Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Formulieren afgelegde eed 1733-1811


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 1970 ( 1733-1787) en 1971 (1788-1811)

INHOUD EEDBOEK (met formulieren) 1733-1787:
- Eed van de Vier heeren Borgermeesteren der Stadt Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Weesmeesters der Stadt Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Scheepen der Stad Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Goede Luijden van den Achten der Stad Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Veertigen der Stadt Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van den Raadt ende Pensionaris der Stede van Dordregt.
- Eed van de Secretarissen der Stadt Dordregt.
- Eed van den Schout der Stadt Dordregt.
- Eedt van de Bailluw van Zuijdhollandt.
- Eed vanden Secretaris van Heeren Burgemeesteren.
- Eed van de Oud-raden. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eedt van de Bailluw van de Merwede.
- Eedt van de Thezaurier van de Reparatien.
- Eed van den Thezaurier der Stadt Dordrecht.
- Eedt van de Waterschepenen. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eedt van den Secretaris van ’t Watergerecht.
- Eedt van den Camerbewaarder van ‘t Watergerecht.
- Eedt van den Clerk ofte Secretaris van ’t Watergerecht.
- Eed van de Procureurs.
- Eed vande Keurmeesteren van Koorn en Meel.
- Eedt van de Joden.
- Eed van de keurmeester van de Vleeshalle.
- Formulier van Eedt te doen bij de Capitainen, andere officieren en de Soldaten, in handen van de magistraten der Steeden daerinne Sijlieden respectivelijken met haare Compagnien en in guarnizoen Sijn leggende, ofte ingeleijt Sullen worden.
- Formulier van den Eedt van Schepenen Commissarissen als Regters ter Judicature van de questien over des Gemeenelandsmiddelen.


INHOUD EEDBOEK (met formulieren) 1788-1811:
- Formulier van den Eed van de Oudraaden der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de Oude Heeren Burgemeesteren der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de Heeren verkooren Heeren Burgemeesteren der Stad Dordrecht.
- Eed van den Schout der Stad Dordrecht.
- Eed van den Bailluw van de Merwede.
- Formulier van den Eedt van de Oude Schepenen der Stadt Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de nieuw aankomende Scheepenen der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eed van Schepenen Commissarissen als Regters ter Judicature van de questien over des Gemeenelands Middelen.
- Formulier van den Eedt van de Goede Luijden van den Achten der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de Veertigen der Stad Dordrecht.
- Eed van de Weesmeesteren der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eed van den Bailluw van Zuijt Holland.
- Eed van den Raad ende Pensionaris der Stadt Dordrecht.
- Eedt van de Secretarissen der Stad Dordrecht.
- Eedt van den Thesaurier van de Reparatien.
- Eed van den Thesaurier der Stad Dordrecht. (+ extract resolutie 30-1-1781)
- Eed van den Secretaris van Heeren Burgemeesteren.
- Eed van de Waterschepenen.
- Eed van den Secretaris van ’t watergerecht.
- Eed van de Procureurs.
- Eed van den Kamerbewaarder van ’t watergeregt.
- Eed van keurmeesteren van Koorn en Meel.
- Eed van de Keurmeesters van de Vleeshalle.
- Eed van Raffactiemeesters van den tabak.
- Formulier van Eedt te doen bij de Capitainen, andere Officieren en Soldaaten, in handen van den Magistraten der Steeden daar inne zij lieden respectivelijken met haare Compagnienen in Guarnisoen zijn leggende, ofte ingelegt zullen worden. (Formulier van Eed voor ’t Guarnisoen)
- Eed van de Jooden.
- Eed van de Advocaten.
- Eed voor de Translateurs.
- Eed voor den Adsistent van den Commissaris van de Graanmarkt.
- Eed voor de Koornmeters.
- Eed voor de Koolmeters, wegers & Kalkmeters.(3-1970) EED GOEDE LUIDEN VAN DEN ACHTEN

OUDE EED:

Eed van de Goede Luijden van den Achten der Stad Dordregt.
(NB. komt aan de andere Sijde van dit Boekje folio 5 op Nieuws)

Wij Sweeren, dat wij omme tot Achten te geraacken, niet en hebben gesolliciteert, Sulx belooven ende Sweeren de Staaten van Holland ende Westvriesland, zijnde onse hooge ende Souvereine overigheijt, gehouw ende getrouw te wesen, mitsgaders onder derselver regeringe ende Bescherming de Kercke Christi Gereformeert naar Godes heijligh Woort voor te Staan, ende te helpen hanthouden, de Stede van Dordregt, ende alle inwoonderen vandien in haare privilegien te helpen maintineren der voorz: Stede proffijt ende Oirbaar te helpen doen, ende haare Schaade te Schutten, den Borgermeester van de gemeente te helpen kiesen in behoorlijke tijden naar onder gewoonte, ook nimmermeer directelijk ofte indirectelijk te Zullen Tragten de jegenwoordige forme van s‘lands regeeringe te veranderen, ende voorts alles te doen, dat Goede ende getrouwe Achten van Dordregt Schuldigh Sijn ende behooren te doen.
Soo waarlijk moet ons Godt Almagtigh helpen.

