Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Grote Kerk (bezoekersregister (visitors)) (deel 2: 1906-1917)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 27 (Nederlandse Hervormde Gemeente)
Inventarisnummer: 2446 (1896-1901), 2447 (1901-1906), 2448 (1906-21 juli 1912), 2449 (21 juli 1912-21 febr. 1920)

** scans verkrijgbaar**

1919 (jul-dec)

bezoekersregister 1919

Pagina Jaar Datum (date) Naam en voornaam (Noms et Prénoms) Woonplaats (Domicile)
141a 1919 1 Juli 19 J.Th. Selle (Jacobus Thijmen Kort) Haarlem
141a 1919 " Mevr. wed. G.W. Selle-Kort (Geertruida Wilhelmina Kort, tr. Haarlem 13-11-1884 Hendrik Selle) "
141a 1919 " M.T. Janzen Dordrecht
141a 1919 2 " 19 H.M. van ..(?) A..de..en(?)
141a 1919 " G.A. den Hertog Kethel c.a.
141a 1919 " E. de Jong Amsterdam
141a 1919 " Jan Schep Utrecht
141a 1919 " " 10 Clement Tonnael(?) Brunsum (L.)
141a 1919 2 " Vermaas Jacob Leendert Steenwijk
141a 1919 3 " 1919 Alberda-Jelle Steenwijk
141b 1919 3 juillet 1919 Bastien, Louise Victor Bordeaux France
141b 1919 " Bastien, Paul Louis do do
141b 1919 " J. Timmermans Barendrecht
141b 1919 4 Juli 1919 T.M. Zijl Wiersema Bedum
141b 1919 " Wed. Wiersma Dijksterhuis "
141b 1919 " A. van Ogtrop C.H.R. Amsterdam
141b 1919 " A. de Wildt jr. Dordrecht
141b 1919 6 " Vech(?), Barry Kobenhavn
141b 1919 " P.J.S.H. van den Dijck 's Gravenhage
141b 1919 " A.M. 't Hart 's Gravenhage
141b 1919 " 1919 P. de Leeuw Dordt.
141b 1919 " J.H. Cloeck Hellema Veendam
141b 1919 " J.E.A.B. van Reijen(?) Sjaarloos
141b 1919 7 " 1919 G.J. Stoop Haarlem
141b 1919 7 Juli 1919 R. Mensing Aerdenhout
141b 1919 7 " 1919 A.H. Sasburg Den Haag
141b 1919 7 " 1919 C. Sasburg Wognum
141b 1919 " C. Davidson Dordrecht
141b 1919 7 Juli 1919 M. Evertsen Den Haag
141b 1919 7 Juli 1919 M. Rebergen Haag
141b 1919 7 Juli 1919 M. Spa Haag
141b 1919 7 Juli 1919 Maria Spa Haag
141b 1919 7 Juli 1919 Coba v. Welzen Haag
141b 1919 7 Juli 1919 E.A.C. de Jonge Haag
141b 1919 7 Juli 1919 J.M. de Jonge Haag
141b 1919 " E.J. Poorter "
141b 1919 8 " J.M. de Booij Zetten
141b 1919 A.J. de Booij Zeist
141b 1919 8 Juli G. Freund R'dam
141b 1919 M.R. Stobbe-v. Leeuwen Rotterdam
141b 1919 " K. Holst Kopenhagen
141b 1919 A.P. Andersen "
141b 1919 " H.M. de Graaf-Lubbi R'dam
142a 1919 Juli(Juni) 8 H.G.A. Jantze 's Gravenhage
142a 1919 " J. Jantze 's-Gravenhage
142a 1919 " W. Scheltens Delfzijl
142a 1919 9 F. Boomsma Franeker
142a 1919 Joh. Loose Strijen
142a 1919 A. Bothof-Loose Dordrecht
142a 1919 9-7-'19 A. de Haan 's-Gravenhage
142a 1919 9-7-19 E.J. de Haan-Keijzer den Haag
142a 1919 9-9-19 B. Groenenberg-de Haan Dordrecht
142a 1919 12/7 19 A. Vlietstra Amsterdam
142a 1919 12/7 19 H. Vlietstra-Bakker Amsterdam
142a 1919 12/7 19 E.J. van Male de Jonge Schoondijke
142a 1919 12/7 19 J.I. van Male Schoondijke
142a 1919 13/7 19 C.D. Sax Dockum
142a 1919 F. Delhez Dordrecht
142a 1919 13/7 '19 W.G. Feith den Haag
142a 1919 13.7 '19 G. Ribbius Peletier Jzn Voorburg
142a 1919 M.G. Barendsen 's Gravenhage
142a 1919 J.E.C. Barendsen Dordrecht
142a 1919 P. Barendsen "
