Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Grote Kerk (bezoekersregister (visitors)) (deel 2: 1906-1917)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 27 (Nederlandse Hervormde Gemeente)
Inventarisnummer: 2446 (1896-1901), 2447 (1901-1906), 2448 (1906-21 juli 1912), 2449 (21 juli 1912-21 febr. 1920)

** scans verkrijgbaar**

1919 (jan-jun)

bezoekersregister 1919

"
Pagina Jaar Datum (date) Naam en voornaam (Noms et Prénoms) Woonplaats (Domicile)
135a 1919 Dozij Dordt
135a 1919 Jan. 2 To Raalte Dordrecht
135a 1919 Nel Lotsij Dordt
135a 1919 Jan. 2 '19 W. van der Ploeg Zwijndrecht
135a 1919 P. v/d Ploeg Slochteren
135a 1919 " E. Focaia(?) Noordhoorn(?)
135b 1919 3 Januari 1919 J. Vriesendorp Baarn
135b 1919 " D. Vriesendorp-v. Luttervelt "
135b 1919 " M.C. Vriesendorp "
135b 1919 " A. Stoop Dordrecht
135b 1919 " D.A.N. Vriesendorp
135b 1919 8 " Janke Aldwaldt
135b 1919 " G.G. Holwerda Dordrecht
135b 1919 Wapsten(?) Bolsward
135b 1919 8 " Th. v.d. Oever
135b 1919 10 Janvier 1919 Edmond Busin Haussy, Cambrai, Nord France
135b 1919 30 Janvier 1919 Jules Tarez Villers, Guislain, Nord France
135b 1919 10 Janvier 1919 Charles Butemy Boursies, Cambrai, "
135b 1919 10 Janvier 1919 soldat français Beo and Rooscae
135b 1919 11 Janvier 1919 Cerlé Auguste St. Paul d'Espris
135b 1919 11 Januari 1919 Fam. v/d Steenstraten Dordrecht
135b 1919 12 Januari 1919 B. van Loghem Neumeijer Haarlem
135b 1919 12 januari 1919 J.F. Verheij-Neumeijer Dordrecht
135b 1919 13 Januari 1919 R. Lape... D..
135b 1919 13 Janvier 1919 Ferdinand Daithil Bordeaux
135b 1919 13 Fernand Paccard Geneve
135b 1919 13 R. Lerrin(?) Mont-de-Masse
135b 1919 13 J. Lallemand Santa
135b 1919 13 Beauparlait(?) Roanne
135b 1919 14 Chager, Paul Marseille
135b 1919 14 Perverint Griedon(?) Valaruinnet(?)
135b 1919 A. Banjaerd Leerbroek
135b 1919 A. Timmer Bleskensgraaf
135b 1919 14 A. Lallemand Javiping(?)
135b 1919 14 C. Erard Darney
135b 1919 14 Gayet Marins Lyau
135b 1919 15 " 1919 Jacques Loogbeu(?) Brussel
135b 1919 15 " 1919 Leoni Smith Dordrecht
135b 1919 15 1919 A. Spee
136a 1919 16 Jan. 1919 S.M. van der Bos Berkenwoude
136a 1919 17 " " R. Sterk Mijnsheerenland
136a 1919 19 " 1919 ..klspie(?) New York City U.S.A.
136a 1919 19 Emile P. Dizard Bris (France)
136a 1919 19 Stilton Sharpe London, England
136a 1919 19 Gisold sergeant 9e f. Chateaunoux, France
136a 1919 19 Amand Deteau(?) Arrai, Pas de Calais
136a 1919 19 L. v.d. Linden Vriesestr. 76 Dordrecht
136a 1919 19 Degorre Mas des Logis La Bassee, France
136a 1919 19 A. Govers Dordecht, Voorstraat 268
136a 1919 19 N. de Haan Dordrecht Prinsenstr. 17
136a 1919 19 P. de Leeuw N.M. Singel 174 Dordt
136a 1919 19 B. Grolle N.M. Singel 158 Dordt
136a 1919 21 J.N.W. de Hollander en echtg. en zn Best
136a 1919 21 O. van Biene New York U.S.
