Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: rekening ontvangsten/uitgaven van het Groot Comptoir 1652-1655-1656-1658-1670-1690-1702-1710-1720


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 2658 (1652), 2659 (1655), 2660 (1656), 2661 (1658), 2671 (1670), 2691 (1690), 2702 (1702), 2709 (1710), 2719 (1720)

* * * scans verkrijgbaar * * *

1655 ontvangsten Groot Comptoir

Dordrecht
Reeckeninge Cornelis Vaens
Thesaurier der Stadt Dordrecht vande Jare xvi.c ende vijff ende vijftich
1655
Omme de Stadt

Overgelevert bij de heer Thesaurier Cornelis Vaens in handen van(de) heere gecomitteerde ten beleijde deser Stede saecken, neffens welcke noch gecommitteert sijn, van mijn E heeren van(de) Gerechte, Outrade, van(de) achten, en(de) vande deeckens vande gemeene neeringe deser Stede, d'heeren Dirck Dammert en(de) mr. Joan van(der) Burch vuijte gerechten, Jacob Stoop en(de) Blasius van Haerlem vuijte outraedt, mr. Adriaen van(der) Mast en(de) Adriaen Coenen vuijten achten en(de) Geeridt van Duijnen en(de) Gouert van(der) Velden vuijten gemeente Opten xv Januarij 1657.
(de tijt volcht wel voorgaende reeckeninge) Reeckeninge Cornelis VAENS Thesaurier der Stadt Dordrecht vande jare xvi.c vijff ende vijftich de welcke inneginck den eersten januarij xvi.c vijff en(de) vijftich [1655] ende vuijtgaende den lesten december daeraen volgende omme welcke reeckeninge te hooren en(de) sluijten, sijn op sondage den xxviii januarij xvi.c lvi [1656] bij mijn E. heeren vanden gerechten, outraden, achten en(de) deecken van(de) gemeene neeringen der selver stede gecommitteert de Commissarissen die int hooft van dese gestelt sijn, ten eijnde de selve reeckeninge bij henluijden geslooten, gepresenteert sal werden aen Mijn E: heeren ende Deeckens voornt. Opten eersten sondach naerden xxv.e Januarij xvi.c seven en vijftich [1657] naer ouder gewoonte, ende dit van alle t geene den voorn. Thesaurier van Stadts wegens is geordonneert t'ontfangen, ende daer tegens wederom uijtgegeven heeft, gemaeckt in ponden van Veertich grooten schellingen en(de) penningen naer advenandt.

[1][folio 2] Ontfangh, en(de) eerst van ordinaris wijn en(de) bierexchijns, gestelt bijde regeerders deser Stede opte wijnen en Bieren die binnen deser Stede ende vrijheijt vandien gedroncken werden blijckende bijde Contrerolle bij Schepenen deser Stede daer van gehouden, berustende ter Camere van(de) Thesaurier

- (volcht wel voorgaende reeckeninge) Eerst den bierexchijns deser Stede die gepacht voor een geheel jaer bij Cornelis WENS, Ingegaen p(rim)a augustij xvi.c vier en(de) vijftich om xii.m viii.c xxxi L daer van in vorgaende reeckeninge d'i.e ses maenden sijn verantwoort, comt hier voorde leste ses maenden vervallen, lesten julij 1655, vi.m iiii.c xv L x St.
- (Blijckt bij de contrerolle hierop gesien) de voorsz. exchijns is van nieus gepacht bijden voorn. Corn. WENS voor een geheel jaer, Ingegaen p.a augustij xvi.v vijff en vijfftich om xiii.m ii.c xxx L daer van comt hier over ses maenden vervallen totte lesten janutij xvi.c ses en(de) vijftich de somme van vi.m vi.c xv L.
- (T'rantsoen) Vande rantsoenen tot een braspenn. opte schilt, de blanck ten proffijte vande armen en(de) de kerck, ende den verderen halven stuijver ten proffijten van(de) Stadt tot vervallinge vande oncosten dese te doen, comt hier over den halve stuij: tot stadts proffijten, iii.c xv L.
- (volcht wel voorgaende reeckenin.) Vande tappers en(de) poorters exchijns van(de) wijnen soo binnen deser Stede als opte dorpen daer de Stadt de bierexchijns verpacht, die voorden tijt van een geheel jaer ingegaen p.a October xvi.c vier en(de) Vijftich ende eijndende den lesten September 1655 is verpacht aen WILLEM DE RUIJTER om ii.m vi.c xxv L, daer van in voorgaen(de) reckeninge folio ii verso drij maenden sijn verantwoort, comt hier over negen maenden vervallen totte lesten September 1655 de Somme van xix.c lxviii L xv St.
- (Blijckt bij de contrerolle hierop gesien) Den voorsz. exchijns is van nieus gepacht bij den voorn. WILLEM DE RUIJTER voor een geheel Jaer, ingegaen p.a Ocotber xvi.c vijff en(de) vijftich en(de) eijndende den lesten September 1656 om ii.m vi.c xxv L comt hier over drij maenden vervallen totte lesten december 1655 de Somme van, vi.c lvi L v St.
- (T'rantsoen) t rantsoen tot vi. st opte Schilt, lxii L x St.
(p(rim)a S(omm)a van Bier en(de) wijn Exchijns, xvi. M xxxiii L)

[2][folio 3] Andere ontfangh van diversche deser Stede maeckelaerdije, verpacht inde manniere hier naer volgende voorde jare xvi.c vijff en(de) vijftich blijckende bijde contrerolle als folio ii

- (volcht wel voorgaende reecken.) t'Recht vande Cranen deser Stede, en(de) van(de)
Schrootampten ter saecke vant op ende
affwercken van(de) selve cranen volgens
de provisioneele ord. bij mijn E: heeren
daer op gemaeckt, is gepacht bij Willem
DE RUIJTER voor een jaer, Ingegaen
p.a octob. xvi.c vier en(de) vijftich ende
eijndende lesten September 1655 om
ii.m vii.c xix L x St., daer van in voor-
gaende reeckeninge folio iii drij
maenden sijn verantwoort, comt
hier over negen maenden vervallen
totte lesten September 1655, ii.m xxxix L xii St. vi Sch.

- (blijct bijde contrerolle hier op gesien) t'voors. recht van(de)Cranen is gepacht
bij WILLEM DE RUIJTER voor een Jaer
ingengaen op.a october xvi.c vijff ende
vijftich en(de) eijndende den lesten Septemb.
1656 om ii.m vii.c xix L x St. daer
van comt hier over drije maenden
vervallen totte lesten december 1655, vi.c lxxix l xvii St. vi Sch.
- (t'rantsoen) t'rantsoen tot vi. St opten Schilt, cLxiiii L xv St.
- ('t leste derde jaer pachts) t pontgelt van(de) moolensteene is gepacht bij WILLEM HENDRICXSZ RUIJTER voorden tijt van drije Jaren Ingegaen o.a Januarij xvi.c liii comt hier overt leste derde jaer vevallen totte lesten december xvi.c vijff en(de) vijftich de Somme van xi.c xxiii L x St.
- (t'rantsoen) t'rantsoen tot vi. St opten Schilt, xxvi l sv St.
- t pontgelt van(de) Schaelien is gepacht bij Willem WENS, voor drij jaren ingegaen p.a januarij xvi.c vijff en(de) vijftich en(de) uijtgaende lesten decemb. 1657 siaers om v.c xxv L, comt hier overt i.e iii.e jaer vervallen lesten december 1655, v.c xxv L.
- (t'rantsoen) t'rantsoen tot vi. St opten Schilt, xii L x St.
- de maeckelaerdije vant weet ingegaen p.a januarij xvi.c vijff en vijftich en(de) eijndende den lesten december daeraenvolgende is gepacht bij Jan BONTEN om v St.
- de maeckelaerdije van(de) olij en zeep in en(de) uijtgaende als vooren is gepacht bij Claes vande EIJNDE om, cxxxvi L x st.
- (t'rantsoen) t'rantsoen tot vi. St opten Schilt, iii l v St.
- (blijct bijde contrerolle hierop gesien) Jacob Hars over een jaer pachts van(de) laeckenen en(de) wanthalle, in en(de) uijtgaende alsvooren om, xxi L.
- (t'rantsoen) t'rantsoen tot vi. St opten Schilt, x St.
- Samuel BEIJER heeft voorden tijt van drie jaren ingegaen p.a Januarij xvi.c drie en(de) vijftich gepacht de slachroede t'siaerts om ii.m ii.c v L comt hier overt leste derde jaer, vervallen totte lesten decemb. 1655 de Somme van, ii.m ii.c v L.
- (t'rantsoen) t'rantsoen tot vi. St opten Schilt, lii l x St.
- Jan Tomasz. sackendrager over een jaer pachts vant groff en(de) fijn sout ingegaen p.a Januarij xvi.c vijff ende vijftich en(de) geeijnt den lesten decemb. daeraenvolgende om de Somme van ii.v lxxxiii L x St.
- (t'rantsoen) t'rantsoen tot vi. St opten Schilt, vi l xv St.
- (t'leste jaer / sij verdacht soo eenige nieuwe pannen werden gestelt dat voor ijder panne jaerlicx meerder sullen betalen twintich guldens) de gemeene Eijgenaers van(de) keeten in Swindrecht een jaer pachts vant groff en(de) fijn sout aldaer, sijnde t leste vi jaer vervallen lesten decemb. 1655, vi.c lxxx L.
- (volcht wel voorgaende reecken.) de maeckelaerdije van(de) rijnsche en(de) westersche wijnen gepacht bij Willem WENS, dan bij hem overlaten aen Willem DE RUIJTER voor een Jaer Ingegaen p.a October xvi.v vier en(de) vijftich om ii.m vi.c xxxv. L x St. daer van comt hier over de leste negen maenden vervallen tot de lesten Septemb: 1655 de Somme van xix.c lxxvi L xii St. vi Sch.
- (blijckt bijde contrerolle hierop gesien) de voorn. maeckelaerdije van(de) wijnen is gepacht bij Willem de RUIJTER voor een jaer Ingegaen p.a october xvi.c vijff en(de) vijftich om ii.m vi.c xxxv L x St. daer van comt hier over drie maenden vervallen totte lesten decemb. 1655 de Somme van vi.c lciii l xvii St. vi sch.
- (t'rantsoen) t'rantsoen tot vi. St opten Schilt, Lxii L xv St.
- de Exchijns van(de) turff en(de) branthout gepacht bij Corn. WENS voor een geheel jaer Ingegaen p.a Januarij xvi.c vijff en(de) vijftich en(de) geeijnt de lesten decemb. daeraenvolgende voor de Somme van xi.m i.c xxx L.
- (t'rantsoen) t'rantsoen tot vi. St opten Schilt, ii.c lxv L.
- (volcht wel voorgaende reecjen.) Abraham FRANSZ over negen maenden pachts van(de) asijn, geeijnt den lesten Septemb. 1655, lxxxvi L xii St. vi St.
- de voorn. Exchijns van(de) asijn is gepagt
bij Willem DE RUIJTER voor een jaer
Ingegaen p.a October xvi.c vijff en(de) vijftich
om cxv L x St daer van comt hier
over drie maenden vervallen totte leste decemb: 1655, xxviii L xvii St vi Sch.
- (t'rantsoen) t'rantsoen tot vi. St opten Schilt, ii L xv St.
- Aelbert HARINCK over negen maenden pachts van(de) brandewijn vervallen den lesten September 1655, Cxxvi L.
- deselven Exchijns vanden brandewijn is gepacht voor een geheel Jaer bij Willem DE RUIJTER om clxviii L Ingegaen p.a October 1655, comt over drie maenden totte lesten decemb. 1655, xlii L.
- (t'rantsoen) t'rantsoen tot vi. St opten Schilt, iiii L.
ii.e S.a van Stadts maeckelardijen ende Exchijnsen

[3][5vs] Anderen Ontfangh van Exchijnsen te landewaert binnen de halve mijle deser Stede

- de Exchijns van Swindrecht Hendrick IJden Ambacht, Adriaen Prs. Ambacht alias Sandelingsambacht metten Oostendam beginnende van(de) Rijderwaertse Sluijs aff langs den Zeedijck totte vergelenwech toe, Heeroudelantsambacht en(de) de Lint sterckende vanden moolenwech aff langs de Zeedijck totte Hoecxsenveerdam toe, ende noch den bierexchijns van(de) halve mijle in Papendrecht soo verre deselve heerlijckheijt oostwaerts streckt, en(de) nederwaerts gaende naer Alblasserdam, totte hecken aen(de) moorthoeck, sijn alle verpagt aen ADAM HARTMAN voor een geheel Jaer Ingegaen p.a augustij xvi.c vier en(de) vijftich comt hier over de leste ses maenden vervallen lesten Julij 1655, iii.c xciii L xv St.
- de voors. bierexchijns over de voorn. dorpen is van nieus gepacht bij WILLEM DE RUIJTER voor een geheel Jaer Ingegaen o.a augustij xvi.c vijff en(de) vijftich om viii.c xl L daer van comt over d'i.e ses maenden vervallen totte lesten Januarij 1655, iiii.c xx L.
- t'rantsoen tot vi.st opten schilt, xx L
iii.e S.a van Exchijnsen te landewaert

[4] Anderen Ontfangh van losrenten binnen den jare xvi.c vijff en(de) vijftich vervallen.

- (volct wel dese en(de) aengetogen parthijen voorgaen(de) reecken. vuijtgesondert daer anders voor hooft staet)
Eerst van(de) heer rentmr. gnael. van
Zuijthollandt, heer Willem de Beveren
thien ponden t'siaerts, spreeckende opte
lx ponden van xx groon. die den goijer
van brabant jaerlijckx opte Stadt
Dordrecht spreeckende heeft, en(de) nu
bijde heer rentmr. gnael. ontfangen
worden als blijckt in uijtgeve
deser reeckeninge folio liiii
vervallen bamis xvi.c vijff en vijftich, x L.
- Vande ontfanger vant gemeenlant Joan van BERCKEL xiiii L ciii St. t'sirs. over een jaer rente opte vijff groote Stede van Hollandt vervallen St. Jan en(de) kermis 1655, xiiii l viii St.
- Vande Thesaurier der Stadt Gorinchem acht ponden te xl groon. over een jaer rente den pen: xx die de Stadt Dordrecht spreeckende heeft opte Stadt Gorinchem ter saecke van seecker accoort gemaeckt tusschen de selve steden aengaende het stapelrecht vervallen St. Cecilie dach 1655 suijver, vii L x St.
- Een rente van xix L iiii St. t'siaerts te lossen den pen. xx die de conventualen van(de) graususteren opte thienden van Swindrecht hebben spreeckende ende ten proffijten deser Stede werden ontfangen alsoo de Stadt de concentualen alimenteert vervallen xvii januarij 1655, xix L iiii St.
- Corn. WENS overt xxxviii Jaer rente op sijn huijs genaemt Leeuwensteijn vervallen x decemb. 1655, xlvii l xvii St. vi sch.
- Jan LAMBERTSZ. nu Jan Wmsz. HEIJBLOM over een jaer rente opt vi erff aldaer vervallen meij 1655, xix L xiii St. ix Sch.
- Diderich Heufts voor d'een en(de) Jan Jansz. potbacker voor d'ander helft overt
xxvi jaer rente opt erff effens t'Smelthuijs, dan is d'een helft van
Jan Jansz. affgelost als inde reeckeninge d'ao. 1641 folio vi verso comt
over een jaer rente vervallen xii Meij 1655, x L.
- (sij verdacht d'heer Manternach van dit capitael te doen verantwoorden) de rente van iii L. ii St. vi Sch. t'siaerts tot laste van JAN ARIJENSZ. BONT daer van ist capitael bijde heer Manternach ontfangen die daer van moet verantwoorden, memorie;
- Hendrick Jacobsz. Slenaer overt xxxviii jaer rente op sijn huijs vervallen kersmis 1655, xxxiiii St.
- Dirck Prs. nu Jan Wms. bleijcker overt xxvi jaer renten op sijn bleijckerie en(de) beterschap vandien, vervallen kermis 1655, xviii L xv St.
- Jan Wms.z bleijcker overt xxxix jaer rente opte beterschap van sijn bleijckerie vervallen x april 1655, xii l x St.

Andere renten op vercochte erven
- (sij voortaen vuijte reeckeninge gelaten) de rente opt eerste erff neffens de
Vuijlpoort sijnde thuijs van Pieter
Hermansz. backer
van xii l x St
t'siaerts is affgelost en(de) t'capitael
verantwoort inde reeckeninge
d'ao. 16545 folio vi verso, memorie
- (sij verdacht d'heer Manternach van dit capitael te doen verantwoorden)
de xii L x st. opt i erff en(de) noch xliii L.
xiii St xi Sch. t'siaerts opt selve sijnde
t'huijs van Claes Pouwelsz. Cramerheijn
daer van ist capitael beloopen(de) ter somme van viii.c xcix l ii St. vi Sch. aen(de) heer Bastiaen Manternach affgelost die daer van moet verantwoorden, memorie
- Jan van Westerhout over een jaer rente opt eerste erff nevens de gevangepoort vervallen bamis 1655, vi l v St.
- Dingentien Corns. in plaets van Adriaen Corns.z Kruijskerckens wed.e een jaer rente van xc L i St. vi Sch. opt ix erff vervallen bamis 1655, v L xii St. vi Sch.

Volgen d'erven responderende opte reede van(de) straet, neffens het huijs van Claes Pouwelsz Cramerheijn nade lotgens thooren
- (sij verdacht d'heer Manternach hiervan doen verantwoorden) de rente van vi L v St. t'siaerts tot laste van Schalck Joosten opt vi erff is affgelost aen Sebastiaen Manternach die daer van moet verantwoorden, memorie
- Pieter Pietersz. metselaer nu Sebastiaen Manternach over een Jaer rente opt ix erff vervallen bamis 1655, iiii L xiii St. ix Sch.
- Ende over een jaer rente van xviii L v St. over de beloofde cooppen. vervallen p.a September 1655, vi l ii St. x Sch. ..(?)
- de wed. van Joost Jansz. over een jaer renten van xcviii l v St. opt xv erff vervallen x Julij 1655, vi l ii St. x Sch .... iiii.e S.a van renten

[folio 8vs] Anderen Ontfanck van erffrenten genaemt pantponden die de Stadt spreeckende heeft en(de) heffende is op diversche huijsen en(de) erven binnen deser Stede.

- (Sij verdacht inden jare 1656 voor thien jaren hiervan ter reeckening en(de) te verantwoorden als van(de) jaren 1647 tot 1656 beijde incluijs) Jacob van REES Stadthouder als den ontfanck hebbende van(de) voorn. pantponden, doet daer van alle vier jaren reeckeninge en sal inde reeckeninge d'ao. 1656 voor thien jaren daer van verantwoorden, memorie;

[5][folio 9] Anderen Ontfangh van verheergewaerden van wantstallen dat cort
vijff grooten van elck jaer dattet verloopen is, naerde leste bevrijdinge
ende sijn sij in getaelemhier naer geinsereert, ende soo wanneer een
stal heeft gestaen hondert Jaeren sonder te verheergewade is vervallen
aen(de) Stadt, en(de) is opten 24 Januarij 1592 geresolveert, dat de wantstallen
die vandoen voorts aen versterven soude bevrijt en(de) verheergewaert moeten worden binnen
een jaer en(de) des weecken, betaelende de gerechtigheijt als vooren op pene
van voor elck haer dat de Stal onbevrijt sal staen naert overlijden
van die gene daer die op gestaen heeft, te betaelen vijff stuijvers in plaetse van vijff grooten.

Volcht wel dese en(de) aengetogen parthijen de voorgaende reecken. vuijtgesondert daer anders voor hooft staet; Sij geleth dat de deeckens van(de) Wantstallen vis(s)tallen en(de) vleijschstallen, alle jaren ten Comptoire van(de) thesaurier werden ontboden omme aldaer te conferen, wat stallen voort gepasseerde jaer sijn verheergewaert ofte verandert.

- [01] Pieter van Deuren, t'i. wantstal bij hem bevrijt den vii.e meij 1621, memorie;
- [02] Jan de Bruijn t'ii bij hem bevrijt den xiiii Januarij 1649, memorie;
- [03] Anthonij van Meeninge t'iii bij hem bevrijt den iii Meij 1653, memorie;
- [04] Thomas Kerckhoff t'iiii bij hem bevrijt den xiiii Meij 1639, memorie;
- [05] Willem Geeritsz. t'v bij hem bevrijt xiiii Januarij 1594, memorie;
- [06] Arijen Hendricxsz. Romeijn t'vi bij hem bevrijt den ix October 1619, mem.;
- [07] Jan Rogel t'vii bij hem bevrijt xviii Januarij 1650, mem.;
- [08] Herman Thielmansz t viii bij hem bevrijt den vi Maert 1618, mem.;
- [09] Jan van Deuren t ix bij hem bevrijt den xi Julij 1644, mem.;
- [10] Arent Sijmonsz. Waelen t'x bij hem bevrijt den x Januarij 1603, mem.; (den stal is opten xiiii Januarij 1655 verheergewaert op Balthazar Walen en(de) heeft betaelt over t'verloop, vi L x St.)
- [11] Frans Thijsz Dicken t'xi bij hem bevrijt den vi Januarij 1641, mem.;
- [12] Arent Jansz. t'xii bij hem bevrijt den 1 Augustij 1618, mem.; (den stal is opten xvi februarij 1655 verheergewaert op Geerit Baen en(de) heeft betaelt over t'verloop, iiii L xii St. vi Sch.)
- [13] Lambrecht Hulsthout de jonge t xiii wantstal bij hem bevrijt den iiii Janu. 1625, memorie;
- [14] Dionisius vander Keesel t'xiii bij hek bevrijt den xi Januarij 1647, mem.;
- [15] Donatus Verdoes t xv bij hem bevrijt den iii Meij 1652, mem.;
- [16] Jan de Bruijn t'xvi bij hem bevrijt xvi decemb. 1616, mem.;
- [17] Jan Harij t xvii bij hem bevrijt de xxix april 1642, mem.; (den stal is opten xiiii Januarij 1655 verheergewaert op Lambert Lambinon en(de) heeft betaelt ouer verloop, xxxii St. vi Sch.)
- [18] Lodewijck Verhagen t xviii bij hem bevrijt x Septemb. 1639, mem.;
- [19] Adriaen van Dorsten t xix bij hem bevrijt xiii Januarij 1648, mem.;
- [20] Lambert Hulsthout t'xx wantstal bij hem bevrijt xiiii Januarij 1594, memorie; (den stal is opten 26 Julij 1655 verheergewaert op Bartholomeus van Bracht en(de) heeft betaelt ouer verloop, vii L xv St.)
- [21] Hendrick Bosch t'xxi wantstal bij hem bevrijt den xiii Januarij 1648, mem.;
- [22] Jacob van Hoochstraten t xxii bij hem bevrijt xvi Novemb. 1650, mem.;
- [23] Leendert van Orten t'xxiii bij hem bevrijt ao. 1637, mem.;
- [24] Herman vander Eijck t'xxiiii bij hem bevrijt den xii Junij 1638, mem.;
- [25] Gillis vander Pijpen t'xxv bij hem bevrijt den xvii Maert 1654, mem.;
- [26] Lodewijck Lambertsz. t'xxvi bij hem bevrijt 13 Januarij 1643, mem.;
- [27] Jacob Neerinck t'xxvii bij hem bevrijt ao. 1637, mem.;
- [28] Adriaen van Beaumont t'xxviii wantstal bij hem bevrijt 6 janu. 1621, memorie;
- [29] Corn. Beljaerts t'xxix wantstal bij hem bevrijt viii Spetemb. 1620, memorie;
- [30] Adam van Thiel t'xxx bij hem bevrijt den 1 october 1643, mem.;
- [31] Willem Bosch t'xxxi bij hem bevrijt den 26 Januarij 1652, mem.;
- [32] Arent vander Hagen t'xxxii bij hem bevrijt den iiii Januarij 1650, mem.;
- [33] Jan Adriaensz. Lentrinck t'xxxiii bij hem bevrijt den xiii Meij 1623, mem.;
- [34] Arent Praem t'xxxiiii bij hem bevrijt ao. 1643, mem.;
- [35] Jan Hulsthout t'xxxv bij hem bevrijt ao. 1631, mem.;
- [36] Bartholomeus van Bergen t'xxxvi wantstal, bij hem bevrijt 17 Septemb. 1654, mem.;
- [37] Jan Theunisz Block t'xxxvii wantstal bij hem bevrijt iii Julij 1608, memorie; (den Stal is opten xiiii Januarij 1655 verheergewaert op Willem Cornsz. van Breevoort en(de) heeft betaelt voor liii jaren verloopen, vii L ii St. vi Sch.)
- [38] Thielman Hermansz. t'xxxviii bij hem bevrijt den xix September 1646, mem.;
- [39] Nicolaes Staphorstius t'xxxix bij hem bevrijt 6 Septemb. 1652, mem.;
- [40] Pouwels van Helmont t'xl bij hem bevrijt viii October 1649, mem.;
- [41] Corn. Dircksz. van Seventer t'xli bij hem bevrijt den xii Julij 1628, mem.;
- [42] Geerit Roelantsz. t'xlii bij hem bevrijt 17 Julij 1627, mem.;
- [43] Jan Hendricxsz van Slingerlant t'xliii wantstal bij hem bevrijt ao. 1610, memorie;
- [44] Lowijs Molenschot t; xliiii bij hem bevrijt xi augustij 1622, memorie;
- [45] Gillis van Helmont t'xlv wantstal bij hem bevrijt xviii Meij 1637, mem.;
- [46] Adriaen Coenen t xlvi bij hem bevrijt den iiii Octob: 1644, mem.;
- [47] Jan Gregoor xlvii bij hem bevrijt ao. 1637, mem.;
- [48] Willem vander Hagen t'xlviii bij hem bevrijt den 19 augustij 1653, mem.;
- [49] Gijsbert Rees t'xlix bij hem bevrijt den 25 decemb. 1625, mem.;
- [50] Abraham Reijniersz. t'l wantstal bij hem bevrijt den 16 december 1610, mem.;
- [51] Jan Ruijtenburch t li wantstal bij hem bevrijt ao. 1636, memorie;
- [52] Jan Jansz. van Bebberen t lii wantstal bij hem bevrijt ao. 1632, mem.;
v.e S.a vant verheergewaerden van(de) wantstallen

[6][folio 13] Anderen ontfanck van Vischstallen daer van betaelt wort voort verheergewaerden xiii St iiii sch. vlr en(de) is opten 25 Januarij 1592 geresolveert dat de vi(s)stallen die van doen voorts aen versterven soude verheergewaert moeten werden binnen een jaer en(de) ses weecken op pene van dubbelt gelt voort verheergewade te moeten betaelen ende soo wanneer eenich stal op een levende overgeseth sal moeten werden, t'selve sal voorde deeckens vant gilt niet mogen geschieden ten sij henliede blijcke bij een biliet vanden heere thesaurier inde tijt, dattet selve overgeseth is naer behooren omme alle Jaer inde Stadts reeckeninge gestelt te worden de name vande gene op wien de Stal geseth is, en(de) sal den selven tot een recognitie betaelen ten behoeve vande Stadt vijff stuijvers.

