Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Grote Kerk (bezoekersregister (visitors)) (deel 2: 1906-1917)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 27 (Nederlandse Hervormde Gemeente)
Inventarisnummer: 2446 (1896-1901), 2447 (1901-1906), 2448 (1906-21 juli 1912), 2449 (21 juli 1912-21 febr. 1920)

** scans verkrijgbaar**

1914 (jul-aug)

bezoekersregister juli-augustus 1914

Pagina Jaar Datum (date) Naam en voornaam (Noms et Prénoms) Woonplaats (Domicile)
060a 1914 Juli 1 Dr. Harting und Frau Posen
060a 1914 Juli 1 Mabel Wing Castle (Mabel Wing Castle (1864-1950), tr. Henry Northrup Castle) Honolulu, H.
060a 1914 " Elinor Henry Castle (Elinor Castle (1894-1953), tr. 1921 professor John U. Nef)
NB.
Guide to the Elinor Castle Nef Papers 1891-196
Honolulu, Hawaii
060a 1914 " 2 Frau E. Döhle Berlin
060a 1914 " 2 Lisa von Gusnar Berlin
060a 1914 July 2nd Mr. & Mrs. Yorke Eerthig N. Wales
060a 1914 " Mr. & Mrs. Thompson N. Shields
060a 1914 " D.J. McIntosh Rotterdam
060a 1914 3 Juillet N. Robin Paris
060a 1914 3 Juillet P. Arvinder(?) Paris
060b 1914 July 3 1914 .. ... C...(?) H..., P...(?)
060b 1914 " Elizabeth ... C..(?) "
060b 1914 " A... Sp... C...(?) Edinburgh
060b 1914 " Misses Dickinson Chester(?), Mass., U.S.A.
060b 1914 " Fritz Em..(?) Berlin(?)
060b 1914 " W. ...(?) van der Meulen Middelharnis
060b 1914 " W....(?) Dragten
060b 1914 " Mrs. Chas. B. Fager Jr. (Charles Buffington Fager Jr. (1869-1939)) Harrisburg, Penn.
060b 1914 " Mrs. Chas. B. Fager Sr. "
060b 1914 " Mr. Chas. B. Fager "
060b 1914 " Miss. Elle F. ...ser(?) Philadelphia, U.S.A.
060b 1914 " Mr. Herman ..ser(?) Philadelphia, U.S.A.
060b 1914 July 4 1914 Charles James Howell England
060b 1914 " 4 1914 Jas. W. Ford England
060b 1914 " 4th George and Olive Veale Dartmouth, England
060b 1914 5 Juli 1914 H.B. v. Ravelaar(?) Nijmegen
060b 1914 " D. van Aelst "
060b 1914 " G.B. Prins Dordt
060b 1914 " R. Oostwijk(?) Nijmegen
060b 1914 " J.C. ...(?) "
060b 1914 " ...(?) Hamburg
060b 1914 " C. Hes Amsterdam
060b 1914 6th " Georgina Knox Glasgow, Scotland
060b 1914 " E.J. L...(?) Gifpurth(?), Glasgow
060b 1914 " ...(?) Eisinger Hamburg
060b 1914 " Ernst..(?) A...(?) + Frau ...(?) (Deutschland)
060b 1914 " H. C...d(?) Rotterdam
060b 1914 7 Marie Bertt...nier(?) Paris
060b 1914 8/7 14 ....king(?) R'dam
060b 1914 " C. v.d. Waardt(?) Rotterdam
060b 1914 " M.H. Fosk Jr. Hufferholm ..(?)
060b 1914 " M.H. Fosk Sr. Manchester
060b 1914 " W.A. La..(?) Do
061a 1914 8/7/14 Jos. van Waterschoot, Frere St. Jean de Dieu Gent
061a 1914 " Ida P. McKean Cleveland, Ohio, U.S.A.