142a 1919 14/7 '19 J.M. Martens Hengelo (O)
142a 1919 14/7 '19 E.G. Martens Verveer Hengelo (O)
142a 1919 14/7 '19 A. Wiering-Dijkstra Rotterdam
142a 1919 14/7 '19 S. Cloir(?) Leiden
142a 1919 14 Juli P.K. Slager St. Jac. Par
142a 1919 14 Juli 19 H. Slager Lieuwen St. Jacobi Parochie
142a 1919 14 Juli 1919 K. Slager St. Jacobi Parochie
142a 1919 14 Juli 1919 H. Kolen(?)-de Jong Dordrecht
142a 1919 15 Juli '19 J.A. Kolen(?) Dordrecht
142a 1919 15 Juli '19 G. Günther-Woonink Dordrecht
142a 1919 15 Juli '19 J.W.A. Verstenon(?) Zwolle
142a 1919 15 Juli '19 B.J.J. Brinker 's Gravenhage
142a 1919
142b 1919 15 Juli '19 P. Floor 's-Gravenhage
142b 1919 G.C.D. v. Hardenbroek v. Ammerstol Arnhem
142b 1919 15 Juli 19 Mej. l. v. Meurs den Haag
142b 1919 15 Juli 19 M. Kroon Zwijndrecht
142b 1919 16 " C.S.M. Lidth de Jeune van Beusichem
142b 1919 mr. E.j.J. van Lidt de Jeude Tiel
142b 1919 16 Juli 1919 L.J. van 't Sant Leiden
142b 1919 15 Juli 1919 Brn. en Bn. van Lynden Velp
142b 1919 " Th. Topp Denemarken
142b 1919 16 Jul. W. Jol Scheveningen
142b 1919 16 Juli 1919 W. Boulogne Dordt
142b 1919 " Lucretia Boulogne den haag
142b 1919 17 " A. de Haan Leeuwarden
142b 1919 17 " 1919 J. van Poelvoorde Rotterdam
142b 1919 17 " 1919 J.W. Corver Rotterdam
142b 1919 17 " 1919 H. van Poelvoorde Helmer Rotterdam
142b 1919 17 " 1919 J. Corver Helmer Rotterdam
142b 1919 17.7.1919 Paul Bernbardt, musiker Berlin Duitschland
142b 1919 17.7.1919 Bierens de Haan Rijnsburg (U)
142b 1919 17-7-1919 M. Bisquint Amsterdam
142b 1919 " H.J. de Bruin idem
142b 1919 " H.C. Hamakers idem
142b 1919 C. Löhlke idem
142b 1919 17 " 1919 Zr. J. Klein Afrika
142b 1919 18 " " F.S. Groeninx van Zoelen Slikkerveer
142b 1919 " F.C.A. van Pallandt 's-Gravenhage
142b 1919 " G.C.P. v. Hardenbroek "
142b 1919 Julij 18 1919 F.R. Bergmans v. Hubert San Francisco Calif.
142b 1919 " J.H. Bergmans San Francisco "
142b 1919 P. Linus Henckens Hoogeveen
142b 1919 20 Juli 1919 F. Vink en familie Dordt
142b 1919 " H. Knaap Klundert
143a 1919 21 Juli Olof Molund uppsala, Schweden
143a 1919 " Lotti Molund "
143a 1919 N.J. Mitchell and family New York and Anvers
143a 1919 W. van der Goes Leiden
143a 1919 Cnoop Koopman Haarlem
143a 1919 22 Juli 1919 A. Offers Zwammerdam
143a 1919 Prof. de Louter en echtg. Utrecht
143a 1919 23 juli A. Memelink Dordrecht
143a 1919 " D. Gaastra Naarden
143a 1919 23 juli Eva Hermann New York - München
143a 1919 23 Juli 1919 P.W. Sauerland Tiel
143a 1919 24 Juli 1919 Res. P. Nijland Cairo, Egypt
143a 1919 " F. Nijland "
143a 1919 " D.S. Sibie Sr Zaandam
143a 1919 " G.N. Sibie id
143a 1919 24 Juli A.W. Dam Utrecht
143a 1919 " S.A. van Dam Utrecht
143a 1919 " G. Tijmstra Den Haag
143a 1919 " B. Tijmstra "
143a 1919 " R. v. Kooten Assen
143a 1919 A.P. v. Kooten-Meeldijk Assen
143a 1919 " 1919 H. Flik Groningen
143a 1919 H.M. Meeldijk Groningen
143a 1919 A. Meeldijk Dordrecht
143a 1919 A. Ritmeester Dordrecht
143a 1919 24 Juli 1919 B. Coleweij(?) Dordrecht
143a 1919 24 Juli 1919 C. Berendsen Huissen
143a 1919 24 Juli 1919 H.J. Zweers Huissen Gld.
