Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: rekening ontvangsten/uitgaven van het Groot Comptoir 1652-1655-1656-1658-1670-1690-1702-1710-1720


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 2658 (1652), 2659 (1655), 2660 (1656), 2661 (1658), 2671 (1670), 2691 (1690), 2702 (1702), 2709 (1710), 2719 (1720)

* * * scans verkrijgbaar * * *

1656 ontvangsten Groot Comptoir

Dordrecht
Reeckeninge Cornelis Vaens
Thesaurier der Stadt Dordrecht vanden Jaere xvi.c ses ende Vijftich
1655
Omme de Stadt

Overgelevert bij de heer Thesaurier Cornelis Vaens, in handen van(de)
heeren Gecommitteerden ten beleijden deser Stede saecken,
neffens welcke noch Gecommitteert sijn van mijn E. heeren
van(de) Gerechten, outraden, Achten, en(de) deeckens van(de)
gemeene neeringen deser Stede, d'heeren Johan Hallingh
en(de) Christiaen Coopman, vuijten gerechten, Jacob Stoop en(de) Joan
van Haerlem vuijten Outraedt, mr. Adriaen van(der) Mast en(de) Joan
Hulsthout vuijten Achten, Geerit van Duijnen en(de) Gouert van(der)
Velde vuijte gemeente, opten xvi Januarij 1658.

Reeckeninge Cornelis VAENS Thesaurier
der Stadt Dordrecht, vanden Jaere xvi.c ses ende Vijftich
dewelcke inneginck den eersten Januarij xvi.c ses en(de) Vijftich
en(de) vuijtgaende den lesten December daeraenvolgende omme
welcke reeckeninge te hooren ende te sluijten sijn op Sondach den [-]
Januarij xci.v Lvii bij mijn E: heeren van(de) Gerechten, Outraden,
Achten en(de) deeckens vande Gemeene neringen derseluer Stede
gecommitteert, de Commissarissen, die int hooft van desen
gestelt sijn, ten eijnde deselve reeckeninge bij henluijden
geslooten, gepresenteert sal werden aen mijn E: heeren
ende deeckens voornt. op den eersten Sondach nae den xxv Januarij
xvi.c acht ende vijftich naer ouder gewoonte, end) dit van alle
tgene der voorn. Thesaurier van Stadts wegen is geordonneert
t'ontfangen, ende daer tegens wederom uijtgegeven heeft,
gemaeckt in ponden van veertich grooten, Schellinge,
ende penningen naer advenant.


[1][folio 2] Ontfangh Ende eerst van ordinaris wijn ende Bier Exchijns, gestelt bij de regeerders deser Stede opte wijnen ende bieren die binnen deser Stede ende vrijheijt vandien gedroncken werden, blijckende bijde Contrerolle bij Schepenen deser Stede daer van gehouden, berustende ter Camere vande Thesaurier.

- (volcht wel voorgaende reeckenn.) Eerst den bier Exchijns deser Stede die gepacht voor een geheel Jaer bij Cornelis WENS ingegaen p.a augustij xvi.c vijff ende vijftich om xiii.m ii.c xxx L daer van in voorgaende reeckeninge d'i.e ses maenden sijn verantwoort, compt hier voorde leste ses maenden vervallen den lesten Julij 1656, vi.m vi.c xv L.
- (blijckt bijde contrerolle hierop gesien) denvoorsz. Exchijns is van nieus gepacht bijden voorsz. Cornelis WENS voor een geheel jaer, Ingegaen p(rim)a augustij xvi.c ses ende vijftich wederom om xiii.m ii.c xxx L daer van compt hier ouer ses maenden, vervallen totten lesten Januarij xvi.c suen en vijftich de Somme van vi.m vi.c xv L.
- (t'rantsoen) Vande rantsoene tot een braspenninck opten schilt, de blanck ten proffijte vanden armen ende de kerck Ende den vorderen haluen stuijuer ten proffijte vande Stadt tot vervallinge vande oncosten in dese te dien, compt hier ouer den haluen stuij. tot stads proffijten, iii.c xcv L.
- (volcht wel voorgaende reeckeninge) Vande tappers ende poorters Exchijns vande wijnen, soo binnen deser Stede als opte
dorpen daer de Stadt den bier Exchijns verpacht die voorden tijt van een geheel jaer, ingegaen
p.a October xvi.c vijff ende vijftich ende eijndende den lesten September 1656 is
verpacht aen Willem den RUIJTER, om ii.m vi xxv L daer van in voorgaende
reeckeninge fol: ii verso drie maenden sijn verantwoort compt hier ouer negen
maenden vervallen totten lesten September 1656 de Somme van xix.c lxviii l xv St.
- (blijct bijden contrerolle hierop gesien) den voorsz. Exchijns, midtsgaders de maeckelaerdije vande wijnen en cranen, sijn alle t'samen van nieus gepacht bij Willem Hendricksz. RUIJTER voor den geheel jaer ingegaen p.a October xvi.c ses en vijftich ende eijndende de lesten Septemb. 1657 t'samen om vii.m ix.c xliii L x St. compt huer ouer drije maenden vervallen totten lesten decemb. 1656 de Somme van xix.v lxxxv L xvii St. vi Sch
- (t'rantsoen) t'rantsoen tot vi.e opten Schilt, Clxxxvi L xv St. vi Sch.
p.a S.a van bier en(de) wijn Exchijns

[2][folio 3] Anderen Ontfang van diversche deser Stede maeckelaerdijen, verpacht inder maniere hier naervolgende, voorde Jaere xvi.c ses ende vijftigh, blijckende bijde contrerolle als fol: ii

- (volcht wel voorgaende reeckeninge) t'Recht vande Cranen deser Stede, ende van Schrootampten ter Saecke vant op ende affwercken vande selue [selve] cranen, volgens de provisionele ord. bij mijn E: heeren daer op gemaeckt is gepacht bij Willem DEN RUIJTER voor een Jaer ingegaen p.a October xvi.v vijff ende vijftigh, ende eijndende den lesten Septemb. 1656 om ii.m vi.c xix L x St. daer van in voorgaende rekeninge fol: iii drie maenden sijn verantwoort compt hier ouer negen maenden vervallen totten lesten September 1656, ii.m xxxix L xii St. vi Sch.
- (blijct bij de contrerolle hierop gesien) t'recht van(de) Cranen voorden jare ingegaen p.a October 1656 verpacht en(de) metten exchijns en(de) maeckelardie van(de) wijnen daervan wert hiervooren folio ii verso in ontfangh verantwoort dus hier, memorie;
- (blijct bij de contrerolle hierop gesien)(t'i.e iii.e jaer) t'Pontgelt vande MOLENSTEENE is gepacht bij Willem Hendricksz. RUIJTER voorden tijt van drije jaeren Ingegaen p.a Januarij xvi.c lvi ende uijtgaende den lesten December 1658 compt alhier ouer t'eerste derde Jaer, vervallen totten lesten december xvi.vc ses ende vijftich de Somme van viii.c xlv L v St.
t'rantsoen tot vi.e opten Schilt, xx L ii St. vi Sch.
- (t'ii.e iii.e jaer) Tpontgelt vande Schalien is gepacht bij Willem WENS voor drije Jaeren ingegaen p.a Januarij xvi.c vijff ende vijftich compt hier ouert ii.e ii.e Jaer vervallen den lesten december 1656, v.c xxv L.
t'rantsoen tot vi.e opten Schilt, xii L x St.
- (blijckt bij de contrerolle hierop gesien) de maeckelaerdije van WEET, ingegaen p.a Januarij xvi.c ses en vijftich ende eijndende den lesten december daeraenvolgende is gepacht bij Jan van BEAUMONT om 1 St.
- (blijckt bij de contrerolle hierop gesien) de maeckelaerdije van(de) OLIJ en ZEEP in en uijtgaende als vooren is gepacht bij Claes vanden EIJNDEN om Clvii L. x St.
- t'rantsoen tot vi.e opten Schilt, ii L xv St.
- (blijckt bij de contrerolle hierop gesien) Adriaen de HAEN ouer een Jaer pachts vande laeckenen en(de) wanthalle in voorsz. uijtgaende alsvooren om xxix L viii St.
- t'rantsoen tot vi.e opten Schilt, xiiii St.
- (blijckt bij de contrerolle hierop gesien) Samuel BEIJER heeft voorden tijt van een jaer in continuatie den pacht vande slachroede ingegaen p.a januarij 1655 Ende eijndende den lesten december 1656 t'sjaers om ii.m ii.c v L, compt ouersulcx alhier d'voorsz. ii.m ii.c v L.
- t'rantsoen tot vi.e opten Schilt, lii L. x St.
- (blijct bij de contrerolle hierop gesien) Willem den RUIJTER ouer een Jaer pachts vant groff ende fijn sout ingegaen p.a Januarij xvi.c ses ende vijftich ende geeijnt den lesten december daeraenvolgende om de Somme van ii.c lxii l x St.
- t'rantsoen tot vi.e opten Schilt, vi L. v St. (iii Sch.)
- (t'i.e vi.e jaer volgens t'resolutie bouck folio 128verso; sij verdacht soo eenige nieuwe panne werden gestelt dat door ijder panne jaerlicx meerder sullen betaelen twintich gulden) de gemeene Eijgenaers vande keeten in Swindrecht een jaer pachts vant groff en(de) fijn sout aldaer sijnde t'i.e vi.e jaer vervallen lesten decemb.r 1656, vii.c lx L.
- (volcht wel voorgaende reeckenin.) de maeckelaerdije vande rijnsche ende westersche wijnen gepacht bij Willem DEN RUIJTER voor een jaer Ingegaen p.a October xvi.c vijff ende vijftich om ii.m vi.c xxv L. x St. daer van compt hier ouer de leste negen maenden, vervallen totte lesten Septemb.r 1656 de Somme van xix.c lxvi L. xii St. vi Sch., Segge 1976:12:6
- (blijct bij de contrerolle hierop gesien)(vide hiervooren folio iiverso) de voorsz. maeckelaerdije vande rijnsche ende westersche wijnen, sijn t'samen neffens de tappers en poorters Exchijns vande wijnen soo binnen deser Stede, als opte dorpen daer de Stadt den bierExchijns verpacht midtsgrs. de pacht van(de) Cranen alle t samen onder den anderen gecombineert voordesen Jaere 1656, daer vande eerste drije maenden vervallen den lesten decemb. 1656 hier vooren fol: ii verso van(de) pachtpen. sijn verantwoort dus alhier voor, memorie;
- (blijct bij de contrerolle hierop gesien) de Exchijns vanden turff en branthout gepacht bij Jacob ROGIER voor een geheel jaer, Ingegaen p.a Januarij xvi.c ses ende vijftich ende geijnt den lesten December daeraenvolgende voorde somme van xi.m v.c l L.
- (rantsoen) t'rantsoen tot vi.e opten Schilt, ii.c lxxv L.
- (volcht wel voorgaende reeckenin.) Willem den RUIJTER ouer negen maenden pachts vanden asijn, geeijnt den Lesten September 1656, lxxxvi L. xii St. vi Sch.
- (blijct bij de contrerolle hierop gesien) den voorsz. Exchijns vanden asijn is gepacht bij Johannes HARING voor een Jaer ingegaen p.a October xvi.c ses en vijftich om cv L daervan compt hier ouer drie maenden vervallen totten lesten December 1656, xxvi L v St.
- (rantsoen) t'rantsoen tot vi.e opten Schilt, ii l. x St.
- (volcht wel voorgaende reeckenin.) Willem den RUIJTER ouer negen maenden pachts vanden brandewijn vervallen den lesten September 1656, Cxxvi L.
- (blijct bij de contrerolle hierop gesien) den selven Exchijns vanden brandewijn is gepacht voor een geheel Jaer bij Johannes HARING om ii.c lxii L x St. ingegaen p.a October 1656 compt ouer drie maenden totten lesten december 1656, lxv L xii St. viii Sch.
- (rantsoen) t'rantsoen tot vi.e opten Schilt, vi L. v St.
(ii S.a van Stadts maeckelardijen en(de) Exchijnsen)

[4][folio 5vs] Anderen Ontfangh van Exchijnsen te landewaert binnen de halue mijle deser Stede

- (volcht wel voorgaende reeckenin.) den Exchijns van Swijdrecht Hendrick IJden ambacht, Adriaen Prsz. ambacht alias
Sandelingsambacht metten Oostendam, beginnen van(de) rijderwaertsz Sluijs aff
langs den Zeedijck, totten Vergelenwech toe, Heeroudelantsambacht ende de Lindt
streckende vanden moolenwech aff langs den Zeedijck, totten hoecxen veerdam toe,
ende noch den bier Exchijns van(de) halue mijle in Papendrecht Soo verre de selue heerlijch.
oostwaerts streckt ende nederwaert gaende naer Alblasserdam tottet hecken aen(de)
Moorthouck, sijn alle verpacht aen Willem den RIJTER voor een geheel Jaer
Ingegaen p.a. Augustij xvi.c vijff en vijftich compt hier ouer de leste ses maenden
vervallen den lesten Julij 1656, iiii.c xx L.
- (blijct bij de contrerolle hierop gesien) den voorsz. bierExchijns ouer de voorn. dorpen is van nieus gepacht bijden selue Willem de
RUIJTER voor een geheel jaer, Ingegaen p.a augustij xvi.c ses ende vijftich om ix.c iii L
daer van compt ouer t'i.e ses maenden vervallen totten lesten Januarij 1657, iiii.c li L x St
(iiii.e Sa. van Exchijns te landewaert

[5][folio 6] Anderen Ontfangh van Losrenten binnen den jaere xvi.c ses ende vijftigh vervallen

- (volcht wel voorgaende reeckenin., dese en(de) aengetogen parthijen vuijtgesondert daer anders voor hooft staet) Eerst vande heer rentmr. Generael van Zuijthollandt heer Willem de BEUEREN [Beveren] thien ponden t'sjaers, spreeckende opte lx ponden van xx groo[te]n: die den goijer van Brabant jaerlijcx opte stadt Dordrecht spreeckende heeft, Ende nu bijde heer rentmr. Generael ontfangen voorden als blijckt in uijtgeuen deser reeckeninge fol: lix, vervallen bamis xvi.c ses en vijftich, x L.
- Vanden Ontfanger vant gemeenelandt Johan van BERCKEL xiiii l viii St. t'sjaers ouer een Jaer rente opte vijff groote steden van hollandt, vervallen St. Jan Ende kersmis 1656, xiiii l. viii St.
- Vanden thesaurier der Stadt Gornichem acht ponden te xl grooten, ouer een Jaer rente den pen: xx die de Stadt Dordrecht spreeckende heeft opte Stadt Gornichem ter saecke van seecker accoort, gemaeckt tusschen de selue [selve] Stede aengaende het Stapelrecht vervallen St. Cecilien dach 1656, suijuer vii l. x St.
- Een rente van xix L. iiii St. t'sjaers te lossen den pen: xx die de conventualen van(de) grau susteren opte thienden van Swindrecht hebben Spreeckende, Ende ten proffijten dese Stede werden ontfangen alsoo de Stadt de conventualen alimenteert vervallen xcvii.e Januarij 1656, xix L. iiii St.
- Corn. WENS ouert xxxis.e Jaer rente op sijn huijs, genaempt Leeuwensteijn, vervallen x december 1656, xlvi l xvii St. vi Sch.
- Jan Willemsz. HEIJBLOM ouer een jaer rente opt vi.e erff aldaer, vervallen meij 1656, xix L xiii St. is Sch.
- Diderich Heufts voor d'een en(de) Jan Jansz. potbacker voor d'ander helft ouert xxvii Jaer rente opt erff neffens t'smelthuijs dan is d'een helft van Jan Jansz. affgelost als inde reckeninge d'ao. 1641 fol: vi verso, compt ouer een Jaer renten vervallen xii.e Meij 1656, x L.
- (sij verdacht d'hr. Manternach van dit capitael te doen antwoorden) de rente van iii L ii St. vi Sch. t'siaers, tot laste van Jan Arijensz. BONT daer van ist Capitael bijde heer Manternach ontfangen, die daer van moet verantwoorden, dus hier als in voorgaende reeckeninge, Memorie;
- Hendrick Jacobsz. Slenaer ouert xxxix jaer rente op sijn huijs vervallen kersmis 1656, xxxiiii St.
- Jan Willemsz bleijcker ouert xxvii Jaer renten op sijn bleijckerije ende beterschap vandien, vervallen kersmis 1656, xviii l xv St.
- Jan Willemssen bleijcker ouert xl.e jaer rente opte beterschap van sijn bleijckerije, vervallen x april 1656, xii L x St.

Andere renten op Vercochte Erven
- (sij verdacht d'heer Manternach van dit capitael te doen verantwoorden) de xii l x St opt ii.e erff neffens de Vuijlpoort ende noch xliii l xiiii St. xi Sch. t'sjaers opt selue, sijnde t'huijs van Claes PAUWELSZ CRAMERHEIJN daer van ist Capitael beloopende ter Somme van viii.c xcix L. ii St. vi Sch. aende heer Bastiaen Manternach affgelost, die daer van moet verantwoorden dus hier als invoorgaende reeckeninge, Memorie;
- Jan van WESTERHOUT ouer een jaer rente opt eerste erff nevens de gevangepoort vervallen bamis 1656, vi L v St.
- Dingentien Cornelis, een jaer rente van xc L. i St. vi Sch. opt ix.e erff vervallen bamis 1656, v L xii St. vi Sch.

Volgende d'Erven responderende opte reede vande straet, neffens het huijs van Claes Pauwelsse Cramerheijn nade lotgens thooren
- (sij verdacht d'heer Manternach van dit capitael te doen verantwoorden) de rente van vi L v St. t'sjaers tot laste van Schalck JOOSTEN opt vi.e erff is affgelost aen Sebastiaen Manternach, die daer van moet verantwoorden dus hier als in voorgaende reeckeninge, Memorie;
- d'heer Sebastiaen Manternach ouer een jaer rente opt ix Erff, vervallen Bamis 1656, iiii L xiii St. ix Sch.
- Ende ouer een Jaer renten van xcviii L. v st. ouer de belooffde Cooppenningen vervallen p.a September 1656, vi L. ii St. x Sch w.pot(?)
- de wed.e van Joost Jansz. ouer een jaer renten van xcviii L v St. opt xv.e Erff vervallen x.e Julij 1656, vi l ii St. x.e w.pot(?)
iiii.e S.a van Renten

[5][folio 8vs] Anderen Ontfang van Erffrenten genaempt pantponden die de Stadt Spreeckende heeft, Ende heffende is op diversche huijsen Ende Eruen [Erven] binnen deser Stede

- (blijct bij de lest geslooten reeckenin. d'ao. 1656 folio 39) Jacob VAN REES Stadtsbode als den Ontfanck hebbende vande voorsz. pantponden, doet daer aff alle vier Jaeren rekeninge en heeft opden 17 april xvi.e l vii daer van voor thien Jeren rekeninge gedaen, bij sloote van welcke rekeninge hij schuldich gebleuen is thien ponden xi St. ii.e dus hier voor Ontfanck d'voorsz., xlxi St. ii Sch.
v.e

[6][folio 9] Anderen Ontfangen van verheergewaerden van wantstallen dat cost vijff
grooten van Elck Jaer dattet verloopen is, naerde Leste bevrijdinge, Ende sijn
hij in getaele hier naer geinsereert Ende soo wanneer een Stal heeft gestaen
hondert Jaeren sonder te verheergewade, is vervallen aende Stadt, Ende is opte
24e Januarij 1592 geresolveert, dat de Wantstallen die van dien voorts aen
versteruen soude, bevrijt en verheergewaert moeten worden binnen
een jaer en(de) Ses weecken, betaelende de gerechticheijt als vooren, op pene
van voor Elck jaer dat de Stal onbevrijt sal staen naert ouerlijden
van die gene daer die opgestaen heeft, te betaelen vijff Stuijvers, in plaetse van vijff grooten.