061a 1914 " Emilie Jungermann (Emilie Jungermann 1861-1953) "
061a 1914 " J.J. van Wermeskerken Utrecht
061a 1914 " v. Wijngaarden Lz Utrecht
061a 1914 " A. en W. Ooms Oud-Alblas
061a 1914 " J.H.B. Ooms "
061a 1914 " P.W.P. Ooms "
061a 1914 " Rem Cathanes(?) Paris
061a 1914 " Edward Greip London
061a 1914 " J. Schulle Rotterdam
061a 1914 " R.C.W.J. Hoek Oudewater
061a 1914 " Re..(?) Uleus(?) Paris
061a 1914 " Ed. Dipnall London
061a 1914 " G.H. Dipnall Braintree, England
061a 1914 " Miss G.H. Miller Elizabeth, N.J., U.S.A.
061a 1914 " Mrs. D.M. Miller "
061a 1914 " Mr. Alan B. Miller "
061a 1914 " Mr. Lebbens B. Miller "
061a 1914 " Miss. Ila C. Miller "
061a 1914 " Miss. Julia C. Dunlop Montclair, N.J, U.S.A.
061a 1914 " Mevr. C. de Bandt-Timmers Verhoeven Dordrecht
061a 1914 " P.J. van de Berg van Saparoea Den Haag
061a 1914 July 10 1914 Ruth Froehlich Newark, N.J., U.S.A.
061a 1914 July 10 1914 Beatrice Cummings York
061a 1914 " 1914 Winifred K. Lead London
061a 1914 " G.E. Wilkinson Rotterdam
061a 1914 " Major & Mrs. Mansford London
061a 1914 " 11 '14 E. van den Zwanenburg Helder
061a 1914 " H.W. van Urk "
061a 1914 " 11 14 John A. Bain Westport, Ireland
061a 1914 " J. Heersteeg Rijswijk ZH
061a 1914 " J.B. v. Horssen Rijswijk
061b 1914 Juli 11 M.A. Zeelenberg Rotterdam
061b 1914 " Mr. & Mrs. J.C. Hearth St. Augustine, Fla., U.S.A.
061b 1914 12. J.R. Haag un. Frau München
061b 1914 Juli 12 H.R. von Meijenfeldt Rotterdam
061b 1914 " 12 H. Westerhoff Dordrecht
061b 1914 " 12 A.J. v. Woenssel Dordrecht
061b 1914 " W. Dolk 's Gravenhage
061b 1914 " D. Westeling idem
061b 1914 " J.H. v.d. Schalk Schiedam
061b 1914 " H. de Witt Den Haag
061b 1914 " A.C. de Kruijff Leerdam
061b 1914 " M. Broer(?) Leiden
061b 1914 Juli 13. Joh.J. van Petegem Neukirchen (Kr. Moersch)
061b 1914 Juli 13 1914 Gustav Heviel(?) Lodz Ruh, Polen
061b 1914 Juli 13 1914 G.W. Pieters Dordrecht
061b 1914 " J. Esser Brussel
061b 1914 " Marion Esser-Carruthers Rotterdam
061b 1914 " Miss A.J.C. Paynter Brighton, England
061b 1914 " Miss Farmer Aspley Guise, England
061b 1914 " Edward K. Macrum New York City
061b 1914 " R. Adams Jersey, U.S.A.
061b 1914 " M. Sijbrant Den Haag
061b 1914 " J.B. de Brandt "
061b 1914 " Maria Bevers Huddersfield, England
061b 1914 14 Juli 1914 Jacoba de Bruijn Den Haag
061b 1914 " C. van Zwet-Geitze(?) Rotterdam
061b 1914 14 Juli 1914 Wim van Zwet "
061b 1914 14 Juli 1914 Rudolf & Lili Berger aus Wien (Dr. Rudolf Berger, tr. Lili (Julie) Ullmann 1889-) -
062a 1914 Julij 14 Marston Stanwood Bragdon Boston, U.S.A.
062a 1914 " Hank McArdle 4 First Avenue Heaton Newcastle on Tyne, England
062a 1914 July 15th James Mc Ardle, " " " " "
062a 1914 July 15th Mrs. Chas. Schreyvogel (Charles Schreyvogel 1861–1912, painter, tr. Louise Walther Schreyvogel Feldmann) Hoboken, N.J., U.S.A.
