Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Formulieren afgelegde eed 1733-1811


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 1970 ( 1733-1787) en 1971 (1788-1811)

INHOUD EEDBOEK (met formulieren) 1733-1787:
- Eed van de Vier heeren Borgermeesteren der Stadt Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Weesmeesters der Stadt Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Scheepen der Stad Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Goede Luijden van den Achten der Stad Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Veertigen der Stadt Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van den Raadt ende Pensionaris der Stede van Dordregt.
- Eed van de Secretarissen der Stadt Dordregt.
- Eed van den Schout der Stadt Dordregt.
- Eedt van de Bailluw van Zuijdhollandt.
- Eed vanden Secretaris van Heeren Burgemeesteren.
- Eed van de Oud-raden. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eedt van de Bailluw van de Merwede.
- Eedt van de Thezaurier van de Reparatien.
- Eed van den Thezaurier der Stadt Dordrecht.
- Eedt van de Waterschepenen. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eedt van den Secretaris van ’t Watergerecht.
- Eedt van den Camerbewaarder van ‘t Watergerecht.
- Eedt van den Clerk ofte Secretaris van ’t Watergerecht.
- Eed van de Procureurs.
- Eed vande Keurmeesteren van Koorn en Meel.
- Eedt van de Joden.
- Eed van de keurmeester van de Vleeshalle.
- Formulier van Eedt te doen bij de Capitainen, andere officieren en de Soldaten, in handen van de magistraten der Steeden daerinne Sijlieden respectivelijken met haare Compagnien en in guarnizoen Sijn leggende, ofte ingeleijt Sullen worden.
- Formulier van den Eedt van Schepenen Commissarissen als Regters ter Judicature van de questien over des Gemeenelandsmiddelen.


INHOUD EEDBOEK (met formulieren) 1788-1811:
- Formulier van den Eed van de Oudraaden der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de Oude Heeren Burgemeesteren der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de Heeren verkooren Heeren Burgemeesteren der Stad Dordrecht.
- Eed van den Schout der Stad Dordrecht.
- Eed van den Bailluw van de Merwede.
- Formulier van den Eedt van de Oude Schepenen der Stadt Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de nieuw aankomende Scheepenen der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eed van Schepenen Commissarissen als Regters ter Judicature van de questien over des Gemeenelands Middelen.
- Formulier van den Eedt van de Goede Luijden van den Achten der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de Veertigen der Stad Dordrecht.
- Eed van de Weesmeesteren der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eed van den Bailluw van Zuijt Holland.
- Eed van den Raad ende Pensionaris der Stadt Dordrecht.
- Eedt van de Secretarissen der Stad Dordrecht.
- Eedt van den Thesaurier van de Reparatien.
- Eed van den Thesaurier der Stad Dordrecht. (+ extract resolutie 30-1-1781)
- Eed van den Secretaris van Heeren Burgemeesteren.
- Eed van de Waterschepenen.
- Eed van den Secretaris van ’t watergerecht.
- Eed van de Procureurs.
- Eed van den Kamerbewaarder van ’t watergeregt.
- Eed van keurmeesteren van Koorn en Meel.
- Eed van de Keurmeesters van de Vleeshalle.
- Eed van Raffactiemeesters van den tabak.
- Formulier van Eedt te doen bij de Capitainen, andere Officieren en Soldaaten, in handen van den Magistraten der Steeden daar inne zij lieden respectivelijken met haare Compagnienen in Guarnisoen zijn leggende, ofte ingelegt zullen worden. (Formulier van Eed voor ’t Guarnisoen)
- Eed van de Jooden.
- Eed van de Advocaten.
- Eed voor de Translateurs.
- Eed voor den Adsistent van den Commissaris van de Graanmarkt.
- Eed voor de Koornmeters.
- Eed voor de Koolmeters, wegers & Kalkmeters.(3-1970) EED SCHEPEN

OUDE EED:

Eed van de Scheepen der Stad Dordregt.
(NB. komt aan de andere Sijde van dit Boekje folio 3&4 opnieuws)

Wij Sweeren, dat wij omme tot Scheepen te geraacken niet en hebben geSolliciteert, Sulx betoonen ende Sweeren wij de Staaten van Hollandt ende Westvrieslandt onse hooge ende Souverijne overigheijt gehouw ende getrouw te weesen mitsgaders onder derselver regeeringhe ende bescherminge de Kerke Christi gereformeert naar Godes hijligh woordt voor te Staan ende te helpen handhouden die Stede van Dordregt, ende alle inwoonderen van dien in haare privilegien te maintineren Weduwen ende Weesen te helpen Beschermen regtveerdige vonnissen ende regtveerdige Schijdinge te helpen geven, tusschen twee manthaelen ende dat niet te laaten, om Gifte nogh om gaven, om maagschap nogh om Swagerschap nogh om eenigerhande Saacken ook nimmermeer directelijk offte indirectelijk, te Sullen trachten de jegenwoordige forme van s’Lands regeringe te veranderen # ende voorts alles te doen dat goede ende getrouwe Schepenen Schuldigh Sijn en behooren te doen.
Soo waarlijk moet ons Godt Almagtigh helpen.

