Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht en de invloed van de Zuid Nederlandse vluchtelingen uit o.a. Luik/Brabant/Vlaanderen en Wallonie in de periode 1572/1650


Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2017-2022)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl


Bij gebruik van gegevens van de website vermeld dan:
"mw. H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht (website: blokland-visser.dordtenazoeker.nl)"L t/m Z


1. BOEKDRUKKERIJEN EN BOEKHANDELSL

ABRAHAM JANS van LEEST
Boekdrukker.
(1584) te Dordrecht.
1584 /folio 21/Wijnstraat/50 Pond (AdH)
Op 17-7-1597 wordt hij ontboden bij de Kerkeraad te Dordrecht, om zich te verzoenen met zijn zwager, JAN ABRAMS CABELIAU (getr in 1590 te Ddr met MAYKE JANS v LEEST)
In aanwezigheid van twee mannen van goede naam JAN VERSCHUER Boek drukker te Dordrecht en DANIEL de MARES Koopman te Dordrecht.

ANTHONIE van LEEST
Boekdrukker /Figuursnijder/Vormdrukker uit Antwerpen.
(1584) te Dordrecht.
Geb: 1545 Antwerpen /overl:1623 A'dam
Tr: mei 1586 te Ddr met MARICKEN HUBRECHTS v ASPEREN uit Brussel.
In 1567 is hij Vrijmeester v/h St Lucas Gilde te Antwerpen.
In 1572/1575 woont hij te Parijs.
In 1575 woont hij te Antwerpen.
In 1584 woont in de Wijnstraat te Dordrecht.
1590 is hij figuursnijder /vormdrukker en ontwerper v/h Drukwerk van JAN CANIN Boekdrukker te Dordrecht.
1606/folio 48 /Staat hij borg voor JAN JANS TESTMAKER samen met JAN v LEEUWEN (AdH)
In 1607 vertrekt hij naar Amsterdam.
Kinderen geboren te Dordrecht :
1594 Soetke
1598 Rogier
1600 Carel
1602 Abraham
1604 Lyveke

CHRISTOFFEL LENAERTS
Boekdrukker.
(1587) te Dordrecht.

HENDRIK v LIESVELD
Boekdrukker uit Antwerpen.
(1583) te Dordrecht.
Tr: januari 1584 te Ddr met MARIKEN JANS.

PIETER BASTIAANS LOYMANS
Boekbinder/Boekdrukker.
(1626/1660) te Dordrecht.
(1660) te Bergen op Zoom.
Ontr :14-1-1626 te Ddr met JANNEKE van DALEN WILLEMS.
In 1644 heeft hij een Drukkerij in de Vriesestraat, met het uithangbord ,,IN DE BIJBELS,,
In 1645 drukt hij samen met de Dordtse Boekdrukker MAARTEN de BOTH, Een zgn ,,ROOFDRUK,, van de ,,STATENBIJBEL,, (zonder octrooi uit 1637) Met op de titelblad de ,,Dordtse Maagd en het Stadswapen van Dordrecht,,

JAN JANS v LOOFELT
Boekdrukkersgesel/Boekdrukker uit Mechelen.
(1610) te Dordrecht.
Ontr: 18-4-1610 te Ddr met MARIKEN MICHIELS PIETERS.
In 1610 is hij Boekdrukkersgesel bij Pieter Verhaghen Boekdrukker te Dordrecht.
Kinderen te Dordrecht :
1617 Michiel
1620 Lynke
1622 Hermenken
1624 Johannes
1625 Janneke

M

BALTEN MALLAERT
Boekdrukker.
(1606) te Dordrecht.

CELEYN (GILLIS) MANILIUS
Boekdrukker uit Gent.
(1592) te Dordrecht.
Geb: 1565 te Gent.
Ontr: 5-4- 1592 te Ddr met, CLAERKEN MAXIMILIAANS de HEVE uit Hasselt
Kinderen te Dordrecht :
1594 Cornelis
1599 Adriaan

ANDRIES MARGUS
Boekdrukker
(1581) te Dordrecht.