Vischstallen
- [01] Willem Corns. Wens, i
- [02] Adriaen de Wit, ii
- [03] Pieter Corns. Hoeck metselaer, iii
- [04] Jan Hillegertsz Wacker, iiii
- [05] Geerit Roelantsz. de Hart, v
- [06] Barent Cop, vi
- [07] Hendrick Jansz. Bommelaer, vii (dit stal opten xxv October 1655 verheergewaert op Pauwels Eemondt en(de) betaelt v St)
- [08] Laurens van Duijnen, viii
- [09] Pieter Abeelt, ix
- [10] Schrevel Everts van Eijsel, x (dit Stal opten 29 Januarij 1655 verheergewaert op Willem Hendr. Ruijter en(de) betaelt v St)
- [11] Jeremias de Decker, xi
- [12] Isack Abrahamsz. Seebergen, xii
- [13] Fredrick Dircxsz. Post, xiii
- [14] Jan Jansz. Wor, xiiii
- [15] Jan Jansz. Wacker, xv
- [16] Geerit Rutten de Ridder, xvi
- [17] Adriaen Allert van Bommel, xvii
- [18] Corn. Jansz. de Rock, xviii
- [19] Corn. Evertsz. van Eijsel, xix
- [20] Geerit Sijmonsz. van Duijnen, xx
- [21] de dr. van(de) Jonge Roeloff Jansz. xxi
- [22] Jan Joosten Prick, xxii
- [23] Aert Jansz. van Elmpt, xxiii
- [24] Corn. Jansz. vander Linde, xxiiii
- [25] Corn. Ockertsz. Couwater, xxv
- [26] Joannes Schepens, xxvi
- [27] Jan Cornsz. van Eijsel, xxvii
- [28] Corn. Fransz. der Moeijen, xxviii (dit Stal opten 6 October 1655 verheergewaert op Pieter Buijs backer en(de) betaelt v St.)
- [29] Jacob Thomassz. Otterspoor, xxix
- [30] Roelant Stevensz. Scheij, xxx
- [31] Seger Stevensz. Scheij (dit Stal opten xiiii October 1655 verheergewaert op Frederick Hartoch en(de) betaelt v St.)
- [32] Geerit Fransz. xxxii
- [33] Ocker Cornsz. Couwater, xxxiii
- [34] Gijsbrecht van Scharlaecken, xxxiii
- [35] Joannes Wiltens, xxxv
- [36] Jan Thomasz. vander Thuijnen, xxxvi (dit Stal opten 29 Januarij 1655 verheergewaert op Jan Daniels Pop en(de) betaelt iiii St.)
- [37] Joost vander Fijt, xxxvii
- [38] Sijbert Jansz. van Drongelen, xxxviii
- [39] Pieter Broers, xxxix
- [40] Geerit Jansz. vande Camp, xl
- [41] Steven Arijensz. Decker, xli (dit Stal opten vi december 1655 verheergewaert op Floris Adns. van(de) Wijngaert en(de) betaelt iiii St.)
- [42] Joost Dircxsz. xlii
- [43] Dirck Pieterz. van Amstere, xliii (dit Stal opten 1 februarij 1655 verheergewaert op Samuel Berckenbosch en(de) betaelt v St.)
- [44] Joannes van Milt, xliiii
- [45] Corn. Wens, xlv
- [46] Balten Hendricxsz van Ruijsschen bleijcker, xlvi
- [47] Isaeck Jansz. de Meijer, xlvii
- [48] Lowijs Molenschot, xlviii
- [49] Joost Braem, xlix
- [50] Wouter Cornsz. vander Neth, L
vi.e S(omm)a vant verheergewaerden van Vischstallen, ix L v St.

[7][folio 15vs] Anderen ontfanck van vleijsstallen daer van betaelt wert van verheergewade en(de) dat binnen t'siaerts seve borgoens schilden, tot xiiii st. t'stuck en(de) is opten xxiiii Januarij 1592 geresolveert soo daer eenich stal op een levendige overgeseth sal werden, t'selve sal voorde deeckens vant gilt niet mogen geschieden ten sij henlieden blijcke dattet overgeseth is naer behooren omme alle Jaeren inde rekeninge vande Stadt gestelt te werden de namen van(de) genen op wien de Stal geseth wert, ende sal den geeenen op wien de Stal gestelt wert betaelen tot een recognitie ten behoeve vande Stadt vijff stuijvers.

Vleijsstallen
- [01] Thonis Fickel, i
- [02] Corn. Joorisz. vander Lith, ii
- [03] Adriaen de Hooth, iii
- [04] Corn. Fransz. Rijsbergen, iiii
- [05] Jan Danielsz. van Spijck, v
- [06] Corn. Hendricxsz vi
- [07] Hendrick Hoffers, vii
- [08] Dirck Arijensz. de Hart, viii
- [09] Jacob Pleunen Treckdam, ix
- [10] Claes Hendricxsz. van Rijn, x
- [11] Jacob Thonisz. xi
- [12] Jan Pouwelsz. xii
- [13] Willem Claesz. Kilsdonck, xiiii
- [14] Hendrick Willemsz. Kilsdonck, xiiii
- [15] Corn. Cornsz. jonge Gastel, xv
- [16] Daniel Jansz. xvi
- [17] Jan Pietersz. xvii
- [18] Thomas Adriaensz. xviii
- [19] Abraham Davitsz Hoffert, xix
- [20] Genefaes Hermansz. wed. xx (dit stal opten v feb 1655 verheergewaert op Maeijcke Wms, en(de) betaelt v St)
- [21] Daniel Hendricxsz. van Gent, xxi
- [22] Anthonij Jansz. Putter, xxii
- [23] Jan Govertsz. de Raet, xxiii
- [24] Abraham Teerlinck, xxiiii
- [25] Jan Segertsz, Blanckert, xxv
- [26] Gillis Lodewijcxsz wed, xxvi
- [27] Arijen Jansz. wede, xxvii (dit stal opten 1 april 1655 verheergewaert op Corn. Prs, en(de) betaelt v St)
- [28] Allert Segertsz. Blanckert, xxviii
- [29] Adriaen Cornsz. Verveer, xxix
- [30] Willem Godel, xxx
- [31] Thonis Segertsz. Blanckert, xxxi
- [32] Corn. vander Mast, xxxii
- [33] Fredrick Segertsz. Blanckert, xxxiii
- [34] Jan Danielsz. van Spijck, xxxiiii
vii. Sa. vant verheergewaerden van vleijsstallen x St

[8][folio 17vs] Anderen Ontfangh van verhuere landen de Stadt competerende, ende eerst van(de) gene die gelegen sijn buijten St. Joorispoort

(volcht wel de voorgaende reeckeninge deser en(de) aengetogen parthijen vuijtgesondert daer anders voor hooft staet)
(sij verdacht dat eeniche van desen thuijnen volgens d'vuijtgifte bij veranderinge schuldich sijn een jaer hueren tot proffijt van(de) Stadt voort verboucken, en(de) wert den ontfanger van(de) Stadts lantpachten gelast t'selve te vorderen en(de) daervan te verantwoorden)


Anderen Ontfangh van verhuere landen de Stadt competerende, ende eerst van(de) gene die gelegen sijn buijten St. Joorispoort (volcht wel de voorgaende reeckeninge deser en(de) aengetogen parthijen vuijtgesondert daer adners voor hooft staet)(sij verdacht dat eeniche van desen thuijnen volgens d'vuijtgifte bij veranderinge schuldich sijn een jaer hueren tot proffijt van(de) Stadt voort verboucken, en(de) wert den ontfanger van(de) Stadts lantpachten gelast t'selve te vorderen en(de) daervan te verantwoorden)

001 Een stuck lant groot eene mrn. sijnde een bleijckerije opte caerte geteijkent no. 1 wert gebruijckt bij Pieter Goossensz. bleijckers, comt hier overt jaer hueren vervallen St. Jan en(de) bamis xvi.c vijff en vijftich xc L.
002 Een Stuck lant daeraenvolgende groot iii.c li roe. no. 2 sijnde mede een bleijckerie wert gebruijct bij Aert Pel, comt overt jaer hueren vervallen alsvooren lii L xiiii St. vi Sch.
003 Warnardt Adriaensz. bruijct een erff uijttet voorsz. stuck no. 3 groot xxv roe ad iiii St. de roe v L.
004 Een Stuck groot v.c iiii roe no. 4 wert gebruijct bij Corn. Jansz. en(de) Aert Thonisz. bleijckers ad xc L de mer. lxxv L xii St.
005 Een Stuck sijnde vergeer(?) no 5 groot xl R: xomende aenden dijck van Dubbeldam waer van is gegraven en(de) betimmert vijff roe. blijft xxxv roen., wert gebruijct bij Arien Jansz. Boeff ad iii st. de roede v L v St.
005 de vijff roede vant voors. stuck bruijct Arijen Jansz. Boeff die de selve betimmert heeft ad xx st. de roede v L.
006 Lodewijck Lambertsz. Lanrens t'Jock no. 6 groot l roeden vii L x St.
007 Aelbrecht van Hoogeveen no. 7 groot lxxii roe vii L iiii St.
008 Jan Sam Jacobsz. no. 8 groot lxviii roe uijtter hueren vi l xvi St.
009 Pieter Leijsten no. 9 groot lxviiii roe uijtter hueren viii L xi St iii Sch.
010 d'heer Corn. van Someren en(de) Corn. van Slingelant no. 10 groot lxviii roe uijtter hueren xi l v St.
011 Matthijs de Geer no. 11 groot l roeden uijtter hueren xii L.
012 Willem Anthonisz. Verelst no. 12 groot L roen uijtter hueren xii L.
013 Gosuinus de Rever en(de) Isack Hutten no. 13 groot lxxi roen. xv L.
014 Sr. Pieter Regenmortij no. 14 groot lxix R: xvi L.
015 d heer Jacob Pijl, nu Abraham en(de) Marit van(de) Wercken voor 1/4 part, mr. Leendert Sandifort een gelijck 1/4 part en(de) Matthijs Cleppinck de verdere helft, no. 15 groot lxi roe. xix L ii St.
016/017 Matthijs van(de) Broeck en(de) Claes van Dongen no. 16 et 17 groot l roe ix voeten v L.
018 Jacob Jacobsz. no. 18 groot xlv roeden vii L.
019 Dirck Jaocbsz. en(de) Jan Wackers no. 19 groot xcv roeden uijtter hueren xiiii L vi St. vi sch.
020 Mailliard van Belle no. 20 groot xlii roe uijter huren vii L viii St vi Sch.
021 Jacob van(de) Camp no. 21 groot li roe uijtter hueren vii L xiii St.
022 Corn. Adns. cruijdenier no. 2 groot L. roe uijtter hueren vii L xi St. vii Sch. v b(?)
023 mr. Jan Bol en(de) van(de) Belle no. 23 groot L roeden vuijtter hueren vii L xi St. vi Sch.
024 Frans Wmsz. Heijblom no. 24 groot lii roe uijtter hueren vii L xvi St.
025 Jan Terweij hovenier no. 25 groot lii roen. uijtter hueren vii L xvi St.
026 Thielman van Zeeberch no. 26 groot liiii roeden uijtter hueren viii L ii St.
027 d'heer mr. Franchois van Borre no. 27 groot liiii roe uijtter hueren viii L ii St.
028 Isack Hutten en(de) Hendrick Geeritsz. hoedemaecker no. 28 groot li roe uijtter hueren   vii L xix St.
029 Jan Jansz. voerman no. 29 groot liii roe viii L vi St.
030 Huijbrecht Roosboom ende Pr. Jansz. molenaer voor 1/4 no. 30 groot cii roe uijtter hueren xvi L.
031 Pieter van(de) Hoonaert no. 31 groot lxxxix roe ad iii St vi sch. uijtter hueren xiii L xviii St. viii sch.
032 Geertruijt de Pelgrom, Abraham Leendertsz. en(de) do. Petrus Wassenburch en(de) Salomon van Hemert no. 32 groot xcvi roeden xvi L xvii St is Sch.
033 Willem Zanderts en(de) Laurens van Buijtendijck no. 33 groot lxix roeden xi l i St. vi Sch.
034 Job Schepens no. 34 groot xli roeden vii L v St. iii Sch.
035 Steven Schul no. 35 groot xxviii roe ix voeten v L vii Sch ob(?)
036 de wed.e van Jan Wmsz. wollewever no. 36 groot xxvi roeden iiii L xvi St. iii Sch.
037 Geerit Abrahamsz. van Saet en(de) Joan van(de) Schuere no. 37 groot lxxxvii roeden xiii L Lxiiii St ix Sch.
038 Otto de Bruijn no. 38 groot xxxiii roeden v L xvii St. vi Sch.
039 do Andreas Colvius no. 39 groot xxviii roeden iiii L xviii St.
040 Thomas Geeritsz. backer no. 40 groot xvi R ii l xvi St.
041 de wed.e van Lowijs de geer no. 41 groot lii roeden ix L. ii St.
042 Otto de Bruijn en(de) Jan Jacobsz. Radesteijn no. 42 groot lxii roe. x L xvii St.
043 Pieter Codeus no. 43 groot lii roe. x L i St.
044 Jan Masson en(de) Adriaen Moerbeeck no. 44 groot liii roeden x L. i St.
045 Joost Verstappen no. 45 groot lxvii roeden x L i St.
046 Pieter Codeus no. 46 groot xlvii roe x L i St.
047 Een Stuck lant beginnen(de) aen zuijtwestsijde vande wech buijten St. Joorispoort, en(de) aen(de) oostsijde van(de) wech no. 47 gebruijct bij Pouwels Jacobsz. laeckencooper 98 roe NULL
048 no. 48 denselven [=Pouwels Jacobsz. laeckencooper] 86 R: NULL
049 no. 49 Hendrick van Rijbeeck 18 R: NULL
050 no. 50 Aert Jansz. laeckencooper 99 R. NULL
051 no. 51 Lambrecht Hulsthout de jonge 111 R. NULL
052 no. 52 Dirck Jansz. laeckencooper  101 R. NULL
053 no. 53 t'gilt van(de) laeckenbereijders 82 R. NULL
054 no. 54 Sijbert Roerom 25 1/2 R. NULL
055 no. 55 Judith Molenschot 105 R. NULL
056 no. 56 Willem Bosch 70 R. NULL
057 no. 57 Corn. Back out thesaurier 115 R. NULL
087 den selven [=Corn. Back out thesaurie] no. 87 groot mette halven vuijtpath die int suijtoosten daer aen, alsmede aen(de) naestvolgende raemten aengemeten sijn 89 1/2 R. NULL
088 no. 88 Goossen Jacobsz. verwer 84 1/2 R. NULL
089 no. 89 Corn. Vermeij 121 R. NULL
090 no. 90 de laeckencoopers int gemeen 134 R NULL
091 no. 91 Adriaen van Beaumont 60 1/2 R. NULL
092 no. 92 Frans Snoeck 70 R. NULL
093 no. 93 Dirck Claesz. van Seventer 67 1/2 R. NULL
094 no. 94 Adriaen Coenen 70 1/2 R. NULL
095 no. 95 Marijcke Paets 14 R NULL
096 no. 96 Maerten van Balen 93 R. NULL
097 no. 97 Frans Snoeck 38 R. NULL
098 no. 98 Jan Hulsthout 38 R. NULL
058 Nicolaes Dichter Coopman groot ciiii R. no. 58 xvi L vii St. vii Sch. ob(?)
059 Thomas Wmsz. van Orten no. 59 groot ciiii roe. xvii L xii St. vi Sch.
060 Aert Jansz. pasteijbacker no. 60 groot lxxv roeden xiiii L.
061 Jan Jansz. van Maestricht wed. no. 61 groot lxxi roe. xiiii L.
062 Leendert vander Pret en(de) Jan Libert voor 1/3 no. 62 groot lxxiiii roe. xiiii L.
063 no. 63 Martinus Ooms groot lxi roe. xiiii L.
064 no. 64 Jeremis Francken groot xxx roe xxx St.
065/066 de deeckens van drappiers no. 65 groot x R en(de) no. 66 groot ii.c xxx roe. ad xxx L de mrn. xii l vi St.
067 Casper Joorisz. bleijcker no. 67 groot lxxxvii roede ad iii St. vi Sch. de roede xv L viii St.
068 denselven [=Casper Joorisz. bleijcker] no. 68 lxx roeden xi L iii St.
069 Leendert Corn. Schaep en(de) Jan Vogel elcx de helft no. 69 groot mettet halve wech in lxxx roeden xiiii L.
070 Hendrick Mol apteecker no. 70 groot lxii roe. x L xvii St.
071 de wed. van Claes Aertsz. nu mr. Jacob Havershoeck bij erffenisse en(de) jasper van Bergen no. lxxi groot lxv roeden xi l vii St. vi Sch.
072 Jan Ooms brouwer no. 72 groot lxxii roeden xii l x St. iii Sch.
073 Anthonij Mausijn en(de) Claes Damisz. Duijnen no. 73 groot lxxvi roeden xiii l vi St.
074 Casper Joorisz. bleijcker no. 74 groot xlvii roeden viii L iiii St. vi Sch.
075 Willem Prs. verwer no. 75 groot xlix R. viii l xi St. vi Sch.
076 no. 76 groot iiii.c lxxvi roe wesende een bleijckerie, comende aen(de) Stadts chingel en(de) den nieuwewech, mitsgaders aenden uijtpath die tegen dit en(de) de naervolgende erven is aaengemeten en(de) wert gebruijct bij de wed.e van Dirck Pietersz. bleijcker ad c L de mrn. lxxiiii l vi St. vi Sch.
077 Casper Jorisz. no. 77 wesende een bleijckerie groot iii.c lxxii roe tegens als vooren lxii l x St.
078 denselven [= Casper Jorisz.] no. 78 groot xcvi R tegens als vooren xvi L.
079 Maerten Adnsz. laeckenbereijder no. 79 groot lxxxii roeden vi l vi St. iii Sch.
080 Corn. Belliardts laeckencooper no. 80 groot ii.c roeden xv L iiii St. ix Sch.
081 d heer Corn. van Esch en(de) de wed.e vande heer Thomas de With no. 81 groot Clvi roeden x L xviii St iiii Sch.
082 Jacob Jacobsz. van Wesel no. 82 groot lxxvii roeden xii l xii St.
083 d heer Corn. van Esch no. 83 groot lxxv roe xvi  xvi St.
084 Willem van(den) Broeck no. 84 groot cv roe xvii L xviii St ix Sch
085 do Aroldus de Gelder no. 85 groot 34 1/2 R en(de) voort gebruijck va(de) ganck nevens Willem van(den) Broeck xxii st. samen vii l iiii St. vi sch.
086 Alith van Beverwijck wed.e van Corn. Govertsz. van Beaumont no. 86 groot lxv roe ende voort gebruijck van(de) ganck nevens van(de) Broeck xxii St. vi Sch. t'samen xiii L vi Sct.
087-088-089-090-091-
092-093-094-095-096-097-098
Een Stuck lant groot viii.c lxxx roeden wert gebruijct bijde laeckencoopers tot raempten opte caerte geteijkent no. 87 tot 98 incluijs daer van is hier vooren folio 18 verantwoort memorie
100 Een Erff groot xxiiii roeden no. 100 daer op een lootse getimmert is bruijct Jan Arijensz. Huijsman om vi L.
- d'heer Alewijn Halewijn een jaer hueren vant 1e en(de) ii erven buijten de Mennebrugspoort xvi L.
- Wijnand Jaspertsz. en(de) Jacob Dircxsz overt xii Jaer hueren tot wederseggens vant iii.e erff aldaer xix L.
- Hillebrant Geeritsz Schagen en(de) Geerit Rutten over een jaer consent vant Stellen van eenen coorenmoolen opt iiii erff aldaer vervallen lesten december 1655 xii L s St.

Wederom beginnende aen(de) zuijtwestsijde van(de) wech ende aen(de) oostsijde vande Stadts Chingel.

101/103 Gijsbert van Bel hovenier en(de) Claes de Jager no. 101 groot Cxxxii roen. en(de) noch no. 103 groot xlii roen. ad iiii St. de roede xxxiiii L xviii St.
102 Gillis Gillisz. coperslager no. 102 groot L roeden vii l x st.
104 Arijen Jansz. no. 104 groot lxxxix roeden xiiii L vi St. viii Sch.
105 Joffr. Alith van Beverwijck en(de) Joannes de Heer no. 105 groot xcv roe xiiii L xv St.
106 Sr. Thielman van Zeeberch en(de) Jacob van(de) Poel no. 106 groot xcv roeden xv L xvi St. viii Sch.
107 Theeus Cleijsz. no. 107 groot xcv roen. xv L xviii St. iiii Sch.
108 Govert vanden Berge no. 108 groot Ci roede xvi L viii St. iiii Sch.
109 Michiel Cotermans no. 109 groot Cxcv roe xxxiii L.
110 Govert Jansz. bleijcker no. 110 groot vi.c xlviii roeden sijnde een bleijckerie cviii L.
110 deselve [=Govert Jansz. bleijcker] over een Jaer hueren van(de) Chingel vant erff van Pieter Joosten aff tot Jan Sijbertsz. toe streckende langs de dubbeldamse vaert xii L.
110 deselve [=Govert Jansz. bleijcker] over een Jaer condent vant stellen van een keetien over den Sloot ende het versetten van sijnen voorgevel vervallen lesten december 1655 x L.
111 Pieter Joosten Schiptimmerman no. 111 sijnde en Schiptimmerwerff groot xxii roe. xviii L.
112 Jan Zijbertsz. Wor no. 112 groot Cxxi roe. ad ii St. en(de) noch xlvi roe. ad iii St. iii Sch. xix L ix St vi Sch.
113 Jan Thielmansz. no. 113 groot xxxiiii R vii L.
114 Hendrick Dircxsz in Roomen no. 114 groot lv roeden xii L.

Anderen landen gelegen en(de) beginnen(de) aen(de) rustpath buijten de Spuijpoort.