NIEUWE EED OUDE SCHEPEN:

Formulier van den Eedt van de Oude Schepenen der Stad Dordrecht.
Wij Sweeren dat wij omme tot Schepenen verkoren te worden, nog door ons selvs nog door anderen belooft ofte gegeven hebben, belooven ofte geven Sullen eenige giften gaven ofte geschenken aan eenige persoonen ’t Sij in off buijten de regeeringe Sijnde directelijke off indirectelijk in eeniger manieren, met belofte onder Eede als vooren dat ingevalle ’t eeniger tijt tot onse kennisse Soude mogen koen, dat iemand buijten ons weten iets belooft ofte gegeven hadde, belooft ofte geven Souden wij ’t Selve aan Heeren Burgermeesteren aanstonds Sullen openbaaren met bekentmaakingh van de persoon ofte persoonen aan dewelke iets belooft ofte gegeven Soude mogen, ofte belooft off gegeven Soude Staan te worden.
Beloven en Sweeren widjers de Staten van Holland ende Westvriesland (Mitsgrs den Heere Prince van Orange en Nassau als Stadhouder deser Provintie) onse Hooge en Souveraine overigheijt (#) gehouw ende getrouw te wesen, mitsgaders onder derselver regeringe ende Bescherminge de Kerke Cristi gereformeert naar gods Hijligh woort voorttestaan ende te helpen handhouden die Stede van Dordrecht en alle inwoonderen van dien in haare privilegien te m(a)inetineeren, weduwe en Weezen te helpen beschermen, Rechtveerige Vonnissen ende Regtveerdige Schijdingen te helpen geven tusschen twee manthaalen, ende dat niet te laten, om giften nog om gaven, om maagschap nog om Swagerschap nog om eeniger hande Saacken ook nimmermeer directelijk off indirectelijk te Sullen tragten de jegenwoordige forme van S’lands regeeringe te veranderen # ende voorts alles te doen, dat goede ende getrouwe Schepenen Schuldigh Sijn en behooren te doen.
Soo waarlijk moet ons Godt almagtig helpen.

N:B: Ingevolge de Resolutie van den Oudraad van 23 October 1786 is goedgevonden en verstaan de woorden rakende den Stadhouder te roijeeren.
N:B: Ingevolge Res: van den Oudr: van 12 Octbr: 1787 is goedgevonden den de woorden rakende der Stadhouder te insereren.

NIEUWE EED NIEUWE SCHEPEN:

Formulier van den Eedt vande Nieuw aankoomende Schepenen der Stadt Dordrecht.
Wij Sweeren dat wij om tot Schepen te geraken off om het Selve te bekoomen niet en hebben gesolliciteert, nog dat wij door ons selvs nogh door anderen, belooft ofte gegeven hebben, beloven ofte geven sullen, eenige giften gaven ofte geschenken aan eenige Persoonen ’t sij in off buijten de Regeeringe Sijnde, directelijk off in directelijk in eeniger manieren met Belofte onder Eede als vooren dat ingevalle ’t eeniger tijt tot onse kennisse Soude mogen komen dat iemand buijten ons weten iets belooft ofte gegeven hadde, belooft ofte geven Soude wij ’t Selve aan Heeren Borgermeesteren aanstonds Sullen openbaaren met bekentmaking van de persoon ofte persoonen aan de welke iets belooft ofte gegeven Soude mogen, ofte belooft ofte gegeven Staan te worden, Beloven en sweren wijders de Staaten van Holland en Westvrieslandt onse Hooge en Souveraine overigheijt (Mitsgrs: den Heere van Orange en Nassau als Stadhouder deser Provintie) getrouw ende getrouw te Sullen wesen als mede onder derselver regeeringh ende Bescherminge de kerke Christi gereformeert naar gods Hijlig woord te Sullen voorstaan ende helpen handhaven de Stadt Dordrecht en alle inwoonderen van dien in haare Privilegien te maintineeren weduwen en Weesen te Sullen helpen beschermen Rechtveerdige vonnissen ende Rechtveerdige schijdingen te helpen geven tusschen twee manthaalen, ende dat niet te laten om giften off om gaven om Maagschap nog om Swagerschap nog om eenigerhande Saacken ook nimmermeer directelijk off indirectelijk te Sullen trachten de jegenwoordige forme van slands regeeringe te veranderen ende voorts alles te doen dat goede ende getrouwe Schepenen Schuldig Sijn, en behooren te doen.
Soo waarlijk moet ons God almagtig helpen.

N:B: Ingevolge de Resolutie van den Oudraad van 23 October 1786 is goedgevonden en verstaan de woorden rakende den Stadhouder te roijeeren.
N:B: Ingevolge Res: van den Oudr: van 12 Octbr: 1787 is goedgevonden den de woorden rakende der Stadhouder te insereren.

Laatst gewijzigd: juni 2014.