136a 1919 21 v. Haaften London
136a 1919 21 Th. Visser Den Haag
136a 1919 21 d. Hoffmans Soerabaja
136a 1919 21 M. Bargers Papendecht
136a 1919 21 B.W. Evers Renkum
136a 1919 21 J.W. v.d. Glind Wolfhezen
136a 1919 21 Trijntje de Ruiter Papendrecht
136a 1919 23 H. G..nare..(?) en echtgenoote Enschede
136a 1919 23 G.J.A. ten Cate Leijerweerd Dordrecht
136a 1919 1 Febr. 1919 W. Vader(?) Dordrecht
136a 1919 1 " S.C. Salsiné Vlissingen
136a 1919 2 " 1919 Boutze Visser Heeg Friesl.
136a 1919 G. Visser-v. Fischer Benzon "
136a 1919 2 " A. Verdam Dordrecht
136a 1919 2 " S. Blomhert "
136a 1919 3 " R.W.A. Willems Dordrecht
136a 1919 Gr. v. Regteren IJsselmuiden
136a 1919 10 Febr. L. de Bruijn Nijmegen
136a 1919 10 Febr. J. Loomeijers(?) Hengelo (O)
136b 1919 13 Febr. J.F.A. Bots Jr. Dordrecht
136b 1919 " B. Donee(?) Amsterdam
136b 1919 G.N. Claeijs Den Haag
136b 1919 H. Hulsker Schröfer
136b 1919 R.W.A. Kamp den Haag
136b 1919 G. Hulsker den Haag
136b 1919 20 feb. 19 H.W. Hoebe R'dam
136b 1919 19 " Margaret Jean Kutner New York
136b 1919 22 febr. '19 W.J. de Wilde Sloten Fr.
136b 1919 23 febr. 1919 P. Kramer Amsterdam
136b 1919 23 febr. 1919 J.W.F. Schöningh Amsterdam
136b 1919 24 febr. " Chatzer ..nings(?) Breda
136b 1919 " S. Chatzer Oosterhout
136b 1919 24 febr. Nelly Chatzer Dordrecht
136b 1919 " Annie van Ravels "
136b 1919 7 Mars 1919 Courtaigne Olivier Calais
136b 1919 7 mars 1919 J. Pannentin Paris
136b 1919 Februari 1919 A. Voorheissen(?) R'dam
136b 1919 9 Febr. 1919 J. Broer Klaaswaal
136b 1919 10 Maart 1919 A.H. Koning Nijmegen
136b 1919 Maart 1919 Wedn. J. Spaander Schuijtemaker Berkhout
136b 1919 14 Maart 1919 P. Klootwijk Jr Rijsoord
136b 1919 19 Maart 1919 Jan Nordegraaf Jr. Noorden (Z..)
136b 1919 15 Maart 1919 Joh. Vlaanderen Gorssel
136b 1919 " J.C. van Gelder Ellecom (Geld.)
136b 1919 " '19 ...pen(?) Helmond
136b 1919 16th March 19 Groms(?) Chambers Glasgow
136b 1919 16 March 1919 W.J. Jones Newcastle on Tyne
136b 1919 " E.C. Chaston "
136b 1919 17 Maart E. Best Bertling Dordrecht
136b 1919 17 Mart B. Bos Janszen Bussum
136b 1919 19 March 1919 Harry Sorensen Copenhagen
137a 1919 20 Mrt '19 Lindenbos R'dam
137a 1919 J. Schull(?) den Haag
137a 1919 B.V.W. Josttott(?) Giessen-Nieuwkerk
137a 1919 T. Stok Dordrecht
137a 1919 J. Over de Linden Brielle
137a 1919 P. Langeveld Brielle
137a 1919 L. Sjouwke Brielle
137a 1919 P. Sjouwke Brielle
137a 1919 21 Maart '19 Dirk Wolbers Den Haag
137a 1919 L. Hogendoorn Bennekom
137a 1919 21/3 B.W. Ykema(?) Leeuwarden
137a 1919 22.3 J. du Bois den Haag
137a 1919 J.C. Dubois van Dorssen den Haag
137a 1919 J.O.W.F. de Kat v. Hardinxveld Dordrecht
137a 1919 23/9 N.L. wells bapt. u C.U.M. Hager, England
137a 1919 A.D. Jennant bapt. R.A.C. England
137a 1919 W. Halls Capt. The Hampshire Regt.(?) Rotterdam
137a 1919 G. v.d. Klugt 's Hage
137a 1919 W.J. van Haeften 's-Hage
137a 1919 M.C. de Vries-v.d. Klugt Dordrecht
137a 1919 Marie Verdoorn Dordrecht