- (volcht wel dese en(de) aengetogen parthijen de naast voorgaende reeckeninge vuijtgesondert daer anders voor hooft staet; Sij geleth dat de deeckens van(de) wantstallen visch en(de) vleijstallen alle jaren ten comptoire van(de) thesaurie werden ontboden, omme aldaer te confereren wat stallen voort gepasseerde jaer sijn verheergewaert ofte verandert.)
- [01] Pieter van Deuren t'i.e wantstal bij hem bevrijt den vii Meij 1621, Memorie;
- [02] Jan de Bruijn t'ii.e bij hem bevrijt den xiii Januarij 1649, Memorie; (dit Stal is opten xv.e September 156 verheergewaert op Pieter van Orten en betaelt ouer verloop xvii st. vi Sch.)
- [03] Anthonij van Meeninge t'iii.e bij hem bevrijt den iii.e Meij 1653, Memorie;
- [04] Thomas Kerckhoff t'iiii.e bij hem bevrijt den xiiii.e Julij 1639, Memorie;
- [05] Willem Gerritsz. t'v.e bij hem bevrijt den xiiii.e Januarij 1594, Memorie;
- [06] Arijen Hendricksz. Romeijn t; vi.e bij hem bevrijt den ix October 1619, Memorie; (dit Stal is xvii Julij 1656 verheergewaert op Willem Palm en betaelt ouer verloop xi L. xv St.)
- [07] Jan Rogel t'vii.e bij hem bevrijt xviii Januarij 1650, Memorie;
- [08] Herman Thielmansz t'viii.e bij hem bevrijt den vi.e Maert 1618, Memorie;
- [09] Jan van Deuren t'ix bij hem bevrijt den xi.e Julij 1644, Memorie;
- [10] Balthasaer Waelen, t'x.e bij hem bevrijt den xiii.e Januarij 1655, Memorie;
- [11] Frans Thijssen Dicken t'xi.e bij hem bevrijt den vi.e Januarij 1641, Memorie;
- [12] Gerrit Baen t'xii.e bij hem bevrijt den xvii. februarij 1655, Memorie;
- [13] Lambrecht Hulsthout den Jonge t'xiii wantstal bij hem bevrijt den iiii Januarij 1625, Memorie;
- [14] Dionisius vander Kesel t'xiiii.e bij hem bevrijt den xi.e Januarij 1647, Memorie;
- [15] Donatus Verdoes t'xv bij hem bevrijt den iii.e Meij 1652, Memorie;
- [16] Jan de Bruijn t'xvi.e bij hem bevrijt den xvi.e decemb. 1616, Memorie;
- [17] Lambert Lambinon t'xvii.e bij hem bevrijt den xiiii.e Januarij 1655, Memorie;
- [18] Lodewijck Verhagen t'xviii bij hem bevrijt x September 1639, Memorie;
- [19] Adriaen van Dorsten t'xix bij hem bevrijt xiii.e Januarij 1648, Memorie;
- [20] Bartholomeus van Bragt xx.e wantstal bij hem bevrijt den xxvi.e Julij 1655, Memorie;
- [21] Hendrick Bosch t'xxi. wantstal, bij hem bevrijt den xiii.e Januarij 1648, Memorie;
- [22] Jacob van Hoochstraeten t'xxii.e bij hem bevrijt xvi.e November 1650, Memorie;
- [23] Leendert van Orten t'xxiii.e bij hem bevrijt ao. 1639, Memorie;
- [24] Herman vander Eijck t'xxiiii.e bij hem bevrijt den xii.e Junij 1638, Memorie;
- [25] Gillis vander Pijpen t'xxv.e bij hem bevrijt den xvii Maert 1654, Memorie;
- [26] Lodewijck Lambertsz. t'xxvi.e bij hem bevrijt 13e Januarij 1643, Memorie;
- [27] Jacob Neering t'xxvii.e bij hem bevrijt ao 1637, Memorie;
- [28] Adriaen van Beaumont t'xxviii.e wantstal bij hem bevrijt 6e januarij 1621, Memorie;
- [29] Corn. Beljaerts t xxix wantstal bij hem bevrijt viii September 1620, Memorie;
- [30] Adam van Thiel t'xxx bij hem bevrijt den 1e October 1643, Memorie;
- [31] Willem Bosch t'xxxi.e bij hem bevrijt den 26e Januarij 1652, Memorie;
- [32] Arent vander Hagen t'xxxii.e bij hem bevrijt den iiii.e Januarij 1650, Memorie;
- [33] Jan Adriaenssen Leutringh t'xxxiii.e bij hem bevrijt den xiii.e Meij 1623, Memorie;
- [34] Arent Praem t'xxxiiii.e bij hem bevrijt a.o 1643, Memorie;
- [35] Jan Hulsthout t'xxxv bij hem bevrijt a.o 1631, Memorie;
- [36] Bartholomeus van Bergen, t'xxxvi wantstal bij hem bevrijt 17e Septemb. 1654, Memorie;
- [37] Willem Cornsz. van Breevoort t'xxxvii wantstal bij hem bevrijt den xiii.e Januarij 1655, Memorie;
- [38] Thielman Hermansz. t'xxxviii bij hem bevrijt den xix September 1646, Memorie;
- [39] Nicolaes Staphorstius t'xxxix bij hem bevrijt 6e September 1652, Memorie;
- [40] Pauwels van Helmont t'xl.e bij hem bevrijt viii.e October 1649, Memorie;
- [41] Corn. Dircksz. van Seuenter [Seventer] t'xli bij hem bevrijt den xii.e Julij 1628, Memorie;
- [42] Geerit Roelantsz. t'xlii bij hem bevrijt 17e Julij 1627, Memorie;
- [43] Jan Hendricksz. van Slingelant t'xliii.e wantstal bij hem bevrijt ao. 1610, Memorie;
- [44] Lowijs Molenschot t'xliiii bij hem bevrijt xi augustij 1622, Memorie;
- [45] Gilis van Helmont t'xlv wantstal bij hem bevrijt xviii.e Meij 1637, Memorie;
- [46] Adriaen Coenen t'xlvi bij hem bevrijt den iiii.e October 1644, Memorie;
- [47] Jan Gregoor xlvii bij hem bevrijt ao 1637, Memorie;
- [48] Willem vander Hagen t'xlviii.e bij hem bevrijt den 19e augustij 1653, Memorie;
- [49] Gijsbert Rees t'xlis.e bij hem bevrijt den 25e december 1625, Memorie;
- [50] Abraham Reijnierssen t'l.e wantstal bij hem bevrijt den 16e decemb. 1610, Memorie;
- [52] Jan Ruijtenburch t'li.e wantstal bij hem bevrijt ao 1636 Memorie; (dit stal is opden 13: Maert 1656 verheergewaert op Glaudi Lafleur en(de) betaelt ouer verloop ii l xii St. vi Sch)
- [53] Jan Jansz. van Bebberen t'lii wantstal bij hem bevrijt ao. 1632, Memorie;
(vi.e S(omm)a van verheergewaden van wantstallen)

[7][folio 13] Anderen Ontfang van Vischstallen, daer van betaelt voort voort verheergewaerden xiii St iii Sch vls Ende is opten 25e Januarij 1592 geresolveert dat de Vis(s)tallen die van doen voorts aen Vesteruen soude verheergewaert moeten werden binnen een Jaer en ses weecken, op pene van dubbelt gelt voort verheergewade te moeten betaelen Ende soo wanneer eenich stal op een levendige ouergeseth sal moeten werden, t'selue sal worde deeckens vant gilt niet mogen geschieden ten sij henlieden blijcke bij een biljet vanden heere thesaurier inder tijt dattet selue ouergeseth is naer behooren, omme alle jaer inde Stadts reeckeninge gestelt te worden de name vande gene op wien de Stadl geseth is, En sal den seluen tot een reconguitie betaelen ten behoeue vande Stadt vijff stuijuers.

Vischstallen
- [01] Willem Cornsz. Wens, i.e
- [02] Adriaen de With, ii.e
- [03] Pieter Cornsz. Hoeck metselaer, iii.e
- [04] Jan Hillegertsz. Wacker, iiii.e
- [05] Geerit Roelantsz. de hart, v.e
- [06] Barent Cop, vi.e
- [07] Pauwels Eemondt, vii.e
- [08] Laurens van Duijnen, viii
- [09] Pieter Abeelt, ix
- [10] Willem Hendricksz. Ruijter, x
- [11] Jeremias de Decker, xi
- [12] Isack Abrahamsz. Zeebergen, xii (dit Stal is opende xxviii.e februarij 1656 verheergewaert op Wijnant van(de) Wijngaerden en(de) betaelt v St.)
- [13] Fredrick Dircsz. Post, xiii
- [14] Jan Jansz. Wor, xiiii
- [15] Jan Jansz. Wacker, xv (dit Stal is opende ii.e Maert 1656 verheergewaert op Corn. Spies en(de) betaelt v St.)
- [16] Gerrit Rutten de Ridder, xvi
- [17] Adriaen Allartsz. van Bommel, xvii
- [18] Cornelis Jansz. de Roch, xviii
- [19] Corns. Evertsz. van Eijssel, xix
- [20] Geerit Sijmonssen van Duijnen, xx
- [21] de dr. van(de) Jongen Ooloff Jansz, xxi
- [22] Jan Joosten Prick, xxii
- [23] Aert Jansz. van Elmpt, xxiii
- [24] Corn. Jansz. vander Linden, xxiiii (dit Stal is opende xi.e october 1656 verheergewaert op Sijmon Monna en(de) betaelt v St.)
- [25] Cornelis Ockertsz. Couwater, xxv
- [26] Johannes Schepens, xxvi
- [27] Jan Cornelisz. van Eijsel, xxvii
- [28] Pieter Buijs, xxviii
- [29] Jacob Thonisz. Otterspoor, xxix
- [30] Roelant Steuvensz. [Stevensz.] Scheij, xxx
- [31] Fredrick Hartoch, xxxi
- [32] Gerrit Fransz. xxxii (dit Stal is opende xxii.e Meij 1656 verheergewaert op Hendrick Hage en(de) betaelt iii L.)
- [33] Ocker Cornsz. Couwater, xxxiii
- [34] Gijsbrecht van Scharlaecken, xxxiiii
- [35] Johannes Wiltens, xxxv
- [36] Jan Danielsz. Paep, xxxvi
- [37] Joost vander Fijt, xxxvii
- [38] Sijbert Jansz. van Drongelen, xxxviii
- [39] Pieter Broers, xxxix
- [40] Geerit Jansz. vande Camp, xl
- [41] Floris Adriaensz. vande Wijngaert, xli
- [42] Joost Dircxsz, xlii
- [43] Samuel Berckenbosch, xliii (dit Stal is opende xviii.e februarij 1656 verheergewaert op Jan Libert en(de) betaelt v St.)
- [44] Johannes van Milt, xliiii
- [45] Cornelis Wens, xlv
- [46] Balten Hendricksz. van Ruijsschen, bleijcker, xlvi
- [47] Isaack Jansz. de Meijer, xlvii
- [48] lowijs Molenschot, xlviii
- [49] Joost Braem, xlix
- [50] Wouter Cornsz. vand(e)r. Neth, l (dit Stal is opende xvii.e februarij 1656 verheergewaert op Gijsbert Boom en(de) betaelt iiii L.)
(vii.e S.a vant verheergewaden van vischstallen, ix L.

[8][folio 15vs] Anderen Ontfang van Vleijs(s)tallen daer van betaelt wert van verheergewade en dat binen t'siaers seuen borgoens schilden tot xiiii St. t'stuck, Ende is open xxiiii.e Januarij 1592 geresolueert soo daer eenich stal op een levendige ouergeseth sal werden t'selue sal voorde deeckens vant gilt niet mogen geschieden, ten sij henliede bleijcke dattet ouergeseth is naer behooren, omme alle Jaeren inde rekeninge vande Stadt gestelt te werden de namen van(de) genen op wien de Sta; geseth wert, Ende sal den genen op wien de Stal gestelt wert betaelen tot een reconitie ten behoeue vande Stadt vijff stuijvers.

Vleijchstallen
- [01] Thonis Sickel, i
- [02] Corn. Joorisz. vander Lith, ii
- [03] Adriaen de Hooch, iii (dit stal opden ii.e februarij 1656 verheergewaert op Willem Willemsz. Kilsdonck en(de) betaelt v St.)
- [04] Corn. Fransz. Rijsbergen, iiii (dit stal opden i.e junij 1656 verbouckt op Heijltge Frans wed.e van Corn. Fransz. Rijsbergen en(de) betaelt v St.)
- [05] Jan Danielsz. van Spijck, v
- [06] Corn. Hendricxsz, vi
- [07] Hendrick Hoffers, vii
- [08] Dirck Arijensz. de Hart, viii
- [09] Jacob Pleunen Treckdam, ix
- [10] Claes Hendricksz. van Rijn, x
- [11] Jacob Thonisz., xi
- [12] Jan Pouwelsz., xii
- [13] Willem Claesz. Kilsdonck, xiii
- [14] Hendrick Willemsz. Kilsdonck, xiiii
- [15] Corn. Cornsz. jonge Gastel, xv
- [16] Daniel Jansz. xvi
- [17] Jan Pietersz. xvii
- [18] Thomas Adriaensz. xviii
- [19] Abraham Davidtsz Hoffert, xix
- [20] Maeijcken Willems, xx (dit stal opden xiiii.e Septemb. 1656 verheergewaert op Willem Pietersz. vandr. Kievidt en(de) betaelt v St.)
- [21] Daniel Hendricxsz. van Gent, xxi
- [22] Anthonij Jansz. Putter, xxii
- [23] Jan Gouertsz. de Raet, xxiii
- [24] Abraham Teerlinck, xxiiii
- [25] Jan Segertsz. Blanckert, xxv
- [26] Gillis Lodewijcxsz wed.e, xxvi
- [27] Cornelis Pietersz. van Gastel, xxvii
- [28] Allert Segertsz. Blanckaert, xxviii
- [29] Adriaen Cornelisz. Verveer, xxix (dit stal opden ix.e October 1656 verheergewaert op Herman Jansz. van Zutphen en(de) betaelt v St.)
- [30] Willem Godel, xxx
- [31] Thonis Segertsz. Blanckert, xxxi
- [32] Corn. vander Mast, xxxii
- [33] Fredrick Segertsz. Blanckaert, xxxiii
- [34] Jan Danielsz. van Spijck, xxxiiii
(viii. S.a van verheergewaden van vleijs(s)tallen

[9][folio 17vs] Anderen Ontfangh van verhuijrde landen de Stadt competerende ende eerst vande gene die gelegen sijn buijten de St. Jorispoort

(volgens t'verbael hiervan gemaeckt en(de) is de verpondinge van(de) verbeteringe daerinne begrepen, deser en(de) aengetogen parthije vuijtgesondert daer anders voor hooft staet.)
- Een Stuck lant groot eene mrg. x roeden, sijnde een bleijckerije opte caerte geteijkent no. 1 wert gebruijckt bij Herman Pietersz. bleijcker soone van Pieter Goossensz. za compt hier ouer een jaer huijere vervallen st. jan en bamis xvi.c ses en vijftich, Ciii l x St.
- Een Stuck lant daeraenvolgende groot iii.c lx 1/2 roe no. 2 sijnde mede een bleijckerije wert gebruijckt bij Aert Pel, compt ouer t'jaer huijeren vervallen als vooren, lvii L xi St.
- ... etc

T'Sevende Quartier. Buijten de Sluijspoort - ... etc
- tgemeentelant van Dubbeldam mach volgens den Contracte daer van sijnde in date den ix.e februarij 1624 voor eenen tijt van thien Jaeren maelen op een gedeelte vant voorsz. landt gelegen aende westsijde vande wech, buijten de Speuijpoort groot, volgens de metinge daer van sijnde 3 mergen 182 roe, welck landt t'gemeenlandt van dubbeldam moet vrijhouden van alle omslagen van dijckagie, binnenlantse omslagen, ofte andere hoe die genaempt souden mogen sijn, en daerenboven aende Stadt betaelen van ijder merge ses ponden, tot xl grooten t'pont, daer van compt hier ouert xxiii.e Jaer uijtter huijre gebruijct vervallen kersmis 1656, xix L xvi St. iiii Sch.

DEZE LANDPACHTEN STAAN IN DE DATABASE VAN DE DORDTENAZOEKER

(ix S.a van lantpachten van thuijnen, bleijckerijen mette verpondin. verbeteringe etc)

[10][folio 42vs] Andere Ontfangh van goederen toebehoorende totte heerlicheijt Merwede welcke heerlickheijt bij mijn E: heeren is gecocht ten diensten deser Stede

- (volcht wel de voorgaende reeckenin. dese en(de) aengetogen parthijen, vuijtgesondert daer anders voor hooft staet) Eerst heeft de heerlickheijt opte Stadt Dordrecht spreeckende gehadt een rente van xxiiii L. t'siaers dan alsoo de Stadt nu heere van(de) Merwede is, compt de selue te cesseren, Memorie;
- Noch heeft de selue opte Stadt gehadt lxxi L x St t'sirs, erffpacht ter saecke van xli mrn. iii.c roeden lants inder Merwede metten voorsz. Coop becomen, Memorie;
- de voorsz. heerlickheijt heeft noch de navolgende Erffpachten ter saecken van(de) Slicken, gorssen, en(de) aenwassen, die uijtgegeuen [uijtgegeven] sijn oostwaert van(de) parthijen lant bijde Stadt Dordrecht in Erffpacht genomen, en strecken(de) de voorsz. gorssen, slicken en aenwassen van(de) reede en gescheijt tusschen Dubbeldam en de merwede ter lengte van ii.c Suijthollantse roede, geuende van elcke mrn. ses stuijs. t'sirs van Erffpacht op erffpachts recht, Ende verschijnende Meij, ende is ten proffijte van(de) Stadt t'i.e Jaer verschenen geweest meij 1604 ende wert alhier verantwoort t'ajer Erffpachts verschenen Meij xvi.c ses en vijftich;
- (Sij altijt gestelt opte namen van(de) possesseurs inder tijt, En(de) alsoo eenige parthijen van dese landen sijn verkocht, sulcx naer te sien aff het recht van(de) xl. pen., te reguarde van(de) naestingte is betaelt) Eerst d'heer Roeloff Francken, Ende de kinderen van(dE) heer Pompen xx mergen, dan alsoo d'heer mr. Herman Hallingh daer van heeft gecocht xviii mergen blijft aen Francken en(de) Pompen i mrg. t'sjaers, ix St.
- d'heer Hallingh xviii mrgen., v L ixi St.
- heer Joan Berck Ridder xx mrn., vi L.
- d'heer Borgemr. Ruijsch ende de wed.e van Corn. Ruijsch l mrn., xv L.
- d'Erffgenaemen van Adriaen ende Hugo Repelaer lxxxvii mrn. xxvi L ii St.
- hier volcht het lant van Joan van Moerkercken nu Dirck Otten, sijnde thien mrn. die t'slue te Leen hout vande baronnie van(de) Merwede, memorie;
- hier volcht het landt van Jan van(der) Hage t'Samen groot Li mrn. ter lengte van iii.c roeden de xxxvi sijn Eijgen Ende de xv sijn Leen, en(de) t'eijnde de Li merg: noch, memorie;
- (t'xxviii.e xxx.e jaer pachts) hier colcht t'lant de Stadt toebehoorende groot xxi mrn. iii.c roe, Ende maer groot bevonden bouen t'dijkstal xx mrgen. iii.c lix roeden, den mer: om xxx L t'sirs. compt hier ouert xxviii.e xxx.e jaer vervallen kersmis xvi.c sessen vijftich, iii.v xviii L ix St.
- de vordere thien mrn. sijn verhuiejrt aen(de) heer Baerthout van Slingelant voor gelijcken tijt en(de) Somme als vooren compt ouert xxviiii.e xxx.e Jaer, vervallen als vooren, iiii.c L.
- (t'v.e vii.e jaer pachts) d'heer Mr. Willem Hallingh, ouert v.e vii.e Jaer huijeren vande dijckettinge opten gront vande Merwede, mettet gors tegen den dijck gelegen, vervallen alsvooren, xxviii L.
- de kinderen vande heer Michiel Pompen bij transport van Arent Beijer borgemr. tot Wesel xxxvi mrn. t'sjrs. x L xvi St.
- d'heer Cornelis van Beueren [Beveren] heere van Barendrecht voor d'eene helft, en(de) Jan Mattheeusz. Onderwater voor d'ander helft, Samen de helft van L mrgen. xxvii roeden, vii L x St. i Sch. ob(?).
- d'heer Mr. Herman Hallingh de wederhelft vande voorsz. L mergen xxvii roeden, Ende dot landt compt totte raije van billerstege, sijnde aldaer t'gescheijt van(de) Merwede en(de) de graefflijckheijt, vii L. x St. i Sch. ob(?).
- (sij dit recht wel waergenomen) alle welcke erffpachten uijtgegeuen sijn onder conditie dat den heer aen hem heeft behouden dent hienden schooff van alle de landen die gewoosn sijn thienden te geuen het thiende Lam, vercken, en gans, van Elcken Swerm bijen eenen stuij, ende behoudens des heeren hooge heerlijckheijt en(de) Jurisdictie onder de welcke d'Erffpachters gehouden sijn als vassalen vande selue heerlijckheijt, Ende gereserveert het recht vande nacoop, En(de) ingeualle van geene naestinge den xl.e penninck van alle aenwassen, ofte gedeelten vandien die vercocht werden, dien voor, memorie
- Welcke voorsz. thienden opden 1656 int openbaer sijn vercocht ter presentie van(d)e baillie Ende mannen van(de) Merwede, ouer den Jaere xvi.c ses en vijftich volgens de contrerolle diemen hier ouerlevert

