiii bij hem bevrijt ao. 1637, Memorie
- [24] Herman vander Eijck t'xxiiii bij hem bevrijt den xii Junij 1638, Memorie
- [25] Gilis van der Pijpen t'xxv.e bij hem bevrijt den xvii Maert 1654, Memorie
- [26] Lodewijck Lambertsz. t'xxvi bij hem bevrijt den 13e Januarij 1643, Memorie
- [27] Jacob Neringh t'xxvii bij hem bevrijt ao 1637, Memorie
- [28] Adriaen van Beaumont t'xxviii wantstal bij hem bevrijt den vi januarij 1621, Memorie (dit stal is opten 24e Octob. 1658 verheergewaet op Jacobus Chappelijn en betaelt, iiii L x St)
- [29] Corn. Beljaerts t'xxix wantstal bij hem bevrijt viii September 1620, Memorie
- [30] Adam van Thiel t'xxx bij hem bevrijt den 1e October 1643, Memorie
- [31] Willem Bosch t'xxxi bij hem bevrijt den 26e Januarij 1652, Memorie
- [32] Arent vander Hagen t'xxxii bij hem bevrijt den iii.e Januarij 1650, Memorie
- [33] Jan Adriaensz Leutringen t'xxxiii bij hem bevrijt den 13 Meij 1623, Memorie
- [34] Arent Praem t'xxxiiii bij hem bevrijt ao. 1643, Memorie
- [35] Jan Hulsthout t'xxxv bij hem bevrijt ao. 1631, Memorie
- [36] Bartholomeus van Bergen t'xxxvi bij hem bevrijt den xvii September 1654, Memorie
- [37] Willem Cornelis van Breevoort t xxxvii wantstal bij hem bevrijt den xiiii Januarij 1655, Memorie
- [38] Tielman Hermansz. t'xxxviii bij hem bevrijt den xix September. 1646, Memorie
- [39] Nicolaes Staphorstius t'xxxix bij hem bevrijt den 6e September 1652, Memorie
- [40] Pauwels van Helmont t'xl bij hem bevrijt den viii October 1649, Memorie
- [41] Corn. Dircxe van Seventer t'xli bij hem bevrijt den xii Julij 1628, Memorie
- [42] Gerrit Roelantsz t xlii bij hem bevrijt den 17e Julij 1627, Memorie
- [43] Jan Hendricxz. van Slingelant, t xliii Wantstal, bij hem bevrijt ao. 1610, Memorie (dit stal is opten 8e meij 1658 verheergewaet op Pieter van Slingelant, en(de) betaelt over verloop vii L ii St vi Sch.)
- [44] Lowijs Molenschot t'xliiii wantstal bij hem bevrijt den vi Augisti 1622, Memorie
- [45] Gillis van Helmont t'xlv bij hem bevrijt den xviii Meij 1637, Memorie
- [46] Adriaen Coenen t'xlvi bij hem bevrijt den iiii October 1644, Memorie
- [47] Jan Gregoor t'xlvii bij hem bevrijt ao. 1637, Memorie
- [48] Willem vander Hagen t'xlviii bij hem bevrijt den 19e Augustij 1653, Memorie
- [49] Gijsbert Rees t'xlix bij hem bevrijt den 25e december 1625, Memorie
- [50] Abraham Reijniersz. t'l wantstal bij hem bevrijt den 16e December 1610, Memorie
- [51] Glaudi la Fleur t'li wantstal bij hem bevrijt den 13 Maert 1656, Memorie
- [52] Jan Jansz. van Bebberen t'lii bij hem bevrijt ao. 1632, Memorie
(v S.a van verheergewaerden van wantstallen xix L)

[6][folio 13] Anderen Ontfangh van Vischstallen daer van betaelt wort voort verheergewaerden xiii St iii Sch vls. en(de) is opten 25.e Januarij 1592 geresolveert dat de Vischstallen die van doen voorts aen versterven souden verheergewaert moeten werden binnen een jaer ende ses weecken op pene van dubbelt gelt voort verheergewaden te moeten betalen ende soo wanneer eenich stal op een levendige over geseet sal moeten werden t selve sal voor de Deeckens vant'Gilt niet mogen geschieden ten sij henlieden blijcke bij een Biljeet van9de) heere Thesaurier inder tijt dattet selve overgeset is naer behooren, omme alle Jaer inde Stadts Reckeninge gestelt te worden de Namen van(de) geene op wien de Stal geset is, ende sal de selve tot een rexognite betalen ten behouve vande Stadts Vijff stuijvers.

Vischstallen
- [01] Willem Cornelisz. Wens i.e
- [02] Adriaen de With, iie
- [03] Pieter Cornelisz. Hoeck metselaer, iii.e
- [04] Jan Hillegert Wacker, iiii.e (dit stal is opten 21 Septemb. 1658 verheergewaert opden naem van Pieter Jansz. de Heer en(de) betaelt v St.)
- [05] Gerrit Roelantsz. de Hart, v.e
- [06] Barent Cop, vi.e
- [07] Pauwels Emont, vii.e
- [08] Laurens van Duijnen, viii.e
- [09] Pieter Weelt, ix.e
- [10] Willem Hendricxsz. Ruijter, x.e
- [11] Hendrick, xi.e
- [12] Claes Jansz Catmans, xii.e (dit stal is opten 5e Octob. 1658 verheergewaert op Willem van(de) Kievit en(de) betaelt, iiii L.)
- [13] Frederick Dirczsz Ploff, xiii.e (dit stal is opten 23 Septemb. 1658 verheegewaet op Govert van Eijssel en(de) betaelt iiii L.)
- [14] Jan Jansz. Wor, xiiii.e
- [15] Cornelis Spies, xv.e
- [16] Gerrit Rutten de Ridder, xvi.e (dit stal is opten 15e April 1658 verheergewaert op Willem Dircxz. Biercijs en(de) betaelt iiii L.)
- [17] Adriaen Allertsz. van Bommel, xvii.e
- [18] Cornelis Jansz. de Rogh, xviii.e
- [19] Cornelis Evertsz. van Eijssel, xixe.
- [20] Gerrit Sijmonsz. van Duijnen, xx.e
- [21] de dr. van(de) jongen Ooloff Jansz., xxi.e
- [22] Jan Joosten Prick, xxii.e
- [23] Aert Jansz. van Olmpt, xxiii.e
- [24] Sijmon Monna, xxiiii.e
- [25] Corn. Ockertsz. Couwater, xxv.e
- [26] Johannes Schepens, xxvi.e
- [27] Jan Corn. van Eijssel, xxvii.e
- [28] Pieter Buijs, xxviii.e
- [29] Cornelis Tomisz. Otterspoor, xxix.e
- [30] Roelandt Stevensz. Scheij, xxx.e
- [31] Fredrick Hartoch, xxxi.e
- [32] Hendrick Hage, xxxii.e
- [33] Ocker Cornelisz. Couwater, xxxii.e
- [34] Gijsbert van Scharlaecken, xxxiiii.e
- [35] Johannes Wiltens, xxxv.e
- [36] Jan Danielsz. Paep, xxxvi.e
- [37] Joost vander Fijt, xxxvii.e
- [38] Sijbert Jansz. van Drongelen, xxxviii.e
- [39] Pieter Broers, xxxix.e
- [40] Gerrit Jansz. vande Camp, xl.e
- [41] Floris Adriansz. van Wijngaert, xli.e
- [42] Joost Dircxsz., xlii.e
- [43] Jan Libert, xliii.e (dit stal opten xiii.e feb. 1658 verheergewaert op Johannes Wor en(de) ebtaelt, v St.)
- [44] Cornelis Pietersz., xliiii.e (dit stal is opten 21 Septemb. 1658 verheergewaet op Hermanus Hombergen en(de) betaelt, iiii L.)
- [45] Cornelis Wens, xlv.e
- [46] Balten Hendricxsz. van Ruijschen Bleijcker, xlvi.e
- [47] Isaack Jansz. de Meijer, xlvii.e
- [48] Aert Outgaerden, xlviii.e
- [49] Joost Braem, xlix.e
- [50] Hendrick Jansz. van Helden, l.e
(vi.e S.a van verheergewaerden van visstallen xvi l x St.)

[7][folio 15vs] Anderen Ontfangh van Vleijschstallen daer van betaelt wert van verheergewaden ende dat binnen t'sjaers seven bargoense Schilden, tot xiii st t'stuck ende is opten 24 Januarij 1592 geresolveert soo daer eenich stal op een levendige overgeset sal werden, t'selve sal voor de deeckens vant'Gilt niet mogen geschieden, ten sij henlieden blijcken dattet overgeset is naer behooren omme alle Jaeren inden reckeninge vand eStadt, gestelt te werden de Namen van(de) genen, op wien die Stadl geset wert ende sal den geenen op wien de Stal geset is betalen tot een recognitie ten behoeve vande stadt vijff stuijvers

Vleijsstallen
- [01] Thonis Sickel, 1.e
- [02] Corn. Jorisz. vander Lith, ii.e
- [03] Willem Willemsz. Kilsdonck, iii.e
- [04] Jacob Cornelisz. Coninck, iiii.e
- [05] Jan Danielsz. van Spijck, v.e
- [06] Cornelis Hendricxsz, vi.e
- [07] Hendrick Hoffers vii.e
- [08] Dirck Arijensz. de Hart, viii.e
- [09] Cornelios Gerritsz. vander Mast, ix.e
- [10] Claes Hendricxsz. van Rijn, x.e
- [11] Jacob Thonisz., xi.e
- [12] Jan Pouwelsz., xi.e
- [13] Willem Claesz. Kilsdonck, xiii.e
- [14] Hendrick Wilemsz. Kilsdonck, xiiii.e
- [15] Corn. Cornelisz. jonge Gastel, xv.e
- [16] Daniel Jansz., xvi.e
- [17] Jan Pietersz., xvii.e
- [18] Thomas Adriaensz., xviii.e
- [19] Abraham Davitsz. Hoffert, xix.e
- [20] Willem Pietersz. vander Kievit, xx.e
- [21] De wed.e van Daniel Hendricxsz. van Gent, xxi.e
- [22] Anthonij Jansz. Putter, xxii.e
- [23] Jan Govertsz. de Raet, xxiii.e
- [24] Abraham Teerlinck, xxiiii.e
- [25] Jan Segertsz Blanckert, xxv.e
- [26] Johannes Vlos, xxvi.e
- [27] Cornelis Pietersz. van Gastel, xxvii.e (dit stal is opten 25 Septemb. 1658 verheergewaet op Frederick Segertsz Blanckert, iiii L. xviii St.)
- [28] Allart Segertsz. Blanckert, xxviii.e
- [29] Herman Jansz. van Zutphen, xxix.e
- [30] Willem Godel, xxx.e
- [31] Thomias Segertsz. Blanckert, xxxi.e
- [32] Cornelis vander Mast, xxxii.e
- [33] Frederick Segertsz. Blanckert, xxxiii.e
- [34] d Erffgen. van Jan Danielsz. van Spijck, xxxiiii.e
(vii.e S.a van verheergewaerden van vleijstallen iii L xviii St)

[8][folio 17vs] Anderen Ontfangh van verhuijrde Landen de Stadt competerende en(de) eerst van(de) geene, die gelegen sijn buijten de St. Jorispoort

(volgens t verbael hiervan gemaeckt ende is de verpondinge vande verbeteringe daerinne begrepen dese ende aengetogen parthijen vuijtgesondert daer anders voor hooft staet)
(Sij verdacht oft dat eenige van dese thuijnen, volgens d'uijtgifte bij veranderinge schuldich sijn een jaer hueren tot proffijten van(de) Stadt voort verboecken en(de) wert den ontfanger van(de) Stadts lantpachten gelast deselve te vorderen en(de) verantwoorden
)
- Een Stuck Lants groot een merge x r. sijnde een Bleijckerije opte Caerte geteeckent no. 1 wert gebruijckt bij Herman Pietersz. Bleijcker soone van Pieter Gooss. zal.r comt hier over een jaer huijre vervallen St. Jan en Bamis xvi Acht en(de) vijftich, ciii L x St.
- Een Stuck Lant daeraenvolgen(de) groot ii.c lx 1/2 roede no. 2 sijnde mede een Bleijckerije wert gebruijckt bij Aert Pel comt overt'Jaer huijr vervallen alsvoren, lvii L xi St.
- ... etc

DEZE GEGEVENS STAAN IN DE DATABASE VAN DE DORDTENAZOEKER

(viii S.a van lantpachten, thuijnen, bleijckerijen mette verpondinge opte verbeteringe)


[9][folio 42vs[ Anderen Ontfangh van Goederen toebehoren(de) tot de heerlicheijt Merwede, welcke heerlicheijt bij mijn E heeren is gecocht ten dienste deser Stede

(volch wel de voorgaende reeckeninge dese ende aengetogen parthijen vuijtgesondert daer anders voor hooft staet)
(sij altijt gestelt opte namen van(de) possesseurs inder tijt, en(de) alsoo eenige parthijen van dese lande sijn verkocht, sulcx naer te sien, off het recht van(de) xl reguarde van(de) naestinge is betaelt
)
- Eerst heeft de heerlicheijt op de Stadt Dordrecht spreeckende gehadt een rente van xxiiii L t'sjaers dan alsoo de Stadt nu heere vande Merwede is, comt deselve te cesseren, Memorie;
- Noch heeft deselve opde Stadt gehadt lxii L x st t'sjaers erffpacht, ter saecke van xli merge iii.l roede Lants inder Merwede, metten voorsz. Coop becomen, Memorie;
- De voors. heerlicheijt heeft noch de naervolgende Erffpachten, ter saecken vande Slijcken, Gorssen, en(de) Aenwassen die uijtgegeven sijn Oostwaert van(de) parthijen Lant, bijde Stadt Dordrecht in Erffpacht genomen en(de) streckende de coorsz. Gorssen, Slicken, en(de) Aenwassen vande reede en(de) gescheijt tusschen Dubbeldam en(de) de Merwede, ter lenghte van ii.c hollantsche roeden gevende van elcke mergen ses stuijv. t'sjaers, van Erffpacht op Erffpachts rechts ende verschijnende Meij ende is ten proffijte vande Stadt t'ie Jaer verschenen geweest Meij 1604 ende wert verantwoort t'Jaer Erffpachts verschenen Meij xvi.e Acht en(de) Vijfftich
- Eerst d'hr. Roeloff Francken ende de kinderen vande hr. Pompe xx mergen dan alsoo d'hr. mr. Johan Hallingh daer van heeft gecocht xviii mergen blijft aen Francken ende Pompen i mergen t'sjaers, ix St.
- d'heer Hallingh xviii mergen, v L. xi St.
- d'heer Johan Berck xx mergen, vi L.
- d'hr. Borgemeester Ruijsch ende de wed.e van Cornelis Ruijsch L mergen, xv L.
- d'Erffgenamen van Adriaen en(de) Hugo Repelaer lxxxvii mergen, xxvii L ii St.
- hier volght het landt van Johan van Moerkercken nu Dirck Otten sijnde Thien mergen, die t'selve te Leen hout van(de) Baronnie vande Merwede, Memorie;
- hier volght het Lant van Jan van(de) Hagen t'samen groot li mergen ter lenghte van iii.c roeden, de xxxvi sijn eijgen, ende de xv sijn Leen ende t eijnde de li mergen noch vier mergen, Memorie;
- hier volght t'Lant de Stadt toebehoorende groot xxi mergen iii.c roeden ende maer groot bevonden boven t Dijckstal xx mergen ii.c lix roeden den mergen om xxx L t'sjaers comt hier overt laetste xxx jaer, vervallen kersmis xvi.c Acht en(de) vijftich, ii.c xcviii L. ix St.;
- de verdre Thien mergen sijn verhuijrt aende hr. Baerthout van Slingelant voor gelijcken tijt en(de) Somme alsvoren comt overt'laetste xxx.e jaer, vervallen alsvooren, iii.c L.
- D'hr. mr. Willem Hallingh overt'laeste vii jaer huijre vande Dijckettingen opten gront vande Merwede mettet gors tegens den Dijck gelegen vervallen alsvooren, xxviii L.
- De kinderen vande hr. Michiel Pompen bij Tramsport van Arent Beijer Borgemr. tot Wesel xxxvi mrn. t'sjaers, x L. xvi St.
- d'heer Cornelis van Beveren heere van Barendrecht voor d'eene helft en(de) Jan Matheusz Onderwater voor d'ander helft t'samen de helft van L mergen xxvii roeden, vii L. x St. i ..(?)
- d'heer mr. Herman Hallingh de wederhelft vande voorsz. L mergen xxvii roeden ende dit Landt comt tot de raije van Billerstege, sijnde aldaer t'gescheijt vande Merwede, ende de Graeffelicheijt, vii L x St. i ..(?)
- (sij dit recht wel waergenomen) Alle welcke Erffpachten uijtgegeven sijn onder Conditie dat den heer aen hen heeft behouden den Thienden Schooff van alle de Landen, die gewoon sijn Thienden te geven, het Thiende Lam, Vercken ende Gans van elcken swerm Bijen een Stuijver, ende behoudens des heeren hooge heerlicheijt en(de) jurisdictie onder dewelcke d'Erffpachters gehouden sijn als vasallen vande selver heerlicheijt ende gereserveert het recht vande Nacoop ende in gevallen van geenen naestinge den xl penn. van alle Aenwassen ofte gedeelten vadien die vercocht werden, dien voor Memorie

