Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht en de invloed van de Zuid Nederlandse vluchtelingen uit o.a. Luik/Brabant/Vlaanderen en Wallonie in de periode 1572/1650


Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2017-2022)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl


Bij gebruik van gegevens van de website vermeld dan:
"mw. H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht (website: blokland-visser.dordtenazoeker.nl)"A t/m K


1. BOEKDRUKKERIJEN EN BOEKHANDELSA

JAN (Hans) JANS AMBRULLANT
Boekbinder/boekverkoper
(1622) te Dordrecht
z.v. Hans Ambrullant uit Brugge (Passementwerker)
In 1622 woont hij bij zijn vader op het Nieuwe Werck.
Tr : 1e 1589 te Ddr met LIJSKEN JORIS ADRIAANS uit Antwerpen.
Ontr: 2e 3-4-1622 te Ddr met PIETERKEN ROELANTS ADRIAANS.
Zij woont bij haar ouders aan de Nieuwe Haven naast
Het Huis ,,DE JONGE SWAEN,,
In 1606 / folio 40 (AdH)
In 1642 / folio 45 /Boekverkoper woont bij de Wijnbrugh (AdH)
Drukkerij met het uithangbord ,,IN DEN GROOTEN BIJBEL,,
Kinderen te Dordrecht o.a.
1590 Lijncken
1594 Catalina
1596 Maaike
1624 Elisabeth

HANS ANDRIES (HAMERS?)
Boekdrukker / Papiermaker uit Mechelen bij Vilvoorde.
(1588) te Dordrecht.
Ontr: 5-7-1588 te Ddr met
AELTGEN ANDRIES CLAESSEN v Ddr

ISAAC ANDRIES
Boekdrukker.
(1607-1639) te Dordrecht.
Hij woont bij de Vischmarkt bij zijn Drukkerij met het uithangbord ,,IN DE GEKROONDE DRUCKERIJ,,

ABRAHAM ANDRIES (REYERS)
Boekdrukker / Boekverkoper.
(1639-1662) te Dordrecht.
z.v. Andries Reyers en Maaike Wouters
Hij woont in de Vleeshouwerstraat bij zijn Drukkerij
Met het uithangbord ,,IN 'T SCHRIJFBOECK,,

ALBERT ARIAENS
Boekdrukker.
(1626) te Dordrecht.

B

FRANCOIS BALTENS
Boekbinder/Boekdrukker.
(1626) te Dordrecht .
1626/folio 52 / Voorstraat / 10 pond (AdH)
In 1648 woont hij bij de Nieuwkerkstraat

JEAN LEONARTS BEREWOUT (Berrevoets)
Boekdrukker uit Rotterdam
(1615/1620) te Dordrecht .
zoon van Leonart Huybrecht Berewout uit Brussel en Marijke Jans.
(weduwnaar van NEELTJE MEERBECK uit Brussel)
Ontr: 27-3-1611 te Rotterdam met ELISABETH REULEN (wed.v Alexander Standen)
In 1618/1619 Lid v/h Consortium van 8 Dordtse Boekdrukkers die het recht kregen op het drukken en het uitgeven van documenten betreffende ,,De NATIONALE SYNODE,, te Dordrecht.

ISAAC BEIJERS
Boekdrukker.
1640/1643 te Dordrecht.

WILLEM PLEUNZ BLOM
Boekdrukker.
(1619) te Dordrecht.
Ontr: 16-11-1636 te Ddr met,
CATELIJNTJE de JONGEJANS
Kinderen te Dordrecht:
1637 Jan
1639 Johan
1640 Gerrit
1644 Cornelis

