Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: rekening ontvangsten/uitgaven van het Groot Comptoir 1652-1655-1656-1658-1670-1690-1702-1710-1720


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 2658 (1652), 2659 (1655), 2660 (1656), 2661 (1658), 2671 (1670), 2691 (1690), 2702 (1702), 2709 (1710), 2719 (1720)

* * * scans verkrijgbaar * * *

1670 ontvangsten Groot Comptoir

Dordrecht Tweede Reeckeninge de Heer Mr. Anthonie vander Mast Thesaurier der Stadt Dordrecht voorden Jaere xvi.c tseventigh
1670
Omme de Stadt

Overgelevert bij de heer Thesaurier mr. Anthonij van der Mast in handen van(de) heeren Borgemren. Gecommitteerden ten beleijden van(de) Stadt Dordrechts saecken, neffens welcke noch gecommitteert sijn van mijn heeren van(de) Gerechten, outraden, achten en(de) deeckens en van(de) gemeene neeringen d'heeren mrs. Hendrick Onderwater en(de) Nicolaes van(der) Dussen, vuijten Gerechten, Johan van(der) Burch en(de) Pompeus Berck vuijten Outrade, Jacob van(der) Graeff en (de) mr. Jacob van Mewen achten, mr. Pompeus de Rovere heere van Hartigvelt en(de) Rochus van Wesel vuijte gemeente, opten xxiii december xvi.c een en 't seventich
Reeckeninge de heer ende Mr. Anthoni vander Mast Thesaurier der Stadt Dordrecht vanden jaer xvi tseventich de welcke inneging den 1 Jan.rij 1670 ende uijtgaende den lesten decemb. daeraenvolgen(de) Omme welcke reeckeninge te hooren ende te sluijten sijn op sondage den xi Jan. xci.v een ende tseventich bij mijn Ed: heeren vanden Geregte, Outraden, Achten ende deeckens vande gemeene neringen der selver Stadt Gecommitteert, de Commissaris die int hooft van dese gemelt zijn, ter eijnde deselve Reecken. bij henlieden gesloten, gepresenteert sal werden aen mijn E heeren ende deeckende voornt. op den 1 Sondach naer den xxv Jan. xvi twee ende tseventich naer ouder gewoonte, ende dat van alle 't genen der voorn. Thesaurier van Stadts wegen is geordonneert te ontfangen, ende daer tegens wederom uitgegeven heeft gemaect in ponden van veertich grooten t stuck schellingen ende Penningen naer advenandt.

[1][folio 2] Ontfang eerst van Ordinaris wijn en de Bieraxcijns, gestelt bij de Regeerders deser Stede op de wijnen ende Bieren, die binnen deser Stede ende de vrijheijt vandien gedroncken werde, blijckende bij de Contrarolle, bij de heere schepenen daer van gehouden, berustende ter Camere vande Thesaurier.

- Eerst Bieraxcijns deser Stede die gepacht is voor en geheel jaer bij Cornelis Jaspersz. Outland ingegaen den 1 Augustij xvi negebn ende t sestich om xiiii.m ii.l xc L v St daer van de eerste ses maenden inde voorgaende Reeckeninge sijn verantwoort comt hier over de leste ses maenden vervallen den lesten Julij 1670, vii.m 1.l xlv L x St.
- Den voorsz. axcijns is van nieuws gepacht bij denselve Cornelis Jaspersz. ingegaen den 1 Aug: 1670 om xiii.m ii.v xc L x St daer van comt hier over ses maen(den) (ver)vallen den lesten Jan.rij 1671, vii.m i.c xlv L c St.
- Vande Rantcoenen tot een Braspen opde Schild den Blancq tot proffijte vanden Armen ende kerck inde den verdere halve Stuijver tot Proffijte vande Stadt, tot vervallinge vande Oncosten in desen te doen comt hier over den halven stuijv. tot stadts proffijte, iii.c vl L v St.
- De Tappers ende poorters Axcijns vande wijnen soo binnen deser Stede als de dorpen daer de Stadt den Bieraxcijns verpacht, is voor den tijt van een geheel jaer gepacht bij Cornelis Jaspersz. Outland ingegaen den 1 October xvi.c negen ende tsestich ende uijtgaende den lesten September 1670 omme iii.m ii.l L daer van inde voorgaende Reeckeninge fol: ii vso drije maenden zijn verantwoort comt hier over negen maenden vervallend en lesten september 1670 de Somme van iii.m i.c l L.
- Den voorsz. Impost van wijnen is voor een geheel jaer verpacht aenden selven Cornelis Jaspersz. Oudtlant ingegaen den 1 October 1670 om iiii.m ii.c L comt hier over drije maenden vervallen den lesten decemb. 1670 de Somme van x.c l L.
't rantsoen tot vi St. op de Schild, l L.
p(rim)a Somma van Bier en wijn Exchijnsen ..

[2][folio 3] Anderen ontfang van diverse maeckelaerdijen, deser Stede verpacht inde manieren hier naer volgend voorden jaere 1670 blijckende bij den Contrarolle.

- Recht vande Cranen deser Stede ende vande Schroot Ampten, ter saecke van't op ende afwercken vande selve Cranen volgens de provisionele Ordonnantie bij Mijn E. heeren daer opgemaect, ende de maeckelaerijde vande Rijnse ende Westerse wijnen sijn tsamen gepacht bij Wilm den Cuijter voor een geheel jaer, ingegaen den 1 october 1669 ende uijtgaende den lesten Septemb. 1670 om ci:m v:c xciii L, waer van inde voorgaende Reeckeninge fol: iii drije maenden sijn verantwoort die hier over negen maenden vervallen den lesten Septemb. 1670, iiii.m ix.c xlv L v St.
- De voorsz. Recht vande Cranen ende Maeckelaerdije vande Rijnse ende Westerse wijnen is gecontinueert bij den voorn. de Cuijter over 't jaer ingegaen den 1 Octob. 1670 om vi.m c.v xciiii L comt hier over drije maen(den) de lesten decemb. 1670 de Somma van xvi.c xlviii L x St.
't Rantsoen tot vi St. op de Schild, xlvii L.
- t Pontgelt vande Molesteenen is gepacht bij Isaack Heckenhoeck voorden jaere ingegaen den 1 Jan.a 1670 ende uijtgaende den decemb. daer aenvolgende omme 792:15:-
Rantsoen t vi st. opde schild, xviii L. xvii S. vi P.
- 't Pontgelt vande schalien is gepacht bij Boudewijn Volgraeff voor den tijt van een jaer ingegaen den 1 janr. 1670 ende eindigende den lesten december daer aenvolgende omme ende vorde Somma van, vi.v xcvi L.
Rantsoen 1 vi st op de schild, xvii L x St.
- Isack Heckenhoeck over een jaer pachts van(de) maeckelaerdie vant weet, in en(de) uijtgaende alsvooren, v St.
- De Maeckelaerdije van olij en Zeep in ende uijtgaende als voore is gepacht bij Laurens Bosch voorde Somme van ii.c xxxi L.
Rantsoen tot vi St. opde Schild, v L x St.
- Jan Heijbrinck een jaer pachts vande Lakenen en Wanthalle in ende uijtgaende als vooren, xvi L xvi St.
Rantsoen tot vi St. opde Schild, viii St.
- Arent Barentsz een jaer pachts vande slagroede ingaende den 1 jan.rij 1670 ende uijtgaende den lesten decemb. daeraenvolgende omme ende voor somme van xviii.c xc L dus hier in Ontfang, xviii.c xc L.
Rantsoen tot vi St. opde Schild, xlv L.
- Cornelis Jaspersz. een jaer pachts vant groff ende fijn sout ingegaen den 1 jan.rij 1670 ende eijndigende den lesten decemb. daeraenvolgende om ii.c xciiii L.
Rantsoen tot vi St opden Schild, vii St.
- De Maeckelaerdije vande Rijnse ende westerse wijnen is tsamen verpacht mette pacht vande Cranen voorden jaere ingegaen den October 1669 waer van de eerste drije maenden inde voorgaende Reecken. sijn verantwoort, ende de laatste negen negen maenden hier voor fol: iii onder de Pachtpen. werden gebracht, Memorie; (blijckt hier voren folio iii)
- De voorsz. Maeckelaerdije van Rijnse ende Westerse wijnen ende 't Recht vandien sijn verpacht aen Wilm den Cuijter ingaende den eerste October 1670 waer van de eerste drie maenden vervallen den lesten december 1670 hier vooren fol: iii sijn verantwoort, Memorie;
- den axcijns van 't Turff ende branthout is gepacht bij Cornelis Jaspersz. Outland voor een jaer ingegaen den 1 jan.r 1670 ende uijtgaende den lesten decemb. 1670 voorde somme van, x.m vii.c xxxi L.
Rantsoen tot vi St. op de Schild, ii.c lv L x St.
- Cornelis Spier over negen Maenden pachter vanden Azijn geeindt. den lesten Septemb. 1670 de Somme van clvii L x St.
- De voorsz. sij is gepacht bij den selve Cornelis Spier voor een jaer ingegaen den 1 October 1670 om ii.c v L daer van comt alhier over drije maenden verschenen den leste decemb. 1670 de Somme van lii L x St. (blijckt bijde Contrarolle)
Rantsoen tot vi St. opden Schild, v L.
- Isaack Heckenhoeck over negen maenden pachts vande Brandewijn vervallen den lesten Septemb. 1670 de Somma van, xiii.c xcii L xvii St. vi P.
- denselven Heckenhoeck over drije maenden pacht vanden Brandewijn ingegaen den 1 Octb. 1670 en geijnt den lesten decemb. daer aenvolge omme een somma van, iiii.c lviii L vii St. vi P.
rantsoen tot vi op de Schild, vliiii L v St.
22 S.a van ameckelaerdie en(de) Exchijns xxiii.m viii.c lxvi L vi St. vi P.

[3][folio 5vs] Andern Ontfang van Axcijns te Landewaert binnen den halve (halve) mijle deser Stede.
- den Axchijns van Swijndrecht, Hendrick IJden Ambacht Adriaen Pietersz. Ambacht, alias Sandelinge Ambagt, metten Oostendam beginnende Riddervaerts sluijs aff langs den Zeedijck tot de vergele weg toe, hier Oudelants Ambacht ofte Lind, streckende Moleweg aff alngs den Zeedijck tot den hoecxen veerdam toe, noch den Bieraxchijns ommen den halve mijle in Papendrecht soo verde deselve heerlijckheijt Oostwaerts strect ende nederwaerts gaende naer Alblasserdam tot het hecken vande moorthoeck sijn alle verpacht aen Cornelis Vosch voor en geheel jaer ingaen den 1 Aug: 1668 comt hier over den laetste ses maenden vervallen lesten julij 1670, v:c lxvii L (volcht wel de voorgaende reeckeninge)
- denselven Axchijns ove de voorsz. dorpen is van nieuws gepacht bij Gilles Juriaensz voor den geheel jaer ingegaende den 1 Aug. 1670 om xiii.c xxxiii L daer van comt naer over eerste ses maenden vervallen leste an.rij 1670, vi.c lxvi L xv St.
Rantsoen tot vi St. opde Schilt, xxxi L xv St.
iii S.a van Exchijns te landewaert xii.v lxv L x St.

[4][folio 6] Anderen Ontfang van losrente binnen den jaere xvi.c tseventich vervallen.

- Eerst vande heer rentmr. generael van suijtholland de heer mr. Cornelis Pompen viii L sjaers sprekende op de lx L van xl st. die den Goijer van Brabant opde Stadt sprekende die nu bij de heer Rentmr. generael Ontfanger werden als blijct in uijtgegeve deser Recken. fol. [-] vervallen Bamis xvi tseventich, viii L.
- Aanden Ontfanger van 't gemeeneland mr. Marte Pauw xi L xi St. 's jaers over een rente op de vijff groote stede in holland vervallen Kersmis 1670, xi l xi S.
- Vanden Thesaurier vande Stadt Gornichem acht ponden te xl st. over een jaer rente den penning die de Stadt sprekende heeft opde Stadt Gornichem ter saecke van seeckere accoort gemaect tusschen deselve Stede aengaende 't Stapelrecht vervallen St. Cicilien dach 1670 suijver, vii L x S.
- Een rente van vijfthien t sjaer te losse den pen. xxv die de Conventuale van(de) Gauwensteven(?) op de thiende van Swijndrecht sprekende hebbe ende ten profijte deser Stede werden Ontfangen alsoo de Stadt de Conventuale Alimentert vervallen 17 Ja.r 1670 dan alsoo 't Capl. aende heer Abraham Stoop is affgelost dient selve hier voor, Memorie;
- Cornelis Wens over 't liii jaer rente op sijn huijs genaemt Leeuwesteijn vervallen den x december xvi.c tweventich, ...;
- Jan Wilmsz Heijblom over een jaer rente op 't vi.e erff aldaer vervallen Meij 1670, xix L. xiii S. ix P.
- Frederick 't Heuft voor d'eene ende Jan Janssz pottebacker voor den ander helft over xxvo Jaer rente op 't erfhuijs neffens 't smelthuijs dan is de helft van Jan Jansz affgelost als inde reecken. d'ao. 1641 fol: 17verso comt over 't jaer renten vervallend den 12 Meij 1670, x L.
- de rente van iii L ii S vi St sjaers ten laste van Jan Ariensz Bondt daer van ist Capl. bij de hr. Manternach Ontfanger die daer van moet verantwoorden die hier als in voorgaende reeckeninge, Memorie.
- Hendrick Jansz. slenaer over 't liii jaer rente op sijn erff vervallen kersmis 1670, xxxiiii S.

Andre Renten op vercochte Erven
- de vii L v S op twee erven neffens de Vuijlpoort ende noch xliii L xiii S vi P op tselve sijnde het huijs van Claes Pouwelsz. Cramerheijn viii.c xcix L ii St. vi P. welcke aende heer Manternach sijn affgelost dus alhier als in voorgaende reeckeninge voor, Memorie (sij als noch d'heer Manternach hier te doen verantwoorden);
- Dingentje Cornelis over een jaar rente van xci L i S. vi P op 't ix Erff vervallen Bamis 1670, ....
Alsoo het Capitael van dese rente is in Meij 1669 affgelost bedragen(de) [..] in de reeckenn. van(de) selven jare is t geheele jaerrente tot 5:12:6 en verantwoort en(de) maer ontgan. t'halve jaer bedragen(de) 2:16:- soo wert de resterende 2:16:- vant capitael getogen, en(de) alhier in afflossinge gebracht, lxxxviii l v S vi P.

Volgende de Erven responderen op de reede vande straet neffens het huijs van Claes Pouwelsz. Cramerheijn naer de Lotgens thoren.
- de rente van vl L v St sjaers en laste van Schalck Joostz. op 't vi erff is affgelost aende heer Sebastiaen Manternach die daer van moet verantwoorde dus hier als in voorgaende reeckeninge, Memorie (sij alsnoch bij de heer Manternach te doen verantwoorden);
- D'heer Sebastiaen Manternach over een jaer rente op 't ix erff vervallen bamis 1670, iii L xiii S. ix P. ((alsoo) het Capitael van desen en(de) de volgende rente (t'samen bedragende xlxxvii L x St) sijn in ontfangh ('t) verantwoort, in de reeckeninge van(de) hr. mr. Anthonij van(der) Mast als thesaurier van(de) reparatie d'ao. 1668 folio xi, en(de) het Capitael van(de) rente van viilx St. aldaer de somme van cii l bij de hr. thes.r Hugo Baen in sijne reeckenn. d'aoo. 1669 folio xi affgelost als opte voorgaende post is geseijt, dus hier doorgeslagen)
Ende over een jaer rente van xcviii L xv S over de beloofde Cooppenn. vervallen den lesten Septemb. 1670, ....;
- De wed.e van Joost Jansz. over een jaer rente van xviii L xv S op 't xv erff vervallen den x Julij 1670, vi L ii S. x P. ...
en(de) ouer afflossinge vant Capitael deser rente, xcviii L xv S.
iii. S.a van losrente, ii.c xcviii L ix S. vii P.