- Welcke voors. Thienden opden xix Julij 1658 int'openbaer sijn vercocht ter presentie vanden Bailliu en(de) Mannen vande Merwede over den Jaere xvi.v Acht ende vijfftich volgens de Contrarolle dienen alhier overlevert.
(blijckt bij de Contrarolle hierop gesien deser ende aengetogen parthijen)
- T'i.e Block beginnende vande Stadts Cingel sijnde t Landt bijde Stadt Dordrecht tot raempten, Thuijnen ende Erven uijtgegeven groot xv mergen lxxxvii roeden, daerinne besaeijt, Niet;
- T'ii.e Block van(de) Cruijswech totten ouden Dijck sijnde t Landt bij de heeren Seghwaert ende Berck uijtgegeven ende t Lant vande heer Francken ende d'Erfgenamen vande hr. Pompen groot xii mergen cl roeden daerinne besaeijt, Niet.
- T'iii.e Block van(de) voorsz. Dijck tot de Boesemcade van(de) gewesene Volmolen genaemt Pannenhoeff, toecomende d'hr. mr. Herman Hallingh, groot xii meergen xxxvi.e roeden, besaeijt, Niet;
- T'iiii Block vande Boesem cade totte Scheijsloot tusschen t Lant vande kinderen vande hr. Borgemeester Beaumont ende d'hr. Borgemr. Ruisch, toecomende de kinderen vande hr. Borgermr. Beaumont groot xi mergen lxxxv roeden besaeijt vier mrn. vlas, haver ende wintergerst gecocht bij Willem Dircxsz. van der Linden om (dito 28 L) xxviii L.
- T'v e Block vanden voors. scheijsloot totten scheijslot vande kinderen van Cornelis Ruijsch sijnde drije Campen toecomende d'hr. Borgemr. Ruijsch en(de) de kinderen van Cornelis Ruijsch groot xi mrn. cxliii roeden daerinne beaseijt iiii mrn. i hont haver ende Boonen gecocht bij Jan Dircxsz om, xx L.
- Den vi.e Block van(de) voorsz. Scheijsloot tot aende dwarsvliet sijnde vier campen toecomende d'hr. Borgemr. Ruijsch ende de kinderen van Cornelis Ruijsch, groot xo mergen iii.c xlv roeden besaeijt, Niet;
- Den vii Block vande voorsz. dwarsvliet totten scheijsloot tsschen de landen vande Erffgen. vande heer Hugo Repelaer, ende d'hr. Thomas de With, toecomende d'Erffgen. vande hr. Repelaer, groot x mergen ii.c xcvii roeden daerinne besaeijt een en(de) een halve merge haver, gecocht bij Jan Dircxsz om, xii L.
- Den viii.e Block vier Campen daer aenvolgende vanden voorsz. Scheijsloot, totten Scheijsloot vande Erffge. van Willem Brantwijck en(de) d'Erffgen. van Hugo Repelaer, toecomende d'hr. Thomas de With, ende d'Erffgen. van Willem Brantwijck groot x mergen iiii.c x roeden waerinne besaeijt 1 mrn. 1 hont Boonen gecocht bij Jan Bosch om v L.
- Noch van Pleun Leendertsz, over Coop van(de) Thienden van lx roeden kennip int voorsz. Block gelegen, ii L.
- Den ix Block vanden voorsz. Scheijsloot drije Campen daer aenvolgen(de) totten Scheijsloot tusschen t'Lant van Hugo Repelaer ende Cornelis Wens toecomende d'Erffgen. vande hr. Repelaer voorsz. groot x mergen iiii.c lxxii roeden waerinne besaeijt seven mergen haver ende kenneip gecocht bij Willem Arijensz. Roobol om xlvi L.
- T'xe Block vanden voorsz. Scheijsloot tusschen t'Lant vande Erffgen. van Michiel Cootermans en(de) Dirck Otten, toecomen(de) Cornelis Wens, Davidt Cootermans en(de) Jan Fransz. van Dorsten, t'samen groot x mergen ii.c xxxvi roeden waerinnen besaeijt vijff mergen en(de) vier hont Terw en(de) gecocht bij Willem Dircxsz. van(der) Linde om, liii L.
- Den xi Block van(de) voorsz. Scheijsloot tottet lant van Ocker Brantwijck toecomende Oth Cornelisz. groot vier mergen iii.c iii roeden waerinne besaeijt, Niet;
- Den xii.e Block daeraenvolgende groot ses mergen xvi roeden mette partij overdijcx int'oude Lant van Dubbeldam totten Scheijsloot vant'Landt toecomende de Stadt Dordrecht groot x mergen xxxvii roeden is, Thientvrij;
- T'xiii Block vanden voorsz. scheijsloot tot den Scheijsloot vande landen gebruijckt bij Damas van Slingelant toecomende de Stadt Dordrecht groot Thien mergen waer inne drije mergen vier hont Boomen en(de) gecocht bij Willem Arijensz. Roobol, xix L.
- T'xiiii Block vanden voorsz. scheijsloot tot den Scheijsloot vande hr Pompen zal.r groot Thien mergen iii.c xcvi roeden wert gebruijckt bijde hr. Hallingh ende Wouter Huijgen, toecomende de Stadt Dordrecht waerinne besaeijt vier mergen en(de) drije hont haver ende gecocht bij Jan Bosch, om xlviii L.
- Den xv Block vanden voorsz. scheijsloot tot aenden ouden dijck toecomende d'hr. Pompen voorsz. groot xii mergen ii.e xcvi roeden waerinne beaeijt vijff mergen Terw en(de) haver ende gecocht bij Hendrick Gerritsz om, xl L.
- T'xvi Block vanden voorsz. scheijsloot tot aenden scheijsloot vanden Erffgen. van Boudewijn de Coninck toecomende d'Erffgen. vande hr. Pompen voorsz. groot iii mergen v.e roeden waerinne besaeijt, niet;
- T'xvii Block vanden voorsz. Scheijsloot totten Scheijsloot vande hr. Pieter de Rovere groot ontrent vii mergen toecomende d'Erffgen. van Boudwijn de Coninck waerinne besaeijt, Niet;
- T'xviii Block vanden voorsz. Scheijsloot totten Scheijsloot vande hr. mr. Herman Hallingh groot vii mergen iiii.c xxx roeden toecomende d'hr. Pieter de Rovere heere van Hardincxvelt is aenden selven vergunt voorden tijt van xxviii Jaren tot vi L den mergen t sjaers comt hier over t'laetste xxviii Jaer sijnde t'laetste xi jaer heele Thienden, xlviii L.
- T xix ende laetste Block vanden voorsz. scheijsloot tot de raije van Billerstege, toecomende d'hr. mr. Herman Hallingh groot xv mergen ii.c xxxii roeden daer van comt volgens den Contracte overt xviii xxviii Jaer a vi L den merge, lxxxiiii L.
- De Crijtende Thienden over desen Jare xvi Acht en(de) Vijftich sijn gepacht bij Dirck Wms van(der) Linden (Jan van Houten) om ii L ii St. (ii L iiii St);
- T'rantsoen tot iiii St. opten gul. beloopen over ii lxxi L die rantsoen betalen, liii L iiii St.
- De voorsz. heerlicheijt competeert noch de Visscherije en(de) Vogelaerijen inder Merwede ende de groote Vischerijen te weeten den grooten Salmsteeck mitsgaders de cleijne Visscherije tot aen den ouden dijck, soo verre de Stadt de Vischerijen is competeren(de) ende noortwaerts ten Diepe toe, soo verre men volgens de placcaten steecken magh ende verder niet met noch alle de Visscherijen opten Gront vande merwede sijn alle verpacht aen Gerrit Sijmonsz van Duijnen, voor den tijt van drije Jaren ingegaen p.a Januarij xvi.c seven ende vijftich t'sjaers om sesthien hondert pon. tot xl groo. comt hier overt ii iii.e jaer vervallen den lesten December 1658, xvi.c L.
- Denselven moet dragen inde verpondinge vande Visscherijen, c L.
- Den cleijnen Steeck inde kille tusschen het huijs ter Merwede ende de plaet is met het kerckhoff ende de Visscherijen vande Schutterijen verpacht daer van inde reeckeninge vande reparatien fol. [-] d'ao. 1658 wert verantwoort, Memorie;
- (bij verclaringe vande heer pensionaris Joan Berck) De heerlicheijt heeft heergewade van Leenen t'welck ontfangen wert bijde hr. Pensionaris Berck, als Stadthouder vande Leenen en(de) heeft ter tijde deser reeckenn. ontfan. van(de) Juffr. Alida Banckerts. ouert verheergewaden van drij mrn. lants gelegen inde Merwede polder de somme van xxiiii St.
- Aande nacooper deser heerlicheijt wert ontfangen bij Huijbert Roosboom en(de) heeft ontf. ouer den nacoop van vijff mrn. C roen. lants ouer gedragen van(de) heer mr. Dirck Berck opte heer Daniel Fannius verkocht voor 284 L lxxi L daervan getogen v L xi St. vi.e outs salaris van(de) voorn. Roosboom, blijft lxv L vii St. vi Sch.
- Mede te letten dat het stellen van Dijckgraeff ende heemraden alsmede de jurisdictie soo binnen als buijten de Stadt niet en wert geneglieert, Memorie;
- Pieter Baen Schout van Sliedrecht cumsuis hadden vande Stadt als heere vande Merwede gehuijrt de groote plaet, leggende voor ende beneden t'huijs ter Merwede daer van huer soude comen een Jaer pachts dan alsoo de differenten ontstaen tusschen de Graeffelijcheijt van Hollant ende dese Stadt nopende d'Eijgendom ende possessie vande voorsz. plate mitsgrs. de becramminge ende verderen aenwas vande voorsz. heerlicheijt Merwede seecker Accoort is gemaeckt, waer bij blijckt, dat de Graeffelijcheijt de Vruchten sal trecken vande voorsz. plate, ende benoorden de becramminge onder conditie breder bij t voorsz. Accoort ende dat de Stadt behouden sal de verdere possessie en(de) aenwas vande voorsz. heerlicheijt Merwede ende besuijde de becramminge, alsmede buijten de raije vant'voorsz. huijs ter Merwede mede breder bij t'voorsz. Accoort, Memorie;
- Jacob Adriaensz. Molenaer over t xliii Jaer Consent vant stellen van eenen wint molen aenden dijck buijten St. Jorispoort vervallen lesten December 1658, xv L.
- Thonis Jansen een jaer huijre vande schiptimmerwerff aenden rietdijck omme Drummelaers opte maecken vervallen viii.e Julij 1658 vuijten huren, xl L.
- Jacob Dircxsz Schiptimmerman overt'laeste xvi Jaer huijre vande Schiptimmerwerff aende Cockendijck buijten de Rietdijcxe poort breet langs t'water ses roeden, vervallen kermis 1658, xxxvi l.
- Hercules Pietersz. Schiptimmerman overt'laetste xvi Jaer huijre van(de) Schiptimmerwerff daernevens breet langs t'water ses roeden vervallen alsvooren, xxxvi L.
- Arijen Lambertsz. Schiptimmerman overt'laetste xvi Jaer huijere vande Schiptimmerwerff daer nevens breet langs t'water seven roeden vervallen alsvooren, xlii L.
- Hendrick Jansz. de Haen Schiptimmerman overt'laetste xvi Jaer huijre vande Schiptimmerwerff daernevens breet langs 't water ses roeden vervallen alsvooren, xxxvi L.
- Noch een Erff daer en huijsken op staet daer den volder inwoont Frans Jaspersz. Schiptimmerman overt'laetste xvi jaer huijre vande Schiptimmerwerff, gelegen annex de nieuwe Sluijs, ontrent den rietdijck groot ses roede vervallen alsvooren xxxvi L.
- Jan Joppen overt'laetste xv Jaer huijre van d'eerste Schiptimmerwerff naest den Stadt daer men naer Cockendijck gaet breet lxx voeten vervallen alsvooren, xxxvi L.
- T'rantsoen Jaerlijcx, iiii L.
- Goossen Schalcxsz Schiptimmerman overt'laetste xv Jaer huijre van(de) twee daeraenvolgende Erven elck breet lxx voeten, vervallen alsvooren, lxxii L.
- T'rantsoen Jaerlijcx, viii L.
- De iii.e en(de) v.e Erven aldaer sijn vercocht aen Anthonis Pietersz. Spruijt, ende verantwoort inde reeckening d'ao. 1647 fol: xliii dus alhier, Memorie;
- Pieter Arijensz. vander Linde en(de) sijn soon Jan vander Linde over een Jaer huijre vant vi.e Erff aldaer groot lxiii roeden breet lxx voeten tot vijff stuijv. de roede volgens Accoort op den xe. April 1658 gemaeckt vervallen kersmis 1658, xvi L.
- T'vii Erff groot lxvi roeden bruijckt Jan Arijensz. Buijer mede tot vijff stuijvers de roede volgens t'Accoort op dato voorsz. gemaeckt comt over een jaer huijre vervallen alsvooren, xvi L x St.
- Samuel Nachenius over een Jaer huijre vant'viii Erff breet ende vervallen alsvooren, xl L.
- Herman Cornelisz. Monseur over een jaer huijre vant ix Erff aldaer vervallen alsvooren, xl L.
- Willem Pouwelsz. van Papendrecht overt vi.e x.e jaer huijre van alle de Aenwassen, riet, liesen, biesen ende opcomingen der heerlicheijt Merwede gelegen aende Suijtsijde vande becrammeinge ende beneden t'huijs ter Merwede, soo verre des Stadts gerechtiheijt streckt alsmede vande Gorssen ende aenwassen gelege ende opcomende t'eijnde de ii.e roeden uijt gescheijt vande wech, tusschen Dubbeldam ende de Merwede vervallen Kermis 1658, l L.
(ix. S.a van(de) heerlickheijt Merwede)

[10][folio 51vs] Anderen Ontfangh van xxiii Schroot ampten bij mijn E heeren deser Stede gecocht tot gerieff vande Coopluijden

- T'recht vande Schrootampten is begrepen onder recht vande maeckelaerdijen van t'Sout, daer van hier vooren fol: iii verso is verantwoort, Memorie;
- Den Ontfanger van(de) Schrooff lessen is begrepen onder den pacht vande Maeckelaerdije vande Rijnsche ende Westersche wijnen daer van hier vooren fol: iii is verantwoort, Memorie;

[11][folio 52] Anderen Ontfangh van parthijen die voor desen in een particulier reeckeninge gecomen hebben genaemt de Tholreeckeninge, ende nu bij mijn E heeren geordonneert te brengen in dese Reeckeninge

- Ontfangen vanden hr. Wilhelm de Beveren, raet ende rentmr. Generael van Suijthollandt de Somme van vijff duissent vier hondert veertich ponden te xl grooten over een jaer rente, te lossen den penn. xxv verseeckert opte Thollen van Gornichem ende Schoonhoven, daer van iiii.m iii.c lxxx L vervallen sijnde lesten Meij Augusti en(de) November 1658 ende den lesten februarij 1659 ende de ix lx L den lesten Junij 1658 dus, v.m iii.c xl L.
- Cornelis Bordels over een jaer pachts vande wijnroede deser Stede vervallen Bamis 1658, ix L.
- Die van Dordrecht hebben in pantschap genomen van die vande reeckeninge in hollandt de Vischerije, genaemt de CANTSTEECK mitsgaders t'rietvelt genaemt de Stededijck leggende in Suijthollant voor Sliedrecht waer van t'incomen ontfangen wert bij d'hr. Thesaurier vande Reparatien ende dat voorde Somme van drije Duijsent Twee hondert ponden tot xl grooten t'pont, beginnende deselve bepandinge cours ende loopte nemen petri ad Cathedram xv.c lxxix curio stilo, ende dat tot verseeckertheijt vande diepten vande Merwede, Memorie.
(x S.a van parthijen vuijte tholreeckenn.)

[10][folio 52vs] Anderen Ontfangh van Cortinge van Lijffrenten.

- Desen Thesaurier heeft den rentieren vanden Lijffrenten gecort den xxxii penn: beloopende over iii L iii St. hier naer fol: lxviii [-] in uijtgeve gebracht de Somme, i St. ...(?)
(x S.a)

[11][folio 53] Anderen Ontfangh van Subsidien aen desen Thesaurier gedaen ten tijde deser Reeckeninge.

- Desen Thesaurier heeft ontfangen inden Jare xvi Acht en(de) Vijfftich vande hr. Abraham Stoop Secrets. vande Camere vanden Thesaurier ende Ontfanger van(de) penningen geschikckt ten Oorloge de Somme van, Niet.

[12][folio 53] Anderen Ontfangh van Borgemrs. Reeckeningen.

