Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Formulieren afgelegde eed 1733-1811


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 1970 ( 1733-1787) en 1971 (1788-1811)

INHOUD EEDBOEK (met formulieren) 1733-1787:
- Eed van de Vier heeren Borgermeesteren der Stadt Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Weesmeesters der Stadt Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Scheepen der Stad Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Goede Luijden van den Achten der Stad Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Veertigen der Stadt Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van den Raadt ende Pensionaris der Stede van Dordregt.
- Eed van de Secretarissen der Stadt Dordregt.
- Eed van den Schout der Stadt Dordregt.
- Eedt van de Bailluw van Zuijdhollandt.
- Eed vanden Secretaris van Heeren Burgemeesteren.
- Eed van de Oud-raden. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eedt van de Bailluw van de Merwede.
- Eedt van de Thezaurier van de Reparatien.
- Eed van den Thezaurier der Stadt Dordrecht.
- Eedt van de Waterschepenen. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eedt van den Secretaris van ’t Watergerecht.
- Eedt van den Camerbewaarder van ‘t Watergerecht.
- Eedt van den Clerk ofte Secretaris van ’t Watergerecht.
- Eed van de Procureurs.
- Eed vande Keurmeesteren van Koorn en Meel.
- Eedt van de Joden.
- Eed van de keurmeester van de Vleeshalle.
- Formulier van Eedt te doen bij de Capitainen, andere officieren en de Soldaten, in handen van de magistraten der Steeden daerinne Sijlieden respectivelijken met haare Compagnien en in guarnizoen Sijn leggende, ofte ingeleijt Sullen worden.
- Formulier van den Eedt van Schepenen Commissarissen als Regters ter Judicature van de questien over des Gemeenelandsmiddelen.


INHOUD EEDBOEK (met formulieren) 1788-1811:
- Formulier van den Eed van de Oudraaden der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de Oude Heeren Burgemeesteren der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de Heeren verkooren Heeren Burgemeesteren der Stad Dordrecht.
- Eed van den Schout der Stad Dordrecht.
- Eed van den Bailluw van de Merwede.
- Formulier van den Eedt van de Oude Schepenen der Stadt Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de nieuw aankomende Scheepenen der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eed van Schepenen Commissarissen als Regters ter Judicature van de questien over des Gemeenelands Middelen.
- Formulier van den Eedt van de Goede Luijden van den Achten der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de Veertigen der Stad Dordrecht.
- Eed van de Weesmeesteren der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eed van den Bailluw van Zuijt Holland.
- Eed van den Raad ende Pensionaris der Stadt Dordrecht.
- Eedt van de Secretarissen der Stad Dordrecht.
- Eedt van den Thesaurier van de Reparatien.
- Eed van den Thesaurier der Stad Dordrecht. (+ extract resolutie 30-1-1781)
- Eed van den Secretaris van Heeren Burgemeesteren.
- Eed van de Waterschepenen.
- Eed van den Secretaris van ’t watergerecht.
- Eed van de Procureurs.
- Eed van den Kamerbewaarder van ’t watergeregt.
- Eed van keurmeesteren van Koorn en Meel.
- Eed van de Keurmeesters van de Vleeshalle.
- Eed van Raffactiemeesters van den tabak.
- Formulier van Eedt te doen bij de Capitainen, andere Officieren en Soldaaten, in handen van den Magistraten der Steeden daar inne zij lieden respectivelijken met haare Compagnienen in Guarnisoen zijn leggende, ofte ingelegt zullen worden. (Formulier van Eed voor ’t Guarnisoen)
- Eed van de Jooden.
- Eed van de Advocaten.
- Eed voor de Translateurs.
- Eed voor den Adsistent van den Commissaris van de Graanmarkt.
- Eed voor de Koornmeters.
- Eed voor de Koolmeters, wegers & Kalkmeters.(3-1971) EED THESAURIER

Eed van den Thesaurier der Stad Dordrecht.
Dat zweer ik, dat ik de Stad Dordrecht getrouwelijk als Thesaurier dienen zal, aanschouw nemende ten meesten oirbaar ende welvaart derzelver Stede goederen, nae mijn beste wetenschap, goede toezigt hebbende op derzelver Steede inkomsten, de Makelaardijen en andere inkomsten jaarlijks bij advijs ende goeddunk(k)en van de Goede Luijden van den Gerechte ten meesten prijze helpen verhuiren, die Renten, beden ende Subventien, ende andere der Steede Schulden van de Steeden weegen te betalen, daar van nemende goede ende Suffisante quitantie tot bewaernisse derzelver Steede, soo verre ’t inkomen sal mogen strekken, Rechtveerdig boek te houden, als een goed Thesaurier toe behoort ende schuldig is te doen.
Soo waarlijk moet mij God Almagtig helpen.

vide Resolutie van ’t Gerecht in dato 30 Januarij 1781.

Extract uit de Resolutie van de Edele Groot Agtbaare Heeren van den Gerechte der Stad Dordrecht, in derzelver vergadering genomen op
Dingsdag den 30en Januarij 1781.
Gedelibereert zijnde op de bedenkingen omtrent het formulier van den Eed voor den Thesaurier der Stad Dordrecht, gewoonlijk gezegt den Thesaurier van ’t groot Comptoir door den Heer Mr. Jasper Perduijn bij het afleggen van den Eedt in de gemelde qualiteijt aan Hun Edele Groot Agtbaare geproponeert, is goedgevonden en verstaan te verklaaren, zoo als verklaard word bij deezen, dat de Periode van de gem. Eedt de Makelaardijen ende andere inkomsten Jaerlijks bij advis ende goeddunken van Heeren burgemeesteren ten meesten prijze helpen verhuuren volgens de tegenswoordige Constitutie terwijl de Makelaardijen niet worden verhuurt, maar de Collecte ingevordert, en terwijl ook de andere inkomsten welke verhuurt worden, niet Jaarlijks maar dan eerst en Successivelijk wanneer de huur Jaaren van dezelve expireeren, verhuurt worden, niet anders moet worden begreepen, dat dat den voorn. Heer Thesaurier verpligt is, om ten opzigten van de Stads Makelaardijen het rendement van dezelve van de Collecteurs in te vorderen en Jaarlijks volkomen te liquideeren, zoo lange dezelve bij Collecte zullen worden geheven, en om ten opzigten van de andere Stads inkomsten dezelve ’t elkens nae expiratie van de huurjaaren op nieuw bij advis en goedduncken van Heeren Burgemeesteren ten meeste prijze te helpen verhuuren. Voorts ook dat de Periode van denzelven Eed, die renten, beeden ende Subventien ende andere der Steeden schulden van de Steede wegen te betalen daar van nemende goede en Suffisante quitantien tot bewaarnisse dezelver Steede zoo verre het inkomen zal mogen strekken, volgens de tegenwoordige Constitutie, terwijl den Heer Thesaurier van ’t groot Comptoir alleen den Ontfangst heeft van Stads inkomsten, en niets betaald, amar alleen zijn ontfangen Penningen subsidieert aan den Heer Thesaurier van de Reparatie, die alleen alle uitgaven of betalingen doet niet anders moet worden begreepen dan dat de Heer Thesaurier van ’t groot Comptoir verpligt is om de Penningen bij hem van de Stads inkomsten ontfangen getrouwelijk en ter behoorlijke rijd aan ’t Comptoir van den Heer Thesaurier van de Reparatien dezer Stad te zullen subsidieeren.
En zal Extract devies gegeeven worden aan den Heer Thesaurier van ’t groot Comptoir, om te Strekken tot informatie en narigt.

Laatst gewijzigd: juni 2014.