Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Grote Kerk (bezoekersregister (visitors)) (deel 2: 1906-1917)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 27 (Nederlandse Hervormde Gemeente)
Inventarisnummer: 2446 (1896-1901), 2447 (1901-1906), 2448 (1906-21 juli 1912), 2449 (21 juli 1912-21 febr. 1920)

** scans verkrijgbaar**

1914 (sept-dec)

bezoekersregister sept-dec. 1914

Pagina Jaar Datum (date) Naam en voornaam (Noms et Prénoms) Woonplaats (Domicile)
066b 1914 Sept. 2 A. Braat Delft
066b 1914 " 3 Adèle von Nagg New York U.S.A.
066b 1914 " Amélie von Nagg "
066b 1914 " Chas.F.W. Rust jun. London
066b 1914 Sept. 4 J.A.J.M. Rees v.d. Ende Rotterdam
066b 1914 " 4 Theo Meewis Neerpelt
066b 1914 " 4 Elvire Meewis Bree Limbourg
066b 1914 " 4 Anna Meewis Bree
066b 1914 5 J.A.V. van Asperen Rotterdam
066b 1914 5 Max Schett..(?) Antwerpen
066b 1914 " W. van Roosendaal Cappelle bij Antwerpen
066b 1914 Sept. 6 Maude Anguish (pianist) Evanston, Illionois
066b 1914 " Elizabeth Tudsenthal(?) New-York-U.S.A.
066b 1914 " S. Dekker Rotterdam
066b 1914 " Gezina Dekker Rotterdam
066b 1914 " Van Schouwen den Haag
066b 1914 Sept. 7 Virginie Philippe Bruxelles
066b 1914 " Johanna Lels Alblasserdam
067a 1914 Sept. 7 A. Philippe Bruxelles
067a 1914 " M. Philippe id
067a 1914 Sept. 8 C. Haagmans Dordrecht
067a 1914 " Werner Lennarts(?) Cöln
067a 1914 " 9 Mrs. C. Nize(?) Baltimore, Md.
067a 1914 " Martha Schürmann "
067a 1914 " Elizabeth C. Remmert "
067a 1914 " Emilie S.F. Reinhard "
067a 1914 " A.P. Lantinga Dordt
067a 1914 " A.S. Brans Rotterdam
067a 1914 10" K.M. Hoekstra Delft
067a 1914 " Julius Steiner & Frau Berlin
067a 1914 16 A. Goedhart Rotterdam
067a 1914 16 W.E. v.d. Horst Rotterdam
067a 1914 " 16 Charles Gerold Strasbourg (Alsace)
067a 1914 " 17 Mathilde C. Hellwig Cleveland, Ohio
067a 1914 " 19 C. van Wermeskerken Zeist
067a 1914 20 Mrs. Charles Hauser St. Paul, Minnesota, U.S.A.
067a 1914 " Gertude E. Hauser "
067a 1914 20 Louise M. Muller St. Paul, Minnesota, U.S.A.
067a 1914 20 Gertrude Muller "
067a 1914 20 Leonard A. Peck Philadelphia
067a 1914 " G. Snoeck Henkemans Den Haag
067a 1914 " W.A. Vos Leiden
067a 1914 " 21 P.G. Goedewaagen Rotterdam
067a 1914 21 Bailly Bruxelles
067a 1914 21 Louise M. Liège
067a 1914 " Carl Reichard Bruxelles
067a 1914 " 22 Johanna Leyds Johannesburg
067a 1914 " G.A. Leyds Johannesburg
067a 1914 22 A.P. Kornas Lille - France
067a 1914 23 J.C. Roelants Den Haag
067a 1914 " 23 August W. v. Voorden Rotterdam
067b 1914 24 September 1914 Anita Bennaton Hamburg
067b 1914 26 September " Mr. & Mrs. Charles R. Holman Cambridge U.S.A.