115/116 (t'viii.e xx.e Jaer pachts) Een stuck lant groot Clx roen. no. 115 en(de) no. 116 groot iiii.c xxxv roe wert gebruijct bij Dirck Otte, comt hier overt viii xx jaer vervallen kersmis 1655 lx L.
117 Een Stuck lant groot C roe no. 117 bruijct Steven Pietersz. die daerop getimmert heeft en(de) noch xxv roeden ad iiii St. xxv L.
NULL (t'x.e xvi.e jaer pachts) Een Stuck lant daeraen groot bij hermetinge acht hont, is verpacht aen Fredrick en(de) Laurens Leendertsz. hoveniers voor xvi jaeren tegen C L de mrn. ende betaelende vi L xiiii St voorde verpondinge, comt overt x.e xvi.e Jaer d'ao. 1655 Cxxxii L vi St. viii Sch.
(nieuw: 014/015) (blijct bij de contrerolle volgens de nieuwe caerte hierop gesien)(t'i.e xvi.e jaer pachts) Een Stuck lant daeraen opte nieuwe Caerte get. no. 14 groot v.c xl roe en(de) no. 15 groot eene mrn. iii.c xl roe sijn verhuert aen Willem Dircxxsz bleijcker voorden tijt van xvi Jaeren innegaen(de) metten jare 1655, mits betaelende voorde eerste acht Jaeren achtenvijftich gul. voorde mergen vrij gelt van alles, en(de) voorde volgende acht Jaren voor ijder mergen dat hij tot bleijckvelt sal hebben gemaeckt hondert gul: en(de) vant overschot dat tot geen bleijckerie heeft gemaeckt voor ijder mrn lx L Jaerlijcx, comt hier overt i.e xvi.e jaer vervallen kermis 1655 tegens lviii L den mergen Cxliii l iiii St.; (verpondin.) en(de) voorde verpodingen ouer denselve jare xxv L iii St. NULL
120/121 (nieuw: 016/017) Een Stuck lant opte ouwe Caerte get: no. 120 en(de) 121 en(de) nu opte nieuwe Caerte get: no. 16 groot eene mrn. lxxxvii roeden en(de) no. 17 groot eene mrn. lxi roe. tot verwijdinge van(de) vliet gegraven vii.c lv roe. beijde gelaten aen(de) aennemers van(de) missien omme haer paerden te weijen mits betalen(de) d'ongelden en(de) opt selve lant brengen(de) v.c carren missie ofte asch memorie
122 (nieuw: 018) (blijckt bij de contrerolle volgens de nieuwe caerte gehouden en(de) hierop gesien)(t'i.e iii.e jaer pachts) Een Stuck lant geteijkent opte oude caert geteeckent no. 122 en(de) opte nieuwe caerte no. 18 groot opte selve iiii.c xciiii roeden, is gehuert volgens de contrerolle bijde heer Anthonij de Sont voor drije jaren den mrn. om xlviii L t'si(ae)rs, comt huer ouert i.e ii.e jaer vervallen kersmis 1655 bedragens de Somme van xxxix L x St. (tot rantsoen voort i.e iii.e jaer 1 st. opten gulden, xxxix St vi Sch.)(en(de) voorde verpond. ouer den selven jaere ix L xiiii St)
123 (nieuw: 019) (t'i.e iii.e jaer pachts) Een Stuck weijlant get: opte oude caerte no. 123 en(de) nu opte niuewe caerte no. 19 groot aldaer iiii.c xxxvi roe is voorde voors. drij jaren gehuert bij den vorn. hre. de Sont tegens l L de mrn. t'sirs., comt huer ouert i.e iii.e jaer vervallen kersmis xvi.c vijffenvijftich xxxvi L vi St. (tot rantsoen voort i.e iii.e jaer 1 st. opten gulden, xxxvi St iii Sch.)(en(de) voorde verpondinge van(de) selven jaren, vii L viii St)
124/125 En Stuck lant opte oude caerte get: no. 124 en(de) 125 t'samen groot twee mrn. 79 1/2 roe. is gepacht bijden heeren Anthonij de Sondt den eenen mrn. ad xc L en(de) den eenen mrn 9 1/2 roe ad Lviii L den mrn omme tot bleijckerie t'approprieren, en(de) sijnde sesthien jaren hueren geexpireert mette jare 1654, comt hier ouert jaer 1655 gelijcke huere ter somme van Clc L xiii St viii Sch.
126 (t'xviii.e xx.e jaer hueren) Een erff daeraen no. 126 groot Cxix roeden gebruijckt bij d'heer Joan Hallinck nu Cap.n Joan Palm ad iii St. de roede comt overt xviii xx.e jaer xcii L xvii St.
127 Een Erff daer aen no. 127 groot Ciiii roe. wert gebruijct bijde heer Anthonij de Sont uijter hueren xc L xii St.
128 Een Stuck weijlant groot v.c lc roe no. 128 daer van wert gebruijct bij Corn. Leendertsz. Cappendijck ii.c iii re ad iii St. de roede xxxx L ix St.
128 vande verdere iii.c lii roe sijn gegraven tot verwijdinge van(de) vliet xxix roe en(de) voorts uijtgegeven aen d'heer Anthonij de Sint xli roede ad iiii St. de roede viii l iiii St.
128 (t'vii.e xx.e jaer pachts) aen herman Schouten brouwer Cxli roeden ad iiii st. de roede, comt hier overt vii xx.e jaer xxviii L iiii St.
128 en(de) aen Aert Coenen Cxlo roe. ad iiii St. de roede comt overt vii.e xx.e jaer xxviii L iiii St.
129 (nieuw: 037) (blijct bijde contrerolle volgens de nieuwe caerte hierop gesien) Een Stuck lant geteijkent opte oude Caerte no. 129, en(de) opte nieuwe  caerte no. 37 groot opte voorsz. niuewe Caerte iiii.c lxxiii roede, is voor drij Jaren gepagt bij Herman Schouten, ad l L den mergen comt overt i.e iii.e jaer vervallen bamis 1655 xxxix L viii St. (ende voor de verpondin. ouer den selven jare ix L St; t'rantsoen voort i.e iii.e tot eeen stuij.vande gulden, xxxix St. iii Sch.)
130 Een Stuck lant no. 130 groot boven t'gene tot verwijdinge van(de) Vliet is affgegraven Ciiii roe bruijct Jan Reijnen om xv L xii St. vi Sch.
131 (nieuw: 035) (blijct bij de contrerolle volgens de nieuwe caerte hierop gesien)(1e iii.e jaer pachts) Een Stuck lant groot iiii.c xvii roe, opte oude caerte geteijckent no. 31, en(de) nu opte nieuwe voorsz. caerte geteijckent no. 35, daer van is de helft gepacht bij Gillis Hendricxsz voor drij Jaren den hoop om xvi L, comt hier overt i.e iii.e Jaer vervallen bamis 1655 xxvi l (en(de) voor de verponding. vande selven jare iiii L xv St; ouert i.e iii.e jaer tot rantsoen eenen stuij. opten gulden xxvi St.)
131 (nieuw: 035) de wederhelft vant voors. lant bruijct Pieter Fransz. en(de) de wed.e van Jasper Stevensz. ad iiii st. de roede xli L xiiii St.
132 (nieuw: 036) (i.e iii.e jaer pachts) Een Stuck lant opte oude Caerte geteijkent no. 132, en(de) ni opte voorsz. nieuwe Caerte no. 36, en aldaer groot iiii.c roeden, daer bij eeen molenwerff groot lxxvi roe gepacht bij Corn. Jansz. molenaer voor drij jaren ad xlv L de mnr., comt overt i.e iii.e Jaer vervallen bamis 1655 xxx L. (ende vorde recongnitie van(de) wint xxiiii L; en(de) voorde verpondin van(de) selven jare x L xvi St.; tot rantsoen voort i.e iii.e jaer i st opten gul., xxx St)
133 Een erff groot xciiii roe. no. 133 bruijct Corn. Cornsz. om xviii L xvi St.
134 Een erff groot lx roe. no. 134 bruijct Jan Jansz. bierd.r om ci L.

Wederom beginnende aen(de) westsijde van(de) wech buijten de Spuijpoort en(de) aende noortsijde van(de) Stadts grachten.

135/136 Een erff offe thuijn groot xciii roe. no. 135 wert gebruijct bij Stoffel Baltensz. en(de) noch een erff no. 136 groot cii roe. sijnde een molenwerff wert gebruijct bij Jacob Egbertsz. molenaer om xli L. en(de) voorde recongnitie van(de) wint xxv L. = lxvi L.
137/139 (nieuw: 004) (blijct bij de contrerolle volgens de nieuwe caerte hierop gesien)(t'i.e iii.e jaer pachts) Een Stuck lant opte oude caerte get: no. 137 en(de) 139 en(de) opte nieuwe caert get: no. 4 en(de) groot v.c iiii roe. is voorden tijt van drij jaren gepacht bij Corn. Jacobs Heijligenberch de mergen t'siaerts om xliii L, comt hier ouert i.e iii.e jaer vervallen kersmis 1655 de somme van xxxix L vi St., voort i.e iii.e jaer tot rantsoen i st. opte gulden xxxix St iii Sch.; voorde verpondin. van(de) selven jare, xii L.;
137/139 (nieuw: 004) (opte oude caert vuijt no. 137 en(de) 139 en(de) opte nieuwe uijt no. 4) Vuijt de voors. no. 137 en(de) 139 opte oude caerte en(de) opte nieuwe no. 4 gebruijct Arent vander Hagen laeckencooper tot een raempte lxiii roeden tot ii St. de roede t'siaerts voorden tijt van twintich jaren comt hier ouert i.e xx.e jaer vervallen mette jare 1655 de Somme van vi L vi St.
137/139 (nieuw: 004) (t'ix.e xx.e jaer pachts) Een erff van(de) voorsz. parthien gegraven groot Cxviii roeden, is gepacht bij Goossen Huijbertsz. ad iiii St. de roede, comt overt viiii xx.e jaer xxiii L xii St.
141/142 (t'vii.e xx.e jaer pachts) Een erff vant voorsz. Stuck als van no. 141 et 142 opte nieuwe caerte get: no. [-] groot Cxcv roe is gepacht bij Abraham Teerlinck ad iiii St. de roede comt overt vii.e xx.e Jaer xxxix l.
(nieuw: 012) Arien Huijbertsz. gebruijct daer van lxxx roeden opte nieuwe caerte get: no. 12 int 6 quartier comt ad iii St. de roede, overt vii xx.e jaer xvi L.
Jan Corn. Vijgeboom bruijct daer van Lxxxviii roeden ad iiii St. opte niuewe caerte get: no. [-] comt overt vii xx.e jaer xvii L xii St.
Jan Jansz. inde Engel bruijct Cxxxviii roeden opte nieuwe caerte geteijkent no. [-] comt overt vii xx.e jaer ad iiii St. de roe. xxix L xii St.
138 Een erff sijnde een molenwerff no. 138 groot Cxii roe wert gerbuijct bij Jan Wms. molenaer om xxi L. en(de) voorde recongnitie van(de) wint xxv L. xlvi l.
140 Een erff groot lxxiiii roe no. 140 comen(de) inde hoeck van(de) cruijswech bruijct Arien Corn. Boer om xxi L.
141 Een Stuck groot Cxcv roe no. 141 wert gebruijct bij Jan Gregoor d'een helft om ix L xix St vi Sch.
141 De wederhelft vant voorsz. Stuck bruijct Arent vander Hagen om iiii l xvii St. vi Sch.
141 (nieuw: 005) (blijct bijde contrerolle volgens de nieuwe caerte en(de) hierop gesien) Noch een Stuck lant opte oude caerte get: no. 141 en(de) nu opte nieuwe caerte no. 5 en(de) aldaer groot eenen mergen lxv roeden is verhuert aen(de) heere Joan van Neurenburch omme t'approprieren tot raempte voorden tijt van twintich jaren, ingegaen mette jare xvi.c vijff en vijftich, tegens twee stuij. van(de) roede t'siaerts, comt hier ouert i.e xx.e jaer vervallen mette jare xni.c vijff en vijftich, de Somme van lxvi L x St.
- d'heer Joan van Neurenburch d'i.e raemte groot iii.c lvi roe. ad ii. st. de roede xxxv L xii St.
- Joan van Deuren de ii.e raemte groot lxvii roe ad ii st. de roede vi L xv St.
- Arent van(de) Hagen d'iii.e raemte groot lxvii roe ad ii St. de roede vi L. xv St.
- Een Stuck lant groot iiii.c xxxviii roe. is opte 22 julij 1627 uijtgegeven in ses distincte erven Huijbrecht van(de) Graeff t'i.e erf groot lxxii roe. ad iii st. de roede, vervallen kersmis 1655 uijter hueren xii l xi St.
- t'ii.e erff groot als vooren bruijct Pieter Gillisz. Boedonck ad ii st. iii sch. de roede viii L ii St. iii Sch. ob(?)
- t'iii.e erff groot lxviii roe ix voeten bruijct Pieter Boedonck ad ii St. ix Sch. de roede ix L ix St. ob poth(?)
- t'iiii.e erff groot lxxi roe bruijct Reijer Adriaensz. ad ii St. iii S. de roede vii L xvii St. iii Sch.
- t'v.e erff groot lxx roe x voet bruijct Zjvert van Drongelen en(de) Corn. Borgertsz. ad ii St. iii Sch. vii l xvii St.
- t'vi.e erff groot lxx roe x voet bruijct Wouter Meeusz. backer ad ii st. ix Sch. ix L vi St. viii Sch.
143 (nieuw: 042) (blijct bij t'verboeken en(de) contrerolle volgens de nieuwe caerte gehouden van(de) hoop en(de) hierop gesien) Een Stuck lant opte oude caerte get: no. 143 en(de) opte nieuwe begrepen in ses(vijff) stucken, als eerst no. 42 groot xxxvi roeden is gelaten aen Jan Cornsz. tot een thuijn ad iiii st. de roede, bedraecht vii L iiii St.
143 (nieuw: 043) (blijct bij t'verboeken en(de) contrerolle volgens de nieuwe caerte gehouden van(de) hoop en(de) hierop gesien) Een Stuck lant opte oude caerte get: no. 143 en(de) opte nieuwe begrepen in ses(vijff) stucken, noch t'stuck no. 43 gelaten aen(de) selven [=Jan Cornsz.] groot xvi roeden ad iiii st. de roede is iii L iiii St.
143 (nieuw: 044) (blijct bij t'verboeken en(de) contrerolle volgens de nieuwe caerte gehouden van(de) hoop en(de) hierop gesien) Een Stuck lant opte oude caerte get: no. 143 en(de) opte nieuwe begrepen in ses(vijff) stucken, no. 44 groot Cxi roeden ad iiii St.d e roede wert gebruijct bij den selven [=Jan Cornsz.], is xxii L iiii St.
143 (nieuw: 045) (blijct bij t'verboeken en(de) contrerolle volgens de nieuwe caerte gehouden van(de) hoop en(de) hierop gesien) Een Stuck lant opte oude caerte get: no. 143 en(de) opte nieuwe begrepen in ses(vijff) stucken, no. 45 groot Cxxxix roeden ten prijse en(de) gebruijct als vooren [=Jan Cornsz.], bedraecht xxvii L xvi St.
143 (nieuw: 046) (blijct bij t'verboeken en(de) contrerolle volgens de nieuwe caerte gehouden van(de) hoop en(de) hierop gesien) Een Stuck lant opte oude caerte get: no. 143 en(de) opte nieuwe begrepen in ses(vijff) stucken, no. 46 groot xlviii rieden ad iiii St. de roede bruijct Frans Corns. van(de) Hoop, beloopt ix L xii St
143 (nieuw: 047) (t'i.e iii.e jaer pachts) No. 47 groot iiii.c lxxxii roe. is verhuert voorden tijt van drij jaren aen Corn. Jacobs Heijligenberch den mrn. om xxx L t'sirs. comt hier ourt i.e iii.e jaer vervallen kersmis 1655 de Somme van xxiiii l ii St. (tot rantsoen ouert i.e iii.e jaer tot eenen stuij. opte gulde xxiiii St; over de verpondinge van(de) selven jare, x L xii St.)
143 (nieuw: 047) d'heer borgemr. de With bruijct vant voorsz. stuck lxiiii roe. ad iiii St. de roede xii L xii St.
144 Een Stuck weijlant comende inde hoeck tusschen de Stadts grachten en(de) den dijck genaemt de Dorrenboom, groot C L roe no. 144 bruijct de wed.e van Jooris Andriesz. om x L.
145 Een Stuck lant groot L roe no. 145 bruijct d'heer borgemr. de Witt om viii L.
146 Een Stuck landt groot lxxviii roe no. 146 bruijct de wed.e van Thonis Jaspersz. om xii L iii St. is sch.
147 d'heer borgemr. de Witt no. 147 groot lxxviii roe. xviii L.
- (sij verdacht nieuwe huere te maecken) t'gemeenlant van Dubbeldam, mach volgens de Contracte daer van sijnde in date ix februarij 1624 voor eenen tijt van thien jaren maelen op een gedeelte vant voorsz. lant, gelegen aen(de) westsijde van(de) wech buijten de Speuijpoort groot volgens de metinge daervan sijnde drij mrn. 182 roe welck lant t'gemeenlant van Dubbeldam moet vrij houden van alle omslagen van dijckagien, binnenlants omslagen ofte andere hoe die genaemt soude mogen sijn, en(de) daerenboven aen(de) Stadt betaelt van ijder mrn. ses ponden tot xl groon. daervan comt hier overt xxii.e Jaer uijtter hueren gebruijct vervallen kersmis 1655 xix L xvi St. iiii St. ob(?)
148 Een erff daer aen no. 148 groot li roe bruijct Corn. Borgertsz. om x L iiii St.
149 Pieter Wmsz no. 149 groot xxvii roe. v L viii St.

Beginnende wederom aen(de) noortsijde vande Dorrenboom en(de) wech.

150 Joannes Graffers no. 150 groot lx roe. xiii L.
151 Sr. van(de) Putten no. 151 groot xxviii roe. v L. xvi St.
152 denselven [=Sr. van(de) Putten] no. 152 groot xxvi roe. v L. xvii St.
153 Een Stuck lant groot lxxix roe. comen(de) inde hoeck tusschen den dijck genaemt den Dorrenboom en(de) de Geldeloosepath, tegen dit en(de) de naervolgende thuijnen en(de) raempte ten halven aengemeten no. 153 bruijct Reijer Adriaensz. en(de) Laurens van Valckenburch om xviii L.
154 Een stuck lant no. 154 groot iii.c lii roe. daer van bruijct Corn. van Hoogeveen Cxcii roe. xiiii l xi St. vi Sch.
154 en(de) de verdere Cli roe. bruijct Barent de Haen xi l xv St.
155 Een erff groot Cxxi roe. no. 155 bruijct Cap.n Jan Jansz. Gernou om xix L xiii St. iii Sch.
156 Een erff, groot Cxlvi roe. no. 156 bruijct de wed.e van Jan Cornsz. de With om xxiii l xiiii St. vi Sch.
157 Een erff groot lx roe. no. 157 bruijct Adriaen Cornsz. coperslager om ix L.
158 Jan Mattheusz. Onderwater no. 158 groot lxxxix roe. xiii L.
159 Michiel Laurensz,. coperslager no. 159 groot cv roeden xxi L.
160 Een erff groot Cxvii roe. no. 160 bruijct Corn. Boon om xxiii L viii St.
161 Corn. Sijmonsz. no. 161 groot lxix roe. xiii L xviii St.
162 no. 162 groot Cxlviii roeden bruijct Pieter van Dijck en(de) Frans Mol ad iii st. de roede xxv L xviii St.
163 Eer erff groot lxx roe no. 163 bruijct d'heer Dirck Absou om x L iiii St. vi Sch.
164 Een erff groot lxxii roe. no. 164 bruijct Jan Bucquoij om x L iii St. iii Sch.
165 Jooris Wmsz. Gout no. 165 groot xlvii R: xv L.
166 Jan Corns. cruijdenier no. 166 groot lv roe. x L. x St.
167 Een erff groot xxxi roe no. 167 bruijct Balthasar de Latour om v L viii St. vi Sch.
168 Een erff groot C roe no. 168 comende inden hoeck van(de) vuijtpath bruijct Jan Cornsz. van Cleeff en(de) Abraham Teerlinck ende voorts de voorsz. uijtpath ten wedersijde ten halve aengemeten als van(de) Geldeloose path is geseijt xvi l.
169 Maerten van Asperen en(de) Corn. terwen no. 169 groot xcvii roe. xi l.
170 de wed.e van Hans Robbertij no. 170 groot lxxii roeden ix L.
171 Een erff groot xxxvii roe. no. 171 inden hoeck van(de) uijtpath en(de) t Geldeloosepaet gebruijct Jasper Claesz Smith om x L.
172 Een erff groot xxxii roe. no. 172 bruijct Adriaen Fransz. sijdecramer om x L.
173 Een erff groot ii.c xii roe. no. 173 bruijct Adriaen Jansz. Ooms en(de) Jan Michielsz. Deijlman elcx voorde helft l L viii St.
174 no. 174 groot lviii roe bruijct Adriaen Cornsz. Cruijskercken om x L.
175 Een erff groot lxxiiii roe no. 175 bruijct Jan Wmsz molenaer sijnde t'erff daer sijnen molen op Stadt comende inde hoeck van(de) cruijswech om xii L. en(de) voorde recongnitie van(de) wint xxv L. xxxvii L.

Beginnende aen(de) oostijde vande wech buijten de Spuijspoort.

176 Een Stuck lant groot iii.c ii roe no. 176 sijnde een bleijckerie waer van gegraven is tot verwijdinge van(de) vliet xiii roe. blijft 289 roe. wert gebruijct bij Hans Jansz. bleijcker ad xc L de mrn. xliii L s St.
177/178 Een erff groot xxxiii roe. no. 177 en(de) noch een erff sijnde een molenwerff daer een wintmoolen op staet groot xxxvi roe. no. 178 bruijct d'heer Dirck Absou om xx L.
179 Een erff groot 6 1/3 roe no. 179 bruijct Gillis Jacobsz om vii L x St.
- Een erff groot vi roe. naaest den molen van(de) heer Absou bruij(c)t tot wederseggens Jan Theunisz. Schiptimmerman, comt overt xiii.e jaer vervallen 27 novemb. 1655 viii L.
180 Jooris Claensz. no. 180 groot xx roe. xii l.
181 Een erff groot xxvii roe. no. 181 bruijct Roelandt Evertsz. en(de) Hans Jansz. om vii L xiii St.
182 Een Stuck lant no. 182 sijnde een bleijckerie groot ii.c lxxvi roe bruijct Roelant Evertsz. om xli l viii St.
183 Een Stuck groot clix roe. no. 183 daer van gegraven is tot verwijdinge van(de) vande Vliet xvi roe. blijft 143 roe. bruijct de voorn. Roelant Evertsz. om xxi L. is St.
184/185 Een Stuck lant groot iii.c lvii roe no. 184 waer aff gegraven is tot verwijdinge vande vliet xxxiii roe blijft 324 roe. en(de) noch een vleijckerie no. 185 groot v.c lxv roeden wert samen gebruijct bij Flooris Adriaensz. bleijcker ad xc L de mer: Cxxxiii l v St. vi Sch.
186/187 Jan van Buijl bleijcker bruijct een bleijckerie no. 186 groot iii.c lxxiii roeden en(de) noch t'Stuck no: 187 groot boven lv roe. tot verwijdinge van(de) vliet affgegraven ii.c lxxviii roeden ad xc L de mer: Cxiii l iii St.
186/187 deselven [Jan van Buijl] over een jaer consents van een huijsken over de Sloot opte wech te setten vervallen lesten decemb. 1655 vi L.
188/189 Adriaen Pietersz. bleijcker bruijct een Stuck lant groot vi.c L roe no. 188 en(de) noch t'Stuck no. 189 groot boven xxx roe tot verwijdinge van(de) vliet affgegraven vi.c iiii roe, comt samen twee mrn. liiii roe., daer van Corn. Woutersz. van Lil bruijct iii.c xii roe., blijft aen(de) voorn. Andries Prsz. ix.v xlii roe. ad xc L. de mrn. Cxli L vii St. vi Sch.
188/189 Corn. Wrsz. van Lil bruijct uijt no. 188 et 189 ii.c xii roe ad xc L de mer: xlvi L xvii St. vi Sch.
190/191 deselve [=Corn. Wrsz. van Lil] bruijct noch een Stuck no. 190 groot ii.c cx roe. en(de) nochn no. 191 groot boven xxx roeden tot verwijdinge van(de) vliet affgegraven Clxxxix roe. samen iiii.c lxxxi roe. ad xc L der mrn. Lxxii l iii St.
192 Een stuck lant groot boven lxxiii roeden tot verwijdinge van(de) vliet affgegraven viii.c lxix roe. no. 192 waer van d'heer borgermr. Ruijsch bruijct xxxviii roe. als hier naer achter sijnen erff pacht wert geseijt en(de) de wed.e van Jacob Coenen bruijct daer van tot een raempt clxi roe ad 1 St. de roede viii l i St.
192 (t'vii.e xvi.e jaer pachts) t'resteren(de) groot bij hermetinge v.c v roe. is verpacht aen IJsack Dircxsz bleijcker voor xvi Jaren betaelende d'i.e acht jaren tegen xlvii LO de mrn., en(de) de resterende acht jaren tegen xc L de mrn. comt hier overt vii.e xvi.e jaer ad xlviii L de mrn. xxxix L x St.
193 de Wed.e van Dirck Hendricxsz. bleijcker bruijct een Stuck lant no. 193 groot twee mrn. xxviii roe., waer van d'heeren Ruijsch en(de) Francken in Erffpacht hebben elck 149 roe. 8 voeten en(de) d'heer Francken bruijct daer van 24 roe. 8 v: comt samen 324 roe. blijft noch aende wed.e ix.c iiii roe. ad xc L de mrn. Cxxxv L xii St.
- t'dijckien voor haer huijs [=de Wed.e van Dirck Hendricxsz.] is doort rijden totte volmoolen om niet memorie
- Geerit Pietersdz. bleijcker bruijct boven lv roe tot verwijdinge van(de) vliet affgegraven vi.c L roe ad xc L de mergen, uijtter hueren xcvii l x St.
193 d'heer borgemr. Coenraet Ruijsch over een jaer erffpachts uijt no. 193 groot i.c xlix roeden viii voeten iii L.
192 sijne [=borgemr. Coenraet Ruijsch] bruijct noch uijt no. 192 xxxviii roe ad xlviii L den mer. iii L i St. vi Sch.
193 d'heer mr. Sebastiaen Francken uijt no. 193 in erffpacht Cxlis roeden viii voeten iii L.
193 en(de) noch uijt no. 193 xxiiii roe viii voeten ad lx L den merge ii L ix St. iiii Sch.

Wederom beginnende aen(de) noortsijde van(de) Geldeloozepath.

