Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Grote Kerk (bezoekersregister (visitors)) (deel 2: 1906-1917)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 27 (Nederlandse Hervormde Gemeente)
Inventarisnummer: 2446 (1896-1901), 2447 (1901-1906), 2448 (1906-21 juli 1912), 2449 (21 juli 1912-21 febr. 1920)

** scans verkrijgbaar**

1918 (jan-jun)

bezoekersregister 1918

> td> td> td> td> td> td>
Pagina Jaar Datum (date) Naam en voornaam (Noms et Prénoms) Woonplaats (Domicile)
119b 1918 Januari 2 B.J.A. Nijdam Dordrecht
119b 1918 " T.D. Nijdam Lunter "
119b 1918 3 A.J.M. Mulder -
119b 1918 3 H.P. Coevel -
119b 1918 - B.A.G. v. Aalst -
119b 1918 - G.A. Dekkers Ouwerkerk
119b 1918 - Joh. Sachen(?) -
119b 1918 - J. Hack Hoeven
119b 1918 - P.J. de Bakker -
119b 1918 - A.J. van Blerk Oudenbosch
119b 1918 3 Herman Looijmans "/td>
119b 1918 Jan. 4 H.M. Repelaer Dubbeldam
119b 1918 - N.R. de Graaf Overveen
119b 1918 5 Enklaar, W.B. Groningen
119b 1918 1918 Januari 11 H. Welters Echt
119b 1918 11 Frans Wien(?) Dordt
119b 1918 12 M. Kraus Rodinge i/h Liege
119b 1918 12 A. De Cock(?) Kreveld(?)
119b 1918 12 A. Priard Antwerpen
119b 1918 12 J. Collat(?) Antwerpen
120a 1918 Januari 12 Renoir Visé
120a 1918 " Borus(?) Hélualle It.
120a 1918 " 13 Samsom Alphen (Z-H)
120a 1918 " 13 W. Samsom id
120a 1918 " 16 v. Löbbecke Braunschweig
120a 1918 " Huit(?) Jung Sikleswig(?)
120a 1918 " Hinke Hannover
120a 1918 " 18 J. Oostenbroek Haarlem
120a 1918 " 19 v. Harcke(?) Zwijndrecht
120a 1918 " J. Vonck den Haag
120a 1918 " W. Jacobs den Haag
120a 1918 25 Eric Kinberg Stockholm
120a 1918 " Ernst J. Johanssen Sundsvall (Zweden)
120a 1918 " 27 Johan Johanssen, fabrie. 's Gravenhage
120a 1918 " 27 A. Ve..kenog(?) Dordt
120a 1918 " J. Schalken Velden
120a 1918 28 G.M. Roos-Quast Leiden
120a 1918 " A. Quast Dordrecht
120a 1918 28 J.K.P. Roos Leiden
120a 1918 " A. Bisschop-Vogel Dordrecht
120a 1918 " W.A. Vos Hooge Zwaluwe
120a 1918 Febr. 3 A.H. Abeleven den Haag
120a 1918 " E. Abeleven den Haag
120a 1918 " N.W. van Herwaarden Dordrecht
120a 1918 6 L. de Kanter Dordrecht
120a 1918 " L.W.E. Rauwenhoff Vlissingen
120a 1918 8 H. Haanstra(?) den Haag
120a 1918 9 J.F. Bieling(?) Hillegersberg
120a 1918 9 Bieling(?) Hillegersberg
120b 1918 Febr. 10 de Wilde, dr. M.J. Rotterdam
120b 1918 " 10 Beek, C. v. "
120b 1918 " 11 H. Sprangers Prinsenhage
120b 1918 " J. Indewerf Breda
120b 1918 " 13 W. Vesenburg(?) & Frau Düssseldorf
120b 1918 " 14 Cyr. van den Broeck(?) (Belg) Rotterdam
120b 1918 " 17 Horace G. Fry Brooklyn, NY, U.S.A.
