Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Formulieren van teksten (18e eeuw)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 1968 (eedboek)


BIJLAGEN o.a. beroeping predikanten

- (Zegel Vonnisse 16 Guld, Authorisatie 8 Guld) Authorisatie.
De kamere judicieel der Stad Dordrecht Authoriseerd bij deezen een van de gezworen kamerbewaerders derzelve Stad, en, is 't nood den Heer officier met den Secretaris nevens hem gevoegd, Omme het geannexeerde Vonnisse, geobtineerd bij Mr. Philip Vrolijkhert in de Achten en Thesaurier, den gem: Stad, mitsgaders Cornelis Walburg Vrolikhert, in de Veertigen dezelve Stad, als eenige en Universeele geinstitueerde Erfgenamen van Wijlen Cornelis van Slingeland, gewoond hebende en overleden aldaer, Eiss.r, op en jegens Francois Vermeulen, woonende meede aldaer, als bij den testamente van Wijlen gem: Cornelis van Slingeland van dato 18 April 1779, met en benevens Gerardus 't Hooft aengestelden meede Executeur van denzelve testamente, en meede reddenaer in zijnen boedel, ged., ter executie te Stellen naer der zelfs form en inhoude, Volgens de ordonnatie op de Justitie, en het reglement van de voorz. kamere.
Act. Dordrecht den 8 Februarij 1782.
In kennisse van als Secrets.

- [latijn] Nos (connulis et) Rectires (et moderatores) Civitatis Dordrecensis notuur facimis universis Singulis quvicum intenent [...]
qui praecedeurs Instrumentum subsignavit este(esse) notarius(notarium) publicus(publicum)
et unmatricularius in dicta civitate, cujus Instrumenta publica
pro authentias habentur, quibus-qui tales adhibetur fides qualis
Instrumentis a Notario publico confectis de jure, Occupetit in quorium
fidem solitum hostrae Civitatis ad causas Sigillum
impressimus et curavimus ut a nottrae curtaris Secretario Siguaretur
die XXIII mansij martie anni MDCCCII (23 maart 1802)

- (ACHTERKANT: Dordt. den 21 Maart 1785 zijn den 1e April aanstaande, om de voors. Electie bij te woonen)
Electie. Dordrecht 12 Maart 1785.
WelEdele Gestrenge Heer
Alzo bij Haer Ed. Groot Achtb. den dag tot het Nomineren van twee, gequalificeerde perzoonen uit 't midden van ons, Omme daaruit bij zijne Doorlugtigste Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau, als Stadhouder dezer Provintie, ingevolge de Resolutie van Heer Ed: Groot Achtb: van den 18: januarij dezes jaars, een Heer Burgemeester van de Gemeente Geeligeert te worden (Omme in plaats van de Heer Mr. Ocker Gevaerts Heere der Stede Geervliet te dienen de tijd van twee Eerstkomende jaaren, aanvang nemende de 1e April aanstaande, geleg) is op Maandag en Agt dagen zullende zijn den 21: dezer; hebben wij niet willen nalaten UwelEd Gestre: daar van bij deze Kennisse te geven ende te verzoeken, dat Uw Ed. Gestr., Zig tegens de voors. tijd herwaerts gelieve te transporteren bij te woonen, waar mede Zullen wij Uw Ed. Gestr: bevelen de Protexie des Allerhoogsten en blijven. Wel Edele Gestrenge Heer uw Ed. Gestr. Goede Vriend en mede broederen.
Burgemeesteren, ende Regeerders der Stad Dordrecht. Ter Ordonnantie van deze.
WelEd: Gestr: Heer.
Alzoo bij Hun Edele Groot Achtb. den dag tot het Eligeren van Burgemeester ingevolge van de Res. van Hun Ed. Gr. Achtb. van den 18 Januarij d............... Maandag en agt dagen zullende

- (ACHTERKANT: Op heden en agt dagen die wezen zal den 24 dezen, heb; heren Gedeputeerden N. van der Dussen v. Oostbarendregt, J. van der Pot, B. van Slingelandt, J. Karsseboom)
(16 Maart 1761) Wel Ed. Gest. Heer
Also bij Haar Ed. Groot Achtb. de dag tot het nomineeren van twee heeren omme daeruijt bij H:E:G: mog. als exerceerende de voogdije over Sijne Hoogheijd den heere Prince Erff Stadhouder deser provincie, ingevolge Res. van H.E.G. Achtb. vanden 29 feb. 1759 een Heer geeligeert te worden omme in plaats van de Heeren Mr. Paulus Gevaerts, Johan Hendrik de Roo Heere vande Westmaze, Groep &c (met een Heer te Eligeeren bij H.E.G. Achtb. als Regerend Borgermr. te) te dienen de tijt van twee eerstcomende jaaren aanvang nemende den 1 April aenstaande (Donderdag gelegt is op en agt dage Sullende sijn den 20 deser, en) hebben wij niet willen nalaten Uwel Ed. Ges. daervan bij dese kennisse te heven ende te verzoeken dat UEd. Gest. (de dag tot 't eligeeren van een tweeden heer door Hun Ed. gr. Achtb. mede om te dienen den voorsz. afgelegd (zal worden) is op den 1 April aanstaande) tegens de voorsz. tijt herwaerts gelieve te transportere om de voorsz. nominatie en Electie te helpe bijwoone, waer mede Sullen wij UEd. Ges. bevele de proterie des aller hoogsten en blijven
Wel Ed. Gest.