ABRAHAM JANS MEELMAN
Boekdrukker uit Antwerpen.
(1612) te Dordrecht.
Ontr : 24-6-1612 te Ddr met, ESTHER HENDRIKS JANS
Kinderen te Dordrecht:
1613 Jan

BENEDICTUS HENRYKS VAN MINDEN
Boekdrukker.
(1612) te Dordrecht.
(Weduwnaar) Ontr: 5-9-1621 te Ddr met AELTGEN HUYBERT EWOUTS
Hij heeft een Drukkerij in de Heer Herman Suysstraat, met het uithangbord ,,IN DE BLOEMPOT,,

SYMON MOULAERT
Boekdrukker.
(1647/1648) te Dordrecht.
In 1647 heeft hij een drukkerij in de Wijnstraat, met het uithangbord ,,IN DE BIJBEL,,

ISAAC DIRCKS MUMBEECK
Boekdrukker.
(1603) te Dordrecht.

N

GILLIS JANS NEERINGH
Boekdrukker uit Rotterdam.
(1659/1668) te Dordrecht.
Geb: 1624 te Rotterdam
z.v. Jan Neringh en Catelijn Neringh
1668 woont hij Nieuwe Haven t/o de Lombardbrug.

ABEL CORNELIS van NISPEN
Boekdrukker.
(1626) te Dordrecht.
Geb: 1580 /overl 1638 /begr. Grote kerk Ddr
z.v. Cornelis v Nispen en Maria v Dorth
Tr: 16.. te Ddr met CORNELIA v/d AERDRIJCK
1626 /folio 60 /Voorstraat (AdH)
Kinderen geboren te Dordrecht:
16.. Adriaan

JACOB van NISPEN
Boekdrukker.
(1629) te Dordrecht.
In 1629 heeft hij een Drukkerij in de Wijnstraat, met het uithangbord ,,DE SONNEWIJSER,,

MATTHEUS JACOBS v NISPEN
Boekdrukker/Landmeter.
(1657) te Dordrecht.
Geb: 6-1-1629 Ddr /overl: 23-7-1717 Ddr
z.v. Jacob van Nispen Boekdrukker te Dordrecht.
Tr: 24-4-1657 te Ddr met MARIA JACOBS van EYCK (zij woont bij de Lindegracht)
Hij studeerde te Leiden voor LANDMETER.
In 1660 was er in leiden een opleiding voor LANDMETERS, in dienst van de Hoogheemraadschappen en de Grafelijke dienst.
Na de opleiding werd een examen afgelegd en een eed gezworen INSTRUCTIE VAN EEN LANDMETER Inspecteren van de Dijken.
Het maken van bestekken en tekeningen, begroten van het werk en aanbestedingen regelen.
Het toezicht houden bij het uitvoeren van het werk.
Schrijven van adviezen voor Colleges en Besturen.
Bijwonen van werk en aanbestedingen en vergaderingen.
Vergoeding van f 4,- per dag en kost en inwoning bij verblijf elders.
Instrumenten voor de LANDMETER waren: Tekenbord/Driehoek/Jacobsstaf. (instrument voor hoogte en lengte berekenen)
1660 is hij Gezworen Landmeter van het Hoogheemraadschap Alblasserwaard en Vijf Herenlanden.
Hij neemt de Drukkerij van zijn vader over In de Wijnstraat bij de Nieuwbrug, met het uithangbord ,,DE SONNEWIJSER,,

* Transportakte 6-10-1671: Lijsbeth Thomas Challis(?) wed. van Wm. [Willem] Pieters van Alsem, vendidit Mattheeus van Nispen, Boeckvercooper ende Borger alhier: Een huijsken en(de) Erve met sijn toebehooren staende en(de) gelegen int Riedijckstraetje. (RAD 9-1623)

Kinderen te Dordrecht:
1658 Sara, tr. 1680 Abel de Vries Boekdrukker / Landmeter
1659 Hendrica
1661 Jacob

O

THOMAS WILLEMS van ORTEN
Boekdrukker /Boekverkoper.
(1597/1623) te Dordrecht.
Ontr :1623 te Ddr met MARIA van ORTEN
1626/ folio 54 /16 pond (AdH)
In 1633 is hij Hopkoper te Dordrecht.
Hij woont in het Huis ,,IN DE WILDEMAN,,

