Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Formulieren afgelegde eed 1733-1811


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 1970 ( 1733-1787) en 1971 (1788-1811)

INHOUD EEDBOEK (met formulieren) 1733-1787:
- Eed van de Vier heeren Borgermeesteren der Stadt Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Weesmeesters der Stadt Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Scheepen der Stad Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Goede Luijden van den Achten der Stad Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Veertigen der Stadt Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van den Raadt ende Pensionaris der Stede van Dordregt.
- Eed van de Secretarissen der Stadt Dordregt.
- Eed van den Schout der Stadt Dordregt.
- Eedt van de Bailluw van Zuijdhollandt.
- Eed vanden Secretaris van Heeren Burgemeesteren.
- Eed van de Oud-raden. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eedt van de Bailluw van de Merwede.
- Eedt van de Thezaurier van de Reparatien.
- Eed van den Thezaurier der Stadt Dordrecht.
- Eedt van de Waterschepenen. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eedt van den Secretaris van ’t Watergerecht.
- Eedt van den Camerbewaarder van ‘t Watergerecht.
- Eedt van den Clerk ofte Secretaris van ’t Watergerecht.
- Eed van de Procureurs.
- Eed vande Keurmeesteren van Koorn en Meel.
- Eedt van de Joden.
- Eed van de keurmeester van de Vleeshalle.
- Formulier van Eedt te doen bij de Capitainen, andere officieren en de Soldaten, in handen van de magistraten der Steeden daerinne Sijlieden respectivelijken met haare Compagnien en in guarnizoen Sijn leggende, ofte ingeleijt Sullen worden.
- Formulier van den Eedt van Schepenen Commissarissen als Regters ter Judicature van de questien over des Gemeenelandsmiddelen.


INHOUD EEDBOEK (met formulieren) 1788-1811:
- Formulier van den Eed van de Oudraaden der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de Oude Heeren Burgemeesteren der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de Heeren verkooren Heeren Burgemeesteren der Stad Dordrecht.
- Eed van den Schout der Stad Dordrecht.
- Eed van den Bailluw van de Merwede.
- Formulier van den Eedt van de Oude Schepenen der Stadt Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de nieuw aankomende Scheepenen der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eed van Schepenen Commissarissen als Regters ter Judicature van de questien over des Gemeenelands Middelen.
- Formulier van den Eedt van de Goede Luijden van den Achten der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de Veertigen der Stad Dordrecht.
- Eed van de Weesmeesteren der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eed van den Bailluw van Zuijt Holland.
- Eed van den Raad ende Pensionaris der Stadt Dordrecht.
- Eedt van de Secretarissen der Stad Dordrecht.
- Eedt van den Thesaurier van de Reparatien.
- Eed van den Thesaurier der Stad Dordrecht. (+ extract resolutie 30-1-1781)
- Eed van den Secretaris van Heeren Burgemeesteren.
- Eed van de Waterschepenen.
- Eed van den Secretaris van ’t watergerecht.
- Eed van de Procureurs.
- Eed van den Kamerbewaarder van ’t watergeregt.
- Eed van keurmeesteren van Koorn en Meel.
- Eed van de Keurmeesters van de Vleeshalle.
- Eed van Raffactiemeesters van den tabak.
- Formulier van Eedt te doen bij de Capitainen, andere Officieren en Soldaaten, in handen van den Magistraten der Steeden daar inne zij lieden respectivelijken met haare Compagnienen in Guarnisoen zijn leggende, ofte ingelegt zullen worden. (Formulier van Eed voor ’t Guarnisoen)
- Eed van de Jooden.
- Eed van de Advocaten.
- Eed voor de Translateurs.
- Eed voor den Adsistent van den Commissaris van de Graanmarkt.
- Eed voor de Koornmeters.
- Eed voor de Koolmeters, wegers & Kalkmeters.(3-1970) EED BURGEMEESTER

OUDE EED:

Eed van de Vier heeren Borgermeesteren der Stadt Dordregt.
(NB. komt aan de andere Sijde van dit Boekje folio 1 en 2 op Nieuw)

Wij Sweeren, dat wij, om tot Borgermeester te geraken niet en hebben Gesolliciteert, beloven ende Sweeren wijders de Staaten van Holland ende Westvrieslandt, gehouw ende getrouw te Sullen Wesen, als mede onder derselver Regeringh, ende Bescherminge de Kerke Christi Gereformeert naar Gods Heijligh Woord te Sullen voorstaan, ende helpen handhaven de Stadt van Dordregt ende alle inwoonderen vandien in haare Privilegien te maintineren, Weduwen ende Weesen te Sullen helpen beschermen.
Dagelijks ter Sale ten tijde onser Prasidie op behoorlijke tijden te laten luijden en het jaargedingh te laten besitten, Soo dikmaal als t selve ten onsen tijde voor Sal komen, Regtveerdige vonnissen, en Schijdingen tusschen twee mantalen te Sullen helpen geven, en Sulx nieet te Sullen laaten om giften, nogh gaaven, nogh om eenigerhande Saacken # en Voorts alles te doen dat goede en getrouwe Borgem.ren der Stadt Dordregt, Schuldigh Sijn, en behooren te doen.
Dagelijks ter Sale ten tijde onser Prasidie op behoorlijke tijden te laten luijden en het jaargedingh te laten besitten, Soo dikmaal als ’t selve ten onsen tijde voor Sal komen, Regtveerdige vonnissen, en Schijdingen tusschen twee mantalen te Sullen helpen geven, en Sulx nieet te Sullen laaten om giften, nogh gaaven, nogh om eenigerhande Saacken # en Voorts alles te doen dat goede en getrouwe Borgem.ren der Stadt Dordregt, Schuldigh Sijn, en behooren te doen.
Soo waarlijk moet ons Godt Almagtigh helpen.