- (Dordrecht 11 September 1747)
Wel Edele Gestrenge Heer
Alsoo bij Haar Ed: Groot Agtb. den dagh tot het Nomineeren van vier gequalificeerde persoonen uijt het midden van ons, omme daar uijt bij Sijne doorlugtige Hoogheijd den heeren Prince van Orange en Nassau akls Stadhouder deser (vande) provincie van Holland ende Westvriesland desselfs behaagelijke electie off Surrogatie van twee Burgermeester van de gemeente deser Stad gedaan te Worden in plaats van de heeren Hendrik van den Santheuvel deser Weereld overleden en Mr. Pieter Eelbo die Sijne demissie versogt en be..(?) heeft, ende dat voor de nogh deficieerende tijt, ..(?) welkens dienst met den Laatste dezer maend Maert staat te eijndigen nogh hadde moeten dienen, is vastgestelt op ..(?) een agte dagen die Wesen Sal den 18: dezer Lopende maandt September, hebben Wij niet Willen ...ten(?) Alw. Wel. Ed:e Gest. daar van bij deze kennis te geven, ende te versoeken dat Uw Ed.e den voorsz. tijt herwaerts gelieve te transporteeren Omme de voorsz. Nominatie bij te Woonen, Waar Meede Sullen Wij Alle Wel Ed:e Gestrenge bevelen de protexie des Allerhoogste en blijven.
Wel Edele Gestrenge Heer.
Uw Wel Ed:e Gestr. Goede Vrinden en Medebroederen Burgemeesteren ende Regeerders der Stad Dordrecht.
Ter ordonnantie van deselve.

- dat Anthonij Bax voor wien bovenstaande Procuratie Abrahem Selis, Koopman wonende binnen deze Stat, voor en in naam en als gelast van zijne compagnie alhier canterende ten name van Balthus en Comp: in behoorlike form is &c.....

- Louise de Benne weduwe van dom: Samuel Masson, predikant der Engelsche kercke binnen de Stadt Dordrecht, versoeck attestatie van den Ed: Groot Aghtrb: Maegistrat der voortz Stadt,hoe dat haar man deese wereldt is koomen te ooverleijden op den 18 Maart deeses jaers 1742, en dat zij is arm ende behoeftigh, en dat Sij specialijk geen twintigh duijsent guldens of meer is besittende.

- Wij Burgemeesteren, ende Schepenen der Stadt Dordt Cetificeren, met kennisse der waerheijd, en attesteeren bij dese, dat op huijden dato deses, voor ons gekomen ende gecompareert is, de heer Gerrit Thijssen, Coopman binnen dese Stadt, Rendant der vorenstaende Reekeninge, dewelke met Solemneele Eede aen godt Almagtig gedaen heeft verclaerdt, dat den Ontfang en Uijtgaeff der vorenstaende Reekening met alle de posten daerop gebragt Soo verre hem is bewerkt, en door hem gedaen, is Deugdelijk en opregt Sonder daerinne ter quaede trouwe gehandelt te hebben ende dienvolgende daer bij alsnog te Persisteren, Soo Waerlijk moeste hem Deposant god Almagtig helpen.
In oirconde dese door onsen Secretaris geteekent op den 6e Meij 1716.

- Dordregt 11 Jan: 1759
ik ondergeschreven bekennen vercogt te hebben aan de Heer Hendrik Coeijmans 1/32 part in 't Schip Propatria vaarende ter Groenland voor 650 gl vrij in Zee overschietende bij den Boekhouder voor den Cooper overdragt 1/2 en halff. Blijve (was getekent) Hendk. Koeijmans Ad:heer.
(Gelet en gevisiteert hebben Seeker onderhandsche briefje in Zig hebbende een Acte van Koop Zijnde geschreeve (en geteekent) met potloot).