143a 1919 24 Juli 1919 W. Kortman Amsterdam
143a 1919 26 July 1919 Howard H. Martin (Dr. Howard H. Martin of the University of Washington, a former Monmouth) Monmouth, Ill., U.S.A.
143a 1919 26 " W.J. Pont arts (Wouter Jan Pont) Wijk bij Duurstede
143a 1919 26 " L. Pont-Bon (Elisabeth Petronella Margaretha Bon, tr. Wouter Jan Pont (Zoon: Daniel, 1-3-1904)) "
143a 1919 26 " J. Noorthoek (Jacobus Noorthoek) Rotterdam
143a 1919 26 " H.A. Noorthoek Beffers (Hendrika Adriana Beffers, tr. Jacobus Noorthoek) "
143b 1919 Juli 26 J.J. Frölich Delft
143b 1919 J. van der Ploeg Zwijndrecht
143b 1919 L. v.d. Ploeg Kok "
143b 1919 W. Bandringa Zevenhuizen Gron.
143b 1919 Juli 26 A. v.d. Ploeg Zevenhuizen Gron.
143b 1919 " 28 Wed. P. Dupont Laren (NH)
143b 1919 " 28 J.A. Wentink Utrecht
143b 1919 " 28 J.A. Wentink "
143b 1919 " J.Z. Rupe Den Haag
143b 1919 " 18 W.Z. Rupe den Haag
143b 1919 " 28 F. Doude v. Troostwijk Den Haag
143b 1919 " 29 A. Goekoop (Adriaan Goekoop) Maastricht
143b 1919 " 29 D. Goekoop de Lange (Debora de Lange, tr. Alkmaar 25-4-1907 Adriaan Goekoop) "
143b 1919 " 29 A.A.C. Breure Hoofddorp
143b 1919 " 29 C. Breure Hoofddorp
143b 1919 " 29 W. s'Jacob Leeuwarden
143b 1919 " 29 Mevr. 's Jacob Leeuwarden
143b 1919 " 29 Mevr. Hoynck van Papendrecht Rotterdam
143b 1919 " Frits de Bruijn Rijsenburg Rijsenburg
143b 1919 " gezelschap tuinv. afd. Zeist 21 van Zeist
143b 1919 Mej. A. Bibo Alkmaar
143b 1919 C. de Wit "
143b 1919 C. Smits Lamp Zeist
143b 1919 S.L.H. van 't Slot Zeist
143b 1919 H. v. Ginkel Zeist
143b 1919 J. van der Horst Zeist
143b 1919 K. v. Dompseler Zeist
143b 1919 F.W. Lakerveld Zeist
143b 1919 J.H. v/d Weerd De Bilt
143b 1919 D. v. As den Haag
143b 1919 H.A. van Alba..(?) Den Haag
143b 1919 J.P. v. Velden Den Haag
143b 1919 G. 't Hooft Rotterdam
143b 1919 30 Juli 1919 L.J.M. de Heijs(?) Besoijen
143b 1919 30 Juli 1919 W.M. v.d. Herp Besoijen
144a 1919 Juli 30 Corry Morsters Dordrecht
144a 1919 " W. van Breukelen Rotterdam
144a 1919 " J. van Breukelen "
144a 1919 " M. v. Breukelen v. Brederode "
144a 1919 " Wed. F.L. van Breukelen "
144a 1919 " Marie van den Broeke "
144a 1919 " P. v/d Ploeg Zwijndrecht
144a 1919 " M. Middel Groningen
144a 1919 " 31 P.J. Jongbever(?) Deventer
144a 1919 " 31 J. van Hellenberg Hubar Rotterdam
144a 1919 " 31 J. van Hellenberg Hubar Edm. Rotterdam
144a 1919 " 31 N. Jansen Prinsenhage
144a 1919 " 31 Mej. A.J. Vosmaer den Haag
144a 1919 " 31 M. v/d Heeswijk Haag
144a 1919 " 31 A. Brandwijk Bleskensgraaf
144a 1919 " 31 M. Tukker Molenaarsgraaf
144a 1919 Aug. 1 K.C. Henry Amsterdam
144a 1919 " G.H. Dijkstra Oud-Alblas
144a 1919 " C. Schut Nunspeet
144a 1919 1 E.B. Cushing, Colonel U.S.A. Houston, Texas, Amerika
144a 1919 " A. Craft, major U.S.A. Danville, Ill., USA
144a 1919 mr. B. Paamoth..(?) Welbaum(?)