NIEUWE EED OUDE BURGEMEESTER:

Formulier van den Eedt van de oude Heeren Borgermeesteren der Stadt Dordrecht.
Wij Sweeren dat wij omme tot Burgemeester verkooren te worden nog door ons Selvs nog door anderen belooft ofte gegeven hebben, beloven ofte geven Sullen eenige giften, gaven ofte geschenken aan eenige persoonen ’t Sij in off buijten de Regeringe Sijnde, directelijk ofte indirectelijk in eeniger manieren met belofte, onder Eede als vooren, dat, ingevalle ’t eeniger tijdt tot onse kennisse Soude mogen komen dat iemand buijten ons weten iets belooft ofte gegeven hadden, belooft, ofte geven Soude win ’t Selve aan Heeren Burgemeesteren aanstonds Sullen openbaaren met bekentmaaking van de persoon ofte persoone aan dewelke iets belooft ofte gegeven Soude moge, ofte belooft off gegeven Soude Staan te worden Belove en Sweeren wijders de Staten van Holland ende Westvriesland (N.B.) (Mitsgrs. den Heere Prince van Orange en Nassau als Stadhouder dezer Provincie) gehouw en getrouw te Sullen wesen (Mitsgrs. den Heere Prince van Orange en Nassau als Stadhouder dezer Provincie) als mede onder derselver Regeeringh ende bescherminge de Kerke Cristi gereformeert naar Gods Heijlig woordt te Sullen voorstaan ende helpen handhaven de Stadt Dordrecht ende alle inwoonderen vandien in haare Privilegien te mainetineeren, Weduwen ende Weezen te Sullen helpen beschermen, dagelijks te Sale ten tijde onser Praesidie op behoorlijke tijden te laten luijden en het jaargedingh te laten besitten Soo deikmaal als ’t zelve ten onsen tijde voorkomen Sal, Rechtveerdige Vonnissen en schijdingen tusschen twee mantaalen te Sullen helpen geven, en sulx niet te Sullen laten om giften nog gaven nog om eenigerhande Saaken # en voorts alles te doen dat goede en getrouwe Borgermeesteren der Stadt Dordrecht schuldigh Sijn en behooren te doen.
Soo Waerlijk moet ons Godt almagtig helpen.

N:B: Ingevolge Resolutie van den Oudraad van 23 Octbr. 1786 is goedgevonden en verstaan de woorden rakende den Stadhouder te roijeeren.
N:B: Ingevolge Res: van den Oudr: van 12 Octbr: 1787 is goedgevonden de woorden Rakende den Stadhouder te insereren.

NIEUWE EED NIEUWE BURGEMEESTER:

Formulier van den Eedt van de Nieuw verkooren Heeren Burgemeesteren der Stadt Dordrecht.
Wij Sweeren dat wij omme tot Burgemeester te geraken off om het selve te bekoomen niet en hebben gesolliciteert, nog dat wij door ons selvs nog door anderen belooft ofte gegeven hebben, beloven ofte geven Sullen eenige giften gaven ofte geschenken aan eenige Persoonen ’t Sij in off buijten de regeringe Sijnde directelijk ofte indirectelijk in eeniger manieren met belofte onder Eede als vooren, dat ingevalle ’t eeniger tijt tot onse kennisse Soude mogen komen, dat iemand buijten ons weten iets belooft, ofte gegeven hadde belooft ofte geven Soude wij ’t selve aan Heeren Burgermeesteren aanstonds Sullen openbaaren met bekentmaaking vande persoon ofte persoonen aan dewelke iets belooft ofte gegeven Soude mogen, ofte belooft off gegeven staan te worden; Beloven en Sweeren Wijders de Staten van Holland ende Westvriesland gehouw ende getrouw te Sullen wesen, als mede onder derselver Regeeringh ende bescherminge de kerke Cristi geregormeert naar gods hijligh woordt te Sullen vorstaan, ende helpen handhaven, de Stad Dordrecht en alle inwoonderen van dien in haare privilegien te mainetineeren Weduwen ende Weesen te Sullen helpen beschermen, dagelijks ter Sale ten tijde onser presidie op behoorlijke tijden te laten luijden en het jaargedingh te laten besitten Soo dikmaal als ’t Selve ten onsen tijde voor Sal komen rechtveerdige Vonnissen en schijdingen tusschen twee manthalen te Sullen helpen geven en sulx niet te Sullen laten om Giften nog gaaven nog om eenigerhande Saaken #, en voorts alles te doen dat goede en getrouwe Borgermeesteren der Stadt Drodrecht Schuldig Sijn en behooren te doen.
Soo waarlijk moet ons Godt almagtig helpen.

N:B: ingevolge [Mitsgaders den heere Prince van Orange en Nassau als Stadhouder deser Provintie] Resolutie van den Oudraad van 23 Octobr. 1786 goedgeconden en verstaan de woorden rakende den Stadhouder te roijeren.
N:B: ingevolge Res: van den Oudr: van 12 Octbr. 1787 is goedgevonden de woorden rakende de Stadhouder te insereren.

Laatst gewijzigd: juni 2014.