- (Omme den Armen; de krijgskas; voor de stad ..(?) en Visstallen; voor de krijgskas 13 Novemb. 1653; oortjens voor de Stad Meij 1694; duit voor 't Weeshuis 14 November 1627)
Staat van de Oortjens van de Gulden ten behoeve van 't Armhuis der Stad Dordrecht, over de Huizen & Erven, de voors. oortjens Subject Zijnde, ingevolge de Resolutie van (de Ed. Heeren van) den voormalige Oudraad der Voorm. Stad in dato den 19e decb. 1622 welke voor (heere) Schepenen der gemelde Stad (getransporteerd ende) overgedragen Zijn in den jaare (1722/1779)1800 en die volgens overgifte van heeren vaders en Regenten van 't voorm. huis en na inhoude van de resolutie van Welgem: (heeren van den) Oud Raad van dato 22 decbr: 1759 moeten komen ten behoeve van de Armen geformeert bij (Hr Gevaerts) Mattheus Gillis Rees, Secretaris derzelver Stad gesteld in Ponden van xl groot t Stuk Schellingen en penningen naar advenand.
(Omme 't Rendant / Gemeenelant)

- Omme 't Gemeeneland.
Staat van den xx Penningh wegens de Collaterale Successie over de Stad Dordrecht, mitsgaders de Barronie ende Heerlijkheid Merwede aangaande de Dominiaele Goederen, dewelke door Haar Ed: Groot Mog: [de gewezen Staten van Holland] in en Sedert het jaar 1715 verkogt Sijn (als komende geeen XLen off LXXXen penn Verandwoord worden door doen geen Dominiaale goederen onder de voorn. Jurisdictie, gelegen Sijn (en dat over de maand April, Meij, Junij, Julij, Augustus, September) over den geheelen jare 1754 ende dat ingevolge de Resolutie van Haer Ed:e Mog: de Heeren Gecommitteerde Raaden in dato den 7e April 1728 geformeert bij Mr. Johan Beudt als Secretaris der meergem. Stadt, gestelt in ponden van XL grooten 't pondt, Schellingen penningen naar advenandt.
Geduurende 't voorsz. Jaar is wegens het voorsz. middelen niets Ontfangen dus Memorie. Ten Oirconde dese Staat bij mij Secretaris der Stadt Dordrechtn Ondertekent op den 922 november 1754) feb: 1755 J: Beudt.

- Eerwaarde Hoog Geleerde Heer.
Dewijl het Collegium mixtum gecomposaert en(?) de Heeren Praesiderende ende Regeerende Burgemrn. deser Stad weegens de Regeeringe, Ende twee Heeren Praedicanten ende Ouderlingen wegens de Eerwarde kerkenraad, naar Ordonaris en ouden gewoont, Eenpariglijk heeft konnen goedvinden op heden uw Eerwaerde tot Praedicant binnen dese Stad te Eligeeren ende te beroepen in plaats van wijle Ds: Jacobus van de Wall, deser Wereld overleden Sijnde, Ende de gemelte beroepinge op heden bij den Oud-Raad off Vroedschap deser Stad met eenparige Stemme geapprobeert ende uw Eerwaerde persoon inde gemelde vergadering voor ten hoogsten aengenaam verclaart is, in Consideraie van desselvs goede qualiteijten, ende gaven tot de voors. bedieninge gerequireert, hebben wij niet konnen nog te willen onderlaten Uw Eerwaerde daer van bij dese, de vereijschte, notificatie te geven ende het beroep te praesenteeren of het Tractement van Staten wegen, ende drie hondert guldens uijt dese Stads Cas makende te Same een Somma van agt hondert guldens, tot Soo lange Ds. van Meurs (aemeritus Praedicant alhier) off iemand van de andere Praedicanten deser wereld over Sal wesen, off na een andere Stad off plaets moge komen te vertrecken, als wanneer (?)uw Eerwaarde in plaats vanden eerst afgestorven, off vertrocken Praedicant het volle off ordinaris(?)
+
Tractement van dese Stadswegens gelijk de andere Praedianten Sal komen, te proffiteren met dien verstande nogtans, dat hetselve tractement niet eerder Sal ingaan, dan wanneer het Tractement, van den laaste overledene Praedicant Sal kom te vaceeren.
In hoope en Verwagtinge dat uw Eerwaerde (in Serieuse overdenkinge nemende, de eenparige gengentheid tot desselfs Persoon de wettelijkheijd van 't voorsz: beroep, ende dat onse Kerk vrij meer ledematen, als in die van Amijden en Tienhoven Sijn, waer onder uw Eerwaerde dienvolgende ook meerder vrugt Sal konnen doen tot opbouwing van gods kerke) geen swarigheid maken het voorsz: beroep in onse Kerke met Soo volveerdigheid te amplecteren, en aante nemen, als hetselve door ons, Soo ten opsigte, van de Regeeringe als de kerkenraad gedaan, ende tot een gewenst eijnde gebragt is, waermede Sullen wij Uw Eerwaerde beveelen in de genadige protextie van god Almagtig, en blijven Eerwaerde Hoog Geleerde Heer uw Eerwaerde goedvrinden
Burgemeesteren ende Regeerders der Stadt Dordrecht.
(Dordt den 17: Novemb. 1759)

NB. Herman Gerard van Breugel; van Ameide en Tienhoven 17-11-1759, bev. 24-2-1760, emeritus 1786, overl. 7-8-1814. (Bron: Geschiedenis van Dordrecht door J.L. van Dalen (1931)).

