Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: rekening ontvangsten/uitgaven van het Groot Comptoir 1652-1655-1656-1658-1670-1690-1702-1710-1720


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 2658 (1652), 2659 (1655), 2660 (1656), 2661 (1658), 2671 (1670), 2691 (1690), 2702 (1702), 2709 (1710), 2719 (1720)

* * * scans verkrijgbaar * * *

1690 ontvangsten/uitgaven Groot Comptoir

Reeckeningh vande heer Anthonij Repelaer Thesaurier der Stadt Dordrecht van den Jaere sestien hondert ende 'negentigh
Ao 1690
Omme de Stadt

Overgelevert bij d'heer Anthonij Repelaer als Thesaurier der Stadt Dordregt aen handen van heeren Borgermr.n der voorsz: Stede nevens welcke nogh gecommitteert sijn, van Mijn Ed.e heeren van(de) Geregte oud raden, agten ende deeckenen van(de): gemeene neeringen uijtten gerechten d heeren Corstiaen Gijsen, en Matthijs Snouck, uijtten Oud-Raad Cornelis de Roovere en Johan Hallincg, uijtten Agten dheeren Adriaen Hoogeveen en Cornelis van Helmont, uijtte gemeente Bartholomeus van(den) Zantheuvel en Pieter Everwijn op den 11: Januarij 1692
Reeckeninghe, Anthonij Repelaer Thesurier van 't Groot Comptoir der Stadt Dordregt, voor den Jaare 1690 Ingaende den 1e Januarij 1690 en eijndigende den Laatsten Decemb: daer aen volgende omme welcke Reeck: te hooren ende te sluijten, sijn, op den Januarij 1690 bij Mijn Ed.e heeren van geregten, Oud Raden, Agten ende deeckenen van(de): gemeene neeringen deser Stad, genomineert, Commissarissen die in 't hooft van desen gemelt sijn, ten eijnde de voorsz. Reckeninge, bij hen lieden gesloten gepresenteert te werden, aen Mijn Ed:e heeren en: deeckenen voornt: opden Sr. sondagh naer den 25 Jan.rij 1692 naer ouder gewoonte en dat van alle 't gene den voorsz. Thesaurier van Stadts wegen, is geordonneert t'ontfangen, en daer jegens wederom uijtgegeven heeft, gemaakt in ponden van xl grooten schellingen ende penningen naar advenant.

Ontfangh

[1][folio 1vs] Ende eerst van Ordonaire wijn en bier excijns, gestelt bij de Regeerders deser Stede, op de wijnen en Bieren die binnen deser Stadt, en(de): de vrijheijt vandien gedroncken werd blijckende bij de Contra-rolle bij de heeren Schepenen daer van gehouden.

- Den Bier Excijns binnen deser Stede is voor den tijd van een geheel Jaer Ingegaen den 1: Aug: 1689 en geeijndigt den laatsten Julij 1690 gepagt bij Willem de Bie, om 12600 schild comt in ponden te xl grooten 13230 waer van d'eerste 6 m: in des Rendants laatste reeck: d ao. 1689 al (ver)antwoort sijn, soo comt alhier over de Laatste 6 m: van(de): voorsz. pagt een Somma van f 6615 dus alhier de voorsz. S:a van vi:m vi.c xv L;
- Den voorsz. Excijns dese op nieuws weder gepacht bij Willem de Bie voor een geheel Jaer Ingegaen p:a aug: 1690, En(de): uijtgaende ulto: Julij 1691, t geheele Jaer om 10400 schild, comt in ponden te xl grooten f 13020:-:- comt alhier over d'helfte 6 m: verschenen, ultimo Jan:rij 1691 een Somma vi:m v:c x L;
Rantsoen tot vi P: op ijder Schild, iii:c x L;
- De Tappers en poorters Excijns van(de): wijnen en asijn, soo binnen als buijten deser Stede, te weten opde Dorpen daer de Stadt den Bier Excijns (ver)pagt is voor een geheel Jaer, ingegaen den 1: Octob: 1689 en uijtgegaen den laatsten Septb: 1690 gepagt bij Arnoldus Gevaarts, om 4080 Schild, comt in ponden te xl grooten f 4284:- waer van den Rendant in(de) Reeck: van(de): Jare 1689 voor 3/m: (ver)antwoort heeft 1260:- en(de): te bedragen voor 1/4: de Somma van f 1071:- soo dat bij den Rendant te veel verantwoort is, de Somma van f 189:-:- die van dese laatste 3/m van(de): voorsz: pagt bij desen aff getogen werden, mits nogh de Somma van f 18:- mede aen 't rantsoen te veel (ver)antwoort soude nogh resteren tot voldoeninge van(de): voorsz. Laatste 9/m pagts, de Somma van f 3006:- die den Rendant in 't geheel alhier (ver)antwoort en(de): ten dese maer bij hem ontfangen sijnde, onder voorbedingst dat hij 't resterende niet conde magtigh werden, 't selve van(de): Stadt naderhant soude repeteren, dus alhier de voorsz: Somma van iii:m vi L;
- Den voorsz: Excijns is van nieuws weder verpagt voor den tijd van een geheel jaer aen Willem de Bie Ingegeaen den 1: Octob: 1690 en uijtgaende den laatsten 7 br: 1691 om 3490 Schild, comt in ponden te xl grooten f 3664:10:- waer van alhier de drie eerste maenden (ver)sch: ulto: 7b: 1690 werden (ver)antw:t ter somma van, ix.c xvi L ii St. viii P.
Rantsoen tot vi P. op ijder Schild, lxxxvii L v St.
Somma van Bier ende wijn excijns bedraagt xvii.m iiii.c xliiii L vii St. vi P.

[2][folio 4] Andren Ontfangh, van diverse maackelaerdij deser Stede, (ver)pagt in manieren als 't volgt, voor den Jaere 1690, Bleijckende bij den Contra rolle daer van gehouden.

- 'T Regt van(de): cranen deser Stede en(de): den Schrootampten, ter saacke van het affwercken van(de): selve cranen, volgens ordonnantie bij Mijn Ed:e heeren daer op gemaackt, ende maackelaerdijen van(de): Rijnse en Westerse Wijnen, sijn (ver)pagt aen Hendrick Velt, cum suis voor den tijd van drie agter eevolgende Jaeren, Ingegaen p:a Octob: 1687 en geeijndigd ul:o 7b 1690 Jaerlijx om 6000 Schild, is in ponden te xl grooten f 6300:- van 't laatste derde Jaer van(de): voorsz. pagt bij den Rendant is verantwoort in sijne Reeckeninge d ao. 1689 op folio iiii verso soo comt alhier over de Laatstel. van(de): voorsz: Pagt, (ver)schreven ulto. 7b. 1690, de Somma van iii:m vii:c xxv L;
- Den voorsz. excijns is weder gepagt bij Hendrick Velt, Jaerlijx om 2300 Schild, comt in ponden te xl grooten f 2415:- Ingegaen den 1: Octob: 1690 en eijndigende den Laatste Septb: 1681, comt alhier over d'Eerste 3/m verschenen ulto. Decemb. 1690 de Somma van, vi.c iii L xv P.
Rantsoen tot vi P op de Schild, lvii L x St.
- Hendrick Bol, over 't eerste derde Jaer pagt van(de): molensteenen Ingegaen p:a Jan:rij 1690 en geeijndigt ulto. Decemb. daer aen volgende, Jaerlijx om f 640 Schild, comt in ponden te xl grooten f 672:- dus alhier de voorsz. Somma van vi:c lxxii L.
Rantsoen tot vi P op ijder Schild, xvi L.
- Jan Rens een Jaer pagt vande Schalien in ende uijtgaende alsvoren om, ii:c lxvii L v P Rantsoen tot vi P op ijder Schild, vi L. v St.
- Govert Vogel een jaer pagts vande maackelaerdije van 't weed, in ende uijtgaende alsvooren, iiii St.
- Willem de Bie, een Jaer pagt, van(de) olie en zeep, in en(de) uijtgaende alsvoren ter Somma van, iii.c xxv L x St.
Rantsoen alsvooren, vii l xv St.
- Leendert van Coeverden, een Jaer pagt vande maackelaerdije vande laacken en want-halle en uijt gaende alsvooren ter Somma van, x L x St.
Rantsoen alsvooren, (i l) v St.
- Johannes Wor, over het leste derde jaer pagt vande Slagroede, in ende uijtgaende alsvoren om, xix:c xcv L.
Rantsoen alsvooren, xlvii L x St.
- Willem De Bie, over een jaer pagts vande maackelaerdije van 't zout verschenen als voren om, cxxvi L.
Rantsoen alsvooren, iii L.
- De maackelaerdije van(de): Rijnse en Weselse Wijnen, sijn met de Cranen (onder een gecomprehende(e)rt) (ver)pagt, ende hier v(o)oren, fol: 4 't jaer pagt (ver)schenen ul:to Decemb: 1690, verantwoort sulcx hier voor Memorie;
- Hendrick, Segge Willem de Bie een jaer pagt, van(de): Turff en Brant hout, in en uijtgaende alsvoren om 10100 Schild Jaerlijx, comt in ponden te xl grooten x.m vi:c v L;
Nogh over t gene de Munters voor hare vrijdom van(de): turff volgens accoort jaerlijx schuldigh sijn comt over den Jaere 1688 en 1689, i.c xxii L;
Rantsoen alsvooren, ii:c lii L x St.
- De pagt vanden asijn, wert mett de wijn verpagt, Memorie;
- Den excijns van(de): Brandewijnen, is aen Hendrick Velt cum suis, voor den tijd van drie Jaeren, ingegaen pa: October 1687 en uijtgegaen ultimo Septemb: 1690 verpagt, waer van de drie eerste maanden van 't Laatste derde Jaer pagt, bij den Rendant inde Reeckeninge d'ao. 1690 sijn verantwoort op folio 6verso comt alhier vervolgens over de laatste 9/m van 't Laatste derde jaer pagts van(de): voorsz: excijns voorsz: ulto: 7b: 1690 een Somma van, ii:m v:c lxxxiii L;
- Den voorsz: Excijns is op nieuws weder gepagt, voor den tijd van een geheel Jaer Ingegaen den i: Octob: 1690, en uijtgaende den laatsten 7b: 1691 bij Hendrick Velt, om 2240 Schild Jaerlijcx comt in ponden te xl grooten f 2352:- comt alhier over de eerste drie maanden van 't voorsz: Jaer pagt, verschenen ul:to xb: 1690 ter somma van, v:c lxxxviii L;
Rantsoen tot vi P. opde Schild, lvi L
ii: Somma van maackelaerdijen en excijnsen bedraagt xxiii.m iii.c lxv L iiii St

[3][folio 7] Anderen Ontfangh van Excijns te Landewaert, binnen de Mijl deser Stede

- Den Excijns van Swindreght, Hendrick iden en Arij Pietersz. Ambagt, den Oostendam, beginnende van(de) Ridder waardse Sluijs, langs de Zeedijck, tot de vergele wegh toe Oudelants amb: streckende den molenwegh aff langs den Zeedijck, tot den hoecksen Veerdam, En nogh den Bier Excijns binnen de halve mijl, in Papendregt, soo verre de selve heerlijckheijt streckt, oostwaerts en westwaerts gaende naer Alblasserdam tot het hecken van Moordhoeck, sijn alle verpagt aen hendrick Velt, voor een geheel Jaer Ingegaen p.a. Aug: 1689 en(de) uijtgegaen ult.o Julij 1690 t geheele Jaer om 770 Schild, comt on ponden te xl grooten f 808:10 waer van d'eerste 6/m door den Rendant in de Reeck. 1689 sijn verantwoort, op folio 7verso, comt alhier over de Laatste 6/m verschenen ul.to Julij 1690 een Somma van iiii.c iiii L v St.
- Den voorsz. Excijns is van nieuws (ver)pagt aen Willem de Bie, voor een geheel Jaer, Ingegaen p.a Aug: 1690 en Eijndigende, ulto. Julij 1691 om 810 Schild jaerlijx, comt in ponden te xl grooten f 840:10 comt alhier over d'eerste 6/m verschenen ulto: Jan.rij 1691 de So.a van, iiii. xxv L v St.
Rantsoen tot vi P op de Schild, xx L v St.
iii Somma van Excijnsen te landewaert

[4][folio 8] Andren Ontfangh, van Los Renten, binnen den Jaere 1690 vervallen.

- Eerst van(de) Rentmr: Generael van Zuijdholland viii L sjaers, op de lx L te xl grooten, die den goijer van Braband op de Stad speeckende heeft, die nu bij den heere Rentmr. Generael ontfangh werden, als blijckt in uijtgeven deser Reeck: fol. [-] versch. bamis 1690, viii L.
- Van dhr: ontfanger Generael over holland, een jaer Rente op de vijff groote Steden in holland, voorsz: alsvooren, xi L xi St.
- Van den Thesaurier der Stadt Gorinchem, een jaer renten die de Stadt Dordrecht daer op spreeckende heeft, ter sake van seker accord, wegens 't stapelregt, vervallen Cicilien dage 1690, vii L x St.
- Corn: Wens, een jaer rente van sijn huijs genaemt Leeuwesteijn, vervalt 10 Decemb: 1690, xlvi L xvii St. vi P. - Hendrick Jansen, slenaer een jaer rente op sijn erff, voorsz. Kersmis 1690, i L xiiii St.
iiii Somma van Losrenten bedraagt ..

[4][folio 9] Andren Ontfangh van Erff Renten genaemt pandponden die de Stad spreeckende heeft, en heffende is, op verscheijde huijsen en erven binnen deser Stede.

- Francois Mol, deser Stede Bode, heeft den Ontfanger van(de): voorsz: pandponden die daer van alle vier Jaeren verantw.t en heeft laatstelijck ten Comptoire van Dhr: Thesaurier de Heijde van Zevender zal.er verantwoordinge gedaen comt hier voor den Jaere 1690, Memorie;
v(=doorgehaald) Somma van Pandtponden Nihil

[5][folio 9vs] Andren Ontfangh, van verheergewaden van Wantstallen, dat cost vijff grooten van ijder Jaer dat er verloopen is naer de Laatste bevrijdinge, en sijn al in 't getal hier geinser:t en soo wanneer een Stal heeft gestaen hondert jaer, sonder te verheergewaden, is vervallen aen(de) Stadt, ende is op den 24: Jan.rij 1592 geresolveert die van doen aen besterven souden, bevrijd en verheergewaard moeten werden, binnen een Jaer en ses weecken, en betalen de vi St.