LEONARD WILLEMS v ORTEN
Boekdrukker
(1633) te Dordrecht
Tr: 1633 te Ddr met HESTER VERHOUTEN (Verhoutere)
Koopt voor f 5.100,- het Huis ,,'t HOF VAN HOLLAND,, en erf aan de Houttuinen van SAMUEL YSAAC CANIN Boekdrukker te Dordrecht Lopend van de Voorstraat tot achter bij de Wijngaardstr naast Mattheus v/d Brouck.
Kinderen te Dordrecht :
1634 Mariken
1635 Anna
1636 Willem
1638 Cornelia tr 1666 Isaac Canin

R

PAUWEL AERTS v RAVESTEYN
Boekdrukker.
(1608/1611) te Dordrecht.
Geb: 1587 Ddr/overl: 1655 te Amsterdam
z.v. Aert Claessen v Raversteyn
Tr: 1e ca 1607 te Ddr met MARIA JANS SPICHT
Tr: 2e te Ddr met ELISABETH EMANUELS SWEERTS
In 1612 heeft hij een Drukkerij te Amsterdam.
In 1636 heeft hij een Drukkerij te Leiden.
In 1646 /1655 heeft hij een Drukkerij te Amsterdam.
In 1637 krijgt hij als enige Boekdrukker in de Republiek der Nederlanden het octrooi van 15 jaar voor het drukken van ,,DE EERSTE STATENBIJBEL,,
Kinderen:
1612 Nicolaes
1618 Maria

ISAAC REYERS
Boekdrukker / Boekverkoper.
(1643) te Dordrecht
In 1643 heeft hij aan de Vismarkt een Drukkerij.
Met het uithangbord ,,IN DE GROOTE GECROONDE DRUCKERIJ,,

WED: ISAAC REYERS
Boekdrukker/Boekverkoper.
(1659/1675) te Dordrecht.
Hypotheekakte 17-4-1673: Samuel vander Heijden Notaris, ende eerste geswore Clercq ter Secretarije binnen deser Stede als last ende procuratie hebbende van Bastiaen van Solinge, Boeckvercooper woonachtig binnen de Stadt Briele, Blijckende bij deselve procuratie gepasseert voor den Notaris Dirck Stopman, ende sekere getuijgen binnen den Briel voors. residerende van date den xv deser loopende maent ons Schepenen verthoont, Ende bekende in crachte vande voors. procuratie wel en(de) deughdelijcke schuldigh te wesen aen de weduwe van Isaack Reijers, Boeckdruckster en(de) vercooperster binnen deser Stadt Dordrecht (f 188-16-0 ter sake geleverde coopmanschappen, uijtwijsens de rekeninge aende voors. van Solinge ter hande gestelt) VERBINDENDE sekere sijns Compts principale huijs Ende Erve met sijnen toebehooren, staende en(de) gelegen inde Raemstraet binnen deser voors. Stede. (bron: RAD 9-1624)

HANS REYNIERS
Boekdrukker.
(1606 ) te Dordrecht.
1606/folio 68 /woont in de Gravestraat (AdH)

ANDRIES REYNIERS(REYERS)
Boekbinder.
1629/1633 te Dordrecht.
Hij woont aan de Voorstraat.
Tr: 1618 te Ddr MAAIKE WOUTERS.
1626 / folio 7 / Boekbinder in de Voorstraat / 2 Pond (AdH)
In 1633 heeft hij en Boekwinkel met het uithangbord ,,IN HET SCHRIJFBOEK,,

DAMIS v RIEBEECK
Boekdrukker.
(1620/1623) te Dordrecht.
In 1624 heeft hij een Drukkerij bij de Nieuwbrug, met het uithangbord ,,IN HET VERGULDE A.B.C.

PIETER ROGIERS
Boekdrukker uit Antwerpen.
Boekverkoper/ Onderwijzer in Frans /Rekenen /Schrijven
(1590/1614) te Dordrecht.
Overl: 1614 Ddr
In 1589 is hij leerling te Antwerpen bij zijn broer Cornelis Rogiers Boekdrukker te Antwerpen.
Tr: ca 1592 te Ddr met LIJSBETH CUYPERS uit Gent.
In 1611 heeft hij een Drukkerij
Met het uithangbord,, IN DE GECROONDE DUYF,,
In 1616 wordt hij opgevolgd in de Drukkerij door zijn schoonzoon FRANCOIS BOELS boekdrukker getrouwd met met Susanna Rogiers Pieters
1626/folio 36 /Boekhandel /de wed Rogiers(AdH)