- (blijckt bijde contrerolle hierop gesien deser en(de) aengetogen parthijen)
t'i.e block, beginnende van(de) Stadts Chingel, sijnde t'landt bijde Stadt Dordrecht tot raempten, thuijnen, en(de) Eruen uijtgegeuen groot xv mrn. lxxxvii roeden daerinne besaeijt, Niet;
- t'ii.e block vande Cruijswech totten oudendijk sijnde s landt bijde heeren Segwaert en(de) Berck uijtgegeuen Ende t'lant vande heer Francken Ende d'Erffgenaemen van heer Pompen groot xii mrn. Cl roeden daerinne besaeijt, niet;
- t'iii.e block van voorsz. dijck totte boesemcade van(de) gewesene volmolen genaempt PANNEN HOEFF, toecomende d'heer mr. Herman Hallingh groot xii mer: xxxvi roe beseijt, niet;
- t. iiii.e block van(de) boesemcade totten scheijsloot tusschen t'lant van(de) kinderen van(de) heer Borgemr. Beaumont, ende de heer borgemr. Ruijsch, toecomende de kinderen van(de) heer borgemr. Beaumont groot xi mrn. lxxxv roeden besaeijt (...) drij mergen haver en(de) boonen, gekocht bij Cornelis Huijgen, om xx L.
- den v.e block vanden voorsz. Scheijsloot totten scheijsloot van(de) kinderen van Corn. Ruijsch sijnde drij campen toecomende d'heer borgemr. Ruijsch, Ende de kinderen van Corn. Ruijsch groot xi mergen Cxliii roeden, daerinne besaeijt vier ende een halff mergen met Terruw ende hauer [haver], geocht bij Corn. Arijensz. Boer om xxxiiii L.
- den vi.e block van(de) voorsz. scheijsloot tot aen(de) dwars vliet sijnde vier campen toecomende d'heer borgemr. Ruijsch, ende de kinderen van Corn. Ruijsch groot xi mergen iii.c xlv roeden, besaeijt, niet;
- den vii.e block van(de) voorsz. dwarsvliet totten scheijsloot, tusschen de Landen van(de) erffgen. van d'heer Hugo Repelaer en d'heer Thomas de With, toecomende d'Erffgen: van(de) heer Repelaer, groot thien mrn. iii.c xcvii roeden, daerinne vijff mrn. drie hont wintergarst vlas en(de) taru bij Corn. Jaspers Spies om xxxii L.
- den viii.e block vier campen daer aenvolgende van(de) voorsz. Scheijsloot totten Scheijsloot van(de) Erffgen. van Willem Brantwijck ende d'Erffgen. van Hugo Repelaer, toecomende d'heer Thomas de With en(de) d'Erffgen. van Willem Brantwijck, groot thien mergen iiii.c x roeden, waerinne besaeijt twee mergen haver en(de) boonen gecocht bij Willem Arijens Roobol om x L.
- den ix.e block van(de) voorsz. Scheijsloot drie campen daer aenvolgende totten Scheijsloot tusschen t'lant van Hugo Repelaer en(de) Corn. Wens, toecomende d'Erffgenamen van(de) heer Repelaer voorsz. groot thien mrn. iii.c lxxii roeden, waerinne besaeijt, niet;
- den x.e block van(de) voorsz. Scheijsloot tusschen t'lant van d'Erffgen: van Michiel Cotermans en(de) Dirck Otten toecomende Corn. Wens, Davidt Cotermans, Ende Jan Fransz. van Dorsten t'samen groot thien mrgen. ii.c xxxi roeden, waerinne besaeijt iiii mrn. iii hont, soo wintergarst als terruw gecocht bij Arijen Cornelis Boer om, xliii L.
- den xi.e block vande voorsz. Scheijsloot tottet lant van Ocker Brandwijck toecomende Oth Cornelisz. groot vier mrn. iii.c iii roeden, waerinne besaeijt drie mrn. iii.c xiii roe, hauer [haver] en(de) taru gecocht bij Corn. Arijensz. Roobol om xxiii L.
- den xii.e block daeraenvolgende groot ses mrgen. xcvi roe mette partije ouerdijcx int oudelant van dubbeldam totten Scheijsloot vant lant toecomende de Stadt Dordrecht groot thien mrn. xxxvii roeden, is thientvrij;
- den xiii.e block van(de) voorsz. Scheijsloot totten Scheijsloot van(de) landen gebruijct bij Damas van Slingelant, toecomende de Stadt Dordrecht groot thien mergen, waerinne besaeijt twee mrn. (ii)ii.c roe (Soo Saet als hauer) kennip gecocht bij Arijen Corns. Boer om ix L.
- t'xiiii.e block vande voorsz. Scheijsloot totten Scheijsloot van(de) heer Pompen zal.r groot thien mer. iii.c xcvi roe, wert gebruijckt bij de heer Halling ende Wouter Huijgen, toecomende de Stadt Dordrecht waerinne besaeijt vier mrn. twee hont boonen gekocht bij Wouter Huijgen om xiii L.
- den xv.e block van(de) voorsz. Scheijsloot tot aenden ouden dijck toecomende d'heer Pompen voorsz. groot xii mrn. ii.c xcvi roeden, waerinne besaeijt twee mergen drij hont daet en(de) haver gekocht bij Wouter Huijgen om vii L.
- t'cvi block van voorsz. Scheijsloot tot aen(de) Scheijsloot van(de) Erffgen. van Boudewijn de Coninck toecomende d'Erffgen. van(de) heer Pompen voorsz. groot drije mergen v.c roeden, waerinne besaeijt drij mrn. vijff hont haver, gekocht bij Corn. Arijensz. Rijsoort om xvi L.
- t'xvii.e block van(de) voorsz. Scheijsloot totten Scheijsloot van(de) heer Pieter de Rovere groot ontrent seuen mergen, toecomende d'Erffgen. van Boudewijn de Coninck waerinne besaeijt, niet;
- (t'ix.e xi.e jaer van(de) geheele thient sonder rantsoen te betaelen) t'xviii.e block van(de) voorsz. Scheijsloot totetn Scheijsloot van(de) heer mr. Herman Halling groot seuen mrn. iiii.c xxx roe toecomende dheer Pieter de Rovere, heere van Hardincxvelt, is aen(de) seluen vergunt voorden tijt van xxviii Jaeren tot vi L den mrn. t'siaerts, compt hier ouer t'xxvi.e xxviii.e Jaer, sijnde t'viiii xi.e jaer heele thienden, xlviii L.
- (t'xxvi.e xxviii.e jaer geele thient sonder rantsoen te betalen) t'xix.e en(de) laetste block van(de) voorsz. Scheijsloot totte raije van billerstege toecomen(de) d'heer mr. Herman Hallingh groot xv mrn. ii.c xxxii roeden, daer van compt hier volgens den contracte ouert xxvi.e xxviii.e Jaer a vi L den mrgen, lxxxiiii L.
- (blijct bijde contrerolle d'ao. 1655 folio [-]) de crijtende tienden ouer desen jaere svi.e sesen vijftich sijn gepacht bij Corn. Cornsz. Rijsoort om xx St.
- (rantsoen) t'rantsoen tot iiii St. opten gulden, beloopende ouer ii.c viii l St. die rantsoen betaelen, xli L. xii St.

- de voorsz. heerlijckheijt competeert noch de Visscherijen en(de) vogelaerien inder Merwede Ende de groote Visserien, te weten den grooten Salmsteeck, mitsgaders de Cleijne Visserien tot aenden oudendijck, Soo verre de Stadt de Visserien is competerende, Ende noortwaerts ten diepe toe, Soo verre men volgens den placcaten Steecken mach, en verder niet, met noch alle de Visserie opten gront van(de) Merwede sijn alle verpacht aen Pieter Pleunen van Papendrecht voorden tijt van drije jaeren, ingegaen p.a Januarij xvi.c vieren vijftich t'sjaers om suerentien hondert vijftich ponden, tot xl grooten, compt hier ouer t'laetste derde jaer vervallen den lesten decemb. 1656, xvii.c L L. ('t leste derde jaer pachts)
- (verpondinge) den seluen moet dragen inde verpondinge van(de) visseijen, C L.
- den clijnen Steeck inde kille tusschen
het huijs ter Merwede, en(de) de plaet
is mettet kerckhoff en(de) de Visserien
van(de) Schutterien verpacht, daer van inde
reeckeninge van(de) reparatien folio [-]
d'ao. 1656 wert verantwoort, Memorie
- de heerlickheijt heeft heergewade van Leen twelck ontfangen wert bijde heer pensionaris BERCK als Stadthouder van(de) Leenen, daervan is voorden jare 1656 volgens de verclaringe van(de) voorn. heere niet ontfangen dus, menorie;
- Vande nacoopen deer heerlickheijt wert ontfangen bij Huijbrecht Roosboom en(de) is volgens sijne verclaringe voorden jare 1656 daervan niet ontfangen, menorie;
- Mede te letten dattet stellen van dijckgraeff ende heemraden alsmede de jurisdictien soo binnen als buijten de Stadt niet wert genegligeert, memorie;
- Pieter BAEN Schout van Sliedrecht cum sui hadden van(de) Stadt als heere van(de) Merwede gehuijert de groote Plaet leggende voor en beneden thuijs ter merwede daer van huer soude comen een jaer pachts, dan alsoo de differenten ontstaen, tusschen de Graefgelijckheijt van hollant en(de) dese Stadt, nopende d'Eijgendommen en possessie van de voorsz. plate mitsgaders de becramminge en vorderen aenwasch vande voorsz. heerlickheijt merwede seecker accort is gemaeckt, waer bij blijct dat de Graeffelijckheijt de vruchten sal trecken vande voorsz. plate en(de) benoorde de becramminge onder conditie breeder bij t'voorsz. accoort en(de) dat de Stadt behouden sal de vordere possessie Ende aenwas vande voorsz. heerlickheijt Merwede en(de) besuijden de becramminge, alsmede buijten de raeije vant voorsz. huijs te Merwede, mede breeder bij t'voorsz. accoort, memorie;
- Jacob Adriaensz. molenaer ouert xlii.c Jaer consent vant stellen van eenen wintmolen aen(de) dijck buijten St. Jorispoort, vervallen lesten decembr. 1656, xv L.
- (t'xv xvi.e jaer) Thonis Jansz. ouert xv.e xvi.e jaer huijeren vande Schiptimmerwerff aen(de) rietdijck omme drummelaers op te maecken vervallen viii.e Julij 1656, xl L.
- (t'xiiii.e xvi.e jaer pachts) Jacob Dircxsz. Schiptimmerman ouert t. xiiii.e xvi.e huijere van(de) Schiptimmerwerff aende Cockendijck buijten de rietdijcxe poort breet langs t'water ses roeden, vervallen kersmis 1656, xxxvi L.
- Hercules Pietersz. Schiptimmerman ouert xiiii.e xvi.e Jaer huijere van(de) Schiptimmerwerff daer nevens, breet langs twater ses roeden, vervallen als vooren, xxxvi L.
- Arien Lambertsz. Schiptimmerman, ouert xiiii.e xvi.e Jaer huijeren van(de) Schiptimmerwerff daer nevens breet langs t'water Seuen roeden, vervallen als vooren, xlii L.
- Hendrick Jansz. de HAEN Schiptimmerman ouert xiiii.e xvi.e Jaer huijeren van(de) Schiptimmerwerff daer nevens breet langs t'water ses roeden, vervallen als vooren, xxxvi L.
- (t'xiiii xvi.e jaer pachts) Noch een Erff daer een huijsken op staet daer den weder in woont Frans Jaspersz. Schiptimmerman, ouert xiii.e xvi.e Jaer huijeren van(de) Schiptimmerwerff gelegen annex de nieuwesluijs ontrent den rietdijck, groot ses roeden, vervallen als vooren, xxxvi L.
- (t'xiii.e xv.e jaer pachts) Jan Joppen ouert xiii.e xvi.e Jaer huijeren vant eerste Schiptimmerwerff naest den path daermen naer Cockendijck gaet breet lxx voeten, vervallen als vooren, xxxvi L.
- t'rantsoen jaerlijcx, iiii L.
- Goossen Schalcxsz. Schiptimmerman ouert xiii.e xv.e Jaer huijeren van(de) twee daeraen volgende Eruen Elcx breet lxx voeten, vervallen als vooren, lxxii L.
- t'rantsoen jaerlijcx, viii L.
- de iii.e en(de) v.e Eruen aldaer sijn vercocht aen Anthonis Pietersz. Spruijt, ende verantwoort inde recken: d'ao. 1647 folio xliii, Memorie;
- (t'leste vii jaer pachts) Pieter Arijensz. van(der) Linde en(de) sijn soon Jan van(der) Linde ouert laeste vii.e Jaer huijeren vant vii.e Erff aldaer, breet lxx voeten, vervallen kersmis 1656, xl L.
- t'vii.e Erff aldaer, bruijct Jan Ariensz. Buijer, compt ouert laeste vii.e Jaer breet en(de) vervallen als vooren, xl L.
- Samuel Nachenius ouert laetste vii.e Jaer huijeren vant viii.e Erff, breet Ende vervallen als voren, xl L.
- Herman Cornelisz. Monseur ouert laetste vii.e Jaer huijeren vant ix.e Erff aldaer, vervallen als vooren, xl L.
- Willem Pouwelsz. van Papendrecht, ouert iiii.e x.e Jaer huijeren van alle d'aenwassen, rietliesen, biesen ende opcominge der heerlijckheijt Merwede gelegen aen(de) suijtsijde van(de) becramminge en(de) beneden t'huijs ter Merwede, soo verre des Stadts gerechticheijt streckts, alsmede van(de) gorssen en(de) aenwassen gelegen ende opcomende t'Eijnde de ii.e roeden, vuijt gescheijt van(de) wech, tusschen dubbeldam ende de Merwede, vervallen kersmis 1656, l L.
- Vant riet gewassen inden boesem van(de) Copermolens is ontfangen, niet;
(x.e S.a van(de) heerlickheijt Merwede)

[-][folio 51vs] Anderen ontfangen van xiii Schrootampten bij mijn E: heeren deser Stede gecocht tot gerieff vande Coopluijde

- t'rech van Schrootampten is begrepen onder den pacht van(de) maeckelaerdien
vant sout daer van hier vooren folio iii verso is verantwoort, Memorie
- den ontfang van(de) Schroofflessen is begrepen onder den pacht van(de) maeckelaerdie
van(de) rijnsche ende westersche wijnen daer van hier vooren folio iiii verso is verantwoort, Memorie

[11][folio 52] Anderen Ontfang van partijen die voor desen in een particuliere reeckeninge gecomen hebben genaempt de thol reecken: Ende nu bij mijn E: heeren geordonneert te brengen in desee reeckeninge

- Ontfangen van(de) heer Willem de Beueren raet en(de) rentmr. Generael van Zuijthollandt de Somme van ses duijsent, acht hondert ponden te xl grooten ouer een jaer rente te lossen den pen. xx, verseeckert opte thollen van Gornichem en(de) Schoonhouen daer van v.m vi.c L vervallen sijn den lesten meij Augustij en novemb: 1656 Ende den lesten februarij 1657, Ende de xii.c L den lesten Junij 1656, dus (vi.m. viiii.c L.) alsoo de v.m vi.c L t'siaerts, sijn gereduceert van(de) pen. xx totte penn. xxv, bedraecht nu jaerlicx iiii.m iiii.c lxxx L en(de) ouert jaer rente vervallen den lesten junij 1656 als noch tegens den pen. xx, xii L.
- Cornelis Bordels ouer een Jaer pachts van(de) wijnroede deser Stede, vervallen bamis 1656, ix L.
- die van Dordrecht hebben in pantschappen genomen van die van(de) reckeninge in hollandt, de Visserie genaempt DEN CANTSTEECK midtsgaders t'rietvelt genaempt de Stededijck, leggende in Zuijthollandt voor Sli(e)drecht, waer van t'incomen ontfangen wert bijde heer thesaurier van(de) reparatien, Ende dat voorde Somme van drie duijsent twee hondert ponden tot xv grooten t'pont, beginnen(de) de selue bepandinge Cours Ende loop te nemen petrij ad Cathedram xv.v lxxix curio stilo, Ende dat tot verseeckertheijt van(de) diepten vande Merwede, Memorie;
(xi.e S.a van parthijen vuijte tholreeckenn.)

[12][folio 52vs] Anderen Ontfang van cortinge van Lijffrenten

- desen thesaurier heeft den rentieren van(de) Lijffrenten grcort den xxxii.e pen. beloopen(de) ouer iii L iii St. hier naer folio lxviii verso in uijtgeuen gebracht, de Somme van i St. x Nob.(?)
(xii.e S.a percelen)

[13][folio 53] Andere Ontfangh van Subsidien aen desen thesaurier gedaen ten tijde deser reeckeninge

- desen thesaurier heeft ontfangen inden Jaere xvi.c ses en vijftigh vande heer Abraham STOOP Secretaris van(de) Camere vande thesaurie en(de) ontfanger van(de) pen. geschiet ter oorloge de Somme van, niet
- (dit naer te sien en(de) in dier affgedaen is vuijte reecken. gelaten) van(de) twee Obligatien bij de heer Francken opten viii.e Septemb. 1630 aen(de) heer Jacob vanden CORPUTH gelost d'eene van xxxi L v St. en(de) d'ander van x L t'siaers opten naem van Dirck Cornelisz.

Anderen Ontfangh van Borgemrs. reeckeningen
- (blijct bij den reeckeningen hierop gesien) Ontfangen van(de) heer Borgemr. Jacob de WITT ouer soo veel sijn Ed: Schuldich gebleven is bij sloote van sijne reckenin. als borgermr. van(de) gemeente van(de) teelt geeijnt den xxv.e martij 1656 de Somme van, Cxl L xvii St. vi Sch.
- Ontfan. van(de) voorn. heere Borgemr. ouer Soo veel sijn Ed: bij Sloote van sijn reeckenin. schuldich is gebleven van(de) teelte geeijnt den i Julij 1656 de Somme van, iii.c xxiii L xiii St.
- Ontfan. van(de) heer Adriaen van BLIJENBURCH heere van Naeltwijck en(de) Borgemr. van(de) gemeente, ouer soo veel sijn Ed: bij Sloote van reeckenin. Schuldich is gebleven van(de) teelte geijnt den xxiii november 1656 de Somme van, lxxxviii L xii St.
(xiii.e S.a van borgermrs. termijnen)
(SOMMA TOTALIS van(de) ontfangh deser reckeninge bedraecht de Somme van ses en vijftich duijsent achthondert negen en twintich [56.829] ponden xii St. x Sch. te xl groon. t'pont)


[1][folio 56] Wtgeef tegens den voorschreven Ontfang
Ende eerst van Borgermrs. termijnen


- d'heer Jacob de WITH, ouer twee teelten sijns Borgermrs. ampt vervallen totten eersten Julij 1656 bij quitantie, C L.
- (en quitan. t'sedert oergelevert) d'heer Adriaen van BLEIJENBURCH ouer een teelt sijns Borgerms. ampt, vervallen den xxiii.e Nouember [november] 1656, l L.
(p(rim)a S(omm)a van Borgermrs. termijnen cl L.)