FRANCOIS JANS BOELS (BOELES)
Boekdrukker/Boekverkoper.
(1616/1656) te Dordrecht.
Geb: 1591 Rotterdam/overl : 3-1-1656 Ddr
z.v. ouders uit Zuid Nederland
Tr: 1e aug 1616 te Ddr met SUSANNA ROGIERS
d.v. Pieter Rogiers en Lijsbeth Cuypers
Getuige bij het huwelijk is HANS BOELS
Ontr: 2e 3-4-1618 te Ddr met SARA BOUMAN (overl: 1668 Ddr)
d.v. Maximiliaan Bouman (stadschirurgijn te Ddr) en Lebuina Jans Canin.
In 1614 werkt hij als Boekbinder bij zijn a.s. schoonvader PIETER ROGIERS in de Drukkerij bij de Wijnbrug .
Met het uithangbord ,,IN DE WITTE GHECROONDE DUYF,,
Op 2-3-1618 volgt hij zijn schoonvader op in de Drukkerij en koopt hij van zijn schoonmoeder voor f 400,- carolus gulden alle geprente Boecken en het pampier en de gereedschappen van de BOECK VERCOOPERIJE tot dan sijnde, het huys en de winckel daer FRANCOIS BOELS tegenwoordig woont bij het stadhuis
Zijn Drukkers Merk /Spreuk:
,,WEEST VOORSICHTICH GHELIJCK DE SLANGEN EN ONNOOSEL ALS DE DUYVEN,,
1626 /folio 5 /Boekdrukker / Grote Kerksbuurt /4 Pond (AdH)
In 1618/1619 Lid v/h Consortium van 8 Dordtse Boekdrukkers die het recht kregen, op het drukken en het uitgeven van documenten betreffende De ,,NATIONALE SYNODE,, te Dordrecht.

FRANCOIS BOSSELAER
Boekdrukker uit Lyon.
(1610/1632) te Dordrecht.
geb: 1582 Lyon/overl: ca 1632 Ddr
Tr: 1610 te Ddr met BERBER BARTHELOMEUS v BATTEM.
1610 woont hij naast ELIAS TRIP (koopman) in de Wijnstraat.
In 1610 besteld hij Lettermateriaal bij de Lettergieter GABRIEL GYOT te Rotterdam
Op 7-10-1611 vraagt hij octrooi aan samen met ISAAC JANS CANIN Boeckdruckers en burgers te Dordrecht om de Nederlandse Bijbel te mogen drukken (Arch/Kerkelijke Wereldse geschiedenis)
In 1618/1619 Lid v/h Consortium van 8 Dordtse Boekdrukkers die het recht kregen op het drukken en het uitgeven van documenten betreffende de ,,NATIONALE SYNODE,, te Dordrecht.

ADRIAEN JANS de BOTH (Bot)
Boekdrukker.
(1611) te Dordrecht.

FRANCOIS de BOTH
Boekdrukker.
(1546) te Dordrecht.

JACQUES (Jacob) de BOTH (Bot)
Boekdrukker.
(1580/1584) te Dordrecht.
In 1584 staat hij borg samen met PIETER VERHAGHEN Boekdrukker de Dordrecht voor CAERL HENDRIKS Boekdrukker te Dordrecht, voor het drukken van 120 Bijbels.
Hij woont op de hoek v/d Tolbrug met zijn Drukkerij, met het uithangbord ,,IN DE BOECK PERSSE,,

MAERTEN de BOTH(Bot)
Boekdrukker / Boekverkoper / Papierverkoper .
(1644/1655) te Dordrecht.
In 1645 is hij f 1.000,- schuldig aan PIETER GILLIS CONINCK, koopman te Dordrecht.
In 1645 drukt hij samen met de Dordtse Boekdrukker PIETER BASTIAANS LOYMAN, een zgn ROOFDRUK van de ,,STATENBIJBEL,, (zonder octrooi uit 1637) Met op het titelblad ,,De Dordtse Maagd,, en ,,Het Wapen van Dordrecht,,
In 1646 levert hij 27 pakketten bondels Schrijf en Druckpapier (met de slede gebracht) en afgeleverd bij PIETER GILLIS CONINCK Koopman te Dordrecht
Hij heeft zijn Drukkerij in de Vriesestraat, met het uithangbord ,,IN DE NIEUWE KERCKBIJBEL,,