S

JACQUES SALOMONS SAVERY (SAVRY)
Boekdrukker /Boekverkoper /Graveur.
(1643) te Dordrecht.
Geb: 1594 te Gent
z.v. Salomon Savery /Uitgever/Graveur
In 1655 heeft hij een Drukkerij, met uithangbord ,,IN 'T KASTEEL VAN GENT,,
In 1656 neemt hij een knecht in dienst, Gerrit Gerrits uit Amsterdam met de zorg voor huisvesting / kleding / les in het plaat snijden voor f 75,- per jaar en hij moet ,,'s WINTERS BIJ DE KAERS TOT ACHT UREN 'S AVONDS WERCKEN,,

ISEBRANT SIBRANTS
Boekdrukker.
(1594) te Dordrecht.

JACOB BAREND SMIENT
Boekdrukker.
(1647/1662) te Dordrecht.
Ontr: 1-5-1644 te Ddr met CATHARINA TELMANS
In 1647 kreeg hij octrooi voor het Drukken van de ,,STATEN BIJBEL,,
In 1647 heeft hij een Drukkerij bij de Beurs
Met het uithangbord ,,IN DEN VERGULDE BOON,,
Kinderen te Dordrecht:
1647 Sara
1649 Jacomijntje
1654 Margrieta
1657 Zacharias

NICOLAES VINCENT SPIERINCXHOUCK (Claes Centen)
Boekdrukker /Boekbinder /Letterzetter uit Rotterdam.
(1609/1632) te Dordrecht.
Geb: te Rotterdam/ overl: 1636
z.v. Vincent Spierinckhouck en Dirxen Jans
Tr: 12-5-1609 GRIETJE JANS DIRCKS
1612 woont hij in de Vriesestraat
In 1612 heeft hij een Drukkerij bij de Vischmarkt,
Met het uithangbord ,,IN DE NIEUWE DRUCKERIJ,,
Hij heeft 5 uitgaven van het Nieuwe Testament uitgegeven.
1618/1619 lid v/h Consortium van 8 Dordtse Boekdrukkers die het recht kregen op het drukken en de uitgave van de documenten betreffende ,,NATIONALE SYNODE,, te Dordrecht.
1626/folio 100 /Voorstraat /5 Pond (AdH)
In 1627 is hij als STADSDRUKKER van Dordrecht aangesteld door het Stadsbestuur van Dordrecht,
Deze vergunde hem alles te drucken waertoe hij van Stadswege versocht sal worden (voor f 100,- per jaar)
In Dec 1646 verkocht hij het huis aan de Vismarkt dat naast de Drukkerij van ISAAC ANDRIES stond.
Kinderen te Dordrecht:
16.. Dirck, tr. 1635 Aechie Baltens
16.. Vincent, tr. 1639 Lijbeth Jans
1615 Jan, tr. 1646 Pietertje Hendrix

DIRCK NICOLAES SPIERINCXHOUCK
Boekdrukker.
(1635) te Dordrecht.
z.v. Nicolaes Vincent Spierincxhouck en Grietje Jans Dircks
Ontr: 13-5- 1635 te Ddr met AECHIE BALTENS
Hij werkt bij zijn vader in de Drukkerij
,,IN DE NIEUWE DRUKKERIJ,, a/d Vismarkt.

VINCENT NICOLAES SPIERINCXHOUCK
Boekdrukker.
(1639) te Dordrecht.
z.v. Nicolaas Vincent Spierincxhouck en Grietje Jans Dircks
Ontr: 18-12 1639 te Ddr LIJSBETH JANS
Hij werkt bij zijn vader in de Drukkerij ,,IN DE NIEUWE DRUKKERIJ,, a/d Vismarkt.

JAN NICOLAES SPIERINCKHOUCK
Boekdrukker.
(1646) Dordrecht.
Geb: 1615 Ddr
z.v. Nicolaas Vincent Spierincxhouck en Grietje Dirks
Ontr: 1646 te Ddr met PIETERTJE HENDRIX
In 1646 heeft hij een eigen Drukkerij in de Raamstraat te Dordrecht.

Bernard STOCKMAN
Boekdrukker uit Antwerpen.
(1586) te Dordrecht.
Uitgever van Schoolboeken samen met BARTHELOMEUS CLOOT

T

ISAAC THEGHELBERG
Boekdrukker.
(1653) te Dordrecht.
Ontr: 26-10-1653 te Ddr met ENGELTJE PIETERS v/d STRATEN
In 1657 woont hij in de Kerckstraat.