[2][folio 56vs] Anderen vuijtgeeff van verponding omslagen van dijckagien, ouer de Landen Leggende onder de Merwede en(de) dubbeldam, de Stadt Dordrecht competerende

- (bij quitan.) d'ambachtsheeren van Dubbeldam een jaer recognitie van drie saechmolens, ende eenen volmolen staende opten dijck vande houtbergenisse, ijder molen vi. L t'siaers compt ouer den jaere 1656 bij quitantie, xxiiii L.
- (debith quitan.) Betaelt aen Damas van SLINGELANT Jansz, als rentmr. vant Weeshuijs deser Stede, Een Jaer pacht van eene mrn. xxx roeden landt, geapproprieert tot een Steenplaets vervallen kersmis 1656, lxviii L x St.
- (bij ord.ie en(de) quitan.) Betaelt aen d'heer Damas van Slingelandt Beaerthoutsz. de Somme van xcviii L xviii St. iii S. te xl grooten, ouer de omslagen vande Stadts landen gelegen int oude landt van Dubbeldam, van(de) jaere 1656 bij declaratie ordonnantie, en(de) quitantie, xcviii L xciiii St. iii Sch.
- Betaelt aen Matthijs CLEPPING ouer de verpondinge van(de) Visserien, thienden Ende landen onder de heerlijckheijt vande Merwede d'ao. 1656 bij declaratie ord. en(de) quitan: ii.c lxx L vii St.
- Betaelt aen Jan BOER ouer de verpondinge van twee mergen Cxvi roeden lants gelegen int oude lant van dubbeldam ouer den Jaere 1656, bijdecl. ord.ie en quitantie, xii L xvii St.
- Betaelt aende voorsz. Jan BOER ouer de heele en halue verpondinge van(de) Jaeren 1652 en(de) 1653 van dese Stadts landen die gebruijct werden bij Dirck OTTEN bij decl. en(de) q.tie, xxviii L vi St.
(ii:e S.a van omslagen van landen en(de) verpon d.)

[3][folio 57] Anderen uijtheeff van quotisatien, ten behoeuen vant gemeenlandt opgebracht inden Jaere 1656 alsmede vande pen. aende heer [-] totte middelen van(de) oorloge betaelt

- (sij verdacht den Collecteur hiervan jaerlicx te doen verantwoorden) Inden Jaere xvi.c ses en vijftich is bijde heeren Staten van hollandt geaccordeert ouer ofte geheele verpondinge van alle de goederen inde selue begrepen, mitsgrs. noch een derdepart van(de) geheele verpondinge ouer de huijsen alleen binnen de mueren en vesten van(de) Stadt gelegen Ende noch bij forme van verpondinge een gerecht achtstepart van(de) goederen alreede inde verpondinge begrepen ende omgeslagen, daerinne de Stadt gestelt is op xxiiii.m vi.c lxi L i St. iiii Sch als ouer xiii schrootampten iiii.c xii L x St ouer den swijgende tholle ten respecte van(de) sluijtinge, vande stroomen lxi L xvi St vi Sch van bailliuschap van Suijthollandt Ende Schoutampt van Dordrecht lxxxvii L v St. iii S. Ende vijff molens Ciiii l xiiii St. viii Sch. maecken t'samen de voorsz. xxiiii.m vi.c lxi L i St. iii Sch. Ende is tot betaelinge vandien omslach gemaeckt ouer de huijsen deser Stede, volgens voorgaen(de) consent vande deeckens van(de) gilden en gemeene neeringe deser Stede, Ende bijde heer mr. Johan DE VRIES gecollecteert die daer van bij reecken: sal verantwoorden, Ende van(de) betaelinge van(de) voorsz. anderhalue ofte geheele verpondinge,
Ende noch den gerechten viii.e pen. aen(de) heer Joan van BERCKEL gedaen, sal d'heer Abraham Stoop Secretaris van(de) Camere vande Thesaurie en ontfanger van(de) Extraordinaris saecken en pen. gedestineert ter oorlogen uijtgeuen maecken in sijne reecken. van alle de quotisatien ten behoeue vant gemeente lant opgebracht geeijnt den lesten decemb.r xvi.c ses en vijftich, dient hier voor, Memorie;

- d'Eersame bedienars der h: Evangeliunis binnen deser Stadt Dordrecht bij requeste
versocht hebbende aen mijn E: heeren borgemr. Gerechten, en Outraden en achten deser Stede, dat
haren weduwen naer haer ouerlijden met eenich onderhout van Stadtswegen mochten
werden versien, bouen t'gene de selue vant gemeenelandt genieten, daer op de selue E:
heeren bij appostille in date den 25.e Junij 1639 hebbende versocht t'advijs van(de) E: heeren
borgemr. en gecommitteerden ten beleijden van(de) Stadts saecken ende t'selue gehoort, hebben haere
Ed: de selue heeren borgermr. en gecommitteerde ten beleijde geauthoriseert om gehoort die
Consideratien van(de) heeren Scholarchen, sulcx te disponeren als tot meeste genoegen en
minste lasten van des Stadts finantien sal bevonden werden te behooren, vuijt krachte
van welcke authorisatie, hebben haer E: daer toe verbonden en geaffecteert seeckere
twee renten d'eene van lxxv L en d'ander van xxviii l ii St. vi Sch. t's jaers beijde verseeckert
opt gemeenelant van hollandt en Westvrieslant mette verloope vandien, t'sedert den Jaere
1626, en naervolgende jaeren, die de voorsz. Stadt opten naem van(de) selue Scholarchen
competeren, Ende daer van een Capitael te maecken, twelck totten v.e decemb.r 1639 is
geworden ter Som(m)e van iii.m i.c xliiii L i St. iii Sch. Capitael, Ende t'selue te doen ontfangen en
administreren doorden ontfanger van(de) middelen gedestineert ter oorloge, die gehouden is de
incomende rente van twee Jaren tot twee Jaeren vuijt Cappitael te doen, tot allen tijde
bijde E: heeren borgermr. en gecommitteerde ten beleijde daer toe gelast sijnde reeckeninge
te doen, omme de selue penningen Ende tgene die noch sullen comen te vermeerderen
alleenlijck gebruijckt te worden tot onderhout vande selue weduwen, welck onderhout
sal cesseeren als de selue wed.e sullen comen te hertrouwen Ende sal de toevoeginge
vant selue onderhout Ende de verdeelinge vandien blijuen, ter dispositie van mijn
E: heeren dien voor, Memorie
- (Sij verdacht Abraham Stoop hierna te doen te verantwoorden van dese x.m L verantwoort Abraham Stoop in sijne ii.m reeckenin. d'ao. 1656 folio xxxv verso) Opten vii december xvi.c seven en vijftich betaelt doorde heer Witte Corns. With Bailliuw van Dircxlant, aen Abraham STOOP ontfanger van(de) penn., gedestineert ten oirloge de Somme van thien duijsent ponden te xl groon, t'pont, in minderinge vant geene deser rendant aen(de) Stadt Dordrecht schuldich is, dus hier bij quitan. onder den voorsz. heere berustende, de voorsz. x.m L.
(iii.e S.a)

[-][folio 58vs] Andere renten genaempt pantponden spreeckende opte huijsen en Eruen [erven] deser Stede, die mijn E: heeren aen haer gehouden hebben omme de bruggen Ende straeten groot te maecken naerden grooten brant den 27e Junij 1547 daert groot kerckhoff mede vermeerdert is, Ende oock eens deels opte Eruen diemen Jaerlijcx betaelt als men mette pandingen ommegaet inde vasten, vervallen halff vasten xvi.c ses en vijftich

- Welcke pantponden, bij Jacob van REES als den Ontfangh van(de) Stadts pantponden hebbende jaerlijcx werden betaelt, die daer van rekeninge doet, Soo van Ontfanck als Vuijtgeeff, Ende heeft opden 17 april 1657 daer van Rekeninge gedaen, waer van t sloth bijden Rendant hier vooren fol: viii verso in Ontfanck is verantwoort dient ouersulcx alhier voor, Memorie;

[4][folio 59] Anderen Vuijtgeeff van Erffrenten die de Graeffelijckheijt van hollandt spreeckende heeft Ende heffende is uijt krachten van seeckere previlegien Ende houtvesten deser Stede vergunt

- (en quitan.) den goijer van brabant heeft opte Stadt een rente van lx ponden van xx grooten t'sjaers, volgens Coninck Wilgems hantvesten die nu betaelt werden aenden heer rentmr. generael van Zuijthollant, vervallen paesschen En baessnus xvi.c ses en vijftich, xxx L.

Andere Losrenten vercocht inden Jaere xv.c xlviii, omme te betaelen drije en een halff xiiii.e deel inden swijgenden tholle, midts conditien datmen t'seulue sal mogen afflossen met vijff pont Vlaems t'effens, Elck pont met Cl L.
- (sij verdacht geene renten aen(de) rentheffers te betaelen ten sij de selve doen blijcken van hare qualiteijt en(de) alsdan te stellen op der selver namen; bij quitantie van dese en(de) aengetogen parthijen vuijtgesondert, daer anders voor hooft staet;) Gerrit Matthijsz coorencoopers Erffgen. van Jentgen Hermans, nu de wed.e van Daniel van Straelen lx pont t'sjaers te lossen den pen. xxv Ende vervallen den i.e Meij xvi.c ses en vijftich bij quitan., lx L.

Andere losrenten vercocht inden Jaere xv.c xlviii [1548] omme daermede te betaelen seeckere huijsen Ende Eruen daer de Gravestraet mede vermeerdert is te lossen den pen. xxv.
- (dese rente is opten 28 feb. 1657 door Abraham Stoop affgelost) mr. Pieter van Walenburch hem te mede gaue gegeuen bij Laurens Adriaensz. de LANGE met sijne dochter xvi L tsjaers te lossen den pen. xxv vervallen i.e Meij xvi.c ses en vijftich bij quitantie, xvi L.

Andere Losrente vercocht inden Jaere xv.c Lxxii vermidts deser Stede swaere oncosten ende lasten ter saecke van(de) troubelen en oorloge inden Lande volgende den octroije van CoL: Maj.t in date ii.e Julij 1572, te lossen den pen. xxv.
- (en quitan. t'sdedert ouergelevert) Willem van Gaffel als man Ende voocht van Maricken Lubberts, xxi L ii St. vi Sch. t'sirs, vervallen p.a augustij 1656, xxi l ii St. vi Sch.

Andere renten gehouden op diversche huijsen Ende Eruen tot lasten deser Stede ten dienste vande selue gecocht
- (en quitan.) Maria Muijs van Holij liiii L t'siaers tegen den pen. xvi Spreeckende opten armen hoff, vervallen Meij en bamis 1656, liiii L.

Andere losrenten ter Saecke voorde xiii Schrootampten binnen deser Stede, ten behoeuve van(de) Stadt Ende tot vorderinge van(de) Coopmanschappen gecocht.
- de renten opt i.e ii.e iii.e iiii.e v.e vi.e vii.e viii.e ix.e x.e en xi.e Schrootampten sijn affgelost bijden ambachtsheer Arent Maertensz als blijckt bijde particuliere reeckeninge daer van gedaen, Memorie;
- t'xii Schrootampt van Jan van(der) MIJL gecocht stont op lijffrenten die affgestoruen sijn, Memorie;
- t'xiii Schrootampt van mr. Cornelis de Conincx wed.e gecocht en betaelt, Memorie;
- (en quitan.) de graeffelijckheijt van hollant lxv L t'siaers ouer een Jaer rente staende opte xiii Schrootampten binnen deser Stede Elck v L, vervallen bamis 1656, lxv L.

Andere renten, vercocht inden Jaere xvi.c drije [1603] opt corpus deser Stede te lossen den pen. xxv. omme daer mede te lossen de rente die te lossen stonden den pen. xii Ende te betaelen des Stadts quoten van des gemeenlants omslagen en(de) tot vervallinge vande groote en(de) particuliere lasten deser Stede
- (deser rente is opten 28 feb. 1657 door Abraham Stoop affgelost) Laurens Adriaensz. de LANGE Erffgen: nomine uxoris van(de) Wed.e van Sijmon Sijmonsz. tot Schoonhouen lvii L t'sjaers te lossen den pen. xxv vervallen xxiiii decemb: 1656 bij quitan., lvii L xii St.

Andere losrenten, vercocht inden Jaere xvi.c vier [1604]
- Gijsbert van IJlem, nu Maris vander Stael huijsvrou van Corn. Hendrickx van Wijngaerden xvi L t'sirs. te lossen den pen. xxv vervallen xvi.e Septemb. 1656 bij quitantie, xvi L.
- Adriaentgen Gerrits wed.e van Willem Wmsz. CULA, xvi l te lossen en(de) vervallen als vooren bij quitantie, xvi L.
- Willem Wmsz. CULA xxxii l t'siaers te lossen Ende vervallen als vooren bij quitantie, xxxii L.
- Herman Florisz. Letsmaet lxxiiii L t'siaers te lossen als vooren, vervallen i.e Julij 1656 bij quitantie, lxiiii L.

Andere losrenten vercocht ao. xvi.c vier omme te vervallen de ii.e paije van(de) Coop der heerlijckheijt Merwede Ende andere particuliere lasten deser Stede
- Gouert Egbertsz. van(de) Stael xxi L ii St. t sjaers, te lossen den pen. xxv vervallen p.a Augustij 1656 bij quitantie, xxi L ii St.
- Claes Dircxsz xxiiii l t'siaers te lossen den pen. xxv vervallen xix.e Septemb. 1656 bij quitantie, xxiiii L.

Andere losrenten vercocht ao. xvi.c ses [1606] omme te vervallen de iii.e ende leste paije der heerlijckheijt Merwede en andere particuliere lasten deser Stede te lossen den pen. xxv
- d'heer Corn. Schou xxxii L t'sirs te lossen den pen: xxv vervallen xxvi.e april 1656 bij quitantie, xxxii L.
- Corn. Lauwen uijt Ottelant Cxx L t'siaers te lossen alsvooren vervallen xx.e april 1656 bij quitantie, Cxx L.
- (de wederhelft van deser rente is opten 26 augustij 1657 door Abraham Stoop affgelost) mr. Pieter van WALENBURCH, hem te mede gaue gegeuen bij Laurens Adriaenz. de LANGE met sijne dr. Cxxviii L t' sjaers te lossen als vooren, dan is de helft vant Capl: vande selue rente opten xi.e Meij 1654 affgelost bij d'heer Corn: van ESCH sulcx compt hier ouer een rente vande resterende helft, vervallen xxvii.e april 1656, lxiiii L.
- (dse rente is opten 28 feb. 1657 door Ab. Stoop gelost en quitan.) Janneken Sijmons wed.e van Laurens Adnsz. de Lange lxiiii L t'sjrs te lossen Ende vervallen als vooren bij quitantie, lxiiii L.
- Corn. Jan DAMEN xxiiii L t'sjaers te lossen als vooren vervallen x.e meij 1656 bij quitan., xxiiii L.

Andere losrenten vercocht an.o xvi.c seuen [1607] omme daermede te lossen de renten die te lossen stonden den pen. xii. xiii xiiii en(de) xv, volgende de resolutie van mijn E: heeren
- Lodewijck vandr. Stel als getrout hebbende de dr. van Marijcken Barthouts xx L t'siaers te lossen den pen. xxv Ende vervallen xv.e Septemb. bij quitantie, xx L.
- d'heer Dirck Dammert xlviii L t'sjaers te losse als vooren, vervallen ii.e meij 1656, bij quitantie, xlviii L.
- Gijsbert Gijsbertsz. van IJlem xxxii l te lossen als vooren vervallen ix.e Maert 1656 bij quitantie, xxxii L.
- de wed.e van Jacob Gerridtsz. xxxii L t'sjaers te lossen alsvooren vervallen xvi.e maert 1656 bij quitantie, xxxii L.
- het Gasthuijs van Schoonuen xx L (xix L xii st.) t'sjaers te lossen Ende vervallen als vooren bij quitantie, xx L. (xix L xii St.)
- Adriaen Claesz. van Goutswaert Lxxx L t'sirs. te lossen alsvooren vervallen xxvi.e Maert 1656 bij quitantie, Lxxx L.
- Adriaen van Rijswijck xl L. t'sjaers te lossen Ende vervallen alsvooren bij quitantie, xl L.
- Gijsbert van IJlem xxxii L. t'siaers, te lossen alsvooren, vervallen x.e Meij 1656 bij quitantie, xxxii L.
- Janneke Jaspers xvi L t'sjaers te lossen als vooren vervallen xii.e Meij 1656 bij quitantie, xvi L.
- Arent Maertensz. ambachtsheer van Barendrecht ii.c L t'sjaers te lossen als vooren, vervallen xiiii.e Meij 1656 bij quitantie, ii.c L.
- Willem Wmsz. Cula xvi L t'sjaers te lossen alsvooren, vervallen i.e Junij 1656 bij quitan., xvi L.
- Jan Gijsbertsz. Erffgen. van Grietken Meeus svi L t'sjaers te lossen Ende vervallen als vooren bij quitantie.

Andere Losrente vercocht a.i xvi.e acht [1608] omme redenen opt voorgaende Cappl.e verhaelt
- d'oude Mannen binnen deser Stede xxxii L. t'sjaers te lossen den pen: xxv, vervallen x.e Junij 1656 bij quitantie, xxxii L.
- (en quitan.) Vrou Agneta BERCK xl L. t'sjaers te lossen als vooren, vervallen ix.e februarij 1656, xl L.
- d'heeren Executeurs vanden testamente van joffr. Cornelia Cornelisdr. laetst huijsvrouwe van(de) heer borgemr. Cornelis Frans Wittensz. xxviii L t'sjaers te lossen als vooren, vervallen i.e decemb.r 1656 bij quitantie, xxviii L.

Andere renten vercocht ao. xvi.c negen [1609] omme te vervallen de grootte oncosten gedaen tottet maecken van een nieuwe bergernisse vant luijcxhout, te lossen den pen. xxv
- Arent Maertensz. here van Barendrecht Cxx L t'sjrs te lossen den pen. xxv vervallen xv.e october 1656 bij quitantie, Cxx L.
- (en quitan. t'sedert ouergelevert) t'Sacraments gasthuijs xlviii L t'sjaers te lossen als vooren, vervallen xxi.e Novemb.r 1656, xlviii L.
- (is genomen naer advenant de huere die de weesvaders vant lant waren treckende) de Weesvaders binen Dordrecht een Jaer rente ter saecke van(de) ontgrondinge van vier mrn. 470 roeden lant, aent Willigenbos daer de voorsz. bergernisse uijtgegrauen is, vervallen kersmis 1656, bij quitantie, ii.c xv L v St.
- de selue iiii:c xlvi L xviii St. vi Sch ouer een Jaer rente van ox mrn. b.c lxi roeden lant gelegen buijten t'Willigenbosch Ende den dorrenboom vervallen als vooren, tegen xlv L den mrn, gelijck Jan Pinsen die in huere gehadt heeft, welck lant is uijtgegeuen tot bergernisse vant luijcxhout inden Jaere 1617 bij quitantie, iiii.c xlvi L xviii St.