- (blijct bijde reeckenn. hierop naergesien) D'heer Borgemr. Johan van Meeuwen heeft vij Sloote van sijn Ed. Borgemrs. reeckeninge geeijnt den vi julij 1658 meer ontfangen als uijtgegeven de Somme van ii.c xcix L ii St en(de) wederom bij Sloote vande reeckenn. geeijnt den xxii Novemb. 1658 meerder uijtgegeven als ontfangen de Somme van lxxviii l xv St. t'selve tegens den anderen vereffent sijnde comt alhier over de voorsz. teelten de Somme van ii.c xxi l. i St.
(xii S.a van Borgemrs. termijnen)

- dese thesaurier heeft in sijner reckeninge van(de) jaren 1655 folio xxxv en(de) 1656 folio xxxii jaerlicx in vuijtgeve gebracht vii.c xxvi L. ende weddens van ses s'heeren dienders ijder tot cxviii L derhalven meer gebracht als vuijtgegeven is op ijder jaer cxviii L comt derhalven alhier weder in ontfangh oude de voors. jaren de Somme van, ii.c xxxvi L.
(xiii S.a van verhael)
(SOMMA TOTALIS van(de) ontfangh deser reeckeninge bedraecht de Somme van 57.705 ponden xi st xi sch)

[1][folio 56] Vuijtgeeff tegens den voorsz. Ontfangh. Ende eerst van Borgemrs. Termijnen

- D'heer mr. Adriaen van Blijenburch heere van Naeltwijck etc over de laetste teelt sijns Borgemr. ampt vervallen den xxx.e Maert 1658 bij quit. l L.
- d'hr. Johan van Meeuwen over twee teelten sijns Borgemr. ampt vervallen den xxiii November 1658, c L.
(i S.a van Borgemrs. termijnen)

[2][folio 56vs] Anderen uijtgeeff van verpondingen Omslagen van Dijckagien etc over de Landen leggende onder de Merwede en(de) Dubbeldam de Stadt Dordrecht competerende.

- (bij quitan.) Ambachtsheeren van Dubbeldam een Jaer recognitie van drije saeghmolens eenen volmolen en(de) eenen runmolen staende opden dijck vande houtbergenisse, ijder molen vi L t'sjaers comt over den Jaere 1658 bij quitantie, xxx L.
- (debith quitan.) Betaelt aen Damas van Slingelant Jansz. als rentmr. vant'Weeshuijs deser Stede een Jaer pachts van eene mergen cxxx roeden Labnts, geapproprieert tot een steenplaets, vervallen kersmis 1658, lxvii L x St.
- (bij declar. ordonn. en(de) quitant.) Betaelt Jan Boer Collecteur vande Omslagen en(de) verpondinge over Dubbeldam over Omslagen bij de heeren Dijckgraeff ende heemraden van Dubbeldam voorsz. omgeslagen tot laste vande Eijgenaers opten vii Novemb. 1658 bij decl., ord. en(de) quit., xvii L ii St.
- Noch betaelt aendenselven overt'geene de Stadt Dordrecht schuldich was inde verpondinge vanden Jaere 1657 bij declara. Ord. ende quitantie, xxxix L xii St.
- Betaelt aen Matthijs Cleppingh Collecteur vande verpondinge over de Merwedepolder over de verpondinge vande Thienden Vischerije ende landen onder de heerlicheijt Merwede gelegen d'ao. 1658 bij declar. Ordonn. en(de) Quitantie, ii.c lxx L vi St.
(ii S.a van omslagen en(de) verpondingen van landen, v.c xiiii L x St. ix Sch.)

[3][folio 57] Anderen uijtgeef van Quotisatien ten behoven vant'Gemenelant
opgebracht inden Jare 1658 alsmede vande penn. aende hr. Abraham Stoop totte middelen vande Oorloge betaelt.


(sij verdacht den collecteur hiervan te doen verantwoorden)
Inden Jaere xvi.c Acht en vijftich is bijde heeren
Staten van hollant geaccordeert over den
selven Lande eerst anderhalve groote ofte
geheele verpondinge van alle de Goederen
indeselve begrepen mitsgaders noch een
derde part vande geheele verpondinge over
de huijsen alleen binnen de Muijren en(de) Vesten
vande Stadt gelegen ende noch bij forme
van verhooging een gerecht Achtste part
van(de) Goederen alrede inde verpondinge begrepen
ende omgeslagen, daerinne de Stadt
gestelt is op xxiii.m vi.c lxi L i St. iii Sch. als over
xiii Schrootampten iii.c xii L x St over den
swijgende Tholle ten respecte vande Sluijtinge
vande Stroomen lxi L xvi St vi Sch vant Bailliuschap
van Suijthollant en(de) Schoutampt van
Dordrecht lxxxvii L v St iii Sch. en(de) Vijff molens
ciiii L xiiii St. viii Sch maeckende t'samen de voorsz.
xxiiii.m vi.c lxi L 1 St. iii Sch. Ende is tot betalingen
vandien Omslach gemaeckt overde huijsen
deser Stede, volgens voorgaende Consent van(de)
Deeckens vande Gilden en(de) gemeene neringen
deser Stede en(de) bijde hr. mr. Johan de Vries gecollecteert
die daer van bij reeckenn. sal verantwoorden
ende vande betalinge vande voorsz.
anderhalve ofte geheele verpondinge, ende
noch den gerechten viii penn aende hr. Johan
van Berckel gedaen sal d'hr. Abraham Stoop
Secrets. vande Camere vande Thesaurie ende
Ontfanger vande extraord. Saecken ende
penningen, gedestineert ten Oorloge, uijtgeven
maecken, in sijne reckenn. van alle de
Quotisatien, ten behouve vant'Gemeenelant
opgebracht geeijnt den lesten December xvi.v
Acht en(de) vijftich dient alhier voor, Memorie;

- D'Eersame Bedienaers des h. Evageliums
binnen deser Stede Dordrecht bij
Regueste versocht hebbende aen mijn E
heeren Borgemr. Gerechten en(de) Outrade
ende Achten deser Stede dat hare Weduwen
naer haer overlijden met eenich Onderhout
van t'Stadtswegen mochten werden
versien, boven t'geene deselve vant' Gemeenelant
genieten, daerop deselve E.
heeren bij Appostille in date den 25e Junij
1639 hebbende versocht t'Advijs van(de) E.
heeren Borgemr. ende Gecommitteerden
ten Beleijde vande Stadts Saecken Ende
t'selve gehoort hebben hare Ed: deselve
heeren Borgemr. Ende gecommiteerden
ten Beleijden geauthoriseert omgehoort
de Consideratien vande heeren scholarchen
sulcx te disponderen als tot meeste genoegen
ende minste lasten van des Stadts
finantien sal bevonden werden te behooren
vijt crachte van welcke Authorisatie
hebben haer Ed. daertoe verbonden ende
geaffecteert, seeckere twee renten
d'eene van lxxv L, ende d'andere van
xxvii L ii St. vi Sch t'sjaers beijde verseeckert
opt Gemeenelant van hollant ende
Westvrieslant metten verloope vandien
t'sedert den Jaere 1625 ende naervolgende
Jaren die de voorsz. Stadt op de naem
vandeselve Scholarchen competeren ende
daervan een Capitael te maecken t'welck
totten 6e Decemb. 1639 is geworden
ter Somme van ii.m i.c xliii L i St. iiii Sch. capitael
en(de) t'selve te doen ontfangen ende
administreren door den Ontfanger van(de)
middelen gegestineert ten Oorloge
die gehouden is de incomende Renten
van twee Jaren tot twee Jaren
bij t'Capitael te dien tot allen
tijden bij d'hr. Borgemr. en(de) gecommitteerden
ten Beleijde daer toe
gelast sijnde Reeckeninge te doen
omme deselve penningen ende t'geene
die noch sullen comen te vermeerderen
alleenl. gebruijckt te werden tot
onder hout vandeselve weduwen
welck onderhout sal cesseren
als deselve weduwe sullen comen
te hertrouwen, ende sal de toevoeginge
vant se;ve onderhout, ende
de verdeelinge vandien blijven ter
dispositie van mijn Ed. eheren dient voor, Memorie;

[3][folio 58vs] Anderen Renten genaemt Pantponden spreeckende opte huijsen en(de) Erven
die mijn Ed. heeren aen haer gehouden hebben omme de Bruggen ende Straten groot te maecken naer den grooten brant den 27e Junij 1547 daer t'groot kerkchoff mede vermeerdert is
ende oock eensdeels opte Erven die men jaerlijcx betaelt alsmen mette pandinge omgaet inde Vasten, vervallen halff vasten xvi.e Acht en(de) vijftich.


- Welcke pantponden bij Jacob van Rees als den Ontfangh vande Stadts pantoonden hebbende jaerlijcx over den betaelt die daer van Reeckeninge doet soo van Ontfangh als uijtgeeff, ende heeft opten 17e April 1657 daer van Reeckeninge gedaen waerr van t'Slooten inde Reckeninge vanden jare 1656 fol: viii verso in Ontfangh is verantwoort, dient oversulcx alhier voor, Memorie;

[3][folio 59] Anderen uijtgeeff van Erffrenten die de graeffelicheijt van hollandt spreeckende heeft ende heffende is uijt cracht van seckere privilegien ende hantvesten ten deser Stede vergunt.

- Den Goijer van Brabant heeft opte Stadt en Rente van lx ponden van xx grooten t'sjaers volgens Coninck Wilhelmus hantvesten, die nu betaelt werden aende hr. rentmer. generael van Suijthollant vervallen Paesschen en(de) Bamis xvi.c acht en(de) vijftich, xxx L.

Andere Losrenten vercocht inden Jare xv.c xlviii omme te betalen drije en(de) een halff xiii.e deel inden Swijgende Thollen mits Conditie dat men t'selve sal mogen afflossen met Vijff ponden Vlaems t'esters elck pont met cl L.
(Sij verdacht geen renten aen(de) rentheffers te betalen ten sij de selve doen blijcken van hare qualiteijt, en(de) als dan te stellen op de selver namen; bij quitant. van dese is aengetogen parthije vuijtgesondert daer anders voor hooft staet)
- Gerrit Matthijsz. Coorencoopers Erffgen. van Ientgen Hermans nu de wed.e van Daniel van Stralen, lxl t'sjaers te lossen de penn. xxv en(de) vervallen den 1e Meij xvi.c Acht en(de) vijftich bij quitantie, lx L. (dese rente is opten 17 meij 1659 door Abraham Stoop gelost)

Andere Losrenten vercocht inden Jare xv.c xlvii omme daermede te betalen seeckere huijsen ende Erven, daer de Gravestraet mede vermeerdert is, te lossen den penn xxv
- Mr. Pieter van Walenburch hem te mede gave gegeven bij Laurens Adnsz. de Lange met sijne dochter xvi L t'sjaers te lossen den penn. xxv en(de) vervallen 1e Meij 1658 dan alsoo dese rente door d'hr. Abraham Stoop opden 28 feb. 1657 is affgelost dien alhier vor, Memorie;

Andere Losrenten vercocht inden Jare xv.c xlvii vermits deser Stede Sware Oncosten en(de) Lasten ter Saecke van Troubelen en(de) Oorloge inden Lande volgens den Octroije van Co: Maj.t in dato ii.e Julij 1572 te lossen den penn. xxv.
- Willem van Gassel als man ende Voocht van Marijken Lubberts xxi L ii St. vi Sch. vervallen p.a Augusti 1658 bij quitantie, xxi L. ii St. vi Sch.

Andere Renten gehouden op diversche huijsen ende Erven tot laste deser Stede ten dienste van(de) selve gecocht.
- Maria Muijs van Holij liiii L t'sjaers tegen den penn. xvi spreeckende opten Armenhoff vervallen Meij en(de) Bamis 1658 bij quitantie, liiii L.

Andere Losrenten ter saecke vande xiiii Schrootampten binnen deser Stede ten behouve van de Stadt, ende tot vorderinge van(de) Coopmanschappen gecocht.
- De Rente opt 1e, iie, iiie, iiiie, v.e, vi.e, viii.e, ix.e, x.e ende xi.e Schrootampten sijn affgelost bij den Ambachtsheer Arent Maertensz. als blijck bij de particuliere Reeckenn. daer van gesaen, Memorie
- T'xii Schrooampt van Jan Cornelisz. Mijl gecocht stont op Lijffrenten die affgestorven sijn, Memorie
- T'xiii.e Schrootampt van mr. Cornelis de Conincx wed.e gecocht ende betaelt, Memorie
- (debith quita. t'sedert ouergelevert) De Graeffelicheijt van hollant lxv L t'sjaers over een jaer rente staende op xiii Schrootampten, binnen deser Stede elck v L vervallen Bamis 1658, lxv L.

Andere Losrenten vercocht inden Jare xvi.c Vier [1604].
- Gijsbert van IJlem nu Maria vander Stael wed.e van Corn. Hendricxsz, van Wijngaerden xvi L. t'sjaers te lossen den penn. xxv vervallen xvi September 1658 bij quitantie, xvi L.
- (dese rente is opten 29 november 1658 door Abraham Stoop affgelost) Adriaentje Gerritsz wed.e van Willem Willemsz. Cula en Adriaen van Wevelinchoven Pietersz. xvi L. te lossen ende vervallen alsvooren bij quitantie, xvi L.
- (leste betalinge) Noch betaelt aen(de) selven twee maenden intrest te weeten tot den xvi Novemb. 1658 als wanneer de voorsz. rente bijde heer Abraham Stoop is affgelost bij quitantie, ii L xiii St.
- Willem Willemsz. Cula nu Anna Pieters t'Jongh xxxii t'sjaers te lossen den penn. xxv en(de) vervallen xvi.e September 1658 bij quitantie, xxxii L.
- Herman Florisz. Letsmaet lxiiii l t'sjaers te lossen den penn. xxv vervallen 1e Julij 1658 bij quitantie, lxiiii L.

Andere Losrenten vercocht xvi.c Vier [1604] omme te betalen de ii.e paije vande Coop der heerlicheijt Merwede en(de) andere particuliere Lasten deser Stede.
- (leste betaelinge) Govert Egbertsz. vander Stael nu Gerrit van Duijnen xxi L ii St. t'sjaers te lossen den penn xxv vervallen p.a Augusti 1658 en(de) alsoo dese rente op den ix Octob. 1658 door d'hr. Abraham Stoop is affgelost soo comt alhier over veertien maenden intrest bij quit. de Somme van xxii L xix St.
- Claes Dircxsz nu Dirck Claesdr. xxiiii L. t'sjaers te lossen den penn. xxv vervallen xix September 1658 bij quitantie, xxiiii L.

Andere Losrenten vercocht a.o xvi.c Ses [1606] omme te vervallen de ii.e ende leste paije der heerlicheijt Merwede ende andere particuliere Lasten deser Stede, te lossen den penn. xxv.
- d'hr. Cornelis Schouw xxxii L t'sjaers te lossen den penn. xxv vervallen xxvi.e April 1658 bij quitantie, xxxii L.
- Cornelis Lauwen uijt Ottelandt lxx L t'sjaers te lossen den penn. xxv vervallen xx April 1658 bij quitantie, cxx L.
- (sij voortaen vuijte reeckeninge gelaten) Mr. Pieter van Walenburch hem te mede geave gegeven bij Laurens Adriaensz. de Lange met sijne dr. cxxvii l t 'sjaers te lossen alsvooren dan alsoo de eene helft vant Capitael van deselve rente opten xi Meij 1654 affgelost is bijde hr. Cornelis van Esch ende de wederhelft op den 26e Augusti 1657 bij d'hr. Abraham Stoop mede is affgelost dient alhier voor, Memorie.
- Janneken Sijmons wed.e van Laurens Adnsz. de Lange lxiiii L t'sjaers te lossen den penn. xxv en(de) vervallen xxvii April 1658 dan is dese rente op den 28 februarij 1657 door d'hr. Abraham Stoop affgelost dient voor, Memorie.
- Cornelis Jan Damen nu Adriaen Leendertsz. van Weechgen xxiiii L t'sjaers te lossen den penn: xxv vervallen xe Meij 1658, bij quitantie, xxiiii L.

Andere Losrenten vercocht a.o xvi.c Seven [1607] omme daer mede te lossen de renten die te lossen stonden den penn. xii, xiii, xiiii ende xv volgens de resolutie van mijn Ed. heeren.
- (dese rente is opten 16 meij 1659 door Abraham Stoop afgelost) Lodewijck vander Stel als getrouwt hebbende de Dochter van Marijcken Barthouts. xx L t'sjaers te lossen den penn. xxv ende vervallen xv Septemb. 1658 bij quitantie, xx L.
- d'heer Dirck Dammert xlviii L t'sjaers te lossen den penn. xxv vervallen 11 Meij 1658 bij quitantie, xlviii L.
- Gijsbert Gijsbertsz. van IJlem xxxii L. t'sjaers te lossen alsvooren vervallen ix Maert 1658 bij quitantie, xxxii L.
- De Wed.e van Jacob Gerritsz. xxxii L t'sjaers te lossen alsvooren vervallen xvi Maert 1658 bij quitantie, xxxii L.
- het Gasthuijs van Schoonhoven xx L t'sjaers te lossen en(de) vervallen alsvooren bij quitantie, xx L.
- (deser rente is opten 16 meij 1659 door Abraham Stoop affgelost) Adriaen Claesz. van Houtswaert nu Aeltgen van Rijswijck lxxx L t'sjaers te lossen alsvooren vervallen xxvi Maert 1658 bij quitantie, lxxx L.
- Adriaen van Rijswijck xl L t'sjaers te lossen ende vervallen alsvooren bij quitantie, xl L.
- Gijsbert van IJlem nu Maria vander Stael xxxii L. t'sjaers te lossen alsvooren vervallen x Meij 1658 bij quitantie, xxxii L.
- Janneken Jaspers xvi L t'sjaers te lossen alsvooren vervallen xii.e Meij 1658 bij quitantie, xvi L.
- Arent Maertensz. Ambachtsheere van Barendrecht ii.c t'sjaers te lossen alsvooren vervallen xiiii Meij 1658 bij quit., ii.c L.
- Willem Wilemsz. Cula xvi L t'sjaers te lossen den penn. xxv vervallen 1e Junij 1658 bij quitantie, xvi L.
- Jan Gijsbertsz. Erffgen. van Grietje Meeusz. nu Willem Bartholomeusz. xvi L. t'sjaers te lossen alsvooren en(de) vervallen 1e Junij 1658 bij quitantie, xvi L.