120b 1918 " 17 Arthur J. Ruckert Chciago, Ill., U.S.A.
120b 1918 " 18 Mr. K. Jansma Amsterdam
120b 1918 " 19 G. v. Nierop Haarlem
120b 1918 " S. van Nierop-de Graaf Dordrecht
120b 1918 24 J.M.W. Vanen..(?) Glamber Tilburg
120b 1918 " T. van der Loo Dordrecht
120b 1918 " M. van der Loo Dordrecht
120b 1918 21 M.D.J. Brown Amsterdam
120b 1918 Maart 1 F. v. Musch(?) Dordrecht
120b 1918 3 K.M.J. van der Heiden Sliedrecht
120b 1918 " J.G. Merkelbach den Haag
120b 1918 Maart 5 Leon Deckers(?), kunstschilder s Bosch
120b 1918 " C. Flohil Numansdorp
120b 1918 " M.A. Flohil "
120b 1918 " C.P.J. Hage "
120b 1918 10 M. Arendsen Utrecht
120b 1918 10 R. Nieuwkerk Utrecht
120b 1918 10 D. Mookhoek Jr. Dordt
120b 1918 10 F. Nieuwkerk Dordt
120b 1918 Maart 10 J. Twicht Dordt
120b 1918 " 10 K. de Bruin Amsterdam
120b 1918 Maart 11 Susanna Fortuin(?) Amsterdam
120b 1918 13 Adolf Junger und Frau Erfurt
120b 1918 Maart 15 K. Burger Utrecht
120b 1918 " E. Burger Dentz Utrecht
120b 1918 " W. van Leeuwen Oijen(?)
120b 1918 " M. van Gelder Osch
120b 1918 " E. des Amorie(?) v/de Hoeven Amsterdam-Batavia
121a 1918 17 Maart 1918 G.W. van Dam Rotterdam
121a 1918 17 Maart 1918 L.J.L. Boerma -
121a 1918 19 " 1918 T. Oberman -
121a 1918 23 " 1918 André A. Kampfraath Amsterdam
121a 1918 23 " C.J. Wirron(?) Rotterdam
121a 1918 25 G. Schouten den Haag
121a 1918 25 Maart 1918 M. van Nieukerken den Haag
121a 1918 28 Maart 1918 Jan Visser (De Vrie) te Delft
121a 1918 28 Maart 1918 M. de Bruin te Delft
121a 1918 28 Maart 1918 A.J. Moret te Dordrecht
121a 1918 28 Maart 1918 A.T. ter Wal te Dordrecht
121a 1918 28 Maart 1918 E.J. ter Wal te Zelhem
121a 1918 30 Maart 1918 H. Vreize(?) Maarsbergen
121a 1918 8 April 1918 Slotboom Rotterdam
121a 1918 " W. Lorette "
121a 1918 " Jan Kijve..(?) Vlaardingen
121a 1918 " B. van Minnen Vlaardingen
121a 1918 " J.A. Roelofs Jzn idem
121a 1918 " H. Koll..en(?) id
121a 1918 " A. Vogel Jr id
121a 1918 " W. El..nen(?) id
121a 1918 " J. de Winter Sliedrecht
121a 1918 " N. Koppelaar Dz Giessendam
121a 1918 3 April '18 B.J. Koldewey Den Haag
121a 1918 3 April '18 J.S. van Brummen Arnhem
121a 1918 3 April '18 J.B. Knaap Appingedam
121a 1918 " N.A.B. van Riemsdijk Breda
121a 1918 " M.L.J. Lenaire(?) Amsterdam
121a 1918 " P. Noorlander(?) Krew... a/f Y..(?)