Andere losrenten vercocht inden Jaere xvi.c xiiii, omme daermede te lossen de rente die te lossen stonden den pen. xvi te lossen den pen xxv.
- Anthoni Jansz. xvi L t'sjaers te lossen den pen. xxv vervallen xii.en October 1656 bij quitantie, xvi L.

Andere Losrenten vercocht inden jaere xvi.c vijftien [1615] te lossen den pen. xxv
- Willem Willemsz. CULA xvi L t'sjrs. vervallen p.a Augustij 1656 bij quitantie, xvi L.

Andere Losrenten, vercocht inden Jaere xvi.c xvi [1616] te lossen den pen. xxv
- t'Weeshuijs alhier xl L t'sjaers te lossen den pen. xxv vervallen vi.e Meij 1656 bij quitantie, xl L.
- Gijsbert Jansz. van VEEN nu do.e Jacobus Lidius xvi L t'sjaers te lossen als vooren vervallen i.e September 1656 bij quitantie, xvi L.
- Pleun Anthonisz. van Alblasserdam xviiii L t'sjaers te lossen als vooren, vervallen viii.e October 1656 bij quitantie, xviii L.
- den seluen xxiiii L t'sjaers vervallen xxiiii October 1656 bij quitantie, xxiiii L.

Andere Losrenten, vercocht inden Jaere xvi.c xvii [1617] te lossen den pen xxv
- (en quitant. t'sedert ouergelevert) de Gasthuijs mrs. Clxxiiii L t'sjaers te lossen den pen. xxv vervallen viii.e October 1656, Clxxiiiii L.
- t'Weeshuijs binnen Dordrecht lxxxviiii L t'sjaers te lossen als vooren, vervallen xxiiii.e October 1656 bij quitantie, lxxxviiii L.

Andere onlosbaere rente, vercocht inden Jaere xvi.ec vierentwintich [1624]
- Arent Maertensz. ambachtsheere van Barendrecht etc, heeft inden Jare 1624 aengecocht een onlosbaere rente van vi.c xv L xii St. t'sjrs tot betalinge van xxxviii Schell. ter weeeck, Paesch en9de) kersmis weecken dubbelt gelt aen xxxviii persoonen woonende in sijn gesticht huijs, vervallen p.a October 1656 bij quitantie, vi.c xv L xii St.
- den seukluen ii:c xxviii L t'sjers bij hem aengecocht tot coopinge van turff voorde voorsz. persoonen elcx vi L t'sjaers vervallen p.a augustij 1656 bij quitantie, ii.c xxviii L.

Andere onlosbaere renten vercocht inden jaere xvi.c vijffentwintich
- den seluen heere vi.c L t'sjrs. tot onderhout van Studenten vervallen lesten maert, Junij, Septemb.r Ende december 1656 bij quitantie, vi.c L.

Anderen onlosbare renten vercocht inden jaere xvi.c seuenendertich
- (en quitan. t'sedert ouergelevert) t'Sacraments gasthuijs binnen deser Stede lxii L x St. t'sjrs ten behoeue vant selue godthuijs aengecocht bij Joffr. Christina Elants, ingevolge vande dispositie dan Jofft. Christina van Nieustadt, vervallen xv.e Januarij 1656, lxii L x St.
- (en quitan. t'sedert ouergelevert) t'selue Godthuijs aengecocht als vooren lxii L x St. t'sjrs. vervallen p.a October 1656, lxii L x St.
- t'h: gasthuijs ter Nieuwerkerck aengecocht alsvooren lxii L x St. t'sjrs. vervallen xv.e Januarij 1656 bij quitan., lxii L x St.
- t'selue Godtshuijs lxii L x St. t'sjrs aengeocht als vooren vervallen p.a October 1656 bij quitantie, lxii L x St.
- (en quitan.) t'krancksinnichuijs lxii L x St. t'sjaers aengecocht als vooren, vervallen xv Januarij 1656, lxii L x St.
- (en quitan.) t'selue Godthuijs aengecocht als vooren lxii L x St. t'sjaers vervallen p.a Octob.r 1656, lxii L x St.

Andere Losrenten vercocht inde Jaren xv.e vier, vijff, ses, sueren, acht, en(de) negenenvijftich [1554-1555-1556-1557-1558-1559], Ende volgende jaeren staende, verseeckert ende gehiptheecqueert opte thollen van Gornichem en(de) Schoonhouen
- Arijen Willeboortsz. van Spierincxhoeck bij transport van Machtelt Jans bagine [bagijn] tot Delft, xxiii l i St. t'sjrs. te lossen den pen. xxv, vervallen p.a Augustij 1656, bij quitantie, xxiii L i St.
- Adriaen Aertsz. van Meeuwen bij transport van Damis Aertsz. van Bleijenburch xcvi L t'sjrs. te lossen als vooren vervallen viii.e februarij 1656, bij quitantie, xcvi L.
- (en quitan. t'sedert overgelevert) de kinderen van(de) heer Alewijn Pietersz. Erffgen. van Adriaen Jansz. haren grootvader xvii L v St. vii Sch. t'sjrs. te lossen als vooren vervallen iii.e Maert 1656, xvii L v St. viii Sch.
- Joanna Jan Elants dr xxvi L xvii St. vii Sch. t'sjrs. te lossen als vooren, vervallen v.e Maert 1656, bij quitantie, xxvi l xvii St. vii Sch.
- Geertruijt Wouters wed.e en(de) boedelhoutster van mr. Geerit Michielsz xxvi L xvii St. vij Sch. t'sjrs. te lossen als vooren, vervallen xvi.e Maert 1656, bij quitantie, xxvi l xvii St. vii Sch.
- (en quitan. t'sedert ouergelevert) den h: geest ter Grooterkerck xxvi l xvii St. vii Sch. t'sjaers te Lssen als vooren vervallen ix.e April 1656, xxvi L xvii St. vii Sch.
- d'oude mannen binnen Dordrecht xix L iiii St. t'sjaers, vervallen p.a meij 1656 bij quitantie, xix L iiii St.
- d'Erffgen: van Reijnsborch Jansdr. xxiii L. i St. t'sjaers te lossen als vooren vervallen xiiii.e Junij 1656 bij quitantie, xxiii L. i St.
- (en quitan. t'sedert ouergelevert) Joan BOUCQUET nu Maria Boucquet xxiii L i St. t'sjrs. te lossen als vooren vervallen xiiii.e Junij 1656 bij quitantie, xxiii L i St.
- Dominicus van WESEL xxxii L t'sjaers te lossen als vooren, vervallen xi.e Julij 1656 bij quitantie, xxxii L.
- Cornelis de VRIES, in plaetse van mr. Adriaen Meusenbroeck Erffgen. nomine uxoris van Joan Elants xxx L xiiii St. v Sch. t'sjaers te lossen als vooren, vervallen viii.e Julij 1656, bij quitantie, xxx L. xiiii St. v Sch.
- d'Erffge. van Jacob Adriaensz. vi L t'sjrs. te lossen den pen. xvi, Ende vervallen xviii.e Julij 1656, dan alsoo de Stadt gelijcke rente opte selue heeft, Ende niet wert betaelt hier, Memorie
- Aernout DUIJCK xxiii L i St. t'sjaers te lossen den pen. xxv Ende vervallen xi.e Septemb.r 1656 bij quitantie, xxiii L i St.
- (en quitan. t'sedert ouergelevert) den h: geest ter Grootekerck xlvi L i St. viii Sch t'sjrs. te lossen als vooren, vervallen p.a december 1656, xlvi L. i St. viii Sch.

Andere losrenten, vercocht aen doversche persoonen buijten deser Stede woonachtich
s Grauenhage
- Nicolaes en Geericken van(de) Bronckhorst kinderen van Nicolaes van(de) Bronckhorst xxxii L t'Sjrs. te lossen den pen. xxv vervallen xxvii.e Julij 1656 bij quitantie, xxxii L.
Vtrecht
- d'Executeurs van(de) testamente van Jacob van Poelenburch xxv L xii St. t'sjaers te lossen als vooren, vervallen xvi.e October 1656, dan alsoo dese rente al lange door d'heer Francken is affgelost, Memorie
Nimmegen
- (en quitan.) Jacob Graefft als man Ende Voocht van Aeltgen Corns Boelen dr. transport van Baetgen van Valckenburch wed.e van Jacob BIJL, lxiiii l t'sjaers te lossen als vooren, vervallen xbi.e Septemb.e 1656, lxiiii L.
- (en quitant t'sedert ouergelevert) de kinderen van(de) heer Alewijn Pieterssen Erffgen: van dr. Adriaen t'Jong die transport hadde van Hans ende Pieter CUIJPER xxxii L t'sirs. te lossen als vooren vervallen svi.e Septemb.r 1656, xxxii L.
- t Weeskindt van Hector Houwijn bij transport van Dirck hoedemr. Cxii L t's jaers te lossen den pen. xxv vervallen xxviii.e april 1656 bij quitantie, Cxcii L.
- Arent Maertensz. heere van Barendrecht cxx L t'sjaers vervallen p.a Meij 1656 bij quitantie, Cxx L.
Wesel ofte Burick
- (en quitant t'sedert ouergelevert) d'Erffgen. van Hendrick Kelmar van Glabbeeck xxviii l xvi St. t'sjaers te lossen als vooren, vervallen xxv.e Julij 1656 bij quitantie, xxviii L xvi St.
- d'Erffgen. van Jan MAES tot Coln xxxii L t'sjaers te lossen als vooren vervallen i.e Novemb:r 1656 bij quitantie, xxxii L.
Antwerpen
- t'Weeshuijs binnen Dordrecht xxiii L i St. t'sjaers te lossen als vooren, vervallen xxvii Julij 1656 bij quitantie, xxiii l i St.
- Jacob Jansz. van Beuerwijck xlviii L t'sjaers te lossen als vooren, vervallen iiii.e Junij 1656 bij quitantie, xcviii L.

Andere Losrenten, vercocht inden Jare xv.c lxii tot opneminge van seeckere xxiiii.m ponden te xl grooten waermede de Stadt gecocht heeft xv.c L t'sjaers opte thollen van Gornichem en(de) Schoonhouen en(de) bij mijn E: heeren belast te brengen in dese reeckeninge
- (dese rente is opten 28 febr.ij 1657 bij Abraham Stoop affgelost) Laurens Adriaensz. de LANGE lxiiii L t'sjaers te lossen den pen. xxv Ende vervallen xiii.e Junij 1656 bij quitantie, lxiiii L.
- Adriana Corn. Gijselaers dr lxiiii L t'sjaers te lossen als vooren, vervallen xiii.e Julij 1656 bij quitantie, lxiiii L.
- (en quitan. t sedert ouergelevert) t'Sacraments gasthuijs binnen Dordrecht bij transport van Jan Jansz. van WESELS Erffgen. Cxxviii L t'sjaers te lossen als vooren, vervallen xvi.e Junij 1656, Cxxviii L.
- (en quitan.) d'Erffgen. van Corn. Jansz. BOTH, out thesaurier xxviii L xvi St. t'sjaers te lossen als vooren, vervallen p.a Julij 1656, xxviii L xvi St.

Andere Losrenten vercocht inde Jaren xv.c ses, seuen, ende achtensestich [1655-1567-1568] omme daermede te lossen de renten die te lossen stonden den pen. xii. xiii xiiii en xv; ende omme de paijen Ende renten van(de) thollen te betaelen, volgens d'ordonnantie van mijn E: heeren in date den [-] april 1566
- (en quitan. t'sedert q.tie van(de) helft vant gasthuijs ouergelevert t'sedert q.tie vant resterende ouergelevert) den h: Geest ter Grooterkerck en(de) t'gasthuijs Elcx voorde helft bij testamente van Aeltgen Jans OOMS dr. xlci L xi St. viii Sch. t'sjrs. te lossen den pen. xxv vervallen vii.e Januarij 1656, xlvi L xi St. viii Sch.
- Janneken van HAULT als actie hebbende van Cornelia Adriaens v L xv St. t'sjaers, te lossen als vooren, vervallen i.e Meij 1656 dan alsoo dese rente in lange tijt niet is gevordert, Memorie;
- d'heer Arent Maertensz. x L t'sjaers te lossen als vooren, vervallen xxix.e Julij 1656, bij quitantie, xl L.
- Truijcken Claes wed.e van Jacob Hendricxsz bij transport van Jan Phlipsz. xl L t'sjaers te lossen als vooren, vervallen ix.e September 1656, bij quitantie, xl L.
- de kinderen vande heer Dingeman de VRIES xvi L xvi St. t'srs. te lossen als vooren, vervallen ix.e decemb:r 1656 bij quitantie xvi L xvi St.

Andere Losrenten vercocht inden Jaere xv.c lxvii [1567] ter ordonnantie van(de) Camere
- (en quitan. t'sed.t ouergelevert) d'Erffgenaemen van dr. Adriaen t'JONGH bij transport van Sijmon Hollander li L iiii St. t'sjaers te lossen als vooren vervallen xxiiii.e Octob.r 1656 bij quit., li L iiii St.
(iiii.e S.a van losrenten)

[5][folio 68vs] Anderen Vuijtgeeff van Lijffrenten vercocht inden jaere xv.c Lxviii [1568] omme
daermede te repareren deser Stede muijeren, dijcken, wallen, Ende anders, oock ouermits
de Stadt omme den dieren tijt seeckere procisie van tarruw en rogge opgedaen
hadde, daer aen subijt groot verlies te geweest, midtsgaders dat de Stadt
groote oncosten heeft gehadt omme Scherpe wacht te houden soo binnen de
Stadt als buijten opte stroomen omme de Stadt te preserveren voorde groot oproeren
Ende oorloge die inden lande waeren ao. 1566 al volgende den Octroije van Co.
Maij.t in date iiii.e Julij 1567 den penn acht op een Lijff


(volcht wel voorgaen(de) reeckenin. deser en(de) aengetogen parthijen vuijtgesondert daer anders voor hooft staet)(en(de) sij geleth vooraen geen lijffrenten op debith quitan. te passeren ten sij seecker is, de persoonen noch int leven te sijn)
- Janneken FLORIS iii L. iiii Str. t'sjaers te'haeren lijue [lijve] vervallen v.e Augustij 1656 bij attestatie devita en quitantie, iii L. iii St.

Andere Lijffrenten vercocht inden Jaere xv.c xcv [1595] omme redenen hier vooren folio [-] opt Cappl. van(de) Losrenten verhaelt, vercocht in gelijcke Jaere als desen
- Nicolaes van NAERDEN lxxii L t'siaerts t'sijnen lijve vervallen i.e Januarij 1656 bij quitantie en(de) attestatie devita, lxxii L.
- Sara Jacob Frans Wittens dr. heer Corn. de Beueren [Beveren] ridder en L L t'sjaers t'sijnen lijue vervallen p(rim)a Martij 1656 bij quitantie, l L.
- Joffr. Hendrica van Duvenvoorden l L. t'sjaers thaeren lijue [lijve] bij borgemr. Ende regeerders deser Stede haer tot een pilgifte geordonneert opt Corpus deser Stede, vervallen xxv.e October 1656, bij quitantie en(de) attestatie devita, l l.
- de selue [selve] betaelt ouert voorgaende Jaer lijffrenten verschenen xxv Octob. 1655 twelck haer in voorgaende Rekeninge fol. 54 faute van quitantie en attestatie was geroijeert, l L.

Anderen lijffrenten vercocht inden Jaere xvi.c een [1601], omme redenen hier vooren fol: [-] opt Cappl. van(de) losrenten verhaelt den penn selue
- (doorgehaald:) Sara Jacob Frans Wittens dr.
- Abraham vande CIRPUT IJsaacksz. xv L. x St. t'siaers t'sijnen lijue vervallen xxiiii.e januarij 1656 bij quitantie en attestatie devita, xv L x St.
- (leste betalinge) Alith Adriaens xii L t'haeren lijue vervallen xxi.e Maert 1656 bij quitantie bedragen(de) met vier gul. tien St. voor naer verloop totten 28 Julij 1656 als wanneer d'voorsz. Alith Adriaens is ouerleden [overleden], dus hier voorde laestemael tsamen, xvi L x St.
- (Alsoo de haren 1639 tot 1643 incluijs sijn gepasseert op debith quitan, sulcx gepresumeert weert dese persoon ouerleden te sijn, soo wert dese parthije niet vuijtgetrocken, en(de) sij vernomen nart t'affsterven omme de gepasseerde jaren van(de) thes.rs weder te recouvreren, de jaren 1638, 1640, 1641 et 1642 sijn geproffiteert tegens d'heer Corn. Schouw, bij liquidatie in date lesten april 1653; t'jaer 1643 is tegens d'erffgen. van(de) heer Nijssen geproffiteert bij liq. in date xi Julij 1652)(sij voortaen vuijte reecken. gelaten) Grietken Wrsdr. [Woutersdr.] xxviii L t'sjaers tehaeren lijue vervallen i.e Meij 1656 doch alsoo gepresumeert wert dese persoon ouerleden te sijn hier als in voorgaende rekeninge, memorie;

Andere Lijffrenten, vercocht inden jaere xvi.c vier [1604]
- (leste betalinge) Alith Adriaen Jansdr. xxvi L t'sjaers thaeren lijue vervallen lesten Meij 1656 Ende noch ses gul. voor na verloop totten 28e Julij 1656 als wanneer de voorsz. Alith Adriaens is ouerleden, dus hier voorde laetstemael bij quitantie, xlii L.
- mr. Rochus van(de) HONAERT lxxv L t'sjaers ten lijue [lijve] van Maria sijne dr. vervallen ix.e Junij 1656, bij quitantie, lxxv L.
- (bij faulte van quitan. en(de) attestatie geroijeert) Willem van GOUTHOEUEN [Gouthoeven] xxv L t'srs. t; sijnen lijue vervallen lesten Meij 1656, xxv L.
- (leste betalinge)(bij bekentenisse van Abraham Stoop)(bij quitan.) Alith Adriaen Jans dr. xvii L, Ende noch ox L t'sjaers tharen lijue vervallen xviii.e augustij ende xxvi Junij 1656, doch alsoo d'selue opden xxviii.e Julij 1656, wesende ontrent drie weecken voorden verschijndach is overleden compt hier voorde laetstemael de rente tharen lijue totten voorsz. tijt van haer ouerlijden toe, xxvi L x St.

- Maria, Elisabeth en Margriet Kegelings mr. Franchoijs Kegelings drs. t Elcx lijue xxv L t'sjrs. vervallen xii.e Novemb.r 1656, bij attestatie, devita en quitantie, lxxv L.

Andere lijffrenten, vercocht ao. xvi.c vijff [1605] ter ordonnantie vande Camere
- (bij faulte van quitan. ende attestatie geroijeert) Vrou Agneta BERCK l L t'sjaers ten lijue van Sabina Edmonts haere dr. vervallen ii.e april 1656, l l.
- heer Joan BERCK bii L ii. St. vi Sch. t'sjrs. ten lijue van Dorothea sijne dochter, vevallen xv.e meij 1656, vii L ii St. vi Sch.

Andere lijffrenten, vercocht a.o xvi.x ses [16-6] ter ordonnantie van(de) Camere
- (obijtt den [-] 1657) Catharina MOL vi L t'sjrs. thaeren lijue vervallen x.e april 1656 bij quitantie, vi L.

Andere lijffrenten vercocht ao. xvi.c seuen [1607] ter ordonnatie van(de) Camere
- d'heer Dirck ende Joffr. Cornelia Dammerts t'elcx lijue C L t'sjaers vervallen ii.e februarij 1656, bij twee distincte quitantien, ii.c L.
- (leste betalinge) Janneken Thonis xxv L tsjrs. thaeren lije compt hier ouer thien maenden xxv dagen lijffrente, t'haeren lijue gerekent totten xx martij 1656 als wanneer sij is ouerleden, dus hier voorde laetstemael, volgens attestatie en quitantie, xxii L x St.
- Martijntgen Anthonis xxii l x St. thaeren lijue vervallen xxvii April 1656 bij attestatie devita en quitantie, xii l x St.
- (leste betalinge) d'heer Borgermr. Johan BERCK Dircxsz. l L t'sjers t'sijnen lijue [lijve], vervallen i.e augustij 1656, is opden vi.e Meij 1656 ouerleden, compt hier voorde laerstemael totten seluen dage de lijffrente, volgens quitantie, xxxviii l viii St.
- Maerten Adriaensz. xxv L t'sjrs. t'sijnen lijue [lijve] vervallen xxiii.e Novemb.r 1656 bij attestatie devita en(de) quitantie, xxv L.
- Claes ende Aert Ariensz. van DONGEN t'Elcx lijue [lijve] vi L. t'sjaers vervallen xviii.e decemb.r 1656 bij twee distincte quitantien, xii L.