[4][folio 8] Anderen Ontfang van Erffrenten genaemt pantponden die de stadt spreeckende heeft ende heffende is op diverse huijsen ende erve binnen deser Stede.

- Francois Mol, stadts Bode als den Ontfangh vande voorsz. Pandtponden hebbende moet daer van alle vier jaeren reeckeninge doen heeft daer reckeninge van gedaen totten jaere xvi.c acht ende sestich, Memorie;
iiii S.a

[5][folio 8vs] Anderen Ontfang van verheergewaden van wandstallen, dat cost vijff grooten van elck jaer datter verlooppen is naer de leste bevrijdinge, ende sijn sij in getale hier naer geinsereert, ende soo wanneer een stalle heeft gestaen hondert haeren sonder te verheergewade is vervallen aende Stadt, ende is op den 24 jan.r 1592 geresolveert dat de wantstalle die van door voortaen besterven soude, bevrijt ende verheergewaed moeten werden, binnen een jaer ende ses weken betalende gerechtigt als voore, op poene dat elck jaar dat de stal onbevrijdt sal staen, naer 't overlijden daer die opgestaen heeft, te betalen vijff in plaetse van vijff groote.
(sij verdacht dat de deeckens van de want, visch en(de) vleijschstallen jaerlicx ter comptoir van(de) thesaurie werden ontboden omme aldaer te condereren wat stallen in den vorleden jaere sijn verheergewaert.)

(volcht wel de voorgaende reeckeninge dese en(de) aengetogen partijen)
- Jacob Molier, de 1e wandstal bij hem bevrijd den xiii decemb. 1658, Memorie
- Cornelis van Helmond, de iie ende bij hem bevrijdt den 1 decemb. 1667, Memorie
- Johannes van Eijsden, de iii.e bij hem bevrijt den 24 Meij 1658, Memorie
- Thomas Kerckhoff, de iiii bij hem bevrijdt den 14 Julij 1658, Memorie; Den 19 decemb. 1670 verheergewaed op Wilm Verhage Lodewijcxe ende betaelt iii L xvii S. vi P.
- Wilm Geeritsz. de v bij hem Bevrijd den 14 Jan.r 1654, Memorie
- Wilm Palm, de vi bij hem Bevrijt den 17 juli 1656, Memorie
- Dionijs vander Kesel, de vii.e bijhem bevrijd den 5 jan.r 1657, Memorie
- Jan vander Schure, de viii bij hem bevrijd den 27 juni 1662, Memorie
- Gilis van Helmond de jonge, de ix bij hem bevrijd den 16 decemb. 1658, Memorie
- Balthaze Wale, de x.e bij hem bevrijd den 14 jan.r 1655, Memorie
- Pieter Thielmansz v. Zeeberge, de xi bij hem bevrijdt den 27 decemb. 1667, Memorie
- Geerit Baen, de xii bij hem bevrijt den 17 jan.r 1655, Memorie
- Pieter Hulshout, de xiii bij hem bevrijt den 7 decemb. 1667, Memorie
- Dionijs vander Kesel, de xiiii bij hem bevrijd den 6 jan.r 1647, Memorie
- Donatus Verdoen, de xv bij hem bevrijt den derde Meij 1652, Memorie
- Jan de Bruijn, de xvi bij hem bevrijd den 16 decemb. 1656, Memorie
- Lambert Lambinon, de xvii bij hem bevrijd den 14 jan.r 1655, Memorie; Verheergewaad op Petrus Cool den 19 Meert 1670 ende is daer betaelt, i L xvii S. vi P.; Verheergewaed op Johannes Hinckelius de ii juli 1670 ende is daer betaelt, ii St. vi P.
- Lodewijck van Hage, de xviii bij hem bevrijt den x Septemb. 1659, Memorie;
- Johannes Toebast, de xix bij hem bevrijt den 7 decemb. 1667, Memorie;
- Bartholomeus van Bergen, de xx bij hem bevrijt totten 26 juli 1655, Memorie;
- Johannes Bijer, de xxi bij hem bevrijt den 27e novemb. 1668, Memorie;
- Jacob van Hoogstrate, de xxii bij hem bevrijt den 16 novemb. 1650, Memorie;
- Leendert van Orten, de xxiii bij hem bevrijt ar. 1637, Memorie;
- Adriaen van Buijre, de xxiiii bij hem bevrijt den 18 novemb. 1665, Memorie;
- Govert van Eijssel, de xxv bij hem bevrijt den 23 novemb. 1667, Memorie;
- Johannes van Ulft, de xxvi bij hem bevrijt den iii Meij 1663, Memorie;
- Ruth Geerits Schouwhamer, de xxvii bij hem bevrijt den 31 juli 1663, Memorie;
- Jacobus Chappeleijn, de xxviii bij hem bevrijdt den 24 Octob. 1658, Memorie;
- Arent Somer de xxix bij hem bevrijt den 19 feb. 1669, Memorie;
- Adam van Thiel, de xxx bij hem bevrijt den 1 October 1643, Memorie;
- Wilm Bosch, de xxxi bij hem bevrijt den 26 jan.r 1652, Memorie;
- Arent van Hagen, de xxxii bij hem bevrijdt den 4 jan.r 1650, Memorie;
- Jan Adriaensz Leuteringe, de xxxiii bij hem bevrijt den 13 Meij 1663, Memorie;
- Arent Praem(?), de xxxiiii bij hem bevrijdt den 20 decemb. 1643, Memorie;
- Johan van Herwijnen, de xxxv bij [hem] bevrijt den xx decemb. 1666, Memorie;
- Bartholomeus van Bergen, de xxxvi bij hem bevrijdt den 17 Septemb. 1654, Memorie;
- Aert van Hovorst, den xxxvii bij hem bevrijt den 24 decemb. 1668, Memorie;
- Thielman Hermensz., de xxxviii bij hem bevrijt den 19 Septemb. 1646, Memorie;
- Nicolaes Staphorst, de xxxix bij hem bevrijt den 6 Septemb. 1652, Memorie;
- Pauwels van Helmond, de xl bij hem bevrijt tot den viii Octob. 1649, Memorie;
- Cornelis Dircxe van Seventer, de xli bij hem bevrijt den 12 julij 1628, Memorie;
- Pouwels de Bruijn, de xlii bij hem bevrijt den xii Meert 1666, Memorie;
- Pieter van Slingeland, de xliii bij hem bevrijdt den xiii Meij 1658, Memorie;
- Geerit Vosch, de xliiii bij hem bevrijdt den 16 decemb. 1669, Memorie;
- Gillis van Helmond, de xlv bij hem bevrijt den 28 Meij 1637, Memorie;
- Adriaen Coenen, de xlvi bij hem bevrijt den 4 Octon. 1649, Memorie;
- Jan Gregoor, de xlvii bij hem bevrijdt ao. 1637, Memorie;
- Corstiaen van Geen, de xlviii bij hem bevrijdt den 28 decemb. 1668, Memorie;
- Gijsbert van Veer, de xlix bij hem bevrijdt den 25 decemb. 1629, Memorie;
- Abraham Reijniersz., de l.e bij hem bevrijdt den 1 decemb. 1650, Memorie;
- Jan Ariensz. Schot, de li bij hem bevrijdt den 23 feb. 1668, Memorie;
- Jan Jansz. Bebber de lii bij hem bevrijt den anno 1632, Memorie;
5 d v S.a vant verheergewaden van wantstallen, v L xvii S vi P.

[6][folio 12] Anderen ontfang van Vischstallen daer van betaelt wert voort verheergewade viii St. iiii P ende is op den xxiiii jan.r 1592 geresolveert dat de Vischstallen die van dien voorts aen versterven soude verheergewaed moeten werden binnen een haer ende ses weken op poene van dubbelt gelt, voort verheergewade te moeten betalen Ende soo wanneer een stal op een levende sal overgeset werden, tselve sal voor deeckenen van't gilde niet sal mogen geschiede, ten sij henliede blijct bijeen biljet vande heer thesaurier ander tijt, dat deselve overgeth is naer behooren, omme alle jaeren inde Stadts Reeckeninge gestelt te werden, den name van die gene op wien de Stall gestelt is, en sal deselve tot recognitie betalen ten behoeve vande Stadt vijff Stuijvers.

Vischstallen
- Hendrick Clinckebijl, 1;
- Adriaen de With, ii;
- Pieter Cornelisz. Hoeck, iii;
- Jan Jansz. vander Linde, iiii;
- Pieter Danielsz. Pop, v;
- Jacob Cop, vi;
- Pouwels Homond, vii;
- Laurens van Duijnen, viii;
- Pieter van Abeel, ix;
- Wilm den Ruijter, x;
- Hendrick Geurtse, xi;
- Anthoni Aernouts de Wilde, xii;
- Govert van Eijssel, xiii;
- Jan Jansz. Verlove, xiiii;
- Cornelis Spier, xv;
- Steven Steen, xvi;
- Adriaen van Gravesteen, xvii;
- Corn. Jansz. de Roch, xviii;
- Cornelis Eversse van Eijssel, xix;
- Geerit Sijmonsz. van Duijnen, xx;
- Johannes Dermoeije, xxi;
- Aernout Anthoni de Wilde, xxii;
- Sijmon van Duijnen, xxiii;
- Jan Isaacxe van Flonck, xxiiii;
- Cornelis Ockersz Couwater, xxv;
- Johannes Schepens, xxv;
- Jan Cornelisz van Eijssel, xxvii;
- Pieter Buijs, xxviii;
- Aert Boudewijnsz. Schoor, xxix;
- Jan Hendricxe van Munster, xxx;
- Barent Valckenaer, xxxi;
- Hendrick Hagen, xxxxii;
- Focker Ockerssz Couwater, xxxiii;
- Hendrick Beukers, xxxiiii;
- Bartholomeus Schijvelberch, xxxv;
- Joost van Sevenom, xxxvi;
- Hendrick Mattheussz., xxxvii;
- Sijbrecgt Janssz, van Drongelen, xxxviii;
- d'hr. Pompeus Berck, xxxix;
- Jop Danielsz. Bakemr., xl;
- Floris Arienssz. vande Wijngaerd, xli;
- Joost Dircxe en Aert Heijmensz, xlii; 9 Aug. 1670 verheergewaed op Jan Thonissz. de Bruijn en betaelt v St.;
- Johan(n)es Wor, xliii;
- Hermanus Hombergen, xliiii;
- Cornelis Wens, xlv; 6 decemb. 1670 verheergewaed op Borger Borgers ende betaelt, iiii St.;
- Johannes van Ruijssen, xlvi;
- Jacob Janssz. de Meijer, xlvii;
- Jan Danielssz. Pop, xlviii; 11 feb. 1670 verheergewaed op Leendert de Voogt ende betaelt, iiii S.;
- Joost Braem, xlix;
- Pieter Vinck, l;
vi[sic] S.a van verheergewaden van vischstallen viii L v St.

[7][folio 14vs] Anderen Ontfang van Vleeschstallen daer van betaelt wert van verheergewade ende binnen sjaers seve Borgoense schilden tot xiiii St 't stuck op den 24 jan.r 1592 geresolveert soo daer een stal op een levende sal overgeseth werden, t selve sal voor deeckenen vant gilde niet mogen geschiede ten sij henlieden blijct dat het overgeseth is naer behooren omme alle jaere inde reeckeninge vande Stadt gestelt te werden, den naem van dien gene op wien de stall gestelt wert, sal die gene op wien de Stall gestelt is betaelen voor een recognitie ten behoeven vande Stadt vijff stuijv.

Vleesch-Stallen
- Thomas Erckel en Abraham Teerling, 1; den 6 meert 1670 verheergewaed op Aerdt de Putter ende daer voor betaelt iiii L xviii S.
- Cornelis Jorisz. vander Lip, ii;
- Harmen Jenefaesz. vander Cloet, iii;
- Arien de Leeuw, iiii;
- Jan Danielsz. Spijck, is de wed.e van Corn. Hend. Spa, v; den 6 junij 1670 verheergewaed op Wilm van Oort ende daer voor betaelt, v St.
- Jannetta Verhagen, vi;
- Hendrick Hostert. vii;
- de wed.e van Dirck de Hardt, viii;
- Leendert Wilmsz. de Voogt, ix;
- Steven Gillisz. Steen, x;
- Jacob Tonissz. en de wed.e van Arie Pietersz. van Maseijck, xi; den 24 Septemb. 1670 verheergewaed op Pleun Jacobsz. Treckdam ende betaelt, iiii L xviii St.
- Jan Pouwelsz., xii;
- Wilm Clasz. Kilsdonck, xiii;
- Hendrick Wilmsz. Kilsdonck, xiiii;
- de wed.e van Cornelis Cornelisse de Jonge Gastel, xv;
- Daniel Jansz. en Jan Henderixe Verweijde, xvi;
- Jan Pietersz. xvii;
- Thomas Ariensz., xviii;
- Abraham Davidsz. Costert, xix; is Fredrick Zegertsz.Blanckert
- Wilm Pietersz. van Cievid, xx;
- Corstiaen Jansz. van Wageningen, xxi;
- Anthoni Jansz. Putter, xxii;
- Gosijntjen Pieters, xxiii;
- Johannes Vos en Wilm Kilsdoncq, xxiiii; 19 jan.rij 1671 verheergewaed op Aeldert Segert Blanckert en bet. v St.
- Jan Segertsz. Blanckert, xxv;
- Johannes Vlosch de [-], xxvi; den 24 jan.rij 1671 verheergewaed op desselfs wed.e Maijken Jans ende bet. v St.
- Johannes van Hoogstraten, xxvii;
- Aeldert Zegerts Blankert, xxviii;
- Hendrick Sandersz. Troije, xxix;
- Cornelis vander Mast, xxx;
- Carel Thonissen Blanckert, xxxi;
- Jan Jansz. van Swijndrecht, xxxii;
- Cornelis van Gastel, xxxiii;
- Gillis vanden Ende, xxxiiii;
vii S.a van verheergewaden van vleijstallen, xlxi St.

[8][folio 16vs] Anderen Ontfangh van verhuijrde landen de Stadt Competerende ende eerst die gelegen zijn buijten de St. Jorispoort.
Volgens t'verbael hiervan gemaeckt, en(de) is de verpondinge ofte verbeteringe daerinne begrepen van dese en(de) aengetogen parthijen, en(de) volgens wel de voorgaende reeckenin., vuijtgesondert daer anders voor hooft staet. Sij verdacht dat van dese thuijnen volgens d'uijtgifte bij veranderinge moet betaelt wertde, een jaerhueren ten proffijten deser Stede en(de) wert den ontfanger van(de) Stadts lantpachten gelast t'selve te vorderen en(de) behoorlicken te verantwoorden.