001 d'i.e thien hier aenvolgende erven werden gebruijct bijde laeckencoopers tot raempten: t'i.e Govert van Beaumont 160 roeden
002 d'i.e thien hier aenvolgende erven werden gebruijct bijde laeckencoopers tot raempten: t'ii.e Claes Jansz. Bolenbeeck 118 roeden
003 d'i.e thien hier aenvolgende erven werden gebruijct bijde laeckencoopers tot raempten: t'iii.e Bastiaen Ruel 120 3/4 roeden
004 d'i.e thien hier aenvolgende erven werden gebruijct bijde laeckencoopers tot raempten: t'iiii.e Abraham van Slingelant lxxx roe die daer van bijsonder betaelt
005 d'i.e thien hier aenvolgende erven werden gebruijct bijde laeckencoopers tot raempten: t'v.e Mels van(den) Broeck 172 roeden
006 d'i.e thien hier aenvolgende erven werden gebruijct bijde laeckencoopers tot raempten: t'vi.e Jan Hendricxsz. van Slingelant 95 1/2 roeden
007 d'i.e thien hier aenvolgende erven werden gebruijct bijde laeckencoopers tot raempten: t'vii.e Thomas Jacobsz. Cotermans 189 roeden
008 d'i.e thien hier aenvolgende erven werden gebruijct bijde laeckencoopers tot raempten: t'viii.e Corn. Adnsz. van Dorsten 149 roeden
009 d'i.e thien hier aenvolgende erven werden gebruijct bijde laeckencoopers tot raempten: t'ix.e Arent Walen en(de) Jan Hulsthout 140 roeden
010 d'i.e thien hier aenvolgende erven werden gebruijct bijde laeckencoopers tot raempten: t'x.e Adriaen van Gils 252 1/2 roeden
- Comt samen twee mrn Cxcviii 3/4 roeden daer van gegraven is totte wech achter de Schiptimmerwerven ii.c xcii roeden vlijft noch eene mrn. v.c lxxvii roeden ad xxxl de mrn. facit lviii L xvi St. ix Sch.
- Abraham Hendricxsz. van Slingelandt een jaer pachts van(de) voorsz. lxxx roe viii L v St.
- Jan Jansz. thuijnman over twee roe erff sijnde t'eijnde van(de) gevolde sloot achter de Schiptimmerwerven d'ao. 1655 viii St.
011 een erff groot mettet gedeelte vande uijtpath lx roe. no. 11 bruijct Pieter Hooglander om xiii l.
012 Schalck Joosten no. 12 groot xxxiii roeden viii voeten vi L.
013 Jacob Jacobsz Schiptimmerman no. 13 groot mette gedeelte van(de) uijtpath xxxii roeden vi l.
014 Jan Gijsbertsz coorencooper no. 14 groot mettet gedeelte vande uijtpath lxvii roeden xiii L.
015 een erff groot xviii roe. no. 15 bruijct Willem van Overstege om vi l.
016 denselven [=Willem van Overstege] no. 16 groot xxxiii roeden vi L xviii St.
017 Een erff groot xiiii roe no. 17 bruijct Andries de Vries om iiii l xviii St.
018 een erff groot xiiii roe no. 18 bruijct Jan Corsse om ii L xviii St.

Sijn voorts de naervolgende huijsen en(de) erven gemeten mette Stadts roede en(de) bevonden als volcht

019/020 een erff groot x roe x voeten no. 19 en(de) no. 20 groot lxviii roeden, werden gebruijct bij d'eijgenaers van(de) runmoolen om iiii L xv St vi Sch.
021 een erff huijsinge en(de) plaets van(de) runmoolen no. 21 groot lxviii roeden wert gebruijct bijde selve eijgenaers ende ontfangen bioj t'weeshuijs en(de) het gasthuijs memorie
022 een erff groot lxxii roe no. 22 wert gebruijct bij Schalck Joosten volgens t'acoort opte ii.e meij 1637 met mijn E: heeren gemaeckt xxiiii l.
023 ('t leste vierde jaer pachts) no. 23 sijn twee ronde hellinge d'eene gepacht bijde wed. van Jan Huijge om xxiiii L t'siaerts comt hier overt leste iii.e jaer vervallen vroulichtmis ao. 1655 voorde Stadts helft xii l.
023 de ii.e hellinge gepacht bijde wed. van Jacob Lambertsz. om xxviii L t'sirs. comt overt leste iiii.e jaer vervallen als vooren voorde Stadt helft xiiii L.
024 Jacob Lambertsz. no. 24 groot 24 1/4 roe viii l x St. i S. ob(?)
025 een erff groot lxxii roe no. 25 bruijct Goossen Schalcken om lvi L.
026 Een erff groot lxxvi roen. no. 26 bruijct Arijen Pietersz. om lvi L.
027 Corn. Geeritsz. de Vlucht no. 27 groot 36 2/3 roeden xxiiii L.
028 Adriaen Wmsz. no. 28 groot xxviii roe xxiiiii L.
029 Pieter Joosten no. 29 groot lxxiiii roe liiii L.
030 de wed.e van Jacob Huijgen bruijct een erff no. 30 groot xx roeden xvi L.
031 Jan Huijgen no. 31 groot xlvii roen. xxxv L.
032 Aelbert Pietersz. no. 32 groot lxxiiii R. xl L.
033 (t'leste iiii.e jaer pachts) Een erff groot x roe. no. 33 wesende de derde platte hellinge van(de) Speuijpoort gepacht bij Jan Dircxsz Bock om lxxiiii L comt hier overt leste iiii.e jaer voorde Stadts helft xxxvii l.
034 een erff groot x roe. no. 34 bruijct Joost Huijgen om x L.
035 een erff groot xxo roen. no. 35 bruijct Gabriel Eduartsz. en Pieter Adriaensz. elcx voorde helft om xxi l.
036 Jacob Pietersz. no. 36 groot 29 1/4 roeden xxvii L.
037 (t'leste iiii.e jaer pachts) Een erff groot 29 1/4 roe no. 47 sijnde de twede hellinge van(de) Speuijpoorte aff gepacht bij Pieter Jacobsz. vande Werff om Cxxii L comt overt leste iiii.e jaer voorde Stadt lxi l.
038 Een erff groot 27 2/3 roe. no. 38 gebruijct Corn. Thonisz. om xvi L.
039 een erff groot xx roe no. 39 bruijct Jan Joorisz. om xii L.
040 (t'leste iiii.e jaer pachts) Een erff groot iii roe no. 40 wesende d'i.e hellinge van(de) Speuijpoort aff gepacht bij Geerit Joppen om Cxxxv L comt hier overt leste iiii.e jaer voorde Stadt lxvii L x St.
041 Een erff groot 9 1/3 roe. no. 41 bruijct Lambert de Groene om vi L.
042 Michiel Laurensz. no. 42 groot v roe xi l.
043 Gillis Jacobsz. wagenmr. no. 43 groot xii R. xix l.
044 denselven [=Gillis Jacobsz.] no. 44 groot xiii roe. xvi L.
045 Een erff groot viii roe. no. 45 bruijct Leendert Joosten Smith om x L.
046 d'heer Absou no. 46 groot vii roe. viii l xv St.
047 Een erff groot seven roe. no. 47 bruijct Jan Govertsz. Heijmans om viii L xv St.
048 Gillis Jacobsz en(de) Arijen Jacobsz. Verdoolt no. 48 groot v roe. ix voeten vii L iii St. ix Sch.
049 Een erff groot xiii roe. no. 49 bruijct Claes Jansz. Bollenbeecq xxxvii St. vi Sch
- de dijckettinge van(de) Nieuwendijck leggende om de nieuwe bergering vant luijcxhout is gegunt te gebruijcken aen Jacob Trip en(de) Joan van Nieuwenburch, ten deele tottet setten van haren steen, en(de) voorts te weijen alsmede is de selve noch vergunt de bergenisse vant luijcxhout groot vier mergen ii.c lxxviii roe. tot eenen boesem voor haren volmolen aldaer volgens de contracte met mijn E: heeren gemaeckt in date xii.e Julij 1644 dus memorie
- d'heer Joan van Neurenburch over een jaer huren van(de) nieuwendijckx dijckettinge geleijt door der weesen weijde, vervallen kersmis 1655 xxx L.
- (t'iii.e vi.e jaer pachts) Cap.n Pieter de With overt ii.e vii.e jaer hueren van(de) Visserie van(de) Stadts gragten, nieuwe Vliet, oude kille en vervallen kersmis 1655 xlii L.
- Pr. Pompeus Berck overt iii vii jaer hueren van(de) visserie tusschen den noordendijck en(de) de lintbaen en(de) t'haventgen van(de) lintbaen totten draijboom toe vervallen als vooren xvi l.

Andere lantpachten van landen inden jare xvi.c vijftich van(de) vrouwe van s'Gravenambacht gecocht

- Van welcke lande uijtgegeven sijn tot raempten aen Dionisius van(de) Kesel cxcvi roeden ad ii St. de roede, xix l xii St.
- Aen Geerit Baen ii.c xli roeden ad ii St. de roede is, xxiiii L ii St.
- Aen Jan Vogel ii.c iii roede ad ii St. de roede, xx L vi St.
- (blijckt bijde contrerolle volgens de nieuwe caerte hierop gesien) Een stuck weijlant opte niuewe caerte geet: no: 31 groot eenen mrn. liii roe. is voorden tijt van drij jaren gehuert bijde heer Joan Hallingh om li L den mrn. t sirs., comt hier ouert i.e iii.e jaer vervallen kersmis 1655 de Somme van, lv L x St.
- (t'rantsoen) t'rantsoen ouert i.e ii.e jaer tot eenen stuij. opten gulden is, ii L xv St. vi Sch.
- Een Stuck weijlant opte niuewe caerte no. 32 groot drij mrn. iiii.c vii roe., is voor drij jaren gehuert bij Jan Damassen Claptas den mrn. om xlviii L t'sirs., comt hier ouert i.e ii.e jaer vervallen kersmis 1655 bedragende de Somme van Clxxix L xv St.
- (t'rantsoen) t'rantsoen alsvooren i St. opten gulden is, viii L xix St. vi Sch.
- Noch een stuck lants get: no. 33 groot eenen mrn. lviii roe is gelaten aen Corns. Spruijt voor den jare 1655, mits dat men het water van(de) nieugegraven vaert opten boesem van(de) Suijtpolder soude mogen inlaten, van welcke boesem de voors. Spruijt pachter was, en(de) sal daervan niet betalen, dus hier voor, memorie.
viii.e S.a van verhuerde landen, thuijnen, Bleijckerijen en(de) andere

[9][folio 36] Anderen Ontfangh van goederen toebehoorende totte heerlicheijt Merwede, welcke heerlicheijt bij Mijn E: heeren is gecocht ten dienste deser Stede

- (volch wel voorgaen(de) reeckenin. deser en(de) aengetogen parthijen vuijtgesondert daer anders voor hooft staet) Eerst heeft de heerlickheijt opte Stad Dordrecht spreckende gehadt een rente van xxiiii L t'siaerts, dan alsoo de Stadt nu heere van(de) Merwede is, comt de selve te cesseren, memorie;
- Noch heeft de selve opte Stadt gehadt lxii L x St. t'sirs. erffpacht ter saecke van xli mrn. iii.c roede lant in der Merwede mette voorsz. Coop becomen, memorie;
- de voorsz. heerlicheijt heeft noch de navolgende Erffpachten, ter saecken van(de) Slicken gorssen en(de) aenwassen, die uijtgegeven sijn oostwaert van(de) parthijen lant bijde Stadt Dordrecht in Erffpacht genomen en(de) strecken(de) de voorsz. gorssen, slicken en(de) aenwassen, van(de) reede en(de) gescheijt tusschen Dubbeldam en(de) de Merwede ter lengte van ii.c zuijthollants roede gevende van elcke mrn. ses stuij. t'sirs. van erffpacht, op erffpachts recht, ende verschijnende meij, ende is ten proffijten van(de) Stadt t'i.e jaer verschenen geweest meij 1604 ende wert alhier verantwoort t'jaer Erffpachts verschenen Meij xvi.c vijff en vijftich;
- (sij altijt gestelt opte namen van(de) possesseurs inder tijt)(Ende alsoo eenige parthije van dese lande sijn vercoft sulcx nae te sien off t'recht van(de) xl pen. ten reguarde van(de) naestinge is betaelt) Eerst d'heer Roeloff Francken en(de) de kinderen van(de) heer Pompen xx mrn. dan alsoo d'heer mr. Herman Hallinck daer van heeft gecocht xviii mrn. blijft aen Francken en(de) Pompen i mrn. en(de) t'siaerts, ix St.
- d'heer Hallinck xviii mrn, v L xi St.
- heer van Berck Ridder xx mrn., vi L.
- d'heer borgemr. Ruijsch en(de) de wed. van Corn. Ruijsch L mrn., xv L.
- d'Erffgenamen van Adriaen en(de) Hugo Repelaer lxxxvii mrn., xxvi L ii St.
- hier volcht het lant van Jan van Moerkercken nu Dirck Otten sijnde thien mrn. die t selve te leen hout van de baronnie van(de) Merwede, memorie;
- hier volcht het lant van Jan van(de) Hagen t samen groot li mrn. ter lenchte van iii.c roeden de xxvi sijn eijgen en de xv sijn leen, en(de) t'eijnde de li mer: noch vier mrn, memorie;
- (t'xxvii.e xxx.e Jaer pachts) hier volcht t'lant de Stadt toebehoren(de) groot xxi mrn. iii.c roe en(de) maer groot bevonden boven t'dijckstal xx mrn. ii.c lix roeden, de mer: om xxx L t. sirs. comt hier overt xxvii xxx.e jaer vervallen kersmis xvi.c vijff en vijfftich, iii.c xviii L ix St;
- de vordere thien mrn. sijn verhuert aen(de) heer Barthout van Slingelant voor gelijcke tijt xxvii xxx.e Jaer vervallen als vooren iii.c L.
- (t'iiii.e vii.e Jaer pachts) d'heer mr. Willem Hallinck overt iiii.e vii.e Jaer hueren vande dijckettinge opten gront vande Merwede, mettet gors tegen de dijck gelegen vervallen als vooren, xxviii L.
- de kinderen vande heer Michiel Pompe bij transport van Arent Beijer borgemr. tot Wesel xxxvi mrs. t'sirs, x L xvi St.
- d'heer Corn. van Beveren heere van Barendrecht voor d'eene helft en(de) Jan Mattheeusz Onderwater voor d'and.r helft, samen de helft van L mrn. xxvii roeden, vii L x St. i Sch. ob.
- d'heer mr. Herman Hallinck de wederhelft vande voorsz. L mrn. xvii roeden, ende dit lant totte raije van billerstege, sijnde aldaer t'gescheijt van(de) Merwede en(de) de graeffelijckheijt, vii L x St. I st. ob.
- (sij dit recht wel waergenomen) Alle welcke erffpachten uijtgegeven sijn onder conditie dat den heer aen hem heeft behouden den thienden Schooff van alle de lande die gewoon sijn thiende te geven, het thiende lam, vercke en(de) gans van elcken swerm bien eenen stuij: Ende behoudens des heeren hooge heerlijckheijt en(de) jurisdictie onder de welcke d'erffpachters gehouden sijn als vassalen vande selve heerlicheijt, Ende gereserveert het recht vande nacoop en(de) ingevalle van gene naestinge de xl penn. van alle aenwassen ofte gedeelten vandien die vercocht werden dient voor, memorie;
- Welcke voorsz thienden opten [-] 1655 int openbaer sijn vercocht ter presentie van(de) bailliu en(de) mannen van(de) Merwede over de jare xvi.c vijff en vijftich, volgens de contrerolle dienen hier overlevert.

- (Blijckt bijde contrerolle hierop gesien van dese ende aengetogen parthijen) t'ie block beginnende van(de) Stadts Chingel, sijnde t'lant bijde Stadt Dordrecht tot raempten thuijnen en(de) erven uijtgegeven, groot xv mrn. lxxxvii roeden daerinne besaeijt, niet;
- t'ii.e block vande Cruijswech totten Oudedijck, sijnde t'lant bijde heere Segwaert en(de) Berck uijtgegeven Ende t'lant vande heer Francken en(de) d'erffgenamen van(de) heer Pompen groot xii mrn. c L roe, daerinne besaeijt, niet;
- t'iii block van(de) voorsz. dijck totte boesemcade van(de) gewesene volmolen genaempt PANNEN HOEFF, toecomen(de) d'heer mr. Herman Hallinck groot xii mer: xxxvi roe besaeijt, niet;
- t'iiii block van(de) boesemcade totten Scheijsloot tusschen t'lant van(de) kinderen van(de) heer borgemr. Beaumont en(de) de heer borgemr. Ruijsch, toecomende de kinderen van(de) heer borgemr. Beaumont groot xi mrn. lxxxv roeden besaeijt vier mrn. twee hondt saet en(de) boonen en(de) gekocht bij Corn. Huijge om xxvii L.
- den v.e block van den voorsz. scheijsloot totte scheijsloot van(de) kinderen van Corn. Ruijsch sijnde drij campen toecomende(de) d'heer borgermr. Ruijsch en(de) de kinderen van Corn. Ruijsch groot xi mergen Cxliii roeden daerinne besaeijt vier en(de) een halff merge met saet, Terruw ende haver Gecocht bij Jan Reijnen om xliii L.
- den vi block van(de) voorsz. Scheijsloot tot aen(de) dwarsvliet, sijnde vier campen toecomende d'heer borgemr. Ruijsch en(de) de kinderen van Corn. Ruijsch groot xi mrn. iii.c xlv roeden besaeijt, niet;
- den vii block van(de) voorsz. dwarsvliet totten Scheijsloot tusschen de landen van(de) erffgen. van d'heer Hugo Repelaer en d'heer Thomas de With, toecomende d'erffgen. van(de) heer Repelaer groot thien mrn. iii.c xcvii roeden, daerinne vijff mrn. drie hont wintergarst, soo wintergarst en(de) haver gecocht bij Aelbert Hendricxsz im xxxvii L.
- den viiii block vier campen daer aenvolgende van(de) voorsz. Scheijsloot totte Scheijsloot van(de) erffgen. van Willem Brantwijck ende d'erffgen. van Hugo Repelaer, toecomen(de) d'heer Thomas de With en(de) d'erffgen. van Willem Brantwijck groot thien mr. iiii.c x roe, waerinne besaeijt twee mrn. een hont, met terw ende wintergarst gecocht bij Leenaert Cleijs om xiiii L.
- den ix block van(de) voorsz. Scheijsloot drie campen daer aenvolgende totten Scheijsloot tusschen lant van Hugo Repelaer en(de) Corn. Wens, toecomende d'erffgen. van(de) heer Repelaer voorsz. groot thien mrn. iii.c lxxii roe, waerinne besaeijt (twee en(de) een halff mrn. soo tarruw en(de) wintergarst gecogt bij [-]), niet;
- den x.e block van(de) voorsz. Scheijsloot thussen t 'lant van d'erffgen. van Michiel Cotermans en(de) Dirck Otten toecomende Corn. Wens, Davit Cotermans en(de) Jan Fransz. van Dorsten samen groot thien mrn. ii.c xxxi roe. waerinne besaeijt terruw en(de) haver gecocht bj Hendrick Aelberts om xlviii L.
- den xi block vande voorsz. Scheijsloot tottet lant van Ocker Brantwijck toecomende Oth Cornelisz. groot vier mrn. iii.c roe, waerinne besaeijt drie mrn. iii.c xiii roe, haver gecocht bij Cleijs Huijgen om, xv L.
- den xii block daeraenvolgende groot ses mrn. xcvi roe, mette partije overdijcx int oude lant van Dubbeldam totte Scheijsloot vant lant toecomende de Stadt Dordrecht groot thien mrn. xxxvii roeden is, thient vrij;
- t'xiii block van(de) voorsz. Scheijsloot totte Scheijsloot van(de) landen gebruijct bij Damas van Slingelandt toecomen(de) de Stadt Dordrecht groot thien mern., waerinne besaeijt twee mrn. iii.c roe soo daet als haver gecocht bij Jan Arijens Braem om xix L.
- t'xiiii block vande voorsz. Scheijsloot totte Scheijsloot van(de) heer Pompe za:r groot thien mer: iii:c xcvi roe, wert gebruijckt bij de heer Hallinck ende Wouter Huijgen toecomende de Stadt Dordrecht, waerinne besaeijt twee mrn. ii.c roe met terruw ende een weijnich boonen gecocht bij Geerit Corns. van Rees om xxviii L.
- de xv block van(de) voorsz. Scheijsloot tot aen(de) ouden dijck toecomende d'heer Pompen voorsz. groot xii mrn. ii.c xvi roe, waerinne besaeijt ii mrn. ii.c roeden haver Gecocht bij Cleijs Huijgen om vii L.
- t. cvi block van(de) voorsz. Scheijsloot tot aen(de) Scheijsloot van(de) erffgen. van Boudewijn de Coninck, toecomen(de) d'erffgen. van(de) heer Pompe voorsz. groot drij mern. v.c roeden waerinne besaeijt drij mrn v.c roede met winter en(de) somer terruw gecocht bij Jan Arijensz. Braem om xvii L.
- t'xvii block van(de) voorsz. scheijsloot totte Scheijsloot van(de) heer Pieter de Rovere groot ontrent seven mrn. toecomende d'erffgen. van Boudewijn de Coninck, waerinne besaeijt, niet;
- (t'viii xi jaer van(de) geheele thient sonder rantsoen te betalen) t'xviii block van(de) voorsz. Scheijsloot totte Scheijsloot vande heer mr. Herman Hallinck, groot seven mrn. iiii.c xxx roe, toecomende d'heer Pieter de Rovere heere van Hardinxvelt, is aen(de) selven vergunt voorden tijt van xxviii Jaren tot vi L den mrn. t'siaerts comt hier overt xxv xxviii.e jaer sijnde t'viii xi jaer heele thienden, xlviii L.
- (t'xxv.e xxvi jaer heele thient sonder rantsoen te betalen) t'xix en(de) laeste block van(de) voorsz. Scheijsloot totte raije van billerstege toecomen(de) d'heer mr. Herman Hallinck groot xv mrn. ii.c xxxii roeden, daer van comt hier volgens de Contracte overt xxv xxviii Jaer ad vi L de mrn. Lxxxiiii L.
- (blijct bijde contrerolle d'ao. 1654 folio verso) de Crijtende tienden over desen Jare xvi.c vijff en vijftich sijn gepacht bij Jan van Houten om xxx St.
- (rantsoen) t'rantsoen tot iiii st opten gulden beloopende ouer ii.c lvilx St. die rantsoen betalen, Li L vi St.
- (t'ii.e iii.e jaer pachts) de voorsz. heerlijcheijt competeert noch de Vischerien en(de) vogelarien inde Merwede en(de) de groote visserien te weten den grooten Salmsteeck, mitsgaders de cleijne visserien tot aen(de) oudendijck, Soo verre de Stadt de visserien is competeren(de) ende noortwaerts ten diepe toe, soo verre men volgens de placcate steecken mach en(de) verder niet, met noch alle de visserie opten gront van(de) Merwede sijn alle verpacht aen Pieter PLEUNEN van Papendrecht, voorden tijt van drije jaren Ingegaen p.a Januarij xvi.c vierenvijftich, t'siaerts om seven tien hondert vijftich ponden tot xl grooten, comt hier overt ii.e iii.e jaer vervallen lesten decemb. 1655, xvii.c L L.
- (alsoo bij de rolle alleenlick ouert i.e jaer rantsoen wert bedongen hier) Voort rantsoen tot ii st. opten gulde overt ii.e ii.e jaer, niet (Cl...) L.
- (verpond.) de selven moet dragen inde verpondinge van(de) visserien, c L.
- de cleijne steeck inde kille tusschen het huijs ter Merwede en(de) de plaet is mettet kerckhoff en(de) de visserien van(de) Schutterien verpacht daer van inde reeckeninge van(de) reparatie folio [-] d'ao. 1655 wert verantwoort, memorie;
- (bij verclaringe van(de) heer pensionaris Joan Berck)(Sij den Stadthouder van(de) leenen aengeseijt het register van(de) leenen ten Comptoire van(de) thesaurie ouer te leveren ten eijnde t'selve in het nieu staetboeck deser stede middelen, mede wert geregistreert) de heerlickehijt heeft heergewade van leenen, twelck ontfangen wert bijde heer pensionaris Berck als Stadthouder van(de) leenen en(de) heeft tijde deser reeckenin. ontfangen van(de) heer Coenraedt Lintworm Capn. luijtenant van(de) comp.e colonnelle van(de) baron van Wassenaer en voort verheergewade van anderhalve mrn. lants gelegen in de lande van Wijck, de Somme van xxiiii St.
- (bij verclaringe van Huijbrecht Roosboom)(Alsoo geseijt wert, dat noch voorscheijde landen vercoft sijn daervan als noch geen nacoop souden sijn verantwoort, soo sij den ontfanger gelast de coopers van(de) selve landen te vorderen tot opdracht van(de) selve landen en(de) ter naester reeckenin. daervan te verantwoorden oppene dat men d'selven mette selve nacoopen sal verhoogen) vande nacoop deser heerlickheijt wert ontfangen bij Huibrecht Roosboom, memorie; en(de) is voorden jare 1655 daervan niet ontfangen;
- mede te letten dattet stellen van dijckgraeff en(de) heemraden alsmede de jurisdictien soo binnen als buijten de Stadt niet wert geneglegeert, memorie;
- Pieter BAEN schout van Sliedrecht cum suis, hadden van(de) Stadt als heere van(de) Merwede gehuert de groote plaet leggende daer van hier soude comen een jaer pachts, dan alsoo de differenten ontstaen tusschen de graeffelijckheijt, van hollant en(de) dese Stadt, loopende d'eijgedome. en(de) possessie vande voorsz. plate mitsgaders de becramminge en(de) voorderen aenwasch vande voorsz. heerlichheijt merwede seecker accoort is gemaect, waer bij blijct dat de graeffelijckheijt de vruchten sal trecken vande voorsz. plate en(de) benoorde de becramminge, onder conditie breeder bij t'voorsz. accoort en(de) dat de Stadt behouden sal de vordere possessie en(de) aenwas vande voorsz. heerlickheijt Merwede en(de) besuijden de becramminge, alsmede buijten de raeije vant voorsz. huijs ter Merwede mede breeder bij t'voorsz. accoort, memorie;
- (dit erff is ten deese verkocht aen Corn. van Hoogeveen cum suis om een lijnbaen te maecken daervan heeft de cooppenn. inde reecken. d'ao. 1647 folio verso sijn verantwoort)(Sij geleth dit ouerschot te verhuijren en(de) te benificeren)(alsoo t; voordere van dit erff t'geene noch resteerde bij mijn Ed. heeren is verkocht aen(de) eijgenaers van(de) lintbaen, en(de) de cooppen. daervan sijn verantwoort bij de heer thesaurier Franchois Rees, in sijnde reckeninge van(de) reparatie d'ao. 1653 folio xxx, derhalve sij voortaen vuijtte reeckenin. gelaten) een jaer pachts vant overschot vant erff dat Adriaen Jansz. Slickwercker geeffent heeft;
- Jacob Adriaesz. molenaer overt xli jaer consent vant stellen van eenen wintmoolen aen(de) dijck buijten St. Joorispoort vervallen lesten december 1655, xv L.
- (t'xiiii xvi Jaer pachts) Thonis Jansz. overt xiiii xvi jaer huren vande Schiptimmerwerff aen(de) Rietdijck omme drummelaers opte maecken vervallen viii Julij 1655, xl L.
- Jacob Dircxsz Schiptimmerman overt xiiii xvi Jaer huren vande Schiptimmerwerff, aen(de) Cockendijck buijten de Rietdijcxe poort breet langs t'water ses roeden, vervallen kersmis 1655, xxxvi L.
- Hercules Pietersz. Schiptimmerman overt xiii xvi Jaer huren van(de) Schiptimmerwerff daer nevens breet langs t'water ses roeden vervallen als vooren, xxxvi L.
- Arien Lambertsz. Schiptimmerman overt xiii xvi jaer van(de) Schiptimmerwerff daer nevevns breet langs t'water seven roeden vervallen als vooren, xlii L.
- Hendricj Jansz. de HAEN Schiptimmerman overt xiii xvi Jaer hueren van(de) Schiptimmerwerff daer nevens breet langs t'water ses roeden vervallen als vooren, xxxvi L.
- (sij als noch huere van dit erffken gemaect daer de volder in woont en(de) ter naeste reecken. verantwoort) Noch een erff daer een huijsken op staet
- (t'ixiii.e xvi.e jaer pachts) Frans Jaspersz. Schiptimmerman overt xiii xvi jaer hueren van(de) Schiptimmerwerff gelegen annex de nieuwesluijs ontrent den rietdijck groot ses roeden vervallen als vooren, xxxvi L.
- (t'xii.e xv.e jaer pachts) Jan Joppen overt xii xv jaer hueren vant eerste Schiptimmerwerff naest de path daermen naer Cocokendijck gaet breet lxx voeten vervallen als vooren, xxxvi L.
- t'rantsoen jaerlijcx, iiii L.
- Goossen Schalcxsz Schiptimmerman overt xii.e xv.e Jaer hueren van(de) twee daeraenvolgende erven elcx breet lxx voeten vervallen als vooren, Lxxii L.
- t'rantsoen jaerlijcx, viii L.
- de iiii en(de) v.e erven aldaer sijn vercocht aen Anthonis Pietersz. Spruijt en(de) verantwoort inde reeckenin. d'ao. 1647 folio xliii, memorie
- (t'vi vii jaer pachts) Pieter Arijensz. van(de) Linden en(de) sijn soon Jan van(de) Linde overt vi vii Jaer huren vant vi erff aldaer breet lxx voeten vervallen kersmis 1655, xl L.
- t'vii erff aldaer bruijct Jan Arijensz. Buert comt overt vi vii jaer breet en(de) vervallen alsvooren, xl L.
- Samuel Nachenius overt vi vii Jaer hueren vant viii erff breet en(de) vervallen als vooren, xl L.
- Herman Corn. Monsr. overt vi vii jaer hueren vant ix erff aldaer vervallen als vooren, xl L.
- (t'iii.e x.e jaer pachts) Willem Pouwelsz. van Papendrecht overt ii.e x.e jaer hueren van alle d'aenwassen rietliesen, biesen en(de) opcominge der heerlickheijt Merwede gelegen aen(de) suijtsijde van(de) becramminge en(de) beneden t'huijs ter Merwede, soo verre des Stadts gerechticheijt streckt, alsmede van(de) gorssen en(de) aenwassen gelegen ende opcomende t'eijnde de ii.c roeden vuijt gescheijt van(de) wech tusschen Dubbeldam en(de) de Merwede, vervallen kersmis 1655, L L.
- Vant riet, gewasschen inden boesem van(de) Coopermolens is ontfangen, iii L iii St.
ix. S.a van t incomen van(de) heerlickheijt Merwede)

