Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Grote Kerk (bezoekersregister (visitors)) (deel 2: 1906-1917)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 27 (Nederlandse Hervormde Gemeente)
Inventarisnummer: 2446 (1896-1901), 2447 (1901-1906), 2448 (1906-21 juli 1912), 2449 (21 juli 1912-21 febr. 1920)

** scans verkrijgbaar**

1916 (okt-dec)

bezoekersregister oktober-december 1916

Pagina Jaar Datum (date) Naam en voornaam (Noms et Prénoms) Woonplaats (Domicile)
102b 1916 1 Oct. 16 R. Mol-den Mol den Haag
102b 1916 5 Oct. 16 W.M. Beau...(?) Amsterdam
102b 1916 6 Oct. J.W. v.d. Sloot Vlaardingen
102b 1916 8 Oct. Ch. Huijsman Utrecht
102b 1916 " F.C.J. Davies Vleethwood, Aden, Wrexham, ...(?)
102b 1916 " Alison M. Fox " " Wellington, England
103a 1916 8 Oct. 1916 Frau Consul Rieth Antwerpen
103a 1916 " M.lle Elsie Vaes Antwerpen
103a 1916 10 Oct. 1916 N. Felix Utrecht
103a 1916 " R. Diks "
103a 1916 " G. Molsbergen "
103a 1916 " A.T.J. van Egmond "
103a 1916 " J. Hadman(?) "
103a 1916 " F.W. Mostert "
103a 1916 " C. van Brink "
103a 1916 16 " H.J.J. de Waal Amsterdam
103a 1916 17 Oct. 1916 Mia de Boer Assendelft
103a 1916 17 Oct. 1916 D. Sikkes Assendelft
103a 1916 " E.M.L. Moolhuijzen "
103a 1916 17 Oct. 1916 Rein Jurgens Nijmegen
103a 1916 " H. Wolters Dorreter
103a 1916 " A. Wolters "
103a 1916 " G. Wolters Usquert
103a 1916 " B. ten Boer Usquert
103a 1916 Oct. 19 M.A. Boomer Driebergen
103a 1916 " Anth. Heijkoop Oud-Alblas
103a 1916 " G.D. Versluis Oud-Alblas
103a 1916 " Ad.Joh. Hurkman "
103b 1916 " J. Bout Jzn Amsterdam
103b 1916 21 Oct. 1916 dr. J.A. Rust Utrecht
103b 1916 21 Oct. 1916 C.J. Pieterse Amsterdam
103b 1916 " Jac. Pieterse Jr -
103b 1916 22 Oct. 1916 H. de Groot den Haag
103b 1916 " E. de Groot -
103b 1916 22 Oct. 1916 D. Vas Visser Jr. Baarn
103b 1916 " H.D. Bosch Dordt
103b 1916 22 Oct. 1916 J. Sandt van Nooten Ede
103b 1916 " Sandt van Nooten "
103b 1916 23 Oct. J. Brouwer Molenaarsgraaf
103b 1916 23 Oct. 1916 L. Festers-Luijke Halsteren
103b 1916 23 Oct. " Guncan(?) Pfeiffer & Senora Buenos Aires
103b 1916 24 Oct. Dr. Harry David Charlottenburg
103b 1916 25 Oct. 1916 A. Diemont St. Oedenrode
103b 1916 " J.P. Hausienhove(?) "
103b 1916 25 Oct. 1916 P.G.E. Schimmelpenninck Veghel
103b 1916 25 Oct. 1916 R. Gerritsen Sr. Valburg
103b 1916 " C.G.H. Gerritsen Arnhem
103b 1916 27 Oct. 1916 F. Bruining Lochem
103b 1916 28 Oct. 1916 C. Voorthuis Twello
103b 1916 28 Oct. 1916 W.E. Boerman Den Haag
103b 1916 30 Oct. 1916 J.D.W. Dopheide Raamsdonk
103b 1916 31 Oct. 1916 A.G. Ekker-Eghters Kampen
103b 1916 " H.A. Eghters "
104a 1916 Nov. 3 C.H. de Jong Amsterdam
104a 1916 Nov. 3 J.T.H. Ingenhoes Amsterdam
104a 1916 " 3 D. Ammert Strijen
104a 1916 " 3 J.S. de Jeude Rotterdam
104a 1916 " 3 Gooris Jzn "