137a 1919 Rika Sewalt Dordrecht
137a 1919 24.3.19 François Grosjean Verviers Belgie
137a 1919 24/3/1919 J. Coumast Verviers - Belgique
137a 1919 26/3 1919 G.M. Boukamp Breda
137a 1919 26/3 M. Ensemeier Rotterdam
137a 1919 29 Mar. 1919 Geo. T. Crane Willems Captain Kidderminster, England
137a 1919 30 " Utvor Vielingh v. H. Haag
137a 1919 ' Dankward Chr. v. Bülow Haag
137b 1919 Maart 1919 Mej. M. Hegt 's-Gravenhage
137b 1919 April 1 Mej. H. v. Benthem Alkmaar
137b 1919 April 4 Jan Stadig L. jr. Rotterdam
137b 1919 April 5 Robert Baron Engelhardt Dorpat Lioland
137b 1919 A.W. Tirion Dordrecht
137b 1919 April 6 M.W.J. Oosterwaal Veersteiger 3 Dordt
137b 1919 April 6 J.E. Weijt Lijnbaan 5 Dordt
137b 1919 April 6 M. Baronesse v. Engelhardt Dorpat Lioland
137b 1919 April 9 M.C. Tirion-Wijnmalen Dordrecht
137b 1919 April 9 H.A. Engelsman Leiden
137b 1919 April 9 C.J. Dicke Dordrecht
137b 1919 April 9 B. van der Veen Leiden
137b 1919 April 9 G. Meijer-Krom Sprang
137b 1919 April 13 J.M. Vliegenthart Sloos Dordrecht
137b 1919 " 13 H.S. Oosthoek Amsterdam
137b 1919 " M. van Doorne Amsterdam
137b 1919 A.J. Vliegenthart Dordrecht
137b 1919 14 M. v. Voorthuijsen Veendam
137b 1919 " 14 Ch.M. de Val Veendam
137b 1919 S. Meijerhoff Dordrecht
137b 1919 14 C. v. Voorthuijsen Veendam
137b 1919 " 15 H. Leeuwestein Sliedrecht
137b 1919 H. Leeuwestein Hzn "
137b 1919 " J. Leeuwestein "
137b 1919 19 G.A.H. Scheltema de Heere Dordrecht
137b 1919 " H.V.B. Tirion Dordrecht
137b 1919 " 19 J.A. v.d. Voort Anvers
137b 1919 " 19 A.W.W. Jegen Dordrecht
137b 1919 " 22 Albarda Amersfoort
137b 1919 H. Albarda-Tungs id
137b 1919 22 Leo Kes Laren
137b 1919 J.C. v.d. Meer Werffele(?) Deventer
137b 1919 " S.M. Dingemanse Deventer
137b 1919 " 22 E.E. van Brakel
137b 1919 " 22 G.W. v.d. Meer Amsterdam
138a 1919 April 22 E. Geldschieter Amsterdam
138a 1919 April 23 J. Meeuwse Nieuwdorp
138a 1919 " Bryn(?) V..erst..in(?) Rotterdam
138a 1919 Mora(?) Sunstrom(?) Strom Rotterdam
138a 1919 April 23 H. Smits v. Poll Made
138a 1919 " J. Jimkes Bergen op Zoom
138a 1919 " 24 H. Maas Geesteranus Amsterdam
138a 1919 J. de Jongh Delft
138a 1919 E.J. Dann..(?) Delft
138a 1919 " 25 H.W. van Tricht Utrecht
138a 1919 Toon Ukkel..(?) Hilversum
138a 1919 27 Jan Rogier Rotterdam
138a 1919 28 V.E. Schaefer Losser
138a 1919 28 J.M.C. Schaefer-den Hartog Losser
138a 1919 " 29 M. Schreuder Verbeek v/d Sande
138a 1919 Neuspitzer(?) Utrecht
138a 1919 A.J. Rijkhoek Rotterdam
138a 1919 " 30 Jan B. Wilterdink Deventer
138a 1919 J. Cath "
138a 1919 D.J. Beekman Dordrecht
138a 1919 Mei 2 W.J.O. Nielands Bornholm
138a 1919 " 4 Emieli N. Ter Beek Twello
138a 1919 4 frau Hoisse(?) Dordt
138a 1919 4 P. van Es den Haag
138a 1919 " 4 E.G.T. v. Hemert Aerdenhout
138a 1919 4 A. v. Sp..(?) Leerbroek
138a 1919 " 7 G. Smitjes Uitwijk
138a 1919 " 8 Edwin H. O'Neill cafet. T.C. U.S.A. (Edwin H. O'Neill 1887–1976) San Francisco Cal. U.S.A.