- Dionisius van(de) Dack, de 1: wantstalle bevrijd tot den x Junij 1671, Memorie;
Den 23 Decemb: 1690 verboeckt en verheergewaard op den naem van Adr: van Leeuwen en bevrijd tot den 10 Junij 1691 heeft voor verboecken en verheergewaden betaelt alsoo den voorn: van(de) Dack is overleden in April 1686 de Somma van iii L xv St.
- Corn. van Helmont, de 2: bij hem bevrijd tot den 1: decemb: 1667, Memorie;
- Corn: Stratenus de 3: bevrijd tot den 9: Januarij 1687, Memorie
- Willem van Hagen, Lodewijcxs den 4: Bevrijd tot den 19: Decemb: 1670, Memorie
- Dhr: Johan van Neurenbergh de 5 bevrijd tot den 14 Jan.rij 1688, Memorie
- Johan Dibbets Theodoris zoon, de 6 bevrijd tot den 17' Julij 1688, Memorie
- Pieter Helmigh, de 7 bevrijd tot den 5 Jan"rij 1686, Memorie
- Ulrigh Bongard, de 8: bevrijd tot den 8 Decemb: 1679, Memorie
- Gillis van Helmont, den 9 Bevrijd tot den 16 Decemb: 1658, Memorie
- Dhr. Balthazar Walen, den 10 Bevrijd tot den 14: Januarij 1655, Memorie
- Pr: Thielemansz: van Zeebergh, den 11 bevrijd tot den 27: Decemb: 1667, Memorie
- Cornelis de Gelede, de 12: tot den 16 8b: 1681 bevrijd
Den 8 Meij 1690 verboeckt en verheergewaad op den naem van Gerrid van Bockum en bevrijdt tot den 7: Octob. 1690 heeft voor verboecken en verheergewarden betaalt, i L vii St. viii P;
Den 29e Decemb. 1690 wederom verboeckt en verheergewaadt op den naem van voorsz. Jacob Brandts en bevrijd van(de) 7 8b 1690 tot den 7 8b: 1691 heeft voor verboecken en verheergewaden betaalt, vii St. viii P.
- Pieter Hulsthout, de 13: bevrijd tot den 12 Decemb: 1667, Memorie
- Dionisius van(de) Kesel, de 14: Bevrijd tot den [-] Jan.rij 1646, Memorie
- Johan Verdoen, de 15: bevrijd tot den 14 Jan.rij 1676, Memorie
2: Jan.rij 1690 verboeckt en verheergewaard op den naam van Johan Wier, en bevrijd tot den 3: Meij 1690 en heeft voor verboecken en verheergewaden betaalt, vi L x St.;
- Jacobus van Trigt, de 16: Bevrijd tot den [-] Junij 1688, Memorie
- Johannes Henckels de 17: Bevrijd tot den [-] Julij 1670, Memorie
- Jan Sam, de 18: bevrijd tot den 10 Septb. 1686, Memorie
- Adriaen van(de) Lindt, de 19: Bevrijd tot den 7 Octob: 1687, Memorie
- Herman Erckelens de 20: Bevrijd tot den 26 Julij 1687, Memorie
- Hendrick Bos, de 21 bevrijd tot den 2 Junij 1682
29 xb: 1690 verboeckt en verheergewaard op den naem van Johan Walen, en bevrijd tot den 8 Junij 1691 heeft voor verboeckt en verheergewaden betaalt, i L xii St. viii P;
- Jacobus van Wel, de 22: bevrijd tot den [-], Memorie;
- Willem van Housen, de 23. bevrijd tot den 10 Decemb: 1678, Memorie;
- Adriaen de Bruijn, de 24: Bevrijd tot den 18: Novb. 1668(?), Memorie;
- D'hr. Govert van Eijssel, de 25: bevrijd tot den 23: novb. 1667, Memorie;
19 xb: 1690 verboeckt en verheergewaad op den naam van Dhr. Wouter de Gelder en bevrijd tot den 27: novb. 1690, heeft voor verboecken en verheergewaden betaalt, iii L vii St. viii P.
- Renson Martijn de 26: bevrijd tot den 2 Jan.tij 1679, Memorie;
28 April 1690 verboeckt en verheergewaad op den naam van Sr. Jacob Renson, en bevrijd tot den 2: Jan.rij 1691, heeft voor verboecken en verheergewaaden betaalt, i L xv St.
- Ruth Gerrits Schouhamer, de 27: Bevrijd tot den 31: Julij 1663, Memorie;
- Corn. de Bruijn den 28 bevrijd tot den 24e 8b. 1689, Memorie;
- Adriaen Groen, de 29: Bevrijd tot den [-], Memorie;
- Adam van Tiel den 30 bevrijd tot den 30: Octob: 1688, Memorie;
- Willem Bos, den 31: Bevrijd tot den 26: Jan.rij 1652, Memorie;
- Arent van Hagen, de 32 bevrijd tot den 4: Jan.rij 1650, Memorie;
- Abraham Sam, de 33 bevrijd tot den 2: Aug: 1689, Memorie;
12 Decemb. 1690 verboecken en verheergewaden op den naem van Rochus van(de) Crab en bevrijd tot den 2: Aug. 1690 en heeft voor verboecken en verheergewaden betaalt, viii St. viii P.
- David Hoffman, de 34: Bevrijd tot den 30: 7b 1674, Memorie;
1690 23 xb verboeckt en verheergewaard op den naam van Gerrid van Rincxt en bevrijd tot den 6e Jan.rij 1690 voor verboecken en verheergewaden betaalt, ii L x St.
- Boudewijn Balen, de 35', bevrijd tot den 20: Decemb. 1682, Memorie;
- Adam van(de) Kesel de 36: Bevrijd tot ulto: xb. 1685, Memorie;
Den 15: April 1690 verboeckt en verheergewaard op den naem van Jan Pietersz: Muijs en bevrijd tot den 5: Meij 1696, voor verheergewaden en verboecken betaelt, xvii St. viii P;
- Aert van Hoovorst, de 37 bevrijd tot den 24: Decemb. 1668, Memorie;
- Sevrijn van Bragt, de 38 bevrijd tot den 17 Junij 1682, Memorie;
- Nicolaes Staphorst, de 39 bevrijd tot den 6 Septb: 1652, Memorie;
- Herman Appels, de 40 bevrijd tot den 18: Junij 1682, Memorie;
- Thomas Oulrij, de 41: Bevrijd tot den 21 Septb. 1682, Memorie;
- Paulus de Bruijn, de 42 bevrijd tot den 12 maart 1666, Memorie;
29 decemb. 1690 verboeckt en verheergewaed op den naem van Johan Eelbo, en bevrijd tot den 12: Maert 1691 voor verboecken en verheergewaden betaelt, iii L xii St. viii P;
- Hendrick Geerlingh de 43 bevrijd tot den 19: feb: 1684, Memorie;
- Simon van Wel, de 44 bevrijd tot den 18' Octob: 1689, Memorie;
- Gillis Wilmart, de 45 bevrijd tot den 28 Meij 1688, Memorie;
- Jacobus Terwe, de 46 bevrijd tot den [-] 1689, Memorie;
- Adriaen Wilmard, de 47 bevrijd tot den 31: Octob: 1680, Memorie;
- Boudewijn Erckelens, de 48: bevrijdt tot den 17: Octob: 1674, Memorie;
11 Decemb. 1690, verheergewaard en verboeckt op den naam van Arnold Cloens, en bevrijd tot den 17 Octob: 1691, is voor verboecken en verheerwaarden ebtaalt ii L vii St. viii P;
- Pr: de Toutlemonde, de 49: bevrijd tot den 29 Decemb. 1688, Memorie;
- Gerrid de Ridder, de 50 Bevrijd tot den 2: Septb: 1682, Memorie;
- Jan Ariensz: Kant de 51 bevrijd tot den 23 feb: 1668, Memorie;
- Leendert Coremans de 52 bevrijd tot den 6 Junij 1682, Memorie;
30 xb 1690 verboeckt en verheergewaad opden naem van Pr: Appels, en bevrijd tot den 9e Junij 1691 voor verboecken en verheergwaaden betaalt i L vii St. viii P;
v[vi] S:a van 't verheergewaden van wantstellen bedraagt ..

[6][folio 13] Andren Ontfangh van vischstallen, daer van betaalt wert voor verheergewaarden xiii St. iiii P en is op den 24: Jan:rij 1582 geresolveert dat doen de vis-stallen die voort aen versterven soude verheergewaad mochten werden, binnen een jaer en ses weecken, op poene van dubbelt gelt, voor 't verheergewaden te betalen soo wanneer een stal op den levende sal overgeset sijn, 't selve voor Deeckenen van 't Gild niet sal mogen geschieden, 't zij blijcke bijeen biljet van d'hr Thesaurier naar behooren, ok alle jaaren in de Stadts Reeck.:e gestelt te werden, den naam van den genen op wien de Stall gestelt is, en sal deselve tot recognitie betalen voor de Stadt v St.

Visstallen
Adriaen Gravensteijn i
Johannes Asmar ii
Job Manisse Vrijbergen iii
Jacob Sasbout Souburgh, iiii
Laurens Verop v
Rombout van Hees vi
Jan Jansen Jongbloedtt vii
Hugo de Roij viii
Jan Crillaartsz. ix
Joost van Driel x
Hendrick Heurtsz. xi
Matthijs van Dooren, xii
Jan Jacobsz. xiii
Jan Jansz: Verlooven xiiii
Corn: Spies xv
Steven Steen xvi
David Crena xvii
Willem van Luijtenburgh xviii
Arie Jansz: van(de) Meijden xix
Wouter Ab: Pruijsen xx; den 28: Octob 1690 overgeset op den naam van Anthonij van(de) Flonck, v;
Johannes Dermoeij xxi
Aernoudt de Wilde xxii
Laurens Sijmonsz: van Duijnen xxiii
Jan IJsaacxsz van Flonck xxiiii
Abraham van Duijnen xxv
Johannes Rens xxvi
Carel Blanckert xxvii
Barent Buijtenhoff xxviii
Dirck Hermansz: Monsuur xxix
Marcus Ariensz. xxxi
Joost Verloven xxxii
Gerrit van Rensom xxxiii
Rut Hendricxe Ruijt, w: Hoffw:n, xxxiiii
Ludolp van Hattem xxxv
Joost van Sevenom xxxvi
Hendrick Mattheussz xxxvii
Sijbet van Drongelen xxxviii
Rijnier Castendijck xxxix
Pieter van Lier xl
Leendert Stoffels van Coeverden xli
Jordaen Damisz. Verstap xlii
Johannes Wor xliii
Hermanus van Homburgh xliiii
Jacobus Geraerts xlv
Aernout Christoffelsz xlvi
Gijsbert Jacobse Wels xlvii
Leendert de Voogt xlviii
Abraham de Bodt xlix
Hendrick Claasse van Rijn l
vi(vii) S:a van 't verheergewaden van visstallen bedraagt v St

[7][folio 15] Andren Ontfangh, van Vleesstallen daer van betaalt wert, voor 't verheergewaden binnen s'jaers sseven Bourgoense schilden tot xiii St en: is op den 24: Jan.rij 1592 geresolveert soo daer een stal op een levende sal overgeset werden 't selve sal voor Deeckenen van 't gild niet moegen geschieden ten sij bij hen lieden blijckt, bij een Biljet van D'hr: Thesaurier dat deselve behoorlijck is overgeseth om alle jaren in(de) Rek.e gestelt te werden, den naem van die geene op wien de stal gestelt is, en voor een Recognitie betalen v St.

Vleesch-Stallen

Frans van(de): Straten i
Corn: van(de): Lip ii
Herman van(de): Kloet iii
Sander Troijen iiii
Willem van Oort v
Jannetje Verhagen vi
Cornelis Mes vii
Jan Cornelisse Mes viii
Leendert de Voogt ix
Steven Steen x
Corn: Eversdijck xi
jan Joppen vande Gijsssen xii
Willem Corn: van(de): Lip xiii
Crijnis van(de): Heijst xiiii
Johannes van Son xv
Corn: Coomans xvi
Melis Cornelissen xvii
Lieven Thomasse xviii
Melchior Walraven xix
Maaijcken Willems xx; 11 Meij 1690 overgeset op Jenefaes van(der): Kloet, en heeft betaalt v St.
Corstiaen van Wageningen, xxi
Jan Jansz. Blanckert xxii
Lieven Hofferts xxiii
Zeger Aerts Blanckert xxiiii
Jan Zegertsz: Blanckert wed xxv
Maijcken Pietersz. xxvi
Johannes Hoogstraten xxvii
Maijcken Jansz. xxviii
Hendrick Sandersz. Troijen xxix
Corn: van(der): Mast xxx
Carel Teunisz. Blanckert xxxi
Evert Blanckert xxxii
Willem Claasse van Rijn xxxiii
Wm: Jenefaasse xxxiiii
vii (viii) van 't verheergewaden van vleesstallen bedraagt v St.

[8][folio 16vs] Andren Ontfangh van verscheijde verhuerde landen, de Stad Dordt. competerende, en(de): eerst die gelegen sijn buijten de Jorispoorte.
volgens het verbael hiervan gemaect en(de) is de verpondinge opte verbeteringe daerinne begrepen van dese en(de) aengetogen parthijen, en volcht wel de voorgaende reckeninge vuijt gesondert daer anders voor hooft staet, Sij verdacht dat van dese thuijnen etc, bij veranderinge, moet werden betaelt een jaer huere ten proffijten deser Stede, en(de) wert den ontfanger van(de) Stadts lantpachten gelast t'selve te vorderen en(de) behoorlick daer vaan te verantwoorden.

[Eerste Quartier]
- Eerst No: 1 Een Bleijckerije, groot 1 mergen 10 roeden, wert gebruijckt bij d'Erffgen:n van Herman van Boeckholt, comt hier over een Jaer huer vervallen st: Jan en Bamis 1690, viii L x St.
- etc...

DEZE GEGEVENS STAAN IN DE DATABASE VAN DE DORDTENAZOEKER

viii Sa: van landtpagten thuijnen Blijckerijen en scheeptimmerwerven

[9][folio 42] Andren Ontfangh, van goedren toebehoorende de Heerlijckht: Merwede, welcke bij Mijn Ed:e heeren is gecogt ten dienste deser Stede.

