Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Grote Kerk (bezoekersregister (visitors)) (deel 2: 1906-1917)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 27 (Nederlandse Hervormde Gemeente)
Inventarisnummer: 2446 (1896-1901), 2447 (1901-1906), 2448 (1906-21 juli 1912), 2449 (21 juli 1912-21 febr. 1920)

** scans verkrijgbaar**

1917 (jan-jun)

bezoekersregister januari-juni 1917

Pagina Jaar Datum (date) Naam en voornaam (Noms et Prénoms) Woonplaats (Domicile)
105a 1916 1 Jan. 1917 J. Hesselink Dordrecht
105a 1917 " W.F. Hesselink "
105a 1917 2 Jan. 1917 A.C. Bosch Leiden
105a 1917 2 Jan. 1917 T.W. Zeylmans v. Emmichoven "
105a 1917 3 Jan. 1917 Anth. v. Sipriaan Luiscius Den Haag
105a 1917 4 Jan. 1917 A. van der Linde Zwijndrecht
105a 1917 6 Jan. 1917 K. Batenburg Soest
105a 1917 6 Jan. 1917 A.G.A. Büters(?) Amsterdam
105a 1917 6 Jan. 1917 A. Brocker Amsterdam
105a 1917 " Jan. 1917 M.A. Batenburg Asch Hilversum
105a 1917 " W. Brocker Dordrecht
105a 1917 7 " M.M.C.H. Westers(?) en familie Breda
105a 1917 8 Jan. 1917 W. Vaarzon Morel Veere
105a 1917 8 Jan. 1917 J.P. Kuipers Dordrecht
105a 1917 21 Jan. 1917 W.J. Dinger Lunteren
105a 1917 " L.J.A. Vlaarderen Dordrecht
105a 1917 " 1917 A. van Kempen Dordrecht
105a 1917 " C.J. Schreel "
105a 1917 22 " B.G. Zinkweg Dordt
105a 1917 22 " T. Kerkhof Dordt
105a 1917 " W. Hardorff "
105a 1917 " J.E. Roos "
105a 1917 22 Janu. " K. Schipper Oudbeierland
105a 1917 " H.F. Verschure Rotterdam
105a 1917 " N.C. Rietdijk idem
105a 1917 " Mr. W.H. Gesner van der Voort Dordrecht
105a 1917 " H.C. Gesner van der Voort Den Haag
105a 1917 " C.L. Swart Dordrecht
105b 1917 8 Februari 1917 J.H. Lebret AJzn Dordrecht
105b 1917 8 " D.A. v.d. Hoek Amsterdam
105b 1917 8 " A.J. Lebret Dordrecht
105b 1917 9 Februari 1917 Joh.J. Zehnpfenning Dordrecht
105b 1917 " D.J. Zehnpfenning Hamelink Tiel
105b 1917 13 " F. Smit Hoogezang
105b 1917 " N. den Boer Rotterdam
105b 1917 17 " R. v.d. Voort v. Zijp Den Haag
105b 1917 25 " J.B. van Bohemen Dordrecht
105b 1917 " J.C.A. van Eijk (Jan Casper Abraham van Eijk, kleermaker) Leiden
105b 1917 " A. van Eijk van Biemen (Apolonia van Biemen, tr. Leiden 1897 J.C.A. van Eijk) "
105b 1917 " O. van Bohemen Dordrecht
105b 1917 " H. Weijlans A'dam
105b 1917 1 Maart " E.J. Gratama Bzn Delft
105b 1917 " T.A. Scheuder "
105b 1917 3 " L. Kappeijne v.d. Coppello Amsterdam
105b 1917 3 " W.G.E. Wijgers Breda
105b 1917 8 " J. Meijlink Scheveningen
105b 1917 8 " J. Meijlink-Hauken "
105b 1917 12 Maart 1917 N. Weege(?) Gouda
105b 1917 " N. Wildeboer Delft
105b 1917 " Haima v.d. Wal Schiedam
105b 1917 13. März 1917 Niede(?) Heimeshoff Düsseldorf
105b 1917 13. März 1917 Ilse Heimeshoff Düsseldorf
105b 1917 20 Mrt. 1917 B.G.G. van Wageningen R'dam
105b 1917 25 Mrt. 1917 Ro.. Sarneel(?) R'dam
105b 1917 " J. Merz(?) "
105b 1917 " Frans Wien Dordt
105b 1917 27 " J.O. Knottnerus R'dam
105b 1917 " H. Postma, pastoor Dordrecht - St. Bonifactius
105b 1917 " Frans Wien "
105b 1917 " W. Maclaine Pont den Haag
105b 1917 28-3-1917 René Baartmans Anvers
106a 1917 April 1 G. de Groot Noordwijk-Bin.