JACOB CORNELISZ BRAET
Boekdrukker / Boekverkoper.
(1643/1664) te Dordrecht.
Ontr: 22-12-1641 te Ddr met GEERTRUI HENDRICX v Ddr (wed van Pieter Cornelis)
Hij woont in de Oude Breestraat .
In 1643/1650 heeft hij een Drukkerij, met het uithangbord ,,IN DE WERELD VOL DRUCK,,
In 1651/1664 heeft hij een Drukkerij, met het uithangbord ,,IN DE WERCKENDE HOOP ,,

* Transportakte 21-10-1660: Dat voor ons quam Johannes Nijch, borger deser Steder, vendidit Jacob Braat, boeckdrucker mede borger deser Stede: de melioratie ende beterschap van eenen Thuijn met het Thuijnhuijsken daer inne staen(de) gelegen buijten de Speuijpoort op Kilsdonk wesende deser Stede gront. (bron: RAD 9-1747)
In 1664 wordt hij opgevolgd in de Drukkerij door zijn stiefzoons HENDRIK KEUR en JACOB KEUR Boekdrukkers.

JOHANNES BRAAM
Boekdrukker/Boekverkoper.
(1697/1750) Stadsdrukker van Dordrecht.
Tr: 16.. te Ddr met MARIA VERHOEF.
Hij woont aan de Vismarkt in het huis ,,IN MECENAS,,
Zijn Boekmerk is ,,MINERVA NAAST EEN OLIJFBOOM,,
Kinderen te Dordrecht:
1704 Huiberta
1708 Joannes

C

VINCENT CAYMAX
Boekdrukker/Boekverkoper.
(1650/1672) te Dordrecht
Overl: 1673 te Ddr
Tr: JACOMINA RUTGERS
In 1656 woont hij bij de Wijnbrug als opvolger in de Drukkerij van FRANCOIS BOELS Boekdrukker.
Met het uithangbord ,,IN DE WITTE GHECROONDE DUYF,,

* Transportakte 19-05-1668: Mr. Gerard Paeuw administrateur van(de) weeskamere deser Stede aldier qualiteijt administrerende de goederen naergelaten bij Jan Wouter Boucquet en Margreta Lebesque mitsgaders approbatie en auctorisatie hebbende van(de) heeren Weesmrn. deser Stede blijcken(de) bijde Acte van approbatie en auctorisatie daer van sijnde in date den vi december 1667 ons Schepenen verthoont, vendidit inde voors. qualiteijt Vincent Caeijmacx, boeckvercooper borger deser Stede: Domum cum suis staende en gelegen ontrent de Graeffelickheijt Munte genaempt den Ring. (RAD 9-1622)
* Transportakte 8-11-1668: Hendrick van Lith de jonge voor hem selve als last en(de) procuratie hebbende van Jan van Bergen als man en voocht van Livina van Lith blijckende bij translaet van(de) selve procuratie gepasseert voor(de) notaris Gabriel Chanse residerende tot Grae(?) in Vranckrijck in date den xiiii Junij 1668 ons Schepen(en) verthoont te samen erffgen. van Sara Boumans voor de eene helfte, Lena Leenderts Boel als last en(de) procuratie hebben(de) van Pieter van(de) Horst haren man blijckende bij de selve procuratie gepasseert voorden Notaris Jacob Delphius en(de) sekere getuijgen tot Rotterdam residerende in date den xxv November 1663, Jacob Jacobs als man en voocht van Aeltge Jans Boel, Annetge Herberts huijsvrouw van Jan Leenderts Heessel schipper als last en procuratue hebben(de) van selve haren man blijckende bijde selve procuratie gepasseert voor Notaris Dirck Starburch en sekere getuijgen tot Rotterdam resideren(de) in date den 28 Julij 1668, Cornelis Herberts Clercq, Dirck Joosten als man en voocht van Beelken Aelbertsdr. en Cornelis van Smack als man en voocht van Anneken Dircs Clercq te samen erffgen. van za: Franchois Boels voor(de) ander helfte, alle de voors. procuratien ons Schepenen verthoont vendiderunt inde voors. qualiteijt Vincent Caeijmacx, boeckvercooper borger deser Stede: domum cum suis daer vuijthangt het Witte Duijffken staende en gelegen ontrent de Vleeshouderstraet. (RAD 9-1622)
* Hypotheekakte 8-11-1668 f 1.100: Comp. Vincent Caijmacx ende exhibeerde den originelen brieve int witte deses geroert die hij verclaerde affgelost te hebben sulcx ons gebleecken is bij quitantie opden rugge van(de) voors. brieve daeromme alhier geroijeert ende de brieve doorsneden opden xii Meij 1671. (RAD 9-1622)