JASPER GORISZ van TROYEN (JASPER GORIS)
Boekdrukker/Boekverkoper/Papiermaker uit Antwerpen.
(1588/1637) te Dordrecht.
Geb: 1547 te Mechelen/overl: 1628 Ddr.
Hij stamt van een familie van Papiermakers uit de Franse stad Troyen.
Tr: 1e ca 1584 te Antwerpen met ??
Tr: 2e op 30-7-1600 te Delft met MARGRIETA MAERTENS HAGENS
Tr: 3e in 1616 te Ddr met ELISABETH CUYPERS uit Gent (1588/1627)(wed van boekdrukker PIETER ROGIERS uit Dordrecht)
In 1577 is hij Mr. Boekdrukker en is hij lid van het Sint Lucas Gilde te Antwerpen.
In 1588 woont hij aan de Nieuwstraat ,,MIJNS HEREN HERBERG,, / ,,BERCKEPOORT,,
In 1594 en 1596 is hij mede eigenaar van de Papiermolens te Hendrik Ido Ambacht en te Schiedam, samen met NICOLAES t,SERAETS Koopman te Dordrecht en ANTHONIS den ELLINCK koopman te Dordrecht.
In 1596 woont hij in de Wijnstraatin het Huis ,,DE VERGULDE GRIFFIOEN,,
1606/folio 43 / Boekdrukker/ Wijnstraat /(AdH)
1626 /folio 24 / Wijnstraat /12 Pond (AdH)
Kinderen te Antwerpen:
1585 Jasper

JASPER JASPERS v TROYEN II
Boekdrukker uit Antwerpen.
(1608/`1635) te Dordrecht.
Geb:1585 Antwerpen /overl: 1637 Ddr
Ontr: 10-2-1608 te Ddr met JOSIJNTJE HUYBRECHT ADRIAANS
Hij woont bij de Beurs in het Huis,,IN DE HARP,,

JASPER JASPERS VAN TROYEN III
Boekdrukker/Boekverkoper.
(1631) te Dordrecht.
Ontr: 8-5-1633 te Ddr met DIRCKSEN HENDRIX
In 1631 woont hij bij de Beurs
Kinderen te Dordrecht:
1634 Hans
1636 Hendrik
1638 Sibilla
1643 Jasper
1646 Elisabeth
1648 Samuel

DESIDERIUS de la TOMBE
Boekdrukker.
(1587 ) te Dordrecht.

V

PIETER (Peeter) VERHAGHEN
Boekdrukker /Boekverkoper uit Antwerpen.
(1577/1627) te Dordrecht.
Overl: 1628 Ddr.
Tr: 1e 1572 in de Austin Friarskerk te Londen met, MARIKEN CLAESDR v SCHEURWIJCK.
Tr: 2e 1618 te Ddr met, MACHELTJE CLAES uit Wesel (wed v Corstiaan Gerrits)
In 1567/1577 woont hij te Londen.
In 1578 geeft hij zijn eerst boek uit ,,IN DE DRUCKERIJE NAEST HET PRINCEN LOGEMENT BIJ DE WIJNBRUGGE,,
In 1578 koopt hij voor f 1.600,- een Bijbel en enkele boeken van Wed. v MATTHIJS BERCK op de hoek van de Nieuwstraat.
1582/1585 woont hij in ,,MIJNS HEREN HERBERG / BERCKEPOORT,,
In 1584 staat hij borg samen met JAQUES DE BOTH Boekdrukker te Dordrecht voor de Boekdrukker.
CAREL HENDRICKS te Dordrecht voor het drukken van 120 Bijbels
In 1618/1619 is hij lid v/h Consortium van 8 Dordtse Boekdrukkers Die het recht kregen op het Drukken en uitgeven van documenten Betreffende ,,DE NATIONALE SYNODE,, te Dordrecht.
In 1619 is hij Stadsdrukker van Dordrecht.
1626 / folio 89 /Boekdrukkerij bij de Berckepoort /10 Pond (AdH)
Hij gaf 62 uitgaven uit en 7 Bijbels o.a. 1584 drukte hij het eerste in het Nederlands verschenen ,,JOODSE GEBEDENBOEK,,
Zijn Drukkersmerck is:
,,EEN KNIELENDE MOZES BIJ DE BRAAMBOSCH ICK WIL DAER GAEN EN BESIEN DAT GROOT GERICHTE WAEROM DEN BOSCH NIET VERBRANDT,,

