Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Formulieren afgelegde eed 1733-1811


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 1970 ( 1733-1787) en 1971 (1788-1811)

INHOUD EEDBOEK (met formulieren) 1733-1787:
- Eed van de Vier heeren Borgermeesteren der Stadt Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Weesmeesters der Stadt Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Scheepen der Stad Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Goede Luijden van den Achten der Stad Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Veertigen der Stadt Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van den Raadt ende Pensionaris der Stede van Dordregt.
- Eed van de Secretarissen der Stadt Dordregt.
- Eed van den Schout der Stadt Dordregt.
- Eedt van de Bailluw van Zuijdhollandt.
- Eed vanden Secretaris van Heeren Burgemeesteren.
- Eed van de Oud-raden. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eedt van de Bailluw van de Merwede.
- Eedt van de Thezaurier van de Reparatien.
- Eed van den Thezaurier der Stadt Dordrecht.
- Eedt van de Waterschepenen. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eedt van den Secretaris van ’t Watergerecht.
- Eedt van den Camerbewaarder van ‘t Watergerecht.
- Eedt van den Clerk ofte Secretaris van ’t Watergerecht.
- Eed van de Procureurs.
- Eed vande Keurmeesteren van Koorn en Meel.
- Eedt van de Joden.
- Eed van de keurmeester van de Vleeshalle.
- Formulier van Eedt te doen bij de Capitainen, andere officieren en de Soldaten, in handen van de magistraten der Steeden daerinne Sijlieden respectivelijken met haare Compagnien en in guarnizoen Sijn leggende, ofte ingeleijt Sullen worden.
- Formulier van den Eedt van Schepenen Commissarissen als Regters ter Judicature van de questien over des Gemeenelandsmiddelen.


INHOUD EEDBOEK (met formulieren) 1788-1811:
- Formulier van den Eed van de Oudraaden der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de Oude Heeren Burgemeesteren der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de Heeren verkooren Heeren Burgemeesteren der Stad Dordrecht.
- Eed van den Schout der Stad Dordrecht.
- Eed van den Bailluw van de Merwede.
- Formulier van den Eedt van de Oude Schepenen der Stadt Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de nieuw aankomende Scheepenen der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eed van Schepenen Commissarissen als Regters ter Judicature van de questien over des Gemeenelands Middelen.
- Formulier van den Eedt van de Goede Luijden van den Achten der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de Veertigen der Stad Dordrecht.
- Eed van de Weesmeesteren der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eed van den Bailluw van Zuijt Holland.
- Eed van den Raad ende Pensionaris der Stadt Dordrecht.
- Eedt van de Secretarissen der Stad Dordrecht.
- Eedt van den Thesaurier van de Reparatien.
- Eed van den Thesaurier der Stad Dordrecht. (+ extract resolutie 30-1-1781)
- Eed van den Secretaris van Heeren Burgemeesteren.
- Eed van de Waterschepenen.
- Eed van den Secretaris van ’t watergerecht.
- Eed van de Procureurs.
- Eed van den Kamerbewaarder van ’t watergeregt.
- Eed van keurmeesteren van Koorn en Meel.
- Eed van de Keurmeesters van de Vleeshalle.
- Eed van Raffactiemeesters van den tabak.
- Formulier van Eedt te doen bij de Capitainen, andere Officieren en Soldaaten, in handen van den Magistraten der Steeden daar inne zij lieden respectivelijken met haare Compagnienen in Guarnisoen zijn leggende, ofte ingelegt zullen worden. (Formulier van Eed voor ’t Guarnisoen)
- Eed van de Jooden.
- Eed van de Advocaten.
- Eed voor de Translateurs.
- Eed voor den Adsistent van den Commissaris van de Graanmarkt.
- Eed voor de Koornmeters.
- Eed voor de Koolmeters, wegers & Kalkmeters.(3-1970) EED VEERTIGEN

OUDE EED:

Eed van de Veertigen der Stadt Dordregt.
(NB. komt aan de andere Sijde van dit Boekje folio 6 op Nieuws)

Wij Sweeren, dat wij omme tot Veertigh te geraacken niet en hebben gesolliciteert Sulx belooven ende sweeren wij de Staaten van Holland ende Westvrieslandt, zijnde onse hooge ende Souvereine overigheijt, gehouw ende getrow te wesen, mitsgaders onder derselver Reegringe ende bescherminge de Kercke Christi Gereformeert naar Godes heijligh Woord voortestaan ende te helpen handhouden Jaarlijks het Getal van Veertigh persoonen te helpen Suppleeren ende Sulx in plaatse van de afflijvigen ofte uijtlandigen, andere persoonen te helpen Kiesen ook jaarlijkx ’t een jaar thien, ende heet ander jaar agt persoonen te helpen Nomineren, tot de Vernieuweingh van de Weth deser Stede, omme daar uijt, ‘t een jaar Vijff ende het ander jaar vier geeligeert te Werden ende voorts alles te doen dat goede ende getrouwe veertigen Schuldigh Sijn ende behooren te doen.
Soo Waarlijk moet ons Godt Almagtigh Helpen.

NIEUWE EED:

Formulier van den Eedt van de Veertigen der Stadt Dordrecht.
Wij Sweeren dat wij omme tot Veertig te gerake, off om het Selve te becomen niet en hebben gesolliciteert nog dat wij door ons selvs nog door anderen belooft ofte gegeven hebbem beloven ofte geven Sullen eenige giften gaven ofte geschenken aan eenige persoonen ’t sij in off buijten de regeeringe Sijnde directelijk off indirectelijk in eeniger manieren met belofte onder Eede als vooren, dat ingevalle ’t eeniger tijt tot onse kennisse Soude mogen komen dat iemand buijten ons weten iets belooft ofte gegeven hadde, belooft ofte geven Soude, wij ’t selve aan Heeren Borgermeesteren aanstonds Sullen openbaaren, met bekentmaaking van de persoon ofte persoonen aan dewelke iets belooft ofte gegeven Soude mogen, ofte belooft off gegeven Soude Staan te worden; Belooven en sweren wijders de Staaten van Holland ende Westvriesland (Mitsgrs. den heere Prince van Orange en Nassau als Stadhouder deser provintie) sijnde onse Hooge ende Souveraine Overigheijt (x) gehouw ende getrouw te wesen mitsgaders onder derselver Regeringe edne bescherminge de Kerke Christi gereformeert naer Godes Heijlig woordt voor te staen ende te helpen handhouden, jaarlijks het getal van Veertig persoonen te helpen Suppleeren ende Sulx in plaetse van de afflijvigen ofte uijtlandigen andere persoonen te helpen kiesen ook jaarlijks ’t een haar thien, ende het ander jaar agt persoonen te helpen nomineeren tot de Vernieuwingh van de Weth deser Steede, omme daar uijt ’t een haar Vijff ende het ander jaar vier geeligeert te werden ende voorts alles te doen dat goede ende getrouwe Veertigen Schuldig zijn ende behooren te doen.
Soo Waarlijk moet ons Godt Almachtig helpen.

(x) Ingevolge de Resolutie van den Oudraad van 23 October 1786 is goedgevonden en verstaan de woorden rakende den Stadhouder te roijeeren.
N:B: Ingevolge Res: van den Oudr: van 12 Octbr: 1787 is goedgevonden den de woorden rakende der Stadhouder, te insereren.

Laatst gewijzigd: juni 2014.