- Eerwaarde en Geleerde Heer
Dewijl het Collegium Mixtum Gecomposeerd uit de Heeren Praesiderende ende Regeerende Burgemeesren deser Stad wegens de Regeeringe en de twee heeren Predikanten ende ouderlingen wegens de Eerwaarde kerkenraad naar ordinaris ende ouder gewoonte eenpariglijk heeft konnen goedvinden op heden uw Eerwaarde tot predicant binnen dese Stad te Eligeren ende te beroepen in plaats van wijle Ds. Michael Verboom deser Wereld Overleden Sijnde, Ende de gemelte beroepinge op heden bij den Oudraad of Vroedschap deser Stad met Eenparige Stemmen geapprobeert, ende Uw Eerwaarde persoon in de gemelde vergadering voor ten hoogsten aangenaam verklaart is, in consideratie van desselvs goede qualiteiten ende gaven, tot de voors. bedieninge gerequireert.
So hebben wij niet konnen nogte willen nalaten uw Eerwaarde daar van bij deze de Vereijste Notificatie te geven, ende het voors: beroep te praesenteren op Sodanig tractement ende voordeele als andere Predikanten binnen dese Stad genieten, in hope en Verwagtinge, dat ue Eerwaarde (in serieuse overdenkinge nemende, de eenparige genegenheid tot desselfs Persoon de Wettelijkheid van 't voors: beroep (ende dat in onse kerk vrij meer ledematen, als in die van Groningen Sijn, waer onder uw Eerwaerde dienvolgende ook meerder vrugt Sal konnen doen tot opbouwing van gods kerke) geen swarigheid zal maken het voors. beroep in onse kerke met So volveerdigheid te Amplecteeren ende aen te nemen, als hetselve door ons, Soo ten Opsigte, van de Regeeringe als de Kerkenraad gedaan ende tot een gewenst einde gebragt is.
Waar mede Sullen wij Uw Eerwaarde beveelen in de Genadige Protexie van God Almagtig, ende blijven Eerwaarde en Geleerde Heer
Uw Eerwaarde goede Vrinden
Burgemeesteren ende Regeerders der Stadt Dordrecht.
ter ordonnantie van Hun Ed. Groot Achtb.
Dordrecht den 24e Maij 1771.
(dhr. Henricus Hiltrop te Groningen)

- Eerwaarde Hoog Geleerde Heerlijkheid
Dewijl het Collegium Mixtum gecomposeert uijt de Heeren Prasiderende en Regerende Burgermeesteren deser Stad wegens de Regeeringe, ende twee Heeren Praedicanten ende Ouderlingen wegens de Eerwaarde Kerkenraad, naar ordinaris en Oude gewoonte, Eenpariglijk heeft konnen goedvinden op heden Uw Eerwaerde tit Praedicant binnen dese Stad te Eligeeren ende te beroepen in plaats van Ds. Adrianus Verster, als aemiritus Praedicant verclaart Sijnde, ende de gemelde beroepinge op heden bij den Oud-Raad off Vroedschap deser Stad net eenparige Stemmen geapprobeert, en Uw Eerwaerde persoon inde gemelde Vergadering voor ten hoogsten Aangenaam verklaart is, in consideratie van dersselvs goede qualiteijten, ende Gaven tot de voors. bedieninge gerequireert hebben wij niet konnen nogte willen onderlaten Uw Eerwaerde daervan bij dese de vereijschte notificatie te geven ende het beroep te praesenteeren op het Tractement van State wege, ende drie hondert guldens uijt dese Stads casse makende te Salem een Somme van Agthondert guldens tot Soo lange melte Ds. Verster, en Ds. van Meurs (mede Aemeritus Praedicant binnen dese Stad) ofte twee van de andere Praedicanten deser weereld overleden, Sullen wesen, off na een andere Stad off plaats moge komen te vertrecken als wanneer uw Eerwaarde in plaats vanden tweeden afgestorven, off vertrocken Praedicant het volle off ordinaris tractement van dese Stads wegen gelijk de andere praedicanten Sal komen te proffiteeren, met dien verstande nogtans, dat hetselve tractement niet eerder sal ingaan dan wanneer het Tractement vanden laast overlede praedicant sal komen te vaceeren; In hope en verwagtinge dat Uw Eerwaarde (in Serieuse overdenkinge nemende de eenparige genegentheid tot desselvs Persoon, de Wettelijkheid van het voors: beroep ende dat in onse kerk vrij meer ledematen, als in die van [...] Sijn, waer onder uw Eerwaerde dienvolgende ook meerder vrugt Sal konnen doen tot opbouwing van Gods kerke) geen swarigheid zal maken het voors. beroep in onse kerke met Soo volveerdigheid te Amplecteeren, ende aentenemen, als hetselve door ons, Soo ten Opsigte, van de Regeeringe als de Kerkenraad gedaan ende tot een gewenst einde gebragt is. Waar mede Sullen wij Uw Eerwaarde beveelen in de genadige protexie van God Almagtig, ende blijven
Dordt 28 Junij 1760.
(Eerwaarde Godzalige en Welgeleerde Heer Didericus van der Kemp, bedienaar des Godlijken woords)