NB.
 • (folio 50vs) Actum ut supra (26-5-1617)
  dat voor ons quam Jan Jansz bierdrager ende Pieter Jansz als voochden vande onmondige kinderen van
  wijlen Jan Jansz. Cleermaker [DOORGEHAALD: en Marijcken Claesz dr ... als approbatie hebbende van mijne Ed heeren vanden Gerechte deser
  Stede blijckende bij seeckeren appostille gestelt in margine van seeckere Coopcedulle daer van zijnde van date den [-] ons Schepenen verthoont en]
  [MARGINE: ende verclaerde alsoo sij comparanten ofte Herman Jenefaesse is van haeren wegen volgens d'acte
  daer van ter weescaemere deser Stede gemaeckt in date den xxvi Januarij 1617 gevolcht op d authaurisatie van(de) Caemere Juditiele
  in date den xxi de vorigh maendt beijde .. gebleken, aen PIETER VERHAEGEN Boeckdrucker en Dierck Bastiaens vercocht
  hoe... daer van gewaerdeert was bij heer Johan Berck ridder eerste raedt pensionaris deser Stede
  Sij comparanten in voorsz. qualiteijt tot voldoeninge gecedeert getransporteert en opgedragen hebben, ...transporteren en opdragen bij desen aen voorsz. heeren Berck t voorsz. huijs en erfve]
  Willem Janssoon sone van voorsz. Jan Jans en Marijgh Claesdr en den voors. Pieter Jansz noch als last ende procuratie hebbende(de)
  van Claes Jansz backer woonende mede inde Briel, blijckende bijde delve procuratie gepassert voor Schepen en Ba.. vande Briel voornt. van date den xix
  7temb. xvi c ende sestien [7-9-1616] ons Schepenen verthoont
  [DOORGEHAALD: vendidit inde voorsz. qualiteij heer Johan Berck ridder eerste raet pensionaris ende Secretaris deser Stede, een geheel]
  huijs ende erve mett alle sijnnen toebehoren staende ende gelegen voor inde Nieu(w)strate deser Stede, tusschen den huijse vande heer
  Anthonij Henricx assijeur vande Munt aen d'eene ende thuijs van Marike Meijnaertser en d andere zijde

  ende dat mett alsulcke vrijdommen servituten ende Gerechtigheden, als t voorsz. huijs en erfve eenichsints is hebbende, bekenne bet. inde voorsz
  qualiteit promittet quitare niet belast.
  Waerborg Herman Genefaesse en Jan Jansz bierdrager voornt. promittet quitare.
  [RAD 9-1594]
  [https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=9&minr=5545659&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=9&miview=viewer2]
 • (folio 106vs) Actum den xx novemb 1617.
  Dat voor ons quamen heer Johan Berck ridder eerste raedt pensionaris deser Stede, als
  bij naestin. vercregen hebben(de) het huijs en erfve met sijnen toebehooren staende
  ende gelegen voor in de Nieustraete deser Stede tusschen thuijs van Anthonij Henricxsse Assaseur van Sgraeffelickheijt
  Munte en thuijs van Mariken Remers(?) ter eenre;
  Pieter VERHAEGEN boeckdrucker als de eijgenaer vant huijs staen(de) aen Voorstraet neffens de poorte van(de) voorsz.
  heer Berck en met sijn erfve respinderende achter de voorsz. huijse in(de) Nieu(w)straet ter tweede;
  ende Dirck Sebastiaens als voocht van Willem Ariensz Eijgenaer van t huijs genaemt de Arcke van Noe aen(de) Voorstaret opden hoeck
  van(de) Nieustraet en met de plaetse van sijn achter huijse oock responderende aen t coorsz huijs van(de) voorsz. heere Berck ten ten derden sijden;
  .. verclaerde en(de) bekende voor haer en(de) voor haere naercomelingen possesseureren van(de) voorsz. drie
  respective huijs overdragen en geaccordeert te sijn belangen(ge) de put ... heijn..licheijt leggen(de), .. het achterhuijs ofte
  .....................
  [RAD 9-1594]
  [https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=826505551&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=9&mistart=126]
 • otr. Dordrecht 26 aug. 1618 (getrout den 9 sept. Anno 1618)
  Pieter Verhagen, Boeckdrucker, w.r van Andwerpen
  Maike Claesdr., geboren van Wesel, w.e Cors Geritsz, viskoper
  woont in(de) Vriesestrate tegen over de meulen