- Eerst een stuck lants groot 1 mrn. x r. sijnde een Bleijckerije op de Caerte geteijkent no. 1 wert gebruijct bij Harmen Pietersz. Boeckolt comt hier over een jaer huijr vervallen St. Jan ende Bamis xvi.c tseventich, ciii L x St.
- ... etc

DEZE GEGEVENS STAAN IN DE DATABASE VAN DE DORDTENAZOEKER

viii.e S.a van hueren van Landen, thuijnen, bleijckerien, vii.m vii.x xcii L xvi St. iiii P.

[9][folio 44] Anderen ontfang vande goederen toebehoorende de heerlijckht. Merwede, welcke heerlijcht. bij mijn E. heeren is gecocht ten dienste deser Stede

de voors. heerlijckheijt heeft de naervolghende Erffpachten ter saecke van slijcken en Gorssen en die uijtgegeven sijn Oostwaert vant lant bij de Stadt Dordregt in erffpacht genomen, ende strecken de voors. Gorssen slijken ende aenwassen van(de) reede en gescheijt tusschen Dubbeldam ende merwede ter lengte van ii.l r. hollandtse geven(de) voor elcke mrn. sjaers vi St. erffpacht op erffpachte recht ende verschijnen Meij ende is ten piostate(?) vande Stadt verschenen geweest Meij 1604 ende wert verantwoort tjaer erffpacht verschenen Meij 1670. (volcht wel de voorgaende reeckeninge, dese en(de) aengetogen parthijen vuijtgesondert daer anders vorhooft staet)
(sij altijt gestelt de namen vande pesseussers in der tijt, en(de) alsoo eenige parthijen van dese landen sijn verkocht, naer te sien off het recht van(de) xl. pen. ten reguarde van(de) nastinge is betaelt.)
- Eerstelijck de hr. Johan van Haerlem xx mrn. dan alsoo d'hr. Herman Halling daer van heeft gecocht xviii mrn. blijft aende hr. van haerlem 1 mrn, ix St.
- d'heer Halling xviii mrn. dan alsoo d'hr. Pouwels Halling hier van aende Stadt in twee distincte reijsen heeft vercocht 7 mrn. 1.c r. blijft xi mergen ii.c roeden is nu sjaers, iii L viii St.
- d'hr. Johan Bercq, xx mrn, vi L.
- d'hr. Borgemr. Ruijse ende de kinderen van Corn. Ruijsch l mrn., xv L.
- d'Erffgenamen van Adriana en Hugo Repelaer lxxxvii mrn., xxvi L ii St.
- hier volgt 't lant van Moerkercken nu Dirck Otten thien mergen die tselve te leen hout vande Baronnije de Merwede, Memorie;
- hier volgt landt van Johan vander Hagen tsamen li mrn. ter lengte van iii.c r. de xxxvi mrn. sijn eijgen ende xv leen teijnde de li mrn. noch iiii mrn., Memorie;
- hier volgt 't landt de Stadt toebehoorende groot xx mrn. iii.c lxvx r. waer van ses mrn. verhuijrt sijn aende hr. Borgemr. Johan Hallingh om xxviii L sjaers den mrn. comt hier over een jaer uijtter huijr vervallen Kersmis 1670, Clxxii l xv St. (t'sedert den Jare 1663 uijter huere gebruijckt);
- de verdere xiiii mrn. ii.x xlv r. sijn verhuijrt aen heer Dames van Slingelandt Jansz. de x mrn. van xxix L den mrn. sjaers ende de resterende iiii mrn. ii.x xlv r. om xxviii L den mrn. sjaers comt over een jaer uijtter huijre vervallen als vooren, iiii.c xv L xii St. (t'sedert de Jare 1663 vuijter huere gebruijckt)
- D'hr. mr. Wilm Hallingh over een jaer huijr vande Dijckettinge opden gront vande Merwede mettet gors tegen den dijck gelegen vervallen als voore, xxviii L.;
- D'kinderen vande heer Michiel Pompen bij transport vande heer Arent Beijer Borgemr. tot Wesell xxxvi mrn. sjaers, x L xvi St.
- d'hr. Cornelis van Beveren heere van Barendregt voor d'eene helft ende d'hr. Boudewijn Onderwater voorde ander helft tsamen de helft van L mrn. xxvii r., vii L x St. 1 Schel.;
- D'heer mr. Harmen Hallingh die de wederhelft vande voorsz. l mrn. xxvii r. comt tot de reije ende Billerstege sijnde aldaer tgescheijt vande Merwede ende de Graeffelijckheijt, vii L x St. 1 Schel.;
- Alle welcke erffpachten uijtgegeven sijn onder Conditie dat de heer aen hem behouden heeft den thienden Schooff van alle landen die de gewoon sijn thiende te geven, Lam vercken ende Gans van elck swerm Bije een Stuijv., ende behoudens den heere hooge heerlijckht. ende jurisdictie onder welcke de Erffpagters gehouden sijn als vassalen vande selve heerlijckht. ende gereferveert 't Recht vande nacoop ende ingevalle geen naestinge den xl pen. van alle aenwasse ofte gedeelte vandien, die vercocht werde dient voor, Memorie (sij dit recht wel waergenomen);

Alle welcke voorsz. thiende op den iiii Julij 1670 int openbaer sijn verpacht ter presentie vande heeren Bailliu ende Mannen vande Merwede over den jaere 1670 volgens de Contrarolle die men hier overlevert.
(blijckt bij de Contrarolle hierop gesien)
- 'T i Block beginnende vande stats Cingel sijnde 't lant bij de Stadt Dordt. tot raemten, thuijnen dende groen uijtgegeven groot xv mrn. lxxxi r. daer inne besaijt is, Niet;
- 't ii Block Beginnende van(de): kruijswegh tot aen(de): dijck, sijnde 't land bij d'heeren Segwaerd ende Bercq uijtgegeven ende 't landt vande hr. Francquen ende erffge(na)men vande heer Pompen groot xii mrn. cl r. daer inne besaijt is, Niet;
- 'T iii Block vande voorsz. dijck tot de boesem cade vande gewesene volmolen genaemt PANNE HOFF toecomende d'hr. mr. Harmen Hallingh groot xii mrn. xxxvi r. daer in ebsaijt is, niet;
- 'T iiii Block vande Boesem ende tot de saeijsloot tusschen de kinderen vande hr. Borgemr. Beaumont ende d'hr. Borgemr. Ruijsch toebehorende d'hr. Borgemr. Beaumont groot xi mrn. lxxxv r. daer inne besaet is vijff ende een half merge teruw vlas ende haver gecocht bij Aert Hendricxe van Velo om, xxvi L.
- 'T v Block van den voorsz. scheijsloot tot den scheijsloot vande kinderen van Cornelis Ruijsch sijnde, drije Campen toecomende d'hr. Borgemr. Ruijsch ende de kinderen van Cornelis Ruijsch groot xi mrn. Cxliii r. daer inne besaeijt, niet;
- 'T vi Block vanden voorsz. scheijsloot totten dwarsvliet sijnde vier Campen toecomende d'hr. Borgemr. Ruijsch ende de kinderen van Cornelis Ruijsch groot xi mrn. iii.c xlv r. daer inne besaet is, Niet;
- 'T vii Block vanden voorsz. dwarsvliet totten scheijsloot tusschen den Lande vande erffgenamen vande hr. Hugo Repelaer ende d'hr. Thomas de With toecomende de erffgenamen vande hr. Repelaer groot x mrn. iii.c xcvi r. daer inne besaeijt is, Niet;
- 'T viii Block in Campen daer aenvolgende van(de) voorsz. scheijsloot totten scheijsloot vande kinderen van Wilm Brantwijck tot de Erffgenamen vande hr. Hugo Repelaer, toecomende d'hr. Thomas de With ende d'Erffgenamen van Wilm Brantwijck groot x mrn. iii.c x r. daer innen besaijt is, Niet;
- Den ix Block vanden voorsz. scheijsloot drije Campen daer aen volgende totten scheijsloot tusschen het land van Hugo Repelaer ende Cornelis Wens, toecomende d'Erffgenamen van(de) hr. Repelaer groot x mrn. iii.c lxx daer in besaijt is, Niet;
- Den x.e Block vanden voorsz. scheijsloot totten scheijsloot tusschen 't lant vande erffgenamen van Michiel Cotermans ende Dirck Otten toecomen(de) Cornelis Wens, David Cotermans, Jan Francken ende van Dorsten tsamen groot x mrn. ii.c xxxvi r. daer in besaeijt is ses mergen winter, somergerst ende haver gecocht bij Wouter Janssen, xvii L.
- Den xi Block vanden voorsz. scheijsloot tot het land van Ocker Brantwijck toecomende Oth Cornelisz groot iiii mrn. iii.c iii r. daer inne besaijt is, Niet;
- Den xii Block daer aen volgende groot vi mrn. xcvi r. met de parthije over dijcx in 't Oudeland van Dubbeldam totten scheijsloot vant lant groot x mrn. xxxvii r. toexomende de Stadt doch thient vrij, memorie;
- Den xiii Block vanden voorsz. scheijsloot totten scheijsloot vande landen gebruijct bij de hr. Damas van Slingelant toecomende de Stadt Dordt. groot x mrn. daerinne besaijt, Niet;
- Den xiiii Block vande voorsz. scheijsloot van de heer Pompen za.r groot x mrn. iii.c xlvi r. wert gebruijct bij d'hr. Halling ende Wouter Huijgen toecomende Stadt Dordt. daer in besaijt, niet;
- Den xv Block vanden voorsz. scheijsloot tot aenden Oudendijck toecomende d'hr. Pompen voorsz. groot xii mrn. daerinne besaeijt, Niet;
- 'T xvi Block vanden voorsz. dijck totten scheijsloot vande erffgenamen van Boudewijn Coninck toecomende d'Erffgenamen van(de) hr. Pompen voorsz. groot iii mrn. v.c r. daerinnen besaeijt, Niet;
- Den xvii Block vanden voorsz. scheijsloot totten scheijsloot vande hr. Pieter de Rovere groot ontrent vii mrn. toecomende den erffgenamen van Boudewijn de Coninck daer inne besaijt, is Niet;
- En xviii Block vanden voorsz. scheijsloots totten scheijsloot vande hr. mr. Harmen Hallingh groot bij mrn. iii.v xx r. toecomende d'hr. Pieter de Rovere daerinne besaijt vier mergen twee hond. boonen ende haver gecocht bij Arie Cornse. om x L;
- Den xix block vande voorsz. scheijsloot totde raije van Billerstege toecomende de'hr. Harmen Halling groot xv mrn. ii.c xxxii r. daer in besaijt is seve mergen benegende(?) teruwe mitsgrs. somergerst gecocht bij Jan vanden Broecke om xx L.
- De Crijtende thiende over den selve jaere xvi.c negenentsestich gepacht bij Jan van den Broeck om vi St.
t'rantsoen t iiii St. opde gul beloopt, xiiii L xiii St. iii S.
- De voorsz. heerlijckht. Competeert noch een Vischerije ende vogelaerije inde Merwede ende de groot Salmsteeck, mitsgrs. de Cleijne visscherije tott aenden ouden dijck, soo verder de Stadt is Competerende ende noortwaertssen diepe toe, soo werde men volgens de Placcaten stellen mach ende verder met, met noch alle de vischerije op den grond vande Merwede sijn voorden tijt van drije jaeren ingegaen den i Jan.r 1669 gepacht bij Wouter t Jopng omme desomme van seven hondert tachtich gul. tot xx r. vomt hier over 't ii.e iii.e jaer verschenen den lesten decemb. 1670 de somme van, vii.x lxxx L.
(rantsoen) en(de) alsoo inde reeckening. van(de) Jare 1669 is geomitteert daert ie iiie Jaer te verantwoorden t'rantsoen tot ii St opten gulden, soo wert t'selve alhier gebracht beloopende ter Somma van, lxxviii L.
- denselve moet dragen inde verpondinge van de visscherije, l L.
- De cleijen steeck inde killa tusschen het huijs ter Merwede ende de plaet met het kerkchof ende de vischerije vande Schutterije verpacht daer van inde reeckeninge vande raparatie fol: vii verso de Ao. 1670 verantwoort wert, memorie;
- Deze heerlijckht. heeft heergewade van leenen twelck ontfangen wert bij de hr. Arent Muijs van Holij Secreets. deser Stede als Stadthouder vande leene inde hooft ten sijde deser reeckeninge ontfangen, Niet; (volgens verklaringe van(de) heer Arent Muijs van Holij)
- Vande naercooppen deser heerlijckheijt wert ontfangen bijde heer Arent Muijs van Holi ende heeft ontfangen, Niet.
- Mede te letten dat te stellen van dijckgraef ende heemraden alsmede de jurisdictie soo binnen als buijten de Stadt niet en wer genegligeert, memorie.
- Pieter Banen Schout van Sliedregt cum suis hadde vande Stadt als heer van(de) Merwede gehuijrt de groote Plaet leggende voor en(de) beneden 't huijr ter Merwede daer van alhier soude comen een jaer pachts, dan alsoo over de differenten ontstaen tusschen de Graeffelijckht. van Hollant ende dese Stadt nopende den eijgendom ende possessie van dese Plaet mitsgr. de becramminge en aenwassen van(de) voorsz. heerlijckhr. Merwede seecker accoort is gemaect, waer bij blijct dat de graaffelijckht. de vrugten sal trecken vande voorsz. plaet ende benoorde de voorsz. becramminge, onder Conditien bij 't voorsz. Accoort vermelt ende dat de Stadt behouden zal de verdere possessie en(de) aenwassen vande voorsz. heerlijckht. Merwede ende becramminge als mede buijtende raije vant voorsz. huijs ter Merwede mede breeder bij 't voorsz. Accoort, memorie;