Andere Losrenten vercocht a.o xvi.c Acht [1608] omme redenen opt'voorgaende Capl. verhaelt.
- De Oude Mannen binnen deser Stede xxxii t'sjaers te lossen den penn. xxv vervallen x.e Junij 1658 bij quitantie, xxxii L.
- (laetste betalinge) Vrouw Agneta Berck nu Isaack de Tentenier xl L t'sjaers te lossen alsvooren vervallen ix feb. ende alsoo dit Capitael bij d'hr. Abraham Stoop op den vii.e Junij 1658 is affgelost soo comt alhier over vier maenden intrest bij quitantie, xiii l vi St. vi sch.
- d'heeren Executeurs vanden Testamente van Juffr. Cornelia Cornelisdr. laetst huisjvrouw vande hr. Borgemr. Cornelis Frans Wittemsz. xxviii l t'sjaers te lossen alsvooren en vervallen ie: Decemb. 1658 bij quitantie, xxviii L.

Andere Renten vercocht a.o xvi.c Negen [1609] omme te vervallen de groot Oncosten gedaen tot het maecken van een nieuw Bergenisse vant Luijcx hout te lossen den penn. xxv.
- Arent Maertensz. heere van Barendrecht cxx L t'sjaers te lossen den penn. xxv vervallen xv October 1658 bij quitan. cxx L.
- T'Sacraments Gasthuijs xlviii l t 'sjaers te lossen alsvooren vervallen xx Novemb. 1658 bij quitantie, xlviii L.
- De Weesvaders binnen Dordrecht een Jaer rente ter saecke van(de) Ontgrondinge van vier mergen 470 roeden Lants aent'Willigen Bosch daer de voorsz. Bergenisse [= Weeskinderendijk/Papengat] uijtgegraven is, vervallen kermis 1658 bij quitantie, ii.c xv L v st.
- deselve iii.cv xlvi L xviii St vi Sch over een jaer rente van negen mergen vc L ix roeden lants gelegen buijten t'Willigen Bosch en(de) den Dorrenboom vervallen alsvooren, tegen xlv L den merge gelijck Jan Pinsen die in huijre gehadt heeft, welck Lant is uijtgegeven tot Bergenisse vant'Luijcx hout inden jare 1617 bij quitantie, iiii.c xlvi L xviii St.

Andere Losrenten vercocht a.o xvi.c xiiii [1614] omme daer mede te lossen de renten die te lossen stonden den penn. xvi te lossen den penn. xxv.
- (dese rente is opten vi december 1658 per Abraham Stoop affgelost) Anthonij Jansz. nu Dirck Dircxsz Hol xvi L t'sjaers te lossen den penn. xxv vervallen xii Octob. 1658 bij quitantie, xvi L.

Andere Losrenten vercocht a.o xvi.c Vijftien [1615] te lossen den penn. xxv.
- Willem Willemsz. Cula nunAnna Pieters Tjongh xvi t'sjaers vervallen p.a Augusti 1658 bij quitantie, xvi l.

Andere Losrenten vercocht a.o xvi.c xvi [1616] te lossen den penn. xxv.
- T'Weeshuijs alhier xl L t'sjaers lossen den penn. xxv vervallen vi Meij 1658 bij quitantie, xl L
- Gijsbert Jansz. van Ween nu Domine Jacobus Lijdius xvi L t'sjaers te lossen alsvooren, veervallen 1e September 1658 bij quitantie, xvi L.
- Pleun Anthonisz. nu Jan Pleunen van Alblasserdam xviii l t'sjaers te lossen alsvooren, vervallen viii October 1658 bij quitantie, xviii L.
- denselven xxiiii l t'sjaers vervallen xxiiii October 1658 bij quitantie, xxiiii L.

Andere Losrenten vercocht a.o xvi.c xvii [1617] te lossen den penn. xxv.
- De Gasthuijsmrs. Clxxiiii l t'sjaers te lossen den penn. xxv vervallen x Octob. 1658 bij quitantie, Clxxiiii L.
- T'Weeshuijs binen Dordrecht lxxxviii L s'jaers te lossend en penn. xxv vervallen xxiiii October 1658 bij quitan:, lxxxviii L.

Andere Onlosbare renten vercocht inden Jare xvi.c vier en(de) twintich [1624].
- Arent Maertensz. Ambachtsheere van Barendreght etc heeft inden Jare 1624 aengecocht een onlosbare rente van vi.c xii st. t'sjaers tot betalinge van xxxviii Schell ter weeck, Paesch en(de) kersmis weecken dubbelt gelt, aen xxxviii personen, wonende in sijn gesticht huijs vervallen p.a Octob. 1658 bij quitantie, vi.c xv L xiii St.
- Denselven ii.c xxviii l t'sjaers bij hem aengecocht tot coopinge van Turff voor de voors. persoonen elcx vi l t'sjaers vervallen p.a [prima] Augusti 1658, ii.c xxviii L.

Andere Onlosbare renten vercocht inden Jare xvi.c vijff en(de) twintich [1625].
- Denselven heere vi.c L t'sjaers tot onderhout van studeren vervallen lesten Maert, Junij, September ende December 1658 bij quitantie, vi.c L.

Andere Onlosbare renten vercocht inden Jare xvi.c Seven en(de) dertich [1637].
- T'Sacraments Gasthuijs binnen deser Stede lxxii L x St t'sjaers ten behoeve vant'selve Godtshuijs aengecocht bij Juffr: Christina Elants, ingevolge vande dispositie van Juffr: Christina van Nieustadt vervallen xv Januarij 1658 bij quitantie, lxii l x St.
- T'selve Godthuijs aengecocht alsvoren lxii L x St. t'sjaers vervallen o.a October 1658 quitantie, lxii L x St.
- T'h: Geesthuijs ter Nieuwerkerck aengecocht alsvooren lxii L x St. t'sjaers vervallen xv Januarij 1658 bij quitantie, Lxii L. x St.
- T'selve Godthuijs lxii l x St t'sjaers aengecocht alsvooren vervallen p.a October 1658 bij quitantie, lxii L x St.
- T'kracksinnighuijs lxii L x St t'sjaers aengecocht alsvooren vervallen xv Januarij 1658 bij quit., lxii L x St.
- T'selve Godthuijs aengecocht alsvoren lxii l x St. t'sjaers, vervallen p.a October 1658, lxii l. x St.

Andere Losrenten vercocht in de Jaren xv.c vier vijff, ses, seven acht ende negen en(de) vijftich en(de) volgende Jaeren staende verseeckert opte Thollen van Gorinchem en(de) Schoonhoven
- Arijen Willeboort van Spierincxhoeck bij Transport van Machtelt Jans Bagijne tot Delft xxiii L i St. t'sjaers te lossen den penn. xxv vervallen p.a Augusti 1658 bij quitantie, xxiii L i St.
- (den xvi martij 1660 dese rente dor Abraham Stoop affgelost) Adriaen Aertsz. van Meeuwen bij Transport van Damis Aertsz. van Blijenburch xcvi L t'sjaers te lossen alsvooren vervallen viii februarij 1658 bij quitantie, xcvi L.
- De kinderen vande hr. Alewijn Pietersz. Erffgen. van Adriaen Jansz. haren Grootvader xvii L v St. vii Sch t'sjaers te lossen alsvooren vervallen xiii Maert 1658 bij quitantie, xvii L v St.
- (dese rente is opte 26 martij 1659 door Abraham Stoop affgelost) Joanna Jan Elants dr nu Catharina Verbies vi L xvii St vij t'sjaers te lossen alsvooren vervallen v Maert 1568 bij quitantie, xxvi L xvii St.
- (dese rente is opte 30 September 1659 door Abraham Stoop affgelost) Geertruijt Wouters wed.e en(de) Boedelhouster van mr. Gerrit Michielsz. xxvi L xvii St vii.e t'sjaers te lossen alsvooren vervallen xvi Maert 1658 bij quitantie, xxvi l xvii St.
- den H: Geest ter Grooter kerck xxvi L xvii St t'sjaers te lossen alsvooren vervallen ix April 1658 bij quitantie, xxvi L vii St.
- De Oude Mannen binnen Dordrecht xix L iiii St. t'sjaers te lossen alsvoren vervallen p.a Meij 1658 bij quitantie, xix L iiii St.
- d'Erffgen. van Reijnsborch Jansdr. xxiii L 1 St t'sjaers te lossen alsvooren vervallen xiiii Junij 1658 bij quitantie, xxiii L i St.
- (dese rente is opten vii Augustij 1659 door Abraham Stoop affgelost) Johan Boucquet nu Maria Boucquet xxiii L i St. t'sjaers te lossen alsvooren vervallen xiiii Junij 1658 bij quitantie, xxiii L i St.
- (dese rente is opten i October 1659 door Abraham Stoop affgelost) Dominicus van Wesel nu IJsbrant Dobbius xxxii l t'sjaers te lossen alsvooren vervallen xi Julij 1658 bij quitantie, xxxii L.
- (dese rente is opten 15 Julij 1658 per Abraham Stoop gelost; leste betalinge) Cornelis de Vries in plaets van mr. Adriaen van Meusienbroeck Erfgen. nomine upous van Johan Elants xxx L xiiii St. vi Sch t'sjaers te lossen alsvooren vervallen viii Julij 1658 bij quitantie, xxx L xiiii St. vi Sch.
- d'Erffgenamen van Jacob Adriaensz. vi L t'sjaers te lossen den penn. xvi ende vervallen xviii Julij 1658 dan alsoo de Stadt gelijcke rente opte selven heeft en(de) niet wert betaelt dient alhier voor, Memorie;
- (dese rente is opten 30 Septemb. 1659 door Abraham Stoop affgelost) Aernout Duijck xxiii L i St. t'sjaers te lossen den penn. xxv en(de) vervallen xi September 1658 bij quitantie, xxiii L. i St.
- den h: Geest ter Groote kerck xlvi L i St. viii Sch t'sjaers te lossen alsvooren vervallen p.a Decemb. 1658 bij quitantie, xlvi L. ii St. viii Sch.

Anderen Losrente vercocht aen diversche persoonen buijten deser Stede woonachtich
S'Gravenhage
- Nicolaes Ende Geericken van Bronchorst kinderen van Nicolaes van Bronchorst xxxii : t'sjaers te lossend en penn. xxv vervallen xxvii Julij 1658 bij quitantie, xxxii L.
Utrecht
- d'Executeurs van den Testamente van Jacob van Poelenburch xxv L xii St t'sjaers te lossen alsvooren vervallen xvi October 1658 dan alsoo dese rente al over lange door d'hr. Francken is affgelost, dient voor, Memorie;
Nimmegen
- Jacob Graeff als man en voocht van Aeltjen Cornelis Boelen dr. bij Transport van Baetgen van Valckenburgh wed.e van Jacob Bijl lxiii l t'sjaers, te lossen alsvooren vervallen xvi Septemb. 1659 bij quitantie, lxiiii L.
- De kinderen vande hr. Alewijn Pietersz. Erffgen. van dr. Adriaen Jongh, die Transport hadde van Hans en(de) Pieter Cuijper xxxii L. t'sjaers te lossen alsvooren vervallen xvi September 1658 bij Quitantie, xxxii L.
- T'Weeskint van Hector Houwijn bij Transport van Dirck hoedemr. cxcii L t'sjaers te lossen den penn. xxv vervallen xxviii April 1658 bij quitantie, cxcii L.
- Arent Maertensz. heere van Barendrecht cxxl t'sjaers, vervallen p.a Meij 1658 bij quitantie, cxx L.
Wesel ofte Burick
- d'Erffgen. van Hendrick Kelnaer van Glabbeeck xxvii L xvi St t'sjaers te lossen alsvooren, vervallen xxv Junij 1658 bij quitantie, xxviii L xvi St. (28:16:-)
- d'Erffgen. van Jan Maes tot Coln xxxii l t'sjaers te lossen alsvooren vervallen i.e Novemb. 1658 bij quitantie, xxxii L.
Antwerpen
- T'Weeshuijs binnen Dordrecht xxiii l i St. t'sjaers te lossen alsvooren vervallen xxvii Julij 1658 bij quitantie, xxiii l i St.
- Jacob Jansz. van Beverwijck xlviii L t'sjaers te lossen alsvooren vervallen iiii.e Junij 1658 bij quitantie, xlviii L.

Anderen Losrenten vercocht inden Jare xv.c lxii tot opneminge van seeckere xiii.m ponden te xl grooten waermede de Stadt gecocht heeft xv.c L t'sjaers opte Tollen van Gornichem ende Schoonhoven, ende bij mijn E heeren belast te brengen in dese Reeckeninge.
- (dese rente is opten xiiii julij 1659 door Abraham Stoop affgelost) Adriana Corn. Gijselaers dr lxiii L t'sjaers te lossen den penn. xxv en(de) vervallen xiii Junij 1658 bij quitantie, lxiii L.
- (sij voortaen vuijte reeckeninge gelaten) Laurens Adriaensz. de Lange lxiiii L t 'sjaers te lossen alsvooren vervallen xiii Junij 1658, dan alsoo t'Capitael van dese Rente opten 28e februarij 1657 bij d'hr. Abraham Stoop is affgelost dient alhier voor, Memorie;
- T'Sacraments Gathuijs binnen Dordrecht bij Transport van Jan Jansz. van Wesels Erffgen. cxxviii L t 'sjaers te lossen alsvooren vervallen xvi Julij 1658 bij quitantie, cxxviii L
- D'Erffgen. van Corn. Jansz. Bodt Out Thesaurier xxviii L. xvi St t'sjaers te lossen alsvooren vervallen ie Julij 1658 bij quitantie, xxviii l xvii St

Anderen Losrenten vercocht in(den) Jare xv.c ses, seven en(de) acht entsestich [1566-1567-1568], omme daermede te lossen de rente die te lossen stonden, den penn xii, xiii, xiiii en(d) xv en(de) om(m)e de paijen en(de) renten van(de) Tholle te betalen volgens d; ordonn. van mijn E. heeren inda te den [-] April 1566.
- Den h: Geest ter Groote kerck ende t'Gasthuijs elxk voor de helft bij Testamente van Aeltgen Jan Ooms dr: xlvi L xi St. viii Sch t'sjaers te lossen den penn. xxv vervallen viii.e Januarij 1658 bij Quitan., xlvi L xi St. viii Sch.
- Janneken van Hault als Actie hebben van Cornelia Adriaensz v L. xv St. t'sjrs. te lossen alsvooren en vervallen i.e meij 1658 dan alsoo dese rente inlangen tijt niet en is gevordert die voor, Memorie;
- d'hr. Arent Maertensz. xl L t'sjaers te lossen alsvooren vervallen xxix Julij 1658 bij quitantie, xl L
- Truijken Claes wed.e van Jacob Hendricxsz bij Transport van Jan Phlipsz. xl L t'sjaers te lossen alsvooren vervallen ix Septemb. 1658 bij Quitantie, xl L.
- (dese rente is opte 21 xb 1658 per Abraham Stoop affgelost, leste betalinge) De kinderen vande hr. Dingeman de Vries xvi L xvi St. t'sjaers te lossen alsvooren vervallen ix Decemb. 1658 bij Quitantie, xvi L xvi St.

Andere Losrenten vercocht inden Jare xv.e lxvii ter Ordonn. vande Camere
- d'Erfgenamen van Dr. Adriaen Tjongh bij Transport van Sijmon Hollander li L iiii St. t'sjaers, tee lossen alsvooren vervallen xxiii.e October 1658, bij quitantie, li L iiii st.
(iii.e S.a van Losrenten)

[4][folio 68] Anderen uijtgeeff van Lijffrenten vercocht inden Jare xv.e lxvii [1567] omme daermede te repareren deser Stede Muijren, Dijcken, Wallen ende anders oock overmits de Stadt, omme den dieren tijt seeckere provisie van Tarruw Ende rogge opgedaen hadde daer aen subijt groot verlies, is geweest, mitsgaders dat de Stadt groote Oncosten heeft gedaen omme Scherpe Wacht te houden soo binen de Stadt, als buijten opte Stroomen omme de Stadt te preserveren voorde groot oproeren ende Oorlogen, die inden Lande waren ao. 1566 al volgende den Octroije van Co. Maj.t in date iii.e Julij 1567 den penn. Acht op een Lijff

(volcht wel voorgaende reeckenn dese en(de) aengetogen parthijen vuijtgesondert daer anders voor hooft staet; ende sij geleth voortaen geen lijffrenten op debith quitan. te passeren ter sij seecker bekent is, de persoonen noch int leven te sijn)
- [doorgehaald] Janneken Floris iii L. iii St. t'sjaers t'haren lijve vervallen xv Augusti 1658, iii l. iii St.