NIEUWE EED:

Formulier van den Eedt van de Goede Luijden van den Achten der Stadt Dordrecht.
Wij Sweeren dat wij omme tot Acht te geraken off om het selve te bekomen niet en hebben gesolliciteert, nog dat wij door ons selvs nog door anderen belooft ofte gegeven hebben, belooven ofte geven Sullen eenige gifte gaven off geschenken aan eenige persoonen ’t Sij in off buijten de Regeeringe Sijnde directelijk ofte indirectelijke in eeniger manieren, met belofte onder Eede als vooren, dat ingevalle ’t eeniger tijt tot onse kennisse Soude mogen komen dat iemand buijten ons weten iets belooft ofte gegeven hadde belooft ofte geven Soude, wij ’t selve aan Heeren Burgermeesteren aanstonds Sullen openbaaren met bekentmaaking vande persoon ofte persoonen aan dewelke iets belooft ofte gegeven Soude mogen ofte belooft ofte gegeven staan te worden, Beloven en Sweren wijders de Staten van Holland ende Westvriesland (Mitsgrs. den heere Prince van Orange en Nassau als Stadhouder deser provintie) sijnde onse Hooge ende Souveraine overigheijt (x) getrouw ende getrouw te wesen, mitsgaders onder derselver Regeeringe ende bescherminge de kerke Cristi gereformeert naar gods Hijlig woordt, voor te staan ende te helpen handhouden de Stede van Dordrecht ende alle inwoonderen van dien in haare Privilegien te helpen maintineeren, der voorz: Stede proffijt ende oirbair te helpen, doen ende haare Schade te Schutten, den Borgermeester van de gemeente te helpen kiesen behoorlijke lijden naar onder gewoonte ook nimmermeer directelijk off indirectelijk Sullen trachten de jegenwoordige forme van s’lands Regeeringe te veranderen, ende voorts alles te doen dat goede en getrouwe achten van Dordrecht schuldig Sijn ende behooren te doen.
Soo waerlijk moet ons Godt almachtig helpen.

N:B: Ingevolge de Resolutie van den Oudraad van 23 October 1786 is goedgevonden en verstaan de woorden rakende den Stadhouder te roijeeren.
N:B: Ingevolge Res: van den Oudr: van 12 Octbr: 1787 is goedgevonden den de woorden rakende der Stadhouder te insereren.

NOGMAALS DE OUDE EED:

Eed van de Goede Luijden vanden Achten.
(vide hiervoren fol: 5)

Wij sweeren dat wij omme tot Achten te geraaken, niet en hebben gesolliciteert, Sulks belooven en Sweeren wij de Staaten van Holland en West Vriesland ((N:B:) mitsgaders den Heere prince van Orange als Stadhouder dezer Provincie in die qualiteijt) gehouw en getrouw te wezen als mede onder derzelver Regeeringe de kerke Christi (gereformeerd) haar Godes Heijligh Woord te helpen handhouden de Stadt Dordrecht en alle inwoonders van dien in haare Privilegien te helpen maintineeren; der voorz: Steede Proffijt en Oirbaar te helpen doen en haare Schaade te Schutten, Viermaal S’jaars den Borgermeesteren van de gemeente te helpen kiezen (en Nomineeren) in behoorlijke tijden naar gewoonte; En voorts alles te doen dat goede en getrouwe achten van Dordrecht Schuldig zijn en behooren te doen.
Soo Waarlijk moet ons Godt Almagtig helpen.

N:B: Ingevolge de Resolutie van den Oudraad van 23 October 1786 is goedgevonden en verstaan de woorden rakende den Stadhouder te roijeeren.
N:B: Ingevolge Res: van den Oudr: van 12 Octbr: 1787 is goedgevonden den de woorden rakende der Stadhouder, te insereren.

Laatst gewijzigd: juni 2014.