  [https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QJ-DX2Y?i=487&cc=2037907]
 • 1623-1628 Gereformeerd: kerkrekeningen
  Arent Verhagen, kind, GK, April 1624
  Dirck Verhagen, kind, GK, April 1627
  Pieter Verhagen - AK (Augustijnenkerk), Aug. 1628

  [https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QJ-DF5J?i=123&cc=2037907]
 • [RAD 131-1671-0010.jpg (index transporakten 1617 RAD 9-1594)]
  Pieter Verhagen, 50vs, 106vs
  https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?
  mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=131&minr=8694234&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2
 • RAD 131-1770-0009 (index op transporten 1628-1629 (RAD 9-1603))
  Verhagen Pieter, erfgen. 47vs
  [https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/archief/zoeken/?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=1&micode=131&minr=3622688&miview=inv2]
 • transportakte 1-12-1628
  Actum den eerste December.
  Coram Blocklant ... Schaep
  Dat voor ons quamen Guilliam Vogelsanck soo
  voor hem seluen en Gerrit Frans van Bouckelwaert
  en(de) den voorn. Vogelsanck als voochden van(de) minderiarige
  kinderen van Lijntgen Wouters za, Willem Reijersz
  als voocht van(de) onmondige kinderen van Marijcken
  Wouters weduwe wijlen Andries Reijers en Jacob Jans
  als getrout hebben(de) Lijsbeth Isaacks van Mombeeck
  dr. van voors. Marijcken Wouters t'samen erfgenamen
  pregelatarissen van wijlen Pr. VERHAGEN
  vendiderunt in voorsz. qualiteijt
  Wouter van Bouckelwaert, mede ergenaem ende prelegataris van voorsz. Pr. Verhagen
  7/8 part in een vrije visch stal leggende(de) op de groote Visch merckt waerinne den seluen t resteren(de)
  achtste paert is competerende en dat met soodanige vrijdommen, kennen betaelt ...;
  [RAD 9-1603 folio 47vs]
  https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=826506813&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=9&mistart=63

JAN (HANS) VERSCHUEREN
Boekdrukker.
(1578) te Dordrecht.
Tr: 1578 te Ddr met MARGRIETE BRUYNSEEL (Breynsel)
In 1597 moet hij bemiddelen als man van goede naam samen met DANIEL de MARES koopman te Dordrecht bij de Kerkeraad te Dordrecht, bij een ruzie tussen, ABRAHAM van LEEST (Boekdrukker te Dordrecht) en zijn zwager JAN ABRAHAMS CABELIAU koopman te Dordrecht. (getrouwd met MARIA JANS v LEEST)

GERRIT JANS VERSCHUEREN
Boekdrukker.
(1592 ) te Dordrecht.
Tr: met CUNERA ADRIAANS.
Kinderen te Dordrecht:
1592 Marike
15 .. Jan, tr. 1619 Marike gerrits
1598 Adriaan
1600 Abraham
1603 Geertrui

JAN GERRITS VERSCHUEREN
Boekdrukker
(1621) te Dordrecht
Tr: 1619 teDdr met MARIKE GERRITS
In 1624 heeft hij een drukkerij in de Vriesstraat, met het uithangbord ,,DE VERGULDE BOECKE PERS,,

W

JORIS JORISZ WATERS
Boekdrukker uit Engeland.
(1607/1623) te Dordrecht.
In 1623 heeft hij een Drukkerij bij de Vismarkt
1618/1619 is hij lid v/h Consortium van 8 Dordtse Boekdrukkers die het recht kregen op het drukken en het uitgeven van documenten betreffende de ,,NATIONALE SYNODE,, te Dordrecht
In 1623 heeft hij een Drukkerij bij de Vismarkt met het uithangbord ,,DE VERGULDE KAERSSNUYTER,,

PIETER WOUTERS
Boekdrukker.
(1600/1620) te Dordrecht.

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, augustus 2017, juni+september 2018, maart 2020, december 2020, november 2022.