062a 1914 " Miss. Ruth E. Schreyvogel (Ruth Elizabeth Schreyvogel Carrothers) "
062a 1914 " Miss. Flora Goos "
062a 1914 " 15 Petrus Pattiwaël Java, Partij L.d.H. [Leger des Heils]
062a 1914 " 15 M. Soediro, kapiteins Java
062a 1914 " 15 EN. LIM NIOK IO "
062a 1914 " Edward Nilsson Frälsningsarmén, Sverige
062a 1914 " Kapitein Moekina Java
062a 1914 " J. Pontararing Java
062a 1914 " Rahmat Java
062a 1914 " W. Gorter, L.d.H. [Leger des Heils] Den Haag
062a 1914 " J. Tolhoek Dordrecht
062a 1914 " G.C. Kleijze Watergraafsmeer
062a 1914 " 16 1914 M. Onnes van Nijenrode Breukelen
062a 1914 " Frau A.M. Scadell Kiel
062a 1914 " J. van Furt(?) Scheveningen
062a 1914 " H.B. Poppink Winterswijk
062a 1914 " P.J. Hijgeman Scheveningen
062a 1914 " F.H. Lindenhovius Winterswijk
062a 1914 " J. Zagr(?) Mons (Belgique)
062a 1914 " W. Hijmans(?) Anvers (Belgique)
062a 1914 " J.P. van Parren Amsterdam
062a 1914 16 Mrs. Marie Stäger New York
062a 1914 16 Freya Stäger New York City
062a 1914 " S.L. Hartveld Rotterdam
062a 1914 " Elisabeth Lachnit, Juli 1914 Dordrecht
062a 1914 " Franz..(?) Tillopick, Furma 16.VII.1914 Fusme, Hungarie
062a 1914 " Ing. Carlo Coretti Roma - Italia
062b 1914 17 Juli 1914 B. de Vries Leeuwerden(?) -
062b 1914 Juli 17 1914 Simon Zadoks Dordrecht
062b 1914 17 Juli 1914 A. Tal Amsterdam
062b 1914 16 Juli 1914 C.J.M.A. van Beukering Renkum
062b 1914 16 Juli 1914 D. v.d. Born Renkum, Geld.
062b 1914 16 Juli 1914 B. Zwart Rotterdam
062b 1914 16 Julij M. Moes Rotterdam
062b 1914 16 Julij W. Woollan New Zealand
062b 1914 " J. Golding Victoria - Aus.
062b 1914 16 Juli Jan Dooijewaard Azn Amsterdam
062b 1914 " J. Doing Haarlem
062b 1914 " Pool -
062b 1914 " Katan -
062b 1914 " Mej. J.J. v. Ballegoijen Dordrecht
062b 1914 " Johan L. Tol Amsterdam
062b 1914 " R. de Jong Gouda
062b 1914 " Gerard Dekker Amsterdam
062b 1914 " M.M. Camphuisen Gouda
062b 1914 " A.J. Aengenent Bodegraven
062b 1914 " W.P. Tas Dordrecht
062b 1914 " A.C. Hulst Dordrecht
062b 1914 " A. Don Dordt
062b 1914 16 Juli Johann M. Breens Bussum
062b 1914 " A.J.N. Kam Bussum
062b 1914 16 July Fred. Hg. Swain Cardiff England
062b 1914 " Florence Swain do do
062b 1914 16 Juli M. Wuest 's-Gravenhage
062b 1914 " F. Schaap 's-Gravenhage
062b 1914 17 " Dora Bacheller Haines (Dora B. Haines 1877-1969) Washington, D.C.