Andere lijffrenten vercocht ao. xvi.c xiii [1613] den pen. thien, ter ordonnantie vande Camere
- Asuerus Schuth apothecarus tot Gornichem ten lijue van Pouwels, Cornelis Ende Jacomina Schuth, t'elcx lijue xxv L t'sjaers vervallen xxvi februarij 1656 bij attestatie devita en(de) qutiantie, lxxv L.
- (leste betalinge) Lodewijck BOSSCHAERT l L t'sjaers t'sijnen lijve, vervallen i.e april 1656 Ende noch xx L xvi St. ouer vijff maenden totten i.e Septemb.r 1656 als wanneer de seluen is ouerleden, dus hier voorde laetstemael, volgens twee distincte quitantien, lxx L xvi St.

Andere lijffrenten vercocht inden Jaere xvi.c xvii [1617] bij Speciale acte van mijn E: heeren
- Maria, Elijsabeth en(de) Margriet Kegelings mr. Franchoijs Kegelings drs. xxv L. t'sjaers t'elcx lijue vervallen xiiii.e augustij 1656 bij attestatien devita en quitantie, lxxv L.

Andere Lijffrenten vercocht ao. xvi.c xxiiii ter ordonnantie van mijn E: heeren
- Corn. Roelantsz. vi L. t'sijnen lijue vervallen iiii.e Septemb.r 1656 bij quitantie, vi L.

Andere lijffrenten, vercocht inden jaeren, 1627, 1628, 1629, 1630 en 1632
- Claertgen Wijnants xxv L t'sjaers ten lijue van Jacob Cornsz. haeren soone vervallen xxi.e februarij 1656 bij quitantie, xxv L.

Andere Lijffrenten, vercocht inde Jaren 1636 en 1637
- Franchoijs PALM Abrahamsz. ii.e l L t's'jrs. t'sijnen lijue [lijve[, vervallen xi.e december 1656, bij quitantie, ii.c l L.
(v.e Sa. van lijffrenten)

[6][folio 72] Anderen uijtgeuen van Intresten verloopen op seeckere Capitaelen die d'heer thesaurier Leonard Sijbertsz. van(de) Hatert opIntrest gelicht heeft tot maeckinge vande niruwe hauen [haven]

- (volgens voorgaen(de) reeckenin. dese en(de) aengetogen parthijen vuijtgesondert daer anders voor hooft staet) t'vrouwenhuijs een Jaer Intrest van viii.c L. vervallen xii.e december 1656, bij quitantie, xxxii L.
- Geerit Arijensz. PLAET een jaer Intrest van x.c L. vervallen x Octob.r 1656 bij quitantie, xl L.
- Asuerus Schuth, een jaer Intrest van xv.c L. vervallen vii.e Novemb.r 1656 bij quitantie, lx L.

Anderen intresten opte Capitaelen die verantwoort sijn inde xlviii.e reecke: van(de) heer Arent Maertensz. van(de) oorlogsaecken, geeijnt den lesten december 1625, folio 21, 22 en(de) 23
- (en't quitan.) den h: Geest armen tot Molenaersgraeff een jaer Intrest van xiiii.c L [1400] vervallen xxviii.e Novemb.r 1656, lvi L.
- Elisabeth Adams van ESSENVELTSDR. een jaer Intrest van xiii.c L [1300] vervallen xviii.e Decemb. 1656 bij quitantie, lii L.
- (en. quitan.) Geertien Joppen een Jaer Intrest van v.c L [500] vervallen xvii.e december 1656, xx [20] L.
- Jan Willemsz. Moutmaecker een Jaer Intrest van vi.c L [600] vervallen januarij 1656 bij quitantie, xxiiii [24] L.
- (en. quitan. t'sedert ouergelevert) den armen van Papendrecht een jaer Intrest van x.c L [1000], vervallen xxi.e december 1656 xl [90] L.
- t'oude Vrouwenhuijs, een jaer Intrest van x.c L [1000] vervallen x.e januarij 1656 bij quitantie, xl [90] L.

Andere Intresten op sekere Capitalen daer van inde iii.e reeckeninge van(de) heer thesaurier Teresteijn folio xl et ultra is verantwoort
- (ent. quitan. t'sedert ouergelevert) d'heer Michiel FELTRUM als bouckhouder vande rijnse wijncoopers, een jaer Intrest van x.c L. [1000] vervallen ii.e Julij 1656, xl [40] L.
- (ent. quitan. t'sedert ouergelevert) den h. geest ter Grootekerck een jaer Intrest van viii.c L [800] vervallen ii.e Julij 1656, xxxii [32] L.
- t'Weeshuijs alhier, een jaer intrest van xv.c [1500] L. vervallen vii.e Julij 1656 bij quitantie, lx L.
- Laurens Sijmonsz. een Jaer Intrest van viii.c L [800] vervallen x.e Julij 1656 bij quitantie, xxxii L. [32]

Anderen Interesten van(de) Capitaelen inde leste reeckeninge vande heer thesaurier Teresteijn fol: xl et ultra verantwoort
- (ent. quitant. t'sedert ouergelevert) den h: geest ter Grootekerck, een jaer Interest van xii.c [1200] L. vervallen eersten februarij 1656, xlviii L. [48]

Andere Interesten daer vande Capitalen inde eerste reeckeninge vande heer thesaurier Back folio xl recto et verso, sijn verantwoort
- de weeskinderen van Jan Stoffelsz. in Ottelant een Jaer Intrest van iiii.c L [400] vervallen x.e Meij 1656 bij quitantie, xvi L. [16]

Andere Intresten op seeckere Capitalen daer van inde naeste leste reecken: vande heer thesaurier Back folio xliiii recto et verso is verantwoort
- Cornelis Arijensz. in Papendrecht ten behoeue van(de) kinderen van Jan Bastiaensz. den ouden een Jaer Intrest van vi.c L [600] vervallen den xxiiii.e Novembr. 1656 bij quitantie, xxiiii L. [24]
- Jan Bastiaensz. ende Geen Dircksz. als Voogden vande kinderen van Jan Bastiaensz. den ouden, een Jaer Intrest van xi.c L vervallen als vooren bij quitantie, xliii L.

Andere Interesten daer van de Capitalen verantwoort sijn inde leste reeckeninge van(de) heer thesaurier Back folio xl et ultra
- Willemken Wouters een jaer Intrest van vi.c L vervallen xi.e april 1656 bij quitan., xxiiii L.
- Lijntken Cornelis wed.e van Wouter Cleijsz. een Jaer Intrest van vi.c L, vervallen xxv.e Junij 1656 bij quitantie, xxiiii L.
- Neeltgen Aerts DURA in Papendrecht een jaer interest van iii.c [400] L. vervallen xxv.e Junij 1656 bijquitantie, xvi [16] L.
- Anneken Lauwen wed.e van Dirck Meeussen een jaer Interest van iii.c [400] L vervallen xvii.e Junij 1656 bij qutiantie, xvi L.
- Corn. Jan DAMEN een Jaer Interest van v.c L [500] vervallen xviii.e Julij 1656 bij quitantie, xx [20] L.
- (ent. quitan. t sedert ouergelevert) Geurt FACE van Elslo, een jaer Intrest van x.v L [1000] L. vervallen vii.e augustij 1656, xl [40] L.
- Pleuntgen jan DAMEN een Jaer Intrest van iiii.c L vervallen xvii.e augustij 1656 bij quitantie, xviii L.
- Dirck Cornelisz. een jaer Intrest van vi.c L Ende noch van ii.x L beijde vervallen vii.e Septemb.r 1656, dan sijn opten xiii.e Septemb.r 1633 affgelost, memorie

Andere Interesten, daer van de Capitaelen inde reeckeninge vande heer Thesaurier Teresteijn d; ao. xvi.c xxvii [1627] folio xl recto et verso sijn verantwoort.
- Franchoijs WALRAVENS een jaer interest van ii.m L [2000] vervallen p.a augstij 1656 bij quitantie, lxxx L. [80]
vi.e S.a van intresten

[7][folio 74vs] Anderen Vuijtgeeff opte verpachtinge vabn Stadts goederebn ende maeckelaerdien blijckende bijde Contrerolle bij Schepenen daer van gehouden midtgaders de presentie gelden die bijde Camerbew.rs mijn E: heeren gedistrubueert sijn, mede de presentie gelden die bijden Secretaris van(de) houe en hooge Vierschaere van Zuijthollandt opte ordinaris rechtdagen Ende Extraordinaris vergaderinge distribueert sijn, en(de) het gene men den borgemr. van(de) gemeente wegen bij sloote van reeckeninge schuldich is gebleuen.

- (blijct bij de contrerolle hierop naer gesien) Eerst alle d'oncosten ofte de treckpenninge gestelt opten bierExchijns deser Stede voor en Jaer, Ingegaen p.a augustij 1656, ii.c [2000] L.
- opte wijnen, xxxvi [36] L.
- opten asijn, vi L.
- opten brandewijn, vi L
- Maeckelaerdije vant sout, xii [12] L.
- van(de) Rijnsche en(de) westersche wijnen, xxiiii l.
- opte Cranen, xxx L.
- t'Weet, Niet
- Schalien alsoo voor drie Jaeren is verpacht van dit jaer 1656, iii L. (niet)
- opte Slachroede, xxiiii L.
- opte moolensteene xii L.
- Olij ende Seep, vi l.
- Laeckenen ende wanthalle, iiii L.
- turff Ende branthout, C L.
- bierExchijns binnen de halue mijle, xviii L.

- opte verpachtinge vande thienden van(de) Merwede
voor treckgelt aende Visschers, niet
d'oncosten opte verpachtinge van(de) Stadts landen, niet
Noch andere oncosten opte verpachtinge gevallen
(ent quitant. t'sed.t ouergelevert) Voor bier bij quitantie vi L iiii St.
's heeren dienders xxxiiii St = vii L xviii St.
Noch andere oncosten gevallen in Julij en(de) Septemb.
(ent: quitant. t'sedert ouergelevert) voor bier bij quitantie vi L. xiiii St.
s'heeren dienders an dese verpachtinge en(de) vant gemael bieren fruijct en t adsisteren, iii L viii St.
den Clercq van(de) heeren thesauriers voort schrijuen van viermael acht billietten, xxxii St. = xi l. xiiii St.

- (blijct bij drij reeckenin. hierop gesien) Ter ordonnantie vande Camere Judiciele deser Stede betaelt aen mijn E: heeren deser Stede door Joan REIJNS Camerbew.r der seluer Stadt, aen distributie gelden datmen t'Elcker teelte betaelt aen mijn E: heeren vanden Gerechten, outraden, Ende achten voor haere vacatien opte ordinaris rechtdagen en(de) Extraordinaris vergaderinge Eerst van(de) teelte ingegaen den xxi.e Nouemb.r 1655, Ende geeijnt den vi.e martij 1656, volgens de reeckeninge vanden Camerw.r mette vacatien inden gedinge Ende anders, ii.c xi L. ix St.
- Noch vande teelte ingegaen den vi.e Maert Ende geeijnt den iii.e Julij 1656, Cxliii L. vii St.
- Noch vande teelte ingegaen den ii.e Julij Ende geijnt den xx.e Nouemb. 1656, Clxxiii L. iiii St.
- Nocha ende seluen ter ordonnantie van d'heeren Borgemr. Ende gecommiteerde ten beleijde deser Stede betaelt, ouer tgene bijden selue is verstreckt aende heeren Magistraten Ende ordinaris officeren tot maeckinge van Elcx eenen nieuwen mantel iii.c xcii L.
Compt samen bij vier distincte quitantie, c.x xx L.
- d'heer Borgemr. [-]
- Betaelt aende heer Matthijs Pompen heere van Slingelandt Baillie van Zuijthollandt de Somme van t'sestich ponden, te xl grooten, in betalinge van(de) presentie gelden van(de) mannen vanden houe en vierschaere van Zuijthollandt opte ordinaris rechtdagen ende Extraordinaris vergaderinge, voor een jaer, veruallen p.a Nouember 1656 bij quitantie, lx [60] L.
vii.e S.a van oncosten opten verpachtin.

[8][folio 76vs] Anderen Vuijtgeeff van Reijscosten Ende vacatien van mijn E: heeren pensionarisdsden, en(de) Secretaris deser Stede ouer den Jaere xvi.e ses en vijftich.

- (declaratie ord.e quitan. dese en(de) aengetogen parthijen vuijtgesondert daer anders voor hooft staet) Betaelt aende E: heer Johan BERCK pensionaris Ende Secretaris deser Stede, ouer verschoten reijs Ende teercosten, gedaen door Francois MOL en(de) Jan Muijs deser Stede bodens in twee reijsen met de E: heeren gecommiteerde magistraten Ende kerckenraet tot Nimmegen op het beroepen van do. Laurentius predicant de Somme van ses hondert vijff en veertich ponden xiiii St. te xl grooten t'pont dus hier bij declaratie, ordonnantie, en quitantie, vi.c xlv L xiii St.
- Betaelt aende heer mr. Johan vanden HOONAERT de Somme van hondert ses en t'seuentich ponden xvii St. ouer verscheijde reijscosten Ende vacatien bij sijn E: gehadt ter dachvaert van(de) Ed: Groot Mog: heeren Staten van hollandt Ende Westvrieslandt bij declaratie ordonnantie en quitantie, Clxxvi l xvii St.
- Betaelt aende heer mr. Johan de WITH, twee hondert seuenentwintich ponden iii. St. ouer reijscosten en vacatien bij sijn E: gehadt ter dachvaert als voren bij decl. ord. en quitantie de voorsz. ii.c xxvii L. iii St.
- Betaelt aende heer Mr. Diederich HOEUFT hondert acht ponden vi. St. ouer reijscosten Ende vacatien bij hem gehadt ter dachvaert als vooren, bij decl. ord.ie en quitantie, Cviii L. vi St.
- Betaelt aende heer mr. Johan vanden Honaert de Somme van hondert vijffendertich ponden i st. ouer reijskosten en vacatien bij hem gehadt ter dachvaert als vooren bij declaratie, ord. ende quitantie, Cxxxc L i St.
- Betaelt aende heer Mr. Diederich HOEUFT hondert veertich ponden, seuen Schellingen ouer reijskosten Ende vacatien bij sijn E: gehadt ter dachvaert als vooren bij decl., ordonnantie en quitantie, Cxl L vii St.
- Betaelt aende heer Mr. Johan de WITH drie hondert drie en twintich ponden, twaelf Schell. viiii ouer reijskosten en vacatien bijsijn E: gehadt ten dachvaert als vooren bij decl. ord.e en quitantie, iii.c xxiii L xii St. viii Sch.
- Betaelt aende heer Aelwijn van HAELWIJN de Somme van drie hondert drie Ende tnegentich ponden v St. ouer reijskosten Ende vacatien bijsijn E: gehadt ten dienste vande Engelse Court omte distribueren opde reijse naert suijder quartier, volgens vier distincte declaratien aenden anderen gehecht, ord. en quitantie, ii.c xciii L. v St.
- Betaelt aende heer Anthonis de SONT de Som(m)e van drie hondert ponden ouer reijscosten Ende vacatien bij hem gehadt ten dienste Ende opde reijse als vooren bij ordonnantie Ende quitantie, ii.c L.
- Betaelt aende heer mr. Johan de WITH de Somme van drie hondert tien ponden xvi St ouer reijscosten vacatien en ander verschot bij hem gehadt ten dienste Ende opde reijse voormt bij declaratie ordonnantie en quitantie, ii.c x L xvi St. - Betaelt aende heer Jacob de WITH outborgemr. de Somme van drie hondert negenenveertich ponden iiii St. ouer reijscosten ende Vacatien bij sijn E: gehadt ter dachvaert vande Ed: Groot mog: heeren Staten van hollandt en Westvrieslandt, bij declaratie ordonnantie en quitantie, iii.c xlix l iiii St.
- Betaelt aende heer Mr. Willem Hallingh de Somme van vierendertich ponden xv St. ouer reijscosten ende vacatien ten dienste vande Stadt bij sijn E: gedaen, volgens declaratie, ordonnantie en quitantie, xxxiiii l xv St.
- Betaelt aende heer Mr. Johan vanden HONAERT hondert acht en wintich ponden i St. ouer reijscosten ende Vacatien ter dachvaert van(de) Ed: Groot Mog heeren Staten van hollandt en Westvrieslandt bij decl. ord. en(de) quitan., Cxxviii l i St.
- Betaelt aende heer Mr. Johan BERCK pensionaris en Secretaris deser Stede de Somme van hondert een ponden xviii St. ouer vacatien en reijskosten bij sijn E: ten dienste deser Stadt gedaen bij declaratie ordonnantie en quitantie, Ci l xviii St.
- Betaelt aende Ed: heer Abraham van Beueren [Beveren] heere van Barendrecht, Outborgemr. deser Stede de Somme van twee hondert een en t'sestich ponden ii St. ouer vacatien Ende en reijskosten bij sijn Ed: ten dienste deser Stad gedaen, bij declaratie ordonnantie en quitantie, ii.c lxi L ii St.
viii.e S.a van reijscosten van mijn E. heeren

[9][folio 78vs] Anderen Vuijtgeeff van reijscosten ende vacatien vande boden deser Stede

- (bij declaratien ord. en(de) quitan. als inden tecxt) Jacob van REES Stadtsbode de Somme van twee hondert ponden xviii Schell. te xl grooten, ouer verscheijde reijscosten Ende vacatien bij hem gehadt, ten dienste deser Stede, bij vijff reijscedullen, ordonnantien Ende quitantien t'samen, ii.c L xviii St.
- Jan van Houten Stadtsbode bij seuen cedullen, ordonnantien Ende quitantien de Somme van iii.c xii l ix St.
- Frans MOL bij ses cedullen, ordonnantien en quitantien, iiii.c xxv L i St.
- Jan Muijs bij ses cedullen, ordonnantien ende quitantien, ii.c xxxiiii L xvi St.
- Pieter COOL bij ses cedullen, ordonnantien ende quitantien, ii.c xcii l xvi St.
- Joris van Hovorst bij vier cedullen, ordonnantien ende quitantien, Cxiiii l xiii St.
- Corn. van Angsten bij seuen cedullen, ordonnantien ende quitantien, iii.c xcv L ix St.
(ix S.a van reijscosten van(de) bodens deser Stede)

[10][folio 79] Anderen Vuijtgeeff van defroijementen aen Verscheijde heeren ter Eeren vande Stadt

- (bij declar. ord. en(de) quitan. deser en(de) aengetogen parthijen vuijtgesondert deaer anders voor hooft staet) Betaelt aende wed.e van zaliger Jacob BUSSCHOP waerdinne inde Pau, ouer verscheijde diffroijementen van Stadts kannen, thaeren huijse van Stadts wegen tot diversche reijsen gedaen, volgens twee distincte declaratien, Ordonnantien Ende quitantien bedragen(de) t'samen, ii.c xxvi L vi St.
- Betaelt aen do. Andreas Colvius, bedienaer des Goddelijcken woorts vande fransche kercke deser Stede, twee hondert ponden tot betaelinge vande oncosten bij hem verstreckt tot het tracteren vande franse predicanten opde Classiale vergaderinge alhier, bij ordonnantie en qutiantie, ii.c [2000] L.
- Betaelt aen Matthijs PAUS, waert inden Toelast de Somme van drie hondert dertich ponden ouer verscheijde diffroijementen van Stadts kannen, t'sijnen huijse van Stadts wegen gedaen volgens declaratie, ordonnantie en quitantie, iii.c xxx L.
- Betaelt aende heer Johan van Haerlem de Somme van hondert t'seuentich ponden viii St. ouer leuerantie van rijnsche wijnen ten behoeue deser Stede bij declaratie, ordonnantie Ende quitantie, Clxx L viii St.
- Betaelt aen d'heer Johan Weller ter saecke als vooren, gelevert soo opde maeltijt vande goede luijden vande achte, als voor defroijement van(de) heeren vande admiraliteijt de Som(m)e van drie hondert vijftien ponden ix St. dus hier bij drie distincte declaratien, ordonnantien en quitantien, iii.c xv L xxx St.
- Betaelt aende heer Anthonis de SONT de som(m)e van hondert negenentsestich ponden xii St. ter saecke als vooren, bij decl. ordonnantie, en quitantie, Clxix l xii St.
- Betaelt aende wed.e van za: Dirck Barentsz. EMONT de som(m)e van twee hondert twintich ponden, ouer leverantie van wijn totte bedieninge vant h: avontmael des heeren, bij decl. ord.ie en(de) quitan., ii.c xx L.
- Betaelt aen Pieter vander WERFF de Som(m)e van vier hondert vierentmegentich ponden xvi St ouer Leverantie van bancket ten behoeue deser Stede, bij decl. ord. en quitan., iiii.c xciiii L xvi St.
x S.a van defroijementen

[11][folio 80] Anderen Vuijtgeeff van weddens die jaerlijcx betaelt worden aende Schutterien vande Cruijsbooch, Cloveniers, ende heelhaecx

(volcht wel voorgaende reeckenin. deser en(de) aengetogen parthijen vuijtgesondert daer anders voor hooft staet, ende bij quitant. als in den tecxt)
- de Schutterije van(de) Cruijsbooch, alsmede de twee volgende Schutterien, sijn volgende
de resolutien van mijn E: heeren van(de) Gerechten, Outraden, Ende achte deser
Stede toegeleijt Elck Jaerlijcx twee hondert ponden, te xl grooten, om(m)e alle
Jaer daermede haere maeltijden, verkiesinge van deeckens en andere vergaderinge te
houden, volgens acte van mijn E: heeren in date ii.e meij xvi.c twee, uijt krachte
van welcke acte desen thesaurier compt als deecken en boeckhouder van(de) Cruijsbooch
en(de) dienvolgende hier volgens quitantie in wtgeeff d'voorsz., ii.c L.
- Betaelt aen Corn. Wens als deecken en(de) boeckhouder van(de) Cloveniers bij quitantie, ii.c L.
- Betaelt aen Lowijs Molenschot als deecken Ende boeckhoudere van(de) heele haecx bij quitantie, ii.c L.
- (ent quitan.) de drie dienders van(de) Schutterijen hebben Elcx jaerlijcx voor haeren Exchijns acht gul. vervallen lesten decemb. 1656, xxiiii l.