106a 1917 " G.E. Rotgans Enkhuizen
106a 1917 " 6 A.M.C. Hinse Amsterdam
106a 1917 " 8 M.A. Hack Den Haag
106a 1917 " J.M.E. de Jong Rotterdam
106a 1917 " A. Versluis Dordrecht
106a 1917 " T. Versluis de Bilt
106a 1917 " 9 B. Kemp Jr. Nieuwkoop
106a 1917 " 9 T.J. Boerefijn Alfen a/d Rijn
106a 1917 " 9 J. Boerefijn Alfen a/d Rijn
106a 1917 " 9 C. Plomp Bodegraven
106a 1917 " 9 P. Brouwer Wzn Vlaardingen
106a 1917 " 9 M.J. Kwakkelstein Vlaardingen
106a 1917 " 9 G.F. Torn Vlaardingen
106a 1917 " 9 C. van Roon Vlaardingen
106a 1917 " 9 J.G. Bont den Haag
106a 1917 " 9 J.J.G. Hofman 's-Gravenhage
106a 1917 " 9 G. Bont "
106a 1917 " 9 B.L. Bestebreurtje den Haag
106a 1917 " 9 L. v. Valen Jr. Dordrecht
106a 1917 " 9 P. Taal Scheveningen
106a 1917 " 9 Cornelia de Ruiter Scheveningen
106a 1917 " C.P. v. Valen de Horn Dordrecht
106a 1917 " H.F. Calkoen Nijmegen
106a 1917 " 11 E.T.W. Stoop Apeldoorn
106a 1917 " mevr. Stoop-Scheffer "
106a 1917 " mr. G.J.W. v. Tricht Dordrecht
106a 1917 12 J.P. Smit Amsterdam
106a 1917 12 E.G.J. Schindler R'dam
106a 1917 12 L. v. Heel R'dam
106a 1917 12 G. van Heel R'dam
106b 1917 April 12 Ger. J.A.A. Köhler Rotterdam
106b 1917 " J. Heinzbroek R'dam
106b 1917 " Frans Wien Dordt
106b 1917 " 13 C. de Jong Scholten Utrecht
106b 1917 " Dr. L.N. de Jong Utrecht
106b 1917 " 14 P. Beudeker Dordt
106b 1917 " 17 Th. Menalda -
106b 1917 " Aafje v. Epenhuijsen Zwijndrecht
106b 1917 " M. v. Epenhuijsen "
106b 1917 " Dr. J. Lamme Haarlem
106b 1917 " 17 J. van Kessel, Theologant(?) Dordt.
106b 1917 " A. Busch Dordt
106b 1917 " A.J.C.M. Postma Bussum
106b 1917 " 20 F. Suringar Frealle Haag
106b 1917 " B. Stolk Kapelle a/d IJssel
106b 1917 April 23 A.K. Gelderblom Heer Arendskerke
106b 1917 April 23 J. Gelderblom 's Heer Arendskerke
106b 1917 April 24 J. v. Bemmelen Haarlem
106b 1917 " 25 M.me Peeters Antwerpen
106b 1917 " W. de Ruk Utrecht
106b 1917 " P. de Vink "
106b 1917 " 27 W. van Rossum du Chattel Leiden
106b 1917 27 van Kuijck Ede (G)
106b 1917 " W.V. Jo..rers() Tiel
106b 1917 " G.J. ..netjes(?) Arnhem
106b 1917 April 28 W.N. v.d. Wal Schagen (N.H.)