104a 1916 " 5 F. Moltmann Haag
104a 1916 " 5 Ferd. Dijkmans Antwerpen
104a 1916 " Alphons Raijers Antwerpen
104a 1916 " A. Sloot Bruxelles
104a 1916 " J. Witte Harlingen
104a 1916 Nov. 1916 9 C. v/d Straaten Dordrecht
104a 1916 Nov. 1916 A.J. Lagendijk Heerjansdam
104a 1916 " J.A. Seller(?) London(?)
104a 1916 " J.S. Davison London
104a 1916 " J. Tegelaar den Haag
104a 1916 Nov. 14 Ren(?) T.P. de Beaufort, mil. sergt. Gouda
104a 1916 " A.H. v. Leeuwen, lands. korp: Gouda
104a 1916 " T. Zandstra, Mil. segt. "
104a 1916 " P. van der Lande Deventer
104a 1916 " 14 M..(?) Schuppen Veenendaal
104a 1916 15 M.M. Poortier Zwolle
104a 1916 15 R. Carpentier Bruxelles
104a 1916 15 H. Poortier Zwolle
104a 1916 " G.G. Neumenger Ekels N. Beerta
104a 1916 " J.H. Neumenger N. Beerta, Gron.
104a 1916 " Prof. Dr. A. Bruining (theologieprofessor Albert Bruining) 's-Gravenhage
104a 1916 " Ds. Nicolette Bruining (Nicolette Adriana Bruining 1886-1963) Scheveningen
104a 1916 Nov. 22 16 Hedwig Gütermann Gutach-Breisgau (Deutschland)
104a 1916 " S. Sillevis Leiden
104a 1916 " J.A. Smit Slikkerveer
104b 1916 23 November 1916 J.A. v.d. Noort Dordt
104b 1916 23 November 1916 M.M. v.d. Noort Dordt
104b 1916 " J.G. Bijl Bu...r(?)
104b 1916 27 November '16 A. Weerts Haag
104b 1916 27 Nov. 1916 M.W. de Mol v. Otterloo den Haag
104b 1916 27 " 1916 J.P.M. Kok den Haag
104b 1916 6 Dec " George C. Arvedson Boston Mass., U.S.A.
104b 1916 7 " 1916 Mevrouw H. Blankers-Jaeger Gorinchem
104b 1916 7 " 1916 Grete Sauer Düsseldorf z. Z., Gorinchem
104b 1916 9 " Mev. Roell Hoeufft den Haag
104b 1916 19 Dec. 1916 E. Smulders Halewijn Utrecht
104b 1916 20 Dec. 1916 J. Gru...(?) Retranchement (W.Z.V.) (West Zeeuws Vlaanderen)
104b 1916 21 Dec " S. Kartstra(?), predikant Geertruidenberg
104b 1916 21 Dec. 1916 A. en B.H. Brans(?) 's-Hertogenbosch
104b 1916 21 " 1916 M.H. Brans(?) "
104b 1916 21 Dec. 1916 M.C.J. Ogier Jr. 's-Hertogenbosch
104b 1916 27 Dec. 1916 L.E. Roozemond St. Philipsland
104b 1916 27 Dec. 1916 M. v.d. Weg Dordrecht
104b 1916 27 Dec. 1916 Marie Bos Sliedrecht
104b 1916 27 Dec. 1916 P.J.M. Hofman Sliedrecht
104b 1916 27 Dec. 1916 J.L.N. Hofman Sliedrecht
104b 1916 27 Dec. 1916 A. v. de Bo...er() Gorcum
104b 1916 27 Dec. 1916 P.A. Bos Sliedrecht
104b 1916 27 Dec. 1916 J. Bos -
104b 1916 27 Dec. '16 de Nooijer Pijnacker
104b 1916 27 Dec. '16 C.J. Debrafor(?) Brussel
104b 1916 " J.B.M. Timp Jr. Dordrecht
104b 1916 " L. Gussenhoven Susteren
104b 1916 " Adr. de Wildt, R.K. Pr(iester). Dordrecht
104b 1916 " Frans Wien Dordrecht
104b 1916 " J.A. Hooijkaas Rotterdam
105a 1916 28 Dec. 1916 A. Zwaan Den Haag
105a 1916 28 Dec. 1916 J.H. Zwaan 's Gravenhage
105a 1916 28 Dec. 1916 J.H. Niekerk H.I. Ambacht

Laatst gewijzigd: juli-december 2015, maart/april/juli 2019.