Anderen vuijtgeeff van weddens die jaerlijcx betaelt werden aen diversche persoonen officiers deser Stede, Ende dit ouer den jaere xvi.v sessenvijftich.

- (ordinaris) de acht reecken,m.rs Ende gecommitteerden ten beleijde van Stadts Saecken metten Secrs. Ende Camerw.r van(de) thesaurie van dese rekwening te hooren en sluijten, xxvii L.
- desen thesaurier is volgens resolutie van mijn E: heeren toegeleijt voor desen Jaere, iii.c L.
- den seluen voor papier, pennen Ende inct in sijn Comptoir verbesicht, xii l.
- d'heer Jacob de WITH Outborgermer. dese Stede acht maenden weddens, als gecommitteerde ten beleijde vande Stadts saecken vervallen i.e Julij 1656 bij quitantie, c L.
- (ent. quitan. t sedert ouergelevert) d'heer mr. Adriaen van Blijenborch Borgemr. ouer een teelt weddens als gecommitteerde ten beleijden, vervallen den xxiii Nouemb.r 1656, l L.
- (ent. quitan. t sedert ouergelevert) d'heer Joan van Neurenburch een jaer weddens als gecommitteerde ten beleijde van(de) Stadts Saecken, vervallen lesten decemb.r 1656, lxxv L.
- dheer mr. Johan vanden Hoonaert een gelijck Jaer weddens, vervallen als vooren bij quitantie, lxxv L.
- d'heer mr. Johan vander Burch, een gelijck jaer weddens, vervallen alsvoren bij quitan., lxxv L.
- (ent. quitan. t sedert ouergelevert) d'heer Anthonij de SONT een gelijck Jaer weddens, vervallen alsvooren, lxxv L.
- (dit voortaen vuijte reeckenin. te laten) d'heer mr. Johan BERCK raet pensionaris deser Stede, een jaer weddens, vervallen als vooren, vi.c L.
- den seluen als Secretaris deser Stede, een Jaer weddens vervallen alsvooren bij quitantie, cl L.
- den seluen voor sijn salaris en ordinaris schrijffpapier, twelck hij verbesicht inde saecke van(de) Stadt en godthuijsen van(de) brieuen vant gewasch van Zuijtholl.t Ende moerbrieuen [moerbrieven] bij quitantie, C L.
- den seluen voort appostilleren deser Reecken. en dubbelt vandien, vii L x St.
- (ent quitant. van drij maen(den) voorsz. in September 1656; t'sedert ouergelevert) d'heer mr. Gouert van Slingelant, raet pensionaris deser Stede een Jaer weddens vervallen lesten december 1656 bij quitantien, xii.c L.
- d'heer Blasius van Haerlem Secretaris van(de) Weescamere deser Stede de Somme van dertien hondert acht en tnegentich ponden tot xl grooten, als iii.c L ouer een Jaer weddens van vier heeren weesmrs. vi.c L ouer een Jaer weddens van(de) voorsz. heere Secrets., ii.c L ouer een Jaer weddens van Johan VEKEMANS Clercq vande voorsz. Camere, Ende de vordere Cxcviii L ouer [over] een Jaer weddens van Johan VERVOORN Camerbewaerder vande voorsz. Camere vervallen lesten decemb.r 1656 bij quitantien, xiii.c xcviii L.
- Betaelt aende Erffgenaemen van za: d'heer Cornelis van ESCH za: in sijn leuen [leven] Secrets. van(de) Thesaurier een jaer weddens, vervallen als vooren bij quitantie, iii.c L.
- do. Gooswinus Buijtendijck bedienaer des Godelijcken woorts alhier, ouer een jaer weddens van sijnen dienst, de kercken dienaeren alhier bij mijne E: heeren van(de) Stadts wegen hem toegevoecht jaerlijcx vervallen als vooren bij quitantie, v.c L.
- do. Henricus Debbits een gelijck Jaer weddens, vervallen alsvooren bij quitantie, v.c L.
- do. Isacus Lidius een gelijck Jaer weddens, vervallen als vooren bij quitantie, v.c L.
- do. Jacobus Lidius een gelijck Jaer weddens vervallen als vooren bij quitantie, v.c L.
- do. Casparus Staphorstius een gelijck Jaer weddens vervallen als vooren bij quitantie, v.c L.
- do. Johannes Vrechemius een gelijck Jaer weddens vervallen als vooren bij quitantie, v.c L.
- do. Laurens Laurentius negen maenden [een gelijck Jaer] weddens, vervallen als vooren bij quitan., llll.c lxxv L. [v.c L.]
- Noch ten behoeue van(de) voorsz. heeren predicante betaelt ouer drie maenden weddens aen haer vervallen door ouerlijden van do. Petrus WASSENBURCH za: verschenen den laetste Martij 1656 bij quitantie, Cxxv L.
- Robbrecht Paget dienaer des Goddelijcken woorts inde Engelse kercke alhier een jaer huijshuijere vervallen p.a Octob.r 1656, bij quitantie, Cl L.
- Nicolaes Colvius tweede predicant inde fransche gemeente binnen deser Stede, ses maenden weddens vervallen den lesten Junij 1656 bij quitantie, lxxxvii L x St.
- Noch betaelt aen do. Johannes Lannoij in plaetse vande voorsz. Nicolaes Colvius tweede predicant inde fransche gemeente binnen deser Stede, gelijcke ses maenden weddens vervallen den lesten decemb.r 1656 bij ordonnantie en(de) twee distincte quitantien, lxxxvii L x St.
- (..t quitan.) den rentmr. vant Classes ouer een Jaer subsidie t'selue bij mijn E: heeren toegevoecht, vervallen xxiiii.e October 1656, C L.
- Dirck van Nieustadt Clercq van(de) heer thesaurier een Jaer weddens, vervallen lesten decem.r 1656, xxx L.
vande reecken. en(de) het dubbelt vandien te schrijuen [schrijven], xli L x St.
vanden blaffert en(de) lijffrente boeck te schrijuen, iii L x St.
van(de) thol reeckening die nu in dese is gecomprehendeert, xiiii L.
(..t quitan. t'sedert ouergelevert) voor pampier, Comparceelen en daer toe, alsmede tot reecken. vande reparatien, xx L. = Compt samen cx L.
- Gijsbert de Jager, Stadts procureur een gelijck Jaer weddens, vervallen alsvooren bij quitantie, xii L.
- Arent Muijs van Holij Stadts Procureur een gelijck Jaer weddens, vervallen alsvooren bij quitantie, xii L.
- (..t quitan. t'sedert ouergelevert) d'heer mr. Johan de Vries, een jaer weddens van in te manen des Stadts Landtpachten, Erffchijnsen ende huijshuijeren en vervallen als vooren, ii.c L.
- Jacob van Someren Secretaris vant waterrecht een jaer weddens, vervallen als vooren bij quitantie, xxxvi L.
- (..t q.tie van l L. t'sedert ouergelevert) dr. Willem LANGLEIJ een jaer weddens als ordinaris medicxijn deser Stede vervallen als voren, bij vier distincte quitantie, ii.c L.
- (..t quitan. van vijftich gul. t'sedert ouergelevert) den seluen als professor inde anatomie een Jaer weddes vervallen als vooren bijquitantie, ii.c L.
- den seluen als Extraordinaris medicijn een Jaer weddens vervallen xiiii.e nouemb.r 1656, lxxii L.
- dr. Adriaen van Someren ordinaris medicijn deser Stede, een jaer weddens verschenen lesten decemb.r 1656 bij quitan., ii.c L.
- dr. Johan de Jongh Extraordinaris medicijn deser Stede een Jaer weddens vervallen xii.e Januarij 1656 bij quitantie, lxxii L.
- (deser persoon is vertrocken naer Hoorn, alsoo aldaer contrerolle van(de) Convoij en(de) licenten is geworden, ouersulcx (leste betaling) niet verder te betalen als tot sijn vertreck) dr. Johan Gevaerts Extraord.ris medicijn deser Stede een jaer weddens vervallen lesten decemb.r 1656 bij quitantie, lxxii L.
- mr. Johan BOL Ende Hendrick vander TUIJNEN Chirurgijns deser Stede ider een jaer weddens vervallen lesten december 1656 bij haere quitantien, iiii.c L.
- (...t quitan.; obijt) mr. Pieter Malet operateur een Jaer weddens vervallen xi.e april 1656, C L.
- (obijt) Johan Scavart pestmr. deser Stede ouer een Jaer weddens verschenen den lesten februarij 1657 bij quitantie, iiii.c L.
- Hendrick Matthijs, Hendrick Janssen, Ende Reijnier Reijniersz. Cellebroers int Geesthuijs deser Stede, ijder een Jaer weddens vervallen lesten decemb.r 1656 bij quitantien t'Samen, Cxliiii L.
- desen thesaurier geeft betaelt tot onderhout van(de) latijnsche Schole binnen deser Stede, eerst aen Cornelis Schalckius rector een Jaer weddens, vervallen als vooren bij quitantie, viii.c L.
- den seluen tot betaelinge van praemien onder de Studenten inde Schole te distribueren vervallen i.e Septemb.r 1656 bij quitantie, C L.
- Lambertus Silvius Conrector een Jaer weddens vervallen lesten december 1656 bij quitantie, v.c l L.
- Petrus Schirten derde Latijnsche mr. een Jaer weddens, vervallen lesten decemb.r 1656 bij quitantie, v.c l L.
- Guilliame IJperboom vierde mr. een Jaer weddens (ver)vallen als vooren bij quitantie, iiii.c l L.
- Pieter van Godewijck vijffde mr. een Jaer weddens (daerinne begrepen xxv L omme de kinderen de vragen aff te hooren) vervallen alsvooren bij quitan., iii.c lxii L.
- Noch tot augmentatie van sijne gagie, vervallen den xxix.e Nouemb.r 1656 op twee distincte quitantien, l L.
- Ende noch een Jaer huijshuijere vervallen p.a Nouemb.r 1656, bij twee distincte quitantien, C L.
- Anthonij Terreuwer schrijffmr. inde latijnsche Schole een jaer weddens vervallen lesten december 1656 bij quitantie, iii.c L.
- Anthonis Cornelissen voorleser inde augustijne kerck een jaer weddens vervallen als vooren bij drie distincte quitantien, Cxxxviii L.
- (..t quitan. t'sedert ouergelevert) Dirck van Nieustadt conchergie vant Stadthuijs, een jaer weddens, vervallen als vooren, Cl L.
- de seuen [7] stadtboden deser Stede, een Jaer weddens vervallen als vooren bij quitantie, x.c viii L.
- Ende voorde gans opten verlooren Maendach bij quitantie, viii L.
- Pieter Cool den Jongen Stadtsbode Jaerlijcx Soo lange sijn Vader leeft vervallen xiii.e September 1656, bij quitantie, xlii L.
- Johan VERVOORN Camerbewaerder vande Camere vande thesaurier een Jaer weddens, vervallen den lesten december 1656, bij quitantie, Cii L.
- Jacob van REES dienaer van(de) luijden vanden achten, een Jaer weddens Ende hoochtijt gelt vervallen den iii.e Julij 1656 bij quitantie, xxiii L xii St. vi Sch.
- Lucas van HERELS Cipier, ouer een Jaer winterbrandt bij quitantie, xviii L.
- Corn. Dircxsz. Bloessem brantemmermr. ouert jaergelt van v.c [5000] brantemmers tot iii st. t'stuck bij quitantie, xxxvii l x St.
- Janneken Willems van MEIJBURCH ordinaris Stadtsvroetvrouwe, een Jaer weddens vervallen lesten december 1656 bij quitantie, ii.c xxv L.
- Leentgen Jans vroevrouwe een Jaer weddens, vervallen als vooren bij quitantie, lxxii L.
- Lijntgen Dircx vroetvrouwe, een jaer weddens vervallen den xv.e decemb.r 1656 bij quitantie, lxxii L.
- Elijsabeth Schilmans vroetvrouwe een Jaer weddens vervallen den xv.e decemb.r 1656 bij quitantie, lxxii L.
- Aeltgen Pauwels vroetvrouwe een jaer weddens, vervallen den lesten December 1656 bij quitantie, Lxxx l.
- Lambert Lambinon Contrerolleur vande affslach van(de) visse, een halff jaer weddens vervallen viii.e Julij 1656 bij quitantie, l L.
- Jan Vogel contrerolleur vanden affslach van(de) Vis een halff Jaer weddens vervallen den lesten decemb:r 1656, bij quitantie, l L.
- de brootsusters deser Stede de conventualen uijt sonderlinge gratien toegecvoecht vervallen lesten decemb:r 1656 bij quitantie, lxxii L.
- (t'i.e jaer) de wed.e van Arent vander PUTTEN gewesene sieckenbesoecker is voor twee Jaeren noch vergunt en gecontinueert tot een subsidie lxxv L compt hier ouer t'i.e ii.e jaer vervallen p.a martij 1656 bij quitantie, lxxv L.
- Claes Jansz. van LOTRINGEN sieckenbesoecker een jaer weddens, vervallen lesten decemb.r 1656 bij quitantie, iiii.c lxxii L.
- Gouert van Wessem sieckenbesoecker een jaer weddens, vervallen alsvooren bij quitantie, iii.c xxii L.
- den seluen als voorleser inde nieuwe kerck een Jaer weddens, vervallen xiiii.e december 1656, bij quitantie, lxxx L.
- (..t quitantie t'sedert ouergelevert) d'heer Michiel FELTRUM als boeckhouder vande rijnsche wijncoopers een Jaer huijeren vande wijncoopers Cappelle vervallen ix.e Maert 1656, xxv L.
- Andries vanden BERCH, een jaer weddens dat hij de nachtgasten voorsz. Cappelle inde meij en bamis mercten helpt opschrijuen bij quitantie, vi L.
- Hendrick Hechtermans voorleser inde Grootekerck een Jaer weddens vervallen den lesten december 1656 bij quitantie, lxxx L.
- den seluen ouer een Jaer weddens vande kinderen de bevragen aff te hooren, vervallen p.a augustij 1656, bij quitantie, xxv L.
- (..t quitan.) de commissaris vant broot, haeren Secretaris ende dienaer, een jaer weddens vervallen drie Coningen 1657, bij quitantie, Cxxxvii l x St.
- Elisabeth van HAERLEM wed.e van Corn. de With Cornelisz, haer leuen lanck bij mijn E: heeren haer toegevoecht voort afstaen vant Craenmrschap vervallen halff Julij 1656, bij quitantie, l L.
- (..t quitan.) Damas van Slingelant Jansz. als rentmr. vant Weeshuijs een Jaer huijeren vant gewesene packhuijs vant weeshuijs nu geapproprieert tot een Engelse kercke vervallen i.e Meij 1656, xxxvi L.
- Balten Jacobsz. van Dongen een Jaer weddens vant luijen vande Saelclock vervallen lesten decemb.r 1656 bij quitantie, xxx L.
- Jan Croes musicant een Jaer tractements sijn leuen lanck, vervallen als vooren bij quitantie, xii L.