106b 1917 " 28 O.W. Brunner Alphen a/d Rijn
106b 1917 " G. de Wind(?) Groningen
106b 1917 30 Zeilmaker Rotterdam
106b 1917 Mei 1 J.W. Roobol Abbenbroek
106b 1917 " A. Priester, Ned. Herv. Pred. Heenvliet
106b 1917 " C.E. Francke Middelburg
106b 1917 " .. Francke(?) "
107a 1917 Mei 2 J.H. de Groot Rotterdam
107a 1917 " J. van der Poel "
107a 1917 " J. Burg "
107a 1917 " J. Homan "
107a 1917 " D. Brilman "
107a 1917 " L. Ligthart "
107a 1917 " J. van As "
107a 1917 " W. Stade "
107a 1917 " John Geervliet Rotterdam
107a 1917 " O. Werkman "
107a 1917 " B. Middelkoop "
107a 1917 " P.A(?). v.d. Wetering "
107a 1917 " A. Kooistra "
107a 1917 " P.J. van Mullen "
107a 1917 " J.W. Wesseldijk "
107a 1917 " R. Veerhuis "
107a 1917 " A.J. de Neef "
107a 1917 " A.C. de Groot "
107a 1917 " D. van Mulligen "
107a 1917 " C.N. Oosthoek "
107a 1917 " Joh. Braun Jr "
107a 1917 " G. Braun "
107a 1917 " J. Wiepers "
107a 1917 " 5 J.J. van Dullemen 's Bosch
107a 1917 9." M.L. Roeloffs Hekelingen 1917
107a 1917 " 9 C.D. Schouten Terneuzen 1917
107a 1917 " 9 C. de Jager Rotterdam 1917
107a 1917 " 9 J. Smit Rotterdam
107a 1917 " A. Matthieu Huy
107a 1917 " 11 A. v. Dieren Lutjebroek
107a 1917 " A. Fasting Antwerpen
107a 1917 " T. Versteeg Brandwijk
107a 1917 " A. Versteeg Brandwijk
107a 1917 " 11 Frau Dr. Elisabeth Jager R..nsdorf(?) Meppen
107a 1917 " O.J. Pannevis Krimpen a.d. IJssel
107b 1917 12 Mei 17 G.G. Baardman(?) Amsterdam
107b 1917 " W. Konrad Danzig
107b 1917 12 Mei 1917 A.E. Staal Amsterdam
107b 1917 12 Mei 1917 B. ...mann(?) Naarden
107b 1917 13 " ..(?) Bussum
107b 1917 13 " Gage..ad(?) den Haag
107b 1917 " Karl Janssen Rotterdam
107b 1917 " Gieland Sa...en(?) "
107b 1917 13 " Th. Schouten Rotterdam
107b 1917 14 Mei T. Harmsen Den Haag
107b 1917 " W.A. Zeydner Den Haag
107b 1917 15 " L.W. Bellink Nijmegen
107b 1917 " Jeanne de Geus "
107b 1917 " Mas. v/d Graaf Dordrecht
107b 1917 " G. v. Leeuwen Utrecht
107b 1917 17 Mei W.D. van Hoogenhuijze R'dam
107b 1917 " Jeanne Haanebrink Maastricht
107b 1917 " I..(?) ..p(?)& Echtgenoote Amsterdam
107b 1917 " ..(?) Botterken(?) Jansen "
107b 1917 " M.H. Botterken(?) "
107b 1917 17 Mei Directrice en Zusters v. Bethanie(?) Rotterdam
107b 1917 " E. Feith van Kretschemer Rotterdam
107b 1917 " A.L.W. van Kretschmer Utrecht
107b 1917 " H. van Asch van Wijck Rhenen
107b 1917 20 Mei " J. Butt(?) London
107b 1917 20 Mei " K. de Groot R'dam
107b 1917 " H. Dawsonff(?) London
107b 1917 " ..(?) London
107b 1917 " A. v.d. Gon c.s. den Haag
108a 1917 Mei 21 J.M.W. van Elzelingen den Haag
108a 1917 " 21 M.A. Schwaanhuijsen 's-Gravenhage
108a 1917 " 25 H.J.W. Star- & echtgenoote Willemstad
108a 1917 " Mr. et M.m Edouard Colignon Antwerpen
108a 1917 " 26 W.P. Hubert van Blijenburgh (Willem Peter Hubert van Blijenburgh) Den Helder
108a 1917 " M.R. Hubert van Blijenburgh Rutherford Ovens "
108a 1917 " 26 A.J. de Graauw Rotterdam
108a 1917 " 26 Paule van Cutsem Anvers