- Eerwaarde Hoog-Geleerde Heer
Dewijl het Collegium Mixtum gecomposeerd uit d'heeren praesideerende ende Regeerende Borgermeesteren deser Stad wegens de Regeeringe, ende twee Heeren Praedikanten, ende Ouderlingen wegens de Eerwaarde Kerkenraad naar ordinaris, ende Ouder gewoonte, eenpariglijk heeft konnen goedvinden den 2e deser lopende Maand Uw Eerwaarde tot Praedikant binnen dese Stad te Eligeren, ende te beroepen in plaats van Dom:e Jacobus van Meurs als Emereitus Praedikant verklaart Zijnde, ende gemelde beroepinge huiden bij den oudrade, ofte vroedschap dezer Stad met eenparige Stemmen geapprobeerd, ende Uw Eerwaarde perzoon in de gemelte vergadering voor ten hoogsten aangenaam Verklaart in Consideratie van deszelfs uitmuntende
+
Singulaire qualiteijten, ende gaven, tot de voors. bedieninge gerequireerd, die wij om Uw Eerwaarde aangeboore modestie niet te krenken, niet zullen particularisseren; Soo hebbe wij niet konnen nogte willen onderlaten Uw Eerwaarde daar van bij dese de Vereijschte Notificatie te geven, ende het voors. beroep te presenteeren, op een tractement (zoo lange uw Eerwaarde als Negende praedicant kan geconsidereet worden van agt hondert guldens), in Hoope en in verwagtinge dat Uw Eerwaarde (in serieuse overdenking nemende d'eenparige genegentheid, tot deszelfs perzoon, de Wettelijkheid van 't voors. beroep, ende dat in Onse Kercke vrij meerder Ledematen als inde van Rijswijk Sijn waar onder Uw Eerwaarde dienvolgende ook meerder vrugt sal konnen doen, tot opbouwing van Gids Kerke) geen Swarigheid zal maken het voors. beroep, in onse kerke met Zoo een volveerdigheid te Amplecteeren ende aan te nemen, als het zelve door ons zoo ten opzigte van de Regeeringe als de kerkenraad gedaan, ende tot een gewenscht zijnde gebragt is; waar mede zullen wij Uw Eerwaarde bevelen in de Genadige Protexie van God Almagtig en blijven
Eerwaarde hoog-Geleerde heerlijkheid
Uw Eerwaarde Goede Vrienden Burgermeesteren ende Regeerders der Stad Dordrecht.
Ter Ordonnantie van dezelve (was get.) R:P: Eelbo.
Dordt. den 2 Maart 1752.

NB. Johannes van Spaan; van Rijswijk 2-3-1752, vertrokken naar Leiden 1755, overl. 19-1-1789. (Bron: Geschiedenis van Dordrecht door J.L. van Dalen (1931)).

- De Camere Juditeel der Stadt Dordrecht authoriseert bij dese een van de geswoore Camerbewaarders derselver Stadt, en ist nood den Heer officier met den Secretaris neffens hem gevoegt, Omme de Condemnatie Staande agter den geannexeerde Verbale, gepasseert bij Margarita Wans ter Eenre, en Johannes Barnevelt als zig Sterkmakende en de rato Caverende voor Willem van Rijsoort wonende onder de jurisdictie deser Stadt ter andere zijde, in dato den 13 November 1749 uijt den naam en van Wegens de voorn:e Margarita Wans ter Executie te Stellen naar Sijne forme ende innehoude volgens d'Ordonn:e op t Stuk van de Justitie.