138a 1919 " 8 Chas P.C. Lica Klyn NY USA
138a 1919 " 8 Stanley T. Johnson New Haven, Conn., U.S.A.
138a 1919 " 8 Alsser(?) John F. Seattle Wash.
138a 1919 " 8 Chas. H. Church Danville, Illinois U.S.A.
138a 1919 " 8 H.J. Conkey J.C. U.S. Army Boston Mass.
138b 1919 Mei 13 V.M.L.D. Dumoulin den Haag
138b 1919 C. Dumoulin Goedkoop "
138b 1919 M.E. Visser-Lastdrager den Haag
138b 1919 Charles M. Morell London
138b 1919 Constance Morell London
138b 1919 Thilly E. Vissser Den Haag
138b 1919 Agnes H. Campbell London & Carthiers
138b 1919 " 14 Raj Estberg Kopenhagen
138b 1919 " 14 M. Mol Rotterdam
138b 1919 " 14 J. Pubbens Rotterdam
138b 1919 " 15 J.W. Roobol alhier
138b 1919 " W. Jacobs Rotterdam
138b 1919 " J. v. der Herpen-Kuiper den Haag
138b 1919 " 16 W.Ch. v. Buuren Rotterdam
138b 1919 " 17 A. Loeber Hilversum
138b 1919 " 17 C. Loeber "
138b 1919 " 17 Dr. A.K. Kuiper Amsterdam
138b 1919 Esp. T. Kuiper
138b 1919 18 Margrethe Lustrop Kb'hm
138b 1919 Sigrit Jensen Kristiana
138b 1919 J.M. Oosterzee, toker(?) Rotterdam
138b 1919 v. Oosterzee
138b 1919 J. v. Oosterzee Den Haag
138b 1919 J.C. Tanatt(?) London
138b 1919 " 19 F.H. Umbgrove u. familie Dordrecht
138b 1919 H. Kalka un familie 's Hage
138b 1919 21 Zr. Clemence Martion Amsterdam
138b 1919 21 A. Tainopraert(?) Brussel
138b 1919 J. Spoor Brummen
138b 1919 G.C. Kleijn Dordrecht
138b 1919 Den Haag
138b 1919 A.G. v. Wessel Alblasserdam
138b 1919 J. v.d. Brink-Klein "
138b 1919 H. v. Wageningen Papendrecht
139a 1919 Elie Bonnet Mr. & Mrs., E. Bonnet Charleroi Belgique
139a 1919 24.5 19 M.M. van den Noort Dordrecht
139a 1919 24.5 19 M. van den Noort Snijders Dordrecht
139a 1919 25.5. 19 W. Winders Bruxelles
139a 1919 id R. Dieu Bruxelle
139a 1919 26-5 '19 M.A.E.V. Nijman Den Haag
139a 1919 26-5-19 E.F.J.B. Huf Jr. Amsterdam
139a 1919 27 Mei '19 H.A.M. Oosten Scheveningen
139a 1919 27 Mei '10 J. Boender Puttershoek Scheveningen
139a 1919 27 Mei 19 D. van Gelderen Maassluis
139a 1919 27 Mei 19 B.A. van der Linden Dordrecht
139a 1919 27 Mei 19 N. van Gelderen Maassluis
139a 1919 28 Mei 19 K.L. Poll Grijpskerk
139a 1919 29 Mei 19 K. Vermeulen Goes
139a 1919 29 Mei 19 A. de Jagere Gz Nieuwdorp
139a 1919 29 Mei '19 H. Sandee Janz Nieuwdorp
139a 1919 29 Mei '19 D. Sandee Janz Nieuwdorp
139a 1919 29 Mei 19 W. Witte Jz Nieuwdorp
139a 1919 29 Mei 19 J. Sandee Lz Basele
139a 1919 29 Mei 19 G.J. Kloosterman Nisse
139a 1919 29 Mei 19 K. v.d. Rest Dordrecht
139a 1919 29 Mei 19 O. Dijkstra Joure Fr.