- Een erff naest de Sluijs get: op de Caerte No. 71 groot x r. daer op staet het huijs bewoont bij Jan Pieterssen Sluijswachter voor, Niet;
- Jacob Dircxe molenaer over 't lvi jaer pacht vant stellen van een wintmolen aenden dijck buijten St. Jorispoort get: No. 79 vervallen lesten decemb. 1670, xv L.
- Thomas Jansse een jaer huijr vande Schiptimmerwerff aenden Riedijck om duimelaers op te maken get: No. 80 vervallen 8 julij 1670 uijtter huijre, xl L.
- No. 81 een Schiptimmerwerff groot lxvi r. wert gebruijct bij [-] tot [-] L sjaers comt hier over.
- Jacob Dircxe Schiptimmerman over een jaer huijr van(de) Schiptimmerwerff aen Cockendijck buijten de Riedijcxpoort No. 82 breet lands 't water vi r. ende groot lxxii r. vervallen Kersmis 1670 uijtter huijr, xxxvi L.
- Hercules Pieterse, schiptimmerman over een jaer huijr vanden Schiptimmerwerff daer nevens No. 83 breet langs water vi r. groot lvii r. vervallen alsvooren, xxxvi L.
- Joost van Ardenne ende Bartholomeus Cramerheijn een jaer huijr vande werff daer nevens No. 84 breet langs t water bij r. groot lviii r. vervallen als vooren xlii L. (Verboecken: verboect op Jan Pietersse vier ende betaelt, xlii L.)
- Hendrick Jansse de Haen, Schiptimmerman een packhuijs vande werff daer nevens No. 85 breet langs 't water vi r. groot xl r. vervallen alsvooren, xxxvi L.
- [No.] een erff daar een huijsken op staet No. 86 daer den volder in heeft gewoont;
- No. 86 een erff groot xx r. daer en mole op heeft gestaen.
- Jasper Fransse Schiptimmerman een aer huijr van(de) Schiptimmerwerff annex de nieuwe Sluijs ontrent den Riedijck breet langs 't water vi r. groot lxxv r. No. 72 vervallen als vore, xxxvi L.
- Jan Joppen over een jaer huijr vande eerste Schiptimmerwerff naest den padt daer men naer Cockendijk toe gaet opde caerte No. 73 groot lxii r. is op den x April 1658 geresolveert dat den Eijgenaer sal ebtalen te x St. de r. bedraegt, xvii L, v St.;
- Adam Cuijckhove vant tweede daer aenvolgende erff een jaer huijs sijnde No. 74 tsamen groot lxxx 3/4 a 5 st. de r. vervallen als vooren, xxxii l xv St.
- 'T iiii ende v erff aldaer No. 75 sijn vercocht aen Anthoni Pietersse Spruijt en verantwoort inde reecken. d'Ao. 1647 fol: 43 dus hier, Memorie;
- Pieter Ariensse vander Linde ende sijn soon Jan van der Linde is het vi erff aldaer No. 76 groot lxiiii r. is verboect op Cornelis de Radt ende Francois Dolle comt bij accoort vevallen Kersmis 1670, xvi L.
- 'T vii erff No. 77 gebruijct Jan Adriaensse groot lxvi r. a 5 st. de r. vervallen als vooren, xvi l x St.
- Jan Francken den 31 julij 150 gegunt tot wederseggens tot het stellen van een Wint zaagmole een erff gelegen nast 't 7e erff get: no. 78 comt over een jaer recognitie vervallen 31 julij1 670, xv L;
- d'hr. Johan van Meeuwen out Borgemr. deser Stede voor 't vii xxiii Jaer huijr van alle de aenwassen riet, liese, biesen ende opcominge van(de) heerlijckht. merwede gelegen aende Suijtzijde van(de) becramminge ende beneden 't huijs ter Merwede soo verder de stadts gerechtight strect, alsmede vande Gorssen en aenwassen teijnde de ii uijt het gescheijt vande wegh tusschen Dubbeldam en Merwede vervallen Kersmis 1670, lxxx L.
ix S.a van heerlickheijt Merwede

[10][folio 51vs] Andere Ontfang van xiii Schrootampten bij mij E. heeren ten dienste deser Stede gecocht tot gerieff vande Coopluijden.

- 't recht vande schrootampten is begrepen onder 't recht vande maeckelaerdije vant Sout daer van hier vooren fol: iii is verantwoort, memorie;
- den ontfang vande schrootflesse is begrepen onder de Pacht vande Rijnse ende westersche wijnen daer van hier voore fol: iii is verantwoort, memorie;

[10][folio 52] Andere Ontfang van parthije die voordesen bij een particuliere reckeninge sijn geschiet genaamt thol reeckeninge ende nu bij mij Ed. heeren geordonneert te brengen in dese reeckeningh.

- Ontfangen vanden hr. Corn. Pompen raet ende Rentmr. Generael van Suijtholland desomme van vijff duijsent vier hondert en xl ponden te xl st. 't pond over een jaer rente te lossen tegens den pen. xxv verseeckert op de thollen van Gornichem en Schoonhove daer van iiii.m iii.l lxxx L vervallen den lesten meij, Aug. ende novemb. 1670 ende den leste feb. 1671 ende de ix lxl den lesten juli 1670, dan alsoo bij mij(n) E. heeren is goetgevonden dat deselve rente d'hr. Abraham Stoop als Ontfanger vande penn. gedestineert ten Oorloge sal ontfangen dient dus voor, Memorie;
- Cornelis Bordels een jaer pachte vande wijnroede deser Stede vervallen Bamis 1669, ix L.
- Die van Dordregt hebben in pantschap genomen van die van(de) reeckeninge in Hollant de visscherije genaemt DEN CANTSTEECK mitsgaders 't rietvelt genaemt Stededijck leggende in Suijthollant voo Sliedregt, waer van 't incomen Ontfangen wert ij d'hr. Thesaurier van de reparatie ende dat voor drije duijsent ii.c L te xl 't pond beginnende deselve panding Cours ende loop te nemen patri ad Cathedram xv.c lxxix Curier stilo, ende dat tot verseeckeringe vande diepte vande Merwede, Memorie;
x.e S.a ix L.

[10][folio 53] Andere ontfang van subsidie aen desen thesaurier ten tijde deser Reecken.

- den Thesaurier heeft ontfangen inden jaere 1670 vande hr. Abraham Stoop Secrets. vande Camere vande Thesaurie ende Ontfanger vande pen. geschadt ten Oorlogen, Niet;

[11][folio 53vs] Anderen ontfang van Borgemr. Reeckeninge.

- d'heer Borgemr. Johan Halling blijft schuldich bij zijn Ed.ts Reecken. vande theelte geeijnt is Meert 1670 de somma van ii l 1 St. die hier gebracht dus, ii l 1 St.
- d'heer Borgemr. Jacob de Bevere heere van Swijnderecht blijft schuldich bij slote van sijn Edts. Reeckeninge vande theelte geeijnt den 5 Julij 1670 de Somma van lxxxix l iii St.
- denselven heere Borgemr. is schuldich bij slote van sijn Edts. reeckeninge over die theelten geeijndt den 22 November 1670, niet [bedrag doorgehaald];
- d'hr Adriaen van(de) Graeff als borgemr. vant gerechte is schuldich bij slote van sijn reecken. van teelte geeijndt den 22 november 1670, xxiiii L
xi. S.a van Borgemrs. reeckeningen, cv Li iii St.

[12][folio 54] Anderen Ontfange van alderhande Zaeken

- (deze post wert hier wel gebracht conform de resolutie van mijn E: heeren van(de) Outraedt in date xxv April 1667 alsoo do. Godtschalck sonder consent van mijn E. heeren een ander beroep hadde aengenomen) Den vierde meert 1670 ontfangen van dom. Goodeschalck gewesene predicand alhier de somme van seven hondert vijftich guld. voor soo veell denselve is gecomdenneert te namptiferen onder d'hr. thesaurier vander Mast, onder Borgtocht de restituende vande hr. Abraham Stoop Schepen inde mette deser Stede dus hier in Ontfangh, vi.x L St. (volgens sententie van mijn E. heeren vande geregte indate Meert 1670)
- den 1 April 1670 van Sr. Plucque boekhouders vanden fransse Armen de Somme van negen ende tsestich gul. over leverantie van twee hondert negen en dertich tonnen turff aen den selve Armen gelevert van Stadtswegen a vi St. de ton, lxix L.
xii.e S.a van alderhande saecken
Totalis Somma vande ontfangh deser reeckeninge bedraecht de Somma van 55.362 pond 6 schelling. 5 denier te xl grooten

[1][folio 55] Wtgeef jegens den voorsz. Ontfangh Eerst van Borgemr. Termijnen

- d'hr. Johan Hallingh over een theelte sijnen Borgemr. Ampt vervallen 15 Meert 1670, l L;
- d'hr. Borgemr. Jacob van Beveren over drije theelten sijne Borgemr. ampt vervallen den 22 november 1670 bij q.tie, l L;
i.e S.a van Borgemr.s termijnen xl L.

[2][folio 55vs] Anderen Wijtgeeff van verponding omslagen van dijckagie als anders over de lande leggende onder de Merwede ende Dubbeldam de Stadt behoorende

- de Ambachtsheeren van Dubbeldam een jaer recognitie van drije saagmolens, een volmole ende runmole staen(de) op den dijck vande hout Bergernisse yder mole vi pond sjaers comt over den jaere 1670 vii q.tie, xxx L.
- Betaelt d'hr. Damus van Slingeland Jansz. als rentmr. vant Weeshuijs deser Stede een jaer pacht van mrn. cxxx r. lant geapprieert tot een steenplaets vervallen Kersmis 1670 bij q.tie, lxvii L x St.
- (bij declaratie ord. en(de) quitan.) Betaelt Jan Adriaensse Boer penningmr. van Dubbeldam de Somme van twee hondert acht en tachtig ponden xvi St. vi St. tot xl st. over omslagen vande lande de Stadt Dordrecht in 't oudtlant van Dubbeldam Competerende bij declaratien Ordonnantie ende q.tie, ii.c lxxxviii l xvi St. vi D.
- Noch aenden selven ter saecke als voore bij declaratie Ordonnatie ende quitantie de Somme van xx L xvi St.
- Betaelt Jan Muijs als Collecteur vande verpondinge over de Merwede polder vande thiende vande visscherije de Stadt Dordregt in denselve polder Competerende de Somme van van twee hondert lxxi L ponde iiii St. vi d. voorden jaere 1670 bij decla.tie ord.tie ende q.tie, ii.c lxxi L. iiii St. vi d.
ii S.a van omslagen en(de) verpondinge, vi.x lxxviii L vi St.

[3][folio 56] Anderen Wtgeeff van quotisatie te behoeven vant gemeene lant opgebracht inde jaere 1670 als mede penn. aende heer Abraham Stoop tot middelen vanden Oorloch betaelt.

- (sij verdacht den Collecteur hier van te doen verantwoorden) Inden jaere 1608 is bij de heeren Staten van holland geaccordeert over de selven lande eerst anderhalve groot ofte heele verpondinge van alle de goederen in de selve begrepen mitsgrs. noch 1/3 part inde heele verpondinge over de huijse alleen binnen de muijre ende de vesten vande Stadt gelegen ende bij forma van verhooginge een gerecht 1/8 part vande goederen alreede inde verpondinge begrepen ende omgeslagen daermede de Stadt gestelt is op xiiii.m (14000) vi.n lxi L. 1 St. iii s. als voor xiii Schrootampten iiii.c xiii L. x St. over de swijgende thollen ten respecte vande Sluijtinge vande stroomen lxvi L.xvi St. vi d. ende 't Belliuwschap van suithollt. ende Schoute ampt van Dordt lxxxvii L v St. iii s. ende vijff molens Ciiii L xiiii St. ix s. makende tsamen de voorsz. Somme van xiiii.m vi.c lxi L i St. iii s. ende tot betalinge vandien omslagen gemaect over de huijsen, dser Stede volgens voorgaende Consens vande deeckens vande gemeene gilde ende neringe deser Stede ende bij de heer mr. Meijnaerd van Segwaerd gecollecteert, die daer bij Reeckeninge sal verantwoorde, ende vande betalinge vande anderhalve ofte geheele verpondinge ende noch de gerechte viii pond. aen(de) hr. mr. Maerten Danser gedaen sal de heer Abraham Stoop Secrets. vande Camere vande thesaurie ende Ontfanger vande Extraordinaire Stocke(?), en pen. gedestineert ten Oorloge uijtgeve maken in sijne reecken. van alle quotisatie ten behoeve vant gemeene lant opgebracht geeijndt den lesten decemb. 1670 dienst voor, Memorie;
- De eerwaerdige bedienaer de Goddel. woort binnen deser Stede Dordt. op req.t versocht hebbende aen mijn E. heeren Borgemr. gerechte Outrade ende achte deser Stede dat haere wed.w naer haer overlijde met eenich onderhout van Stadts wege mochte werde versien boventgege deselve vant gemeene lant geniete, daer op deselve heere bij appostille indato xxv inne 1639 hebben advijs versocht vand'E. heeren Borgemr. ende gecommitteerde ten beleijde vande Stadts Dordrechts saeke ende tselve gehoort hebben(de) haer Ed: deselven heeren Borgemr. ende gecommitteerde ten beleijde geauthoriseert omme gehoort de Consideratie vande heeren Schoollarcgen, sulcx te disponeren als tot meeste genoege, ende de minste last vande Stadts Finantie, sal bevonden werden te behooren, uijt crachte van welcke authorisatie hebben haer Ed: daer toe verbonde ende geaffecteert seeckere twee renten d'eene van lxx L ende de andere van xxviii L ii St. vi S. beijden verseeckert op 't gemeenelandt van Holland ende Westvriesland metter intereste vandien sedert den jaere 1625 ende naervolgende jaeren die de stadt opden naem vandeselve schoollarcge Competeren ende daer van een capl. te maken twelcke op den ix decemb. 1639 is geworden ter somme van 3143 L i St. iii S capl. ende deselve te doen ontfangen ende administreren door de Ontfanger vande penningen ten oorloge gedestineert die gehouden is de incomende rente van twee jaere te twee jaere bij 't Capl. te doen, ende tellen tijde bij de heere Borgemr. ende gecommitteerde ten beleijde daer toe geleijt sijnde reeckeninge te doen, omme deselve Penningen ende die noch sullen comen te vermeerderen alleene gebruijct te werden tot onderhout vande selve wed.w welcke onderhout sal cesseren als deselve wed.w comen te hertrouwen ende sal de toevoegingh vant selve onderhout ende de verdeelinge vandien blijve ter dispositie van Mijn E heeren dient pr., memorie;

[4][folio 57vs] Anderen uijtgeeff van renten genaemt pandpond sprekende op de huijsen ende erve deser Stede die mijn E. heeren aen haer behoude hebben om Bruggen ende Straten groot te maken naer den grooten brant den 26 juin 1547 daer het groot kerckhoff mede vermeerdert is, ende oock een deelte op de erven die men jaerlijcx betaelt, als mette pandinge inde vaste vervallen jaerl. vaste 1670.

- Welcke verponde bij Francois Mol sijn Ontfangen die daer van alle vier jaeren reckeninge doet ende heeft daer van reckeninge gedaen totten jaere 1668 waer bij meer heeft ontfangen als uijtgegeven, ende is dienden voor, Memorie;

[5][folio 58] Anderen Wtgeeff van erffrenten die de Graeffelijckht. van hollant spreeckende heeft ende heffende is, uijt crachte van seeckere Previlegie ende hantveste deser Stede vergunt.

- den Goijer van Brabant heeft op de Stadt een rente van tsestich van xx st. sjaers volgens Coninck Wilhelmus hantvesten die nu betaelt werden hr. rentmr. van suijthollt. vervallen Bamis ende jaer vers. 1670 bij q.tie, xxx L.

Andere rente gehouden op d'werffe, huijsen en erve tot laste deser Stede tot laste van(de) selve vercocht.
- Alid de Rovere liii L s jaers tegens den pen. xvi sprekende opden Armenhoff vervallen Meij ende Bamis 1670 bij q.tie, liii L. (sij verdacht geen rente te betalen aen(de) rentheffers ten sij die selve doen blijcken hare qualiteijt, en(de) alsdan te stellen der selver namen, bij quitantie van dese en(de) aengetogen parthijen, vuijtgesondert daer anders voor hooft staet)

Andere losrenten ter saecke van Schrootampten binnen deser Stede ten behoeve ende bevorderinge vande Coopmanschappen gecocht
- de rent op 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 schrootampten sijn affgelost bij de Ambachtsheere Arent Meertensz. als blijct bij de particuliere reeckeninge daer van gedaen, Memorie;
- het xii schrootampte van Jan Cornelisz. Mijl gecocht stont op lijffrente die gestorven is, Memorie;
- het xiii Schrootampt van mr. Corn. de Conincx wed.w gecocht ende betaelt, Memorie;
- de graaffelijckht. van Hollandt lxv L sjaers over een jaer rente staende op viiii schrootampten binnen deser Stede elck v L vervallen Bamis 1670, lxv L.