108a 1917 " 26 Hélène Beckers Tongres
108a 1917 " 26 Miriam van Cutsem Anvers
108a 1917 " 26 M.me Ch. van Cutsem Anvers
108a 1917 " 26 F. Matthieu Bodart Huy
108a 1917 " 26 G. Matthieu Huy
108a 1917 " 26 A. van Cutsem Ruythens Anvers
108a 1917 " 26 Pierre van Cutsem Anvers
108a 1917 " 26 J. Stellingwerff Sneek
108a 1917 " H. Schreuder Rotterdam
108a 1917 " 27 Anna Andersen "
108a 1917 " Gudrun Andersen "
108a 1917 " Borghild Bentzen "
108a 1917 " C. Rudersen "
108a 1917 28 D.E. Kievit Rotterdam
108a 1917 " D. Bosland "
108a 1917 " A. Deventer "
108a 1917 " L. v.d. Berg Dordrecht
108a 1917 " P. van Ovij Rotterdam
108a 1917 27 G. Staversen "
108a 1917 " V. Staversen "
108a 1917 " J.J. Vermeulen Utrecht
108b 1917 " Middelhoek, Abraham Zwijndrecht
108b 1917 " J.H. Oosterwijk den Haag
108b 1917 " Cramer id
108b 1917 " H. Groeneveld Roosendaal
108b 1917 " G.C. v.d. Meijden Vlaardingen
108b 1917 " S.J.G. Grouber(?) 's-Gravenhage
108b 1917 " J. Broekhuizen " "
108b 1917 28-5-'17 H. Makkenze Ridderkerk
108b 1917 28-05-17 J.P. van Valen Dordrecht
108b 1917 28-05-17 Norman Parley Woolmer Green, Herts:
108b 1917 " Eric R. Thompson Liverpool, England
108b 1917 " B. Dukel Giessendam
108b 1917 " B. Dukel Bzn Giessendam
108b 1917 " J. Dukel Bzn "
108b 1917 " J. Dukel "
108b 1917 28-5-17 P. den Otter Az Barendrecht
108b 1917 " M. Punt Gd "
108b 1917 29-5-'17 J.E. Haije Amsterdam
108b 1917 " L. de Waal Dordrecht
108b 1917 " Louw de Waal "
108b 1917 30 Mei G. Eijsbroek Voogd Dordrecht
108b 1917 " E. Voogd Derksema Assen
108b 1917 " H. Otten Utrecht
108b 1917 31 Mei C. Germ Dordrecht
108b 1917 31 Mei J. Germ Dordrecht
108b 1917 31 Mei Gir. Coomans Jr. Rotterdam
108b 1917 31 Mei 19/17 D. van Nieuwkoop Kage
108b 1917 31 Mei 19/17 A.J.A. van Nieuwkoop Kage
108b 1917 31 Mei 17 Nic. Schotel Dordrecht
108b 1917 Juni 1 Mev. J. Stutterheim-Jack Rotterdam
108b 1917 " E. Heuff-Stutterheim Dordrecht
108b 1917 Juni 2-1917 J.J. Koumans PJz (Johannes Jacobus Koumans 6 juli 1868-) Delft
108b 1917 " P.H. Koumans-Moerman (Pieternella Helena Moerman) "
108b 1917 " W.P.C. Koumans (Willem Pieter Cornelis Koumans 29 april 1901-) "
109a 1917 " Schuer Her Rotterdam
109a 1917 Juni 3 '17 J.W.H. 't Hart Utrecht
109a 1917 " Mevr. 't Hart-Hijnen "
109a 1917 " Mej. Hijnen Rotterdam
109a 1917 " A. Dobbe Rotterdam
109a 1917 " W. v. Marken(?) Hilversum
109a 1917 " G.J. Polak Rotterdam
109a 1917 " H. Dobbe Rotterdam
109a 1917 " Zuster Hubertina Tilburg
109a 1917 5 Juni 17 G. Bode Amsterdam
109a 1917 5 Juni 17 Mej. Streefland Den Haag
109a 1917 5 Juni 17 J.N. Reinders Apeldoorn
109a 1917 7 Juni 17 J. Verhage Dordrecht
109a 1917 7 Juni 17 M. Verhage Sluis
109a 1917 8/6 J. Uden Masman Batavia
109a 1917 10 J.J. Feith den Haag
109a 1917 " J. de Wijn Zwijndrecht
109a 1917 13 J.M. Cordes Brants Baarn
109a 1917 " T.W.N. Cordes Baarn
109a 1917 " L. van der Lelij Vorden
109a 1917 " Mr. P.J. van Cöber Tels(?) Oakland, Cal., U.S.A.