De voorsz: heerlijckht: heeft de naarvolgende Erffpagten ter saacke van slijcken en gorssen, die uijtgegeven sijn, oostwaerts van 't lant bijde Stadt Dordt: in pagt genomen en(de): hebben de voorsz: slijk gorssen en(de): van(de) Reede en 't gescheijt van Dubbeldam en(de) de Merwede, ter lengte van 2 roeden hollts: gevende voor elcke mr: hier vervolgens t gene tot Stadts proffijte voorsz: 15 meij 1690;
- Eerstelijck Dhr. Johan van Haarlem, 20 mrn. en heeft dhr. Hallincg daer van gecogt 18 1/2 mrn. blijft dhr: van Haarlem 1 1/2 mrn., die hier ix St.
- Dhr. Johan Hallincg 18 1/2 mrn en heeft dhr: Paulus Hallincg hier van aen(de) Stadt vercogt in 2 reijsen 7 mrn. 100 roed: Blijfft 11 mrn. 200 roed: dus hier, iii L ix St.
- Dhr: Berck 20 mrn. 6:-:- de stad heeft hier van gecogt 2 1/2 mergen is 0:15;-, is jaerl: over de resterende 17 1/2 mrn. 5:5:-
Van welcke Jaarlijxe Erffpagt van 5:5:- door Dhr. en mr. Herman van(de): Honert als possesseur op den 1 Meij 1685 is affgelost het Capl: van 2:5:- s'jaers sijnde d'afflossinge in conformite van(de) Resolutie van(de): Oudraad gedaan, bedragende 9:10:- jegens den penn: dertigh die mede Rek:e van(de): Jare 1685 fol: 47verso verantwoort sijn, comt alhier over 't resterende en niet affgeloste Erffpagt, op de voors: parthije over den Jaere 1690 een Somma van, iii L.
- Dheer Borgermeester Ruijsch ende de kindren vande heer Cornelis Ruijsch 't samen 50 mrn. 15:-:-
Daer van is bijde Stadt gecogt in(de): Jaere 1673 18 mergen 450 roeden gors, bedragende 5:13:-, Zulcks nogh blijft, ix L vii St.
- D'Erffgen: van Adriaen en Hugo Repelaer 87 mergen 26:2:-
Daer van is bij de Stad gecogt 6 mergen 1:16:-, dus hier xxiiii L vi St.
- hier volgt 't Lant van Moerkercken dat Dirck Otten te leen houdt, groot 10 mergen, Memorie;
- Volgt 't land van Dhr: Johan van(de): Hagen 't samen 51 mrn: ter lengte van 3 roed: de 26 mrn. sijn Eijgen, en de 25 mrn. ten eijnde de 51 mrn. leen, nogh 3 mergen, memorie;
- Volgt 't land de Stad toebehoorende gr: 20 mrn. 369 Roe: van welcke Landerijen sijn op de 11 Julij 1675 aen dhr. Damas van Slingelant verhuert 12 mrn. 381 1/2 Roe: Ingegaen Kersmis 1674, de 10 mrn. tegens 26 L de mrn, Ende resterende 2 mrn. 381 1/2 roede tot 22 L: de mrn. s'jaers, sijnde t resterende van(de) voors. landen en(de): maant xb: 1674, bij de Stadt aen Anthonij Moliers vercogt, volgens Resolutie van d'Ed.e agtb: heeren van(de) OudRaad in date den 5 Novb: 1674 en heeft den voorn: heer Slingelant in(de) Jare 1679 gecogt van(de): 12 mrn. 381 1.2 roe, nogh 4 mrn. 301 roe: zulcx dat nogh in huere gebruijckt 18 mrn. en 80 1/2 roe: waer van(de) huer beloopt 201 L, comt hier over t 9 Jaer uijtter huer, voors: Kermis 1690, ii:c i L.
- Dhr: Secrets: van(de) Honert een Jaer huer van(de) dijck ettinge met het gors tegen den Dijck gelegen voors: Kermis 1690, xxviii L;
- De kinderen van Dheer Mighiel Pompe 22 mergen is Jaerlijcx, x L xvi st.
- Dhren. Corn. De Beveren vor d'eene en [-] Onderwater voor d andere helffte, in 50 mrn. 27 roeden, vii L x St. i P.
- Dhr. mr: H: van(de): Honert de helffte inde voors: 50 mrn. 27 roe: comt tot de raije van Billersteege, sijnde 't gescheijt van(de) Merwede en(de): Graafflijckht: daer vande Jaarlijxe Erffpagt bedragede was 7:10:- die den selven op den 1' Meij 1685 heeft affgelost, en is t gemelte Capl. in(de) Rek. van(de) Jare 1685 fo: 49 behoorlijck aen(de): Stadt verantwoort, sulcx die post off Erffpagt als nu cesseert, en daer voor uijtgetogen wert, M.

- Alle welcke erffpagten, uijtgegeven sijn onder conditie dat de heer aen hem behoudt den tiende schooff, van alle landen die gewoont sijn thienden te geven, Lam, Verken en Gans, en van elcken swerm Bijen en behoudens den heer sijn hooge heerlijckh.t en Jurisdictie, onder welcke d'Erffpagters gehoude sijn, als vassallen, en gereserveert 't regt van nacoop, en(de): ingevalle van geen naastincgh den xl penn, van alle aen wassen ofte gedeeltens van dien die vercogt werden, Memorie;

Alle welcke voors: tienden opden xiiii Julij 1690 sijn in 't openbaer verpagt, ter presenten vande heeren Balliu en Mannen vande Merwede, voor den Jare 1690 volgens de Contra rolle daer van gehouden, die men daer op naersiet.
- 't 1: Block Beginnende van(de): Stadts Cingel, sijnde 't lant, bij de Stadt tot Raampten, tuijnen en erven, uijtgegeven, groot 15 mrn. 87 roeden, dient hier voor, Memorie;
- 't ii Block Beginnende van(de): kruijswegh tot aen(de): dijck, sijnde 't lant bij Dhrn: Berck en Zegwaert uijtgegeven en 't lant van dhr. Francken d'Erffgen. van Dheer Pompe, gr. 6 mrn. 150 roe: daer in besaijt, Niet
- 't iii: block, van(de): voors: Dijck tot de boesem kade, van(de): gewesene volmolen gent. PANNE-HOFF, toecomende Dhr. mr. Herman Hallincg, groot 12 mrn. 27 roed. daer in besaijt, Niet;
- 't iiii: Block, van(de): Boesem kade tot de scheij sloot, tusen de kindre van dhr. Borgrmr. Ruijsch toebehoorende de Borgemr. van Beaumont groot 11 mrn: 85 roeden daer in besaijt, Niet;
- 't v vlock van(de): voors. Scheijsloot tot de scheijsloot van(de): kinderen van Corn: Ruijsch sijnde de Campen, toecomende de hr. Borgemr: Ruijsch, en Corn: Ruijsch, gr: 11 mrn. 23 roed, daerin besaijt, Niet;
- 't vi block van(de): voorsz. scheijsloot tot de Dwarsvliett, toecomende Dhr. Borgemr. Ruijsch ende kindren van Corn: Ruijsch groot 11 mrn: 345 roed. besaijt als op de contra rolle en gepagt bij Barent van Lendrigh en Dirck van Londen samen om, lxxix L.
- 't vii Block van(de): voorsz. dwarsvliet, tot de scheijsloot van 't Lant van:(de) Erffgen. van Dhr: Hugo Repelaer en Thomas de With, toecomende d'Erffgen. van Dhr. Hugo Repelaar, groot 10 mergen 389 roeden, besaijt als op de contrarolle en gepagt bij Barent van Lendrigh, om vi L.
- 't viii Block, vier campen daer aen volgende van(de): voors. scheijsloot, tot de scheijsloot van(de): kindren van Wm: Brandtwijck toecomende de kindren en Erffgen. van Dhr. Hugo Repelaer en Thomas de Wit en D'erffgen. van dhr. Brantwijck, besaijt als op de Contra rolle, gepagt bij Dirck van(der): Linden, xxxv L.
- 't ix block van(de): voorsz. scheijsloot, drie campen daer aen volgende, tot de scheijsloot tusschen 't lant van Dhr. Hugo Repelaar en Corn: Wens, toecomende dhr. H. Repelaer, groot 10 mrn. 472 roe: besaijt als op de contrarolle gepagt bij Willem de Heer, om viii L.
- 't x block van(de) voorsz. scheijloot, tot de scheijsloot tusschen 't lant van d'Erffgen. van Mighiel Cotersmans en Dirck Otten toecomende Corn: en David Cotermans, Jan Francken en van Dorsten, groot 10 mnr. daer in besaijt als op de contrarolle en gepagt bij Jacob Ariense de Jonge, om xlix L.
- 't xi block, daer aenvolgende van(de) voors: scheijsloot, tot 't lant van Ocker Brandtwijck toecomende Otto Corn. gr: 4 mrn. 303 roe:, daer inne besaijt als op de Contrarolle, en gepagt bij Jacob @ de Jonge, om viii L.
- 't xii Block, daer aenvolgende gr: 6 mrn. 96 Roe: met de parthije over dijcx, in t oudlandt van Dubbeldam, tot de Scheijsloot van 't landt gr: 10 mrn: 36 roe: toecomende de Stadt, Thientvrij;
- 't xiii Block, van(de): voorsz. scheijsloot tot de scheijsloot van(de): Landen gebruijckt bij Dhr. Damas van Slingelant, toecomende als voren gr: 10 mergen daer in bezaijt, Niet;
- 't xiv block, van(de): voorsz. scheijsloot van(de) heer Pompe zal.r groot 10 mrn. 396 roe, wert gebruijckt bij Dhr. Hallincg en Wouter Huijgen toecomende uts. daerin in besaijt, Memorie.
- 't xv Block van(de): voorsz. scheijsloot tot aen(de) Oudendijck toebehoorende Dhr. Pompe groot 12 mrn. 296 roe: daer in besaijt als opde contrarolle gepagt bij Arien Hordijk om xiii L.
- 't xvi block van(de): voorsz. dijck tot de scheijsloot van d'Erffgen. van Boudewijn de Coninck, toebehoorende d'Erffgen. van dhr. Pompe, gr. 3 mrn. 500 roe: daerin in besaijt, M.
- 't xvii block, van(de): voorsz. scheijsloot van(de) hr. Pr. de Roovere groot 7 mrn. toecomende d'Erffgen. van Boudewijn de Coninck, daer in besaijt, M.
- 't xviii block, van(de) voorsz. scheijsloot tot de scheijsloot van Dhr. mr. H. Hallincg groot 7 mrn. 420 roed, toecomende dhr. Pr: de Roovere, daer in besaijt als op de contrarolle gepagt bij Arien Hordijck, xvi L.
- 't xix block, van(de): voorsz. scheijsloot tot de reaije van Billersteegh toecomende Dhr. Hallincg groot 15 mrn. 232 roed:, besaijt als op de contrarolle, gecogt bij Wm. de Heer, om i l.
- De krijtende tienden over den Jare 1690 sijn gepagt bij, i L
- 't Rantsoen tot 4 stuijvers op de gulde beloopende over 216 L soo als de thienden over den voorsz. jare 1690 in t geheel monteren de Somma van xllii L iiii St.
- De voorsz. heerlijckht. van(de) Merwede competeert nogh een visserije, vogelarije, de groote salmsteeck tot aen(de) Ouden dijck soo verre de stadt is toebehoorende, ende noordwaardts soo verre men volgens den placcate steecken magh de welcke voor den tijd van drie Jaren Ingegaen p.a Jan.rij 1690, en uijtgaende ulto. xb 1692 sijn verpagt aen Dirck Maertensz. en Corn: Bastiaensz. cum suis, jaerlijx om 380 L, comt hier over 't iq iii Jaer huer voors: ulto. xb: 1690 de Somma van, iii.c lxxx L.
- En daer en boven met den last, omme aen(de) heeren Jaarlijx salmen te (ver)eene(?) off 38 L, xxxviii L.
- Den selven pagter moet dragen inde verpondinge van(de): visserije, jaarlijx C L comt hier over 't ie iii jaer voorsz. uts, c L.
- De visserije van op de 150 roed, bewesten de reede van Billersteegh aff, tusschen het Killiken gent. BAANE-GAATJE en(de): voorsz. reede, is gepagt bij Dhr. Wm. Bosschaert, voor den tijd van [-] Jaren comt hier over t vi [-] Jaer voorsz. ulto. xb. 1690, xxv L.
- De kleijne steeck en(de): kille tusschen het huijs te Merwede met het kerckhoff, en(de): de visscherij van(de): schutterije wert in(de): Reeck: van(de) reparatie verantwoort, Memorie;
- de voorsz: heerlijckht: heeft 't verheergewaden van Leenen de welcke ontf. werden bij dhr. mr. H. Hallincg, als stadthouder en griffier van(de) leenen en is daervan in desen Jare 1690 niets ontfangen, Memorie;
- Van nacoop deser heerlijckht. bij den selven heer ontfangen werdende en is daervan niets ontfangen, Niet;
- Mede te letten, tot 't stellen van dijckgraaff en heemraden als mede van(de) Jurisdictie soo van binnen als buijten de Stadt, dat niet wert genegligert, Memorie;
- Pr: Banen, Schout in Sliedrecht cum socius, hadden van(de) Stadt gehuert de groote plaate, gelegen beneden t huijs te Merwede, en(de): alsoo differenten sijn ontstaen, tusschen de graafflijckht: en dese Stadt, nopende den Eijgendom van(de) voorsz: plaate, mitsgrs: de bekramminge en aanwassen, soo is seecker accord gemt: waer bij blijkt dat de Graaffelijckht: de vrugten sal trecken van(de): voorsz: plate, en benoorden de becramminge, onder conditie bij 't voorsz: accord gemelt dat de Stadt behouden sal, de verdre possessie en(de): aenwassen van(de) voorsz. heerlijckht. breeden bij 't voorsz. accord, Memorie;

