Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Formulieren afgelegde eed 1733-1811


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 1970 ( 1733-1787) en 1971 (1788-1811)

INHOUD EEDBOEK (met formulieren) 1733-1787:
- Eed van de Vier heeren Borgermeesteren der Stadt Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Weesmeesters der Stadt Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Scheepen der Stad Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Goede Luijden van den Achten der Stad Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van de Veertigen der Stadt Dordregt. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eed van den Raadt ende Pensionaris der Stede van Dordregt.
- Eed van de Secretarissen der Stadt Dordregt.
- Eed van den Schout der Stadt Dordregt.
- Eedt van de Bailluw van Zuijdhollandt.
- Eed vanden Secretaris van Heeren Burgemeesteren.
- Eed van de Oud-raden. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eedt van de Bailluw van de Merwede.
- Eedt van de Thezaurier van de Reparatien.
- Eed van den Thezaurier der Stadt Dordrecht.
- Eedt van de Waterschepenen. [OUDE en NIEUWE EED]
- Eedt van den Secretaris van ’t Watergerecht.
- Eedt van den Camerbewaarder van ‘t Watergerecht.
- Eedt van den Clerk ofte Secretaris van ’t Watergerecht.
- Eed van de Procureurs.
- Eed vande Keurmeesteren van Koorn en Meel.
- Eedt van de Joden.
- Eed van de keurmeester van de Vleeshalle.
- Formulier van Eedt te doen bij de Capitainen, andere officieren en de Soldaten, in handen van de magistraten der Steeden daerinne Sijlieden respectivelijken met haare Compagnien en in guarnizoen Sijn leggende, ofte ingeleijt Sullen worden.
- Formulier van den Eedt van Schepenen Commissarissen als Regters ter Judicature van de questien over des Gemeenelandsmiddelen.


INHOUD EEDBOEK (met formulieren) 1788-1811:
- Formulier van den Eed van de Oudraaden der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de Oude Heeren Burgemeesteren der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de Heeren verkooren Heeren Burgemeesteren der Stad Dordrecht.
- Eed van den Schout der Stad Dordrecht.
- Eed van den Bailluw van de Merwede.
- Formulier van den Eedt van de Oude Schepenen der Stadt Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de nieuw aankomende Scheepenen der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eed van Schepenen Commissarissen als Regters ter Judicature van de questien over des Gemeenelands Middelen.
- Formulier van den Eedt van de Goede Luijden van den Achten der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eedt van de Veertigen der Stad Dordrecht.
- Eed van de Weesmeesteren der Stad Dordrecht.
- Formulier van den Eed van den Bailluw van Zuijt Holland.
- Eed van den Raad ende Pensionaris der Stadt Dordrecht.
- Eedt van de Secretarissen der Stad Dordrecht.
- Eedt van den Thesaurier van de Reparatien.
- Eed van den Thesaurier der Stad Dordrecht. (+ extract resolutie 30-1-1781)
- Eed van den Secretaris van Heeren Burgemeesteren.
- Eed van de Waterschepenen.
- Eed van den Secretaris van ’t watergerecht.
- Eed van de Procureurs.
- Eed van den Kamerbewaarder van ’t watergeregt.
- Eed van keurmeesteren van Koorn en Meel.
- Eed van de Keurmeesters van de Vleeshalle.
- Eed van Raffactiemeesters van den tabak.
- Formulier van Eedt te doen bij de Capitainen, andere Officieren en Soldaaten, in handen van den Magistraten der Steeden daar inne zij lieden respectivelijken met haare Compagnienen in Guarnisoen zijn leggende, ofte ingelegt zullen worden. (Formulier van Eed voor ’t Guarnisoen)
- Eed van de Jooden.
- Eed van de Advocaten.
- Eed voor de Translateurs.
- Eed voor den Adsistent van den Commissaris van de Graanmarkt.
- Eed voor de Koornmeters.
- Eed voor de Koolmeters, wegers & Kalkmeters.(3-1971) EED NIEUWE SCHEPENEN

Formulier van den Eedt van de nieuw aankomende Scheepenen der Stad Dordrecht.

Wij zweeren dat wij omme tot Schepen te geraken of om het zelve te bekomen niet en hebben gesolliciteert, nog dat wij door ons zelfs nog door anderen, belooft ofte gegeeven hebben, belooven ofte geeven zullen eenige giften gaven ofte geschenken aan eenige Persoonen, ’t zij in of buiten de Regeeringe zijnde, directelijk of indirectelijk in eeniger Manieren, met belofte onder Eede als vooren, dat ingevalle ’t eeniger tijd tot onze kennisse zoude mogen komen, dat iemand buiten ons weten iets belooft ofte gegeeven hadde, belooven ofte geven zoude, wij ’t zelve aan Heeren Burgemeesteren aanstonds zullen openbaaren met bekentmaking van de Persoon ofte Persoonen aan dewelke iets belooft ofte gegeeven zoude mogen, ofte belooft ofte gegeeven staan te werden, Beloven en zweeren wijders de Staten van Holland en Westvriesland onze hooge en Souveraine Overigheid, mitsgaders den Heere Prince van Orange en nassau als Stadhouder dezer Provintie, gehouw ende getrouw te zullen weezen, als meede onder derzelver Regeering ende Bescherminge de Kerke Christi gereformeert naar Gods heijlig woord te zullen voorstaan ende helpen handhaaven, de Stad Dordrecht en alle inwoonderen van dien in haare Privilegien te maintineeren, weduwe en wezen te zullen helpen beschermen, Regtveerdige vonnissen ende regtveerdige Schijdingen te helpen geven tusschen twee manthaalen, ende dat niet te laten om giften of om gaven om maagschap nog om zwagerschap, nog om eenigerhande zaaken, ook nimmermeer directelijk of indirectelijk, te zullen trachten, de jegenwoordige forme van ’s lands regeeringe te veranderen # en voorts alles te doen dat goede en getrouwe Schepenen schuldig zijn, en behooren te doen.
Soo waarlijk moet ons Godt Almagtig helpe.

# vide Resolutie van Hun Edele Groot Mogende van den 10e October 1725 en 23 Januarij 1748.

Laatst gewijzigd: juni 2014.