Weddens die buijten de Stadt betaelt werden
- (alsoo t'jaer 1652 d'hr. van(de) Burch in sijne reeckenin. d'ao. 1652 fol: 76 in vuijtgeven sijn gepasseert met q.tie aldaer ouer gelevert, dus hier geroijeert) mr. Dirck de Jongh adv.t voorden houe van hollandt twee Jaeren weddens als advocaet deser Stede namentl. t'jaer 1652, Ende t jaer vervallen den lesten decemb:r 1656 bij twee distincte quitantien, xii L.
- mr. Johan de Cock adv.t voorden seluen houe een Jaer weddens, vervallen iii.e februarij 1656, bij quitantie, xii L.
- (..t quitan.) mr. Johan vanden Andel advocaet voorden seluen houe [hove] een Jaer weddens vervallen iiii.e Nouemb.r 1656 bij quitantie, xii L.
- mr. Abraham Pandelaer advocaet voorden seluen houe een jaer weddens, vervallen xix.e Meij 1656 bij quitantie, xii L.
- (..t quitan.) Willem van Rauesteijn [Ravesteijn] procureur voorden houe [hove] van hollandt Een jaer weddens als procureur deser Stede, vervallen den [-] 1656, xii L.
- de boven vant hoff van hollant voor haer nieuwe Jaer, xxviii St.
den deurwaerder van(de) Camere van(de) recken. xviii St.
den Cipier van(de) middelpoort xxviii St.
de twee eerste deurw.rs van(de) Camere van(de) reecken. xxviii St.
= v L. ii St.
- de dochter vabn Herman Verbies, ouer een jaer huijshuijere dat sij in haeren huijse inden Hage accomodeert de gedeputeerden deser Stede, vervallen p.a Meij 1656, bij quitantie, vi.c xvii L x St.
- Jan Hendricksz. van Straelen Schoolmr. in Swindrecht een Jaer weddens vervallen lesten december 1656 bij quitantie, lxxii L.
- den Schoolmeester in Hendrickijdenambacht Een jaer weddens vervallen als vooren bij quitantie, xxv L.
- den Schoolmeester inde Linde ende heeroudelantsambacht een jaer weddens vervallen p.a april 1656 bij quitantie, xxv L.
- Claes Matthijssen schoolmeester in Papendr. een Jaer weddens vervallen p.a Octob:r 1656, bij quitantie, xxxvi L.
- den Schoolmr. van Dubbeldam een Jaer weddens veruallen lesten december 1656, bij quitantie, Lxxii L.
- do. Gooswinus Buijtendijck bedienaer des goddelijcken woorts alhier Clx L t'sjaers ten behoeue [behoeve] van twee studenten aluminus deser Stede, tot cooppinge van kleederen ende boecken elck tachtig L t'sjaers bij namen Petrus Buijtendijck ende Samuel Staphorstius bij quitantie, Clx L.
(xi. S.a van tractementen)

[12][folio 89vs] Anderen vuijtgeeff van ordonnantien van mijn E: heeren van(de) Gerechte ende borgemr. en(de) Gecommitteerde ten beleijde van(de) Stadts saecken van alderhande Saecken

- (bij decl. en(de) ord.tie en(de) quitan. dese en(de) aengetogen parthijen vuijtgesondert daer anders voor hooft staet) Betaelt aen do. Gooswinus Buijtendijck ouer t'gene den selue toegevoecht is dat do. Laurentius met sijn huijsvrou eenige dagen t'sijnen huijse getracteert en gelogeert is geweest, bij ordonnantie en quitantie, l L.
- Betaelt aende ses heeren predicanten ouer t'gene haer tot een Extraordinaire subsidie van deser Stede wegen voor den Jaere 1656 is toegevoecht, ijder tot Cl L bij resolutie ordonnantie ende quitantie, ix.v L.
- Betaelt aen do. Henricus Debbitsius bedienaer des Goddelijcken woorts ouer oncosten bij hem gedaen int houden van(de) maeltijden van(de) predicanten opde Classis gehouden binnen deser Stede tien dagen naer Paesschen 1656 bij declaratie en quitantie, ii.c xvii L iiii St.
- Betaelt aenden seluen ouer tgene de duijtsche ende Engelsche predicanten met den Ouderlinck schuldich waeren opde voorsz. Classe bij quitantie, xv L. iiii St.
- Betaelt aen do. IJsacus Lidius ouer tgene bij hem verschoten is vande oncosten gedaen op het houden vande Classe in Leckerlandt bij quitantie, xxvii L xvii St.
- Betaelt aen do. Casparus Staphorstius ouer reijs en teercosten gevallen opde Classe gehouden tot Raemsdoncq in augustij 1656 bij quitantie, xlii L xvii St.
- Noch betaelt aenden seluen ouer oncosten gevallen opde Classe gehouden binnen deser Stede in Nouember 1656 bij quitantie xxii L vi St.
- Betaelt aen do. Laurens Laurentius ouer [over] tgene hem bij mijn E: heeren is toegevoecht soo voort transporteren en ouerbrengen van sijne goederen van Nimmegen de schade vant herhuijeren van sijn huijs aldaer als van sijn vervallen weddens tusschen tijde vant beroup verlooren bij Ordonnantie en quitantie, ii.c l L.
- Betaelt aen do. Johannes Lanoij bedienaer des Goddelijcken woorts inde fransche gemeijnte binnen deser Stede, ouer oncosten geuallen opde fransche sijnode bij declaratie, ordonnantie en quitantie, xxxvii L x St.
- (sij geleth ..(?) in toecomende dit niet soude connen affschafften t'selve bij de hem ten beleijde t'examineren) Betaelt aen do. Samuel LIJDIUS bedienaer des Goddelijcken woorts op Dubbeldam ouer een Jaer subsidium hem bij mijn E: heeren toegevoecht Jaerlijcx voort waernemen Ende besoecken vande Ledematen Ende vertroosten vande krancken woonende onder de baronnie van(de) Merwede verschenen den lesten december 1656, bij ordonnantie en quitantie, l L.
- Betaelt aen do. IJsaacus Lidius, ten behoeue van sijne Neue [neve] Nicolaes Lidius Student inde h: Theologie hem bij mijn E: heeren vanden Gerechte vereert, ouer de dedicatie sijns thesis, bij ordonnantie en quitantie, xxxvi L
- Betaelt aen Guilliam Iperboom ouer tgene hem bij mijn E: heeren is toegevoecht voort transporteren van sijne goederen binnen deser Stede bij ordonnantie en quitantie, xxv L.
- Betaelt aen Johannes Riddervelt Backer ouer Leuerantie van broot gebruijckt tot het houden van des heeren h: avontmaelt in den Jaere 1656 bij declaratie Ordonnantie en quitantie, Cxviii l xiii St.
- Betaelt aen Maerten de Veth Coopmans bode vanden hage op Dordrecht ouer het port van brieuen in drie teelten aende heer Borgemr. gebracht bouen den rijcxdaelder hem ordinaris toegevoecht bij Ordonnantie en quitantie, iiii L x St.
- Betaelt aen doctor Willem LANGLEIJ ouer t'Annatomiseren van een persoon, met alle de costen daer op gevallen bij declaratie ordonnantie ende quitantie, xlvii L iiii St.
- Betaelt aen Jacob ROSIER pachter vanden turff ende branthout de Somme van thien hondert drie en tnegentich ponden vii Sch ouer den Exchijns vanden turff ende branthout ten behoeue vanden armen ende Godthuijsen opgedaen inden Jaere 1656, bij declar. Ordonnantie en quitantie, x.c xciii l vii St.
- Betaelt aen Abraham Embrechtssen van Wege Willem Hendricksz. Ruijter de Somme van ses hondert vier ende tachtich ponden, in betalinge van diversche Imposten van wijnen soo bijde Stadt, als voornamentlijck bij die vande Engelse Court omgeslagen bij declara. Ordonnantie en quitantie, vi.c lxxiiii L.
- (sij verdacht d'heer van Eijssel hiervan te doen verantwoorden factum in sijne i.e reeckenin. d'ao. 1657 folio 28verso) Betaelt aende heer Cornelis van EIJSSEL Thesaurier vande reparatie de Somme van Elff hondert vijftich ponden, sijnde soo veel d'heer mr. Joahn de vries als ontfanger vande Stadts renten en Lantpagte aenden Rendant Schuldich is ouer den Jaere 1655 bij Ordonnantie en quitantie, xi.c l L.
- Betaelt aen Sr. Corn. van Slingelant postmr. als geassigneert sijnde van Willem Bachmon bij Ordonnantie ende quitantie, xxxvii l.
- Betaelt aende heer Gerrardt Noeij ouer leuerantie van wijne, bij sijn E: ten behoeue deser Stede gelevert bij declaratie ordonnantie en quitantie, xcix L xvi St.
- Betaelt aen Cappiteijn Abraham van Nijssenburch de Somme van hondert vijffende vijftich ponden tien Schell. voor soo veel t'sijnen huijse is verteert bijde heeren achten deser Stede op haer maeltijden ten tijde der verkiesinge van E: heere Borgemr. inden Jaere 1656 bij declaratie Ordonnantie en quitantie, Clv L x St.
- Betaelt aende weduwe van Leendert Lambertsz. gewesene aennemer vande Stadts missien ouer tgene haer bij mijn E: heeren is toegeleijt van verscheijde buijtenwercken bij Ordonnantie ende quitantie, lx L.
- Betaelt aen Jacob Bastiaensz. witwercker xx L hem bij mijn E: heeren uijt consederatien haer Ed: moverende vereert bij ordonnantie en quitantie, (L.) Lxx L.
- Betaelt aende drie hellebaerdiers van(de) Ed: heer Borgemr. ouer Extraordinaris diensten bij haer gedaen bij declaratie, ordonnantie en(de) quitantie, xxx L.
- Betaelt aen Arent van DIJCK tot een kerswegge voor sijnen soone Abraham van Dijck daer de E: heere Peters ouer sijn bij ordonnatie en quitantie, xii l.
- Betaelt aen Adriaen Vinck wijncooper ouer leuerantie van wijn opt houden van verscheijde Collations opt hooren vande Thesauriers Rekeninge als anders vande Jaere 1655 bij declaratie ordonnantie en quitantie, xiiii L xiiii St.
- Betaelt aen Dirck van Nieustadt ouer tgene bij hem verschoten is opt houden van(de) selue collations, bij decl. ordonnantie en quitantie, niet;
- Betaelt aende seuen Stadtboden deser Stede ii.c lxiii L xix St. ouert mantelmaecken de selue;
(xii.e S.a van ordonnan. van mijn E heeren)

[13][folio 93] Anderen uijtgeeff van Caerssen ten behoeue deser Stede soo opten Stadthuijse als wachthuijsen gelevert

- Betaelt aen Aechien Corn.s Rijsbergen de somme van twee hondert vier en t'seuentich ponden v St. viii Sch. te xl grooten ouer leuerantie van ix.v lii pont kaerssen tot v St. penningen toont, geconsumeert opte wachten, aende sluijsen bierdragers t'sedert den i.e Meij 1656 totten lesten april 1657 incluijs op decl. ordannantie en quitantie, ii.c lxxiiii L v St. viii Sch.
- (..t quitan. t'sedert ouergelevert; quitan. van vii.c li L. ii St. vi Sch. t'sedert q.tie van(de) gehele xviii.v L ouer gelevert) Dirck van NIEUSTADT conchergie vant Stadthuijs de Somme van achtien hondert pont de Somme van achtien hondert pont, te xl grooten ouer leuerantie van turff caerssen, en andere behoufte opt Stadthuijs ende elders, volgens contract t'sedert den i.e Meij 1656 totten lesten april 1657, xviii.c L.
- Michiel de Vries ouer een jaer weddens van Caerssen opte wachten te dragen vervallen lesten december 1656 bij quitantie, xcviii L.
(xiii. S.a van turff en(de) Caerssen)

[14][folio 93vs] Ander vuijtgeeff van Coop van turff bijden Thesaurier ten behoeve vande Stadt gecocht omme opte wachten inde poorten, als anders gebruijckt te worden

- (bij decl. en(de) quitan.) Betaelt aen Pieter Corssen van Bleijswijck voor iii.c xx tonnen turff a v St. xi pen. de ton xc L voor opdragen en biergelt xii L xvi St. compt samen bij een billiet geverificeert bij Dirck van Nieustadt de Somme van Cii L xvi St.

- Dirck Dircksz. 216 tonnen
Jan Arijensz. vanden Berch 156 tonnen
Corn. Cornelisz. 342 tonnen
Geerit Cornelisz. 410 tonnen
= 1124 tonnen
Compt samen xi.c xxiiii tonnen a v St. x pen de tonne facit iii.c xiii L ii St. vi Sch.
voor opdragen en(de) biergelt bet. xciiii L xiii St.
Compt samen bij vier billietten geverifieert als vooren, iii.c lvii L xv St. vi Sch.

- Betaelt aen Jan Maertsz. van Bleijswijck voor t'seuentich tonnen turff a vii st. de ton, xxiiii l x St. voor opdragen ende biergelt iii L vi S. compt samen bij een billiet geverifieert als vooren de Somme van xxvii L x St. vi Sch.

- Dirck Jansz. van Bleijswijck 346 tonnen
Leendert Leendertsz. van Bleijswijck 277 tonnen
Sijmon Cornsz. van Bleijswijck 225 tonnen
= 848 tonnen
Compt samen viii.c xlviii tonnen a v St. vi Sch. de tonnen facit, ii.c xxxiii L iiii St.
voor opdragen en biergelt bet. xxxiii l xvi St.
Compt samen bij drie billietten geverifieert als vooren, ii.c lxvii L.

- Cornelis Cornelisz. van Bleijswijck 241 tonnen
Corn. Cornelisz 80 tonnen
= 321 tonnen
Compt samen iii.c xxi tonnen a vi st. vi Sch. de tonne facit xcii L v St. viii Sch.
Voor opdragen en biergelt bet: xiii L vi St. viii Sch.
Compt samen bij twee billietten geverifieert als vooren, cv L xiii St iiii Sch.

- Betaelt aen Huijbert Maertensz. van BLEIJSWIJCK voor hondert twee en tnegentich tonnen turff a v St. ix Sch. de ton lv L iiii St. voor opdragen en biergelt vii l xv St. compt samen bij een billiet geverifieert als vooren de Somme van, lxii L xix St.
- Betaelt aen Jan Cornelisz. van Bleijswijck voor ii.c xxx tonnen turff a vi St. de ton lxix l voor opdragen en biergelt ix L vi Sch, compt samen bij een billiet geverifieert als vooren, lxxviii L. viii Sch.
- Betaelt aen Jacob Mattheeusz van Bleijswijck voor ii.c tonnen turff a v St. vii Sch. de ton lvi L v St, voor opdragen en biergelt viii L. compt samen bij een billiet geverifieert als vooren, lxiii l v St.
- Pieter Pietersz. ouert schrijuen vanden turff opgedaen inde Nonne kerck bij quitantie, viii L.
- (sij gelt off in toecomen(de) niet soude connen affschaffen) Aelbert Jorisz. HARING opsiendeer en(de) keurmr. vanden turff voort opsicht bij hem gehadt int incoopen vanden turff, bij quitantie, x L.
- Lambertus Silvius Conrector inde Latijnsche Schoole voor soo veel gem. t's'jaers is toegeleijt voor turff, bij quitantie, xxx L.
- de provoosten deser Stede voor haeren turff, bij quitantie, xxx L.
- den Scherprechter voor turff bij quitantie, xv L.
xiii. S.e van incoop van turff

[14][folio 95vs] Anderen Vuijtgeeff van turff opte wachten te dragen

- (blijct bij den maentcedullen en(de) quitan. als in den tecxt) Betaelt aen Davidt Gouertsz., Ocker en Goris Leendertsz, en Jan Joosten Sackedragers voor dat sij inde maent van Januarij 1656 gedragen hebben alle den turff dienende totte dach en nacht wachten deser Stede, te weten xxxi dagen ijder dach seuen [7] sacken, voorde bierdragers xxxoo [32] sacken, voorde biercruijers x [10] sacken, voorde heeren Colonels etc. int Hoff xv [15] sacken, compt samen ii.c lxxiiii [274] sacken a 1 St. de sack, bij maentcedulle en quitantie, xiii l xiiii St.
- de selue sackdragers ouer ii.c lxxiii [273] sacken bij haer inde maent februarij 1656 gedragen ten behoeue als vooren bij maentcedulle ende quitantie, xiii l xiiii St.
- de selue ouer ii.c liii [254] sacken bij haer gedragen ten behoeue als vooren, inde maent van Maert 1656 bij maentcedulle en quitantie, xii l xiiii St.
- de selue sackedragers ouer ii.c lii [252] sacken bij haer gedragen ten behoeue als vooren inde maent van April 1656 bij maentcedulle en quitantie, xii l xii St.
- de selue ouer ii.c xii [312] sacken bij haer gedragen ten behoeue als vooren, en voorde arbeijders vande Engelse Court inde maent October 1656 bij maentcedulle ende quitantie, xv L xii St.
- de selue ouer iii.c xxxi [331] sacken bij haer gedragen ten behoeue als vooren inde maent december 1656, bij maentcedulle ende quitantie, xvi l xii St.
- Pieter Pietersz. een jaer weddens vanden turff opte wachten uijt te leueren [leveren] vervallen lesten december 1656 bij quitantie, xlviii L.
- Pieter Halling en(de) Balten Jacobsz. voor dat sij den turff ende kaerssen opten stadthuijse snachs waernemen, vervallen als vooren, bij quitantie met haer beijden, xci L.
- Cornelia Esdras voor dat sij den turff opt Stadthuijs affslaet en inde kisten doet, ouer xxix weecken a xxiiii St. ter weeck inden Jaere 1656 bij quitantie, xxiiii l xvi St.
xiiii S.a van turff opte wachten te dragen

[folio 96vs] Anderen Vuijtgeeff van Zegelwasch ten behoeue deser Stede gelevert

x

[folio 96vs] Anderen Vuijtgeeff van hartdack daer van betaelt wert van Elcke roede Schalien xx St. en(de) van tegelen en pannen x St. Ende dat van eruen [erven] daer noijt huijsen op gestaen hebben.

x

[15][folio 97] Anderen Vuijtgeeff van bodenbroot van affgestrouen Lijffrenten daer van betaelt wort eenen halue stuijuer van tgene sij jaerlijcx hebben gehouden.

- Betaelt aen Sara Hendricx voor bodenbroot van een Lijffrente van l L t'sjaers gestaen hebbende ten lijue van d'heer Johan Berck, i L. v St.
- Betaelt aen Gerrit Gillisz. voor bodenbroot van een Lijffrente van l L t'sjaers gestaen hebbende ten lijue van Lodewijck Bosschaert, i L. v St.
- Betaelt aen Anneken Jans voor bodenbroot van een Lijffrente van lxxiiii L t's'jers. gestaen hebbende ten lijue [lijve] van Alith Adriaen Jansdr., i L. xvii St.
xv.e S.a van bodenbroot van affgestorven lijffrenten

[16][folio 97vs] Anderen Vuijtgeeff van Weddens vanden Scherprechter deser Stede.

- mr. Willem Christiaensz. een jaer weddens als Scherprechter deser Stede, vervallen lesten december 1656, iii.c L.
- voor sijne cleedinge, winter vleijs, huijshuijeren etc, bij quitantie, lxxiiii L.
- tot augmentatie van sijne gagie vervallen vi.e October 1656 bij quitantie, C L.
- Ende voor soo veel hem Extraordinaris is toegevoecht bij quitantie, lx L.
xvi.e S.a

SOMMA TOTALIS van(de) geheelen vuijtgeef deser reeckeninge bedraecht de Somma van 56.176 ponden 1 st. ix Sch t'xl grooten
vereffent de vuijtgeeff tegens den ontfanck, staende hier vooren folio liii verso bedragende lv.i.m viii.c xxix l xii St. x Sch.
comt meer ontfangen als vuijtgegeven ende den rendant schuldich blijft de Somme van 653 ponden xi St. 1 Sch te xl grootn.
de rendant is noch schuldich gebleven bij slooten van sijne voorgaende reeckening d'ao. xv.i.c vijff ende vijftich den Somme van xxxiii.m i.c xcvi L xvi st. i Sch ob(?), sulcx desen rendant alhier t'samen schuldich blijft de Somme van 33.850 ponden vii St. ii Sch. ob. te xl grooten t'pondt.
Aldus gereeckent, gehoort en(de) gesloten den Comptoire vande thesaurier bijde gecommitteerden, int hooft van desen gementioneert opten xxii Januarij 1658
A. Stoop

Alsoo dese rekeninghe gehoorth gedaen en(de) gesloten is bij Schouth
borgemeester, Schepenen, outraende, achten, en(de) deecken vande
gemeente neeringhe der Stadt Dordrecht opten 30 Januarij
1656 inden doelhuijse van(de) gheheele haecx, en(de) de selve
wel doorsien en(de) gevisiteert sijnde bij seeckere mannen, die
daertoe gekoren ende geordonneert sijn geweest, en den
deeckens vanden gilden, en(de) gemeene neeringen, te weten
uijtten outraede twee, twee uijtten gherechte twee uijtte
achten, en(de) twee uijtte alijnger gemeente, en(de) bij deselve
de rekeninge bevonden goet en(de) deughedelijck te sijn gelijck
zij dat bij haeren Eedt bekent en aengebracht hebben
twelck oock bevolen is inden Stede register gelesen te
werden, Soo is de selve rekeninge bij hen allen een
paarichlijck gelaudeert en(de) gepresen. Ende sla daer af
den Thesaurier onghemoeijt, en(de) onbelast blijven, ten
eeuwinge daege toe, als 't behoorth Ende want ick
mr. Johan BERCK als Secretaris der voorsz. Stadt daer
bij en(de) over ben gewest, soo hebben ten bevele en(de) laste
van hem allen, mijne gewoonlijcke signature hier onder
gestelt, ten daerghe en(de) Jaere als vooren
BERCK

Laatst gewijzigd: september/oktober/november 2017.