- Den Erff naast de Sluijs no. 1 gr. 10 roe: daer thuijs van(de) Sluijswagter op staet, Memorie;
- Jacob Dircxe en Claas Jansz: van(der): Boor, een Jaer pagt voor 't stellen van een windmolen op den dijck buijten de [-]poort, no. 79, voorsz: den [-] 1690, xv L;
- No: 80 Een Schiptimmerwerff aen(de): Rietdijck bruijckt Thomas Jansdr. voorsz. 8e Julij 1690, xl L.
- No: 81 een id. groot 67 roe: wert gebruijckt bij [-] tot [-] s jaers comt hier [-];
- No: 82 een id. gr: 72 roe, breet langs 't water 6 roe: bruijckt Jan Kockendijck, voorsz. Kersmis 1690, xxxvi L;
- No: 83 een id gr: 58 roeden, breet langs twater 6 roe, Bruijkt Hercules Pietersz. voorsz: uts, xxxvi L.
- No: 84, een id: gr: 58 roed: Breet langs 't water 9 roe: bruijkt N: Pietersz. vervallen alsvooren, xlii L.
- No: 85 een idem, groot 40 roe, breet langs t water 9 roe: bruijckt Hend. de Haan voorsz: alsvooren, xxxvi L;
- No: 86 een huijsken van(de): volder, met het Erff daer de molen op gestaen heeft, Memorie;
- Leendert Cleijsz, een Jaer huer van No. 86 voors: kersmis 1690, xlv L.
- Jasper Jansz. een Jaerhuer van(de): werff aen(de): Sluijspt: gr: 75 roe: breet langs het water 6 roe:, vervallen uts, xxxvi L.
- Jan Joppen Een Jaer huer van(de): werff naast de padt, daer men naar klockendijck toegaet, No. 73 groot 71 roe, En is op den 10 April 1658 geresolvt. dat betaelt sal werden a 5 Stuijvers de roede, xvii L v St.
- No. 74 een Erff groot 131 3/4 roed: sijnde t 2e bruijckt Adam van Kuijckhoven a 5 stuijvers de roede, xxxii L xv St.
Dirck Stoop heeft op dit Erff een saaghmolen gestelt, voor recognitie vande windt, voors: d'ao: 1690, vi L;
- N: 75 het 4e en 5: Erff sijn vercogt aen Anth: Pietersz. Spruijt, en t gelt verantw.t en(de) reck.e d'ao. 1647, Memorie;
- Jacob Roelantsz: 't vi Erff aldaer no. 76 groot 64 roe: vervallen Kersmis 1690, xvi L.
- No: 77 een Erff groot 66 roe: bruijckt Arien Dura, vervallen als voren, xvi L x St.
- Jan Francken, is op den 31 Julij 1653 gegunt tot wederseggens, het stellen van een zaagmolen, het Erff gelegen naast 't 7e Erff, get. No. [-] comt over een Jaar recognitie voors: 31 Julij 1690, xv L.
- D'Erfgen: van dhr: Oud Borgemr: Johan van Meeuwen, over 't [-] Jaer hier van alle d'aenwasssen, liesen, biesen, etc: en(de): opcomen van(de): heerlijckh.t Merwede gelegen aen(de) zuijdzijde van(de) becramminge en(de) beneden 't huijs te Merwede, Soo verre de Stadts gereghtight streckt, als mede van(de): gorssen en aen wassen tusschen Dubbeldam en(de) de Merwede verschenen Kersmis 1690, lxxx L.
- De Visscherije tegen 't lant off gors bij de Stadt, van Dhr. Wm. en Paulus Hallincg en D'Erffgenm: van Dhr: Hugo Repelaer gecogt is verpagt aen Dirck Maartensz: voor 3 Jaren comt hier over t i: iii: Jaer versz. ulto. Decb: 1690, xxiii L.
Rantsoen a 1 stvers. per gulden, 1 L iii St.
- De Visscherij van(de): Schutgront langs de stadt Dordt: beginnende van(de) gront daer de volmolen gestaen heeft, bijten de Riedijck, tot aen(de) Sluijsp:t deser Stede, is publicquelijcken geveijlt en heeft niet mogen gelden, sulcx dat deselve nogh onverhuert sijnde alhier voorden Jaren 1690 gebragt wert voor, Memorie:
- Arien Balthensen is op den 17 maart 1685 vergunt, het bevissen van Spioeringh op 't water voor den Dam van Papendregt, voor 6 jaeren off tot wederseggens toe, mits betalende ii L s jaers comt over 't jaer versch: 17 Maert 1690, ii L.
ix S: van(de) heerlijckheijt Merwede bedraagt ..

[10][folio 49vs] Andren Ontfangh, van dertien schrootampten, bij Mijn Edhrn. ten dienste deser Stede tot gerieff der Coopluijden.

- 'T Regt der Schrootampten is begrepen onder 't Regt der maackelaardijen, daer van hier vooren folio [-] is verantw.t:, Memorie;
- Den ontfangh van(de) Schrootampten is begrepen onder de pagt van(de): Rijnse en Westerse wijnen daer van hier vooren folio [-] is verantwoort, memorie;
x S: van schrootampten bedraagt Nihil

[11][folio 50] Andren Ontfangh, van partijen gent: Thol Reeck.e die voor desen in(de): particuliere rek:e gedaen is, Is geordonneert in dese Rek:e te brengen.

- Corn. Bordels een Jaer pagts vande wijn Roede vervallen Kersmis 1690, ix L.
- De Stadt heeft in pantschap genomen van die van(de): Reeckenkamer in hollt: de Visscherije genaamt DE LANT STEECK, en 't rietvelt gent. STEDENDIJCK, leggende voor Sliedregt, daer t incomen van verantwoort wert, bij de Thesaurier van(de): reparatie deser Stede, ende dat voor 3200 L Beginnende deselve pandinge, Courts en loop te nemen Cathedram, Courts en stijle en dat tot verseeckeringe van(de): diepte van(de) Merwede, Memorie;
x(xi) Somma Percé, ix L

[13][folio 50vs] Andren Ontfangh, van subsidien aen(de): Thesaurier tijde deser Reeck: gedaen.

- Den Thesaurier heeft van Dhr. Abraham Stoop Secretaris van(de): Thesaurier en(de) ontfanger van(de) penn: gedestineert ten Oorlogen, tijde deser Reeck. ontfangen, Nihil.
xiii(sic) Somma van subsidien bedraagt Nihil

[14][folio 51] Andren Ontfangh, van Borgemeesters Reeckeningen.

- Geduerende de vier Teelten in(de) jaere 1690, is bij de Respextive heeren Borgermeesteren in haer Ed. Reeck. meer uijtgegeven als ontfangen het gene hier naer folio [-] in uihtgeeff wert gebragt, zulcx hier, Memorie.
xiiii(sic) S.a van Borgemeesters Reck. bedraag Nihil
SOMMA TOTALIS vanden ontfangh deser reckeninge bedraecht de Somma van 51.333 ponden 1 schell. 5 denier te xl grooten


[1][folio 53] Wtgeeff jegens den voorenstaende ontfangh. Eerst van Borgemrs. Termeijnen

- Betaald aen Dhr: mr. Pompejus de Roovere heere van Hardinxvelt, een Jaer weddens als Burgermr: en gecommitteerde ten beleijde deser Stede vers: ult.o Maart 1691, bij q.tie, ii.x L;
- Nogh aen Dhr. mr. Pr: Berlaarts, over 2 weddens als Borgemr. bij continuatie vers. ul.to xb: 1690, bij q.tie, xl L.
- Nogh aen(de) Rendant, ter saacke en verschenen alsvooren, de Somma van xl L;
- Nogh ae(de) heer Johan van(de) Mast, een Jaer weddens vers. ulto. Maert 1691, ii:c L;
- Nogh aen Dhr: Nicolaes Stoop, een (jaer weddens vers. uts bij q.tie ii x L) ouer drij maenden weddens van den 1e Jarij. 1691 totte lesten Martij 1691, bij q.tie l L;
- D'heer Sijmon van Halewijn heere van Abbenbrouck, ouer gelijcke drije maenden weddens verschenen als vooren bij q.tie, l L;
pa S.a van Borgemeesters termijnen viii.x L

[2][folio 54] Andren Wtgeeff van verpondingh van dijckhagie omslagen etc, als anders, over de Landen van(de): Merwede, en Dubbeldam.

- D'Ambagtsheeren van Dubbeldam een jaer recogontie over drie zaagmolens, een volmolen en een Runolen, staande op den hoeck van(de) houtbergenisse vers: ilt.o xb 1690 bij qt. de So: van xxx L;
- Betaalt aen Dhr. Johan van Slingelant als Rentmr. van 't arme Weeshuijs een jaar pagt van een mrn. 130 roe lants geapproprieert tot een steenplaats, vers. kersmis 1690 bij q.tie, lxvoo L x St.
- Betaalt aen(de): Penningmr. Jan Bours over den 100 penn: van 7 mrn 350 roe Lants, geconsent: 16 Maert 1690 onder Dubbeldam de Stadt Dordt: competerende als bij decl.tie, ord.tie en q.tie de S:o van xxiii L iii St. viii P.
- Aen den selven over den 100 penn: geconsent. 31 Aug. 1690 over de voors. 7 mrn. 350 roe. lants a 5 gl 17 st. per mrn. als bij Decl.tie, ord.tie en q.tie, xxiii L iii St. viii P.
- Betaalt aen(de): voorsz. Penningmr. Boers de Somma van f 20:15:- over de verpondinge van 3 mrn. 333 roe: Lants, tot 5 L 17 S. pr: mrn. onder Dubbeldam de Stadt Dordt. competerende, voor den Jaare 1690, bij Decl.tie, ord.tie en q.tie, xx L xv St.
- Betaalt aen Pr. Muijs over den 100: penn geconsne.t den 16' Maert 1690, over de Landerijen Thienden en Visscherije, de Stadt Dordt. op den grondt van(de) Merwede competerende, als bij Decl.tie, ord.tie en q.tie, een somma van xlxxx L iiii St. vii P.
- Betaalt aen Govert de Witth, als ontfanger van:(de) verpondinge over de Merwede, over den 100 penn: geconsen:t 31: ug. 1690 in 2 termijnen te betalen 1 termijn voor P:o xb: 1690 end en 2 termijn voor p.a feb. 1691 over de voors. landerijen etc: de Stadt Dordt. competerende, als bij Decl.tie, ord.tie en q.tie, de somma van iii.c lix L xviii St. vi P.
- Betaalt aen(de) selven over d'ordinaire verpondinge van(de): Lande etc: gelegen onder de Merwede, vers. kermis 1690, als bij Decl.tie, ord.tie en q.tie, een somma van ii:x vi L iiii St. xiiii P.
- Betaalt aen(de) Eijgenaers van 't gors gent: DE STREPE, bij de Stadt in Erffpagt gebruijckt, en(de): voor desen bij Dhr. Borgrmr. Noorenburgh, betaalt vers: ult(im)o xb: 1690, bij q.tie van 3/4, xxviiii L.
ii S. van verpondingen en omslagen ...

[3][folio 54vs] Andren Wtgeeff van quotisatien ten behoeve van t gemeenelt. gebragt in(de) Jaere 1690, als mede van Betalinge in minderinge van t Slot der voorgaende Reeck. gedaen.

- Is een tijde deser Reck geene betalinge in minderinge van(de) voorgaende Rek:e gedaen dus 't selve alhier wert gebragt, voor Memorie;
- In den jaere 1608 is bij Dhren. Staten van Hollt. en Westvrieslt: geaccordt: over de Landen, van(de) geheele verpond.e over de huijsen, binnen de mueren van(de) Stadt gelegen, en bij forme van verhooginge, een geregt agts part van(de): goedren alreede in(de): verpond:e begrepen daer mede de Stadt gestelt is, op 14661:1:4 als voors. dertien schrootampten 412:10:- over de swijgende Thollen ten resp.e van Sluijtinge der Stoomen 56:16:3, Ballui van Zuidholl.t en 't schoutampt van Dordt 78:5:3, en(de) de vijff molens 104:14:9 maackende te samen 14661:1 1/4 en(de): den omslagen over de voors. huijsinge gemaackt bij voorgaende consent van(de) Deeckenen van(de) gemeene neeringen deser Stede, t welck bij Dhr: mr: Meijnaart van Zegwaert wert gecollecteert, die daer van bij Reeck: sal verantwoorden, en(de): van(de) betal. van(de) heele ofte halve verpond:e en(de) nogh den agtsten penn: aen 't Comptoir van(de): hr. ontfanger Generael van holl.t in s Gravenhage, sal Dhr. Abraham Stoop als Secrets. van(de) Thesaurie en ontfanger van(de): penn: gedestin.t ten Oorloge, wtgeeff maacken in sijn E: Reeck. van alle Quotisatien ten behoeven van 't gemeene Lant opgebragt geeijndigt den laatsten Decemb. 1690, Memorie;
- D'Eerweerde Dienaers des Goddelijcken woorts tot Dordt: bij Req.t versogt hebbende, aen mijn Ed. hrn. Borgemrn: geregten OudRaden en(de): Agten deser Stede, dat hare wed:en mogte werden versien naer haer overlijden boven t gene deselve van 't gemeenelandt genieten, daer opdeselve bij appostille in dte den 25: Junij 1639, hebbende advijs versogt aen Mijn Ed.e hrn. en gecommitteerdens ten beleijde gehoort de Consederatien van(de): hrn. Scholarquen, sulcx te disponeren als tot meesten genoegen ende minste Lasten van(de) Stadt sullen dienstigh oordeelen wt cragte van welcke voors: authorisatie hebben haer Ed.e Gr: Agtb: daer toe verbonden en ge-affect:t seeckere twee rente d; eee van 70 L en d'ander van 27 L ii St. vi D: beijde verseeck:t op t Gemeenlant van Hollt. en(de) Westvriesl.t met d'intressen van dien 't zedert den jaere 1625 en verdre Jaren die de Stadt uijt den naam van(de): Scholarquen competeert om daer van een Capl. te maacken t welck op den xi feb. 1639 is geworden ter So: van dri duijsent een hondert drie en veertigh ponden eene Schell: vier D: en(de) deselve te doen administreren en(de) ontfangen bij den ontfanger van(de) penn: gedestin.t ten Oorloge die gehouden is d'inxomende renten,v an twee tot twee Jaeren, bij 't Capl. te voegen, en ten allen tijden aen haer Eerw des gelast sijnde, Reeck: te doen, omme deselve penn: en(de): daer nogh toe sullen vermeerderen, alle gebruijckt te werden tot onderhoudt van(de): selve weduwe, welck onderhout sal ophouden, als deselve weduwen sullen comen te hertrouwen, en(de): sal de toevoegingen en verdeelinge vandien, blijven ter dispositie van Mijn Ed:e heeren, pr. Memorie;
iii S.a van Quotisatien en betalingen in minderinge van 't slot der Reck.e

[4][folio 57] Andren Wtgeeff van Renten gen.t pand-ponmden spreeckende op de huijsen en erven deser Stede, die de Ed: heeren behouden hebben, van(de): Bruggen en Straten groot te maacken naer deng rooten brandt, geschi(e)dt den 26' Junij 1547 daer van het groote kerckhoff mede vermeerdert en andre, op de erven die men Jaarlijx betaalt als mede van(de) pandinge in(de): vasten, d ao. 1690.

- Welcke Pand-ponden bij Frans Mol deser Stede Bode, werden ontfangen die daer van alle vier Jaren verantwoort en heeft hier van d'verantwoordinge gedaen, den 1: Octob. 1688 aen de wed.e van Dhr. Thesaurier Samuel de Heijde van Zevender zal.r dus alhier, Memorie;
iiii S.a van Pandponden

[3][folio 57vs] Andren Wtgeeff van Erffrente die de Graaflijckht: van holl:t spreeckende heeft, uijt cragte van seeckere privilegien, en(de) hantvesten deser Stede

- Den Goijer van Brabandt heeft op dese Stadt, een rente van 30 L re xl gr: volgens Cobningh Wilhelmus hantvesten, die nu betaalt werden aen(de) heere Rentmr: van Zuijdholl:t vervallen amis en Paasschen 1690, xxx L.

Andren Renten gehouden op diverse huijsen, tot laste deser Stede gecogt.
- Alid de Roovere, liiii L s'jaers tegens ten penning is spreeckende op den armenhoff, vervallen Junij(?) 1690 bij q.tie van dit en voorgaende jaer, liii L.