JAN CANIN
Boekdrukker/Boekverkoper uit Gent.
(1572/1594) te Dordrecht.
Geb: 1534 te Gent /overl: 1594 Ddr
Tr: 1e 15.. te Gent met ELISABETH DIRCKS.
Ontr: 2e op 21-3-1583 te Ddr met, DIRCKSEN FRANS (1531/1594) Wed v Jan Bronkhorst
Voor 1567 vertrok hij naar Emden die toen al een grote Protestante Gemeente had.
In 1567 /1572 is hij Boekdrukker te Wesel waar hij het Drukkers vak leert.
In 1571 drukt hij de Nederlandstalige zgn ,,DEUX/AES BIJBEL,, (met zijn Druckersmerck)
In 1572 vertrekt hij uit Wezel naar Dordrecht om dat deze stad toen pas veilig was.
Hij vestigt zijn Drukkerij in de Wijnstraat in het ,,HUIS BEVERENBURGH,,
Zijn Druckersmerck is ,,DE DORDTSE MAAGD,, (Zijn Druckersmerck is gemaakt door ANTHONI v LEEST)
WERKEN/UITGAVEN / 45 Godsdienstwerken en 4 Bijbel uitgaven.
Als Stadsdrukker van Dordrecht gaf hij ook nog diverse malen de ,,DEUX/AES BIJBEL uit.
In 1572/1577 is hij Drucker en gesworen Boeckdrukker en is hij Staatsdrukker voor de Staten van Holland
Hij leverde ook Papier, Registers, Schrijfboucken aan de overheid.
In 1577 is zijn Druckersmerck: ,,STAANDE LEEUW MET EEN OPENGESLAGEN BOEK,, in een Ovaal.
Spreuk ,,SIET DE GESLACHTE JUDA DE WORTELDAVIDS HENEN,,
Na zijn overlijden in 1594 wordt zijn Drukkerij voort gezet door zijn zoons ABRAHAM CANIN en ISAAC CANIN Kinderen geboren te Gent :
1560 Jan, tr. Adriaantje Pauwels
1562 Abraham, tr. Neelken Melchiors Swerten
Kinderen geboren te Wezel:
1567 Isaac, tr. 1594 1e Janneke Willems /tr 2e 1603 Janneke Eems
1568 Jacob(Jaques), tr. 1594 Sara Verhaghen
1574 Sara
15 .. Lebuina

JAN JANS CANIN I (de Jonge)
Boekdrukker uit Gent.
(1583/1598) te Dordrecht.
Geb: 1560 te Gent /overl: na 1598 te Ddr
Tr: 1e 1583 te Ddr met ADRIAANTJE PAUWELS.
Ontr: 2e 1-4- 1612 te Ddr met, MAGDALENA HYRONYMUSdr
In 1583/1598 werkt hij als Drukker in de Drukkerij van zijn familie
Kinderen te Dordrecht:
1618 Hyronymus, tr. 1644 Leonarda Druwaert
1622 Sara
1628 Elisabeth

ABRAHAM JANS CANIN
Boekdrukker uit Gent.
(1594/1605) te Dordrecht.
Geb: 1562 te Gent / overl: 1617 Ddr)
Tr: 17-5-1587 te Ddr met,
NEELKE MELCHIORS de SWERTEN uit Antwerpen.
In 1594 neemt hij de Drukkerij van zijn vader over, samen met zijn broer ISAAC CANIN.
1606 / folio 184 /bij de Tolbrug (AdH)
Kinderen te Dordrecht:
1588 Abraham
1594 Tanneke
1595 Isaac
1602 Elisabeth