067b 1914 " Master John L. Holman "
067b 1914 " Miss Katherine Ward "
067b 1914 26 " Sister Magdalene v. Bracht Philadelphia U.S.A.
067b 1914 " Clementine von Bracht "
067b 1914 " Sister Margareta Weller "
067b 1914 " Sister Grace A. Lauer "
067b 1914 " Dr. and Mrs Robert Walmsley Brooklyn N.Y.
067b 1914 27 " H.W.V. Hellebrekers Rotterdam
067b 1914 " J.H. Hellebrekers St..orm(?) "
067b 1914 27 " J.H. Gogarten-Pieterse den Haag
067b 1914 " dr. F. Gogarten do
067b 1914 " J.H. Pieterse-Smith "
067b 1914 " P. Pieterse Gz idem
067b 1914 " Dr. G.M. Moller Charats(?) et famille R'dam
067b 1914 " W.A. IJlst Djokja, Ned-Indie
067b 1914 " J. Gütter(?) Amsterdam
067b 1914 " A. Kooijman Dordrecht
067b 1914 " J. Kooijman Dordrecht
067b 1914 29 " Mrs. C.N. Brady Washington Pa.
067b 1914 " Miss Brady "
067b 1914 " Miss Riker Newark N.J.
067b 1914 29 Mejuff. Pel Bussum
067b 1914 " Mejuffr. E. Pel Dordrecht
067b 1914 30 Sept: H. Kroon PZ: Hoorn
067b 1914 " L.G. v. Herwaarden Dordt
067b 1914 2 Oct. M. Warns Wassenberg (Rld)
067b 1914 " Margarete Warns, aus Brüssel Barmen (Rhlad.)
067b 1914 " Nellie Kleijn Heemskerk (N.H.)
067b 1914 " Jac. W. Haasbroek Dordt
067b 1914 4 Octob. 1914 v. Hassrenzer Liège
067b 1914 4 October 1914 van Gessel Dordrecht
067b 1914 " J.C. Knoop(?) -
068a 1914 6 Oct. B. v. Veen Rotterdam
068a 1914 5 Oct. A. Kunst Amsterdam
068a 1914 5 Oct. J. Nieboer Nijkerk
068a 1914 7 Oct. B. Perné Dordrecht
068a 1914 " M.M. Sandberg Zutphen
068a 1914 8 October J. Were(?) Wijneghem
068a 1914 8 Oct. Dr. Niekerk(?) Wijneghem
068a 1914 9 Oct. N. Badt..(?) Veenendaal
068a 1914 11 Oct. '14 Koos Vorrink Vlaardingen
068a 1914 11 Oct. '14 J.J. Vorrink Vlaardingen
068a 1914 " A.C. Vorrink-Dobbelaar "
068a 1914 11 October 14 Charles Hasse Moorrees Anvers
068a 1914 15 Oct. 14 Stern Paris
068a 1914 15.10.14 Dr. Mary Fan..(?)-Becller Anvers(!)
068a 1914 16-10-14 Joris de Bom Antwerpen
068a 1914 " Jan de Bom "
068a 1914 " Dr. W.H. ...ner(?) van der Voort Harderwijk
068a 1914 " A.C. Kern den Haag
068a 1914 " J.H. van den Brink Alblasserdam
068a 1914 Oct. 18 '14 C. Bosman van Oudkarspel den Haag
068a 1914 19-10-14 Rachel Molitor, Mathilde Molitor Anvers
068a 1914 20-10-14 J. van St..gh(?) Anvers
068a 1914 22-10-14 Dr. L. v. Wijk Krommenie
068a 1914 23.10.14 Maria Campers Anvers
068a 1914 23.10.14 Adelaide Campers Anvers
068a 1914 23-10-14 Jan Cools Antwerpen
068a 1914 24 10 14 Dirk v.d. Neut Alphen a/d Rijn
068a 1914 " D. van Eijk Ter Aar
068a 1914 " Johs. van Vliet Wzn Ter Aar
068b 1914 25 Oct: 1914 Dr. R. de Josselin de Jong Rotterdam
068b 1914 26 - - A. Molenaar Leeuwarden