Andren Renten ter saacke van Schoot ampten binnen deser Stede, ten behoeve van(de) Negotie.
- De Renten van 't 1: tot 't 19 schroot ampt sijn affgelost bij den Ambagtsheere Arent Maartensz:, Memorie;
- 't Schrootampt van Jan Corn. Mijl stont op Lijffrente, is Affgestorven;
- 't 13e schrootampt van mr. Corn: de Koninck is affgelost, Memorie;
- De Graavlijckht: van holl:t lxv L s'jaers over een rente staende op 't 13: schrootampt binnen deser Stede, vervallen Bamis 1690, lxv L.

Andren Losrenten gecogt ao: 1604
- Johan van Wevelinckhoven een Jaer rente a 3 1/2 pr. cto. vers: 7b: 1689, xiiii L.
- Corn:s Clock, een jaer rente, a 3 1/4 prtto. vers. 1e Julij 1690, lci L.

Andre Losrenten ao: 1606 aengecogt, omme de laatste pad, van(de) heerlijckht. Merwede te betalen.
- Dhr. mr: Hugo Baan een Jaer rente a 3 1/2 pr.cento vers: 26 April 1690, bij q.tie van dit en 't volgende jaer, xxviii L.

Andre Losrenten vercogt ao: 1607, omme mede de penn. te lossen, die te lossen stonden den penn. 12, 13, 14 en 15 volgens Resolutie van Mijn Ed:e heeren.
- Den Borgemr. Adamuel Everwijn ehere van Brandwijck en Gijblandt, een Jaer intrest a 3 1/2 pr:ct, vers. pr(imo). feb. 1690, xlvi L.

Andre Losrenten vercogt ao: 1608, om redenen alsvoren verhaalt.
- D'Oude Mannen binnen Dordt: een jaer Rente a 3 1/2 pr:cto vers,. Junij 1690, xxviii L.
- D'Executeurs van(de) Testamentre van Cornelia Corn.s laatst huijsv. van dhr. Corn. Fransz: de Wit, bij deselve gemaakt ten behoeve van hare Arme vrunden van svaders sijde, en(de): egeneen sulck sijnde, ten behoeve van(de): huijs armen deser Stede een rente a 3 1/2 pr.ct. vers: 18 xb: 1690, xxiiii L x St.

Andre Renten vercogt ao: 1609, om de vervalle oncosten gedaen tot het maken van een nieuwe Bergenisse van 't Luijcx en Wesels hout.
- Arent Maartensz. heere van Barendt: een jaer rente a 3 1/2 prcto. vers: 15 8b. 1690, cv L.
- 't Sacraments gasthuijs een jaer rente a 3 1/2 prcto. vers: 21 9b: 1690, xlii L.
- De vader van 't Arme Weeshuijs binnen Dordt, een Jaer rente ter saacke van(de) ontgrondinge van 14 mrn: 129 roe: lants aen 't Willigenbosch daer de houtbergernisse uijtgegraven sijn, vers: Kersmis 1690, vi:c lxii L iii St. vi S.

Andre Losrenten vercogt ao: 1616 te lossen alsvoren.
- 'T weeshuijs alhier, een jaer rente a 3 1/2 pr. ct vers: 6: Meij 1690, xxxv L.
- Jufff: de Marees een jaer rente a 3 1/2 pr:cto vers: p:a 7b: 1690, xiiii L.

Andre Losrenten vercogt ao: 1617.
- 'T gasthuijs alhier, een Jaer rente a 3 1/2 pr:cto vers: 10 Octob: 1690, xlii L v St.
- 'T Weeshuijs alhier, een Jaer rente vers: 24: Octob: 1690, lxxvii L.

Andre Losrenten vercogt ao: 1624.
- Arent Maartensz: heere van Barend:t een onlosbare rente van 615:12 s'ajers tot betalinge van 18 stuijvers s weecks Paasscha en kersmis dubeblt gelt aen 38 persoonen woonende in 't gesticght huijs vers. 1 8b. 1690, vi:c xv L xii St.
- Denselven tot coopingen van Turff, voor de voors. persoonen elck vi l vers. pr. aug. 1690, ii.c xxviii L.

Andre Losrenten vercogt in(de) Jare ao: 1625.
- Denselven vi.c L s'jaers tot onderhout van(de): studenten vers: maert, Junij 7b en Decemb. 1690, vi:c L

Andre onlosbare Renten in(de) Jare 1627.
- 'T Sacraments Gasthuijs binnen deser Stede, aengecogt bij Christina Elant ingevolge van(de): dispositie van Christina Nieuwstadt vers: 15e Jan:rij 1690 a 3 1/2 prcto: xxxv L.
- 'T selve aengecogt alsvoren, vers: 18 8: 1690, xxxv L.
- Den h: Geest ter Nieuwerkerck aengecogt alsvoren, vers: 15 Jan:rij 1690, a 3 1/2 prcento, xxxc L.
- 'T selve aengecogt alsvoren, vrs: 1: 8b. 1690, xxxc L.

Andre Losrenten in(de) Jare 1654, en 1655 en(de) volgende jaren verseeckert op de Thollen van Gornichem en Schoonhoven.
- Den H: Geest ter Grootekerck een jaer rente a 3 1/2 prcto. vers: 9 April 1690, xxii L i St.
- D'Oude Mannen binnen Dordt, een jaer rente vers: p.a Meij 1690, xvi L xvi St.
- De Wed:e van D'hr. Johan de With, een jaer rente vers: 12: Julij 1690, xx L xiii St. iiii D.
- D'Erffgenam: van Jacob Adriaensz. 5 L sjaers dan alsoo de Stadt een gelijcke op deselve brieft, dient voor, Memorie;
- Den H: Geest ter Grootekerck, een jaer rente vers: p:e Decemb: 1690, xl L ci St. vi P.

Andre Losrenten aen diverse persoonen woonagtigh binnen deser Stadt.
- Arent Maartensz. heere van Barendtt: een jaer rente a 3 1/2 prcto. vers: 1 Meij 1690, cv L.
- Pr: van Nuijts, Rijnschipper, een jaer rente a 3 1/2 pr:cto vers. p:a 9b: 1690, xxviii L.
- Tweeshuijs binnen Dordt een jaer rente van 23:1:-0 vers. 27e Julij 1690, xxiii L i St.

Andre Losrenten vercogt ao: 1662 tot opneminge van 14000:- waer mede de Stadt gecogt heeft 1500:- L s'jaers op de Thollen van Gornighem en Schoonhoven en bij mijn Ed.e heeren gelast alhier te brengen.
- T Gasthuijs alhier, een Jaer rente, te lossen alsvoren, vers: 16 Julij 1690, cxii L.

Andre Renten vercogt in(de): Jaren 1666, 1667 en 16.. om daer mede te Lossen, de penn: die te Lossen stonden, den penn. 12, 13, 14 en 15, om d'andre Renten van Thollen te betalen volgens ordre van Mijn Ed: heeren.
- het H: geesthuijs ter grootek: en 't gasthuijs, volgens Testamente van Aaltje Jansz. Ooms, 46:13:- s'jaers nu a 3 1/2 pr:cto comt over t jaer vers: den 9 feb: 1690, voor 't h: Geesthuijs, xx L vii St. vi D.
- 'T gasthuijs van een gelijck jaer rente vers: alsvoren, xx L vii St. vi P.
- Jenneken van Halt v L s'jaers edogh alsoo in lange tijd niet is gevordert voor Memorie;
- Arent Maertens, hr. van Barendr: Een jaer rente a 3 1/2 pr:cto, vers: 29' Julij 1690, xxv L.
- Lt: van Eijck, xxxv L s'jaers a 3 1/2 pr.cent vers: 9: 7b: 1690 op d'obligatie sonder q.tie, xxxv L.
iii(v) Sa. van Losrenten iii.m vi.c lxvi. L ii St. x P.

[4][folio 61vs] Andren Wtgeeff van Intressen op sekre Capitalen bij Leendert Sijbertsz. van Hatert opgenomen tot het maacken van nieuwe haven.

- 'T Oude Vrouwenhuijs alhier, een Jaer Rente van 800 L vers: 12: 8: 1690, xxviii L.

Andre renten die verantw.t sijn in(de) Rek:e van Dhr. Arent Maartensz, van Oorloge geeijndigt ulto. xb: 1625.
- Martijntje Isaacx een Jaer intrest van xii: L vers: xb: 1690, Memorie;
- Geertje Joppen nu Damas van Slingelant, een jaer rente a 3 1/2 pt.vt vers. 27: xb: 1690, xvii L x St.
- Wm. Sandertsz. een jaer intrest van 600 L a 3 1/2 pr: cent, vers: 11 Jan.rij 1690, op Obligatie xxi L.
- 'T Oude vrouwenhuijs alhier, een jaer intrest a 3 1/2 prct. vers: 10 Jan.rij 1690, xxv L.

Andren Intrest van Capitalen daer van in(de): Reeck: van(de): heer Teresteijn fol: 40, et ultra is verantwoort.
- Dhr. Ad: Meijnaart, als Boeckhouder van(de) Confrerije van(de) Rijns wijncoopers een jaer intrest a 3 1/2 pr:cto, vers: 2 Junij 1690, xxxv L.
- Den h: Geest ter Grootek: een Jaer intrest van 800 L Capl. a 3 1/2 prcto. vers. 3 Julij 1690 sonder q.tie op d'obligatie, xxviii l.
- 'T Weeshuijs alhier een jaer intrest van 1500 L a 3 1/2 pr:ct: vers: 7: Julij 1690, lii L x St.

Andre Renten van Capl. en(de) laatste Rek: van(de) hr. Teresteijn fo: 40 et ultra verantwoort.
- Den H: Geest ter grooterk: een jaer intrest van 1200 L a 3 1/2 pr:ct: vers: p.a feb: 1690, op d'obligatie sonder q.tie, xlii l.

Andre Intressen van Capitael in(de) Laatste Reeck. van(de): hr. Bax verantwoort.
- Pr: Ariensz. een jaer intrest van 600 L a 3 1/2 pr:cto: vers: 11: April 1690 op d'obligatie sonder q.tie, xxi L.
- Corn: Corn: in Sliedregt, een jaer intrest van 500 L Capl: vers: 18' Julij 1690 op d'obligatie sonder q:tie, xvii L x St.

Andre Intressen daer van(de): Capl. in(de) Rek.e van(de) heer Teresteijn folio 4 sijn verantwoort.
- Anna van Hanenbergh een jaer intrest van 2000 L a 3 1/2 pr. cto: vers. p.a Aug: 1690 sonder q:tie op d'obligatie, lxx L.
iiii(vii) s.a van Intressen iii.m lxvii L x st.

[5][folio 63] Andren Witgeeff op de verpagtinge van Stadts goederen en makelaerdijen, blijckende bij de contrarolle bij de heeren Schepenen daer van gehouden mitsgr: de presentie gelden, die bij de camerbewaerders aen mijn Ed. heeren gedistriueert sijn, op ordinaire en extraordinaire vergaderingh als mede 't gene men aen d'hrn. Borgermrs. van(de): gemeente schuldigh gebleven is.

Eerst de Treckgelden wegens de Stadts exijnen in maackelaerdijen betaalt in(de): Jare 1690
- Namentl. van(de) molensteenen xii L.
- Schalien iii L.
- Groff en fijn sout, vi L.
- Turff en Branthout lx L.
- Olie en Zeep, vi L.
- Bier excijns over de Stadt, c L.
- Bier excijns over de Dorpen, xviii L.
- Wijn en asijn, xxxvi L.
- Rijns en Westerse Wijnen, xxv L.
- Brandwijnen, vi L.
- s'heeren Dienaers, iii L xiiii St.
- Voor Bier etc: op de verpagtinge bij q.tie, vii L ii St.
- Voor 't schrijven van(de) Bilietten op de voorsz. verpagtinge, i L xii St.
- Voor d'oncosten van 't Blocken op de verpagtinge van(de): Tienden van(de) Merwede, inden Jare 1690, xviii L.
- Alsoo bij Mijn Ed: hren. van(de) geregte deser Stede is geresolveert dat de presentie geleden aen haer Ed: voor desen gedistribueert, sal comen te cesseren en(de): in toecomende maer alleen die van(de) Jaer gedinge en(de) mantellaken aen(de) Camerbewaerders soude continueren soo heeft den Thesaurier in(de) Jare 1690, daer van betaalt als bij Deb: ord.t en q.tie, xcvi L.
- Aen Dhr: J: van(der): Mast, in vold: van t slot van sijn Ed.ts. Re: als president Borgermr. zedert p.a [-] daer aen volgende, als bij q.tie, lxv L i St.
- Betaelt aen Dhr: mr: Pompejus de Roovere heere van Hardinxvelt in voldoeninge van t slot van sijn Edts: Reeck: als president Borgemr. zedert P.a October 1690 tot ult.o xb. daer aenvolgende, bij q.tie, iii:c lxxvii:L iiii:St. ii:P.
v s.a op de verpagtinge etc ......

[6][folio 64vs] Andren Wtgeeff van Reijskosten en vacatien van mijn Ed: heeren gedeputeerdens ter Dagvaert, pensionaris en Secretarissen deser Stede.