Andere losrente gecocht inden jaere 1604.
- Gijsbregt van Ijlem xii L sjaers te lossen tegens drie ten hondert vervallen 16 Septemb. 1670, xii L (debith quitan. ontlost als in de reeckenin. d'ao 1669 folio lix)
- Guiljam de Swaen, xlviii L sjaers te lossen als voore vervallen 1 juli 1670 bij q.tie, xlviii L.

Andere losrenten vercocht a.o xvi.v vier omme te betalen de tweede paije der Coop vande heerlijckht. Merwede ende andere particuliere laste deser Stede.
- (leste betalinge) Pieter Waeterblom, 1/2 jaer interest van vi.c L a 3 pcto. vervallen 19 meert 1670, ix L.
Als wanneer 't capl. door d'heer Abraham Stoop is affgelost, die Memorie;

Andere losrenten a.o 1606 vercocht omme de derde laerste paije der heerlijckht. Merwede ende particuliere laste deser Stede te lossen.
- Hugo Baen xxiiii L sjaers te lossten tegen 3 pcto. vervallen 26 April 1670 bij q.tie, 24 L, xviiii L.
- (debith quitan. ontlost als hiervoren) Arien Ariensse Brouwer xc L te lossen tegen 3 ten hondert vervallen 20 April 1670, xc L

Andere Losrenten vercocht ao. 1607 om daermede te lossen de rente die te losse stonde den pen. xii xiii xiiii ende xv volgens de resolutie van mijn E. heeren.
- d'hr. Dirck Dammert xxxxvi L sjaers losbaer a 3 pcto. vervallen ii meij 1670 bij q.tie, xxxvvi L.
- (leste betalin.) Pieter Waterblom 13 1/2 maend interest van viii C. verschenen a 3 pcto. april 1670 bij q.tie, xxvi L viii St.
Ende is aendenselve als doen door d'hr. Abraham Stoop t capl. affgelost, Memorie;
- (leste betalinge) Margareta Donckers xxx L sjaers te lossen a 3 pcto comt over 1 1/2 jaer en 8 dagen inter. verschenen Octob. 1670 bij q.tie, xlv L xiii St.
Ende is alsdoen 't voorsz. capl. door d'hr. Abraham Stoop affgelost, Memorie;
- Arent Meertensz. heere van Barendregt xlxxv L sjaers te lossen a 3 1/2 pcto. vervallen 13 meij 1670, xl L (clxxv L)

Andere Losrente vercocht ao. 1608 om redenen op 't voorgaende Capl. verhaelt.
- d'Oude Mannen binnen Dordt xxiiii L sjaers te lossen tegen 3 pcto. vervallen 10 Juni 1670 bij q.tie, xxiiii L;
- de executeurs vanden Testamente van Cornelia Corns. laest huijsv.w vande hr. Borgemr. Cornelis Fransse Wittens xxi L sjaers te lossen a 3 pcto. vervallen 18 decemb. 1670 bij q.tie a 3, xviii L (xxi L.)

Andere renten vercocht ao. 1609 omme te vervallen de oncosten gedaen tot het maecken van een nieuwe Bergenisse van 't luijcx hout. verhaelt.
- Arent Meertensz. heere van Barendregt cv L te kossen a 3 pcto. vervallen 15 Octob. 1670 bij q.tie, xc L (cv L);
- 't Sacraments Gasthuijs xxxvi L sjaers te lossen 3 pcto. vervallen viii novemb. 1670 bij quitantie, xxxvi L.
- De weesvaders binnen Dordt een jaer rente ter saecke vande Ontgrondinge van vier mern. 470 r. landt aent Willigenbosch daer de voorsz. bergernisse uijtgegraven is vervallen kersmis 1670 bij q.tie, ii.c xv L v St.
- deselve iiii.c xlvi L xviii St. vi Sch. over een jaer rente van negen mergen 559 r. lants gelegen buijten in't Willige Bosch ende den Dorrenboom vervallen als voore tegens xl L den mergen welck landt is uitgegraven tot bergenisse vant luijcx hout in den jaere 1617 bij q.tie, iiii.c xlvi L xviii St. vi Sch.

Andere losrenten vercocht Anno 1616 a drije ten hondert te lossen.
- 'T Weeshuijs alhier xxx L sjaers vervallen den vi Meij bij quitantie, xxx L
- Dom Jacobus Lidius xii l sjaers te lossen als voore vervallen 1 septemb. 1670 bij q.tie, xii L.

Andere losrente vercocht inden jaere 1617.
- 'T Gasthuijs lxxx L x St. sjaers te lossen a iii pcto. vervallen den x Octob. 1670 bij q.tie, lxxx L x St.
- 'T Weeshuijs binenn Dordrecht lxvi L sjaers te lossen als voore vervallen den 24 Octob. 1670 bij q.tie, lxvi L.

Andere onlosbare renten vercocht inden jaere 1624.
- Arent Maertensse Ambachtsheere van Barendregt etc heeft inden jaere 1624 aengeocht een onlosbare rente van vi.c xv L ii St. sjaers tot betalinge van xxxviiii St. ter weeck paesen ende kersmis weke dubbelt gelt aen xxxviii personen woonende in sin gesticht huijs [= ARENTMAARTENSHOF] vervallen den 1 Octob. 1670 bij q.tie, vi.c xv L xii St.
- denselven ii.c xxviii L sjaers bij hem gecocht tot Coopinge van turff vande voorsz.personen elck vi L sjaers vervallen 1 Aug. 1670 bij q.tie, i.c xxviii L.

Andere onlosbare renten vercocht inden jaere 1625.
- denselven heer vi.c L sjaers tot odnehrout vande studenten vervallen den lesten Meert, Juni, Septemb ende decemb. 1670 bij q.tie, vi.c L.

Andere onlosbare renten vercocht inden jaere 1637.
- 'T Sacraments Gasthuijs binnen deser Stede xxx L sjaers ten behoeve vant selve huijs te lossen a iii pcto. aengecogt bij Juffr. Christina Elandts ingevolge vande dispositie van Juffr. Christina van Nieuwstadt vervallen den 1 Jan. 1670 bij q.tie, xxx L.
- tselve aengecocht als voore xxx L sjaers te lossen a 3 pcto. vervallen 1 Octob. 1670 bij q.tie, xxx L.;
- (debith quitan. ontlast als folio lviii verso) den h: Geest ter nieuwerkerck aengecocht als voore vervallen den 15 Jan.r 1670, xxx L.
- 't Crancksinnichhuijs mede aengecocht als voore vervallen 15 jan.r 1670, xxx L;
- 't selve Godshuijs aengecocht als voore te losse a iii pcto. vervallen 1 October 1670, xxx L.

Andere Losrenten vercocht inden jaere xvi.v iiii, v: vi: vii: viii: ende negen ende vijftich [1654-1655-1656-165-1658-1659] ende volgende jaeren verseeckert op de thollen van Gornichem ende Schoonhoven.
- (debith quitan.) Den h: Geest ter Grootekerck xvii L. xvi St. vi Sch. sjaers te lossen a 3 pcto. verschenen ix April 1670, xvii L. xvi St. vii Sch.
- d'oude Mannen binnen Dordrecht xiiii L. viii St. te lossen als voore verschenen 1 Meij 1670 bij q.tie, xiii L viii St.
- d'hr. Mr. Johan de With xvii L. v St. x Sch. te lossen als voore vervallen den xi Julij 1670 bij q.tie, xvii L v St. x Sch.
- d'Erfgenamen van Jacob Adriaensse vi L. sjaers te lossen den open. xii ende vervallen den 18 julij 1670 dan alsoo de Stadt op deselve gelijcke rente heeft ende niet betaelt dien pr. Memorie;
- (debith quitan. ontlost als folio lviiiverso) den H: Geest ter grootekerck xxxiiii L xi St. vi Sch. te lossen a 3 pcto. vervallen 1 decemb. 1670, xxxiii L xi St. vi Sch.

Andere Losrenten vercocht aen diverse persoone wo(o)nachtich buijten deser Stede.
- Arent Maertensz. heere van Barendrecht cv L sjaers losbaer a 3 1/2 pcto. vervallen den 1 Meij 1670 bij q.tie, xc L. (cv L.);

Wesel ofte Burick.
- (debith quitantie ontlast als hier vooren folio lviii verso) De Erffgenamen van Jan Maes tot Coln xxiiii l sjaers te lossen tegens 3 ten hondert vervallen 1(?) novemb. 1670, xxiiii L.;

Antwerpen.
- 'T Weeshuijs binnen Dordt xx L iii St. vi te lossen a 3 (1/2) pcto. vervallen 27 juli 1670 bij q.tie, xvii l x St. x Sch. (xx L iii St. vi Sch.)
- (leste betalinge) Claes van Dongen over xi maenden interest van xii.v gul. capl. vervallen 4 Meij 1670 bij Q.tie a 3 pcto, xxxiii L.
Ende is alsdoen 't capl. bij d'heer Abraham Stoop affgelost, memorie;

Andere losrenten vercocht inden jaere 1562 tot opneminge vande veerthien duijsent gul. waermede de Stadt gecocht heeft xv L sjaers op de thollen van Gornichem ende Schoonhoven ende bij mijn E heeren belast te brengen in dese reeckeninge.
- 'T Sacraments gasthuijs binnen Dordrecht bij transport van Jan Jansse van Wesel 96 L sjaers te lossen a iii pcto. vervallen 16 juli 1670, xcvi L.

Andere losrenten vercocht inden jaere xv.c ses, seven ende acht ende tsestich [1566-1567-1568-1569] omme daer mede te lossen de rente die te losse stonde den pen. xii: xiii xiiii ende xv omme de paije ende rente vande tholle te betalen volgens de ordonnantie van Mijn E. heeren Ao. 1566.
- (debtih quitan. van h. geest ter grootekerck, ontlast als folio lviii verso) Den h: Geest ter groote kerck ende 't Gasthuijs elck vioor de helft bij Testament van Aeltje Jan Oomsdr. xxxiiii L xviii St. vii Sch. sjaers losbaer a iii pr. cento vervallen 9 feb: 1670 a viii q.tie, xxxiiii L xviii St. vi Sch.
- Janneken van Hault als Actie hebbende van Cornelia Adriaens v L sjaers te lossen als voore doch alsoo dese rente in lange niet en is gevordert dient hier voor, Memorie;
- d'hr. Arent Maertensz xxxv L sjaers te lossen a v (1/2) pcto. vervallen 29 juli 1670 vii q.tie, xxxl L.
- Harmen vander Eijck xxx L te lossen a iii pcto. vervallen 9 Septemb. 1670 bij q.tie, xxx L.
iii S.a van losrente

[4][folio 63vs] Anderen Wijtgeeff van lijffrente vercocht inde Jaere 1595 om redene hier voore fol: [-] op 't Capittel vande losrente verhaelt in gel. jaers als voore.

Volcht wel voorgaende reeckeninge dese en(de) aengetogen parthijen vuijtgesondert daer anders voor hooft staet
sij voortaen geen lijffrente op debith quitan. ofte attestatie de vita gepasseert ten sij seecker bekent is, de persoonen noch int leven te sijn

- Nicolaes van Naerden lxxii L tsijnen lijve vervallen 1 Jan.r 1670

Anderen Lijffrente vercocht inden jaere 1601 om redene hier voore fol: [-] op 't Capittel vande losrente verhaelt den pen. bij.
- Abraham vande Corput xv L x St. sjaers tsijen lijve verschenen 24 Jan.ij 1670 bij q.tie, xv L x St.

Anderen Lijffrente vercocht inden jaere 1604.
- Mr. Rochus vanden Honaerd lxxv L sjaers ten lijve Maria sijne dochter vervallen 19 juni 1670 bij attestatie de vita ende q.tie, lxxv L.
Noch interest tott haere sterffdacht sijnde den iiii Aug. 1670 bij q.tie de somme ix L xv St.
- Elisabeth Kegelings alsoo Maria doot is xxv L sjaers tharen lijve comt hier over 1 1/2 jaer (alsoo deselve alsdoen mede is overlede) verschenen 12 meij 1671 bij attestatie de vita ende q.tie, xxxvii l x St.

Anderen Lijffrenten vercocht ao. 1605 ter Ordonnantie vande Camere.
- Sabina Edmondts L L sjaers tharen lijve verschenen 2 April 1670 bij attestatie de vita ende q.tie, l L.
- d'hr. Johan Bercq vii L. ii st. vi Sch. sjaers ten lijve van Dorothea Bercq sijne dochter verschijnt den 25 Meij 1670.

Andere lijffrenten vercocht ao. 1607 ter Ordonnantie vande Camere.
- D'hr. Dirck Dammert l L sjaers sijnen lijve vervallen iii feb. 1670 comt hier over 1 1/4 jaer vervallen iii Meij 1670 bij q.tie, cxxv L.
Als wanneer denselve heer is overlede, Memorie;
- Martina Anthonis xii L x St. sjaers tharen lijve vervallen den 24 April 1670 bij Attestatie de vita ende quitantie, xii l x St.
- Maerten Ariensz vander Heull xxv L sjaers tsijnen lijve vervallen den xxiiii novemb. 1670 bij attestatie de vita ende q.tie, xxv L.

Andere Lijffrenten vercocht ao. 1613 den pen. ter Ordonnantie vande Camere.
- Andries Schut ten lijve van Puwels ende Jacobmina Schut telcx lijve xxv L sjaers vervallen den 26 feb. 1670 bij attestatie de vita ende q.tie, l L.

Andere lijffrente vercocht inden jaere 1617 bij speciale acte van mijn E heere.
- Elisabeth Kegelings alsoo Maria doot is xxv L sjaer tharen lijve comt hier over 1 1/2 jaer vervallen xiii feb. 1671 bij attestatie de Vita ende q.tie, xxxvii l xi St.
Ende is deselve Elisabeth Kelinghs overlede, memorie;

Andere Lijffrente vercocht ao. 1624 ter Ord.tie van mijn E heeren.
- Cornelis Roelantse bij L sjaers tsijne lijve vervallen lii Septemb. 1670 bij attestatie ende q.tie, vi L.

Andere lijffrente vercocht ao. 1636 ende 1637.
- Francois Palm Abrahamsz ii.c l L sjaers tsijne lijve vervallen xi decemb. 1670 bij q.tie, ii.c l L.
iiii S.a van lijfrenten

[5][folio 65] Anderen Wtgeeff van interesten verloopen op seckere Capitalen die d'heer Leonard Sijbertz. vanden Hatert op intrest heeft gekogt tot makinge vande nieuwehaven

- 'T Vrouwehuijs een jaer interest van viii.x L capl. a 3 pcto. vervallen 12 xb 1670 bij q.tie, xxiiii L.