Anderen Lijffrenten vercocht inden Jare xv.c xcv [1595] omme redenen hier vooren fol: [-] opt'Capple vande Losrenten verhaelt vercocht in gelijcke Jaere als dese
- Nicolaes van Naerden lxxii L. t'sjrs. t'sijnen Lijve vervallend en i.e Januarij 1658 bij Attestatie de vita ende Quitantie, lxxii L.
- heer Cornelis de Beveren ridder etc l L t'sjaers t'sijnen lijve vervallen p.a martij 1658 bij qutiantie, l L.
- (sij voortaen vuijte reeckeninghe gelaten) Juffr. Hendrica van Duijvenvoorden l L t'sjaers t'haren Lijve bij Borgemr. ende regeerders deser Stede haer tot een pilgifte geordonneert opt'Corpus deser Stede vervallen xxv October 1658 dan alsoo de voorn. Juffr. Hendrica van Duijvenvoorde opten 4e meij 1658 is overleden dien voor, Memorie;

Andere Lijffrenten vercocht inden jare xvi.e een [1601] omme rederen hier vooren fol: opt'Capple. vande Losrenten verhaelt den penn. seven.
- Abraham vanden Corput IJsaacksz xv L x St t'sjaers t'sijnen Lijve vervallen xxiiii Januarij 1658 bij Attestatie de vita en(de) quiantie, xv L x St

Andere Lijffrenten vercocht inden jare xvi.e vier [1604].
- Maria, Elisabeth en(de) Margriet Kegelings mrs. Francois kegelings drs. t'elcx lijve xxv L t'sjaers vervallen xii November 1658 bij Attestatie de vita en(de) quitantie, lxxv L.

Andere Lijffrenten vercocht ao. xvi.e vijff [1605] ter Ordonnan. van(de) Camere.
- Vrouw Agneta Berck l l t'sjaers ten lijve van Sabina Edmonts hare dochter vervallen iie. April 1658 bij Attestatie de vita en(de) quitantie, l L.
- heere Johan Berck vii L ii St. vi Sch t'sjaers ten lijve van Dorethea sijne dochter vervallen xv Meij 1658 bij quitantie, vii l ii St. vi Sch.

Andere Lijffrenten vercocht ao. xvi.e ses [1606] ter Ordonnan. van(de) Camere.
- (sij voortaen vuijte reeckeninge gelaten) Catharina Mol vi L t'sjaers t'haren lijve vervallen x April 1658 dan alsoo de voorn. Catharina Mol opden x November 1657 is overleden dient voor, memorie

Andere Lijffrenten vercocht ao. xvi.e seven [1607] ter Ordonnan. van(de) Camere.
- (Joffr. Cornelia dan nu obiit den 15 julij 1659) D'hr. Dirck ende Juffr: Cornelia Dammerts t elcx lijve c L t'sjaers vervallen ii februarij 1658 bij twee quitantie, ii.c L.
- Martijntie Anthonis xii L. x St t'sjaers t'haren lijve vervallen xxvii April 1658 bij Attestatie de vita ende quitantie, xii l. x St.
- Maerten Adriaensz. xxv L t'sjaers t'sijnen lijve vervallen xxiii November 1658 bij Attestatie de vita en(de) quitantie, xxv L.
- Claes ende Aert Arijensz. van Dongen t'elcx lijve vi L t'sjaers vervallen xviiii December 1658 bij twee quitantien, xii L.

Andere Lijffrenten vercocht ao. xvi.c xiii [1613] den penn. Thien ter Ordonn. van(de) Camere.
- Assuerus achut Apothecarus tot Gorinchem ten lijve van Paulus Cornelis ende Jacomina Schut t'elcx lijve xxvl t'sjaers vervallen den xxvi februarij 1658 bij Attestatie de vita en(de) quitantie, lxxv L.

Andere Lijffrenten vercocht inden Jare ao. xvi.c xvii [1617] bij Speciale Acte van mijn E heeren.
- Maria, Elisabeth ende Margriet Kegelings mrs. Francois Kegelings dochters xxv L t'sjaers t; elcx Lijve vervallen xiiii Augusti 1658 bij Attestatie de vita en(de) quitantie, lxxv L.

Andere Lijffrenten vercocht ao. xvi.c xxiiii [1624] ter Ordonn. van mijn E heeren.
- Cornelis Roelantsz. vi L. t'sjaers t'sijnen lijve vervallen iiii.e Septemb. 1658 bij quitantie, vi L.

Andere Lijffrenten vercocht inde Jaren ao. xvi.c xxvii [1627], 1628, 1629, 1630 en(de) 1632.
- Claertje Wijnantsz xxv L t'sjaers ten lijve van Jacob Cornelisz. haren Soon vervallen xxi.e februarij 1658 bij quitantie, xxv L.

Andere Lijffrenten vercocht inde jaren 1636 en(de) 1637.
- Francois Palm Abrahamsz. ii:c l L t'sjaers t'sijnen lijve vervallen xi December 1658 bij quitantie, ii.c l L.
(iiii S.a van lijffrenten)

[5][folio 70vs] Andere uijtgeven van Intresten verloopen op seckere Capitalen die d'hr. Thesaurier Leonard Sijbertsz. van(de) Hatert op Intrest heeft gelicht tot maeckinge vande nieuwehaven

(volcht wel voorgaen(de) reeckenn. dese en(de) aengetogen parthijen vuijtgesondert daer anders voor hooft staet)
- T'Vrouwenhuijs een Jaer Intrest van viii L vervallen xiie December 1658 bij quitantie, xxxii L.
- Gerrit Arijensz. Plaet een jaer intrest van x.e L vervallen x October 1658 bij quitantie, xl L.
- Assuerus Schut nu d'heer Boudewijn Onderwater en jaer intrest van xv.c L vervallen vii.e Novemb. 1658 bij quitantie, lx L.

Andere Intresten opte Capitalen die verantwoort sijn inde xlviii reeckenn. vande hr. Arent Maertensez. vande Oorlogh saecken geeijnt den lesten December 1625, fol: 21, 22 et 23.
- (opte 20e October 1659 dese obligatie per Abraham Stoop affgelost, debith quitan., 't sedert ouergelevert) Den h: Geest Armen tot Molenaersgraeff een Jaer intrest van xii.v L vervallen, xxviii.e Novemb. 1658, lvi L.
- Elisabeth Adams van Essenvelts dr. een jaer intrest van xiii.v L vervallen xviii.e December 1658 bij quitantie, lii L.
- Geertjen Joppe een jaer intrest van v.e L vervallen xxvii Decemb. 1658, xx L.
- Jan Willemsz. moutmaecker een jaer Intrest van vi.e L vervallen xi.e januarij 1658 bij quitantie, xxiiii L.
- Den Armen van Papendrecht een jaer Intrest van x.c L vervallen xxi.e December 1658 bij quitantie, xl L.
- T'Oude Vrouwenhuijs een Jaer intrest van x.c L vervallen x Januarij 1658 bij quitantie, xl L.

Andere Intresten op seeckere Capitalen daer van inde iii.e reeckenn.vande hr. Teresteijn Thesaurier fol: xl et ultra is verantwoort
- d'hr. Michiel Feltrum als Bouckhouder vande rijnsche wijncoopers een Jaer intrest van x.v L vervallen ii.e Julij 1658 bij quitantie, xl L.
- Den h: Geest ter Grooterkerck een jaer intrest van viii.c L vervallen iii.e Junij 1658 bij quitantie, xxxii L.
- T'Weeshuijs alhier een Jaer intrest van xv.c vervallen vii. Julij 1658 bij quitantie, lx L.
- Laurens Sijmonsz. een Jaer intrest van viii.c L vervallen x Julij 1658 bij quitantie, xxxii L.

Andere Intresten vande Capitalen inde leste reeckenn. vande hr. Theasaurier Teresteijn fol. xl et ultra verantwoort
- den h: Geest ter Groote kerck een Jaer Intrest van xii.c L vervallen eersten februarij 1658 bij quitantie, xlviii L.

Andere Intresten daervan de Capitalen inde eerste reeckenn. vande hr. Thesaurier Back fol: xl recto et verso sijn verantwoort
- (den xiiii Meij 1660 dit capitael per A. Stoop affgelost) de Weeskinderen van Jan Stoffelsz. in Ottelandt en jaer intrest van iii.c vervallen x Meij 1658 bij quitan., xvi L.

Andere Intresten op seeckere Capitalen daer van inde naest leste reckenn. van de heer Thesaurier Back fol: xliiii reco et verso is verantwoort
- Cornelis Arijensz, in Papendrecht ten behoeve van de kinderen van Jan Bastiaensz den Oude en jaer intrest van vi.c vervallen den xxiiii Novemb. 1658 bij quitantie, xxiiii L.
- Jan Bastiaensz ende geen Dircxsz aks voochden vande kinderen van Jan Bastiaenasz. den Oude, een jaer intrest van xi.c L vervallen alsvooren bij quitantie, xliiii L.

Andere Intresten daer van de Capitaelen verantwoort sijn inde leste Reeckeninge vande hr. Thesaurier Back fol: xl et ultra
- Willemken Wouters Een jaer intrest van vi.e L vervallen xi April 1658 bij Quitantie, xxiiii L.
- (dit capitael is opten xi meij 1660 per Abraham Stoop affgelost) Lijntgen Cornelis wed.e van Wouter Cleijsz. een Jaer Intrest van vi.c vervallen xvii April 1658 bij quitantie, xxiiii L.
- Neeltgen Aertsz. Dura in Papendrecht een jaer intrest van iiii.c L vervallen xxv Junij 1658 bij quitantie, xvi L.
- Anneken Lauwen wed.e van Dirck Meeusz. een jaer intrest van iii.c L vervallen xvii junij 1658 bij quitantie, xvi L.
- Cornelis Jan Damen een jaer Intrest van v.c vervallen xviii Julij 1658 bij quitantie, xx L.
- Geurt face(?) van Elsloo een jaer intrest van x L vervallen vii Augusti 1658 bij Quitantie, xl L.
- (dit Capitaal is opte 25 april 1659 bij Abraham Stoop affgelost) Pleuntgen Jan Damen een jaer intrest van iiii .c l L. vervallen xvii Augusti 1658 bij Quitantie, xviii L.
- Dirck Cornelisz. een jaer Intrest van vi.e L en(de) noch van ii.c beijde vervallen vii September 1658 dan sijn opten viii Septemb. 1633 affgelost, Memorie;

Andere Intresten daer van de Capitalen inde Reeckeninge vande hr. Thesaurier Teresteijn d'ao. xvi.c xxvii fol: xl recto et verso sijn verantwoort
- Francois Walravens een jaer Intrest van ii.m L vervallen p.a Augusti 1658 bij Quitantie, Lxxx L.
(v S.a van intresten)

[6][folio 73] Anderen uijtgeeff opte Verpachtingen van Stadts Goederen en(de) maeckeklaerdijen blijckende bij de Contrarolle bij Schepenen daer van gehouden mitsgaders de presentiegelden die bijde Camerbewrs. mijn Ed. heeren gedistribueert sijn, ende de opresentie geleden die bij den Secrts. van(de) hove ende hooge Vierschare van Suijthollant opte ordinaris Rechtdagen ende extraordinaris vergaderingen gedistribueert sijn en(de) het geene men den Borgemrs. vande Gemeentewegen bij Sloote van Reeckeninge schuldich is gebleven.

- (blijcke bij de Contrarolle hierop naergesien) Eerst alle de oncosten ten ofte de Treckpenn. gestelt opten Bier Exchijns deser Stede voor een Jaer ingegaen p.a Augusti 1658, ii.c c L.
- Opte Wijnen, xxxvi L.
- Opten Asijn, vi L.
- Opten Brandewijn, vi L.
- Maeckelaerdije van t'Sout, xii L.
- Vande Rijnsche en(de) Westersche Wijnen, xxiiii L.
- Opte Cranen, xxx L.
- T'Weedt, niet;
- Schalien, iii L.
- Opte Slaghroede, xxiiii L.
- Opte Molensteene, xii L.
- Lij en(de) Seep, vi L.
- Laeckenen en(de) Wanthall, iiii L.
- Turff en(de) Branthout, c L.
- Bier Exchijns binnen de halve mijle, xviii L.
- Opte Verpachtinge vande Thienden van Merwede d'ao. 1658, xviii L.
en(de) noch ouer de jare 1657 alsoo aldaer geomitteert is te brengen xviii L.
- Voor Treckgelt aende Visschers, niet
- d'Oncosten opte verpachtinge vande Stadts Landen, iiii L.
- Noch andere Oncosten opte Verpachtinge gevallen
Voor Bier bij quitantie vii L iiii St.
s'heeren dienders xxxiiii St. = viii L xviii St.
Noch andere oncosten gevallen in Julij en(de) September
Voor Bier bij quitantie vii L iiii St
s'heeren dienders van dese verpachtingh en(de) vant gemael, Bieren, fruijt etc te adsisteren ii L ii St
De Clerck van(de) heeren Thesauriers voort schrijven van viermael Acht Biljetten xxii St = x L xviii St.

- (blijckt bij de reckeninge hierop naer gesien) Ter Ordonnantie van(de) Camere judiciele deser Stede betaelt aen mijn E heeren derselver Stede door Johan Reijns Camerbew.r aen distributie gelden dat men telckenr teelte betaelt aen mijn E heeren van(de) Gerechte Outraden en(de) Achten voor hare Vacatien opte ordinaris rechtdagen en(de) extraord.s vergaderingen eerst vande Teelte ingegaen den xxiiii November 1657 ende geeijnt den xxx Martij 1658 volgens de reeckeninge van den Camerbewaerder mette Vacatien inden Gedinge en(de) anders ii.c L v St.
- Noch vande teelte ingegaen den xxx Martij ende geeijnt den vi Julij 1658 = cxlvii l ix St.
- Noch vande teelte ingegaen den vi Julij en(de) geijnt den xxiii Novemb. 1658, cxcvi L iiii St.
- Noch aenden selven ter Ordonnantie vande heeren Borgemr. en(de) Gecom.den ten Beleijden deer Stede betaelt overt'geene bij denselven is verstreckt aende heeren Magistraten ende ordonaris Officieren tot maeckinge van elcx eenen nieuwen mantel verschenen Michaelij 1658, iii.c lxxxiiii L.
- Comt t'samen bij Vier distincte Quitantie, ix.c xxvii l xviii St.

- d'hr. Borgemr. Mr. Adriaen van Blijenborch heer van Naeltwijck etc: heeft bij Sloote van sijn Ed.ts reeckenn. vande teelte geeijnt den xxx Martij 1658 meer uijtgegeve als ontfangen en(de) t'geene sijn Ed: bij den Rendant is betaelt de Somme van iii l xvi St.
- Betaelt aende heer Matthijs Pompe heere van Slingelant Bailliu van Suijthollant, de Somme van t'sestich ponden te xl grooten in betalinge van de presentiegelden vande Mannen van(de) hove en(de) Vierschare van Suijthollandt opte ordinaris rechtsagen ende extraordinaris vergaderingen voor een jaer vervallen op.a Novemb. 1658 bijqutiantie, lx L.
(vi.e S(omm)a van oncosten opte verpachtingen presentie en(de) mantellaecken)

[7][folio 75] Anderen uijtgeeff van reijscosten en(de) vacatien van mijn E heeren pensionaris en(de) Secretaris deser Stede over den Jare xvi.e Acht ende Vijftich

