Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Formulieren afgelegde eed 1733-1811


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 1970 ( 1733-1787) en 1971 (1788-1811)

INHOUD EEDBOEK (met formulieren) 1733-1787:
- Eed van de Vier heeren Borgermeesteren der Stadt Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Weesmeesters der Stadt Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Scheepen der Stad Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Goede Luijden van den Achten der Stad Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Veertigen der Stadt Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van den Raadt ende Pensionaris der Stede van Dordregt.
- Eed van de Secretarissen der Stadt Dordregt.
- Eed van den Schout der Stadt Dordregt.
- Eedt van de Bailluw van Zuijdhollandt.
- Eed vanden Secretaris van Heeren Burgemeesteren.
- Eed van de Oud-raden. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eedt van de Bailluw van de Merwede.
- Eedt van de Thezaurier van de Reparatien.
- Eed van den Thezaurier der Stadt Dordrecht.
- Eedt van de Waterschepenen. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eedt van den Secretaris van ’t Watergerecht.
- Eedt van den Camerbewaarder van ‘t Watergerecht.
- Eedt van den Clerk ofte Secretaris van ’t Watergerecht.
- Eed van de Procureurs.
- Eed vande Keurmeesteren van Koorn en Meel.
- Eedt van de Joden.
- Eed van de keurmeester van de Vleeshalle.
- Formulier van Eedt te doen bij de Capitainen, andere officieren en de Soldaten, in handen van de magistraten der Steeden daerinne Sijlieden respectivelijken met haare Compagnien en in guarnizoen Sijn leggende, ofte ingeleijt Sullen worden.
- Formulier van den Eedt van Schepenen Commissarissen als Regters ter Judicature van de questien over des Gemeenelandsmiddelen.


INHOUD EEDBOEK (met formulieren) 1788-1811:
- Formulier van den Eed van de Oudraaden der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de Oude Heeren Burgemeesteren der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de Heeren verkooren Heeren Burgemeesteren der Stad Dordrecht.
- Eed van den Schout der Stad Dordrecht.
- Eed van den Bailluw van de Merwede.
- Formulier van den Eedt van de Oude Schepenen der Stadt Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de nieuw aankomende Scheepenen der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eed van Schepenen Commissarissen als Regters ter Judicature van de questien over des Gemeenelands Middelen.
- Formulier van den Eedt van de Goede Luijden van den Achten der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de Veertigen der Stad Dordrecht.
- Eed van de Weesmeesteren der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eed van den Bailluw van Zuijt Holland.
- Eed van den Raad ende Pensionaris der Stadt Dordrecht.
- Eedt van de Secretarissen der Stad Dordrecht.
- Eedt van den Thesaurier van de Reparatien.
- Eed van den Thesaurier der Stad Dordrecht. (+ extract resolutie 30-1-1781)
- Eed van den Secretaris van Heeren Burgemeesteren.
- Eed van de Waterschepenen.
- Eed van den Secretaris van ’t watergerecht.
- Eed van de Procureurs.
- Eed van den Kamerbewaarder van ’t watergeregt.
- Eed van keurmeesteren van Koorn en Meel.
- Eed van de Keurmeesters van de Vleeshalle.
- Eed van Raffactiemeesters van den tabak.
- Formulier van Eedt te doen bij de Capitainen, andere Officieren en Soldaaten, in handen van den Magistraten der Steeden daar inne zij lieden respectivelijken met haare Compagnienen in Guarnisoen zijn leggende, ofte ingelegt zullen worden. (Formulier van Eed voor ’t Guarnisoen)
- Eed van de Jooden.
- Eed van de Advocaten.
- Eed voor de Translateurs.
- Eed voor den Adsistent van den Commissaris van de Graanmarkt.
- Eed voor de Koornmeters.
- Eed voor de Koolmeters, wegers & Kalkmeters.(3-1970) EED WEESMEESTER

OUDE EED:

Eed van de Weesmeesters der Stadt Dordregt.
(Nieuwe Eedt zie hier nevens)

Dat Sweer ik, Weesmeester ende Oppervoogd te wesen, van de Goeden der Weeskinderen en andere persoonen, die na d’ordonnantie der voorz: Stede Dordregt, in voogdije gestelt, ende ter Weeskamer aangebragt Sullen Werden deselve aangebragte goeden, getrouwelijken bij den geswoore Clercq vande Weeskamer, in geschrifte, ende ten register te doen Stellen, het ooge daar op te hebben, te doen bewaaren ende regeeren na mij Beste Wetenschap tot der Weeskinderen en der voorz: persoonen meesten ooirbaerm ede proffijt den Staat van denselven heijmelijk ende Secreet te houden, Sonder die te openbaaren, dan den genen die denselven Staat behooren te Weeten, van Regtswegen ofte bij bedwange van Regten, ende anders niet, regtveerdige appointementen op de reeckeningen en andere Schijdingen te geven, naar mijn beste wetenschap ende Verstandt Sonder eenigh proffijt gifte, geschenk, ofte meij van deselve persoonen haare voogden ofte iemanden van haarent wegen, daar aff te nemen, ook Sonder eenigh Salaris tot Lasten der Weeskinderen te genieten, ende voorts alles te doen dat een goede en(de) getrouw weesmeester ende oppervoogd Schuldigh is ende behoort te doen. Soo moet mij God helpen.

NIEUWE EED:

Eed voor Weesmeesteren.
(af te leggen in handen van den Hr. Schout of Praesid. Burgemeester)

Dat Zweere ik, Weesmeester te wezen van de goederen der Weeskinderen, en andere personen die na de Ordonnantie op de Weeskamer deser Stad in voogdije gestelt, en ter Weeskamer aangebragt zullen worden; dezelve aangebragte Goederen getrouwelijk bij den Secretaris en Administrateur te doen registreren; het ooge daar op te hebben te doen bewaren en regeeren, naar mijne beste Wetenschap, tot der Weeskinderen, on der voors: Personen meesten Oirbaar ende Profijt; den Staat van dezelve heimelijk en Secreet te houden, zonder dien te openbaren, dan den gene die denselven Staat behorend te weten, van Rechtswegen, of bij bedwang van Rechten, en anders niet; Regtvaerdige Appointementen op de Rekeningen en andere Scheidingen te geven, naar mijne beste wetenschap en verstand, zonder eenig profijt, gifte, of geschenk van deselve Perzoonen, hunne voogden, of iemand van hunnen ‘t wegen, daer af te nemen, ook zonder eenig Salaris of vacatien ten laste van deselve te genieten voorts de ordonnantie op de Weeskamer punctuelijk te Zullen Onderhouden, en voor zoo veel van mij afhangt, zorge te dragen, dat de Secretaris en Administrateur deselve ordonnantie, en Specialijk zijne Instructie daarinne Vervat Stiptelijk nakome; en generalijk alles te doen, dat een goed en getrouw Weesmeester schuldig is, en behoort te doen.

Laatst gewijzigd: juni 2014.