- Eerstelijck, aen Dhr. mr. Pompejus Berk heeren Dircx over vacatie, ter vergaderinge van(de) Ed.e gr: mo: de heeren Staten van holl:t en(de): Westvrieslt. 't zedert de 24 xb: 1689 tot den 15 Jan:rij 1690, bij Decl.tie ord:tie en(de) q:tie, liiii L.
- Nogh aen(de) selven heere Berck, ter sake voorschreven 't zedert den 16 Jan.rij 1690 tot den 28: Dito bij Decl:tie, Ord:tie en(de) q,tie, xxxix L.
- Aen Dhr. mr. Johan Hallincq, ter saacke voors: 't zedert den 3: Jan.rij 1690, tot den 29:e Dito bij Declt:tie Ord.tie en(de): q.tie, lxviii L.
- Aen Dhr: Balthazar Walen, ter saacke voorsz. 't zedert den 27e 7b: tot den 2: 8b: 1689 en van(de) 6: feb: tot den 5 Maert 1690 bij Decl.tie Ordtie. en(de): q.tie, cii L.
- Aen Dhr. Pompejus Berck, heeren Dircksz. ter saacke voorsz: 't zedert 1 Maert 1690 tot den 20 dito, vij Decl.tie ord.tie en q.tie, lx L
- Aen Dhr. Borgemr. Pr: Belaarts ter saacke voorsz: t zedert den 8: Maert 1690 tot den 19: dito, bij Decl.tie, Ord.tie en q. tie, xlviii L.
- Aen Dhr. Pompejus Berck heeren Dirx ter sake voorsz. 't zedert den 16 Meij 1690 tot den 21: dito bij decl.tie ord.tie en q.tie, xviii L.
- Aen Dhr. Borgemr. Samuel Everwijn heere van Brandwijck en Gijblandt ter saacke voorsz. 't zedert den 8 Maert 1690 tot den 12 dito bij Declaratie, ord.tie en(de): q.tie, xx L.
- Aen Dhr. Borgemr. N: Stoop ter saacke voorsz. t zedert den 18 to den 22 April 1690 bij Decl.tie ord.tie en(de) q. tie, xx L.
- Aen Dhr. mr. P: de Roovere heere van Hardinxvelt, ter saacke voorsz. 't zedert den 6: feb: 1690 tot den 30 Maert daer aen volgende bij Decl.tie ord.tie en q.tie, lxviii L.
- Aen Dhr. Corn: de Roovere ter saacke voorzs. t zedert de 11: meij 1690, tot den 23 Junij daer aen volgende bij Decl.tie ord.tie en(de): q.tie, xcvi L.
- Aen Dhr. Balthasar Walen, ter saacke voorsz: t zedert den 19: April 1690, tot den 25: Junij daer aen volgende, bij Decl.tie ord.tie en(de): q.tie, cxxxii L.
- Aen d'hr. mr. Ernestus de Beveren van Westijsselmonde ter saacke voorsz. t zedert 8 Aug: 1690 tot den 12 dito bij Decl.tie Ord.tie en(de): q.tie, xx l.
- Aen Dhr. Balthasar Walen, ter sake voorsz. t zedert den 18: Julij 1690, tot den 2: Septb. daer aenvolgende bij Decl.tie Ord.tie en q.tie, cxxvi L.
- Aen Dhr. Borgemr. Pompejus de Roovere heere van Hardinxvelt, ter saacke voorsz: 't zedert den 31: Julij 1690 tot den 1 7b. daer aenvolgende bij Decl. tie Ord.tie en q.tie, xcii L.
- Aen Dhr. Borgemr. Pr. Beelaarts ter sake voorsz: t zedert den 26 1690 tot den 5 Novb: daeraenvolgende bij Decl.:tie ord:tie en q.tie, xl L;
- Aen Dhr. Balthasar Walen ter saacke voorsz: t zedert den 13: 1690, tot den 5 novb. daer aen volgende, als bij decl.:tie ord:tie en q.tie, cxiii L;
- Aen Dhr. Borgermr. P: Berck ter sake voorsz: t zedert den 14 Jan.rij 1690 tot den 29: dto bij decl.:tie ord:tie en q.tie, lx L.
- Aen Dhr. D: Hubert Stoop, ter sake voorsz: t zedert den 9: Meij 1690 tot den 2 6b: daer aen volgende bij decl.tie ord:tie en q.tie, Lxxv L.
- Aen Dhr: mr. Roeloff Eelbo, ter sake voorsz. 't zedert den 7: Aug: 1690 tot den 2: xb: daer aen volgende, bij Decl.tie ord:tie en q.tie, lxvii L.
- Aen Dhr. mr. P. Beelaerts ter sake voorsz. t zedert den 21 nov. 1690, tot den 15 Decemb. daeraenvolgende bij decl.tie ord:tie en q.tie, lxxxviii L.
- Aen Dhr. mr. Bartholomeus van Segwaart, ter saacke voorsz. 't zedert den 7: Aug: 1690 tot den 26: dito, bij decl.tie ord:tie en q.tie, xlviii L.
- Aen Dhr. mr. Secrets: H: Hallincg over vacatien, reijs en teerkosten, als bij Declt.ie, ord.tie en q.tie, iiii.c lxxxviii L v P.
- Aen Dhr. Balthasar Walen, t zedert 21 9b 1690, tot den 22: feb: 1691 bij declt.ie, ord.tie en q.tie, clxxvii L.
- Aen Dhr. Borgemr. Samuel Everwijn heer van Brandwijck en Gijblant, t zedert den 18: Julij 1690, tot den 2 feb: 1691 bij Declaratie, Ordtie en(de) q.tie, cxxviii l.
- Aen Dhr. mr. Roeloff Eelbo, t zedert 20 xb. 1690 tot den 8 feb: 1691 bij declt.ie, ord.tie en q.tie, cxxxii L.
- Aen Dhr. mr: H: Hallincg 't zedert den 6: Junij 1690, tot den 5 9b: daer aenvolgende bij Decl:tie, ord:tie en q.tie, iii c lxvii L xiiii St.
- Aen Dhr: Joh: van(der): Mast ter saacke als vooren, bij ordt.ie en q.tie, xxiiii L.
vi s van vacatien vande gedeputeerdens ter dagvaert, ii.m viii.c lxxii L 2 St.

[7][folio 67vs] Andren Wtgeef van vacatien reijs en teerkosten van(de) Bodens deser Stede.

- Betaalt aen Jacob van Batenburgh Stadts Bode, over vacatien reijs en teerkosten, zedert den 6 novb: 1689 tot den 1: april 1690, ten dienste vande stadt gedaen bij Decl.t Ord.tie en q.ie, iiii.c li L ii St.
- Aen Hend: Hoffman over en(de) ter saacke alsvoren t zedert 1 Jan.rij 1690 tot 15 xb. daer aenvolgende, bij Decl.tie Ord.tie en q.tie, iii.c lxx L.
- Aen Ad. Vermeulen ter saacke alsvoren t'zedert feb. tot 7b: 1690, bij decl.tie ord.tie en q.tie, ii:c v L vii St.
- Aen Frans Mol, ter saacke als vooren bij decl.tie ord.tie en q.tie, li L.
vii: S.a van Reijskosten vande Bodens, x.c lxxvii L xvi St.

[8][folio 68] Andren Wtgeef van defroijmenten.

- Betaalt aen Do. Francken over oncosten op d'ordinaire Classis van Dordt: gehouden den 4 en 5: April 1690 bij q.tie xxxvi L.
- Aen Jacob Chappline voor leser van(de) Engelse kerck over 1/2 jaer huijshuer voors: ulto: April 1690, bij ord.t en q.tie, lx L.
- Aen Do: Francken over oncosten op d'ordinaire Classis gehouden den 21 en 22: Junij 1690, bij q.tie, xxxv L.
- Aen Do: Ab: de Leonard, over oncosten gevallen in(de): visitatie der kercken bij q.tie, xxv L.
- Aen Do: H: Francken over oncosten op d'ordinaire Classis, gehouden den 5 en 6 7b. 1690, bij q.tie, xxxvi L.
- Aen: selven ter saacke voorsz: gehouden den 7 en 8 novb: 1690, bij q.tie, xxxvi L x St.
- Aen Jacobus Chappline voorleser vande Engelse kourt kerck, over ten halff jaer huijshuer voors: ulto: 8b: 1690, bij ord.tie en q.tie, lx L.
- Aen Arn: van Dollen over geleberde Stadtskannen wijn aen(de) gecomm: op de verpagtinge bij Reeck. ord.t en q.tie, xxxii L.
- Aen Dhr: Theodorus Schalbroeck, Rector der latijnsche Schole 80 L hem bij D Ed. hrn. Borgemrn: toegevoegt over 't transport van sijne meuble van(de) Stadt Briele alhier bij ord.tie en(de) q.tie, lxxx L.
- Aen Ad: Vermeulen stadtsbode f 8:-:- over extraord. oncosten voor de heeren die de Rek. in Bergambagt op den 3 novb. 1690 hebben bij gewoonte, bij q.tie, viii L.
- Aen den major H: van(der): Merck Conhierge van 't Stadhuijs over verschot etc: van Tractement ter weescamer gedaen, bij decl.tie, ord.tie, en q.tie, lxxx L v St.
viii Sa. van defroijementen ..

[9][folio 69] Andren Wtgeef van Weddens die Jaarlijx betaalt werden aen(de) drie schutterijen deser Stesde, Cruijsboogh, Cloveniers, Heelhaax.

- Welcke Schutterijen Jaerlijx ijder van mijn Ed: heeren was toegeleijt 200 L, om hare maaltijden daer mede te dien, en is 't selve ao: 1672 gemortificeert, Memorie;
x(xi) Sa. van weddens aen(de): schutterijen

[10][folio 69vs] Andren Wtgeeff, van Weddens betaalt werden aen diverse officieren deser Steden.