062b 1914 17 " Anna Henie Norway
062b 1914 17 Juli A. Jonkers-Stam Elburg
062b 1914 17 Juli J. Weeland(?) en familie Numansdorp
063a 1914 17 Juli S.P. Nieuwenhuijs 's Gravenhage
063a 1914 17 Juli G. Lodder 's Hage
063a 1914 17 " Th.J.R. Jonkers Nunspeet
063a 1914 17 " H.M. Smith Wormit on Lay, Scotland
063a 1914 17 " J. Lyon Smith ditto
063a 1914 " Mabel C. White Dunmow, England
063a 1914 " Lily R. Cook Bedford, "
063a 1914 " A. Lefevre Paris
063a 1914 17 Juli E.A.M. v. Swinderen Groningen
063a 1914 " A.J. Scheuer Indie
063a 1914 " C.A. van Eelde Utrecht
063a 1914 " Raymond Scheuer Hilversum
063a 1914 18 July Mr. & Mrs. L.J. Lautenbach Philadelphia, Pa.
063a 1914 " Elma N. Brown Buffalo, N.Y.
063a 1914 " Alice E. Neal Sandown, Bexhill on Sea, England
063a 1914 " Geo. R. Harris Westfield Gravesend, Do
063a 1914 " Geo. W. Davis Jr. "
063a 1914 19 " Mrs. James F. Bush (James Freeman Bush 1860-1913) Portland, Me.
063a 1914 19 " Mrs. A.C. Starr Springfield, Mass.
063a 1914 " J. Stromeijer(?) Rotterdam
063a 1914 20 " Oei Foe Goei Padang
063a 1914 " Teng Soei Oei Benkoelen
063a 1914 " H. Angenent Medan
063a 1914 " Jan Rens Dordrecht
063a 1914 " J. Ross Edinburgh, Scotland
063a 1914 " M.W. Ross Inverness, Do
063a 1914 " M.R. Walker Frodtham, Eng:
063a 1914 " L. Higson Coll. " "
063a 1914 " M. Walker "
063a 1914 " Kol. Kerk Kollektanten Leiden
063a 1914 " J.W. Westpalm Lemaitre Le Havre France
063a 1914 " O.W. Westpalm Lemaitre Le Havre France
063a 1914 21 7 1914 H. Boellaard Den Haag
063a 1914 " J.L.M. Frederiks Zutphen
063b 1914 21 Juli 1914 Jacobus v.d. Valk Rotterdam
063b 1914 " A. v.d. Valk-Keulemans -
063b 1914 " T. v.d. Valk -
063b 1914 21 Juli '14 Lorvet Neerliebe(?)
063b 1914 " Mignot Eindhoven
063b 1914 21 Juli '14 W.H. Williamson brughton England
063b 1914 " Mrs. J. Correy Liverpool "
063b 1914 " Wm. B. Risk (William B. Risk) Scotland
063b 1914 " Mr. & Mrs. Briel Stretchl -
063b 1914 " Charles Crumley Leicester, Eng:
063b 1914 " B.W. Rice Sloster(?) England
063b 1914 " H.F. Hamilton Strathaven, Scotland
063b 1914 " John MacGregor Perth, Do
063b 1914 " James Hamelton(?) Strathaven, Scotland
063b 1914 " W. Wilson Markinch, Fife
063b 1914 " G.H. Hemingway Southe..am(?) Yorks
063b 1914 " M.F. Martin Vlissingen
063b 1914 " M.D. Martin "
063b 1914 " L. Ingen Housz Breda
063b 1914 21 Juli 14 C. Ingen Housz Dordrecht
063b 1914 " M. van den Bogaert Amsterdam
063b 1914 " M.L. Ingen-Housz Breda
063b 1914 22 Juli 14 G. Feenstra Amsterdam
063b 1914 " S. Kuiper "
063b 1914 23nd July Alice E. Moll (ook in 1911) London
063b 1914 " M. van der Made Klundert N.B.
063b 1914 " E. van der Made Klundert N.B.