121a 1918 " S. Somming(?) Stein (F)
121a 1918 " J. den Haan den Haag
121a 1918 " J. den Haan den Haag
121a 1918 " D.A. van Hamburg den Haag
121b 1918 7/4-'18 Arnold Busch Dordt
121b 1918 7/4-'18 van Deursen, C.G.E.(?) "
121b 1918 7/4-'18 Elis Jansen "
121b 1918 7/4-'18 J. Jansen "
121b 1918 8 April A.H. Nijssen Rotterdam
121b 1918 " L. Noteboom Dordt
121b 1918 " H.J. Lieneman A'dam
121b 1918 " M.G. Lieneman id
121b 1918 " J.W. Pennisse(?) Maasdam
121b 1918 8 April Marjan Normann Emmerick a/Bl.
121b 1918 12 " J. Vermeulen Amsterdam
121b 1918 12 April '18 H.A.N. Geijp Rotterdam
121b 1918 13 " A. van Walraven Dordrecht
121b 1918 " J. van den Bosch Amsterdam
121b 1918 14 April '18 P. Boersma Amsterdam
121b 1918 " D. Boersma Dordrecht
121b 1918 " G.L. Scholte Dordrecht
121b 1918 15 Apr. 1918 J.H.B. Hassink Velseroord N.H.
121b 1918 15 " J. Rutte Dordrecht
121b 1918 15 " S. Rutte Dordrecht
121b 1918 22 " " H. Hahn Schleswig
121b 1918 23 " " familie Hagen Utrecht
121b 1918 " Mevr. Schavers den Haag
121b 1918 23 C.E.A.M. Bierens Dordrecht
121b 1918 " B. Bierens Lips "
121b 1918 " Felix Rutten Utrecht
121b 1918 " Marie Koenen Maastricht
121b 1918 30 " 1918 A.H. van den Hoeve Utrecht
121b 1918 5.5.1918 L. Cruchon(?) La Haye
121b 1918 " P...der..gult(?) do
121b 1918 6 Mei A. de Groot Teep Kampen
121b 1918 " J. de Groot de Groot Dordrecht
121b 1918 " J. de Groot Hz Kampen
121b 1918 7 Mai 1918 Frau M. Ritgen Potsdam
121b 1918 " P..(?) Jung -
122a 1918 Mei 7 T.J. van der Beek Amsterdam
122a 1918 Mei 8 N.A. Zekveld Leiden
122a 1918 Mei 18 H. Zekveld Vermeij Leiden
122a 1918 " W. Möker(?) Rotterdam
122a 1918 " M. Sigle & frau "
122a 1918 " 9 A.J. Stahlie Vlaardingen
122a 1918 " 9 A.H. Smit "
122a 1918 " 9 Ralph C. Ruuyon(?) New York City U.S.A.
122a 1918 " C. Bakker H.I. Ambacht
122a 1918 " 9 B. Ossel Dordrecht (Spuiweg 78)
122a 1918 " A.C. Boogaart A.dijk, Sliedrecht
122a 1918 " J.L.P. v/d Berg Dordrecht (Mart. Steijnstraat 17)
122a 1918 " A.J. Koops Dordrecht (Hooge Nieuwstraat 28(?))
122a 1918 " 9 G.J.L.J. Cosijns Rotterdam
122a 1918 " J.M. Ranij(?) "
122a 1918 12 H... Koetsheim(?) Jr. Dordrecht
122a 1918 " Joh. D. de Koning Dordrecht
122a 1918 " A.L. van Wijk Wzn. Genderen
122a 1918 12 Mei 1918 M. de Graaff Genderen
122a 1918 15 Hua..dl(?) Leu(?) Amsterdam
122a 1918 16 " L.A. v.d. Meij Drachten (Fr.)