[10][folio 45] Anderen ontfanck van xiii schrootampten bij Mijn E: heeren deser Stede gecocht tot gerieff vande Coopluijden

- t'recht van(de) Schrootampten is begrepen onder de pacht van(de) maeckelaerdien vant sout daer van hier vooren folio iii verso is verantwoort, memorie;
- de ontfanck van(de) schrooff lessen is begrepen onder de pacht van(de) maeckelaerdie van(de) rijnsche en(de) westersche wjnen daer van hier vooren folio iiii verso is verantwoort, memorie;

[folio 45vs] Anderen ontfangh van partijen die voor deesen in een particuliere reckeninge gecomen hebben genaemt de tholreeckenin. en(de) nu bij mijn E: heeren geordonneert te brengen in dese reeckeninge.

- (volcht wel voorgaen(de) reckeninge) Ontfangen van(de) heer Willhelm van Beveren raet en(de) rentmr. generael van Zuijt hollandt de Somme van ses duijsent acht hondert ponden te xl groon. over een jaer rente ter lossen den pen: xx verseeckert opte tholle van Gornichem en(de) Schoonhoven daer van de v.m vi.c L vervallen sijn de lesten meij, augustij en novmeber 1655 en(de) de lesten februarij 1656 en(de) de xii.v L de lesten Junij 1655 dus vi.m viii.c L.
- Cornelis Bordels over een jaer pachts van(de) wijnroede deser Stede vervallen bamis 1655, ix l.
- die van Dordrecht hebben in pantschappen genomen van die van(de) reeckeninge inhiollant de viserie genaemt de CANTSTEECK mitsgaders t'rietvelt genaemt de Stededijck, leggende in Zuijthollandt voor Slidrecht waer van t'incomen ontfange wert bijde heer thesaurier van(de) reparatien ende dat voorsz. Somme van drie duijsent twee hondert ponden tot xl grooten t'pont beginnende de selve bepandinge cours en(de) loop te nemen petrij ad Cathedram xv.c lxxix curio stilo, ende dat tot verseeckertheijt van(de) dieptenv ande merwede, memorie
x.e S.a van parthijen van(de) tholreeckenin.

[11][folio 46] Anderen ontfanck van cortinge van lijffrenten

- desen thesaurier heeft den rentieren van(de) lijffrenten gecort de xxxii pen. belopen(de) over iii L iii St. hier naest folio 63verso in uijtgeven gebracht de Some. van i St. x Sch. ob.
xi.e S.a

[12][folio 46vs] Anderen ontfangh van Subsidien aen desen thesaurier gedaen ten tijde deser reckeninge.

- desen thesaurier heeft ontfangen inden jare xvi.c vijff en vijftich van(de) heer Corn. van ESCH Secretaris van(de) Camere van(de) thesaurier en(de) ontfanger van(de) pen. geschiet ter oorlooge, de Somme van, niet
- van(de) twee obligatien bijde heer Francken opte viii September 1630 aen(de) heer Jacob vanden Corputh gelost d'eene van xxxi L v St. en(de) d'ader van x L t'siaerts opten naem van Dirck Cornelisz.

[folio 47] Anderen Ontfangh van Borgermrs. reckenin.

- (blijckt bij de reckeninge hierop gesien) Ontfangen van(de) heer Borgemr. Jacob de WITT ouer soo veel sjn Ed: Schuldich gebleven is bij sloote van sijne reeckeninge als borgemr. van(de) teelte geexpireert den vi martij xvi.c vijff en vijftich de Somme van xci L. xviii St.
- Ontfan. van(de) voorsz. heere de WITT ouer soo veel sijn E schuldich is gebleven bij Sloote van sijne reeckenin. als borgemr. vande teelte geijnt den iii Julij 1655 de Somme van iii.c lxxvii L xiiii St.
- Ontfan. van(de) voorn. heere borgermr. de WITT soo veel sijn E bij sloote van sijn reecken. als borgermr. schuldich is geblven van(de) teelte geijnt den xx november 1655 de Somme van lxii L xii St.
- van(de) heer Dirck Dammert borgermr. vant gerechte ouert geene sijn E schuldich is gebleven van(de) teelte geeijnt den iii Julij 1655, xxxviii l xv St.
xii.e S.a van Borgemrs. reckeninge
TOTALIS SOMMA van de geheelen ontfangh deser reckening bedraecht de Somme van 56.226 ponden xiiii St. bi Sch. te xl grooten

[1][folio 51] Wtgeeff tegen den voorschreven Ontfangh
Ende eerst van Borgemrs. termijnen


- d'heer Jacob de WITT over drie teelten sijnen borgemrs. amot vervallen totten xx november 1655 bij quitan., CL L
p(rim)a S.a

[2][folio 51vs] Andere vuijtgeeff van verpondingen omslagen van dijckagien en, over de landen leggende onder de merwede en(de) dubbeldam, de Stadt Dordrecht competerende

- (bij quitan.) d'ambachtsheeren van Dubbeldam een jaer recongnitie van drie daechmoolens en(de) eenen volmolen staende opten dijck vande houtbergernisse ijder moolen vi st. t; sirs. comt over den jare 1655 bij quitan., xxiiii L.
- betaelt aen Damas van Slingelant Jansz. als rentmr. vant weeshuijs deser Stede een jaer pacht van eene mrn. xxx roe. lant geapproprieert tot een steenplaets vervallen kersmis 1655 bij quitan., lxvii L x St.
- (bij declaratie ordonnan. en(de) quitan.) betaelt aen d'heer Damas van Slingelant Barthoutsz. de Somme van ii.c xliiii L xix St. iiii Sch. te xl groo(te)n., over d'omslagen vande Stadts lande gelegen int oude landt van dubbeldam van(de) jaren 1654 en(de) 1655 bij decl. ordonnan. en(de) quitan. ii.c xliiii L xix St. iiii Sch.
- betaelt aen Matthijs Cleppingh over de verpondinge van(de) visserien thien ende landen onder de heerlijckheijt merwede d'ao. 1655 bij decl. ord. en(de) quitan., ii.c lxx L vii St.
- (debit ord. en(de) q.tien t'sedert ouergelevert) betaelt aen Jan BOER over de verpondingen van eene mrn. xl roe. lants gelegen int oude lant van dubbeldam over den jare 1655, lxiii L ix St. vi Sch.
i S.a van omslagen verpondingen van lande en(de) recognitien van(de) molens

[2][folio 52] Anderen vuijtgeeff van quotisatien ten behoeve vant gemeenlant opgebragt inden jare 1655 alsmede van(de) pen. aende heer Corn. van Esch totte middelen van(de) oorloge betaelt

- (sij verdacht den Collecteur hiervan jaerlicx te doen verantwoorden) Inden jare xvi.c vijff en cijftich is bijde heere Staten van hollant geaccordeert,
over deselven lande eerst anderhalve groote ofte geheele verpondinge van
alle de goederen inde selve begrepen mitsgrs. noch een derdepart van(de) geheele verpondinge
over de huijse alleen bnnen de mueren en(de) verste van(de) Stadt gelegen, en(de) noch
bij forme van verhooginge een gerecht achste part van(de) goederen alreede inde
verpondingen begrepen en(de) omgeslagen daerinne de Stadt gestelt is op xxiiii.m
vi.c lxi L i St. iiii Sch. als over xiii St. schroot ampten iiii.c xii L x St., over den Swijgende
tholle ten respecte van(de) sluijtinge vande stroomen lxi L xvi St vi Sch. vant baillieschap
van Suijt hollant en(de) Schoutampt van Dordrecht lxxxvii L v St. iii Sch., en(de) vijff
moolens Ciiii L xiiii St. viii Sch. maeckende t'samen de voorsz. xxiiii.m vi.c lxi L 1 St. iii Sch.
ende is tot betaelinge vandien omslach gemaeckt over de huijsen deser Stede
volgens vorgaende Consent vande deeckens van(de) gilden en(de) gemeene neeringe
deser Stede, en(de) bijde heer mr. Joan de Vries gecollecteert die daer van bij
reeckeninge sal verantwoorden ene van(de) betaelinge van(de) voorsz. anderhalve
ofte geheele verpondinge , en(de) noch den gerechten viii.e pen aen(de) heer Joan van
Berckel gedaen, sal d'heer Corn. van Esch Secrs. van(de) Camere van(de) Thesaurie
en(de) ontfanger van(de) Extraordinaris saecken en(de) pen. gedestineert ter oorloogen
uijtgevermaecken in sijne reeckenin.
van alle de quotisatien ten behoeve vant gemeenlant opgebracht geeijnt
de lesten december xvi.c vijff en vijftich dient voor, memorie;

- d'Eersame bedienaers des h:e Evangelimus binnen deser Stadt Dordrecht, bij regueste
versocht ebben(de) aen Mijn E: heeren borgermr. gerechten en(de) Outraden en(de) achten deser Stede, dat
hare weduwenaer haer overlijden met eenich onderhout van Stadtswegen
mochten werden versien, boven t'geen de selve vant gemeenlant genieten, daer
op deselve E: heeren bij appostille in dat 25 Junij 1639 hebben(de) versocht t'advijs
van(de) E: heeren borgermr. en(de) gecommitteerden ten beleijden van(de) Stadts saecken, ende t'selve
gehoort, hebben hare Ed: deselve heeren borgermr. en(de) gecommitteerde ten beleijde
geauthoriseert om gehoort de Consideratien van(de) heren Scholarchen, sulcx te disponeren
als tot meeste genoegen en(de) minste lasten van des Stadts finantien sal
bevonden werden te behooren, vuijt crachte van welcke authorisatie, hebben haer
E: daer toe verbonden en(de) geaffecteert, seeckere twee renten, d'eene van lxxv L.
en(de) d'ander van xxviii L ii St. vi Sch. t'siaerts, beijde verseeckert opt gemeenlant van
hollant en(de) westvrieslandt, mette vercoope vandien tsedert den jare 1625, en(de)
naervolgende jaren, die de voorsz. Stad opte naem van(de) selve Scholarchen competeeren,
ende daervan een Capitael te maecken, t'weclk totte v december
1639 is geworden, ter Somme van iii.m i.c xliii L i St. iii Sch. capitael, ende
t'selve te doen ontfangen en(de) administreren doorden ontfangers van(de) middelen gedes-
tineert ter oorloge, die gehouden is de Incomende rente van twee
Jaeren tot twee Jaren bij 't cappitael te doen, tot alletijde bijde E: heeren
borgermr. en(de) gecommitteerde ten beleijden daer toe gelast sijnde reeckeninge
te doen, omme de selve penningen ende t'gene die noch sullen
comen te vermeerderen alleenlijck gebruijckt te worden tot onderhout
vande selve weduwen, welck onderhout sal cesseeren als de selve wed.e sullen
comen te hertrouwen, Ende sal de toevoeginge vant selve onderhout en(de)
de verdeelinge vandien blijven ter dispositie van Mijn E: heeren dient voor, memorie

[folio 53vs] Andere renten genaemt pantponden spreckende opte huijsen en(de) erven deser Stede, die Mijn E: heeren aen haer gehouden hebben, omme de bruggen en(de) straten groot te maecken, naerde grooten brant den 27 Junij 1547[sic][1457] daert groot kerckhoff mede vermeerdert is Ende oock eensdeels opte erven dienen iaerlijcx betaelt alsmen mette pandingen ommegaet inde vaste vervallen halff vaste xvi.c vijff en vijftich

- (t'ix jaer sij verdacht in den jare 1656 voor thien jaren hiervan te reeckenen. als van(de) jaren 1647 tot 1656 beijden incluijs) Welcke pantponden bij Jacob van REES als de ontfangh van(de) Stadts pantponden hebbende jaerlijcx werden betaelt, die daer van reeckenin. moet doen, memorie

[folio 54] Anderen vuijtgeeff van erffrenten die de Graeffelijckheijt van hollandt spreeckende heeft en(de) hebbende is uijt crachte van seeckere previlegien en(de) hantvesten deser Stede vergunt

- (bij quitan.) den Goeijer van brabant heeft opte Stadt een rente van lx ponden van xx groon. t; siaerts volegns Coninck Wilhelnis hantvesten die nu betaelt werden aen(de) heer rentmr. quael. van Suijt holl.t vervallen paesschen en(de) baerssmis xvi.c vijff en vijftich bij quitan., xxx L.

Andere losrenten vercocht inden jare xv.c xlviii omme te betaelen drij en(de) een halff xiiii deel inden swijgende tholle mits conditien dat men t'selve sal mogen afflossen met vijff pontn vlaems t'effens elck pont met cl L.
- (Sij verdacht geene renten aen(de) rent heffers te betalen ten sij den selve doen blijcken van hare qualiteijt en(de) als dan te stellen op der selver namen)(bij quitan. van dese en(de) aengetogen parthijen vuijtgesondert daer anders voor hooft staet) Geerit Matthijsz. coorencooper erffgen. van Jentge Hermans, nu de wed.e van Daniel van Straelen lx pont t'si(ae)rs. ter lossen den pen. xxv en(de) vervallen den i Meij xvi.c vijff en vijftich bij quitan., lx L.

Andere losrenten vercocht inde jare xv.c xlviii omme daermede te betaelen seeckere huijsen en(de) Erven daerde gravestraet mede vermeerdert is ter lossen den pen. xxv.
- (dese rente is opten 28 feb. 1657 door Abraham Stoop affgelost) mr. Pieter van Walenburch hem te mede gave gegeven bij Laurens Adnsz. de Lange met sijne dochter xvi l t'sirs ter losse de pen. xxv vevallen i.e Meij xvi.c vijff en vijftich bij quitan., xvi L.

Andere losrenten vercocht inde jare xv.c lxxii vermits deser Stede sware oncosten en(de) lasten, ter saecke van(de) troubelen en(de) oorloge inde lande volgens den octroije van Co. maij,t in date ii Julij 1572 ter lossen den pen. xxv.
- Willem van Gassel als man en(de) vocht van Maricken Lubberts xxi L ii St. vi Sch. t. sirs vervallen p.a Augustij 1655 bij quitan., xxi L ii St. vi Sch.

Andere renten gehouden op diversche huijsen en(de) erven tot laste deser Stede ten dienste vande selve gecocht.
- Maria MUIJS VAN HOLIJ liiii L t'sirs. tegen den pen. xvi spreeckende opten armen hoff vervallen meij en(de) bamis 1655 bij quitan., liiii L.

Andere losrenten ter saecke vande xiii schrootampten binnen deser stede, ten behoeve van(de) Stadt ende tot vorderinge van(de) Coopmanschappe gecocht.
- de renten opt i.e ii. iii iiii v vi.e vii.e viii.e ix x e(de) xi schrootampten affgelost bijden ambachtsheer Arent Maertensz. als blijct bij de particuliere reeckeninge daer van gedaen, memorie;
- t'xii Schrootampt van Jan van(der) Mijl gecocht stont op lijffrente die affgestorven sijn, memorie;
- t'xiii Schrootampt va mr. Corn. de Conincx wed.e geocht en(de) betaelt, memorie;
- (en quitan.) de graeffelijckeheijt van holandt lxv L t'sirs, over een jaer rente staen(de) opte xiii Schrootampten binnen deser Stede elck v L, vervallen bamis 1655 bij quitan., lxv L.

Andere renten vercocht inden jare xvi.c drije opt corpus deser Stede ter losse de pen. xxv omme daermede te lossen de rente die te losse stonden den pen. xii, en(de) te betaelen des Stadts quoten van des gemeenlants omslagen en(de) tot vervallinge van de groote ende particuliere lasten deser Stede
- (dese rente opte 28 februarij 1657 door Ab. Stoop affgelost) Laurens Adnsz. de LANGE erffgen. nom. uxorius van(de) wed.e van Sijmon Sijmonsz. tot Schoonhoven lvii L t'sirs. ter lossse den pen. xxv vervallen xxiiii december 1655 bij quitan., lvii L xii St.

Andere losrente vercocht inden Jare xvi.c vier
- Gijsbert van IJlem, nu Maria vander Stael huijsvrou van Corn. Hendricxsz van Wijngaerden xvi L t'sirs ter losse den pen. xxv vervallen xvi September 1655 bij quitan., xvi L.
- Ariaentge Geerits wed.e van Willem Wmsz. Cula, xvi L te lossen en(de) vervallen alsvooren bij quitan., xvi l.
- Willem Wmsz. Cula xxxii L t'irs ter lossse en(de) vervallen alsvooren bij quitan., xxxii L.
- Herman Floorisz. Letmaet lxiiii L t'sirs. ter lossen alsvooren vervallen 1 Julij 1655 bij quitan., lxiiii L.

Andere losrenten vercocht ao. xvi.c vier omme te vervallen de ii.e paije van(de) Coop der heerlijckheijt Merwede en(de) andere particuliere lasten deser Stede.
- Govert Egbertsz. van(der) Stael xxi L ii St. t sirs. ter lossen den pen. xxv vervallen p.a Augustij 1655 bij quitan., xxi L. ii St.
- Claes Dircxsz xxiiii L t'sirs. ter lossen den pen. xxv vervallen xix September 1655 bij quitan., xxiiii L.

Andere Losrente vercocht ao. xvi.c ses omme te vervallen de iii.e ende leste paije der heerlijckheijt merwede en(de) andere particuliere lasten deser Stede ter lossen de pen. xxv.
- d'heer Corn. Schou xxxii t'sirs. ter lossen den pen. xxv vervallen xxvo April 1655 bij quitan., xxxii L.
- Corn. Lauwe uijt Ottelant Cxx L. t.sirs. ter lossen alsvooren vervallen xx April 1655 bij quitan., Cxx L.
- (dese rente is opten 28 februarij 1657 door [-])(de wederhelft van dese rente is opte 27 augustij 1657 door Abraham Stoop affgelost) Mr. Pieter van Walenburch hem te mede gave gegeven bij Laurens Adnsz. de Lange met sijne dr. cxxviii L. t si(ae)rs. ter lossen alsvooren, dan is de helft vant Capl. van(de) selve rente opten xi meij 1654 affgelost, bij d'heer Corn. van ESCH, sulcx comt hier over een rente vande resteren(de) helft vervallen xxvii April 1655 bij quitan., Lxiiii L.
- (dese rente is opten 20 gfeb. 1657 door Ab. Stoop affgelost) Janneke Sijmons wed.e van Laurens Adnsz. de LANGE lxiiii L t'sirs. ter lossen en(de) vervallen alsvooren bij quitan., Lxiiii L.
- Corn. Jan Damen xxiiii L t'sirs. ter lossen alsbooren, vervallen x Meij 1655 bij quita., xxiiii L.

Andere Losrenten vercocht ao. xvi.c seven omme daermede te lossen de renten die te lossen stonden den pen. xii xiii, xiiii en(de) xv volgende de resolutie van Mijn E: heeren
- Lodewijck van(der) Stel als getrout hebben(de) de dr. van Marijcken Barthouts. xx L t'si(ae)rs ter lossen den pen. xxv en(de) vervallen xv September 1655 bij quitantie, xx L.
- d'heer Dirck Dammert xlviii L t'sirs. ter lossen alsvooren vervallen ii meij 1655 bij quitan., xlviii L.
- Gijsbert Gijsbertsz. van IJlem xxxii L ter lossen alsvooren vervallen ix Maert 1655 bij quitan., xxxii L.
- de wed.e van Jacob Geeritsz. xxxii L t'si(ae)rs ter lossen als vooren vervallen xvi Maert 1655 bij quitan., xxxii L.
- het gasthuijs van Schoonhoven xx L t sis ter lossen en(de) vervallen alsvooren bij quitan., xx L.
- Adriaen Claesz. van Goutswaert lxxx L t sirs. ter lossen alsvooren vervallen xxvi maert 1655 bij quitan., lxxx L.
- Adriaen van Rijswijck xl L t'sirs. ter lossen en(de) vervallen alsvooren bij quitan., xl L.
- (en quitan.) Gijsbert van IJlem xxxii L t'irs. ter lossen alsvooren, vervallen x Meij 1655 bij quitan., xxxii l.
- Janneken Jaspers xvi L t'irs. ter lossen alsvooren vervallen xii Meij 1655 bij quitan., xvi L.
- (en quitan. t seedert overgelevert) Arent Maertensz. ambachtsheere van Barendrecht ii.c t'sirs ter lossen alsvooren vervallen xiiii meij 165 bij quitan., ii.c L.
- Willem Wmsz. Cula xvi l t'sirs. ter lossen alsvooren vervallen i.e Meij 1655 bij quitan., xvi L.
- Jan Gijsbertsz. erffgen. van Grietken Meeuw xci L t'siers ter lossen ende vervallen alsvooren bij quitan., xvi L.

