Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Formulieren afgelegde eed 1733-1811


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 1970 ( 1733-1787) en 1971 (1788-1811)

INHOUD EEDBOEK (met formulieren) 1733-1787:
- Eed van de Vier heeren Borgermeesteren der Stadt Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Weesmeesters der Stadt Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Scheepen der Stad Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Goede Luijden van den Achten der Stad Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Veertigen der Stadt Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van den Raadt ende Pensionaris der Stede van Dordregt.
- Eed van de Secretarissen der Stadt Dordregt.
- Eed van den Schout der Stadt Dordregt.
- Eedt van de Bailluw van Zuijdhollandt.
- Eed vanden Secretaris van Heeren Burgemeesteren.
- Eed van de Oud-raden. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eedt van de Bailluw van de Merwede.
- Eedt van de Thezaurier van de Reparatien.
- Eed van den Thezaurier der Stadt Dordrecht.
- Eedt van de Waterschepenen. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eedt van den Secretaris van ’t Watergerecht.
- Eedt van den Camerbewaarder van ‘t Watergerecht.
- Eedt van den Clerk ofte Secretaris van ’t Watergerecht.
- Eed van de Procureurs.
- Eed vande Keurmeesteren van Koorn en Meel.
- Eedt van de Joden.
- Eed van de keurmeester van de Vleeshalle.
- Formulier van Eedt te doen bij de Capitainen, andere officieren en de Soldaten, in handen van de magistraten der Steeden daerinne Sijlieden respectivelijken met haare Compagnien en in guarnizoen Sijn leggende, ofte ingeleijt Sullen worden.
- Formulier van den Eedt van Schepenen Commissarissen als Regters ter Judicature van de questien over des Gemeenelandsmiddelen.


INHOUD EEDBOEK (met formulieren) 1788-1811:
- Formulier van den Eed van de Oudraaden der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de Oude Heeren Burgemeesteren der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de Heeren verkooren Heeren Burgemeesteren der Stad Dordrecht.
- Eed van den Schout der Stad Dordrecht.
- Eed van den Bailluw van de Merwede.
- Formulier van den Eedt van de Oude Schepenen der Stadt Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de nieuw aankomende Scheepenen der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eed van Schepenen Commissarissen als Regters ter Judicature van de questien over des Gemeenelands Middelen.
- Formulier van den Eedt van de Goede Luijden van den Achten der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de Veertigen der Stad Dordrecht.
- Eed van de Weesmeesteren der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eed van den Bailluw van Zuijt Holland.
- Eed van den Raad ende Pensionaris der Stadt Dordrecht.
- Eedt van de Secretarissen der Stad Dordrecht.
- Eedt van den Thesaurier van de Reparatien.
- Eed van den Thesaurier der Stad Dordrecht. (+ extract resolutie 30-1-1781)
- Eed van den Secretaris van Heeren Burgemeesteren.
- Eed van de Waterschepenen.
- Eed van den Secretaris van ’t watergerecht.
- Eed van de Procureurs.
- Eed van den Kamerbewaarder van ’t watergeregt.
- Eed van keurmeesteren van Koorn en Meel.
- Eed van de Keurmeesters van de Vleeshalle.
- Eed van Raffactiemeesters van den tabak.
- Formulier van Eedt te doen bij de Capitainen, andere Officieren en Soldaaten, in handen van den Magistraten der Steeden daar inne zij lieden respectivelijken met haare Compagnienen in Guarnisoen zijn leggende, ofte ingelegt zullen worden. (Formulier van Eed voor ’t Guarnisoen)
- Eed van de Jooden.
- Eed van de Advocaten.
- Eed voor de Translateurs.
- Eed voor den Adsistent van den Commissaris van de Graanmarkt.
- Eed voor de Koornmeters.
- Eed voor de Koolmeters, wegers & Kalkmeters.(3-1971) EED NIEUW VERKOREN BURGEMEESTERS

Formulier van den Eedt van de Heeren verkooren Heeren Burgemeesteren der Stad Dordrecht.

Wij Zweeren dat wij omme tot Burgemeester te geraken of om het zelve te bekomen niet en hebben gesoliciteert, nog dat wij door ons zelfs nog door anderen, belooft ofte gegeeven hebben, beloven ofte geven zullen eenige giften gaven ofte geschenken, aan enige Persoonen ’t zij in of buiten de Regeeringe zijnde directelijk ofte indirectelijk in eeniger manieren; met lofte onder Eede als vooren, dat ingevalle ’t eeniger tijd tot onze kennisse zoude mogen komen, dat iemand buijten ons weeten iets belooft ofte gegeeven hadde, belooven ofte geeven zoude wij ’t zelve aan Heeren Burgemeesteren en aanstonds zullen openbaaren, met bekentmaking van de Persoon ofte persoonen aan dewelke iets belooft ofte gegeeven zoude mogen ofte belooft of gegeeven staan te worden, Beloven en zweeren wijders de Staaten van Holland ende Westvriesland, mitsgaders den Heere Prince van Orange en Nassau als Stadhouder deezer Provintie gehouw en getrouw te zullen wezen, als meede onder derzelver Regeeringh ende bescherminge de kerke C(c)hristi gereformeert naar Gods heijlig woord te zullen voorstaan, ende helpen handhaven, de Stad Dordrecht, en alle inwoonderen van dien in haare Privilegien te mainetineeren, weduwen ende Weezen te zullen helpen beschermen, dagelijks ter zaale ten tijde onzer Praesidie op behoorlijke tijden te laaten luijden, en het Jaargedingh te laten bezitten zoo dikmaal als ’t zelve ten onzen tijde voor zal komen regtveerdige vonnissen en schijdingen tisschen twee Manthaalen te zullen helpen geeven, en zulks niet te zullen laten om giften nog gaaven nog om eenigerhande zaaken # en voorts alles te doen dat goede en getrouwe Burgemeesteren der Stad Dordrecht schuldig zijn, en behooren te doen.
Soo Waerlijk moet ons Godt Almagtig helpe.

# vide Resolutie van Hun Ed. Groot Mogende van den 10e October 1725 en 23 Januarij 1748.

Laatst gewijzigd: juni 2014.