139a 1919 29 Mei 19 Jan Fraanje Jz Borsele
139a 1919 30 Mei 19 Dr. M. Albarda Jelgersma Bolsward
139a 1919 30 Mai 19 Ruth Woywod(?) Breslau
139a 1919 30 Mai 19 E. en F. Heidsieck Amsterdam
139a 1919 30 Mei B. Lehmann von Huntek Amsterdam
139a 1919 30 Mei L. de Groot Ouderkerk a/d IJsel
139a 1919 30 Mei C. Muilwijk Brandwijk
139a 1919 31 Mei G. Essink Hengeloo
139a 1919 31 Mei J.H. Abbink Dordrecht
139a 1919 1 Juni 19 Baroness Marija Engelhardt Dorpat Lioland
139b 1919 1 Juni 19 Lona Engelhardt Dorpat Lioland
139b 1919 1 juni 19 Chr. Rijke Maastricht
139b 1919 1 Juni 19 F.H. Umbgrove Dordrecht
139b 1919 1 Juni 19 J.H.F. Umbgrove Maastricht
139b 1919 Juni 1919 C.R.J. Stok Weltevreden (Batavia)
139b 1919 1 " Adascett(?) London
139b 1919 " E... Eykman(?) "
139b 1919 " O.E. Ward "
139b 1919 A. Heywood Manchester Eng.
139b 1919 M.A.M.S. Scott Scotland
139b 1919 E.A. Nennery(?) London
139b 1919 D. Bouma Nieuwenhuis Dordrecht
139b 1919 E. Bouman Nieuwenhuis Leiden
139b 1919 M.M.E. Bouma Nieuwenhuis Wijchen
139b 1919 3 Juni 19 C.W. de Bruijn Kops Doorn
139b 1919 4 Juni 19 M.A. Schrier Vlaardingen
139b 1919 4 " 10 A.F. Zeelen Sliedrecht
139b 1919 L. Zeedijk Cillaarshoek
139b 1919 M. Stoop Zwijndrecht
139b 1919 5 S.E. Toens & Echtgen. Rotterdam
139b 1919 5 " A. van Huizen den Haag
139b 1919 6 " Geo Daskes, Y.M.C.A. Liverpool England
139b 1919 6 " H. Bulluant, Y.M.C.A. Coventry, England
139b 1919 6 " C.E. Jorss, Y.M.C.A Maidenhead, England
139b 1919 6 " Joan Erwin Brown Rotterdam
139b 1919 7 " 1919 A.A. Mussert IJmuiden
139b 1919 M. Mussert-Witlam IJmuiden
139b 1919 7 " 1919 Wed: J. Sweep v. Essen Rotterdam
139b 1919 7 " 1919 Mej. Fr. v. Essen den Haag
139b 1919 Sweep en fam. R'dam
139b 1919 9 " " Mr. & Mrs. Mcintosh R'dam
139b 1919 " Dr. Gt. Hinson p.C. Surg. U.S. P.H.S. Washington D.C. U.S.A.