Andere Losrente vercocht ao. xvi.c acht omme redenen opt voorgaende capple verhaelt
- d'oude Mannen binnen deser Stede xxxii l. t'siaerts ter lossen den pen. xxv vervallen x junij 1655 bij quitan., xxxii L.
- vrou Agneta Berck xl L t'sirs. ter lossen als vooren vervallen ix februarij 1655 bij quitan., xl L.
- d'heeren Executeurs van(de) testamente van Joffr. Cornelia Corns. dr laetst huijsvrouwe van(de) heer borgermr. Corn. Frans Wittensz. xxviii L t'sirs. ter losse als vooren vervallen 1 decemb. 1655 bij quitan., xxviii L.

Andere renten vercocht ao. xvi.e negen omme te vervallen de groote oncosten gedaen tottet maecken van een nieuwe bergernisse vant luijcx hout ter lossen den pen. xxv.
- (en quitan. t'sedert ouergelevert) Arent Maertensz. heere van Barendt. cxx L t'si(ae)rs. ter lossen den pen. xxv vervallen xv October 1655 bij quitan., Cxx L.
- (en quitan. t'sedert ouergelevert) t'Sacraments Gasthuijs xlviii L t'si(ae)rs. ter losse als vooren vervalle xxi november 1655 bij quitan., xlviii L.
- (is genomen naer advenandt de hueren die de selve vant selve landt waren treckende) de weesvaders binnen Dordrecht een jaer rente ter saecke van(de) ontgrondinge van vier mrn. 470 roe. lant aent Willegenbosch daerde voorsz. bergernisse uijtgegraven is vervallen kersmis 1655 bij quitan., ii.c xv L v St.
- de Selve iiii.c xlvi L xviii St. vi Sch. over een jaer rente van ix mrn. v.c roe lant gelegen buijten t'Willgenbosch en(de) den dorrenboom vervallen als vooren tegen xlv L de mrn, gelijck Jan Pinsen die in huere gehadt heeft, welck lant is uijtgegeven tot bergenisse vant luijcxhout inden jare 1617 bij quitan., iiii.c xlvi L xviii St vi Sch.

Andere Losrenten vercocht inde jare xvi.e xiiii omme daermede te lossen de rente die te lossen stonden den pen. xvi ter lossen den pen. xxv
- Anthonij Jansz. xvi L t'sirs. ter lossen den penn. xxv vervallen xii October 1655 bij quitan., xvi L.

Andere Losrenten vercocht inden Jare xvi.c vijftien ter lossen den pen xxv.
- Willem Wmsz. Cula xvi L t'sirs. vervallen p.a Augustij 1655 bij quitan., xvi L.

Andere Losrenten vercocht inden jare xvi.c xvi ter losssen den pen. xxv.
- t Weeshuijs alhier xc L t'sirs ter lossen den pen. xxv vervallen vi Meij 1655 bij quitan., xl L.
- Gijsbert Jansz. van Veen, nu do. Jacobus Lidius xvi L t'sirs. ter lossen als vooren vervallen i September 1655 bij quita., xvi L.
- Pleun Anthonisz. van Alblasserdam xviii L t'sirs. ter lossen alsvooren vervallen viii October 1655 bij quitan., xviii L.
- denselven xxiiii L t'sirs vervallen xxiiii october 1655 bij quitan., xxiiii L.

Andere Losrente vercocht inden jare xvi.c xvii ter lossen den pen. xxv
- (en quitan. t sedert ouergelevert) de gasthuijs mrs. Clxxiiii L t'sirs. ter lossen den pen. xxv vervallen viii October 1655 bij quitan., Clxxiiii L.
- t'Weeshuijs binnen Dordrecht lxxxviii L t'sirs. ter lossen als vooren vervallen xxiiii october 1655 bij quitan., Lxxxviii L.

Andere onlosbare rente vercocht inden jare xvi.c vierentwintich.
- Arent Maertensz. ambachtsheere van Barendrecht heeft inden jare 1624 aengecocht een onlosbare rente van vi.c xv L xii St. t'sirs. tot betaelin: van xxxviii Schellinge ter weeck, paesch en(de) kersmis weecken dubbelt gelt, aen xxxviii persoonen woonen(de) in sijn gesticht huijs, vervallen p.a Octob. 1655 bij quitant., vi.c xv L xii St.
- (en quitan. t'sedert ouergelevert) den selven i.c xxviii L t'sirs. bij hem aengecocht tot coopinge van turff voorde voorsz. persoonen elcx vi L t'sirs. vervallen p.a augustij 1655 bij quitan., ii.c xxviii L.

Andere onlosbare renten vercocht inden jare xvi.c vijff en twintich
- denselven heere vi.e L t'sirs tot onderhout van Studenten vervallen leste maert, Junij, September en(de) december 1655 bij quitan., vi.c L.

Andere onlosbare rente vercocht inde jare xvi.c seven en dertich.
- (bij quitan. t'sedert ouer gelevert) t'Sacraments gasthuijs binnen deser Stede lxii L x St t'sirs ten behoeve vant selve Godthuijs aengecocht bij Joffr. Christina Elants, ingevolge van(de) dispositie van Jofft. Christina van Nieustadt, vervallen xv Januarij 1655 bij quitan., lxii L x St.
- (bij quitan. t'sedert ouer gelevert) t'selve godthuijs aengecocht als vooren lxii L x St. t'sirs. vervallen p.a october 1655 bij quitan., lxii L x St.
- t'H. geesthuijs ter nieuwerkerck aengecocht alsvooren lxii l x St. t'sirs. vervallen xv Januarij 1655 bij quitan., lxii l x St.
- t'selve godthuijs lxii L x St. t sirs. aengecocht alsvooren vervallen p.a octob: 1655 bij quitan., lxii L x St.
- t'krancksinnichhuijs lxii L St. t'sirs. aengecocht as vooren, vervallen xv Januarij 1655 bij quitan., lxii l x St.
- (en quitan.) t'selve godthuijs aengecocht als vooren lxii L x St. t sirs. vervallen p.a october 1655 bij quitan., lxii l x St.

Andere losrenten vercocht inde jaren xv.c vier, vijff, ses, seven, acht en(de) negen en vijfftich en(de) volgende jaren staende verseeckert ende gehipotheecqueert opte thollen van Gornichem en(de) Schoonhoven.
- Arijen Willeboortsz. van Spierincxhoeck bj transport van Machtelt Jans bagijne tot Delft xxiii L i St. t'sirs. ter lossen den pen. xxv vervallen p.a augustij 1655 bij qutian., xxiii L i St.
- Adriaen Aertsz. van Meeuwen bij transport van Damis Aertsz. van Blijenburch xcxvi L t'sirs. ter losse als vooren vervallen viii februarij 1655 bij quitan., xcvi L.
- de kinderen van(de) heer Alewijn Pietersz. erffgen. van Adriaen Jansz. haren grootvader xvii L. v St. vii Sch. t'sirs. ter lossen als vooren vervallen iii.e maert 1655 bij quitan., xvii L c St. vii Sch.
- Jonanna Jan Elants dr xxvi L xvii St. vii Sch t'sirs. ter lossen als vooren, vervallen v maert 1655 bij quitan., xxvi L xvii St vii Sch.
- (en quitan. t'sedert ouergelevert) Geertruijt Wouters wed.e en(de) boedelhouster van mr. Geerit Michielsz. xxvi l xvii St. vii Sch. t'sirs, ter lossen als vooren vervallen xvi.e maert 1655 bij quitan., xxvi L. xvii St. vii Sch.
- den h: geest ter grooterkerck xxvi L xvii St. vii Sch. t'sirs, ter lossen als vooren vervallen ix April 1655 bij quitan., xxvi L xvii St vii Sch.
- d'ouder mannen binnen Dordrecht xix L iiii st. t'sirs [t'jaars] vervallen p.a Meij 1655 bij quitan., xix L. iiii St.
- d'erffgen. van Reijnborch Jansdr. xxiii L i St. t'srs ter lossen als vooren vervallen xiiii Junij 1655 bij quitan., xxiii L. i St.
- (en quitan. t'sedert ouergelevert) Joan Boucquet nu Maria Boucquet xxiii L i St. t'siers. ter lossen als vooren vervallen xiiii Junij 1655 bij quitan., xxiii L i St.
- Dominicus van Wesel xxxii L. tisers ter lossen als vooren, vervallen xi Meij 1655 bij quitan., xxxii L.
- Corn. de Vries in plaets van mr. Adriaen Meusenbrouck erffgen. nom. uxoris van Joan Elants xxx L. xiiii St. v sch. t sirs ter lossen als vooren vervallen viii Julij 1655 bij quitan., xxx L xiiii St. v Sch.
- d'erffgen. van Jacob Adriaensz vi L t'sirs ter lossen den pen. xvi en(de) vervallen xviii julij 1655 (bij quitant.) dan alsoo de Stadt gelijcke rente opte selve heeft en(de) niet wert betaelt hier, memorie;
- (en quitan. t'sedert ouergelevert) Aernout Duijck xxiii l i St. t'sirs ter lossen den pen. xxv en(de) vervallen xi September 1655 bij quitant., xxiii L i St.
- (en quitan. t'sedert ouergelevert) de h: Geest ter grootekerck xlvi L i St. viii Sch. t'sirs ter lossen als vooren vervallen p.a december 1655 bij quitant., xlvo l i St. viii Sch.

Andere losrente vercocht aen diversche persoonen buijten deer Stede woonachtich
S'gravenhage
- Nicolaes en(de) Geericken van(de) Bronckhorst kinderen van Nicolaes van(de) Bronckhorst xxxii L t'sirs ter lossen den pen xxv vervallen xxvii Julij 1655 bij quitant., xxxii L.
Utrecht
- d'executeurs van(de) testamente van Jacob van Poelenburch xxv L xii St. t'sirs ter lossen als vooren, vervallen xvi October 1655 dan alsoo dese rente al lange door d'heer Francken is affgelost, memorie;
Nimwegen
- Jacob Graeff als man en(de) voocht van Aeltgen Corns. Boelen dr bij transport van Baetge van Valckenburch wed.e van Jacob Bijl, lxiiii L t'sirs ter lossen als vooren, vervallen xvi September 1655 bij quitant., lxiiii L.
- de kinderen van(de) heer Alewijn Pietersz. erffgen. van dr. Adriaen t'Jonch die transport hadde van Hans en(de) Pieter Cuijper xxxii L t'sirs ter lossen als vooren, vervallen xvi September 1655 bij quitant., xxxii L.
- t'weeskint van Hector Houwijn bij transport van Dirck hoedemr. Cxcii L t'sirs ter lossen de penn. xxv vervallen xxviii April 1655 bij quitant., Cxxii L.
- (en quitan. t'sedert ouergelevert) Arent Maertens heere van Barend.t Cxx L t'sirs vervallen p.a Meij 1655 bij quitant., Cxx L.
Wesel ofte Burick
- (en quitant. t'sedert ouergelevert) d'erffgen. van Hendrick Kelmar van Glabbeeck, xxviii l xvi St. t'sirs ter lossen als vooren, vervallen xxv julij 1655 bij quitant., xxviii L xvi St.
- d'erffgen. van Jan MAES tot Coln xxxii L t'sirs ter lossen alsvooren vervallen i november 1655 bij quitant., xxxii L.
Antwerpen
- t'Weeshuijs binnen Dordrecht xxiii L i St. t'sirs ter lossen als vooren, vervallen xxii Julij 1655 bij quitant., xxiii l i St.
- Jacob Jansz. van Beverwijck xlviii L t'sirs ter lossen als vooren vervallen iiii Junij 1655 bij quitant., xlviii L.

Andere Losrenten vercocht inden jare xv.c lxii, tot opnemingen van seeckere xxiiii.m ponden te xl groon. waermede de Stadt gecocht heeft xv.c t'sirs opte thollen van Gornichem en(de) Schoonhoven, en(de) bij mijn E: heeren belast te brengen in dese reeckeninge.
- (dese rente is opten 28 feb. 1657 door Ab. Stoop affgelost) Laurens Adns. de Lange Lxiiii L t'sirs ter lossen den pen. xxv, en(de)vervallen xiii Junij 1655 bij quitant., Lxiiii L.
- Adriana Corn. GIJSELAERS dr lxiiii L t'sirs ter losse als vooren, vervallen xiiii Julij 1655 bij quitan., Lxiiii L.
- (en quitan. t'sedert ouergelevert) t'Sacraments Gasthuijs binnen Dordrecht, bij transport van Jan Jansz. van WEESELS erffgen. Cxxviii L t'sirs ter lossen als vooren, vervallen xvi Junij 1655 bij quitan., Cxxviii L.
- d'Erffgen. van Corn. Jansz. BOTH out thesaurier xxviii L xvi St. t'sirs ter lossen als vooren vervallen p.a Julij 1655 bij quitan., xxviii L xvi St.

Andere losrenten vercocht inde jaren xv.c ses, seven en(de) acht en t'sestich [1566-1567-1568] omme daermede te lossen de renten die te lossen stonden den pen. xii, xiii, xiiii, en(de) xv en(de) omme de paijen en(de) renten van(de) tholle te betaelen, volgens d'ordonnan. van Mijn E: heeren in date [-] april 1566
- (quitant. van(de) helft vant gasthuijs t sedert ouergelevert) de h: gest ter grooterkerck en(de) t'gasthuijs elcx voorde helft bij testamente van Aeltgen Jan Ooms dr. xcvi L xi St. viii Sch. t'sirs ter lossen den pen. xxv, vervallen viii Januarij 1655 bij quitan., xlcii L xi St. viii S.
- Janneken van Hault als actie hebben(de) van Cornelia Adns. v L xv St. t'sirs ter lossen als vooren, vervallen 1 meij 1655 dan alsoo dese rente in lange tijt niet is gevordert, memorie;
- (en quitant. t'sedert ouergelevert) d'heer Arent MAERTENSZ xl L t'sirs. ter lossen als vooren, vervallen xxix Julij 1655 bij quitan., xl L.
- Truijken Claes wed. van Jacob Hendricxsz bij transport van Jan Phlipsz. xl L t'sirs ter lossen als vooren, vervallen ix September 1655 bij quitan., xl L.
- de kinderen van(de) heer Dingman de VRIES xvi L xvi St. t'sirs. ter lossen als vooren, vervallen ix december 1655 bij quitan., xvi L xvi St.

Andere Losrenten vercocht inde jare xv.c lxvii [1567] ter ordonnan. van(de) Camere
- d'erffgen. van dr. Adriaen t'JONCH bij transport van Sijmon HOLLANDER li L iiii St. t'sirs ter lossen als vooren, vervallen xxiiii October 1655 bij quitan., li L iiii St.

Andere Losrenten vercocht inden jare xv.c Lxix omme de paijen en(de0 rente van(de0 tholle daermede te betaelen omme de groote oproeren en(de) oorloge die inden lande ware
- (en quitant. t'sedert ouergelevert)(dese rente is opten xv junij 1656 per d'heer van Esch affgelost) Gillis CREMER ii.c Lvi L t'sirs ter lossen den pen xxv, dan is de helft vant Capl. van(de) selve rente opten vi februarij 1655 bij d'heer Corn. van ESCH Secrs. van(de) Cameren vande thesaurie en(de) ontfanger van(de) pen: gedestineert ter oorloge affgelost aen Guilliame Pels sulcx comt hier over de resteren(de) helft van(de) selve rente, vervallen ix September 1655 bij quitan., Cxxviii L.
(leste betalinge) Noch ouer negen maenden verloopen totten ix Junij 1656 ten welcken dagen deser rente doorde heer Corn. van Esch affgelost, xcvi L.
Aen(de)heer Pieter de Carpentier vant capitael van deser rente eenige tijt verschote te hebben voor intrest betaelt, xxxi l v St.
iii.e S.a van losrenten

[4][folio 63vs] Anderen vuijtgeef van Lijffrenten
vercocht in den jare xv.c Lxvii, omme
daermede te repareeren deser Stede
mueren, dijcken, wallen, en(de) anders
oock overmits de Stadt omme den
dieren tijt seeckere provisie van
tarruw en(de) rogge opgedaen hadde
daer aen subijt groot verlies is
geweest, mitsgaders dat de Stadt
groote oncosten heeft gehadt, omme
Scherpe cracht te houden soo binnen
de Stadt als buijten opte Stroomen
omme de Stadt te preserveeren
voorde groote oproeren en(de) oorloge
die inde lande waren ao. 1566 al
volgende den octroije van Co. maij.t
in date iii Julij 1567 de penn.
acht op een Lijff


- (Volcht wel voorgaen(de) reeckenin. dese en(de) aengetogen parthijen uijtgesondert daer anders voor hooft staet, Ende sij geleth voortaen geen lijffrenten op debith quitan. te passeren ten sij seecker is de personen noch in leven te sijn)
Janneken Flooris iii L iii St. t'sirs t'haren lijve vervallen v Augustij 1655 bij quitan., iii l iiii St.;

Andere lijften vercocht in den Jare xv.c xcv omme redenen hier vooren folio [-] opt cappl. van(de) losrenten verhaelt vercocht in gelijcke jare als desen
- Nicolaes van NAERDEN lxxii L t'siaerts t'sijnen lijve vervallen 1e Januarij 1655 bij quitan., lxxii L.
- Sara Jacob Frans Wittens dr. heer Corn. de Beveren ridder etc l L t'sirs. t'sijnen lijve vervallen o.a martij 1655 bij quitan., l L.
- (bij faulte van quitan. ende attestatie geroijeert volgens voorgaen(de) resolutie) Jofft. Hendrica van Duvenvoorde l L t; sirs t'haren lijve, bij borgermr. ende regeerders deser Stede, haer tot een pilgifte geordonneert opt Corpus deser Stede vervallen xxv October 1655 bij quitan., l L.

Andere Lijffrenten vercocht inden jare xvi.c een, omme redenen hier vooren folio [-] opt cappl. van(de) losrente verhaelt de penn seven
- Sara Jacob Frans Wittensdr.
- Abraham van(de) CORPUTH IJsaxsz. xv L x St. t'sirs t'sijnen lijve vervallen xxiiii Januarij 1655 bij quitan., xv L x St.
- (obijt den 28 julij 1656) Alith Adriaens xii L t'haren lijve vervallen xxi Maert 1655 bij quitan., xii L.
- Grietken Wrs dr xxviiii L t'sirs. t'haren lijve vervallen 1e Meij 1655 (Alsoo de jaren 1639 tot 1643 incluijs sijn gepaseert op debith quitan. sulcx gepresumeert wert dese persoon ouerleden te sijn soo wert dese parthije alhier niet vuijtgetrocken en(de) sij vernomen naert affsterven omme de gepasseerde jaren naert affsterven van haer, van'9de) thesaurier gereconvreert te werden, dien hier voor, memorie)(t'jaer 1643 is tegens d'erffgen. van(de) heer Nijssen bij liquidatie in date xo Julij 1652 geproffiteert)(de jaren 1639, 1640, 1641 et 1642 sijn geproffiteert gegens d'heer Corn. Schouw bij liquidatie in date lesten april 1653)

Andere lijften staende op twee lijven den pen. ses, bij speciaelen acte van Mijn E: heeren vergunt, inde reeckenin d'ao. 1601 folio [-] breeder verhaeult
- (leste betalinge) Andries vander Corputh c L t'siaerts t'sjnen lijve vervallen viii december 1655 dan alsoo hij opten xvi Junij 1655 is overleden comt totte selven dage als bij quitan., lx L ix St.

Andere lijffrenten vercocht inden Jare xvi.c vier [1604]
- (obiit 28 Julij 1655) Alith Adriaen Jansdr. xxvo L t'siaerts t'hare lijve vervallen lesten meij 1655 bij quitan., xxxvi l.
- mr. Rochus van(de) HOONAERT lxxv L t'sirs. ten lijve van Maria sijne dr. vervallen ix.e Junij 1655 bij quitan., lxxv L.
- (obiit) Willem van Gouthoeven xxv L t'sirs. t'sijnen lijve vervallen leste meij 166 bij quitan., xxv L.
- (obiit den 28 Julij 1656) Alith Adriaen Jans dr. xvoo L enm(de) noch ix L t'sirs t'haren lijve vervallen xviii augustij 1655 bij quitan., xxvi L.
- Maria, Elisabeth en(de) Margriet mr. Franchois Kegelings drs., t; elcx lijve xxv L t'sirs. vervallen xii november 1655 bij quitan., lxxv L.
- (Sara Jacob Frans Wittensdr.)
- (obiit leste betalinge) d'heer mr. Corn. van der LOO l L t'sijnen lijve vervallen xvii decemb. 1655, dan is opten v decemb. overleden comt totten selven dage bij quitan., xlvii L viii St. vi Sch.

Andere lijffrenten vercocht ao. xvi.c vijff [1605], ter ordonnan. van(de) Camere
- Vrou Agneta BERCK l L t'sirs. ten lijve van Sabina Edmonts hare dr. vervallen ii.e april 1655 bij quitan., l L.
- heer Joan BERCK bii L ii St. vi Sch. t'sirs. ten lijve van Dorothea sijne dr. vervallen xv meij 1655 bij quitan., vii l ii St. vi Sch.

Andere Lijffrenten vercocht ao. xvi.c ses [1606] ten ordonn. van(de) Camere
- Catrina MOL vi L tiars. t'haren lijve vervallen x april 1655 bij quitan., vi L.

Andere lijffrente vercocht ao. xvi.c seven [1607] ter ordonn. van(de) Camere
- d'heer Dirck en(de) joffr. Cornelia Dammerts t'elcx lijve c L t'sirs. vervallen i.e februarij 1655 bij quitan., ii.c L.
- Janneken Thonis van Utrecht xxv L t'sirs. t'haren lijve vervallen xxv april 1655 bij quitan., xxv L.
- Martijntge Anthonis xii L x St. t'haren lijve vervallen xxvii april 1655 bij quitan., xii l x St.
- (obiit leste betalinge) Anneke Geerits tot Schoonhoven xii l x St. t'sirs. t haren lijve vervallen xviii Meij 1655 is opten xix april 1655 overleden comt totten selven dage bij quitan., xi l viii St.
- (obiijt den 6 meij 1656) d'heer borgermr. Joan BERCK Dircxsz l L t'sirs. t'sijnen lijve vervallen i Augustij 1655 bij quitan., l L.
- Maerten Adnsz. xxv L t'sirs. t'sijnen lijve vervallen xiii novemb. 1655 bij quitan., xxv L.
- Claes en(de) Aert Arijensz. van DONGEN t'elcx lijve vi L t'sirs. vervallen xviii decemb. 1655 bij quitan., xii L.

Andere lijffrente vercocht ao. xvi.c xiii den open thien ter ord. van(de) Camere
- Asuerus Schuth apothecarus tot Gornichem ten lijve van Pouwels Cornelis en(de) Jacomina Schuth t'elcx lijve xxv L t'sirs. vervallen xxvi februarij 1655 bij quitan., Lxxv L.
- (obiit) Lodewijck Bosschaert L l t'sijnen lijve vervallen 1 April 1655 bij quitan., l L.

Andere lijffrente vercocht inden Jare xvi.c xvii [1617] bij Speciaele acte van Mijn E: heeren
- Maria, Elisabeth en(de) Margriet mr. Franchois Kegelings drs. xxv L t'sirs. t'elcx lijve, vervallen xiiii augustij 1655 bij quitan., lxxv L.

Andere lijffrenten vercocht ai. xvi.c xxiiii [1624], ter ordonnan. van Mijn E: heeren
- Corn. Roelantsz. vi l t'sijnen lijve vervallen ii September 1655 bij quitan., vi L.

Andere lijffrenten vercocht inde jaren, 1627, 1628, 1629, 1630 en(de) 1632
- Claertge Wijnants xxv L t'sirs. [t'jaars] ten lijve van Jacob Corns. haren soone vervallen xxi februarij 1655 bij quitan., xxv L.

Andere lijffrenten vercocht inde Jaren 1636 en(de) 1637
- Franchois PALM Abrahamsz, ii.c. L L t'sirs. [t'jaars] t'sijnen lijve vervallen xi december 1655 bij quitan., ii.c L L.
iiii.e S.a van lijffrenten

[5][folio 67] Anderen vuijtgeven van instresten verloopen op seeckere Capitalen die d'heer thesaurier Leonard Zijbertsz. van(de) Hatert op intrest gelicht heeft, tot maeckinge vande nieuwe haven

- (en quitan. t sedert ouergelevert)(volcht wel voorgaende reckeninge deser ende vuijtgesondert daer anders voor hooft staet) t'Vrouwenhuijs een jaer intrest van viii.c L vervallen xii december 1655 bij quitan., xxxii L.
- Geerit Arijensz. PLAET een jaer intrest van x.c L vervallen x october 1655 bij quitan., xl L.
- Asuerus Schuth een jaer Intrest van xv.c L vervallen vii novemb. 1655 bij quitan., lx L.
- (sij voortaen vuijt reeckenn. gelaten) Pieter Cornsz. SWANENBURCH een jaer itnrest van vi.c L vervallen 1 april 1655 dan is opten xxviii.e december 1654 afgelost, memorie

Andere Intresten opte Capitaelen die verantwoort sijn inde xviii reeckenn. van(de) heer Arent Maertensz. van(de) oorlogsaecken geeijnt den lesten december 1625 folio 21, 22, en(de) 23
- (en quitan) de h: geest armen tot Molenaersgraef, een jaer intrest van xiiii.c L vervallen xxviii november 1655 bij quitan., lvi L.
- Elisabeth Adam van Essenveltsdr. een jaer intrest van xiii.c l vervallen xviii december 1655 bij quitan., lii L.
- Geertien Joppen een jaer intrest van v.c L vervallen xxvii decemb. 1655 bij quitan., xx L.
- Jan Wmsz. moutmr. een jaer intrest van vi.c L vervallen xi Januarij 1655 bij quitan., xxiiii L.
- de armen van Papendrecht een jaer intrest van x.v L vervallen xxi december 1655 bij quitan., xl L.
- t'oude vrouwenhuijs een jaer intrest van x.c L vervallen x Januarij 1655 bij quitan., xl L.