- (bij declaratie ordonnan. en(de) quitan. deser en(de) aengetogen parthijen) Betaelt aen(de) hr. Cornelis de Beveren Ridder heere van Strevelshoeck etc Outborgermr. deer Stede, de Somme van ii.c xli L ix St. vi Sch over reijs en(de) Teercosten mitsgaders vacatien bij sijn Ed: gehadt ter Daghvaert vande Ed: Gr: Mog: heeren Staten van hollandt ende Westvrieslant bij Declara. Ordonn. en(de) quitantie, ii.c xii L ix St. vi Sch.
- Betaelt aende hr. Abraham van Beveren heere van Oost en(de) West Barendrecht Outburgemr. deser Stede de Somme van cxli L xiiii St. over reijscosten ende vacatien bij sijn Ed: ten dienste deser Stede gehadt bij decl. ord. en(de) q.tie dus, cxli l xiii St.
- Betaelt aend'hr. Dirck Dammert de Somme van Tachtich ponden eene St. over reijscosten ende vacatien bij sijn E gehadt ter daghvaert vande Ed: Gr: Mog: heeren Staten van hollandt en(de) Westvrieslant bij decl: ordonn. en(de) quitan. dus, lxxx L i St.
- Betaelt aende hr. Alewijn van Halewijn de Somme van hondert ses en(de) Veertich gul Elff over reijscosten ende Vacatien bij sijn E gehadt ter Daghvaert vande Ed: Groot Mog: heeren Staten van hollant en(de) West Vrieslant bij Declara: Ord. en(de) quitantie dus cxlvi L xi St.
- Betaelt aen(de) selven uijt gelijcke oorsaecke bij decl. Ord. en(de) quitantie, lxxxi L xii St.
- Noch betaelt aendenselven hr. Alewijn van Halewijn en d'hr. Johan vander Burgh de Somme van hondert sestien L veertien Schell. over reijs ende Teer-costen bij haer Ed: gehadt als gedeputeerdens aen diversche Steden in hollandt tot recommanda. van(de) recipissen bij decl. Ord. en(de) quitantie dus, cxvi L xiiii St.
- Betaelt aende hr. Johan van Meeuwen de Somme van hondert seven ende veertich pon. Achthien Schell. over reijscosten en(de) Vacatien bij sijn Ed: ter Daghvaert vande Ed: Gr: Mog: heeren Staten van hollant en(de) West Vrieslandt gehadt, bij decl. Ord. en(de) q.tie, cxlvii L xviiii St.
- Betaelt aende hr. Gerardt Nooij de Somme van Ses en(de) negentich pon. Elff Schell over reijscosten ende Vacatien bij sijn E gehadt ter Daghvaert alsvooren bij decl. Ord. en(de) Quitantie, dus xcvi L. xi St.
- Betaelt aende hr. Diederick Hoeuft de Somme van negenthien pn. Thien St. over reijscosten en(de) Vacatien bij sijn E gehadt ter Daghvaert alsvooren bij Decl. ordonn. en(de) quit. dus, xix L. x St.
- Betaelt aende hr. mr. Johan van(de) Honaert de Somme van hondert vier ende vijftich pon. vier schell. over reijscosten en(de) Vacatien bij sijn E ten dienste deser Stede gehadt, bij decl. Ord. en(de) quitantie dus, cliiii L iiii St.
- Betaelt aende hr. mr. Johan vander Burgh de Somme van hondert seven ponden vijftien Schell. vi over reijscosten ende Vacatien bij sijn Ed. gehadt ter Daghvaert vande Ed. Gr: Mog: heeren Staten van hollandt ende Westvrieslant, bij decl. Ord. en(de) q.tn dus, cvii L xv St. vi Sch.
- Betaelt aen(de) hr. Corn. de With Ruwart van Putten de Somme van ii.c lxxvii L iiii St. over reijscosten en(de) Vacatien bij sijn E gehadt ter Daghvaert alsvooren, bij declarat. Ordonn. ende quitantie dus ii.c lxxvii L iiii St.
- Betaelt aende hr. mr. Johan de With de Somme van Twaelff hondert vijff en(de) dertich gul. vijftien Schell. vi.e over reijscosten ten en(de) Vacatien bij sijn E gehadt ter daghvaert alsvooren daer onder begrepen sijnde d'Oncosten gevallen op de reijse bij d'hr. Dirck Berck en(de) sijn E gedaen als Gedeputeerdens aen(de) Seven Noorthollantsche Steden tot recommandatie vande recepissen bij drije Declaraen. Ordonn. en(de) quitantien dus alhier de voorsz. xii.c xxxv L xv St vi Sch.
- Betaelt aen(de) hr en(de) mr. Govert van Slingelant pensionaris deser Stede, de Somme van derthien hondert Acht en(de) Veertich pon. negentien Schell. over reijscosten en(de) Vacatien bij sijn E gehadt ter Daghvaert van(de) Ed: Gr: Mog: heeren Staten van hollandt en(de) West Vrieslant daer onder mede begrepen sijn(de) d'Oncosten gevallen op de reijse bij d'hr. Johan van Meeuwen en(de) sijn E gedaen als gedep. aen diverschen Steden in hollant tot recommandatie als vooren bij drije declaraen. Ordonn. en(de) quitantie dus alhier de voorsz., xiii.c xlviii L xix St.
(vii.e S.a van reijscosten van mijn E. heeren)

[8][folio 77] Anderen uijtgeeff van reijscosten en(de) vacatien vande Bodens deser Stede

- Jacob van Rees Stadsbode de Somme van hondert veertien ponden dertien Schell over reijscosten en(de) Vacatien die hij ten dienste deser Stede gehadt heeft bij drije reijscedullen Ordonn. en(de) quit., Cxiiii L ci St.
- Jan van Houten bij Vier Cedullen Ordonn. en(de) Quitantie de Somme van ii.c L xix St.
- Frans Mol bij Vier Cedullen Ordonn: en(de) Quitantien de Somme van ii.c xlv L xiiii St.
- Jan Muijs bij Acht Cedullen en Ordonn. ende Quitantien de Somme van, v.c lxvi L xvii St.
- Pieter Cool bij ses Cedullen Ordonnan. ende Quitantien de Somme van ii.c lxxiii L xvi St.
- Joris van Hovorst bij Vier Cedullen Ordonn. en(de) Quitantien de Somme van Clxxxv L xix St.
- Corn. van Angsten bij Vijff Cedullen Ordonn. en(de) Quitantien de Somme van iii.c xxxviii L xv St. vi Sch.
(viii.e S.a van reijscosten van(de) boden deser Stede)

[9][folio 77vs] Anderen uijtgeeff van Defroijementen aen verscheijde heeren ter eere vande Stadt

(bij de declaratie ord. en quita. deser en(de) aengetogen parthijen)
- Betaelt aen Johan vander Heijden Wijncooper soo over geleverde wijnen als overt geeene noodich was tot de maeltijt vande heeren Gecommitteerden opde Reeckeninge van(de) heeren Thesauriers, bij decl. Ord. en(de) quit. de somme van, lxxxvii L xix St.
- Betaelt aende hr. Johan van Haerlem over geleverde wijnen ten behoeve deser Stede bij declarae. Ordonn. en(de) quitan. de Somme van ii.c vi L. xviii St.
- Betaelt aen(de) Erfgen. vande hr. Johan Weller de Somme van Twee hondert en(de) vier penn. over geleverde wijnen ten behoeve deser Stede inde jaren 1657 en(de) 1658 bij decl. Ord. en(de) q.tie, ii.c iiii L.
- Betaelt aende selve over geleverde wijnen inde voorsz. jaren ten behoeve vande Goede Luijden van(de) Achten, bij decl. Ord. en(de) quitantie de Somme van ii.c xlviii L.
- Betaelt aen Anna van Beveren waerdinne inde Pauw de Somme van vijff hond.t seven en(de) twintich ix st. over soo veel van stats wegen is verteert, soo opt maeltijt vande paijinge als ans anders defroijementen bij decl. Ord.tie en(de) quit, dus, v.c xxvii L ix St.
- Betaelt aen Abraham van Nuijssenborch Casteleijn in St. Joris Doel over soo veel bijde heeren Achten op hare Maeltijden in desen jare 1658 t'sijnen huijse is verteert bij decl. Ordonn. en(de) quitan. de Somme van ii.c viii l x St.
- Betaelt aen Anna Block Conchergie vant Stadhuijs de Somme van ses ende Tachtich gul. seven st. overt'geene bij haer gedebourseert is doo opte maeltijt vande heeren Thesauriers als anders bij decl. Ord. en(de) quitantie, lxxxvi L. vii St.
- Betaelt aen Matthijs Paus waert inden Toelast de Somme van vier en(de) t'sestich ponden, over defroijementen van Stadts wegen t'sijne huijse gedaen bij declaran. Ord. en(de) Quitan. lxiiii L.
- Betaelt aende Wed.e van Adriaen Jansz. Boeff waerdinne inden Engel de Somme van Twee ende Dertich gul. t'haren huijse ter saecke alsvooren gedaen bij declaratie Ordonn. ende quitantie dus, xxxii L.
- Betaelt aen Jacob Ouseel de Somme van sesthien ponden over een defroijement t'sijnen huijse van Stadts wegen gedaen bij declaran. Ordonn. ende quitantie, dus xvi L.
- Betaelt aen Joris Hendricxsz Aldwen(?) de Somme van vier en(de) twintich ponden over een defroijement t'sijnen huijse van Stadts wegen gedaen bij decl. Ord. en(de) quit. dus, xxiii L.
- Noch betaelt aendenselven uijt gelijcke oorsaecke bij declaran. Ordonn. en(de) quitan. de Somme van, xvi L.
- Betaelt aen Johannes Haringh de Somme van Een en(de) t'sestich ponden over den impost van verscheijde wijnen ten dienste deser Stede gecocht bij decl. Ordonn. en(de) quit dus, lxi L.
(xe S.a van defroijementen)

[10][folio 79] Anderen uijtgeeff van Weddens, die jaerlijcx betaelt werden aende Schutterijen vande Cruijsbooch Cloveniers ende heelhaecx

(volcht wel dese ende volgende parthijen de voorgaende reckeninge vuijtgesondert daer anders door hooft staet)
- De Schutterije vande Cruijsbooch alsmede de twee volgende Schutterijen sijn volgens de resolutie van mijn Ed. heeren van(de) Gerechten Outraden ende Achten deser Stede toegeleijt elcx haerlijcx Twee hondert ponden te xl grooten omme alle Jaer daer mede haere maeltijden, verkiesinge van deeckens en(de) andere vergaderingen te houden volgens Acte van mijn Ed. heer en ind ate ii Meij xvi.c Twee, uijt crachte van welcke Acte betaelt aende hr. Gerart Nooij den oude als Deecken ende Boeckhouder van de Cruijsbooch volgens qutiantie, ii.c L.
- Betaelt aen Cornelis Wens als Deecken ende Boeckhouder vande Cloveniers bij quitantie, ii.c L.
- Betaelt aen Lowijs van Molenschot als Deecken ende Boeckhouder vande heele haecx bij Quitantie, ii.c. L.
- De Drije Dienders, vande Schutterijen hebben elcx jaerlijcx voor haren Excijns Acht gul. vervallen lesten Decemb. 1658, xxiiii L.

Anderen Uijtgeeff van Weddens, die jaerlijcx betaelt worden aen diversche persoonen Officiers deser Stede, en(de) dit over den haere xvi.c Acht en(de) vijftich
- (ordinaris) De Acht reeckenmrs. ende Gecommiteerden ten Beleijde van Stadts Saecken metten Secrts. en(de) Camerw.r van Thesaurie van dese reeckeninge te hooren en(de) sluijten, xxvii L.
- Desen Thesaurier is volgens resolutue van mijn E heeren toegeleijt voor desen jare, iii.c L.
- denselven voor papier, pennen en(de) Inct in sijn Comptoir verbesicht, xii L.
- d'hr. Adriaen van Blijenburch heere van Naeltwijck over een teelte weddens als Gecommitteerde ten Beleijde vande Stadts Saecken vervallen 30 Maert 1658 bij Quitantie, l L.
- D'hr. Johan van Meeuwen Borgemr. over Twee teelten weddens, als Gecom.d ten Beleijde vervallen xxiii Novemb. 1658, c L.
- D'hr. Dirck Dammert een jaer weddens als Gecom.d ten Beleijden vande Stadts Saecken vervallen lesten December 1658 bij Quitantie, lxxv L.
- d'hr. Pieter de Carpentier een gelijck jaer weddens vervallen alsvooren bij Quitantie, lxxv L.
- D'heer Christiaen Coopman een Jaer weddens als Gecom.d ten Beleijde deses Stadts Saecken vervallen lesten Decemb. 1658 bij Quitantie, lxxv L.
- D'heer mr. Willem de Beveren een gelijck jaer weddens vervallen alsvooren, bij Quitantie, lxxv L.
- D'hr. mr. Johan Berck een jaer weddens als Secrets. deser Stede vervallen alsvoren, bij Quitantie, cl L.
- denselven voor sijn Salaris ende ordinaris Schrijffpapier t welck hij verbesicht inde saecken vande Stadt en(de) Godthuijsen vande brieven vant'Gewasch van Suijthollandt en(de) Moerbrieven bij Quitantie, c l.
- denselven voort'appostilleren deser reeckenn. ende t'dubbelt vandien bij Quitan. vii L x St.
- d'hr. ende Mr. Govert van Slingelandt Raet ende pensionaris deser Stede, een Jaer weddens vervallen lesten Decemb. 1658 bij Quitantie, xii.c L.
- d'hr. Blasius van Haerlem Secrts. vande Weescamer deser Stede de Somme van derthien hondert Acht en(de) negentich ponden tot xl grooten als ii.c L over een jaer weddens van vier heeren Weesmrs. vi.c L over een Jaer weddens van voorsz. heere Secrts. ii.c L over een jaer weddens van Johan Veeckemans Clerck vande voorsz. Camere, ende de verdere cxcviii L over een Haer weddens van Johan Vervoorn Camerbew.r vande voorsz. Camere vervallen lesten December 1658 Quitantien, xiii.v xcviii L.
- Betaelt aende hr. Abraham Stoop een jaer weddens als Secrets. vande Thesaurie vervallen alsvooren bij Quitan., iii.c L.
- Do. Gooswinus Buijtendijck Bedienaer des Goddelijcken Woorts alhier over een Jaer weddens van sijnen dienst de kercken dienaeren alhier bij mijn E heeren van Stadts wegen toegevoecht jaerlijcx vervallen alsvooren bij Quitantie, v.c L.
- Do. Henricus Dibbets een gelijck Jaer weddens vervallen alsvooren bij Quitan., v.c L.
- Do. IJsacus Lijdius een gel. jaer weddens vervallen alsvooren bij Quitantie, v.c L.
- Do. Jacobus Lijdius een gel. jaer weddens vervallen alsvooren bij Quitantie, v.c L.
- Do. Casparus Staphorstius een gel. Jaer weddens vervallen alsvooren bij Quitan., v.c L.
- Do. Johannes Nachenius een gelijck Jaer Weddens vervallen alsvooren bij Quitan., v.c L.
- Do. Laurens Laurentius een gelijck jaer weddens vervallen alsvooren bij Quitantie, v.c L.
- Robbert Pagter bedienaer des Goddelijcken Woorts inde Engelsche kercke alhier een jaer huijshuijre vervallen p:a Octob. 1658 bij Quitantie, cl L.
- Do. Andreas Colvius Bedienaer des Goddel. Woorts inde fransche kercke deser Stede, over drije maenden Tracteme.ts vervallen totten lesten December 1658 bij Quitantie, cxxxvii L. x St.
- Johannes Lannoij tweede Predicant inde voorsz. kercke een jaer weddens vervallen lesten December 1658 bij Quitantie, clxxv L.
- Den Rentmr. vant Classis een jaer subsidie t selve bij mijn E. heeren toegeleijt vervallen xxiiii Octob. 1658 bij Quitantie, c L.
- Willem de Clerck, Clerck van(de) hr. Thesaurier een jaer weddens vervallen lesten decemb. 1658, xxx L.
Van(de) reeckenn. en(de) het dubbelt vandien te schrijven, xli L x St.
Van(de) Blaffart en(de) Lijffrenteboeck te schrijven, iiii L x St.
Van(de) Tolreeckenn. die nu in dese is gecomprehendeert xiii L.
Voor papier comparceelen etc daertoe alhier tot de reeckenn. van(de) reparatien xx L.
Comt t'samen = cx L.
- Gijsbert de Jager Stadts procureur een gel. Jaer weddens vervallen alsvooren bij quitantie, xii L.
- Arent Muijs van Holij een gelijck jaer weddens als Stadts Procureur vervallen alsvooren bij quitantie, xii L. - d'hr. Mr. Johan de Vries een Jaer Weddens van in te manen des Stadts Lantpachten erffschijnsen ende huijshuijre vervallen alsvooren ii.v L.
- Jacob van Someren Secrets. vant'Waterrecht een jaer weddens vervallen alsvooren bij quitantie, xxxvi L.
- Dr. Willem Langleij een jaer weddens als ordinaris medicijn deser Stede vervallen alsvooren bij Quitantie, ii.c L.
- Denselven als Proffessor inde Anatomie een jaer weddens vervallen alsvooren bij Quitantie, ii.c L.
- Denselven als extraord. Medicijn een jaer weddens vervallen xiiii November 1658 bij Quitantie, lxxii L.
- Dr. Adriaen van Someren ordinaris Medicijn deser Stede een Jaer weddens vervallen lesten December 1658 bij Quitantie, ii.c L.
- Do. Johan de Jongh extraord.s medicijn deser Stede een jaer weddens vervallen xii Januarij 1659 bij Quitantie, lxxii L.
- Mr. Johan Bol ende Hendrick vander Thuijnen Chirurgijns deser Stede, ijder een jaer weddens vervallen lesten Decemb. 1658 bij twee distincte Quitantien, iiii.c c L.
- Betaelt aen(de) Voochden vande kinderen van mr. Pieter Malet in sijn leven Operateur deser Stede over Negen maenden sijns Tractements vervallen den xiiii April 1658 bij quitantie, lxxv L.
- Jacob Ovijn pestmr. deser Stede een jaer weddens verschenen lesten November 1658 bij Quitantie, ii.c lxxv L.
- Hendrick Matthijsz, Hendrick Jansz. en(de) Reijniers Reijniersz. Cellebroers int'h. Geesthuijs deser Stede, ijder een jaer Weddens vervallen lesten December 1658 bij drije Quitantien, Cxliiii L.
- Desen Thesaurier heeft betaelt tot onderhout van(de) Latijnsche Schoole binnen deser Stede, eerst aen Cornelis Schalckius rector een haer weddens vervallen lesten Decemb. 1658 bij quitan., viii.c L.
- Denselven tot betalinge van Praemien onder de Studenten inde Scholen te distribueren vervallen 1e September 1658 bij Quitantie, c. L.
- Lambertus Silvius een jaer Weddens als Conrector vervallen lesten Decemb. 1658 bij quitantie, v.c l L.
- Petrus Schirten derde latijnsche mr. en jaer weddens vervallen alsvooren bij Quitantie, v.c L L.
- Guilliame IJperborn vier mr. een jaer weddens vervallen alsvooren bij quitan., iii.c l L.
- Pieter van Godewijck vijffde mr. een jaer weddens (daerinne begrepen xv L omme de kinderen de vragen aff te hooren) vervallen alsvooren bij Quitantien, ii.c lxii L.
- Noch tot augmentao. van sijn Gagie vervallen den xxix November 1658 bij quitantie, l L.
- Ende noch een jaer huisjhuijre vervallen p.a November 1658 bij Quiantie, c L.
- Johannes vander Straten Schrijffmeester inde voorsz. Schoole een jaer Weddens vervallend en 28 April 1659 bioj Quit., iii.c L.
- Cornelis van Gijbelant voorleser inde Augustijnen kerck een jaer weddens vervallen lesten December 1658 bij Quitantie, Cxxxviii L.
- De Wed.e vande hr. Thesaurier van Someren Concherge vant Stadthuijs een jaer Weddens, vervallen alsvooren bij Quitantie, cl L.
- De Seven Bodens deser Stede, een jaer Weddens vervallen als vooren bij Quitantie, x.c viii L.
- Ende voorde gans opte verloore Maendach bij Quitantie, viii L.
- Pieter Cool den jonge Stadtsbode jaerlijcx soo lange sijn Vader leeft, vervallen xiii September 1658 bij Quitantie, xlii L.
- Johan Vervoorn Camerbew.r vande Camere vande Thesaurie een jaer Weddens vervallen den lesten Decemb. bij Quitantie, cii L.
- Jacob van Rees Dienaer vande luijden van(de) Achten een jaer weddens en(de) hoochtijt gelt vervallen den iii.e Julij 1658 bij Quitantie, xxiii L xii St. vi Sch.
- Lucas van Herels Cipier, over een Jaer Winterbrant bij Quitantie, xviii L.
- Cornelis Dircxsz. Bloesem brantemmermaecker, overt Jaergelt van v.e brantememrs tot iiii Stu: t'stuck bij Quitantie, xxxvii L x St.
- Janneken Willems van Meijburch ordinaris Stadts vroemoer een jaer Weddens, vervallen lesten December 1658 bij Quitantie, ii.c xxv L.
- Leentje Jans vroetvrouw een jaer weddens, vervallen alsvooren bij Quitantie, lxxii L.
- Lijntje Dircx vroetvrouw een jaer Weddens vervallen xv Decemb. 1658 bij Quitantie, lxxii L.
- Lijsbeth Schelmans vroetvrouw een jaer weddens vervallen den xv martij 1658 ij Quitantie, lxxii L.
- Aeltjen Pouwels Buijtenvroetvrouw een jaer weddens vervallen lesten December 1658 bij Quitantie, lxxx L.
- Jan Vogel Contrarolleur van(de) Affslach van(de) Visch een jaer Weddens vervallen alsvooren bij Quitantie, c L.
- De Brootsusters deser Stede de Conventualen uijt sonderlinge gratie toegevoecht vervallen lesten December 1658 bij Quitantie, lxxii L.
- (te lossen ii.e jaer) De Wed. van Arent vander Putten gewesene sieckenbesoecker is voor twee Jaren nochvergunt ende gecontunieert tot een Subsidie lxxv L. comt hier overt'laetste ii.e jaer vervallen p.a Martij 1658 bij Quitantie, lxxv L.
- Claes Jansz. van Lotteringen Sieckenbesoecker een jaer Weddens vervallen lesten Decemb. 1658 bij Quitantie, iiii.c lxxii L
- Govert van Wessem Sieckenbesoecker een jaer Weddens vervallen alsvooren bij Qutiantie, iii.c xxi L.
- Denselven als voorleser inde nieuwe kerck een jaer weddens vervallen xiiii December 1658 bij Quitantie, lxxx L.
- D'hr. Michiel Feltrum als Boeckhouder vande rijnsche wijncoopers, een Jaer huijre vande Wijncoopers Cappelle, vervallen ix Martij 1658 bij quitan., xxv L.
- Andries vanden Bergh een jaer Weddens dat hij de Nachtgasten inde voorsz. Cappelle inde meij en(de) Bamis mercten helpt opschrijven bij Quitantie, vi L.
- Jan Jansz. de Vries sieckebesoecker een jaer Weddens vervallen den lesten December 1658 bij Quitantie, iii.c xxii L.
- Johannes van Ulft voorleser inde grootekerck een jaer weddens vervallen den lesten Decewmber 1658 bij Quitantie, lxxx L.
- denselven een jaer Weddens van(de) kinderen de Vragen aff te hooren vervallen alsvooren bij Quitantie, xxv L.
- De Commissarissen vant Broot haren Secrets. en(de) Dienaer een jaer Weddens vervallen drije Conincgen 1658 bij Qutiantie, Cxxxvii L. x St.
- Elisabeth van Haerlem Wed.e van Cornelis de With Cornelisz. haer leven langh bij mijn E heeren haer toegevoecht voort'affstaen vant'Craenmeesterschap vervallen halff Julij 1658 bij Quitantie, l L.
- Damas van Slingelandt Jansz. als rentmr. vant Weeshuijs een jaer huijre vant'gewesene packhuijs vant'Weeshuijs, geapproprieert tot een Engelsche kercke, vervallen 1e Meij 1658 bij Quitantie, xxxvi L.
- Balten Jacobsz. van Dongen een jaer weddens vant luijen vande Saelclock vervallen lesten December 1658 bij Quitantie, xxx L.
- Jan Croes Musicant een Jaer Tractements sijn leven langh vervallen alsvooren bij Quitantie, xii L.