- Wij Burgemeesteren ende Schepenen der Stad Dordrecht in Holland, certificeren met Kennisse der waarheid, en Attesteeren bij desen, dat voor ons gekomen ende gecompareert zijn, Hendrik Vriesendorp, en Nicolaas Kool, Kooplieden (in Comp) binnen dese Stad, negotierende(canterende) op de naam van VRIESENDORP EN KOOL (in Compagnie) dewelke Exhibeerde zeker boek in folio gebonden in Schaap(e)-Leer(eband).
Waar uit getrokken is 't bovenstande Extract, en hebben met Solemnelen Eede lijflijk aan god Almagtig gedaan, Verklaard, dat de bovenstaande Schuld is deugdelijk en opregt, mitsgaders dat de betaling door Joan Baptist Dains van Ses hondert twee en negentig guldens en agt penningen is geschied, s'morgens eer de ordre (off) leverantie van ses honderd negen guldens thien stuivers is gedaan(gebeurd), en dat ('t gegaan) briefje op den 27 xbr. 1760 is overgegeven(gedaan), voor en aleer de laatste leverantie was geboekt off opgemaakt, Zeggende zij deposanten Zoo waarlijk moet mij God Almagtig helpen. In Oirconde.

- Ontfange bij mij ondergesz: uijt handen van Johan Noteman als Collecteur vanden impost op de turff binnen dese Stad Dordregt een Somma van een hondert een en 't sestig guldens agt st. Sijnde het montant van 12 st: per schip turff dat binnen dese Stad gelost wort en welke competeren de Secretarissen deser voors. Stad, en dat over den geheele Jare 1750. Actum den 4en Jannuarij 1751.

161:8:0 aff voor Collectloon 5 pcto 8:1:0 = 153:7:0 --> 269 turfschepen
(1751) f 204:12:- aff als boven 10:4:10 = f 194:7:6 --> 341 turfschepen
(1752) f 210:12:- aff uts f 10:10:10 = f 200:1:6 --> 351 turfschepen
(1753) 207:-:- collectl 10:7:- = f 196:13:- --> 345 turfschepen
(1754) 208:16:- collectl: f 10:8:12 = f 198:7:4 --> 348 turfschepen
(1755) f 208:4:0 aff collecte = f 197:15:12 --> 347 turfschepen
(1756) f 208:4:- aff collectl: f 10:8:4 = f 197:15:12 --> 347 turfschepen
(1757) 214:4:- collectl 10:14:4 = f 203:9:12 --> 357 turfschepen
(1758) 208:4:- collectl: 10:8:6 = f 197:15:10 --> 347 turfschepen
(1759) 193:16:- Coll. 9:3:12 = f 184:12:4
(1760) 209:8:- Collectl. 10:9:6 = f 198:18:10
(1761) 190:4:- Collectl. 9:10:12 = 180:13:12
(1762) f 202:16:- Coll. 10:2:- = f 192:11:4
(1763) f 214:4:- Coll. f 10:14:- = f 203:9:-(?)
(1764) 209:8:- Coll. 10:18:- = f 198:9:-(?)
(1765) 212:3:- Coll. 10:18:- = f 210:15:-(?)
(1766) f 199:16:- collectl. 9:19:12 = f 189:16:4
(1767) f 201:-:- af Collectl f 10:1:0 = 190:19:-
(1768) f 202:4:- Collectloon 10:4:4 = f 191:19:12
(1769) f 202:16:- Collectloon 10:2:12 = f 192:13:4
(1770) f 215:8:- Collectl 10:15:6 = 204:12:10
(1771) f 225:12:- Colelct. 11:5:10 = f 214:6:6
(1772) f 217:16:- Coll. 5 pct 10:17:12 = f 206:18:4
(1773) f 211:16:- Collect. 10:11:166 = f 201:4:10
(1774) f 201:12:- Collect. 10:1:10 = f 191:10:6
(1775) f 207:-:- Collect 10:7:- = f 196:13:-
(1776) f 227-8:- Collectloon f 11:7:8 = f 216:-:-
(1777) f 228:-:- Collectloon f 11:9:- = f 216:12:-
(1778) f 219:12:- Collectloon 10:19:10 = f 208:12:7
(1779) f 213:12:0 Collectloon 10:13:10 = f 202:18:6
(1780)f 226:4:- Collectloon 11:6:4 = f 214:17:12
(1781) f 224:8:0 Collectl. 11:4:12 = f 213:3:4
(1782) f 226:16:- Collectl. f 11:4:13 = f 215:9:4
(1783) f 228:-:- Collectl. f 11:8:- = f 216:12:-
(1784) f 238:4:- Collectl. f 11:18:6 = f 226:5:10
(1785) f 243:-:- Collectl. f 12:6:- = f 230:14:-
(1786) f 232:4:- Collectloon f 11:12:4 = f 220:11:12
(1787) f 215:8:0 Collectloon f 10:15:6 = f 204:12:10
(1788) f 220:16:- aff Collectloon 11:-:12 = f 200:15:4
(1789) f 253:4:- aff Collecl. f 12:13:4 = f 240:10:12
(1790) f 242:8:- af Collect. f 12:2:6 = f 230:5:10
(1791) f 229:4:- aff Collect 11:9:4 = f 217:14:12
(1793) f 220:4:- af Coll. f 11:-:4 = f 209:3:12
(1794) f 225:12:- af Collect 11:5:10 = f 214:6:6
(1795) f 247:4:- af Coll: loon f 12:7:- = f 234:17:-
(1796) f 201:-:- af Collect. 10:1:- = f 190:19:-
(1797) f 216:-:- ad Coll. f 10:16:- = 205:4:-
(1798) f 204:2:- af Coll. 3 p. f 6:2:8 = f 197:19:8
(1799) f 218:8:- af 3 pcto f 6:11:- = f 211:17:-
(1800) f 217:4:- ad 3 pcto f 6:10:- = f 210:14:-
(1801) f 216:12:- af 3 pct f 6:9:- = f 210:3:-
(1802) f 213:-:- af 3 pct f 6:8:- = f 206:12:-
(1803) f 201:12:- af 3 pct f 6:-:8 = f 195:11:8
(1804) f 202:16:- af 3 pcto 6:1:0 = f 196:15:-
(1805) f 217:16:- af 3 pct f 6:10:- = f 214:6:-
(1806) f 205:16:- af 3 pcto f 6:3:0 = f 199:13:-