063b 1914 22 Juli 1914 M. v. Brussel Den Haag
063b 1914 " L. de Boer Den Haag
063b 1914 " J. Hiddes "
063b 1914 " A. de Visser "
063b 1914 " Anna Bekebrede "
063b 1914 " Dirkje de Groot "
063b 1914 " P.W. van Sijn "
064a 1914 22 Juli 1914 C. Noordhoek Den Haag
064a 1914 22 Julij 1914 Mrs. J.R. Barker Wilmslow, England
064a 1914 " M. Schofield " "
064a 1914 22/4 1914 Pagl Blum Svenborg, Tyen, Dannmark
064a 1914 " Mogens Blum "
064a 1914 " (Mrs) S.A. Schofield Wilmslow, Ches., England
064a 1914 " J. Jack Glasgow
064a 1914 " Wm. H. Howie "
064a 1914 " Miss M.H. Benton U.S.A.
064a 1914 " Mr. & Mrs. John M. Fries Philadelphia
064a 1914 " Mr. K. Dowie Clarkston, Glasgow
064a 1914 23rd 1914 R. Van Staveren (dochter van Herman van Staveren (Bolsward 1849–1930), rabbijn) Wellington, New Zealand
064a 1914 " 1914 L. Van Staveren "
064a 1914 23rd 1914 Sophie Espir London E.W.
064a 1914 " 1914 W. de O..laar(?) Rotterdam
064a 1914 " 1914 Rich(?). Pellengahr Wesel (Deutschland)
064a 1914 23 Juli 1914 A.M.M. van Oordt Brussel
064a 1914 " L.J.K. van Oordt Rotterdam
064a 1914 " Aeke Sjöstrand Berlin
064a 1914 " Mr. & Mrs. C. Pol London
064a 1914 " Philip L. Newman & Mrs. Newman Yorks
064a 1914 " Anto Penaluga Antonio, Monza Monza [Italie]
064a 1914 25 julij 1914 W.J. Macheski New York City, U.S.A.
064a 1914 " C. Goossen New York City, U.S.A.
064a 1914 " Van Wassenaer van Neder Hemert en famille Neder Hemert
064a 1914 " G.W. v. Dedem - den Berg en Famille Den Berg Dalfsen
064a 1914 25 Juli 1914 C.A. van Barneveld Winschoten
064a 1914 " C.A. v. Barneveld-v/d Have Dordrecht
064a 1914 " A. Waalkens Jr. Blijham (Groningen)
064a 1914 " H. Waalkens Jr. "
064a 1914 26 July 1914 Mary Ethel Greene Fitchburg, Mass., U.S.A.
064a 1914 26 July 1914 Rina Maude Greene Fitchburg, Mass., U.S.A.
064b 1914 26 Juli 1914 J. ter Horst Zwolle
064b 1914 " M. Kiekebeld Zwolle
064b 1914 " H. ter Horst "
064b 1914 " M. ter Horst "
064b 1914 " A. v.d. Munt Dordrecht
064b 1914 " Thos. F. Ward Middlesbrough, England
064b 1914 " Miss Ward Middlesbrough, England
064b 1914 " Mr. & Mrs. Joseph Salvers Middlesbrough, England
064b 1914 " Jackson Brown Pretoria S.A.
064b 1914 " F.C. Welch (Vomberg) Dordrecht
064b 1914 27 " Florence S.E. Barker London
064b 1914 " Amy C. Moore London
064b 1914 " Dr. Hauskildu. Familie Leipzig
064b 1914 27 July /14 Wm. Mc Donald Dundee Scotland
064b 1914 " James R. Bruce Erroll "
064b 1914 " G. de Jager Maassluis
064b 1914 " T.M. Poortman Maassluis
064b 1914 27 Juli /14 A. Graaf v. Rechteren Limpurg -
064b 1914 27 July 1914 J.C. Noel Cottesmore, England
064b 1914 27 " 1914 C. Mom Dordrecht
064b 1914 " C. ten Have Halle bij Zelhem
064b 1914 27 Juli 1914 omstreeks 5 uur F. von Mulenfeldt Amsterdam (Watergraafsmeer)
064b 1914 27 Juli 1914 omstreeks 5 uur H.B. Wieringa Dordrecht
064b 1914 27 Juli 1914 H. Westerhoff Dordrecht
064b 1914 " Mr. and Mrs. Archibald Douglas Russell (Archibald Douglas Russell 1853-1918, tr. Albertina Taylor Pyne) Princeton New Jersey U.S.A.