139b 1919 " James Rice Lt. Comm M.D.O. R.N. Portsmouth
140a 1919 June 9th H.W.L. Evans London
140a 1919 9th A. Prosping(?) Liverpool
140a 1919 9 A.J. Kaptijn Rotterdam
140a 1919 Juni 9 P. Akkermans Dordrecht
140a 1919 9 Frantrou(?) "
140a 1919 " 10 Smid, Tjeert den Helder
140a 1919 " Altena, Boudina "
140a 1919 Careackers Brussel
140a 1919 10 June 1919 H. Elink Schuurman Rotterdam
140a 1919 G.H.L. van Oordt Den Haag
140a 1919 " J.W. van Oordt "
140a 1919 10 Juni A. Elink Schuurman Rotterdam
140a 1919 " Dr. W.S. Reichel Zeist
140a 1919 " E. Reichel-Reichel "
140a 1919 D. Reichel Niesky
140a 1919 H. Reichel "
140a 1919 1 " Dr. & M.me P. Ritter La Haye
140a 1919 11 B.J. v. Brummen Alphen a/d Rijn
140a 1919 " H. v. Brummen "
140a 1919 J. Bek(?) "
140a 1919 11 Juni J. van Geuns Arnhem
140a 1919 June 12r Frederick W. Everton Berkeley California
140a 1919 June 13 B.(?) van der Horst Hank-Dussen
140a 1919 13 Fr.. Bang..(?) Amsterdam
140a 1919 J. Mouthaan-Timmerman Aerdenhout
140a 1919 N.J. Mouthaan do
140a 1919 N.J. Haan Denekamp
140a 1919 H.C. Modderman Den Haag
140a 1919 Dresme(?) Roelet
140a 1919 Th.M. Dresme(?) Den Haag
140a 1919 T.M. v.d Heijden -
140b 1919 A.H. van Luijk Dordrecht
140b 1919 P.M. van Luijk Breskens
140b 1919 14.6.19 Suvin(?) Zwolle
140b 1919 H. du Cocq -
140b 1919 14 juni 1919 W. Snouckaert van Strasburg(?)
140b 1919 H.J. Scharp Amsterdam
140b 1919 E. v. Nispents(?) de Bosch
140b 1919 15 Jun 1919 Pieter Slager 's Bosch
140b 1919 Juni 1919 H.A. Beelaerts 's-Gravenhage
140b 1919 16 Juni 1919 G.C.A. Plancken Breda
140b 1919 16 Juni 1919 S. van der Have Breda
140b 1919 16 Juni 1919 Afd. Nederl. Reisvereeniging Rotterdam
140b 1919 Dr. & Mevr. Grootjans Driel bij Arnhem
140b 1919 18 Juni 19 G. Dobert Hannover
140b 1919 18 Jun. 19 H.E. Scheffers, & Echt. Arnhem
140b 1919 19 Juni '19 Gerard Rhee Jr. Almelo
140b 1919 19 Juni '19 M. Haver Droeze Hilversum
140b 1919 O. Dudok van Heel Naarden
140b 1919 J.A. Haver Droeze-Kersten den Haag
140b 1919 dr. Haver Droeze "
140b 1919 19 " '19 J.H. Menks Enschede
140b 1919 H.C. Obreen / D. Obreen & A.A. Reupe..(?) den Haag
140b 1919 L. Dommer Ubbergen
140b 1919 F.M. Pligt(?)
141a 1919 19 Juni '19 W.M.J.M. Tijs..(?) Rotterdam
141a 1919 A. van T....(?) Dordt
141a 1919 19 Jun. '19 J.W. Muntz & wife Rotterdam-Philadelphia
141a 1919 Juni '19 P. de Boer A'dam
141a 1919 23 Juni 19 P. Baukema Arnhem
141a 1919 23 juni '19 Wildervanck de Blécourt Bloemendaal
141a 1919 " Mevr. Wildervanck Blécourt id
141a 1919 " Mevr. v.d. Brink Alblasserdam
141a 1919 26 Juni 19 C.J. van der Teen en familie Rumenië
141a 1919 26 Juni 19 Mevr. Wed. L.Ch. Colombijn van der Kellen Hilversum
141a 1919 26 Juni 19 Joh. Cruijff Dordrecht
141a 1919 26 Juni 19 Joh.a Vink Vlaardingen
141a 1919 26 Juni 19 G. van Leeuwen Vlaardingen
141a 1919 27 Juni 19 W.F. Helmers en Echtgenote 's Gravenhage
141a 1919 27th June 19 Ch.P. Miller<>b> London
141a 1919 27th Jun 19 Erik W'Uschen(?) Olsen Stöckholm, Zweden
141a 1919 27 Juni 19 A. Weijers Az Zuid Beijerland
141a 1919 27 Juni 19 B. Weijers Tz. "
141a 1919 30 Juni 19 P. Versteegh Leersum
141a 1919 30 Juni 19 J.A. Six Dijkstra Fokkker Oud-Alblas
141a 1919 30 Juni 19 A.H.M. Fokker Zuidzand
141a 1919 30 Juni 19 J.J. Six Dijkstra Oud Alblas

Laatst gewijzigd: juli-december 2015, maart/april/juli 2019.