Andere Intresten op seeckere Capitael daer van inde iii reckenin. van(de) heer thesaurier Teresteijn folio xl et. ultra is verantwoort
- (en quitan. t'sedert ouergelevert) d'heer Michiel Feltrum als bouckhouder van(de) rijnsche wijncoopers een Jaer Intrest van x.c L vervallen ii Julij 1655 bij quitan., xl L.
- de h: geest ter grootekerck een jaer intrest van viii.c L vervallen iii julij 1655 bij quitan., xxxii L.
- t'weeshuijs alhier een jaer Intrest van xv.c vervallen vii julij 1655 bij quitan., lx L.
- Laurens Sijmonsz. een jaer intrest van viii.c L vervallen x julij 1655 bij quitan., xxxii L.

Andere intresten ten van(de) Capitaelen inde leste reeckeninge vande heer thesaurier Teresteijn folio xl et ultra verantwoort
- de h: Geest ter Grootekerck een Jaer intrest van xxi.v L vervallen 1 februarij 1655 bij quitan., xlviii L.

Andere Intresten daer van de Capitalen inde eerste reeckeninge vande heer thesaurier Back folio xl recto et verso sijn verantwoort
- de weeskinderen van Jan Stolffelsz. in Ottolant een jaer intrest van iiii.c L vervallen x meij 1655 bij quitan., xvi L.

Andere intresten op seeckere Capitaelen daer van inde naest leste reecken. vande heer thesaurier Back folio xliii recto et verso, is verantwoort
- Corn. Arijensz. in Papendrecht ten behoeve van(de) kinderen van Jan Bastiaensz. den Oude een jaer intrenst van vi.c L vervallen den xxiiii november 1655 bij quitan., xxiiii L.
- Jan Bastiaensz. en(de) Geen Dircxsz. als voochden van(de) kinderen van Jan Bastiaens den oude een jaer intrest van xi.c L vervallen alsvooren bij quitan., xliiii .

Andere Intresten daer van de Capitalen verantwoort sijn inde leste reeckeninge van heer thesaurier back folio xl et ultra
- Willemke Wrs. een jaer intrest van vi.c. L vervallen xi april 1655 bij quitan., xxiiii L.
- Lijntken Corns. wed.e van Wouter Cleijsz. een jaer intrest van vi.c L vervallen xxv Junij 1655 bij quitan., xxiiii L.
- Neeltgen Aerts Dura in Papendrecht een jaer intrest van iiii.c L vervallen xxv Junij 1655 bij quitan., xvi L.
- Anneken Lauwen wed. van Dirck Meeuwsz. een jaer intrest van iiii.c L vervallen xvii Junij 1655 bij quitan., xvi L.
- Corn. Jan Damen een jaer Intrest van v.c L vervallen xviii Julij 1655 bij quitan., xx L.
- Geurt Face van Elslo een jaer intrest van x.c L vervallen vii agustij 1655 bij quitan., xl L.
- Pleuntgen Jan Damen een jaer intrest van iiii.c l L vervallen xvii augustij 1655 bij quitan., xviii l.
- Dirck Cornsz. een jaer intrest van vi.c. en(de) noch van ii.c L beijde vervallen vii September 1655, dan sijn opten viii September 1633 affgelost, memorie.

Andere intresten daervan de Capitalen inde reeckeninge vande heer thesaurier Teresteijn d'ao. xvi.c xxvii folio xl recto et verso sijn verantwoordt.
- Franchois Walravens een jaer intrest van ii.m L vervallen p.a Augustij 1655 bij quitan., lxxx L.

Andere intresten daer van de Capitalen bij de heer tehsaurier Joan Berck in sijn reeckenin. van(de) reparatie d'ao. xvi.c xxxiiii folio 35 verso, sijn verantwoort door Expresse orderen van mijn E: heeren gelicht soo tottet uijtdiepen van(de) houtbergenisse als tot subsidie vant voorsz. Comptoir
- (sij voortaen vuijt reckenn. gelaten) t Weeshuijs binnen deser Stede, in plaetse van Huijbert Jansz. Dirck Geeritsz, Janneken Jacobs en(de) Margrieta Jans een jaer intrest van iiii.m vervallen xi September 1655 dan is opten xi november 1654 bij d'heer Corn. van ESCH affgelost, memorie;
v.e S.a van intresten

[6][folio 70] Anderen vuijtgeeff opte verpachtingen van Stadts goederen en(de) maeckelaerdien,
blijckende bijde Contrerolle bij Schepenen daer van gehouden mitsgaders de
presentie geleden die bij de Camerw.rs mijn E: heeren gedistribueert sijn
mede de presentie gelden die bij den Secrs. van(de) hove en(de) vierschaar van
Zuijthollandt opte ordinaris recht dagen en(de) Extraordinaris vergaderinge
gedistribueert sijn, en(de) het geen men den borgemr. van(de) gemeente
wegen bij sloote van reckenn. Schuldich is gebleven.


- (blijct bij de contrerolle) Eerst alle d'oncosten ofte de treckpen. gestelt opten bierexchijns deser Stede voor een jaer ingegaen p.a augustij 1655, ii.c L.
- opte wijnen, xxxvi L.
- opte asijn, vi l.
- opte brandewijn, vi L.
- (alsoo den impost vande brandewijn in den jare 1655 maer eenmael is verpacht dus hier eens geroijeert) opten selven verpacht p.a Octob. 1655, vi L.
- maeckelaerdie vant sout, xii l.
- van(de) wijnen, xxiiii L.
- opte Cranen, xxx L.
- t'weet, niet
- Schalien, niet
- opte Slachroede, xxiiii L.
- opte moolensteene, xii l
- olij en(de) Seep, vi L
- laeckens en(de) wanthalle, iiii L.
- turff en(de) branthout, c L.
- bierexchijns binnen de halve mijle, xviii .
- opte verpachtinge van(de) thienden van(de) Merwede als ao. 1654, xviii L.
- voor treckgelt aen(de) visschers, xv L.
- (bij affirmatie) d'onccosten opte verpachtinge van(de) Stadts landen, xiii l vi St.
- noch andere oncosten opte verpachtingen gevallen;
- (bij quitan.) voor bier quitan., vi L x St
s'heeren dienders, xxxiiii St, viii L iiii St.
- noch andere oncosten gevallen in julij en(de) september
(bij quitan.) voor bier bij quitan. vi L x St.
s heeren dienders van dese verpachtinge en(de) vant gemael, bieren fruijt(?) en t'adsisteeren, iii L viii St. de Clercq van(de) heeren thesauriers voort schrijven van viermael acht billietten xxxii St, ix L x St.
- (blijct bij de ii reeckenn.) Ter ordonnant. vande amere Juditieel deser Stede, betaelt aen Mijn E: heeren deser Stede, door Joan Reijns Camerwr. der selver Stede, aen distributie geleden dat men t elcker teelte betaelt aen mijn E: heeren vanden gerechten, outraden en(de) achten voor hare vacatien opte ordinaris rechtddagen en(de) Extraordinaris vergaderinge, eerst van(de) teelte ingegaen den xxi november 1654, en(de) geeijnt den vi martij 1655, volgens de reeckeninge van(de) Camerw.e mette vacatien inde gedinge en(de) anders, Clxxiii l vii St.
Noch vande teelte ingegaen den vi maert en(de) geeijnt den iii Julij 1655, Clxxv L xix St.
Noch vande teelte ingegaen den iii.e Julij en(de) geeijnt den xx november 1655, ii.x iiii l viii St.
Comt samen bij drie quitan., v.c liii l xiiii St.
- (alsoo d'heer borgemr. bij sloote van dese drij teelten aen(de) Stadt is schuldich gebleven sulcx alhier dit articul geroijeert en in hiervooren folio xlvii in ontfangh verantwoort t'geene sijn E schuldich gebleven is) betaelt aen(de) heer Jacob de Witt borgemr. deser Stede, over soo veel sijn E te boven comt in drie teelten sijnes borgemrs. amptgeijnt den [-]
- (bij quitan. van(de) heer Blasius van Haerlem) betaelt aen(de) heer MATTHIJS POMPEN heere van Slingelandt, bailliu van Zuijthollandt, de Somme van t'sestich ponden te xl grooten in betaelinge van(de) presentie gelden van(de) mannen vande hove en(de) Vierschare van Suijthollt. opte ordinaris rechtdagen en(de) Extraordinaris vergaderinge, voor een Jaer vervallen p.a november 1655 bij quitan., lx L.
vi S.a van oncosten van verpachtingen Borgemrs. reeckeninge als anders

[7][folio 72] Anderen Vuijtgeeff van Reijscosten en(de) vacatien van mijn E: heeren pensionarissen en(de) Secretaris deser Stede, over de jare xvi.c vijff en vijftich

- (bij declaratie ordonnan. en(de) quitan. van dese en(de) aengetogen parthijen vuijtgesondert daer anders voor hooft staet) betaelt aen(de) Ed: heere Corn. de BEVEREN Ridder heere van Strevelshoeck, Westijselmonde, linde etc outborgemr. deser Stede, de Somma van twee hondert eenent'sestich ponden xi. St. te xl groon. over verscheijde reijscosten en(de) vacatien bij sijn Ed: gehadt ter dachtvaert van(de) Ed: groot mog: heeren Staten van hollandt en(de) Westvrieslandt bij decl. ordonnan. en(de) quitan. de voorsz. ii.c lxi L xi St.
- betaelt aen(de) heer Abraham de BEVEREN heere van oost en(de) Westbarendrecht outborgemr. deser Stede, over reijscosten en(de) vacatien bij sijn Ed: gehadt ter dachtvaert als vooren bij decl. ord: en(de) quitan. de Somme van Clxxii l viii St.
- betaelt aen(de) heer Jacob vande CORPUTH twee hondert achtenveertich ponden vii St. vi Sch. over reijscosten en(de) vacatien bij sijn Ed: gehadt ter dachvaert als vooren, bij decl. ord. en(de) quitan. de voorsz. ii.c xlviii L vii St. vi Sch.
- betaelt aen(de) heer Dirck Dammert over reijscosten en(de) vacatien bij hem gehadt, ter dachvaert als vooren bij decl. ord. en(de) quitan. de Some. van xcvii l xiiii St.
- betaelt aen(de) heer Alewijn Halewijn over reijscosten en(de) vacatien bij hem gehadt, ter dachvaert als vooren bij decl. ord. en(de) quitan. de Some. van ii.c xxiii L xiii St.
- betaelt aen(de) heer mr. Diederich t'Heuft over reijscosten en(de) vacatien bij hem gehadt ter dachtvaert als vooren bij decl. ord. en(de) quitan. de Some. van Clxxvi L ii St. vi Sch.
- betaelt aen(de) heer mr. Joan van(de) Hoonaert vier hondert eenenvijftich ponden iii St. over reijscosten en(de) vacatien bij sijn E gehadt ter dachtvaert als vooren bij decl. ord. en(de) quitan. de voorsz. iiii.c Li L iii St.
- betaelt aen(de) heer mr. Joan de WITT over reijscosten en(de) vacatien bij sijn E gehadt ter dachtvaert als vooren bij decl. ord. en(de) quitan. de some van ii.c xxxviii L xiiii St.
- betaelt aen(de) heer mr. Govert van Slingelandt raet pensionaris deser Stede de Somme van Elff hondert twaelff ponden xi St. te xl grooten over reijscosten en(de) vacatien bij hem gehadt ter voors. dachvaert als anders ten dienste deser Stede, bij decl. ord. en(de) quitan. de voorsz. xi.c xii L xi St.
- betaelt aen(de) heer mr. Adriaen van BLIJENBURCH over reijscosten en(de) vacatien bij sijn E: gehadt, ter dachvaert als vooren bij decl. ord. en(de) quitan. de Somme van v.c Liii L v St.
vii.e van reijscosten en(de) vactien van mijn E. heeren

[8][folio 73vs] Anderen vuijtgeeff van reijscosten ende vacatien vande boden deser Stede

- (Bij declaratie ordonnan. en(de) quitan. als inder tecxt) Jacob van REES Stadtsbode de Somme van een hondert vierendertich ponden xi st te xl groon, over verscheijde reijscosten en(de) vacatien, bij hem gehad ten dienste deser Stede, bij drie reijscedulle ord. en(de) quitan. de voorsz. Cxxxiiii L xi St.
- Jan van HOUTE Stadtsbode bij vier cedulle ord. en(de) quita. de Somme van, Cxxxii L vii St.
- Frans MOL bij vier cedullen ord. en(de) quitan. Clxxxv L xi St.
- Jan MUIJS bij des cedullen ord. en(de) quitan., Clxxxv L x St.
- Pieter COOLS bij seven cedullen ord. een(de) quitan. iiii.c lv L xvii St.
- Jooris van HOOVORST bij twee cedullen ord. en(de) quitan., Cxlii l x St.
- Corn. van ANGTSEN bij vijff cedullen ord.ie en(de) quitan, cx L x St.
viiii Sa. resijcoten van(de) bodens

[9][folio 74] Anderen Vuijtgeeff van defroijemeten aen verscheijde heeren ter eeren van(de) Stadt gedaen

- (Bij declaratie ord.ie en(de) quitan. als in den tecxt vuijtgesondert daer anders voor hooft staet) Betaelt aen(de) heer Joan van HAERLEM de Somme van een hondert t'seventich poden iii St. te xl groon. over leverantie van rijnsche wijnen ten behoeve deser Stede, bij decl. ord. en(de) quitan. de voorsz Clxx L iii St.
- betaelt aen Lambert Crul wijncooper ter saecke als vooren bij decl. ord. en(de) quitan. de Somme van xxvii L. xviii St.
- betaelt aen Jacob van(de) CAMP wijncooper ter saecke als vooren bij decl. ord. en(de) quitan. de Somme van lviii L iiii St.
- betaelt aen d'heer Gosuinus Buijtendijck bedienaer des goddelijcken woorts ter saecke van het defroijement van(de) heer Vechemius mede bedienaer als vooren ten tijde denselven hier ter Stede quam predicken en(de) sijne gaven aen(de) gemeente was latende hooren omme inde kercke alhier beroepen te worden, bij ord. en(de) quitan. de Some. xxv L.
- betaelt aen(de) wed. van Jacob BISSCHOP waerdinne inde Pauw, over verscheijde diffroijementen van stadts cannen tharen huijse van Stadts wege gedaen, bij decl. ord. en(de) quitan., cxx L.
- betaelt aen Matthijs Paus waert inde Toelast, ter saecke voorsz. bij decl. ord. en(de) quitan. de Somme van xcvi L.
- (debeth quitantie t'sedert ouer gelevert) Betaelt aen Cap.n Abraham van Nuijsenburch ouer soo veel bijde hrn. achten en(de) anderen t sijnen huijse inden jare 1655 van stadts wegen is verteert, bij decl. ord.ie en(de) quitn., de Somme van, ii.c viii L xvi St.
ix S.a van defroijementen

[10][folio 75] Anderen vuijtgeeff van weddens die jaerlijcx betaelt worden aen(de) Schutterien van(de) Cruijsbooch, Cloveniers en(de) heelhaecx

- (volcht wel voorgaende reeckenn. desen ende aengetogen parthijen vuijtgesondert daer anders voor hooft staet, en(de) bij quitan. als inden tecxt) de Schutterie van(de) Cruijsbooch alsmede de twee volgende Schutterien, sijn volgens de resolutien van mijn E: heeren van(de) gerechten, outraden ende achten deser Stede toegeleijt elck jaerlijcx twee hondert ponden te xl groon. omme alle jaer daermede haere maeltijden, verkiesinge van deeckens en(de) andere vergaderinge te houden volgens acte van mijn E: heeren in date ii.e Meij xvi.c twee uijt cragte van welcke acte dese thesaurier heeft betaelt, aen sijn selven als decken en(de) boeckhouder van(de) Cruijsbooch bijsijn quitan., ii.c L.
- Aen Corn. Wens als decken en(de) boeckhouder van(de) Cloveniers bij qutian, iic L.
- Aen Lowijs Molenschot als deecken en(de) boeckhouder van(de) heele haecx bij quitan., ii.c L.
- (en quitan. van xvl L.) de drie dienders van(de) Schutterien hebbe elck jaerlijcx voor haren exchijns acht gul: vervallen lesten december 1655 bij quitan., xxiiii L.

Andere vuijtgeven van weddens, die jaerlijcx betaelt werden aen diversche persoonen officiers deser Stede ende dit over de jare xvi.e vijff en vijftich
- (ordinaris) de acht reckenmrs. en(de) gecommitteerden ten beleijde van Stadts saecken metten secrs. en(de) Camerw.s van(de) thesaurie van dese reeckenin. te hooren en(de) sluijten, xxvii L.
- (ordinaris) desen thesaurier is volgens resolutie van mijn E: heeren toegeleijt voor desen jare, iii.c L
- (ordinaris) deselve voor pampier, pennen ende inct in sijn Comptoir verbesicht, xii L.
- d'heer Jacob de WITT borgemr. deser Stede drie teelte weddens als gecommitteerde ten beleijden van(de) Stadts saecken vervallen xx november 1655 bij quitan., cl L.
- d'heer Joan HALLINCK een jaer weddens als gecommitteerde ten beleijde van(de) Stadts saecken vervallen lesten december 1655 bij quitan, Lxxv L.
- d'heer mr. Joan vande Hoonaert een gelijck jaer weddens vervallen alsvooren bij quitan., Lxxv L.
- d'heer Joan de Witt een gelijck jaer weddens vervallen alsvooren bij quitan., lxxv L.
- (en quitan. t'sedert ouergelevert) d'heer Anthonij de Sont een gelijck jaer weddens vervallen alsvooren bij quitan., lxxv L.
- (en quitan. van iii L leste betalinge) d'heer mr. Matthijs BERCK eerst raetpensionaris deser Stede, een jaer weddens vervallen alsvooren bij quitan., vi.e L.
- denselven als Secretaris deser Stede een jaer weddens vervallen alsvooren bij quitan., CL L.
- (en quitan.) denselven voor sijn salaris en(de) ordinaris schrijfpampier, twelck hij verbesicht inde saecke van(de) Stadt en(de) godthuijsen van(de) brieven vant gewasch van Zuijthollandt en(de) moerbrieven bij quitan., c L.
- denselven voort appostilleeren deser reeckenin en(de) dubbelt vandien bij quitan., vii L. x St.
- (en quitan. van(de) ie drije maenden t'sedert ouergelevert) d'heer mr. Govert van SLINGELANDT raet pensionaris deser Stede een jaer weddens vervallen lesten december 1655 bij quitan., xii.c L.
- (de l L. alhier open staende van(de) ontf. bij faulte van quitan. geroijeert) d'heer Blasius van Haerlem secrs. van(de) weescamer deser Stede de Somme van veertien hondert achtenveertich ponden tot xl groon. als ii.c over een jaer weddens van vier heeren weesmrs. vi.c L over een jaer weddens van(de) voorn. Secrs. iii.c L over een jaer weddens van JOan Vekemans Clercq van(de) voorsz. Camere, l L over een jaer weddens van [-] voor sijne comparitien ende de verdere cxcviii l over een jaer weddens van Joan Vervoorn Camerw.e van(de) voorsz. Camere, vervallen lesten december 1655 bij quitan., xiii.c xcviii l (xiii.c xlviii L.)
- d'heer Corn. van ESCH Secrs. vande Camere van(de) thesaurie een jaer weddens vervallen als vooren bij quitan., iii.c L.
- do. Gosuinus Buijtendijk dienaer des goddelijcken woorts alhier, over een jaer weddens van sijne dienst, de kerckendienaren alhier, bij mijne E heeren van Stadts wegen jaerlijcx toegevoecht vervallen alsvooren bij quitan., v.c L.
- (bij quitan. van do. Jacobus Lidius) Do. Petrus Wassenburch een gelijck jaer weddens vervallen alsvooren bij quitan. van do. Jacobus Lidius, v.c L.
- do. Henricus DEBBITS een gelijck jaer weddens vervallen alsvooren bij quitan., v.c L.
- do. Isacus Lidius een gelijck jaer weddens vervallen alsvooren bij quitan., v.c L.
- do. Jacobus Lidius een gelijck jaer weddens vervallen alsvooren bij quitan., v.c L.
- do. Casparus Staphorstius een gelijck jaer weddens vervallen alsvooren bij quitan., v.c L.
- do. Johannes Vrechemius een gelijck jaer weddens vervallen alsvooren bij quitan., v.c L.
- Robbrecht Paget dienaer inde Engelse kercke alhier een jaer huijshuren vervallen p.a October 1655 bij quitan., cl L.
- Nicolaes Colvius tweede predicant inde fransche gemeente binnen deser Stede, een jaer weddens vervallen lesten december 1655 bij quitan., Clxxv L.
- de rentmr. vant Classis over een jaer subsidie t selve bij mijn E: heeren toegevoecht vervallen xxiiii October 1655 bij quitan., c L.
- Dirck van Nieustadt Clercq van(de) heer thesaurier een jaer weddens vervallen lesten december 1655, xxx L.
van(de) reeckenin. en(de) het dubbelt vandien te schrijven, xli L x St.
van de blaffert en(de) lijffrente boeck te schrijven, iiii L x St.
van(de) thol reeckenin. die nu in dese is gecomprehendeert, xiiii L.
voor pampier, comparceelen en daer toe, alsmede totte reeckenn. van(de) reparatien, xx L. = Comt samen bij quitan., cx L.
- Arent Muijs Stadts procureur voorde Camere juditiele deser Stede een jaer weddens vervallen alsvooren bij quitan., xii L.
- Gijsbert de JAGER Stadtsprocur: een gelijck haer weddens vervallen alsvooren bij quitan., xii L.
- (en quitan. t sedert ouergelevert) d'heer mr. Joan de VRIES een jaer weddens van intemanen des Stadts lantpachten, Erffchijnsen en(de) huijshueren etc vervallen als vooren bij quitan., ii.c L.
- Jacob van SOMEREN Secretaris vant waterrecht een jaer weddens vervallen als vooren bij quitan., xxxvi L.
- dr. Willem Langlij een jaer weddens als ordinaris medicijn deser Stede vervallen als vooren bij quitan., ii.c L.
- denselven als proffessor inde anatomie een jaer weddens vervallen als vooren bij quitan., ii.c L.
- denselven als Extraordinaris medecijn een jaer weddens vervallen xiiii november 1655 bij quitan., lxxii L
- dr. Adriaen van Someren ordinaris medecijn deser Stede, een jaer weddens vervallen lesten december 1655 bij quitan., ii.c L.
- dr. Joan de Jonck extraordinaris medecijn deser Stede een jaer weddens vervallen xii Januarij 1655 bij quitan., Lxxii L.
- dr. Joan Gevers extraordinaris medecijn deser Stede een jaer weddens vervallen lesten december 1655 bij quitan., lxxii L.
- mrs. Joan Bol en(de) Hendrick vander Thuijnen Chirurgijns deser Stede een jaer weddens vervallen lesten december 1655 bij quitn., iiii.c L.
- (is attestatie inde appostille gerequireert van date xi april 1654, en(de) sij verdacht ..ene(?) verdere betalinge te doen ten sij alvooren de attestatie ouergelevert oppene van in toecomende te sullen werden geroijeert t'sedert de voors. attestatie vertoont) mr. Pieter Malot operateur een jaer weddens vervallen xi.e april 1655 bij quitan., c L.
- Joan SAVART pestmr. deser Stede over ses maenden tractements vervallen lesten februarij 1656 bij quitan. ii.c L.
- Hendrick Matthijsz. Hendrick Jansz. en(de) Reijnier Reijniersz. cellebroers int h: geesthuijs deser Stede, een jaer weddens vervallen lesten december 1655 bij quitan., cxliiii L.
- desen thesaurier heeft betaelt tot onderhout van(de) latijnsche schoole binnen deser Stede, eerst als Corn. Schalckius rector een jaer weddens vervallen als vooren bij quitan., viii.c L.
- denselven tot betaelinge van(de) praemien onder de Studenten inde Schoole te distribueren vervallen 1 September 1655 bij quitan., c L.
- Joannes Cock en(de) Lambertus Silvius (nu Conrector) een jaer weddens vervallen lesten december 1655 bij quitan., v.cl L.
- denselven Cock noch een maent weddens als Conrector vervallen p.a Meij 1655 bij quitan., xlv L xvi St viii Sch.
- Petrus Schirten derde latijnsche mr een jaer weddens vervallen lesten december 1655 bij quitan., v.c L L.
- Guilliame IJPERBORN vierde mr. een jaer weddens vervallen als vooren bij quitan., iiii.c L L.
- Pieter van Godewijck vijffde mr. een jaer weddens (daerinne begrepen xxv L omme de kinderen de vragen aff te hooren) vervallen alsvooren bij quitan., iii.c lxii L.
- Noch tot augmentatie van sijne gagie vervallen den xxix november 1655 bij quitan., l L.
- ende noch een jaer huijshueren vervallen p.a november 1655 bij quitan., c L.
- Anthonij Terreuever schrijffmr. inde latijnsche schoole een jaer weddens vervallen lesten december 1655 bij quitan., iii.c L.
- Anthonis Corns. voorleser inde Augustijne kerck een jaer weddens vervallen alsvooren bij quitan., cxxxviii L.
- Dirck van Nieustadt Concherge vant Stadthuijs een jaer weddens vervallen als vooren bij quitan., cl L.
- de seven stadtsboden deser Stede een jaer weddens vervallen als vooren bij quitan., x.c viii L.
- Ende voorde gans opten verlooren maendach bij quitan., viii L.
- Pieter Coils de jongen Stadtsbode jaerlijcx soo lange sijn vader leest vervallen xiii September 1655 bij quitan., xlii L.
- Joan Vervoorn Camerwaerder van(de) vande Camere vande thesaurie een jaer weddens vervallen lesten december 1655 bij quitan., cii L.
- Jacob van REES dienaer van(de) luijden vanden achten, een jaer weddens en(de) hoochtijtgelt, vervallen den iii Julij 1655 bij quitan., xxiii l xii St. vi Sch.
- Lucas van HERELS Cipier over een jaer winterbrant, xviii L.
- Corn. Dircxsz. Bloesem brantemmermr. overt jaergelt van v.c brantemmers tot iii.e t'stuck, xxxvii l x St.
- Janneke Wms. van Meijbruch ordinaris Stadtsvrouwe een jaer weddens vervallen lesten decmb: 1655 bij quitan., ii.c xxv L.
- Elisabeth Jans vroevrouwe een jaer weddens vervallen alsvooren bij quitan., lxxii L.
- Lijntgen Dircks vroevrouwe een jaer weddens vervallen xv decemb. 1655 bij quitan., lxxii L.
- Elisabeth de Cemper vroevrouwe een jaer weddens vervallen xv december 1655 bij quitan., lxxii L.
- Janneken Melis buijten vroevrouwe een jaer weddens vervallen lesten decemb. 1655 bij quitan., lxxx L.
- Lambert Lambinon Controlleur van(de) affslach van(de) visse, een jaer weddens vervallen viii.e Januarij 1656 bij quitan., c L.
- (en quitan. t sedert ouergelevert) de brootsusteren deser Stede de Conventualen uijt sonderlinge gratien toegevoecht vervallen lesten december 1655 bij quitan., lxxii L.
- (t'leste iiii jaer leste betal.) de wed. van Arent van(de) Putten gewesene sieckenbesoecker is voor vier jaren tot een subsidie toegevoecht Lxxv L, comt hier overt leste vierde jaer vervallen p.a martij 1655 bij quitan., lxxv L.
- Claes Jansz. van Lotinge sieckenbesoecker een jaer weddens vervallen lesten december 1655 bij quitan., iiii.c lxxii L.
- Govert van Wessem sieckenbesoecker een jaer weddens vervallen alsvooren bij quitan., iii.c xxii L.
- denselven als voorleser inde nieuwe kerck een jaer weddens vervallen xiiii december 1655 bij quitan., lxxx L.
- (en quitan. t sedert ouergelevert) d'heer Michiel Feltrum als boeckhouder van(de) rijnsche wijncoopers een jaer hueren van(de) wijncoopers Cappelle vervallen ox maert 1655 bij quitan(tie), xxv L.
- Andries vanden BERCH een jaer weddens dat hij de nachtgasten inde voorsz. Cappelle inde meij en(de) bamis mercten heeft opschrijven bij quitan., vi L.
- Hendrick HECHTERMANS voorleser inde groote kerck een jaer weddens vervallen lesten december 1655 bij quitan., lxxx L.
- denselven over een jaer weddens vande kinderen de vragen aff te hooren vervallen o.a Augustij 1655 bij quitan., xxv L.
- (en quitant. t sedert ouer gelevert) de Commissaris vant broot haren Secrs. en(de) dienaer een jaer weddens vervallen drie Coningen 1656 bij quitan., Cxxxvii L x St.
- Elisabeth van Haerlem wed. van Corn. de Witt Cornsz. haer leven lanck bij mijn E: heeren haer toegevoecht voort affstaen vant Craenmr.schap vervallen halff Julij 1655 bij quitan., l L.
- Damas van Slingelandt Jansz. als rentmr. vant Weeshuijs een jaer hueren vant gewesene packhuijs vant Weeshuijs nu geapproprieert tot een Engelse kercke vervallen 1 Meij 1655 bij quitan, xxxvi L.
- Balten Jacobsz. van Dongen een jaer weddens vant luijen van(de) Saelclock vervallen lesten december 1655 bij quitan., xxx L.
- Jan Croes musicant een jaer tractements sijn leven lanck vervallen alsvooren bij quitan., xii L.