- De kamer Judicieel der Stad Dordrecht Ende Merwede Authoriseert bij deese een van de gezworen kamerbewaerders van dezelve Stad en Merwede en den hoofd officier met den Secretaris nevens hem geboegd, Om de Condemnatie van deselve kamer van den 21 Maart 1799 Gedecerneerd op den Verbale van Separatie den 19 derzever maand voor twee Schepenen als Commiss.n met adjunctie van een der Secretarissen deeser Stad, onder opgevolgde approbatie van deese kamere, gepasseerd en gesloten tusschen Gerrit van Buul SZoon ter eenre, en Catharina van Buul thans gesepareerde huisvrouw van gem: Gerrit van Buul,S.Zoon, ter andere zijde voor zoo verre daer aen niet zoude mogen zijn of worden voldaen, van wegens en ten verzoeke van voorn: Gerrit van Buul, S.Zoon ter eenre, op en Hegens medegem. Catharina van Buul ter andere zijde ten executie te leggen, naer dezelver form en inhoude, volgens de Ordonnantie op het Stuk van de Justitie, in het Reglement van deese kamere gedaan den 23 Junij 1800.
In kennisse van mij.

- De Kamere Juditeel der Stad Dordrecht, Authoriseert bij dezen Een van de Gesworen Camerbewaerders derzelver Stad, en (is 't nood) den Heer Hoofd officier met den Secretaris nevens hem gevoegt, omme uit den naam ende van wegens de Edele Heeren Commissaris van deze Stads Leenbank bij Parate Executie ingevolge de ordonnantie op de Slagroede gearresteert te vorderen Verhalen en ontfangen Sodanigen Somma van f 2039:18:- als Abraham de Voogdt en Clazina van der Hum wed: en Boedelhoudster van Jacob de Voogt als geweest Sijnde Pagters van de Slagroede binnen dese Stadt Suijver en vervolgens na aftrek der Kosten op de verkooping van de goederen bij Erfhuijs in de bank van Leeninge gehouden den 15 novb. 1756 volgens geannexeerde Erfhuijs Cedul aan de voorn: Leenbank Sijn Verschult.
Actum den 15: febr: 1756.
In kennisse van mij.
(Niet opgemaakt)

- (Geregistreert) Nos Consules & Scabini Civitatis Dordreenae in Hollandia notum de manifestum facimus N:N: meriatorem pradute nostre civitatis incolannet civem esse, petentes al omnibus et Singulis, hasie literas inspeitunis, ut pro tali habeatus qui praedictus N:N: coram nobis comparuit decens (exponens) se (cum suis samulo)(cum suo famulo; dit moet sijn voor een heer die een knegt heeft) profectionen in Germaniam ae alirasum adomasse, et obid praesentem hum nostrum Comcatum.
nequirere quam obrem enixe petimus an Omnibus guberna toribus, Omnibus que dignitate seu officio praeminentibus vuis et magistratibus, neernon ducibus Exerxituum et aliarum militarium copiarum praefectis ut hune praedictum hostrum Civem cum familo servo Suo in Civitatibus et ditionibus Suis libere ae tutoa ire, redire neinon morari permittant, ae omnibus pem, auxilium et consilium praestent; Simili in resimile officium Suis non denegaturi atte stamurque nos suxma noninati Cansules et Scabini praedictam hane nostram Civitatem Vicinasque nei peste nec alio jus generis contagioso morbo (Deo laus & gloria) infestari aut Vexari in majorem fidem has praesentes manu Secretarie nosta Signari atque monirio Civitatis nostrae Sigillo muniri Ciravomus die.
Ad mandatum diminirum Consulum & Scabinorum Retorum.