122a 1918 18 " H.J. Holtman Utrecht
122a 1918 19 " Astrid Douglas Rotterdam
122a 1918 19 " Percey Douglas Rotterdam
122a 1918 19 " W. Mijnster Wagstiff Hague
122a 1918 " S.J. Schetselaar echtg. Gorinchem
122a 1918 19 " 1918 J.N. Tekelenburg Utrecht
122a 1918 " Dr. U.C.A. Muller "
122a 1918 19 Mei 1918 B.H. des Visz Haag
122a 1918 19 Mei 1918 M.W. des Visz den Haag
122a 1918 19 Mei 1918 B.J. Spronkers Papendrecht
122a 1918 - J.M. Warwin(?) Haag
122a 1918 19 Mei B.J. Spronkers Papendrecht
122b 1918 21 Nov. 1918(!) C.H. Carbin Gorkum
122b 1918 21 Nov. 1918(!) L. Carbin "
122b 1918 23 Mei 1918 W. voor den Dag Werkendam
122b 1918 23 Mei 1918 M. van Wijke Ezn Hoenderloo
122b 1918 - dr. Jakob Strieder Leipzig
122b 1918 27 May 1918 Rev. Duncan MacGregor Inverallochy, Scotland
122b 1918 " Rev. Dr. J. Irwin Brown Schotsch Rotterdam
122b 1918 28 Mei 1918 P. v.d. Bens Balkenstein Terneuzen Zeeland
122b 1918 31 Mei G.W. Batje Doornspijk
122b 1918 31 May 1918 W.L. Br..(?) C.A.B. Rotterdam
122b 1918 - P.H. Beri d(it)o Rotterdam
122b 1918 - W.C. Amer Oakland Californie
122b 1918 31 Mei 1918 ...hop(?) Haarlem
122b 1918 5 Juni 1918 F. Pels Amsterdam/td>
122b 1918 5 Juni 1918 F.J. Heijkoop Amsterdam
122b 1918 5 Juni 1918 L.S. v. Hama v. Weidum Den Haag
122b 1918 5 Juni 1918 A. Karssen Den Haag
122b 1918 6 Juni 1918 Adr. Abbink-de Zeeuw Raamdonksveer
122b 1918 6 Juni 1918 W. Abbink Velp G.
122b 1918 6 Juni 1918 M. Pastor-Wunder Antonie Heinsiusstr. den Haag
122b 1918 6 Juni 1918 A.M. Smit-Pastor Kr.weg, Dordrecht
122b 1918 7 Juni 1918 M. van Beeck Calkoen-Lambrechtse v. Ritthem Singel, Dordrecht
122b 1918 - M. Horsting van de Moer Doetinchem
122b 1918 7/6 18 Elisa W. Moller Cassel en Hessen
122b 1918 8/6 18 C. de Wijs Rotterdam
122b 1918 8/6 18 R... Res..nt(?) Maastricht
122b 1918 - K. Goutmaat Sommelsdijk
122b 1918 - E. Goutmaat Overveld Sommelsdijk
122b 1918 - J.M. Meijer den Haag
122b 1918 - G. van Dissel Woerden
122b 1918 - J. Smit Leiden
122b 1918 - Anna Kok(?) Dordt
122b 1918 - G.P. v. de Boogert -
122b 1918 11-6-'18 W.A. van Voorstkade Heerenveen
122b 1918 12-6-'18 H.C. van Till Ede
123a 1918 12 Juni 1918 Dr. G.R. Wijnmalen Bussum
123a 1918 " J.L. Wijnmalen Brandt Curtius -
123a 1918 Juni 13 M.C.B. Lambrechtsen den Haag
123a 1918 - S.J. Lambrechtsen v. Rether -
123a 1918 - Versluis van Mise(?) Gouda
123a 1918 14.xi.18 Hans Laglas(?) R'dam
123a 1918 16 6/18 J. Pikie(?) -
123a 1918 - A. Jongewaard Zaandam
123a 1918 15 6/18 E. Tower den Haag
123a 1918 - Charles Tower Den Haag