ISAAC JANS CANIN
Boekdrukker uit Wesel
(1594/1621) te Dordrecht
Geb: 1567 Wesel /overl: 1641 Ddr
Tr: 1e 16-4-1594 te Ddr met JANNEKE WILLEMS
Tr: 2e 1603 te Ddr met JANNEKE EEMS PIETERS
1595 woont hij bij de Tolbrug.
In 1594 neemt hij de Drukkerij van zijn vader over, samen met zijn broer ABRAHAM CANIN
1606 /folio 79 / Wijnstraat (AdH)
Op 7-10-1611 vraagt hij octrooi aan samen met, FRANCOIS BOSSELAER Boeckdruckers en Burgers te Dordrecht om de ,,NEDERLANDSE BIJBEL,, te mogen drukken. (Arch/Kerkelijke Wereldse geschiedenis)
In 1618/1619 Kan hij als STADSDRUKKER de productie van het Stadsdrukkerswerk niet meer aan en wordt lid v/h Consortium van 8 Dordtse Boekdrukkers die het recht kregen op het drukken en het uitgeven van Documenten, betreffende ,,DE NATIONALE SYNODE,, te Dordrecht.
In 1642 verkopen de wed. Isaac Canin en haar zoon Samuel Canin voor f 5.100,- het Huys ,,'T HOF VAN HOLLAND,, aan de Houttuinen, aan LEONARD v ORTEN Boekdrukker te Dordrecht.
Kinderen te Dordrecht :
1595 Geerten
1596 Elisabeth
1597 Samuel
1600 Judith

JACQUES JANS CANIN.
Boekdrukker uit Wesel
(1591/1602) te Dordrecht.
(1603/1608 ) te Bergen op Zoom.
Geb: 1568 te Wesel /overl: 1617 Ddr
Tr: 1594 te Ddr met SARA VERHAGHEN REYNIERS uit Breda.
In 1591 vestigt hij zich als Boekdrukker in Dordrecht.

HYRONYMUS JANS CANIN
Boekdrukker.
(1644/1656) te Dordrecht
Tr: 1644 te Ddr met, LEONARDA DRUWART
In 1644 woont hij in de Gravestraat.
Kinderen te Dordrecht:
1645 Magdalena
164. Isaac tr Cornelia Leonaerds v Orten

ISAAC HYRONYMUS CANIN
Boekdrukker.
(1666) te Dordrecht.
Tr: 1666 te Ddr met, CORNELIA LEONAERDS v ORTEN
Kinderen te Dordrecht:
1667 Samuel
1671 Esther
1675 Adriana
1678 Leonarda

GEMAN (GEMEN) VAN CAPPEL
Boekdrukker.
(1669) te Dordrecht.
In 1669 heeft hij Drukkerij /bij de Beurs.

CLAES CENTEN (zie NICOLAAS VINCENT SPIERINXHOUCK)
Boekdrukker.
(1609/1632) te Dordrecht.

BARTHELOMEUS CLOOT
Boekdrukker uit Antwerpen.
16.. Boekdrukker /uitgever van schoolboeken, samen met BERNARD STOCKMAN.

CORNELIS CLYPENS
Boekverkoper /onderwijzer uit Gent.
(1589/1602) te Dordrecht.

CORNELIS CORSTEN (CORSTIAENS)
Boekdrukker.
(1610) te Dordrecht.
tr. 1611 te Ddr met AELTKEN SIMONS.
Kinderen te Dordrecht :
1607 Simon
1611 Corstiaan

D

DIRCK DIRCKZ
Boekdrukker.
(1637/1673) te Dordrecht.