Anderen intereste van Capitalen die verantw.t sijn inde reeckeninge vande hr. Arent Meertensz. vande oorlogs Saecke geeijnt den leste decemb. 1625 fol: 21: 22 ende 23.
- Martijntje Isaacx een jaer jaer interest van xii.c L verschenen novemb. 1670 te lossen als voore, xxxvi L.
- 't Weeshuijs binnen Dordt. een jaer interest van v.c L te losse als voore verschenen den 27 xb. bij q.tie, xv L.
- Wilm Sandersz. een jaer interest te losse als voore verschene x jan.ij 1670 bij q.tie, xviii L.
- 'T Vrouwehuijs een jaer interest van x.c L vervallen 10 jan.ij 1670, xxx L

Anderen interesten van sekere Capitalen daer van inde derde reckeninge vande hr. Theresteijn fol: xl et ultra is verantwoort.
- d'hr. Johan van Haerlem als Boeckhouder vande rijnse wijncooppers een jaer interrest van x.v L vervallen i juni 1670 bij q.tie, xxx L.
- den h: geest ter Grootekerck een jaer interest van viii.c L vervallen iii julij 1670, xxiiii L (xxviii L);
- 'T Weeshuijs alhier een jaer interest van xv.c L. vervallen juli 1670 bij q.tie, xlv L.

Anderen intereste van sekere Capitalen inde leste reeckeninge van d'hr. Thesaurier Theresteijn fol: 40 et ultra verantwoort.
- Den h: Geest ter groote kerck een jaer interest van xii.c L vervallen 1 feb. 1670, xxxvi L.

Anderen intereste van op seeckere Capitalen daer van inde naeste leste reeckeninge vande hr. Thesaurier Bacx fol: 40 et ultra.
- Wilmken Wouters een jaer interest van ci.c L vervallen xi april 1670, xviii L.
- Cornelis Dame een jaer interest van v.c L verschenen 18 juli 1670, xv L.
- Coenraet Damisse een jaer interest van x.c L verschenen vii augustij 1670, xxx L.

Anderen interesten daer van de Capitalen inde reeckeninge vande hr. Theresteijn d'ao. 1617 fol: iiii et verso sijn verantwoort.
- Anna van Hanenburch een jaer interest van ii.m L verschenen 1 Aug: 1670, lx L.
v S.at van intresten

[6][folio 67] Anderen Uijtgeeff op de verpachtinge van Stadts goederen ende maeckelaerdijen, blijckende bij de Contrarolle bij Schepene daer van gehouden, mitsgrs. de presentie gelde, die bij den Camerwaerder aen mijn Ed: heeren gedistribueert sijn, ende de presentie gelde die den Secrets. vanden hove vande hooger vierschaer van Suijtholland op de ordinare Rechtdagen Extraordinare vergaderinge gedistribueert sijn, Ende tgene men den Borgemr. vande gemeente wege, bij slote van reecken. schuldigh is gebleven.

Eerst de oncosten ofte treckgelden gestelt opden pagt vande Molesteenen wegens deser Stede voorden jare 1670
- Vande Molensteene, xii L;
- vande Schalien iii L;
- van olij en Zeep vi L;
- Groff en fijn sout, vi l;
- Turff en branthout, lx;
- vanden Bier axchijns, l L;
- Bieraxchijns over de dorpe, xviii L;
- Wijn axchijns, xxxvi L;
- Asijn vi L;
- Rijnse ende Westerse wijne mitsgrs de maeckelaerijde vande Cranen, l L;
- Brandewijn, vi L;
- Op de verpachtinge vande thiende vande Merwede voor treckgelt vande visscherije, niet;
- Noch andere oncosten opde verpachting gevalle bij q.tie, vii L ii St.;
- s heeren dienders, xxxii St.;
- Noch andere oncoste gevallen in julij ende septemb voor bier bij q.tie, vii L iiii St.;
s heeren dienaers over dese verpachting vant gemael, biere fruijt etc te assisteten ii L ii St.;
den Clercq vande thesauriers voort schrijven van vier acht biljett, 1 L ii St.;
= x L xviii St.;
- Ter ordonnantie vande Camere juditieel deser Stede betaelt aen mijn E heere derselver Stede door Johan Rens Camerbewaerder aen distributiegelde die men telcken theelte betaelt, aen Mijn E. heere vanden gerechte, Outrade ende achten voor jaere Vacatien opde Ordinarisse regt dagh ende extraordinaire vergaderinge eerst vande theellte ingegaen den 23 novemb. 1669 ende uijtgegaen den xv Meert 1670 volgens reeckeninge vande Camerbewaerders mette vacatie inde gedinge als anders ter Somme van 180:9:-
- Noch vande theelte ingegaen den xv Meert t geeijnt den v julij 1670 170:3:0
- Noch vande tneelte ingegeaen den vii juli t geeijnt 22 Novemb. 1670, 201:14:-
- Noch aende selve ter Ord. van(de) hr. Borgemr. ende gecommitteerde ten beleijde deser Stede betaelt over tgene bij den selve is verstrect aende heeren magistraten ende andere Officiere deser stede tot 't maecken van een nieuwe mantel verschenen Michael 1670, 456:-:- = 100:8:6
Com tsamen bij iiii distincte q.tien, x.c viii L vii St.
- Betaelt d'heer Jacob de Bevere heere van Swijndrecht in voldoeninge vant sloth van sijn Ed: reeckeninge, gedaen als Borgemr. vande gemeente vande theelte geeijndt den xxii novemb. 1670 bij q.tie, cxlviii l iii St.
- Betaelt aende hr. Matthijs Pompen heere van Slingelant Balliu van Suijthollandt de somme van tsestich, ponde te xl st in betalinge vande presentie gelde, vande Mannen vande hove ende hooge Vierschaer van Suijtholland op ordinare rechtdagen Extraordinaire vergaderingh voorden jaere vervallen 1 novemb. 1670 bij q.tie, lx L.
vi S.a van oncosten opte verpachtingen presentiegendel

[7][folio 69] Anderen Wtgeeff van reijscosten ende vacatien vande heeren pensionaris ende Secrets, deser Stede.

- (bij declaratien ordonnan. end quitantien) Betaelt d'hr. Borgemr. Jacob van Bevere heere van Swijndregt de Somme van xl ponde te xl St. 't pond over reijscosten ende vacatien bij sijn Ed: gehad en gelegen ter dagvaerd vande E groot mog: heeren Staten van hollandt ende Westvriesland bij twee distincte declaratien Ordonnan tie en q.tien, xl L.
- Item betaelt d'hr. Outborgemr. Johan Hallingh de Somme vand rije hondert sevende t negentich ponden ii St. te xl St. over Reijscoste ende vacatien bijsijn Ed: gehadt ende gelegen ter dagvaert, vanden Ed. Gr. Mog: heeren State van hollant ende Westvrieslant bij vier distincte declaratien ord.tien ende q.tie, iii.c xcvi L ii St.
- d'hr. Wilm de Bevere heere van Strevelshoekc de somme van hondert een een dartich ponden te xl st. over reijscoste ende vacatie bijsijn E gehadt ende gelege ter saecke als voore bij declaratie Ord.t ende q.tie, cxxxi L.
- Betaelt d'hr. Alewijn va Halewijn de Somme van twee hondert twee ende dartich ponden xiii St. vi St. te xl st. over reijscosten ende vacatrie bij sijn gehadt ende gelegen ter dachvaert van Ed: Gr: Mog: heeren State van hollt. ende Westvrieslt. bij twee declar. Ord.tien en q.tien, ii.c xxxii L xiiii St. vi Sch.
- Betaelt de heer Adriaen vander Mast de Somme van twee hondert negen ende twintich gul. a 20 st. over reijscoste ende vacatien bij sijn E gehadt ende gelegen ter dachvaerd vande Ed: Gr. Mog: heeren Staten van holland ende westvriesland bij vier distincte ordonnnatie ende q.tien, ii.c xxix l
- Item d'hr mr. Johan de With de Somme van cxliiii L vii St. over reijscosten ende vacatien ter dachvaert gehadt ende gelegen bij declaeratie Ordonnantie en q.tie, cxliiii L vii St.
- Noch aend'hr. Mr. Diederick 't Houft ter saecke alsvoore de Somme van lxviii L xv St. bij declaratie Ordonnantie ende q.tie, lxvii L xv St.
- Betaelt d'heer Matthijs Pompen heer van Slingeland ende Belliju van Suijthollt. de Somme van hondert veertich ponde iii St. te xl St. over reijscoste ende vacatien bij sijn Ed. gehadt en gelegen ter dachvaerd vande E Ed groot mog heeren Staten van hollant ende westvriesland bij bier declaratien Ord.tie ende q.tien, cxl L xix St.
- Betaelt d'hr Mr. Nicolaes Stoop Ontfanger deser Stede ter Saecke als voore de Somme van cxxxi l 1 St. vi Sch. bij drije declaratien Ordonnantien ende quitantien dus cxxxi L 1 St. vi Sch.
- Noch betaelt d'hr. Boudewijn Onderwater ter aecke als voore de Somme van xliii L iiii St. xl Sch. bij drije distincte declaratien Ordonnantien ende q.tien, xliii L iiii St.
- Betaelt de heer Pompeus Berck de Somme van twee hondert drije en twintich ponden en ix St. te xl St. over reijscosten ende vacatie bij sijn E gehadt ende gelegen ter daghvaart vande Ed Groot Mog: heeren Staten van holland ende Westvriesland bij twee distincte declaratien ord.tie ende q.tien, ii.c xxiii L ix St.
- d'hr. Roeland de Carpentier ter saecke als voore bij declaratie Ord.tie ende quitantie de Somma van, xxv L x St.
- d'hr. Ontfanger Damus van Slingeland ter saecke als voore bij declaratien Ord.tie en q.tie de Somme van xv L xvi St.
- Betaelt aende hr. Mr: Nicolaes Viveen pensionaris deser Stede de Somme van vijfthien hondert seven en twintich ponden 1 st. te xl r. over reijs ende teercosten mitsgrs. vacatien bij sijn E gehad ende gelegen ter dachvaert vande Ed: groot Mog. heeren Staten van hollandt ende Westvriesland bij negen distincte decl. Ordonnantie ende q.tie, xv.v xxvii l. 1 St.
vii S.a van reijscosten van mijn Ed. heeren

[8][folio 71vs] Anderen Uijtgeeff van reijscosten ende vacatien van Bodens deser Setde

- Jan Muijs Stadts Bode de Somme van lxiii L x St. te xl st. over vacatien ende reijscosten die hij ten dienste deser Stede heeft gehadt bij declar. Ord.tie ende quitantie, lxiii L x St.
- Hendrick Blommendael bij een Cedull Ord.tie ende quitantie de Somme van xlv L xiiii St.
- Hendrick Hoffman bij drije deculle Ordonnantie ende q.tien de somme van ii.c xxx L xiii St.
- Jacob van Batenburch bij drije cedulle Ordonnantie ende q.tien, iii.c L l L vi St.
- Adriaen Vermeulen bij een cedulle ordonnantie ende q.tie, lxxx l xvi St.
viii.e S.a van reijscosten van(de) Boden

[9][folio 72] Anderen Wtgeeff van defroijementen aen verscheijde persoonen ter eere vande Stadt.

- Betaelt Trijntjen Aldewijns over ses Stadts kannen wijn (ver)eert aenden hr. ruward van Putten bij declaratie Ord.tie ende q.tie de Somme van, xxiiii L.
- Betaelt Johanna Bisschop de Somme van tweehondert lxiiii L vi St. te xl st. soo over stadscannen bij de Stadt aen verscheijde vereert, alsmede voor soo veel tharen huijse is verteert bij declar. Ord.tie ende q.tie, ii.c lxiiii L vi St.
- Betaelt Trijntjen Aldewijn inden Arent de Somme van hondert vijff en dartich ponden iii St. te xl st. voor soo veel op de maeltijd van(de) heeren Achten tharen huijse is verteert bij delcaratie ord.tie ende q.tie, lxxxv L iii St.
- Item aende selve de Somme van lxxvii l xiii St. over gelijke maeltijd gehouden in julij 1670 bij declar. Ord.tie ende q.tie, lxxvii L xiii St.
- Noch aenselve de Somme lxxxi L xiiii St. over een gelijcke maeltijd gehouden in novemb. 1670 bij declaratie ordonnantie en q.tie, lxxxi l xiiii St.
- Betaelt Jan Muijs Stadts Bode de Somme van negen ende tnegentich ponden v St. te xl st. over verschot van een roode letter, als mede op 't Grootmael vande heere thesauriers inde jaere 1670 ten dienste deser Setde verstrect bij declar. Ord.tie ende quitantie xcix L v St.
- Betaelt Wilm van Bijlevelt als Collecteur van(de) Impost vande wijnen over axchijns van wijnen bij de Stadt in desen jaere in verscheijde reijse gehadt bij declar. Ord.tie ende quitantie de Somme van, lxxii l vi St.
- Betaelt Sr. Geerit Baen over leverantie van wjnen ten dienste deser Stede gelevert de Somme van hondert ses ende vijftich guldens iiii St. bij twee distincte reeckeninge Ordonnantien ende q.tie, xlvi l iiii St.
- d'hr. Cocxius ter saecke als voore de Somme van vier hondert drije ende tsestich ponden te xl st. bij twee distincte reeckeninghen Bed. ende quitantien dus, iiii.c lxiii L.
- Trijntjen Aldewijn over Tractement bij haer door ord.re van mijn E. heere gedaen, aen eenige derselver heeren met de Stadts Predicanten de somme van twee ende tseventich ponden xii st te xl st. bij declaratie Ordonnantie ende q.tie, lxxii L xii St.
- Betaelt Wierick Boeff voor 24 stoop hogmer wijn a 1 guld. de stoop bij mijn E heere vereert aen de heer van Asperen, bij recken. Ord.tie ende q.tie de Somma van xxiii L.
ix S.a van defroijementen

[10][folio 74] Anderen Uijtgeeff van Weddens die jaerlijcx betaelt werden aende Schutterije vande Cruijsbooch Cloveniers ende heele haecx

(debith quitan.t bij quitan. dese en(de) aengetogen parthijen) de Schutterije vande Cruijsboogh als mede van(de) twee volgende Schutterije sijn volgens resolutie van Mijn E heeren vanden gerechte Outrade ende Achte deser Stede elcx jaerlijcx toegeleijt twee hondert gul. omme alle jaere haer maeltijde daer mede te doen mitsgrs. op de verkiesinge vande deeckens als andere maeltijden volgens Acte van Mijn E heeren in date den ii Meij 1662 uijt crachte van welcke Acte
- betaelt aende hre Adriaen vander Mast deecken en Boeckhouder vande Cruijsbooch, ii.v L
- D hr. Johan vander Hulck als deecken ende Boeckhouder vande Cloveniers bij q.tie, ii.c L
- d'heer Cornelis van Slingeland als deecken ende Boeckhouder vande heele haecx bij q.tie, i.c. L
- de drije dienders vande Schutterije hebben elck jaerl. voor haeren axchijns viii L vervallen leste decemb. 1670, xxiiii L.