068b 1914 " C.J. Niemeijer Winschoten
068b 1914 29 Oct. C. Kails Bruxelles
068b 1914 " E. Bulcke Anvers
068b 1914 " L. Van Ghendt Bruxelles
068b 1914 " M. van Ghendt Bruxelles
068b 1914 " F. Sohr Anvers
068b 1914 30 Oct. 1914 M. M.me R. Janssens de Bisthoven Bruges
068b 1914 31 Oct: 1914 Mr. J. Van Dijk, architekt Antwerpen
068b 1914 1 Nov. 1914 Soemitra Leiden
068b 1914 1 Nov. A.C. Bosch Dordt
068b 1914 4 Nov. J.A. Michielsen(?) Antwerpen
068b 1914 " Joh.B. de Breuk Haarlem
068b 1914 7 Nov. B.C. Wichers Leiden
068b 1914 " M.A. Bouvy-Beekhuis Dordt
068b 1914 8 Nov. 1914 Karl Warns Brussel
068b 1914 " P.H. de St. Aulaire Dordrecht
068b 1914 " Rigani Van Eynde -
068b 1914 9 Nov. 1914 F. Tormijns Liege
068b 1914 11 do Consul A. Hansen & Frau Flensberg
068b 1914 Novr. 18 1914 Eva Sohr Anvers 1914
068b 1914 Do A.R. Pilkington London
068b 1914 Nov. 20 1914 Joh. Vernbinski Berlin
068b 1914 20 November 1914 M.m L. Sohr Toudouze (Lucie Simonne Toudouze, tr. Jules Alexandre Sohr) Anvers
068b 1914 " M.A. Marcotte, Chevalier ordre de Leopold, art-peintre (Marie Antoinette Marcotte 1869-1929) Anvers
068b 1914 24 9bre 1914 Mr. L. Maubeuge offs.-retraite id
068b 1914 " M.lle Maria Van Campenhout di
068b 1914 10 Maart 1915 J.H. Huijgens -
069a 1914 " P. v. Oppenraad Oisterwijk N.B.
069a 1914 " M. Goedeljee "
069a 1914 30 Nov. 1914 D.R. der Kinderen Groningen
069a 1914 1 Dec. 1914 A.G.H.J. Kievits Nijkerk
069a 1914 2 Decemb. 1914 Dr. A. Vandevliet Merxem-Antwerpen
069a 1914 4 " E. Vandevliet Merxem-Antwerpen
069a 1914 7 December 1914 M.J. Suermondt Van den Brandeler den Haag
069a 1914 8 Dec. 1914 J.W. v. Rije-ter Braake Nijkerk
069a 1914 " van Rije Nijkerk
069a 1914 13 Dec. 1914 Corn. Schaaren Zuilichem
069a 1914 12 Dec. 1914 Maria Weimel Elberfeld, Deu(t)schland
069a 1914 14 Dec. 1914 P.H. Mulder Utrecht
069a 1914 " G.V. Mulder Nelshuijse(?) "
069a 1914 14 Dec. 1914 G.H. van Noppen Dordrecht
069a 1914 " L.M. van Noppel Vlssingen
069a 1914 17 Dec. 1914 F.L. Edema van der Tuuk Amsterdam
069a 1914 " P.J. Wol Rotterdam
069a 1914 17 Dec. 1914 E. Wyers Eindhoven
069a 1914 22 Dec. 1914 C. Mallinckrodt Zutphen
069a 1914 " B. Perné Dordrecht
069a 1914 24 Dec. 1914 Frau & Wim Dordt
069a 1914 " Karel Vraets(?) Antwerpen
069a 1914 24 Dec. '14 M. Stirk Haarlem
069a 1914 " A.A. Joustin Haarlem
069a 1914 " A. Saem Hilversum
069a 1914 " H. Smit Kinderdijk
069a 1914 " L. Smit-Rochussen "
069a 1914 " F. Smit Fzn "
069a 1914 " J. Kievit, theol. cand. Oud Vosmeer
069a 1914 " Joh. Klootwijk Papendrecht
069b 1914 31 Dec. 1914 L. Luissen Velde

Laatst gewijzigd: juli-december 2015, maart/april/juli 2019.