Weddens die buijten de Stadt betaelt werden.
- Mr. Dirck de Jongh, Advocaet voorden hove van hollandt een jaer weddens als Advocaet deser Stede vervallen lesten December 1658 bij Quitantie, xii L.
- d'hr. Theodorus Graswinckel een Jaer Weddens vervallen alsvooren bij quitan., xii L.
- Mr. Johan de Cock Advocaet voorden hove van hollant, een jaer Weddens vervallen iii.e feb. 1659 bij Quitantie, xii L.
- Willem van Ravesteijn procureur voorden voors. hove een jaer Weddens vervallen xix Meij 1658 bij Quitantie, xii L.
- De Boden vant'hoff van Hollandt voor haer nieuwe jaer, xxviii St.
- Den Deurw.t van(de) Camer van(de) reeckenn. xviii St.
- Den Cipier van(de) Middelpoort, xxviii St.
- De twee eerste Deurw.rs van(de) Camere van(de) reeckenn., xxviii St.
- Juffr. Catharina Verbies over een jaer huijshuijr dat sij in haren huijse inden Hage accommodeert de gedeputeerden eser Stede vervallen p.a Meij 1658 bij Qutiantie, vi.c xxix L xviii St.
- Jan Hendricxsz van Stralen, Schoolmr. in Swijndrecht een jaer weddens vervallen lesten December 1658 bij Quitantie, lxxii L.
- Arijen Claesz. Schoolmr. inde Lndt en(de) heeroudelantsambacht een jaer Weddens vervallen p.a April 1658 bij Quitantie, xxv L.
- Den Schoolmr. in Hendrickijden Ambacht een jaer weddens vervallen lesten December 1658 bij Quitantie, xxv L.
- Claes Matthijssz. Schoolmr. in Papendrecht een jaer weddens vervallen p.a October 1658 bij Quitantie, xxxvi L.
- Den Schoolmr. van Dubbeldam een Jaer Weddens vervallen lesten December 1658 bij Quitantie, lxxii L.
- Esaias van Rijswijck Schoolmeester van Meerdervoort en(de) t'Cortambacht van Swindrecht een jaer Weddens vervallen lesten Decemb. 1658 bij Quitantie, xxv L.
- Do. Gooswinus Buijtendijck Bedienaer des Goddelicken Woorts alhier clx L t'sjaers ten behoeve van Twee Studenten, tot coopinge van Clederen en(de) Boecken, elck Tachtich L t'sjaers bij namen Petrus Buijtendijck en(de) Samuel Staphorstius, bij Quitantie, clx L.
(x S.a van Jaerlicxe Weddens)

[11][folio 87vs] Anderen uijtgeeff van Ordonn. van mijn E heer en van(de) gerechten en Borgemr. ende Gecommitteerden ten beleijde vande Stadts Saecken van alderhande saecken

- (bij declaratie ordonnan. en(de) quitan. deser en(de) aengetogen parthijen vuijtgesondert daer anders voor hooft staet) Betaelt aen Do. Jacobus Lijdius Bedienaer des Goddelijcke Woorts alhier, over Oncosten bij hem gedaen opt'houden vant'Classis binnen deser Stede inde maent van Meij 1658 bij quitantie, xxv L xii St.
- Betaelt aendenselven over Oncosten gevallen op de twee laetsten Classen gehouden inde maenden van Junij en(de) September 1658 bij quitantie, lxi L xiii St.
- Betaelt aen Do. Laurens Laurentius over Oncosten gedaen opt Classis gehouden binnen deser Stede inde maent van November 1658 bij quit: xxi l viii St.
- Betaelt aen Do. Petrus Portenius Bedienaer des Goddelijcken Woorts tot Giessenoudkerck over Oncosten gevallen opt'Classis gehouden tot Giessendam inde Maent van junij 1658 bij decl. en(de) quitantie, xxii l. x St.
- (sij niet betaelt als op ordonnan. oppene van te sullen werden geroijeert) Betaelt aen Joris Hendricxsz Aldwen waert inden Arent overt' geene eenige Gedeputeerden opt'Classis gehouden inden maent Novemb. 1658 t'sijnen huijse hebben verteert bij Decl. en(de) Quitantie, xi L. xc St.
- Betaelt aen Do. Pelsius Bedienaer des Goddelijcken Woorts op Swindrecht overt geene Schout Gerechten ende kerckenraet van Swindrecht voornt. bij mijn E heeren voor een subsidie is toegeleijt tot het vergrooten van hare kercke bij Ord. en(de) Quitan., ii.v L L.
- Betaelt aende drije hellebaerdiers vande hr. Borgemr. over een foije haer toegeleijt bij Ord. en(de) quitan., xxx L.
- Betaelt aen(de) hr. Huijbert Roosboom over diversche reijscosten ten dienste deser Stede bij sijn E gedaen bij decl. Ord. en(de) q.tie de Somme van xxix l x St.
- Betaelt aende Wed.e van Francois Boels over leverantie van Broecken, papier etc. ten behouve deser Stede bij declarae. Ord. en(de) quit. de Some. van, xxxvi L.
- Betaelt aen Anna Block Conchergie vant'Stadthuijs alhier, de Somme van Twintich penn. haer bij mijn E heeren toegeleijt over extraord. oncosten van Turff en(de) kaerssen gelevert int'Comptoir van(de) Engelsche Court bij Ord. en(de) Quitantie dus, xx L.
- Betaelt aen Jan Philipsz Mulhijssers over seecker Translaet uijt t'hoochduijts int Nederduijts bij Ord. en(de) Quitan. de Somme van ii L x St.
- Betaelt aen Nicolaes Lidius Student over de Dedicatie van sijn Thesis bij ord. en(de) quit: de Somme van xviii L.
- Betaelt aen Abraham Collaerts als Gedep. wegens de kercke van Eschwijler int lant van Gulick gelegen de Somme van T Sestich ponden haer bij mijn E heeren toegeleijt tot opneminge van een nieuwe kercke bij ord. en(de) Quitantie dus, lx L.
- Betaelt aen Breijs Neuton [?Bruce Newton?] voorleser inde Engelsche kercke over een halff jaer huijshuijre hem bij mijn E heeren toegevoecht vervallen p.a Meij 1658 bij ord. en(de) q.tie, de Somme van lx L.
- Betaelt aen Richard Mason Dienaer vande Engelsche Court over ses maenden huijshuijre vervallen p.a Meij 1658 bij Ord. en(de) quitantie, lxxv L.
- Betaelt aen Bastiaen vander Meer over een jaer huijr van sijn huijs bewoont sijnde bijden Engelsche predicant, vervallen p.a Meij 1658 bij Ord. en(de) Quitantie de Somme van, iiii.c l L.
- Betaelt aen Adriaen van Boshuijsen over soo veel hem bij mijn E heeren toegeleijt is over diversche Advijsen bij hem gegeven noepende het diverteren vande Stroomen ontrent Schenkenschans bij Ord. en(de) q.tie de Somme van lx L.
- Betaelt aen Gijsbert onder de Linde over een halff jaer huijr van sijn huijs bewoont bij Thimotheus Smith vervallen p.a Meij 1658 bij Ord. en(de) q,.tie de Somme van, xlviii L.
- Betaelt aen Do. Samuel Lijdius Bedienaer des Goddelijcken Woorts op Dubbeldam over een jaer subsidie hem bij mijn E heeren toegeleijt jaerlijcx voort waernemen en(de) ebsoecken van(de) ledematen ende t'verstroosten vande Crancken woonen(de) onder de Baronnie van(de) Merwede verschenen den lesten Decemb. 1658 bij quit., l L.
- Betaelt aende Gedep. vande kercke van Uden overt geene haer bij mijn E heeren is toegeleijt tot het opbouwen vande selve kercke bij Ordonnantie en(de) quitantie de Somme van, xxv L.
- Betaelt aen Sr. Corn. van Slingelandt postmr. over porten van brieven van(de) jaren 1656, 1657 en(de) 1658 bij decl. Ord. en(de) quit. de Somme van xxii L viii St.
- Betaelt aen Hendrick Cornelisz. van Nieuwerkerck overt'geene hem gecort is bij mr. Johan Smith en(de) Thomas Garnet Lidtmaten van(de) Engelsche Court resideren(de) alhier, voor de Ontgrondinge van cl Tonnen Turgg bij deselve opgedaen bij verclaringe en(de) q.tie, vii l x St.
- Betaelt aen(de) selven overt'geenen hem ter saecke alsvooren gecort is voor 240 Tonnen Turff bij mr. Richard Ottelij, bij verclaringe en(de) q.tie, xii L.
- Betaelt aen Jan Arentsz. van Nieuwerkerck overt'geene hem ter saecke alsvooren is gecort bij mr. Joan Web van 150 Tonnen Turff bij Ord. en(de) Quit: vii L x St.
- Betaelt aen Jan Arijensz. van Moordrecht overt geene hem ter saecke alsvooren gecort is bijde Wed.e Clarte van 106 Tonnen Turff, bijverclaeringe en(de) Quitantie, v L vi St.
- Betaelt aen Dirck Hendricxsz van Nieuwerkerck overt geene hem ter saecke alsvooren is gecort van 224 Tonnen Turff opgedaen bij de Concherge van(de) Court, bij vercl. en(de) q.tie, xvi L. xvi St.
- Betaelt aen Jan Maertensz. van Westveen overt'geene gem gecort is bij mr. Thomas Clarke Secrets. van(de) Engelsche Court voor de impost van 150 Tonnen Turff bij denselven opgedaen bij verl. Ord. en(de) q.tie, vii L x St.
- Betaelt aen Huijbert Jansz. van Bleijswijck overt'geene hem gecort is bij mr. Samuel Anzier voorden impost van 200 Tonnen Turff bij vercl. Ord. en(de) q.tie de Somme van x L.
- Betaelt aen Jacob Francken overt'geene hem ter saecke alsvooren gecort is bij Raph. Bressij Thesaurier van(de) Court van 215 Tonnen Turff bij vercl: Ord. en(de) q.tie de Som. van xv L xv St.
- Betaelt aen Jan Jansz. van Brugge overt'geene hem ter saecke alsvooren gecort is bij mr. Henrij Balder van 180 Tonnen Turff bij vercl: Ord. en(de) q.tie de Somme van, ix L.
- Betaelt aen Arijen Arijensz. Delicaet overt'gene hem ter saecke alsvooren is gecort bij mr. Robbert Gaij van 260 Tonnen Turff bij vercl Ord. en(de) q.tie de Somme van, xiii L.
- Betaelt aen Aelbert Fransz. van Moort overt'geene hem ter saecke alsvooren gecort s bij mr. Leonard Jonhson [Johnson] van 100 Tonnen Turff bij vercl: Ord. en(de) q.tie, v l.
- Betaelt aen Jan Maertensz. van Bleijswijck overt'geene hem gecort is bij mr. Thomas Clarcke van 100 Tonnen Turff bij vercl: Ord. en(ded) q.tie, v L.
- Betaelt aen(de) selven overt'geene hem ter saecke alsvooren gecort is bij mr. Mattheuns Bulwer en(de) mr. Janis Jaris van hondert Tonnen Turff, bij verclaringe Ord.tie en(de) quitant., v L.
- Betaelt aen Jan Cornelisz. van Westveen overt'geene hem gecort is bij Breijn Neuton voorden impost van 90 Tonnen Turff bij denselven opgedaen bij verclaringe Ord. en q.tie, iiii L x St.
- Betaelt aen Do. Wilhelmus Hasius predicant inde Lier t geebe bij mijn E heeren toegevoecht is tot opbouweinge van(de) kercke inde Lier voorsz. bij Ordonn. en(de) qitantie de Somem van l L.
- Betaelt aen Margrieta Vincken overt'geene haer bij mijn E heeren is toegeleijt voor veele ende diversche moeijten en(de) Sollicitatien bij deselve inden Hage gedaen ten dienste van(de) Borgerije deser Stede recepissen hebbende, bij Ord.tie en(de) quitan., lx L.
- Betaelt aen Cap.n Govert van(de) Velde in minderinge van een jaer huijshuijre vant'huijs van(de) hr. Francois de Rovere verschenen p.a Meij 1658 bij Ord.tie en(de) quit. de Somme van v.c L L.
- Betaelt aen Corn. Dircx Bloesem over deser Stede Quote inde Leverantie van nieuwe brantemmers gelevert ter plaetsen daer noijt nieuwe Emmers sijn geweest bij decl. ord.tie en(de) quitantie de Somme van, xvi L.
- Betaelt aen Lowijs Molenschot als deecken en(de) Boeckhouder van(de) Schutterije vande heele haex Doele, overt geene de voorn. Schutterije jaerlijcx is toegevoeght soo lange denselven Doel sal gebruijckt werden tot de wooninge vande Conchergie vande Engelsche Court verschenen p.a Meij 1658 bij Quitantie, xc L.
- Govert de With Clerck ter Secretarie deser Stede is Appointe. van mijn E heeren in date den xxvii Junij 1658 jaerlijcx toegeleijt de Somme van lxiii l ingegaen sijnde met het overlijden van Esaias Mesjan sijn predecesseur geweest sijnde den 7 Septemb. 1657 blijcken(de) bij kopie Authentijcq van den voorsz. Appointe. comt alhier overt'i.e jaer vervallen den 7e Spetemb. 1658 bij Quitantie, lxiii L.
- Betaelt aen Anna Blocke Concherge vant'Stadthuijs alhier de Somme van lxxx L haer bij mijn E heeren toergeleijt over extraord. Oncosten van Turff bij ord. en(de) q.tie dus lxxx L.
- Betaelt aen Breijn Neuton voorleser inde Engelsche kercke over een halff jaer huijshuijre verschenen p.a november 1658 bij Ordonn. en(de) Quitantie, lx L.
- Betaelt aen(de) Seven predicanten vande Duijtsche gemeente binnen deser Stede de Somme van Thien hodert en(de) vijftich car: gul over een extraord. vereeringe haer bij mijn E heeren van(de) Outrade opden vii Julij 1658 gedaen bij Ordonn. en(de) Quitantie, c.x xl L.
- Betaelt aende Twee predicanten vande Walsche Gemeente alhier de Somme van hondert en(de) Vijftich pon. over een extraord. vereeringe haer bij mijn heeren toegeleijt bij ord. en quitantie, cl L.
- Betaelt aen Thomas Garnet Officier vande Engelsche Court over een halff jaer huijshuijr vervallen p.a Novemb. 158 bij Ord. en(de) t.qie de Somme van cl L.
- Betaelt aen Richard Mason dienaer van(de) voorsz. Court over een halff jaer huijshuijr vervallen alsvooren bij Ord.tie en(de) Quitantie lxxv L.
- Betaelt aen Henricus Huisen Student over een extraord. Subsidie hem bij mijn E heeren toegeleijt bij Ord.tie en(de) q.tie, l L.
- Betaelt aen Nicolaes de Hane over een Subsidie hem bij mijn E heeren toegeleijt bij Ord. en(de) Quitantie, ii l. x St.
- Betaelt aen Hendrick van Nesch Ordonaris Drucker deser Stede overt drucken van diversche Ordonn. placcaten Billietten etc. ten dienste deser Stede inden jare 1658 bij decl. Ord. ende Quitantie, lxxxcii L.
- Betaelt aende Erffgen. vande hr. Arent Walen over leverantie van(de) Laeckenen tot ses nieuwe mantels voorde hellebaerdiers vande heeren Schouten Burgemr. deselve alle twee jaren toegeleijt vervallen Bamis 1654 bij decl. ord. en(de) Quitantie de Somme van ii.c xxv L. ix St.
- Betaelt aen Francois van(de) Brandeler over toereetsel(?) van(de) mantels van(de) hellebaerdiers der E heeren Schout enede Borgemr. deser Stede bij Declaratie ordonn. ende Quitantie, li L iiii St.
- Betaelt aen Adriaen Coenen over Leverantie van laecken tot ses nieuwe mantels voorde hellebaerrdiers van(de) heeren Schout en(de) Borgemr. deser Stede deselve alle twee Jaren toegeleijt vervallen Bamis 1658 bij Decl. Ord. en(de) Quitantie de Some. van ii.c xxv L ix St.
- Betaelt aen Joannes Roomswinckel overt'geene hem bij mijn E heeren tot reijsgelt toegeleijt is, bij Ord.tie en(de) Quitantie x L.
- Betaelt aen Arent Barentsz. pachter van(de) Slaghroede overt geene hem bij mijn E heeren om redenen geremitteert is aen(de) pacht van(de) voorsz. Slaghroede bij ord.tie en(de) q.tie, ii.c lxxxviii L.
- Betaelt aen Johan Philips Mulheiser overt'geeene hem toegeleijt is voor de Dedicatie van seecler Boecxken geintituleert zielen Balsem bij ord. en(de) Quitantie de Somme van xxx L.
- Betaelt aen Bastiaen Jansz. vander Meer over een derdepart in twee Jaren verpondinge van sijn huijs bij den predicant van(de) Engelsche Court van Stadts wegen ebwoont van(de) jaren vervallen Meij xvi.v seven en(de) Acht ende vijftich bij Ord.tie en(de) quitantie xxviii l vi St.
- Betaelt aen Susanna vander Meulen over een jaer huijshuijre van haer dienaer van(de) Engelsche Court voorde jare vervallen p.a Meij 1658 bij Ord.tie en(de) quitantie, ii.c L.
- Betaelt aen Corn. van Slingelandt over wijnen bij hem inden jare 1658 tot het houden vant'h Avontmael gelevert inde respective kercken deser Stede bij decl. Ord.tie en(de) Quitantie, iiii.c xvi L. viii St.
- Betaelt aen Johannes Riddervelt over leverantie van(de) Broot inden jare 1658 ter saecke alsvooren bij decl. Ord. en(de) Quitantie, cxi l vi St.
- Betaelt aen mr. Theodorus Graswinckel over Twee Jaren weddens als Advocaet deser Stede vervallen lesten Decemb. 1655 en(de) 1656 bij Ordonn. en(de) twee Quitantien, xxiiii L.
- Betaelt aen Willem van Ravesteijn ten behouve van(de) Erffgen. van mr. Cornelis van Ravesteijn in sijn leven Advocaet voorde hove van hollant overt'geene bij denselven als Advocaet deser Stede verdient is in verscheijde processen bijdecl. ord. en(de) Quitantie de Somme van ii.c xv L vii St.
- Betaelt aenden selven Willem van Ravesteijn overt geene bij hem als Procureur deser Stede verdient en(de) verschooten is in verscheijde instantien bij decl. Ordonn. en(de) Quitantie de Somme van iii.c L xiii l vii St. vi Sch.
- Betaelt aen Cap.n Govert van(der) Velden over een derdepart in een Jaer verpondinge vant huijs vande hr. Francois de Rovere vervallen Meij 1658 bij Ord. en(de) q.tie de Somme van xvi L.
- Betaelt aen Vincent Caeijmacx Boeckbinder over leverantie van Boecken, papier, pennen etc: ten dienste deser Stede inden jare 1658 gelevert bij decl. ord. en(de) q.tie, cxlvi L.
- Betaelt aen Johannes Haringh pachter van(de) impost van(de) Turff en(de) t'nieuwe Branthout, over den impost van Turff inden jare xvi.c Acht ende vijftich bij de respective Godtshuijsen binnen deser Stede, alsmede van(de) Ontgrondinge van(de) Turff bij die van(de) Engelsche Court opgedaen inden voorsz. jare totten lesten Decemb. bij decl. ord. en(de) q.tie de Some. van ix.v xcl v St. iii St.
(xi S.a van ordonnan. van mijn E heeren)