- D'agt Rekenmrs: en gecomm.s ten beleijde met den Secretaris van(de): Camere van(de): Thesaurier, over het hooren ende sluijten deser Reeck: vande Jare 1690, xxvii L.
- Dhr: Thesaurier volgens Resolutie van mijn Ed.e heeren hem Jaarlijcx toegelegt iii.c L comt hier over 't jaer 1690, iii.c L;
- Denselve voor papier etc, xii L.
- Betaalt aen Dhr: mr. Herman Hallincg Secretaris deser Stede over een jaer Remimeratie van dat sijn Ed:t van deser Stede wegen heeft waergenomen, de vergaderinge van haer Ed: groot Mogende, 't zedert den 7 Junij 1689 tot den 7: Junij 1690, als bij d'ord.tie en q.tie een so: van ix.c L.
- Betaalt aen de vier heeren weesmeesteren over een jaer weddens voors: ulto. Zepts: 1690 als bij 4 distincte q.tie, ii.c L.
- Aen Dirck van Haarlem een haar weddens als Secretaris van(de): weescamer voors: ulto. xb: 1690, bij q.tie, vi.c L.
- Aen Govert de Man een Jaer weddens als Clercq ter weescamer voors: ulto: xb. 1690, bij q.tie, iii.c L. (mette de doot van Govert Man comt dit ampt te Cesseren)
- Wouter Jordaens een jaer weddens als camerbewaarder vande weescamer verschenen ultimo vb. 1690 bij q.tie, cxxviii L.
- Dhr: Abraham Stroop als Secretaris van(de) Camere van(de) Thesaurier een jaer weddens vers: uts: bij q,.tie, iii.c L.
- Dhr. mr. Gerrard Pauw een jaer weddens als administrateur vande weescamer vers: uts: bij q.tie, iiii.c L. (mette doot van Geerard Pauw comt dit tractement te cesseren debith quitantie van cl)
- Do. Hendricus Francken een jaer weddens als Bedienaers des Goddelijcken woorts vers: ulto. xb: 1690, als bij 4 distincte q.ie, viii.c ix L. x St.
- Do: Johan. Dibbets een gelijck haer weddens vers. ulto xb. 1690 509:10:-
denselven een jaer Extraord. wedden 75:-:-
volgens resolutie van mijn Ed: agtb. heeren van(de) Oudraed in dato den [-] 1674 is het tractement van(de) vijff laatst aen gecomene predicant verhoogt met 25:0:0
sulx 't samen over 't jaer 1690 Oct. bij q.tien, vi.c ix L. x St.
- Do. Abraham de Leonardts een jaer weddens versch: uts: als bij 4 distincte q.tie, vi.c ix L x St.
- Do: Johan Canzius, een gelijck Jaer weddens vers: uts: volgens quitantien, vi.c ix L x St.
- Do: Salomon van Til, een gelijck jaer weddens vers: uts: volgens q.tie, vi.c ix L. x St.
- Denselven Do: van Til, een jaer weddens als proffesser historiaum vers: 14: jan.rij 1691, als bij q.tie, iii.c L.
- Do: Davidt Elud van Gissen een jaer weddens verschenen ulto. December 1690, als bij 4 distincte quitantien, vi.c ix L x St.
- Do: Jacobus Oldenburgh over 1/2 jaer weddens vers: ulto. junij 1690 f 300:15:0;
Nogh aen desselfs weduwe een halff jaer weddens vers: ulto: xb. 1690 bij quitantie 300:15, sulx te samen betaalt vi.c ix L x St.
- Do: Andreas Hollebeeck een gelijck jaer weddens vers: uts. bij 3 distincte q.tie, vi:c ix L x St.
- Do: Claude Benjamin Charpentier, een jaer weddens als predicant emeritie vers: ulto. xb. 1690 als bij q.tie, ii.c L;
- Do: Samuel Potheuck, france predicant, een jaer weddens vers: bij q.tie, ii.c L;
- Do. Isaacq Perou, france predicant een jaer weddens, vers: ult.o xv: 1690, bij q.tie, c L.
- Betaalt Do. Henricus Francken als questor van 't Classis, een Jaer subsidie t selve toegelegt, vers: 14 8b. 1690 bij q.tie, C L;
- Jenneken en Maria Flammon, als bij haer Ed:e Gr: Agtb: aengestelt, tot kosterinnen van(de): franse kerck, een jaer Tractement, vers: ulto. xb: 1690, bij q.tie, f 60:-:-
aen(de): selve over verschot van dwijlen Besemen, sant, etc, f 18:8:0, lxxvii l viii St.
- Betaalt aen Dhr. Matthijs Bax, een jaer subsidie van(de): vers: kerck vers: uts. 120:-:-
aen(de): selver een jaer gagie van(de) voorleser 100:-:-, samen bij q.tie, ii C xx L.
- Daniel van Veen, als Clercq vande heeren Thesaurier over een jaer weddens vers. ulto. xv 1690 20:-:-
over t schrijven deser Rek. met het dubbelt 21:10:-
voor den Blaffert en Renteboeck 4:10:-
voor de Tholreeck. die in desen is gecomprehendeert 14:-:-
voor papier etc 50:-:-
sulcx 't samen bij q.tie cx L.
- Gijsbert de Jager, Stadts procureur een jaer weddens, vers: ulto. xb. 1690, bij q.tie, xii L.
- Adriaen Haag-oord, een gelijck jaer weddens vers: als vooren, xxi L.
- Dhr. Borgemr. Meijndert van Zegwaert een Jaer weddens voor 't inne van Stadts Lantpagten, vers: ulto. xb. 1690 bij q.tie, ii.c L.
- Betaalt aen Elias Venlo een Jaer weddens als Secretaris van 't waterregt, vers: ulto. xb: 1690 bij q.tie, xxxvi L.
- Aen den selven, als Clercq van(de): heeren super intendanten van 't Stapelregt een jaer weddens vers: 3 koningen 1691 bij q.tie, xxv L.
- Dhr: Johan Becius, een Jaer weddens als Ordinaris medicijn vers: ulto: xb. 1690 bij qi.tie, ii:c L.
- Denselven, als professor van(de): anatomie een Jaer weddens, vers: alsvooren bij q.tie, ii.c L. (mette door vande hr. Becius compt dit ampt te cesseren)
- Denselven als Extraordinaire medicijn, vers: 14: novb: 1690, bij q.tie, Lxxvii L. (alsmede dit ampt)
- Betaalt aen Do: C: van(de): Ancker, en(de): desselfs wed.e over 1/2 jaer weddens vers. ulto. Junij 1690 bij q.tie 100:-:-
Aen Do:rs [-] Arlebout en G: van(de) Kesel over 1/2 jaer weddens vers: ul:to xb: 1696 bij q.tie 100:-:-, ii c L.
- Mr. Pr: vanden Branden Stadts Chirurgijn een jaer weddens, vers: uts. bij q.tie, ii.c L.
- Mr: Wm: en de Wed:e van mr: Hend: van(de) Tuijnen, een gelijckt Jaer weddens, vers: uts: bij q.tie, ii.c L.
-Mr. Jacob Souburgh een Jaer weddens als operateur deser Stede, vers: ul.to feb. 1690 bij q.tie, c L.
- Mr: Hermanus Raats, Pestmr. een Jaer weddens, vers: ulto. xb: 1690, bij q.tie, ii.c L.
- Dirck Rijniersz: Cillebroer een halff jaer weddens vers: ul.to Junij 1690 bij q.tie, xxxvi L. (overleden 20: April 1690)
- Betaalt tot onderhoudt van(de): latijnsche Schole, en(de): eerst aen(de: heere rector ofte Do: Joh: Metzler, als waergenomen hebbende 't Rectoraat over 1/4 Jaers weddens, vers: ulto. Maert 190 f 200:-:-
Aen(de): Dhr: J: Theodoris Schalkbroek als bij mijn Ed:e heeren tot Rector aengestelt over 3/4 Jaers weddens vers: ulto: 1690 bij qtie, 600:0:0, viii.c L.
- Betaalt aen(de): wed: van(de) dhr. Rector Neuspitser een jaer weddens vers. ulto: 8b. 1690, c L;
- Johan Metzler Conrector in(de): voorsz. schole een haer weddens vers. ulto. xb. 1690, bij q.tie, vi.c L
- Abraham Valentijn, gewesene Conrector een jaer weddens vers: ilto. xb: 1690, bij q.tie iii.c L
- Denselven is nogh jaerlijx toegelegt 100 L, vers: ulto. Janr: 1691 bij q.tie, c L;
- Martijnus Huijgens derde mr. in(de): voorsz. schole, een jaer weddens vers: ulto. xb. 1690 bij q.tie, v.c L L;
- denselven aen Bedel, van(de) hren. Scholarque, xxv L.;
- Johan Jerun(?), vier mr. een jaer weddens vers: uts: bij q.tie, iiii.c L L;
- Mighiel de Man, vijffde mr. een jaer weddens vers: uts: bij q.tie, iiii.c lxii L.
- Johan van(de) Straten, schrijffmr. in(de): voorsz. schole een jaer weddens vers. 28 Jan.rij 1690 bij q.tie, cl L.
- Willem Thoors, gewesene voorleser in Augustijnenkerck, een jaer toegelegt vers. ulto. xb: 1690 bij q.tie, lxxv L. (sij verdacht dit niet verder te betalen, als gedurende(de) het leven van Toors)
- Servaes Jordaens, voorleser, een jaer weddens, vers: uts, ii.c L
- Hend: van(de): Merck conchierge van 't Stadthuijs een Jaer weddens vers: uts. bij q.tie, cl L;
- De vier stadts Bodens een jaer weddens vers: alsvoren vi.c lxvi L xii S.
- Deselve, voor de gans, op de flora maandagh, d'ao. 1690 bij q.tie, viii L.
- Wouter Jordaensz: Camerbewaard:er van(de): Camere van(de) Thesaurier, vers. ulto. 1690 een jaer weddens, bij q.tie, cii L.
- Frans Mol, Dienaer van(de): goede Luijden van(de): agten een jaer weddens vers: 3 Julij 1690, bij q.tie, xxiii L xii S. ..;
- Elias Verhoeven, Cipier, een jaer winterbrant vers: ulto. xb. 1690, bij q.tie, xviii L.
- Denselven, een jaer weddens vers. p(rim)a maert 1690, bij q.tie, xvii L.
- Jan Dier, Brandt Emmerma:r over 't Jaergelt van 455 brandt Emmers vers: ulto. 7b. 1690, bij q.tie, xlv L x S.
- Lucratie Flores, een Jaer weddens, als Stadtsvroedvrouw vers. 12 xb. 1690 bij q.tie, ii:c xxv L.
- Martijntie Frans, een gelijck jaer weddens vers. uts: bij q.tie, lxxii L.
- Anneken Tielemansz, een gelijck Jaer weddens vers. ul.to xb: 1690, bij q.tie, lxxii L.
- Engeltje Fransz:, Buijten vroedvrouw, een jaer weddens vers: uts: bij q.tie, lxxx L.
- Joghem Vremt, een jaer weddens, als Contrarolleur van(de): groote Vismart vers. ulto. xb: 1690, bij q.tie, c L;
- Isaack Broeders, organist, een Jaer weddens, vers: uts: bij q.tie, iii.c L.
- Abraham Cool, mede organist, een jaer Weddens vers: alsvoren, bij q.tie, ii.c L.
- Thomas Hané, een jaer weddens als sieckebesoecker vers: uts: bij q.tie, iii.c xxi L.
- Mattheus Renaut, voorleser in(de) Nieuwekerck, over en jaer weddens vers. uts. bij q.tie, lxxx L.
- Denselven voor de kinderen de vragen aff te hooren, xx L.
- Isaack van Veen, sieckenbesoecker een Jaer weddens, vers. uts: bij q.tie, iiii.c lxxii L.
- Johan Jerun(?), ziecken besoecker van(de) France gemeente een jaer weddens vers. uts. bij q.tie, xviii L.
- Denselven een jaer huijshuer vers. uts. bij q.tie, xx L.
- Dhr: Ad: Meijnaart, Secretaris vande Confrerije van(de) Rijnse wijncoopers, een Jaer hier van derselver Capelle, vers: 9' Meij 1690, bij q.tie, xxv L. (debeth q.tie)
- Elias Venlo, een Jaer weddens als Clercq van(de): heeren Super intendenten van(de): Coopmans Bodens vers: 20 8b. bij q.tie, xxxvi L.
- Johan van Ulfft, voorleser in(de): groote kerck, een jaer weddens ves: ul:to xb: 1690 bij q.tie, Lxxx L.
- deselven voorde kindren de vragen aff te hooren, xxv L.
- De Commissarissen, met haren Secrets. van 't Brootsetten, een Jaer weddens vers: 3 koningen avont 1690, bij q.tie, cxxxvii L x S.
- Johan van Slingelant, als Rentmr: van 't arme weeshuijs een jaer huer van 't packhuijs van 't voors. weeshuijs, gebruijkt tot een Engelse kerck, vers. Meij 1690, bij q.tie, xxxvi L.
- Otto Hopts, een Jaer weddens als Luijder van(de): zaalklock vers. ulto. xb. 1690, bij q.tie, lxvi L.
- Lidia Jacobs, een jaer weddens haer toegelegt ves: 6 xber 1690, bij q.tie, cix L iiii S. (sij verdacht dit niet verder te betalen als het leven van Lidia Jacob, en(de) met attestatie van haer leven)
- (debit attestatien) Deselve, een jaer weddens als voren voorden Jare 1689 bij q.tie, cix L iiii S.
- Dhr: Huijbregt van(de): Graaff, een Jaer weddens, als Craanmr: vers: 30: Meij 1690 bij q.tie xxxvi L.
- Stoffel van(de): Slegge, een Jaer weddens als keurmr. van(de): haringen vers: 16' 7b: 1691 bij q.tie, c L;
- Dirck Pietersz. Burgh, een Jaer weddens als Bedel, ontrent het doen van(de) Lessen van(de): hr: professor van Til, vers: 18: 8b: 1690 bij q.tie, xx L.

Andren Wtgeeff van weddens die buijten de Stadt betaalt werden

- Mr: Adriaen Breur, een jaer weddens als advocaet deser Stesde vers. ulto. Maert 1690 bij q.tie, xii L.
- Mr. Adriaen van Nispen, en gelijck Jaer weddens verschreven den 19 9b. 1691, xii L.
- Mr: Jacob Sierendonck, een gelijck Jaer weddens verschenen ultimo Maert 1690, bij q.tie, xii L.
- Mr: W: van(de) Maes een gelijck jaer weddens vers: 10 feb. 1690, bij q.tie tot den 10: feb: 1691, xvi L.
- Mr. Ocker Baan, een gelijck jaer weddens vers: 19 April 1690, bij q.tie en Acte van Mijn Ed.e heeren Borgemrn., xii L.
- Mr. Anthonij Vivien, een gelijck jaer weddens vers: uts, xii L.
- Mr: Isaack Snevens, over drie Jaren weddens vers: 15 Julij 1688, 1689 en 690, bij q.tie en Copie authentijcx, xxxvi L.
- De Bodens van hollant haer nieuwe Jaer 1:8:-
Den Deurwaarder van(de) Reeck. 0:18:0
Den Cipier van(de): Gevangepoort 1:8:0
De 2 eerste Deurwaarders van(de) Rekenkamer, 1:8:0, v L ii S.
- Paulus de Bruijn, Schoolmr. op Swindtt. over 3/4 jaer weddens vers: ulto. 7b: 1690 bij q.tie, liiii L.
- Nicolaas Cluijt, Schoolmr. op den voors. dorpe over 1/4 jaer weddens vers. ilto. xb. 1690, bij q.tie, xviii L.
- Pr: Corn: Lock, Schoolmr. en(de): Lindt, over een Jaer weddens, vers: p:a April 1690 bij q.tie, xxv L.
- Abraham Versteegh, schoolmr. in Hendrick iden Ambt. een jaer weddens vers. ulto. xb: 1690, bij q.tie, xxv L.
- Corn: van(de): Giessen, schoolmr. op Papend:t een Jaer weddens, versch: p:a 8b: 1690 q.tie, xxxvi L.
- Hendrick van Bree, Schoolmr. op Dubbeldam een Jaer weddens vers: ulto. xb 1690, bij q.tie, lxxii L.
- Do. Thomas Chapman, Bedienaer des Goddelijcken woorts tot Dubbeld: een Jaer subsidie over te waernemen ende besoecken van(de) ledematen woonende onder de Baronnie van(de): Merwede, vers. ulto. xb. 1690, bij q.tie, l L.
- Katarijna Verbies, een Jaer onderhouts van 't huijs in(de) Haage, de Stadt competerende vers. Meij 1690, bij q.tie, xx L.
ix. (xii) van Weddens xix.m iii.c lvi l ii S. vi D.

[11][folio 79] Andren Wtgeeff van Alderhande Saacken op Ord.tie van Mijn Ed: heeren Borgemren. in en(de): over de Jare 1690.

- Betaalt aen Juff. Catharina Veries over verschot etc bij de selve gedaen aen 't logement van(de) Stadt in s Gravenhage t zedert meij 1690, tot Meij 1691, bij decl.tie, ord.tie en(de) q.tie, vi.c iii L vi S.
- Betaalt aen Dirck Goris, over Leverantie van Boecken, Papier, Pennen en inct etc ter Thesaurier, Secretarie weeskamer etc: in(de) Jare 1690 gele(ver)t bij Reeck: Ord:tie en(de) q.tie, xliii L.
- Betaalt aen D'hr. Dirck van Noij over geleverde wijnen, op ordre der Hren. Borgemren. in(de) Jare 1690, gelevert als bij Reeck. ord.tie en(de) q.tie, cxxii L vi S.
- Betaalt aen Mattheus van Nispen over leverantie van Boecken in(de) Latijnse schole in(de) Jare 1690 gelevert bij Reeck.e Ord.tie en(de): q.tie, cxxvii L.
- Betaalt aen:(de) wed.e van(de) Procureur Jacob Mierboom, in voldoeninge van sekere Declaratie van verdient salaris en verschot, bij denselven Mierboom gehad en gedaen, als bij Ord.tie en q,.tie, iii.c xx L.
- Betaalt aen mr: Pr: Raax advocaet ter saake voorsz: als bij Decl.tie, Ord.tie en(de): q.tie, lxx L.
- Betaalt aen Dhr. Ad: van(der): Graaff voor Ab. Valentijn, de Somma van iii.c L volgens marginale appostille op de Req.te gepresenteert bij den voorn. Valentijn, in date den 6: 7b. 12 xb. 1689 en 2: Maert 1690 bij den voorsz. apposille en q.tie, ii.c L. (alsoo bij resolutie van mijn Ed: heeren de Conrector Metzler en(de) de schoolmr. de Man sijn gedechergeert van(de) jaerlixe vuijtreijkinge, die de selve Abr. Valentijn moesten vuijtkeeren soo wert deser post hier wel gebracht)
- Betaalt aen Do: Johan Metzeler de Somma van ii.c L., over soo veel bij haere Ed. agtb. aen(de): selven is toegeleijt (boven de ii.c L bij hem genoten) over Extraordinaris moeijten bij den selven gehadt in 't instrueren van(de) Jonge Studenten in(de) selve Schole 't zedert 't overlijden van(de) hr. Rector Nuijsspitser tot in(de): maant April 1690, als bij Ord.tie en(de): q.tie, ii:c L.
- Betaalt aen(de) wed.e van(de): gewesene heere Rector Nuijtsspitser over 't costgelt van Do. Metzler etc, als bij ord.tie en(de) q.tie, clxi L.
- Betaalt aen Hend: van(de): Banck over aengeleverde goude doos, als bij decl.tie ord:tie en q.tie, v.c xvi L viii S.
- Betaalt aen D'hr. Jan Bour, als Penningmeester van Dubbeldam de Somma van ses hondert guldens te weten 500 L over soo veel de heeren Dijckgraeff en heemraden van Dubbeldam bij d'Ed: Gr: Agtb: heeren van(de) OudRaad deser Stede Dordt: volgens resolutie in dato den 29: Aug. 1690 haer is toegelegt, tot subsidie soo van 't betalen der intressen als afflossinge der Capitalen staende ten lasten van(de): straetwegh van Dubbeldam, en(de) nogh de somma van Een hondert gl. over een Jaer onderhouts ofte reparatie derselver straete, vers: 29: Aug: 1690 bij de selve resolutie haer E: tot wederseggens Jaerlijx toegeleijt als bij ord.tie en(de) q.tie, vi.c L.
- Betaalt aen Schout en(de): geregten van Sliedregt, over verpondingen van(de): Jare 1688 en 1689 als bij Decl.tie ord.tie en(de) q.tie een S.a van clxxxiii L xviii S.
- Betaalt aen den Stedehouder van(de) Ed:heer officier, verschot ten behoeve van verdroncken persoonen, gedaen als bij Decl: ord.tie en(de) q.tie, xx L ix S.
- Betaalt aen J: Raven, tot vold:e van een Decl:tie van gehouden Comparitie & in(de) saacke van D'Ed: hren. Borgemren en Regeerders der Stadt Dordt. imp:ten van mandament van Complaincte contra de Bewinthebberen van(de) Westindische Compagnie ter Camere van(de): Mase dus bij dec: ord.tie en q.tie ee somma van xl L xviii S.
- Betaalt aen Pr. A: Heckenhouck als Collecteur van(de) turff en Brandthout over den jaere ingegaen p:a Jan.rij 1689 en geeijndigt u.to. Decb. daer aen volgende de Somma van f 1364:17:14 over de vrijdom van(de) munters en andre stadts vrije, bij deselve in(de) voorsz. Jare aengebragt als bij Decl.tie Ord:tie en q.tie, xiii:c lxiiii L xvii S xiiii P.
- Betaalt aen Geeman van Cappel, in(de) voorsz. qualiteijt voor h:e van Willem de Bie, als pagter van(de) voors. impost over den Jare ingegaen p.a Jan.rij 1690 en geeijndigt ulto. voors. daer aen volgende den Soma van f 1398:2:- ter sake voors. bij Decl.tie Ord.tie en(de): q.tie, xiii.c xcviii L ii S.
x(iii) Sa. van ordonnantien van mijn Ed. ...