064b 1914 July 28th 1914 Constance E. Powell Dublin
064b 1914 " Anna H. Smith New York U.S.A.
064b 1914 " Eva May Hamilton(?) Ireland
064b 1914 July 28th 1914 Henry N. Whitney New York U.S.A.
064b 1914 " Fred. B. Freeman "
064b 1914 " Dagny Eyde Flfjord, Norge
064b 1914 29 Thos. ..ndt(?) Darwen England
064b 1914 29 W. Mois Darwen Lanc.
064b 1914 29 J.T.A. Holmes Shrewsbury, England
065a 1914 29 Juli J.N. Hagg Den Haag
065a 1914 " P. Oudenaarden "
065a 1914 " J. v.d. Schouw Dordrecht
065a 1914 " M. v.d. Schouw "
065a 1914 July 29th 1914 S.E. Eidge Leeds, England
065a 1914 " E. Hatfield Leeds, England
065a 1914 " F. Macfee London
065a 1914 29-7-1914 A. Rentenar en Echtgenoote Amsterdam 1914
065a 1914 " Helen Ethel Wright (Helen Ethel Wright (1877-1934)) Milwaukee, U.S.A.
065a 1914 " Alice Wright "
065a 1914 29 " '14 E. Roelvink Enschedé
065a 1914 " W.A. Roelvink "
065a 1914 " H. Roelvink "
065a 1914 30 " '14 G. Schimmelpenninck Diepenheim
065a 1914 " O. Groeninx v. Zoelen Den Haag
065a 1914 29 " 14 G.F.A. Gastall Accrington, England
065a 1914 July 30t 1914 George Vey London "
065a 1914 " 30 1914 Arthur E. Vey London "
065a 1914 " E. Boyd Dawkins Manchester "
065a 1914 " A. Mathison "
065a 1914 Juli 31 1914 J.C. Tukker Molenaarsgraaf
065a 1914 Juli 31 1914 J. Schep Brandwijk
065a 1914 Juli 31 1914 R. Verhoef Brandwijk
065a 1914 " 31 14 D.J. Denn & vrouw(?) Utrecht
065a 1914 " E. Spijkerboer-Dekker (Henriette Catharina Dekker) Meerkerk
065a 1914 " D.C. Bordley St. Louis Mo., U.S.A.
065a 1914 " familie Schmidt Arnhem
065a 1914 " Dallers Touring party, N. Edwards, Conductor London England
065a 1914 " Thomas S. Bond New York U.S.A.
065a 1914 " E. van Waesberghe Pawhuska, U.S.A.
065a 1914 Aug. 1 W.J. Beukers Rotterdam
065b 1914 Aug. 1 Aug. Reitsma Rotterdam
065b 1914 Aug. 1 H.B. Wieringa Dordrecht
065b 1914 Aug. 1 A. Meijers Dordrecht
065b 1914 Aug. 1 R. Meijers Dordrecht
065b 1914 Aug. 1 R. Rollema Veendam
065b 1914 August 1 A. Patterson Webb Croydon, England
065b 1914 August 2nd Robert Lindsley Durham, England
065b 1914 Aug. 2nd Laura R. Lindsley Durham, England
065b 1914 August 2nd Patty Leavy Queensland, Australia
065b 1914 " E.C. Leavy "
065b 1914 " Edward J. Leavy "
065b 1914 Aug. 2 A.W. Kendon Goudhurst Kent
065b 1914 " W.G.G. Cruikshank Canada
065b 1914 " M.L. Greenwood Cookham Dean
065b 1914 " Ethel A. Kendon Goudhurst England
065b 1914 " Kate Wear Bournemouth
065b 1914 " J.E. Macfarlane R'dam
065b 1914 " W.M.R. Sudderlay(?) London
065b 1914 Aug. 3 A.W. Bal Roukens Rotterdam
065b 1914 4 Scheps V.D.M. Deventer
065b 1914 6 Arthur J. Couvell Fall River, Mass., U.S.A.