[11][folio 74vs] Anderen uijtgeeff van weddens die jaerlijcx betaeld werden aen diverse personen Officier deser Stede

- de acht reeckenmr. ende Gecommitteerde ten beleijde vande Stadts saken metten Secrts. ende Camerbew.r vande thesaurier vande reeckeninge te hooren ende te sluijten, xxvii L.
- desen Thesaurier is volgens resolutie van mijn E heeren toegeleijt voor desen jaeren, iii.c L
- denselve voor papier, pennen ende inct in sijn Comptoir (ver)behocht(?), xii L.
- d'hr. Borgemr. Johan Hallingh over een theelt weddens als Gecommitteerde ten beleijden vande Stadt saken vervallen, [-] Meert 1670, l L.
- d'hr. Borgemr. Jacob van Beveren heere van Swijndregt over twee theelten weddens als gecommitteerde ten beleijde vervallen 22 novemb. 1670, l L;
- d'hr. Diederick 't Heuft een jaer weddens als Gecommitteerde te beleijde vervallen den lesten decemb. 1670 vii q.tie, lxxv L.
- d'hr. Roeland de Carpentier een gelijcke jaer weddens vervallen als voore bij q.tie, lxxv L.
- (debit quinta.) d'hr. Boudewijn Onderwater een gel. haer weddens vervallen als voore, lxxv L.
- (debith quita. t'sedert opte reecken. d'ao. 1671 overgelevert) d'hr. mr. Samuel Everwijn een gel. aer weddens vervallen als vooren, lxxv L.
- d'hr. mr. Nicolaes Viveen een jaer weddens als raet ende Pensionaris deser Stede, sijn Ed bij mijn E heeren vanden Outraet toegevoegt volgens Acte daer van sijnde verschenen den lesten decemb. 1670 bij q.tie, xii.c L.
- (quita. van twee hrn. weesmrn.; mette doot van(de) Clercq is t'selve ampt gemortificeert t'sedert een q.tie van(de) hr. vazalle opte reecken. d'ao. 1671 overgelevert) Dirck van Haerlem Secrets. van weescamer deser Stede de Somme van derthien hondert acht ende tnegentich ponde als iii.c L over een jaer weddens voor vier heeren weesmrn. den Secrets. vi.c L sijnen Clerck Govert de Man iii.c L ende voorden Camerbewaerder Vervoorn cxxviii L t vervallen den lestend decemb. 1670 bij q.tie, xiii.c xcviii L.
- D'heer Abraham Stoop een jaer weddens als Secrets. vande Thesaurier vervallen leste decemb. 1670 bij q.tie, iii.c L.
- (mette door van(de) administrateur is t'selve ampt gemortificeert) d'hr. mr. Geerard Pauw een jaer weddens als administrateur vande Weescamer vervallen als voore bij q.tie, iiii.c L.
- Dom. Hendrickus Debbetius bedienaer der Goddel. woorts alhier een jaer weddens van sijnen drienst verschenen den lesten decemb. 1670 bij q.tie, viii.c ix L x St.
- Dom. Jacob Lidius een gelijck jaar weddens vervallen als voore bij q.tie, viii.c ix L x St.
- Dom. Casparus Staphorstius een gel. jaer weddens vevallen als voore bij q.tie, viii.c ix L x St.
- Dom. Johannes Vechemius een gel. jaer weddens vervallen als voore bij q.tie, viii.c ix L x St.
- Dom. Griphonius van Ravesteijn een gel. jaer weddens vervallen als voore bij q.tie, viii.c ix L x St.
- Dom. Jacobus Roelandus een gel. jaer weddens vervallen als voore bij q.tie, viii.c ix L x St.
- Dom. Henricus Francken een gel. jaer weddens vervallen als voore bij q.tie, viii.c ix L. x St.
- Dom. Debetius een jaer weddens wegens de vacante plaets van dom. Goodschalck vervallen als voore bij q.tie, viii.c ix L. x St.
- Dom. Andreas Colvius, bedienaer der Goddel. woorts inde franse kerck een gelijck jaer weddens bij q.tie, v.c l L.
- Dom. Johannes Lanoij, predicant inde voorsz. kerck een gel. jaer weddens bij q.tie, v.c l L.
- Dom. Robertus Pagetius een gelijck jaer weddens als bedienaer der Goddelijcke woorts inde Engelsse kerck vervallen 1 Octob. 1670 bij q.tie, cl L.
- den rentmr. van t Classis een jaer subsidie tselve bij mijn E heeren toegeleijt vervallen xiiii Octob. 1670 bij q.tie, c L.
- Johannes Buijrt, Clercq vande heeren Thesauriers vervallen den lesten decemb. 1670 de Somma 80:-:-
vande reeckeninge met het dubbelt vandien te schrijven 41:10:-
vanden Blaffert ende lijffrente boeckschrijven 4:10:-
vande tholreeckeninge die in dese Gecomprehendeert sijn 14:-:-
Voor papier etc. is mede tot reecken. van de reparatie 20:-:-
Comt tsamen = cx L.
- Gijsbregt de Jaeger stadts procureur een jaer weddens vervallen den lesten decemb. 1670 bij q.tie, xii L.
- Johan Cop een gelijck jaer weddens vervallen als voore bij q.tie, xii L.
- (betaelt bij aff... van(de) hr. Segwaert) d'hr. Meijnaerd van Seg(g)waerd een jaer weddens van t Innen der Stadts pachten erffchijns ende huijshuijr vervallen als voore, ii.c L.
- Govert de With Secrets vant water(ger)echt een jaer weddens vervallen voore bij q.tie, xxxvi L.
- denselve als Clercq van Superintendenten vervallen drije Coningenavond bij q.tie, xxv L.
- dr. Johan de Jong ordinaris Medicijn deser Stede een jaer weddens vervallen den lesten decemb. 1670 q.tie, ii.c L.
- (mette door van(de) respective extraordinaris medicijnen t'selve als mede de professor in de anatomie gemortificeert) denselve als extraordinair medecijn vervallen als voore bij q.tie, lxxii L;
- Dr. Petrus Coullier ende Johan Snel te samen in plaetse van doctor Wilm Langley een jaer weddens als Ordinaris medecijnaen deser Stede vervallen als voore bij q.tie, ii.c L.
- Dr. Johannes Becius een jaer weddens als proffessor inde anatomie vervalle als voore bij q.tie, ii.c L.
- den selve een jaer weddens als extraordinair medecijn vervallen 14 novemb. 1670 bij q.tie, lxxii L.
- Dr. Petrus Coullier een jaer weddens als extraordinair medecijn vervallen den lesten decemb. 1670 bij q.tie, lxxii l.
- Mr. Alexander de Hoog Stadts Chiru(r)chijn een jaer weddens vervallen als voore bij q.tie, ii.c L.
- Mr: Leendert Kilsdonck een gelijck jaer weddens als Chirurchijn mits de helft daer van genoten werdende bij de wedt van mr. Hendrick vander Thuijnen vervallen als voore bij q.tie, ii.c. L.
- Mr. Jacobus Souburch een gelijck jaer weddens als Operateur deser Stede vervallen lesten novemb. 1670 bij q.tie, c L.
- Mr. Jacob Ovijn(?), pestmr. deser Stede een jaer weddens vervallen 9 novemb. 1670 bij q.tie, iii.c L.
- Hendrick Jansse ende Dirck Reijniersse sellebroers in 't Geesthuijs deeser Stede ijder een jaar weddens vervallen lesten decemb. 1670 bij q.tie, cxliiii L.
- Desen thesaurier heeft betaelt tot onderhout vande Latijnsche Schole binnen deser Stede eerst aen Cornelis Schalkius rector een jaer weddens vervallen den lesten decemb. 1670 bij q.tie, viii.c L.
- denselve tot betalinge vande Armen onder studenten te distribueren inde Schole vervallen den 1 Septemb. 1670 bij q.tie, c L.
- Lambertus Silvius een jaer weddens als Conrector vervallen den lesten decemb. 1670 bij q.tie, v.c l L.
- denselven voor soo veel hem jaerlijcx is toegevoegt voor sijn tractement vervallen als voore, l L.
- Abraham Valentijn derde latijnsche mr. een jaer weddens vervallen als voore bij q.tie, v.c l L;
- Guiljam IJpenborn vierde mr. vervallen als voore bij quitantie, iii.c l L.
- Johan Cour vijffde mr. een jaer weddens vervallen als voore bij q.tie, iiii.c lxii L.
- De Augmentatie van Pieter Godewijcxe van l L. is verstaen bij Mijn E heere dat bij Abraham Valentijn ende Servaes Jardaeux ijder voorde helft sal genoten werden drie vii twee q.tien 't jaer vervallen 29 novemb. 1670, l L.
- Johan vander (vander) Straten Schoolmr. int voorsz. school een jaer weddens vervallen den 28 April 1670 bij q.tie, iii.c L.
- Wilm Prisse gewesene voorleser inden Augustijne kerck voor soo veel hem jaerlijcx is toegevoegt van mijn E heeren vervallen den lesten decemb. 1670 bij q.tie, lxxv L.
- Servaes Jordaensse voorleser inden Augustijne kercke een jaer weddens vervallen den lesten decemb. 1670 bij q.tie, Clxxv L.
- d'wed.e van de hr. thesaurier van Somere Concherge vant Stadthuijs vervalle als voore bij q.tie, cl L.
- (mette doot van(de) hr. Joan van Haerlem gemortificeert) d'hr. Johan van Haerlem als Craanmr. een jaer weddens vervallen als voore bij q.tie, l L.;
- de ses Stadts Bodens deser Stede een jaer weddens vervallen als voore bij q.tie, ix.c xcvi L.
- Ende voorde gans opden Flore maendach, viii L.
- (niet verder te betalen als gedurende t'leven van Jan van Houten) Hendrick Hoffman bij stadts bode soo lange Jan van Houten leeft een jaer weddens vervallen den 15 Maart 1670 bij q.tie, xlxvi L.
- Adriaen Vervoorn Camerbew. vande Camere van Thesaurier vervallen lesten decemb. 1670 bij q.tie, cii L.
- Francois Mol dienaer vande goede luijden vanden Achten een haer weddens ende hoogtijt gelt vervallen iii julij 1670 bij q.tie, xxii L xii St. vi Sch.
- Lucas Herels Cipier over een jaer winterbrant bij q.tie, xviii L.
- Aenden selven tot begrootinge van sijn traactement bij qtie, xlii L.
- Aert Sandersse Keijser Brantemmerma(ke)r over 't jaergelt van 525 brantemmers tot ii St. 't Stuck vervallen lestend ecemb. 1670 bij q.tie, lii L x St.
- Jenneken Wilms Meijborg vroedmoer over een jaer weddens vervallen als voore bij q.tie, ii.c xxv L.
- Leentjen Jans vroedmoer over een jaer weddens vervallen als voore bij q.tie, lxxii L.
- Lijntgen Dircx vroedmoer over een jaer weddens vervallen als voore vii q.tie, lxxii L.
- Berbera Paradijs vroedvrouwe buijten de Stadt een jaer weddens vervallen als voore bij q.tie, lxxx L.
- Jeremias Decker als Contrarolleur vande Visch een jaer weddens vervallen als voore bij q.tie, C L.
- Adriaen Broeders orginist deser Stede een jaer weddens vervallen als voore bij q.tie, iii. c L.
- Cornelia Bacx vroedvrouwe op Swijndrecht een jaer weddens vervallen als voore bij q.tie, l L.
- (sij niet verder betaelt als geduren(de) t'leven van dese persoon) de wed.w van Arent vander Putten gewesene siekebesoeker een jaer subsidie vervallen 1 Meert 1670 bij q.tie, lxxv L.
- Govert van Wessem sieckebesoeker een jaer weddens vervallen den lesten decemb. 1670 bij q.tie, iii.c xxii L.
- den selve als voorleser inde Nieuwkerck vervallen 14 decemb. 1670 bij q.tie, lxxx L.
- Jan Jansse de Vries siekenbesoeker een jaer weddens vervallen den lesten decemb. 1670 bij q.tie, iiii.c lxxii L.
- Johannes Provoost in plaets van Francois Manest een jaer weddens als siecketrooster van(de) welsche gemeente vervallen als voore bij quitantie de Somme van xxxviii L.
- Arien Maertensse sieckebesoeker een jaer weddens vervallen 1 Octob. 1670 bij q.tie, iii.c xxii L.
- d'hr. Johan van Haerlem als Boeckhouder van rijnse wijncoopers een jaer huijr vande Wijncoopers Cappelle vervallen den 1 Meert 1670 bij q.tie, xxv L.
- Wilm van Bijlevelt een jaer weddens als Clercq van(de) Superintendenten vande Coopmans Bode vervallen den vi Septemb. 1670 bij q.tie, xxxvi L.
- Johannes van Ulst voorleser inde Grootekerck een jaer weddens vervallen den lesten decemb. 1669 bij q.tie, lxxx L.
- den selve vande kinderen de vragen aff te hooren vervallen als voore bij q.tie, xxv L.
- de Commissarisse vant Broot haeren dienaers Secrets een jaer weddens vervallen drije Coninge 1670 bij q.tie, cxxxvii L x St.
- Damas van Slingelandt als rentmr. vant Weeshuijs over een jaer huijr vant Packhuijs vant Weeshuijs geapproprieert tot een Engelsche kerck vervallen den 1 Meij 1670 bij q.tie, xxxvi L.
- Betaelt Cornelis van Slingelandt als deecke ende Boeckhouder vande heele haecx doele over tgene de voorsz. schutterije jaerl. is toegevoegt, soo lange deselve doele gebruijct sall we(r)den bijde Engelse Court vervallen 1 meij 1670 bij q.tie, xc L.
- Johannes Tromp een jaer weddens voort luije vande SaalClock vervallen den lesten decemb. 1670 bij q.tie, xxxx L.

[12][folio 81vs] Andere Weddens die buijten de Stadt betaelt werden

- (sij verdacht met t'affsterven van(de) advocaten niet meer als drije te stellen) Mr. Rochus vanden Honaert een jaer weddens als Advocaet deser Stede vervallen den lesten meert 1670 bij q.tie, xii L.;
- Mr: Adriaen van Nispen een gelijck jaer weddens vervallen 17 novemb. 1670 bij q.tie, xii L;
- Mr: Cornelis Boije een gel. jaer weddens vervallen leste Meert 1670- bij q.tie, xii L.
- Mr: Rochus van Moleschot een gel. jaer weddens vervallen 6 decemb. 1670 bij q.tie, xii L.
- de Bode vant hoff van Hollt voor haeren nieuwe jaer, 1:8:-
een deurwaarder van(de) recken., 0:18:0
een Cipier vande Middelpoort 1:8:0
de twee eerste deurwaarders van(de) Camer vande Reecken., 1:8:0 = v L ii St.
- Adriaen van Blenckvlied schoolmr. in Swijndregt vervalt lesten decemb. 1670 bij q.tie, lxxii L.
- Hugo Cnoop schoolmr. inde lind ende heer oudelants Ambacht een jaer weddens vervalt 1 April 1670 bij q.tie, xxv L.
- Abraham Verstege schoolmr. in Hendrick IJden Ambacht een jaer weddens verschenen den lesten decemb. 1670 bij q,.tie, xxv L.
- Claes Matthijsse schoolmr. in Papendregt een jaer weddens vervallen 1 octob. 1670 bij q.tie, xxxvi L.
- den schoolmr: van Dubbeldam een jaar weddens vervallen den lestend ecemb. 1670 bij q.tie, lxxii L.
- den schoolmr. Wilm Kieboom in Meerdervoort een jaer weddens vervallen als voore, xxv L.
- (sij mette doot ofte avancement gemortificeert) Dom. Jacobus Roelandus bedienaer de Goddel. woort alhier alhier lxxx L ten behoeve van Thomas Delegur Roelandue student tot Cooppinge van Boeken en Cleederen bij q.tie, lxxx L.
- Dom. Samuel Lidius bedienaer de Goddelijcke Woort tot Dubbeldam een aer subsidie hem bij mij E heeren jaerl. toegeleijt over t waerneme en besoeke der ledematen, ende t vertroosten van(de) crancken wonende onder de Baronije Merwede vervallen den lesten decemb. 1670 bij q.tie, l L.
- Catharina Verbies voor een jaer onderhout vant huijs inden haeg de Stadt Competerende verschenen 1 Meij 1670 bij q.tie, xx L.
x S.a van weddens