[12][folio 81vs] Andren Wtgeeff van Turff en kaarsen op t stadhuijs en elders

- Betaalt aen Hendrick van(de): Merck conchierge van 't stadthuijs, over Leverantie van turff en kaarsse mitsgaders andre behoefften op 't Stadthuijs deser Stede, zedert p.a Meij 1690 tot ul:to April 1691, als bij q.tie, xviii.c xi L.
- Judick de Vries, een jaer weddens van(de) kaarssen op de wagter te brengen vers. ulto. xb: 1690, bij q.tie, xlviii L.
- Betaalt aen Willem Verstappen over 309 1/2 lb. kaerssen, ten behoeve van(de): Stadt gelevert, bij Reeck. Ord.tie en q.tie:, lxxvii L vii S viii P.
- Nogh aen:(de) selven over 444 lb kaarsen ten behoeven als vooren gelevert zedert ulto. 8b: 1690, tot ulto. Maert 1691 bij Reeck. Ord.tie en q.tie, cxi L.
xi(iii) S.a van Turff en kaarssen op 't Stadshuijs en elders, ii.m xlvii L vii S. vi S.

[13][folio 82] Andren Wtgeef van Coop van turff bij den Thesaurier ten behoeve van(de): Stadt om op de wagthuijsen, poorten en anders gebruijckt te werden.

- Alsoo bij D'Ed: agtb, hren: Borgrmrrn. is geresolveert dat de Jaarlijxe uijt deelinge van turff, voortaen niett meer sal werden gedaen maer in plaats van dien aen ijder Collegie off persoonen is toegevoegt, seecker tantum in gelde, om bij hun selffs tot incoop van Turff gebruijckt te werden, volgens de Lijste daer van sijnde ten comptoire van(de): Thesaurier berustende, soo is die conform bij den Thesaurier betaalt aen(de): naarvolgende persoonen, over den Jaere 1690;
- Eerstelijck aen:de gemeene Stadts Bodens, over turffgelt van 't gedingh in(de): vasten ao: 1690 bij q.tie, viii L.
- Aen Jacobus Haringh, keurmr. van(de) turff 't jaer, turffgelt d'anno 1690 bij q.tie, xl L. (comt mette doot van Jacobus Haringh te cesseren)
- Denselve als Besiender van(de): turff voor sijn moeijten in 't incoopen gehadt, bij q.tie, x L (mette doot van Jacobus Haringh te cesseren)
- Betaalt aen(de): drie nagtdragers 't jaer turffgelt d'ao. 1690, bij q.tie, xxxvii L x S. (comt mette doot vande ijder van den dragers te Cesseren eenderdepart)
- Aen de Deeckenen van(de): Coornmeters 't jaer turffgelt d'ao: 1690, bij q.tie, l L;
- Aen Jenneke Aarts, als helpster in(de) Stadts turff Cluijs, 't jaer turff gelt d'ao. 1690, bij q.tie, xxiiii L. (comt mette doot van Jenneken Aerts te Cesseren)
- Johannes van Hoff, voor 't Schrijven van(de) Turff, een jaer turffgelt d'ao. 1690, bij q.tie, xl L. (comt mette door van Joannes van Hoff te cesseren)
- De Bierkruijers een Jaer turff gelt d'ao. 1690, bij q.tie, xxv L.
- De Deeckenen vande Bierdragers een jaer Turffgelt d'ao. 1690 bij q.tie, l L;
- Aen de nagtwaackers een jaer turffgelt voor haer agt persoonen d'ao. 1690 bij q.tie, lxvii L.
- Nogh aen(de): resterende de nagtwakers gelijcke f 64:-:- die voorgaende jaren bij den Conchierge van 't Stadthuijs sijn versorgt, geweest, en alsoo den selven van9de): Stadt Jaerlijx heeft voor sijn leverantie genoten 1875:- en jegenwoordigen niet meer ontfangt als 1811:- Ende resterende 64:- door den Rendant laat betalen aen(de): voorsz. Nagtwakers, soo comt alhier over den jaren 1690 bij q.tie, lxiiii L.
- Nogh aen(de) selver over den Jare 1689 dat bij abuijs in(de) voorgaende Reeck: was geroijeert, de Somma van lxiiii L;
- Aen Aert Bax, Bedienaer van(de): heeren Thesauriers ter sake als voren bij q.tie, xl L.;
- Jacob Mouthaen, commandeur van de nagtwakers ter saacke als voren bij q.tie, xvi L.
- Aende Deeckenen van 't Spoeijenaers gilde ter saacke alsvooren bij q.tie, xxx |l;
- De Calckdragers te sake alsvoren bij q.tie, viiii L;
- Aen Johannes Collaert sluijswagter van(de): groote Spuijsluijs te sake voors: bij q.tie, xii L.
- Aen Adriaentje Jacobs, op de Rietdijx toorn 't Jaer turffgelt vers: uts. bij q.tie, iii L;
- De deeckenen van 't maselaersgilde ter sake voorsz. bij q.tie, cl L.
- De Deeckenen van(de): planckdragers ter saacke voorsz: bij q.tie, xx L;
- Aende kraankinderen ter sake alsvoren bij q.tie, viii L.
- Aen(de): selve vermits de harde vorst, haer Extraordinair toegelegt, bij q.tie, iiii L.
- Aen d'arbeijders van d'Engelse Court ter sake voorsz: bij q.tie, xxv L.
- Aen de knegts van d'ijserwaagh ter saacke als vooren bij q.tie, x L.
- Aen de Calckmeters ter saacke als voren bij q.tie, viii L.
- Dhr: Adriaen van(de): Graaff aels Rentmr. van 't Crancksinnighuijs, over 't jaer turffgelt d'ao: 1690, bij q.tie, c l;
- Aende ScherpRegter ter saacke als voren, bij q.tie, xxxv L.
- Aen Hendrick Schuermans, als Deecken van(de): wagters der Zeeschepen, ter sake alsvoren, xvii L.
- Aen de Deeckenen van d'ontfangers van(de) Appel, er sake alsvoren bij q.tie, xii L.
- Aen H: Schouten, een Jaer turffgelt voor de Loijhal, d'ao. 1690 bij q.tie, xv L.
- Aen Isaack Broeders voor 't Collegie der musicanten ter sake voorsz. bij q.tie, vi L.
- Aen de Deeckenen van(de): appeltonders ter sake voorsz. bij q.tie, xii L.
- Geeman van Cappel, waagmr. inde kaaswaagh, ter saacke voorsz: bij q.tie, xii L.
- den selven voor den turff tot het ijken der botertonnekens, bij q.tie, v L.
- Aen:(de) waagknegts van(de): voorsz: waagh over turffgelt d'ao. 1690 bij q.tie, xv L.
- Wm: van Bijsevelt tot coopingh van(de) turff voor d'hrn. Superintendanten en water schepenen d'ao. 1690 bij q.tie, lii L.
- De Deeckenen van 't Chirurgijns gilde, 't jaer turffgt: d'ao. 1690 bij q.tie, x L;
- De Deeckenen van(de) silversmeden ter saacke alsvoren bij q.tie, xii L;
- De Stadt Bodens over turffgelt van 't St: Maartens gedingh d'ao. 690 bij q.tie, viii L.
- De Deeckenen van(de): van(de): Coolwegers over turffgelt d'ao. 1690, bij q.tie, iii L.
- Den Intmr. Wor, ter saacke voorsz. bij q.tie, xii L.
- Johannes Pietersz: voor 't waernemen van(de): Turff d'ao. 1690 bij q.tie, viii L. (met mette doot van Joannes Pietersz. te cesseren)
- Mr: Hermanus Raats, Pestmr. over turffgelt d'ao. 1690, bij q.tie, xxx L;
- Den Conrector Metzler, ter saacke vorsz: bij q.tie, xxx L
- De provoost deser Stede ter sake voorsz: bij q.tie, xxx l
- De heer J: Theodorus Schalbroeck rector in(de): latijnsche Schole is bij resolutie van Mijn Ed:e heeren van(de) Oud Raad deser Stede in dato den 19 8b. 1683 voor winterbrandt in(de) voorsz: schole, jaerlijx toegeleijt 350 tonnen turff, 't welck op de lijste tot geen gelt begroot sijnde, is bij den Thesaurier betaalt aen Claas Ariensz. van Teijlingen turffSchipper, over leverantie van 340 tonnen turff, op den 7: April 1690 in 't voorsz: School opgedaen a 11 Stuijvers per ton, 192:10:- Draaijgelt a 1 1/4 st. stv: pr ton 21:17:8, f 214:7:8 De Stadts accins a 1 stvers. per ton gecort 17:10:-, lxcvi l xvii S. viii P.
- De Deeckenen van 't met schaersgelt over 't turffgelt d'ao. 1690, bij q.tie, xvi L.
- De deeckenen van 't Mauritiusgilt ter saacke voorsz: bij q.tie, xii L.
- Johannes Pietersz. een jaer waernemens van(de): turff uijt Stadts Cluijs vers. ulto. xb. 1690 bij q.tie, xxxviii l vi S. (dit comt mette doot te cesseren)
- Otto Hopts, vier stoocker op de wagten En voor 't waernemen van(de) turff en kaarsen op 't stadhuijs vers. uts. bij q.tie, xl L x S.
- Abraham Smack, een gelijck Jaer weddens vers: uts, bij q.tie, xlv L x S.
- Maijcken Gijsberts, over 30 weecken dienst, tot het afflaten van(de) turff op het Stadthuijs tit 24 stuijvers sweecks, voor den Jaere 1690 bij q.tie, xxxvi L.
xii S.a van Turffgelden, xvi.c xxiii L lxiii S. vi P

[14][folio 86vs] Andren Wtgeeff van weddens aen(de): Scherpregter

- Mr. Jacobus Kellenaer, een jaer weddens als scherpregter deser Stede vervallen den 8: novemb. 1690, bij q.tie, f 300:-:-
Augmantatie van sijn gagie 100:-:-
voor sijn huer wintervleesch, 74:-:-
voor soo veel hem extraord. is toegeleijt, 60;-:-
't samen bij q.tie, v.c xxxiiii L.
xiii Sa. Perse

[15][folio 87] Andren Wtgeeff bij verhael

- Eerstelijck brengt den Rendant alhier in uijtgeeff de Somma van f 561:10- sijnde 't resterende van(de): belooffde pagt penningen van 't pontgelt vande molen stenen ingegaen p:a jan.rij 1689 in pagt aengestaen bij Hendrick Velt, ende den selven bij D'Ed.e heeren Borgrm.ren de voorsz. resterende Penn: geremitteert volgens d'acte van remissie in date 17: Maert 1691 ten desen annex dis hier de voorsz: so: van 6:c lxi L x V.
- Als nogh brengt den Rensdant in uijtgeeff, de Somma van 2132:1:8 sijnde de resteernde pagt penn: vande kranen en maeckelaerdije van(de): rijns en westerse wijnen over de jaren ingegaen p:a xb: 1687, 1688 en 1689 in pagt gehadt bij Hend. Velt s'jaers om 6000 schuld comt over de voorsz: drie Jaren te samen te bedragen en ponden te xl grooten 18990:-:- waer van bij D'hr. Thesaurier de Heijden van Zevender ofte desselffs weduwe aen(de) Stadt is verantwoort zedert p:a 7b. 1687 tot ulto. Decemb: 1680 sijnde een jaer en 3 maenden van(de): voors. pagt bedragende f 7875:-:- en bij den Rendant verantwoort tot ulto: 9b: 1689 ter Somme van f 11025:- waer op den voorn: H: Velt aen(de): rendant in diverse reijsen is betaalt de Somma van 2592:18:8 ion minderinge van(de): voorsz. 11025:-:- Soo dat nogh resterende de Somma van 2132:1:8 die den voorn. H: Velt bij D'Ed: agtb. heeren Borgemrn: sijn geremitteert als blijckt bij d'geannexeerde acte van remissie in date den 17: Maert 1691 dus hier de voorsz: Somma van ii:m i:c xxxii L i S viii P.
- Als nogh brengt den Rendant in uijtgeeff de Somma van f 1619:1:8
sijnde 't resterende van(de): belooffde pagte penn: van(de): Brandewijnen over dese gemelte Stadt Dordt. ingegaen p.a 8b. 1688 en 1689 voorsz. bij den voorn. H: Velt gepagt om 3280 schuld jaerl: comt in ponden te xl gr: over de voors. twee jaren f 6888:-:- waer van bij de wed.e van Dhr. Thesaurier de Heijde van Zevender is verant.w f 861:- over 3/m van(de) voors. pagt vers. ilto. xb: 1688 en t resterende tot ulta. 7b. 1689, ter Somma van f 6027:- is bij den Rendant verantw.t op welcke Somme van f 6027:- bij de voorsz: H: velt, in minderinge te betaalt in diverse reijsen een Somma van f 4407:1:8 sulcx nogh te cort comt f 1619:18:8 welcke Somme den voorn: Velt, bij DÉd.e Agtb. heeren Borgrmrn. sijn geremitteert, als bij de geannexeerde acte van remissie in date den 17 Maert 1691, blijckt dus hier de voorsz: Somma van, xvi.c xix L xviii S viii P.
- Betaalt aen Adriaen Heckenhoeck als Collecteur van(de): excijns van(de) wijnen van Stadtswegen over de vrijdom van(de) wijnen die bij haer konincklijcke majesteijt van spangnien t zedert haer verblijff alhier sijn geconfirmeert, als bij decl.t ord.tie en q.tie, ii.c l L.
- Aen(de) selven over de vrijdom van(de): voors. acsijns wegens de wijnen bij haer Ed: gr. agtb. deser Stede Dordt. op diverse plaatsen geconfirmeert als bij decl.tie, ord.tie en(de): q.tie, xxvi L ii S.
xiiii S.a van verhalen
Somma totalis vanden vuijtgeeff deser reeckeningen bedraagh de somma van 45.401 ponden xvii S i P.

Laatst gewijzigd: september/oktober/november 2017.