109a 1917 " D.J. Ruil Rotterdam
109a 1917 15 Juni '17 J. de Vlieger Amsterdam
109a 1917 " Jhr. Mr. v. Panhuijs P. Gruijs Arnhem
109a 1917 17 " Marie J. Overländer Rotterdam
109a 1917 17 " Friedr. A.B. Schmidt R'dam
109a 1917 17 " Maria Kleindgeld R'dam
109a 1917 17 " ..ee(?) Rotterdam
109a 1917 17 " Dr. B. Keulen Rotterdam
109a 1917 19 " R. v. Calker-Ruizendaal Hilversum
109a 1917 19 " 17 L..(?) van Calker Hilversum
109b 1917 Juni 19 '17 E. Knuttel Den Haag
109b 1917 " J.C. Hoijer "
109b 1917 " G. Bastert Loenen a/d Vecht
109b 1917 " C. Kampstra-Swaan Sliedrecht
109b 1917 " 19 17 G. de Jager Ierseke
109b 1917 " 20 17 M.C.Th. Nibbelink-Bentfort Arnhem
109b 1917 " A. Hulsewé Ln..lin(?)
109b 1917 " A. Kooijmans Zwijndrecht
109b 1917 " C.L. Doore(?) Heerlen
109b 1917 " 21 J. Plaisier Zwijndrecht
109b 1917 " 21 17 Leopold de Selva (de Madrid) Gravenhagen
109b 1917 " 21 J.W. van Hagen "
109b 1917 " J. Rijsdijk Rotterdam
109b 1917 " 22 17 F. Baerlein Moscow
109b 1917 " 22 17 M. Mustert Haag
109b 1917 " Drache(?) Loosduinen
109b 1917 " 23 C. van Heumen Rotterdam
109b 1917 " Wed. A. van Vollenhoven geb. J.A. van Staveren Rotterdam
109b 1917 " J.H. Elderson R'dam
109b 1917 23 P.J. Zijderveld Schoonrewoerd
109b 1917 " P.J. de Kanter Hz Zeist
109b 1917 " N. de Kanter-Heer "
109b 1917 " W. van Batenburg "
109b 1917 " D.C.M. de Kanter "
109b 1917 " Zuster Benigna Tilburg
109b 1917 26 Polman Den Haag
109b 1917 26 Fischer Baden (Schweiz)
109b 1917 26 D. Kalis-Korporaal Dordrecht
109b 1917 26 A. Korporaal v.d. Graaf Puttershoek
109b 1917 " Z.J. de Heer Puttershoek
109b 1917 26 P. Dieder Henniges O.F.M. Essen a/R.
109b 1917 27 Coll. Collect. O.L.V.K. Schiedam Schiedam
110a 1917 Juni 28 F.C.A. Sasburg Vlissingen
110a 1917 " 28 Dora Matilda Brown London
110a 1917 Juni 28 Lary Eyre Derby, England
110a 1917 " 30 Jhr. van Spengler Voorburg, Z.H.
110a 1917 " B. van Spengler "
110a 1917 " J.C. Lebret Dordrecht
110a 1917 " L. Loeber Laren

Laatst gewijzigd: juli-december 2015, maart/april/juli 2019.