[13][folio 83] Anderen Wtgeeff van Ordonnantien van Mijn E heeren vanden gerechte mitsgrs. Borgemr. ende Gecommitteerde ten beleijde vande Stadts saecke ende Alderhande saecke

- (bij declaratie ordonnantien en(de) quitantien dese en(de) aengetogen parthijen) Betaelt Francois Mol Stadtsbode de Somme van negen en twintioch ponden vii St. te xl st. over vacatie ...(?) van Biljetten ende verschot en(de) ten dienste deser Stede gehadt ende geleden bij declar. Ord.tie ende q.tie, xxxix l vii St.
- Item aen de hellebaerdiers vande hr. Borgermr. de Som. van xxx L tot een foij van haere diensten in dese jaere volgens versoeck Ordonnantie en q.tie, xxx L.
- Noch betaelt aen d'hr. Johan de Jongh de Somme van sevendartich ponden te xl st. over mantellaken hem naer ordre Competerende, als sijn E is geweest ingecore acht deser Stede bij ord.tie ende q.tie, xxxvi L.
- d'hr mr. Corn. Baen over salaris bij hem verdient inde saeck Contra do. Godschalck wegens dese Stadt bij declar. Ord.tie ende q.tie de Somma van, xiii L iiii St.
- Item aen mr. Hendrick Roosboom Advocaet over salaris bij hem verdient inde saecke Contra Jan Cornelisse Schipper van Werckhoven bij declar. ordonnatie en q.tie, xvi L x St.
- betaelt aen Raphel Trever dienaer vande Engelse court de Somme van hondert vijftich ponden te xl st. over een jaer huijshuijr vervallen den 1 Meij 1670 bij versoeck Ordonnantie ende q.tie cl L.
- Betaelt Jacobus Schappeleijne dienaer vande Engelse court de Somme van lxx L over een jaer huijshuijr hem toegeleijt vervallen 1 Novemb. 1670 bij versoek Ordonnantie en ii q.tien, cxx L.
- Betaelt d'hr. Wilm de With de Somme van drije hondert ses ende vijftich ponden xv St. over een jaer huijr van sijn huijs bewoont bij den Secrts. van(de) Engelsche court vervallen 1 Meij 1671 bij Oerd.tie ende q.tie, iii.c lvi L x St.
- Betaelt aen vrouwe Catharijna van Beveren wed.w wijlen d'hr. Out Borgemr. Johan van Meeuwe de Somme van ii.c lix L iii St. te xl st. over een jaer huijshuijr mette halve verpondinge van haer Edts huijs bij mijn E heeren gehuijrt ten dienste vande Schotse Court vervallen Prima novemb. 1670 bij Ord.tie ende q.tie, ii.c lix L iii st.
- Betaelt d'hr Roeloff Bremkes de Somme van acht hondert ponde te xl st. 't pond over een jaer huijshuijr van sijnhuijs bewoont werdende bij den heere Conservator vande Schotse court alhier residerende vervallen 1 novemb. 1670 bij twee ord.tien en q.tien, viii.c L.
- Betaelt H: Westerhoudt over pordt van Bricven bij hem in dit jaer ten dienste deser Stede bestelt als postmr. bij declaratie ord.tie ende q.tie de Somme, xiiii l xvii St.
- Betaelt Anna Bloke de Somme van vijff ende tseventich ponden te xl st. voort onderhouden van turff ende kaerssen vade nieuwe gemaecte Secretarije ende wachthuijs op 't Stadthuijs, bij requeste aen mijn E heeren Borgemr. ende regeerders, ende appoinctemente mitsgrs. o:dtie als quitantie dus, lxxv L.
- Item Frans Mol over vacatien en assistentie itn opschrijven, tot het maken van een repertorium van alle de huijse binnen de voorsz. Stede bij declar. Ord.tie ende q.tien de Somma van, xxxi L.
- Noch betaelt aen Pieter Noorwith, soo over treckgelt gelage arbeijtsloon ontrent 't huijs inden Haeg de Stadt Competerrende bij declar. Ord.tie ende q.tie onder de hand van i: Batenburch de Somme van, lxxii L.
- Betaelt Catharina Verbies bewoonster vant voorsz. huijs inden Haeg de Somme van tweehondert tnegentich ponden te xl over verteringe ende verschot in 't voorsz. huijs ten dienste deser Stede gehad bij declaratie Ordonnantie ende Quitantie, ii.c xc L.
- de gesamentlijcke hellebaerdiers van heeren Schout ende Borgemr. de Somme van ii.c lxiii L v St. over haer twee jarigh mantellaken haer bij mij E heeren toegevoegt volgens versoecke twee Ord.tien ende q.tien, ii.c lxiii L v St.
- Vincent Carmacx over bijbels bij hem gelevert ende, Groote Augustijne ende Nieuwkerck bij declaatie Ordonnantie ende q.tie, de Somma van xliii L.
- Betaelt aen dom. Anthoni Oostrum de Somme van twee hondert vijftich ponden te xl st. over soo veel sijn E bij mijn Ed. heere is toegevoegt over 't transporteren van sijne meubilen etc. uijtten Briel alhier bij ord.tie ende quitantie, ii.c l L.
- Betaelt Frans Mol over vacatien, verschot affigeren van biljetten etc bij declaratie ordonnantie ende q.tie de Somme van, xxix L xii St.
- Betaelt aen Hendrick ende Johan van Esch ordinaire druckers deser Stede de Somme van tnegentich guld. iiii St. over 't drucken van diverse placcaten ordonnantien als anders ten dienste deser Stede bij decar: Ord: en q.tie, xc L iiii St.
- Betaelt d'hr. mr. Nicolaeus Viveen pensionaris deser Stede voor soo veel hij uijt ordre van mij E heere voor velle(?) Chere(?) heeft verschote aende dienstboden van Juffr. Verbies voor 1/2 jaer verschenen novemb. 1670 ij ord.t ende q.tie, xxv L.
- Betaelt Jan Muijs Stadts Bode over vacatien ende reijscosten bij hem gedaen ten dienste deser stede de Somme van lxxxiiii L xvii St., sedert 27 Aug: totten 5 novemb. 1670 bij declar. Ord.tie ende q.tie, lxxxiiii L xvii St.
- Francois van der Graeff over wijnen ten dienste deser Stede gelevert bij reeckeninge Ordonnantie ende quitantie de Somme van, xii L xi St.
- Betaelt Vincent Caijmacx over leverantie van papier, pennen inct etc. ten dienste deser Stede inden jaere 1670 de Somme van cv L te xl str. bij declar. Ord.tie q.tie dus, cv L.
- Betaelt aende hr. Mr. Nicolaes Stoop de Som(me) van drije hondert vijftich pond te xl st. over een jaer huijr van sjn E huijs bewoont werdende bij den predicant vande Engelsche Court vervallen Prima Meij 1671 bij Ordonnantie ende q.tie, iii.c l L.
- Betaelt Cornelis Spier als den pacht van den turff hebbende de Somme van duijsent vier en tseventich ponden v st. te xl 't pond over impost vanden turff bij de respective Godshuijsen deser Stede ende die van(de) Engelsche Court mitsgrs. bij de Stadt opgedaen inden jaere 1670 bij twee declaeratie Ord.tien en q.tien, x.c lxxiiii L v St.
- Betaelt dom. Henricus Francken xxv L xvi St. over oncosten gedaen de Classicale maeltijden gehouden den 15: 16: 17 April 1760 bij q.tie, ixcv L xvi St.
- denselve tersaecken als voore vande maeltijde gehoude den i en ii julij bij q.ie, xxix L xii St.
- Jacobus Lidius ter saecke als voore bij quitantie de Somme van xxiii L. - den selven ter saecke als vooren, over de twee Classissen gehouden in Septemb. ende novemb. 1670 bij q.tie, l L ix St.
xi S.a van ordonnantien van mijn E heeren, iiii.m vii.c l L vii St.

[14][folio 86vs] Anderen Wtgeeff van Caerssen ende turff soo op 't stadthuijs als wachthuijs deser Stede gelevert

- Betaelt Catharijna van Wijngerde de Somme van twee hondert vier en tachtich, ponden xiii St. vi St. te xl st. over xi.c xcviii lb v kaerssen tegens 4 st. 12 pen. 't pond ten behoeve vande wachten, opde Sluijsen ende Bierdragers etc. vanden 1 Meij 1670 totte leste april 1671 bij declaratie Ordonnantie en q.tie, ii.c lxxxiiii L xiii St. vi St.
- Anna Bloke wed.w vande de Thesaurier van Somere Concherge vant Stadthuijs de Somme van negen hondert ponden te xl St. over elverantie van turff Caerssen ende andere behoefte op 't Stadthuijs ende elders gelevert den tijt van ses maen. volgens contract a 150 L smaens verschenen leste Octob. 1670 bij q.tie, ix.c L.
- Aen: H: vander Merck als gesuccedeert inde voorsz. Wed.w jaer plaets ter saecke als voore twee turff en anders gelt verschenen ult.o decemb. 1670 bij q.tie ter somme van, iii.c L.
- Sara Jans een jaer weddens vande keersen opde wachthuijsen te dragen vervallen den lesten decemb. 1670 bij q.tie, xlviii L.
xii S.a van turff en(de) Caerssen opt Stadthuijse

[15][folio 87] Anderen Wijtgeeff van loon van Turff bij desen thesaurier ten behoeve vande Stadt gecocht om op de wachten inde poorten als anders gebruijct te werden

- Betaelt Arie Meeuwsz van Bleijswijck over turff 289 ton
Jan Meertensz 451
Franck Jansz 296
Arije Leendertsz 426
Claes Aelbertsz 460
Pieter Corsz 514
= 2446 ton
Comt samen 2446 tonnen a 6 5/8 st. de ton bij des biljette geverificeert bij, viii:c x L iiii St. ix St.
draagloon a 1 St. pr. ton, cxxii L vi St.
Wilm Leendertsz. 184 ton
Geem Pietersz. 226
Wilm Claesz 396
Geerit Pietersz. 128
Arie Fransz. 427
Claes Dircxe 408 = 1769 ton
Comt samen 1769 tonnen a 6 St. de ton bij ses biljette geverificeert als vooren, v.c xxx L xiiii St.
draagloon een stuijv. pr. ton, lxxxviii L ix St.
Hendrick Cornelisz. 471 ton
Pieter Ariensz. 569
Thijs Claesz. 478 = 1618 tonn.
Comt tsamen 1518 tonnen a 6 1/8 st. bij drije biljetten geverificeert als voore 464:17:9, iiii.c lxiiii l viii St.
draagloon 1 st. pr. ton, lxxv L xviii St
Huijbert Jansz, 403 ton
Cornelis Leendertsz. 372 = 775 ton.
Comt samen 775 tonnen a 7 st. bij twee biljetten geverificeert als voore ii.c lxxi L, v St.
draagloon 1 st. per ton, xxxviii L xv St.
Pieter Goedraet(?) 411 tonnen a 6 st. 12 pen. bij verificatie als voore, cxxxviii l xiiii St. iii Sch.
draagloon 1 st. pr. ton, xx L xi St.
Arie Cornelisz. 378 tonn. a 6 1/2 st. de ton bij verificatie als voore, cxxii l xvii St.
draagloon 1 st. pr. ton, xviii l xviii St.
Laurens Meertensz 270 tonnen a 6 1/4 St. de ton bij verificatie als vooren, lxxxiiii l vii St. vi St.
draagloon 1 st. pr. ton, xiii l x St.
Pieter Pietersz. comt over t opschrijven vanden turf op gedaen inde nonne kerck bij q.tie de Somme van viii L.
Cornelia van Someren ende Abraham vander Benden Ceurmr. vanden turff voor opsicht bij haer gehadt int incooppen van selvembij q.tie, xx L.
Lambertus Silvius Conrector inde laijnsche school voor soo veel hem jaerlijcx is toegelegt voor turff bij q.tie, xxx L
Jacob Ovijn pestmr. voorden Brandt hem i desen jaere toegevoegt, xxx L.
De provoosten deser Stede voor haeren turff bij q.tie, xxx L.
Den Scherprechter voor turff bij q.tie, xv L.
xiii S.a van turff ofte wachten

[16][folio 87vs] Anderen Wtgeeff van Turff op de wachten te dragen

- Betaelt Jan Ockersz, Barent Hendrixe, Joost Jansz ende Elias Abrahamsz voor dat sij ijde maent van Jan. 1670 gedragen hebben alle den turff samen totte dach, ende nactwachte deser Stede alsmede voorde heer Collonellen Bierdragers. Cruijers Slijckwerckers etc tsamen 710 tonnen bij maentcedul q.tie, xxxv L x St.
- deselve sackedragers 641 saeken bij haer inde maent feb. 1670 gedragen ten behoeve als voore bij maent cedul ende q.tie, xxxii l i St.
- deselve voor 654 sacken bij haer inde maent meert ten behoeve als voore gedragen bij maentcedult ende q.tie, xxxii L xiiii St.
- deselve noch voor vier hondert lxxxiii Sacken bij haer gedragen inde maent van April bij maentcedul en Q.tie, xxiiii l iiii St.
- Deselve voor 686 sacken bij haer gedragen inde maende Octob ende novemb. bij maendcedul ende q.tie, xxxiiii L vi St.
- Deselve voor 540 sacken bij haer gedragen inde Maent decemb. te behoeve als voore bij maentcedul e(de) q.tie, xxvii L.
- Aende selve een foij dat zij intsacken vanden turff menageerl. soude sijn om die niet te verquiste, iii L iiii St.
- Pieter Pietersse een jaer weddens vanden turff opde wachten uijtte leveren vervallen lesten decvemb. 1670 bij .q tie, xlciii L.
- Johannes Tromp ende Adriaen Smack om dat sij den Turff kaersen op 't stadthuijs der achts waernemen vervallen als vooren bij q.tie, xci L.
- Catharijna Bijll voor dat sij den turff op 't Stadthuijs affslaet ende inde kisten doet voor 30 weken a 24 st. ter weeck vervallen Meij 1671 bij q.tie, xxxvi L.
xiiii Sa. van turff opte wachten te dragen

[17][folio 89vs] Anderen Wtgeeff van Bodenbroot van affgestorve lijfrenten daer van men geeft een halve stuijver vande Gulden die jaerl. genoten hebben.

- Wegens het Bodenbroot vant overlijde van Maria ende Elisabeth Kegelings tsamen thaere lijve hadt l L sjaers dus hier, ii l. x St.
xv Sa.

[18][folio 90] Anderen uitgeeff van weddens vande Scherprechter deser Stede

- Mr. Wilm Christiaensz van Anholt een jaer weddens als Scherprechter eser Stede bij q.tie 200:-:-
Voor sijn Cleedinge wintervlees huijshuijs etc bij q.tie 74:-:-
Tot augmentatie va sijne Gagie voors: vi Octob. 1670 bij q.ie, 100:-:-
Ende voor soo veel hem extra is toegevoegt 60:-:-
Somma totalis vanden uijtgeeff deser reckeninge bedraecht de Somma van 45.858 ponden 9 schelling 11 denier te xl grooten

Laatst gewijzigd: september/oktober/november 2017.