E

HENDRICK v/d ESCH
Boekdrukker.
(1630/1682) te Dordrecht.
Ontr: 15-8-1632 te Ddr met, PAULIJNTJE PAULS v/d GRAAF
In 1633/1683 is hij Stadsdrukker van Dordrecht.
In 1677 woont hij naast de Brouwerij 't Cruys en heeft hij een Drukkerij, met het uithangbord ,,IN DE PAPIER WINCKEL,,

NB.
* Ondertrouw 15 aug. 1632 (getrouwt den 5 sept 1632)
Hendrick Janssen van Esch, Boeckdrucker, j.m. woont in den Augustijnenkamp
Paulijntien van de Graef Paulsdr, woonende bij de Vischmarckt, beijde van Dordrecht.

[https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=11&minr=7646047&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2 (69/240)]
Kinderen:
1. Elisabeth, ged. Dordrecht aug 1633, dochter van Hendrick (Jansz) Esch en Paulijnsgen (v.d. Graaf) Pouwels.
2. Jannitgen, ged. Dordrecht nov 1634, dochter van Hendrick van Esch en Paulina van de Graef.
3. Joannes, ged. Dordrecht okt 1636, zoon van Hendrick van Esch en Pauwlijnken van de Graef.

* 131 Archiefdienst van de Gemeente Dordrecht
- 1695 Archief 20, inv.nr. 70-79
Hendrik van Esch, 76-171vs
Hendrik van Esch, boekdrukker, 74-183
- 1697 Archief 20, inv.nr. 80-101, A-K
Hendrik van Es(ch), 91vs-158, 92-54vs
Hendrik van Es(ch), boekdrukker, 81-70

* notarisakte (20-74 folio 183)
(24 oct 1633)
https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=20&minr=8524886&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2 (189/240)

* notarisakte (20-81 folio 70)
Op huijden 7 Augustij 1638 compareerde voor mij Nots. in presentie vande getuijgen naer genoempt d eersame Pieter Maertensen Schipper, borger deser Stede welbekent sieckel .. lichamen nochtans .......

[Op huijden 7 Augustij 1637 ...
... van seecke vischstalle naetelaten bij de voorn Henrich Nout Ende t selve huijs mette voors vischstalle mogen vercoopen aen sodanige personen en voor alsulcke somme ....]

[https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=20&minr=8526859&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2 (73/415]

* transport 19-10-1633 (folio 120)
Actum uts.
Dat voor ons quam Henrick van Esch, boeckdrucker borger deser Stede vendidit Pr Cor..(?) Buerde(?) borger deser Stede
Een vrije vischstal wesende een van vijftigen staande en gelegen op de groote Vischmarkt binnen deser Stede ....
(promittit quituer)

[https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=9&minr=5547074&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2 (133/148)]

* transport 9 juli 1642 (folio 89)
Actum ix Julij 1642
Dat voor ons quam Nicolaes van Dongen backer borger deser Stede vendidit Hendrick van Esch, boeckdrucker, mede borger deser Stede,
domum cum suis staende en gelegen inde Houtthuijn binnen deser Stede, tusschen de brouwerie vant Cruijs aen d'eene en den huijse van Soupert knoopmaker ane d andere zijde ....
[https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=9&minr=5547800&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

* Transportakte 15-10-1678: Cap.n Thomas Rijckers, Coopman en(de) Borger alhier ter Stede, Soo voor sijn selve en(de) in qualiteijt als voocht over de minderjarige kindren bij hem geprocrieert aen Joffr. Elijsabeth Francken sijne overlede huijsvrouw za.r mitsgrs. Sr. Roeloff Francke als mede voocht over de voors. minderjarige kindren, alhier als ten dese approbatie en(de) authorisatie int regart vande voors. minderjarige van mijn Ed. heeren van(de) Gerechte, en(de) Camere Juditiele deser Stede becomen hebbende volgens acte van approbatie en(de) authorisatie huijden gedateert ons Schepenen verthoont Hendrick van Esch, Stadts Boeckdrucker en(de) mede Borger alhier: Eenen Thuijn, en(de) beterschap vant Erve gelegen buijten de Jorispoort inden eerste path, aende Linckerhant, waer van de gront de Stadt Dordrecht Competeert. (bron: RAD 9-174)

F

MICHAEL FERMANS (VERMANS)
Boekdrukker.
(1645/1647) te Dordrecht.