123a 1918 6-6-18 H. Victor Read London England
123a 1918 idem J. Bontenbal Dordrecht
123a 1918 16/6 18 R. van Krousch(?) Deventer
123a 1918 " H. de Kruiff Deventer
123a 1918 16 Juni 1918 G. Berkhout 12 j. Dordrecht
123a 1918 16/6 1918 C. Berkhout Dordrecht
123a 1918 17 " M. Elderink Enschede
123a 1918 17 " Ds. J.A. de Vries Zaandam
123a 1918 17 " C.B. v. Kouwer Jr. Zaandam
123a 1918 19/6 G. Moen Zeist
123a 1918 19/6 C. Neef Dz Zeist
123a 1918 19/6 J.A. v. Vredendaal Huis ter Heide
123a 1918 19/6 D. Dorresteijn Zeist
123a 1918 19/6 L.A. v. Beusekom Huis ter Heide
123a 1918 19 Jun. G. de Ru(?) Zeist
123a 1918 19/6 D.S. de Graaf Zeist
123a 1918 19/6 J.M. Schapenleer(?) Zeist
123a 1918 16 Juni '18 Meijer, Hendrik Coenraad Albert 's-Gravenhage
123a 1918 " Raad van Bijstand der St. Willibordus Kerk
G.L.M. Hage, Pres., Dr. L.H. v. Rommert(?), Secretaris
Utrecht
123b 1918 Juni 16 N.A. Zekveld Leiden
123b 1918 Juni 16 Gerarda Zekveld Leiden
123b 1918 Juni 16 Margaretha Zekveld Leiden
123b 1918 Juni 20 P. Mauritz(?) De Bilt
123b 1918 Juni 21 J.H. Hülmann Amsterdam
123b 1918 " P.H. Doorn-Weersema Zwijndrecht
123b 1918 Juni 21 H.E. Ubbens Middelstum
123b 1918 " 23 Bernardus Johannes Meers Amsterdam
123b 1918 " 23 M.J.B.M. Rademaker Amsterdam
123b 1918 " 23 B.A. Alofs Amsterdam
123b 1918 " 23 C.H. Timmer Nijmegen
123b 1918 " 23 Charles E. Kam 's Gravenhage
123b 1918 " A. v/d Broek d'Obrenan Utrecht
123b 1918 " A. v.d. Duijvendijk Lekkerkerk
123b 1918 " J. Bijvoet Dordrecht
123b 1918 " B.W. Hees Heemstede
123b 1918 " H.N. Leijgraaff Baarn
123b 1918 Juni 24 J.M.C. Bouvy Leiden
123b 1918 " J.M. van Gelder Leiden
123b 1918 " M. Meysmans Versteeven Mechelen Belgie
123b 1918 25 J.H. Eilers Koch Rotterdam
123b 1918 " J.R. Eilers Koch "
123b 1918 " J. de Jong Pzn "
123b 1918 " J.D. Schnellen "
123b 1918 " Zuster Hiliria Tilburg
123b 1918 " B. van Boeijen Putten a/d Veluwe
123b 1918 " G. Minkhout v. Boeijen Alblasserdam
123b 1918 " 26 Gr. Laeker Hilversum
123b 1918 " J. v. Cappellen Bolnes
123b 1918 Juni 1918 P. Diepeveen Slikkerveer
123b 1918 26-6-1918 Frank Smit Slikkerveer
124a 1918 Juni 27 H. Butner v. Duren Breda
124a 1918 " M. Butner v. Hemert Dordt
124a 1918 " A. Butner Breda
124a 1918 Juni 27 A. Kever Amsterdam
124a 1918 " Fr. Kramer Beverwijk
124a 1918 " Dr. Rijk Kramer Amsterdam
124a 1918 " J. Storck Mannheim
124a 1918 " P. Faber Boxmeer(?)
124a 1918 " Z. Besteveld Dordt
124a 1918 " P. van Twist 's-Gravendeel

Laatst gewijzigd: juli-december 2015, maart/april/juli 2019.