[12][folio 94] Anderen uijtgeeff van akerssen en(de) Turff ten behoeve deser Stede soo opten Stadthuijse als Wachthuijsen gelevert

- Betaelt aen Aegjen Corn. Eijsbergen de Somme van Twee hondert een en(de) T negentich ponden x St te xl groot. t pont over leverantie van x.v Lx ponden Caerssen tot v St. vi Sch t'pont bij haer gelevert ten behoeve vande Wachten opt Sluijsen ende voor de Bierdragers en(de) t'sedert den eersten meij xvi.v Acht en(de) vijftich totten lesten April 1659 incluijs bij decl. ord.tie en(de) quitan. ii.c xcii l x St.
- Anna Blocken Wed. van hr. Thesaurier van Someren Concherge vant'Stadthuijs de Somme van Achthien hondert ponden over Leverantie van Turff, Caerssen en(de) andere behoeften opt Stadthuijs en(de) elders, volgens contract t sedert den eersten meij 1658 tot den lesten April 1659 gedaen bij Quitantie, xviii.v L.
- Betaelt aen Michiel de Vries een jaer weddens van caerssen opte Wachthuijsen te dragen vervallen lesten Decemb. 1658 bij Quitantie, xlviii l.
(xii S.a van turff en Caerssen)

[13][folio 94vs] Anderen uijtgeeff van Coopp van Turff bij desen Thesaurier ten behoeve vande Stadt gecocht omme opte Wachten inde poorten ende anders gebruijckt te werden.

- Betaelt aen Aelbert Fransz. van Broort(?) over iii.c xcvi Tonnen Turff a v St ix Sch. d'ton is cxiii L. x st. comt t'samen bij een Biljet geverifieert bij den Soon vande Concherge vant'Stadthuijs de Some. van Cxxxiii l viii St.

- Jan Arijensz. van Moort 398 Tonnen
Wouter Arijensz 257 Tonnen
Cornelis Pietersz. 393 Tonnen
Jan Arijensz. 223 Tonnen
Dirck Dircxsz 200 Tonnen
= 1471 Tonnen
Comt t'Samen xiii.v lxxi Tonnen a vi St de Tonne, bedraeght iiii.c xli L vi St.
Voort dragen en(de) biergelt lxxiii l xi St.
Comt t'Samen bij vijff Biljetten geverifieert alsvooren v.c xiiii l xvii St.

- Arijen Claes. 226 Tonnen
Sijmon Ingensz. 219 Tonnen
Maerten Jansz. Vos 338 Tonnen
Arijen Gerritsz. 263 Tonnen
Laurens Maertensz. 404 Tonnen
= 1450 Tonnen
Comt t'samen xiiii.c L Tonnen a vi St de Tonne bedraeght iiii.c xxxv L.
Voort opdragen, Biergelt en(de) extraord. betaelt lxxii L. vi St.
Comt t'samen bij Vijff Biljetten geverifieert alsvooren v.c viii L vi St. (507:6:-)

- Dirck Maertens 163 Tonnen
Denselven 259 Tonnen
Pieter Huijbertsz. 265 Tonnen
Claes Arijensz. 366 Tonnen
Teunis Teunisz. 382 Tonnen
Arijen Damen 383 Tonnen
= 1818 Tonnen
Comt t'Samen xviii.c xviii Tonnen a vi St. de Tonne, bedraeght v.c xlv L viii St.
Voort opdragen biergelt en(de) extrord. ebtaelt xcii l iiii St.
Comt t'samen bij ses Biljetten geverifieert alsvooren, vi.c xxxvii l xii St.

- Betaelt aen Arijen Gorisz. vander Gou over iii.c xciii Tonnen Turff a vi St. iii Sch. de Ton is gondert twee en(de) twintich L xci St. iii Sch. voort opdragen en(de) Biergelt xix L xiii St en(de) iiii St. voorde Leer, comt t'samen bijeen Biljet geverifieert alsvooren de Somme van Cxlii L. xiiii St. ii Sch.
- Pieter Pietersz. overt'Schrijven van(de) Turff oopgedaen inde Nonnekerck bij q.tie, viii L.
- Aelbert Jorisz. Haringh keurmr. en(de) Opsiender vanden Turff voort'Opsicht bij hem gehadt int incoopen van(de) Turff bij quitant., xx L.
- Lambertus Silvius Conrector inde latijnsche Schoole voor soo veel hem t'sjaers is toegeleijt voor Turff bij Quitantie, xxx L.
- De Provoost ten deser Stede voor haren Turff bij Quitantie, xxx L.
- Den Scherprechter voo Turff bij Quitantie, xv L.
(xiii S(omm)a van incoop van turff)

[14][folio 96] Anderen uijtgeeff van Turff opte Wachten te dragen

- Betaelt aen Ocker Leendertsz., Davidt Goverts., Jan Joosten en(de) Cornelis Gorisz, voor dat sij inde maent van Januarij 1658 gedragen hebben alle den Turff, dienden tot de dagh en(de) Nachtwachten deser Stede alsmede voorde heeren Colonels Goede Luijden van(de) Achten voorde Bierdragers, Cruijers, Slickwerckers, ijsbijters ende voorde Engelsche Court te samen iiii.c i [401] Sack a i St. de Sack bij maentcedulle en(de) Quitantie, xx L i St.
- Denselve Sackedragers over iii.c xc [390] Sacken bij haer inden maent februarij 1658 gedragen ten behoeve alsvooren bij maentcedulle en(de) Quitantie xix L x St.
- Denselve Sackedragers over iiii.c xxv [425] Sacken bij haer inde maent Maert 1658 gedragen ten behoeve alsvooren bij maentcedulle en(de) Quitantie, xxi L v St.
- Denselve Sackedragers over iii.c xx [320] Sacken bij haer inde maent April 1658 gedragen ten behoeve alsvooren bij maentcedulle en(de) Quitantie, xvi L.
- Denselve Sackedragers over L [50] Sacken bij haer inde maent Meij 1658 gedragen ten behoeve alsvooren bij maentcedulle en(de) Quitantie, iii L. x st.
- Denselve Sackedragers over Clxxvi [176] Sacken bij haer inde maent October 1658 gedragen ten behoeve alsvooren bij maentcedulle en(de) Quitantie, viii L. xvi st.
- Denselve Sackedragers over iii.c xxx [330] Sacken bij haer inde maent November 1658 gedragen ten behoeve alsvooren bij maentcedulle en(de) Quitantie, xvi L. x St.
- Denselve Sackedragers over iii.c Lxiiii [364] Sacken bij haer inde maent December 1658 gedragen ten behoeve alsvooren bij maentcedulle en(de) Quitantie, xviii L. iiii St.
- Pieter Pietersz. een jaer Weddens vanden Turff opte Wachten uijt te leveren vervallen lesten Decemb. 1658 bij Quitantie, xlviii L.
- Pieter Halingh ende Balten Jacobsz. voor dat sij den Turff en(de) Caerssen opten Stadthuijse s'nachts waernemen vervallen alsvooren bij twee Quitantien, xciii L.
- Cornelia Esdras voor dat sij den Turff opt Stadthuijs afflaet ende inde kisten doet, over xxix weecken a xxiiii St. ter weeck inden jare 1658 bij Quitantien, xxxiiii l xvi St.
(xiiii S.a van turff opte wachten te dragen)

[15][folio 97] Anderen uijtgeeff van Segelwasch ten behoeve deser Stede gelevert

- Hendrick van Barnevelt over Leverantie van Segelwasch bij hem ten behoeve deser Stede gelevert, bij Declarae. Ordonn. en(de) Quitantie, lxxxv L ci St. iii Sch.
(xv S.a)

[-][folio 97vs] Anderen uijtgeeff van hartdack daer van betaelt wert van elcke roede Schalien xx St en(de) van tegelen en(de) pannen x St. en(de) dat van Erven daer noijt huijsen opgestaen hebben.

-----

[16][folio 97vs] Anderen uijtgeeff van Bodenbroot van affgestorve Lijffrenten daer van betaelt wert eenen halven stuijv. van Gulden vant'geenen sij jaerlijcx hebben gehouden.

- Betaelt over Bodenbroot vant affsterven van Juffr. Henrica van Duijvenvoorden die t'haren lijve t'sjaers getrocken heeft l L, i l v St.
(xvi. S.a)

[17][folio 98] Anderen uijtgeeff van Weddens vanden Scherprechter deser Stede

- Mr. Willem Christiaensz. een jaer weddens als Scherprechter deser Stede vervallen lesten Decemb. 1658 bij Quitantie iii.c L
- Voor sijnen Cleedinge, wintervleijs huijshuijr etc bij Quitantie, lxxiiii L.
- Tot Augmentatie van sijn Gagie vervallen vi.e Octob. 1658 bij qutiantie c L.
- Ende voor soo veel hem extraord. toegevoecht bij quitantie, lx L.
= v.c xxxiiii L

(SOMMA TOTALIS van den geheelen vuijtgeeff bedraecht de Somma van 49.017 ponden xvi st. viii Sch. te xl grooten t 'pont)

22-1-1660

Laatst gewijzigd: september/oktober/november 2017.