- Dominaal hoort tot den XL: pen. gaat dus over 12 maanden van Jan.rij tot xb:
De Staat hoort bij Ordinaris Staaten en moet dus overgebragt werden bij den Ontfanger van des Gemeene Lands Middelen.
Vande reekenkamer van Hollandt terug.

- Welke voorm: [-] voor ons Borgermr. en Reg: voornt: Compareerde Verklaarde dat Sij tot Duijnkerken gekogt hebben Een fregat Schip genaamt den Hasewindthond van Dordt. 't Welk Sij van voorneemens Waaren te doen affhaalen door de naevolgende persoonen als namentlijk: [..] stuurman, matroosen, jongen zijnde alle gebooren binne de 7 provin. deser vereenigde Nederlande omme inde voorz: qualiteijt op het voors: Schip te vaare en welke Sij Comparanten daar toe in desselvs dienst aangenoomen hebben en ten dien eijnde voornemens te wesen deselve van hierte senden nae Duijnkerken om het voors. schip te brengen onder geleijd van den voors. Claas Nottebaert als Schipper aan de Stadt, en de beagt wesende &c.
+
Veersoeken een pas voor 5 Man en een jongen van Dort Na Duijnkerken
Cornelis Wielles
Samiel Bloeduckt
Hermen Herkens
Pitterse Schoon
Jan Wevers
Willem Proessie
als Jongen

- Ed: Achtb: Heeren
Wij nemen de vrijheid UEd: Achtb. huernevens toetezenden Een acte van Insinuatie, met verzoek dezelve door uEd: Achtb: geregte ofte een ander Publicq Persoon daer toe versogt, te doen Insunueren aan dheer Arij de Coningh wonende te Mijnsheereland, van it voorgenomen huwelik van desselvs Dogter Anna de Coningh met Mr: Pompejus Hoeuff alhier wonagtig
met versoek uEd: Achtb: ons [...] gelieve te relateere het gunt [...]
inne Sult hebben laten doen [...] bererd Sijnde in gelijk [...] of anderen (gevallen) voorvallen [...]
gelegentheden Sulx versogt Sijnde [...] 't Selve te Erkennen.
Waer toe ons verlatende Sullen wij UEd. Achtb. denselven in gods Protectie en blijven.

- ('sGravenhage)
Geextraheert uijt het prothocol waerinne gebonden Sijn alle de Notariaale instrumenten gepasseert bij wijle Jacob Beudt in Sijn leve Notaris Publijcq binnen dese Stad vande jaaren 1741 tot 1745 incluijs, ter Secretarie der Stad Dordregt berustende.
Accordeert daer mede op den [-]
+
Wij Burgemeesteren ende Regeerders der Stad Dordregt Certificeren met kennisse des waarheijd en attesteren bij dese het voorenstaande Extract is getrocken uijt seeker prothocol waerinne gebonden Sijn alle de Notariaale instrumenten dewelke inde jaaren 1741, 1742 en 1743 gepasseert sijn voor wijle Jacob Beudt in Sijn leve Notaris puclique binnen dese Stad welke instrumenten berustende Sijn ter Secretarie deser Stad, ende verclaren wij Burgermr. ende Regeerders voornt. dat den voors. Jacob Beut in Sijn leve is geweest Notaris Publijcq binnen dese Stad, ende dat aan alle Acten door hem in voegen als de vorige als Notaris gepasseert geweest Sijnde, Volcomen gelooft is gegevens So in Regten als daar
+
Buijnten versoekende alle ende eene igelijke die dese Sal werden verthoont, hier aan volcomen gelooft te geven, in oirconde 't Zegel deser Stad hier op gedrukt den 22 Feb: 1752.
In kennis van mij als Secrets.

- Wij Burgermeesteren ende Regeerders der Stad Dordrecht Certificeeren met kennisse der waarheid en Attesteeren bij dezen, dat de persoonen, dewelke de geannexeerde Attesatie of declaratoir ondertekent hebben met namen de Heeren Gijsbert Beudt, Johannes Kisslius, Herman van der Star, medicinae doctoren en Willem Visser, Anthonij Trigt en Roelof Arents Chirurgijns zijn binnen deze Stad woonagtig, en dat aan deselve attestatie of declaratoir volkomen geloof kan werden gegeven.
In kennisse der waarheid, hebben wij het ordinaris Stads zegel hier nevens doen drucken, en deze door een onser Stads Secretarissen doen ondertekenen; op den [-]

Laatst gewijzigd: juni 2014.