JASPER FROEGUS
Boekdrukker uit Turnhout.
(1597) te Dordrecht.

G

JACOB de GAYER
Boekdrukker.
(1656) te Dordrecht.

NICOLAAS GEERLINGH
Boekdrukker.
(1654/1667) te Dordrecht.
1654 woont hij aan de Lindegracht.

JASPER GORISZ (zie v Troyen)
Boekdrukker.
(1588/1627) te Dordrecht.

GUILLAIME GUILLMOT
Boekdrukker.
(1601) te Dordrecht.

WILLEM GUILLAERT
Boekdrukker.
(1550) te Dordrecht
(Chronologisch Reg.)

GABRIEL GUYOT
Boekdrukker /Lettergieter uit Rotterdam.
(1591) te Dordrecht.

H

ALEXANDER HAENSBERGH
Boekdrukker /Boekverkoper uit Gorinchem.
16.. te Dordrecht.

JAN HAENSBERGH
Boekdrukker uit Gorinchem.
(1590/1611 ) te Dordrecht.
Hij heeft een Drukkerij bij 't Kerkhof, met het uithangbord ,,IN HET WAPEN VAN DORDRECHT,,

JAN JANS HAENSBERGH
Boekdrukker/Boekverkoper.
(1617/1642) te Dordrecht.
Drukkerij bij de kerk, met het uithangbord ,,IN HET WAPEN VAN SINT LUCAS,,

MATTHIAS HAVIUS
Boekdrukker.
(1633/1643) te Dordrecht.

ANDRIES HENDRICX
Boekbinder.
(1606) te Dordrecht.
Tr: 1e 1627 te Ddr met DOROTHE JASPERS.
Tr: 2e 1635 te Ddr met CATALIJNA v DAMME.
1606/folio 77 / Boekbinder in de Wijnstraat (AdH)

CAERL HENDRICKS
Boekdrukker.
(1584) te Dordrecht.
In 1584 heeft hij een opdracht voor het drukken van 120 Bijbels.
De borgen zijn JACQUES de BOTH en PIETER VERHAGHEN Boekdrukkers te Dordrecht.

ANDRIES HERMANS
Boekdrukker.
(1611/1627) te Dordrecht.

JAN HERMANS
Boekverkoper.
(1579/1580) te Dordrecht.

AERT CORNELIS v HERFELT
Boekdrukker.
(1588) te Dordrecht.

J

JAN JOOST
Boekbinder.
(1606)te Dordrecht.
1606 / folio 40 / Boekbinder in de Wijnstraat / 1 pond (AdH)
1626 / folio 39 (AdH)

JAN JANSZ van HOOFELT
Boekdrukker.
(1606/1626) te Dordrecht.

ABRAHAM JANSEN
Boekdrukker.
(1616) te Dordrecht.

SACHARIAS JOACHIMS
Boekdrukker /Boekbinder.
(1604/1626) te Dordrecht.
1614 Drukkerij bij het Marcktvelt.
Met het uithangbord ,,IN DEN GROOTEN BIJBEL,,
1618/1619 lid v/h Consortium van 8 Dordtse
Boekdrukkers die het recht kregen op het drukken en het uitgeven van documenten, betreffende ,,DE NATIONALE SYNODE,, te Dordrecht.
1626 /folio 99 /Voorstraat /bij de Tolbrug /5 Pond (AdH)

K

HENDRIK KEUR & JACOB KEUR
Boekdrukkers
(1664) te Dordrecht.
JACOB KEUR
Ontr: 28-2 te Ddr met ELISABETH van DUYVELANT.
In 1664 erven zij de Drukkerij in de Breestraat van hun stiefvader, JACOB CORNELIS BRAET Boekdrukker te Dordrecht.
Kinderen van Jacob Keur te Dordrecht :
1668 Pieter
1670 Andries
1672 Geertruyt

ANDRIES van KIEBOOM
Boekdrukker uit Turnhout.
(1585) te Dordrecht.

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, augustus 2017, juni+september 2018, maart 2020, december 2020, november 2022.