[folio 83] Weddens die buijten de Stadt betaelt worden
- (en quitan. t sedert ouer gelevert) mr. Dirck de Jonch ad.t voorden hoven van hollant ee jaer weddens als advocaet deser Stede, vervallen lesten december 1655 bij quitan., xii L.
- mr. Joan de Cock ad.t voor den selven hove een jaer weddens vervallen iii februarij 1655 bij quitan., xii L.
- mr. Joan vander Andel ad.t voorde selve hove een jaer weddens vervallen iiii november 1655 bij quitan., xii L.
- mr. Abraham Pandelaer ad.t voorden selven hove een jaer weddens vervallen xix meij 1655 bij quitan., xii L.
- (en quitan.) mr. Dirck Graswinckel ad.t voorde selven hove een jaer weddens vervallen lesten december 1655 bij quitan., xii L.
- (en quitan. t sedert ouer gelevert) mr. Willem van(der) DOES ad.tr voorden selve hove een jaer weddens vervallen xv meij 1655 ij quitan., xii L.
- (en quitan.)(obiit leste betalinge) Geerit de ROODERE procureur voorden hove van hollandt een jaer weddens als procur. deser Stede, vervallen xix meij 1655 bij quitan., xii L.
- de bode vant hoff van hollandt voor haer nieujaer xxviii St
den deurwaerder van(de) camere van(de) reeckenin, xviii St.
de Cipier van(de) middelpoort xxviii St.
de twee eerste deurw.rs van(de) Camere van(de) reeckenin. xxviii St.
= v L ii St.
- de dochter van Herman VERBIES over een jaer huijshuere dat sij in haren huijse inden Hage accomodeert de gedeputeerdend eser Stede vervallen p.a meij 1655 bij quitan., vi.c xviii L xvi St.
- Jan Hendricksz van Straelen schoolmeester in Swindrecht een jaer weddens vervallen lesten december 1655 bij quitan., lxxii L.
- de schoolmr. in Hendrick Iden Ambacht een jaer weddens vervallen als vooren bij quitan., xxv L.
- de schoolmr. inde Linde en(de) heeroudelantsambacht een jaer weddens vervallen p.a April 1655 bij quitan., xxv L.
- Claes Matthijsz. schoolmr. in Papendrecht een jaer weddens vervallen p.a October 1655 bij quitan., xxxvi L.
- de Schoolmeester van Dubbeldam een jaer weddens vervallen lesten december 1655 bij quitan., lxxii L.
- do. Gosuinus Buijtendijck dienaer des goddelijcken woorts alhier Clxl t'siaerts ten behoeve van twee studenten alumnius deser Stede tot Ceeppinge van cleederen ende boecken, elck tachtich L t'sirs bij namen Petrus Buijtendijck ende Samuel Staphorstius bij quitan., vlx L.
(x.e S.a van weddens soo binen als buijten de Stadt

[11][folio 85] Anderen vuijtgeeff van ordonnantien van mijn E: heeren van(de) gerechte ende borgemr. en(de) gecommitteerde ten beleijden van(de) Stadts saecken, van alderhande saecken.

- (bij quitan.) betaelt aen do. Gosuinus Buijtendijck over oncosten gevallen opt houden van twee classen, t'eene tot Sevenbergen en(de) t'ander alhier bij quitan., xlii L xvii St.
- betaelt aen(de) selver ter saecke als vooren gevallen opde classe binnen deser Stede gehouden inde maent november 1655 bij quitan., xii L xvii St.
- betaelt aen do. Isacus Lidius over teercosten egvallen opde classe vande westmaes inde maent van Junio 1655 bij quitan., xxii L.
- betaelt aen do. Jacobus Lidius over teercosten gevallen inde classe gehouden inde maent September 1655 bij quitan., xxi L vi St.
- (bij decl. ord. en(de) quitan.) betaelt aen Hendrick van Esch ordinaris Stadts drucker, overt drucken van verscheijde placcaten en(de) ordonnantien ten behoeve deser Stede bij decl. ordonnan. en(de) quitan., lxxiii L.
- betaelt aen(de) wed. van Isack Reijersz. over gelevert pampier ten behoeve deser Stede, bij decl. ord. en(de) quitan., lxxi l xii St.
- (bij ord. en q.tie) betaelt aen Fredrick Roscam ten behoeve van(de) brenger van seecker boeck sijnde alle de wercken van(de) heer Jacob Cats, bij sijn E: aen mijn E: heeren vande outrade deser Stede gehouden bij ord. en(de) quitan., l L.
- betaelt aen(de) selven Roscam overt port van verscheijde brieven de Stadt aengaende bij ord. ende quitan., xxxiiii L.;
- (bij decl. ord. en(de) q.tie) betaelt aen Adriaen Cremer en(de) Jacob Hars over soo veel bij haer was verschooten in twee reijsen naer der Goude opte vergaderinge van(de) laeckenbereijders van Suijt en(de) noorthollant aldaer bij decl. ord. ende quitran., xlviii L iii St.
- betaelt aen Jacob Rogier pachter vanden turff en(de) branthout de Somme van seven hondert eenenvijftich ponden xiii st xi Sch te xl grooten over den Exchijns van(de) turff en(de) branthout ten behoeve vande armen en(de) godthuijsen opgedaen inden jare 1655 bij decl. ord. en(de) quitan., vii.c li L xiii St. xi Sch.
- (bij .. ende quitan.) betaelt aen do. Isacus LIDIUS ten behoeve van die van(de) dorpe van Windeck c l haer bij mijn E: heeren vereert tot opbouwinge van hare kercke bij ord. en(de) quitan., c L.
- betaelt aen(de) heer mr. Dirck Graswinckel lxxxiii l over seven jaren weddens als ordinaris ad.t deser Stede, tot xii l jaerlijcks en(de) dat over de jaren 1646, 1647, 1648, en(de) 1652, 1653 en(de) 1654 bij ord. en(de) quitan., lxxxiiii L.
- (bij vol., ord. ende quitan.) betaelt aen Abraham Embrechtsz. over den impost vande wijnen bijde heeren van(de) Chambre imparti geconsumeert inde hare 1655 bij decl. ord. en(de) quitan., lxvi L xiii St. vi Sch.
- betaelt aen(de) selven over impost van wijnen ten behoeve deser Stede geconsumeert bijdecl. ord. en(de) quitan., xxix L xvii St.
- betaelt aen N: Vileers procureur voorde hove van hollandt, ter saecke van verdient salaris bij decl. ord. en(de) quitan., xiiii L xiii St.
- betaelt aen Jan Rijcken over leverantie van twee paerden ofte trecklijnen ten behoeve deser Stede, bij decl. ord. en(de) quitan., Cx L x St.
- (bij ord. en(de) q.tie) betaelt aen Corn. Schalckius rector inde latijnsche [school] binnen deser Stede l L, hem bij mijn E: heeren toegevoecht, voort transporteeren ende overbrengen van sijne goederen binnen deser Stede bij ord. en(de) quitan., L L.
- betaelt aen die van(de) dorpe van Heeckelinge l L haer bij mijn E: heeren vereert tot opbouwinge en(de) vernieuweinge van hare kercke bij ord. en(de) quitan., l L.
- betaelt aen do. Casparus Staphorstius ii.c L L bij mijn E: heeren hem vereert, over de dedicatie van seeckere Latijknsche versche bij hem aen haer Ed: gedediceert bij ord. en(de) quitan. de voorsz. ii.c l L.
- betaelt aen die van(de) dorpe van Sonsbeeck tot opbouwinge van hare kercke bij ord. en(de) quitan., xx L.
- (bij reg.tie appostille en(de) quitan.) betaelt aen Jan Dinant Coster vande Walsche kercke binnen deser Stede xl L bij Mijn E: heeren hem vereert tot een Extraordinare subsidie bij regueste appostille en(de) quitan., xl L.
- (bij decl. ord. en(de) quitan.) betaelt aen Adriaen VERVOORN voort schrijven van verscheijde bestecken en(de) anders ten behoeve deser Stede bij decl. ord. en(de) quitan., lii L x St.
- (bij ordnnan. en(de) quitan.) betaelt aen Anthonis Wassenburch xxxvi L hem bij Mijn E: heeren vereert, over de dedicatie sijns thesis bij ord. en(de) quitan., xxxvi L.
- betaelt aen die van(de) dorpe van Essen bij Mijn E: heeren haer tot opbouwinge van hare kercke vereert bij ord. en(de) quitan. de Somme van xxv L.
- betaelt aen Joannes Cock Conrector inde latijnsche Schoole binnen deser Stede l L hem bij Mijn E: heeren bij vereeringe toegevoecht, voor een maent tractement als conrector sijnde de maent van april 1655 bij quitan. en(de) ordonnan. l L.
- betaelt aen(de) heer mr. Adriaen van NISPEN lxxii L bij mijn E: heeren tot een vereeringe hem toegevoecht voorde dedicatie van seecker boeck bij hem getranslateert, geintituleert [-] bij ord. en(de) quitan., lxxii L.
- betaelt aen die van(de) Stadt Culenburch c L haer bij mijn E: heeren vereert tot opbouwinge van hare doorden blixem affgebrande kercke bij ord. en(de) quitan., C L.
- (bij decl. ord. en(de) quitan.) betaelt aen(de) heer mr. Jacob van BEVEREN heere van Swindrecht Schout deser Stede over Soo veel bij sijn E was verschooten, int na reijsen van(de) persoon van Jan Bucquon bij decl. ord. en(de) quitan., xviii L iiii St.
- (bij ordonnan. en(de) quitan.) betaelt aen de Andreas Colvius predicant inde Walsche kercke alhier ii.c hem bij mijn E: heeren toegevoecht over oncosten gevallen int beroepen van desselfs soon als predicant neffens sijn E: inde voorsz. kercke bij ord. en(de) quitan. ii.c L.
- betaelt aen Lambertus Silvius l L hem bij mijn E: heeren toegevoecht voort transporteeren van sijne meubele goederen uijt de Stadt van Helmont binnen deser Stede bij ord. en(de) quitan., L L.
- (bij decl. ord. en(de) quitan.) betaelt aen Herman van(de) CLOOSTER bode van deser Stede op Amsterdam xii L vi St. voor verscheijde ordonn. raeckende den impost vant bestiael binnen de Stadt Amsterdam en(de) anders bij decl. ord. en(de) quitan., xii L vi St.
- (bij ord. en(de) quitan.) betaelt aen Jan van HOUTEN Stadtsbode Aelbert Knijff en(de) Dirck Thonisz. tamboers, over dat sij de heele Stadt door seecker placcaet hebben gepubliceert, nopende eenige jonge verdroncken geviste kinderen bij ord. en(de) quitan., vii L x St.
- betaelt aen Hendrick van BLOMMENDAEL bode van deser Stede op Haerlem en Leijde, voor eenige keure en(de) ordonnan. aengaende het versche vlees binnen de voorsz. Stede, bij ord. en(de) quitan., v L.
- betaelt aen de Joannes Vrechemius ii.c l L hem bij mijn E: heeren toegevoecht overt transport van sijne meubele en(de) goederen van Arnhem alhier mitsgaders t'geene hem bij die van Arnhem is gecort als anders bij ordonna. en(de) quitan., ii.c l L.
- (bij requeste ord. en(de) quitan.) betaelt aen Jacob Bastiaensz. Schrijnwerckers knecht l L hem bij mijn E: heeren vereert tot uijtvoeringe van(de) Craemcosten, daerinne sijn huijsv. was leggende van drie jonge kinderen bij requeste appostille ende quitan., l L.
- (bij decl. ord. en(de) quitan.) betaelt aen Joannes vander Heijden overt gene bij hem is verschooten opt houden van verscheijde collations opt hooren van(de) thesauriers reckenn. vande jare 1654 bij decl. ord. ende quitan., lxvi L v St. vi Sch.
- betaelt aen Dirck van NIEUSTADT ter saecke als vooren bij decl. ord. en(de) quitan. iiii L x St.
- deses thesaurier heeft aen sijn selven betaelt Cxlvi L xv St. over reijscosten bij hem verstrect op de resije, neffens d'heeren Michiel Feltrum en(de) Joan Hallinck om te visiteeren de reviere rijn en(de) wael boven Schenckenschans bij decl. en(de) ordonnan. Cxlvi l xv St.
- betaelt aen Joan Reijns Camerw.r deser Stede in betaelinge vant mantellaecken aen(de) E: heeren magistraten en(de) officeren deser Stede in den jare 1655 gedistribueert bij decl. ord. en(de) quitan., v.c iiii L.
- betaelt aen(de) seven Stadtsbode deser Stede ii.c lxiii L xix St. overt mantelaecken de selve alle twee jaren toegevoecht vervallen bamis 1655 bij decl. ord. en(de) quitan. ii.c Lxiiii l xix St.
xi S.a van ordonnan. van mijn Ed. heeren

[12][folio 90] Anderen vuijtgeeff van Caersen ten behoeve deser Stede soo opten Stadthuijse als wachthuijse gelevert

- (bij decl. ord. en(de) quitan.) betaelt aen Aechie Corn. Rijsbergen de Somme van twee hondert eenen t'sestich ponden 1 st. te xl grooten over leverantie van ix.e viii ponden kaersen, tot v St. xii pen. t'pond geconsumeert opte wachten aen(de) Sluijsen bierdragers t'sedert den 1 meij 1655 totten lesten april 1656 bij decl. ord. en(de) quitan. ii.x lxi L i St.
- (bij quitan.) Dirck van NIEUSTADT Concherge vant Stadthuijs de Somme van achtien hondert pont te xl grooten over leverantie van turff Caersen ende andere behoeften opt Stadthuijs ende elders volgens Contract t'sedert den 1 meij 1655 totten lesten april 1656 bij quitan., xviii.c L.
- Michiel Melis de VRIES over een jaer weddens van Caersen opte wagten te dragen vervallen lesten december 1655 bij quitan. xlviii L.
xii.e S.a van kaerssen als anders

[13][folio 90vs] Anderen vuijtgeeff van Coop van turff bij den thesaurier ten behoeve van(de) Stadt gecocht, omme opte wachten inde poorten als anders gebruijct te worden

- (bij decl.ie en(de) q.tie) betaelt aen Alewijn Arijensz. voor iiii.c xlviii tonnen turff ad bu St de ton Cxxxiiii l viii St voor opdragen en(de) biergelt xviii L comt samen bij een billiet geverefieert bij Dirck Nieustadt de Somme van Clii L viii St.
- Claes Ockersz. 348 tonnen
Jacob Ingen van Bleisjwijck 188 tonnen
Corn. Claesz. daermede woonende(de)
= 784 tonnen
Comt samen vii.c lxxxiiii tonnen ad v. st. 1x st. de tonne facit ii.c xxv L viii St
voor opdragen en(de) biergelt bet: xxxiiii l vi St.
= Comt sament bij drie billietten geverefieert als vooren ii.c lix L viii St. v Sch.

- Dirck Dircsz. 210 tonnen
Leendert Prsz. van Bleijswijck 206 tonnen
Claes Pietersz. Schoute 340 tonnen
= 756 tonnen
Comt samen vii.x lv tonnen ad v St. xi St de tonnen facit ii.c xxii l i St. iii Sch.
voor opdragen en(de) biergelt xxix l xix St
= Comt samen bij drie billieten gevereficeert als vooren ii.c lii L iii St.

- Laurens Maertensz 101 tonnen
Corn. Maertensz 200 tonnen
Pieter Pietersz. 366 tonnen
Leendert Theunisz 375 tonnen
Corn. Berckel 345 tonnen
= 1387 tonnen
Comt samen xiii.c lxxxvii tonnen ad vi St. de tonnen facit iiii.c xvi L ii St
voor opdragen en(de) biergelt iiii.c xvi L. lii St
= Comt samen bij vijff billieten gevereficeert als vooren iiii.c lxxiii L. xvii St. iiii Sch.

- Pieter Prsz. overt schrijven van(de) turff opgedaen inde nonnekerck bij quitan., viii L.
- Aelbert Jorisz. opsiender en(de) keurmr. vande turff, voort opsicht, bij hem gehadt int incoopen van de turff bij quitan., xx L.
- Lambertus Silvius Conrector inde latijnsche Schoole voor soo veel hem t sjaerts is toegeleijt voor turff bij quitan., xxx L.
- de provoosten deser Stede voor haren turff bij quitantie, xxx L.
- de Scherprechter voor turff bij quitan., xv L.
xiii van incoop van turff

[14][folio 92] Anderen vuijtgeeff van turff opte wachten te dragen

- (blijckt bijde maent cedullenm en(de) quitan. als in de tecxt) betaelt aen Davit Govertsz. Ocker ende Gooris Leendertsz. en(de) Jan Joosten sackedragers, voor dat sij inde maent januarij 1655 gedragen hebben,
alle den turff dienende totte dach en(de) nachtwagten deser Stede, te weten xxxi dagen ijder dach seven sacken, voorde bierdragers xxviii sacken, voorde biercruijers viii sacken, voorde heeren Colonels en(de) int hoff xiiii sacken, comt samen ii.c lxvii [267] sacken ad 1 st de sack, bij maentcedulle ende quitan, xiii L xvii St.

- deselve sackedragers over ii.c lxxx [280] sacken bij hem in de maent februarij 1655 gedragen ten behoeve als vooren bij maentcedulle en(de) quitantie, xiiii L.
- deselve sackedragers over ii.c xlix [249] sacken bij hem in de maent van maert 1655 gedragen ten behoeve als vooren bij maentcedulle en(de) quitantie, xii l ix St.
- deselve sackedragers over ii.c xliiii [244] sacken bij hem in de maent van april 1655 gedragen ten behoeve als vooren bij maentcedulle en(de) quitantie, xii l iiii St.
- deselve sackedragers over ii.c liii [253] sacken bij hem in de maent van november 1655 gedragen ten behoeve als vooren bij maentcedulle en(de) quitantie, xii l xiii St.
- deselve turffdragers over ii.c lvii [257] sacken ten behoeve als vooren bij hen gedragen inde maent december 1655 bij maentcedulle en(de) quitan., xii L xvii St.
- Pieter Prsz. een jaer weddens van(de) turff opte wachte uijt te leveren vervallen lesten december 1655 bij quitan., xlviii L.
- Pieter Hallinch en(de) Balten Jacobsz voor dat sij den turff en(de) kaersen opten stadt huijse snachts waernemen vervallen als vooren bij quitan., xvi L.
- Cornelia Esdras voor dat sij den turff opt Stadthuijs afflaet en(de) inde kosten doet, over xxix weecken ad xxiiii St ter weeck inden jare 1655 bij quitan., xxxiiii L xvi St.
xiv S.a van turff opte wachten te dragen

[folio 93] Anderen vuijtgeeff van zegelwasch ten behoeve deser Stede gelevert
-

[folio 93] Anderen vuijtgeeff van hartdack daer van betaelt wert van elcke roede schalien xx St. en(de) van tegelen en(de) pannen x St, en(de) dat van erven daer noijt huijsen opgestaen hebben.
-

[15][folio 93vs] Anderen vuijtgeeff van bodenbroot van affgestorven lijffrenten daer van betaelt wert eenen halve stuijver vant genen sij jaerlijcx hebben gehouden.

- (bij affirmatie) betaelt aen Elsken Jans voor bodenbroot van een lijffrenten van C L t'siaerts gestaen hebbende ten lijve van do. Andries vanden Corputh bij quitan., ii l x St.
- betaelt aen Geerit Gillisz. voor bodenbroot van een lijffrente van xxv L t'sirs. gestaen hebbende ten lijve van Janneken Teunis, xii St. vi Sch.
- betaelt aen(de) selven voor bodenbroot van een lijffrenten van l L t'sirs. ten lijve gestaen hebbende van(de) heer mr. Corn. vander Loo, i l v St.
- betaelt aen Sara Hendricx ter saecke als vooren, van een lijffrente van xii l x St t'sirs. gestaen hebbende ten lijve van Anna Hendricx tot Schoonhoven, vi St. vi Sch.
xv S.a van bodenbroot van lijffrenten

[16][folio 94] Anderen vuijtgeeff van weddens van(de) Scherprechter deser Stede

- (dit wert bij den heer thesaurier weeckelicken betaelt, en(de) geen quitan. gevordert) mr. Willem Christiaensz. een jaer weddens als Scherprechter deser Stede vervallen lesten december 1655 bij quitantie, iii.c L.
- voor sijne cleedinge, wintervleijs, huijshuren etc, lxxiiii L.
- tot augmentatie van sijne gagie vervallen vi October 1655 bij quitan., c L.
- en(de) voor soo veel hem Extra ordinaris is toegevoecht bij quitan., lx L.
= v.c xxxiiii L.
(xvi S.a van weddens van(de) Scherprechter

SOMMA TOTALIS van den geheelen vuijtgeeff deser reeckeninge bedraecht 43.122 ponden xv st i S. te xl groon. t'pont;

Laatst gewijzigd: september/oktober/november 2017.