065b 1914 " Geo L. Richards (dr. George L. Richards) Fall River, Mass., U.S.A.
065b 1914 11 J. Haslinghuis R'dam
065b 1914 11 L. Hayter Reed Adelaide
065b 1914 12 Mr. & Mrs. Geo E. Bates (a San Francisco attorney) San Francisco
065b 1914 " J. Verheggen Breda
065b 1914 " F. Smits Breda
065b 1914 " H. Verheggen "
065b 1914 12 E.J.G. de Jong Kruijff Alblasserdam
065b 1914 12 A.H. Kruijff Dordrecht
065b 1914 12 N.J.G. Stam Rotterdam
066a 1914 Aug. 11 Familie de Klerk Rotterdam
066a 1914 " E.C. de Klerk " 12/8 1914
066a 1914 " 12 Joh.J. van Petegem Dordrecht
066a 1914 " Gustav Heince Rus. Polen Lodz
066a 1914 " 13 Mr. & Mrs. Horace P. Gates New York City U.S.A.
066a 1914 " Miss B.F. De Groot do do
066a 1914 Aug. 13 Rudolf Joseph Calais
066a 1914 " Lucie Joseph Bruxelles
066a 1914 " 14 Arthur W. Leaslee(?) Newport, R.I.
066a 1914 " Mr. & Mrs. A.A. Moore St. Claire Michigan
066a 1914 " Miss Gladys Crook Indianapolis, Ind., U.S.A.
066a 1914 " Mary L. O'Dononghue (Mary L. O'Dononghue, organist and director) Los Angeles, California, U.S.A.
066a 1914 " Mis Fannie Bannox(?) Los Angeles, California, U.S.A.
066a 1914 " 14 H.B.P. Stemerding Rotterdam
066a 1914 " J. Duijverman "
066a 1914 " 14 J.W. Romijn-Teves de Rijp (NH)
066a 1914 " 14 P. Romijn de Rijp (NH)
066a 1914 " 14 H. ter Horst Dordrecht
066a 1914 " 17 W. v.d. Windt Strijen
066a 1914 " 17 R. van der Windt Meppel
066a 1914 " B. Vos Rotterdam
066a 1914 " M. Rauws "
066a 1914 " F. Wagener "
066a 1914 " J. Wagener "
066a 1914 " A. Boer Amsterdam
066a 1914 " J. Boer Dordt
066a 1914 " 18 Bery H. Knudsen Boston, U.S.A.
066a 1914 " John Bunnion Chicago, Ill.
066a 1914 " 19 J. v.d. Valk Rotterdam
066a 1914 " 19 A. van Leeuwenberg Zutfen
066a 1914 " J. van der Valk Rotterdam
066a 1914 20 A.A. van den Berg Oud-Beierland
066a 1914 21 F. Isabel Pollard Omaha, Nebr., U.S.A.
066a 1914 " Ethel F. Pollard "
066a 1914 " Lydia S.Mc Cague "
066b 1914 Aug. 25 Frau(?) C.B. Rosterdo..(?)
066b 1914 Aug. 25th Ruby Irene Clarke London, England
066b 1914 " Ivy Constance Clarke "
066b 1914 " 28 Gerard J. Krüsemann Amsterdam
066b 1914 " 28 George Herbert Semler New York City
066b 1914 " Mortimer A. Seabury (geb. Dedham, Massachusetts 26-7-1886) Boston
066b 1914 30 Alice May Boutell Detroit, U.S.A.
066b 1914 " Katherine Batwell New York City
066b 1914 " C.W.O. Lucardie & vrouw Rotterdam
066b 1914 " Mary Saillet Mondon, Suisse
066b 1914 Aug. 30 Mevr. Elfferich-Verweijden Rotterdam
066b 1914 " G. Elfferich R'dam
066b 1914 Aug. 30 C. Elfferich R'dam
066b 1914 Aug. 30 Cor Kempen R'dam
066b 1914 Aug. 30 H. Elfferich "

Laatst gewijzigd: juli-december 2015, maart/april/juli 2019.