144a 1919 P. Ehrenfest Leiden
144a 1919 T. Ehrenfest "
144a 1919 August 2nd 1919 Cicely Brennell Liverpool - England
144a 1919 2 August. 1919 P. Voogd Assen
144a 1919 id Reinks(?) Dordt
144a 1919 G. van Kol..(?)
144a 1919 2 Aug. 1919 W.J. Vervoort "
144a 1919 M. Bokeloh Amsterdam
144a 1919 J.W. Bokeloh '
144a 1919 " Mej. B. Hayck A'dam
144a 1919 Mr. en Mevr. Demmenie "
144a 1919 J. van Riemsdijk-Demmenie (Jantje Antonia Demmenie, tr. Jacobus van Riemsdijk) Lekkerkerk
144b 1919 3 Augustus 1919 A.J.F. Egthuijsen Alkmaar
144b 1919 3 Aug. 1919 Fr. v.d. Vooren Dordrecht
144b 1919 3 Aug. 1919 J.A. Minkman Arnhem
144b 1919 3 Aug. 1919 P. v/d Reijde Dordrecht
144b 1919 3 Aug. 1919 J. Victor de Bei(?) Jr. Dordrecht
144b 1919 3 Aug. 1919 Vers Chirren(?) Dordrecht
144b 1919 3 Aug. 1919 J.H. van Es Dordt
144b 1919 3 Aug. 1919 ..nenos(?) Den Haag
144b 1919 3 Aug. 1919 W.A.J. van Ee Dordrecht
144b 1919 4-8-19 H. Voskuijl Haag
144b 1919 4-8-19 Harlingen(?) Haag
144b 1919 4-8-19 H. Stik Veendam
144b 1919 4-8-19 N. Stik-Malan Veendam
144b 1919 4 Aug. 1919 H. Carpentier Den Haag
144b 1919 J. Moolenaar Den Haag
144b 1919 4 Aug. 1919 W. Kraaijeveld Zwijndrecht
144b 1919 4 Aug. 1919 P. Kraaijeveld Amsterdam
144b 1919 4 Augustus 1919 D. Kraaijeveld Maat Zwijndrecht
144b 1919 4 Aug. 1919 J. Kraaijeveld Zwijndrecht
144b 1919 4 Aug. 1919 A. Kraaijeveld Amsterdam
144b 1919 4 Aug. 19 F.J. Kraaijeveld Sliedrecht
144b 1919 5 Aug. 1919 A. Eterman-Bouman Amsterdam
144b 1919 5 Aug. 1919 J. Eterman Amsterdam
144b 1919 5 Aug. 1919 A. Bouman Dordrecht
144b 1919 5 Augs. 1919 C.R. Koning A'dam
144b 1919 Dr. A. Zijderveld A'dam
144b 1919 Dr. G.C. van 't Hoof A'dam
144b 1919 5 Aug. 1919 J. v.d. Elshoudt Den Haag
144b 1919 5 Augustus 1919 D.Z. Kaufman Dordt
144b 1919 " C.M.J. van Lierop IJmuiden
144b 1919 " J. Visser Dordt
144b 1919 " J. Walenkamp Warmond
145a 1919 6 Augustus E. Klatte Hilversum
145a 1919 5/8 B. Lehmann-von Hunteln Amsterdam
145a 1919 5/8 C. Klatte Hilversum
145a 1919 5/8 C. Klatte von Hunteln "
145a 1919 5 Aug. E.R. Beulink Leiden
145a 1919 5 Aug. D.W. v.d. Put Zevenbergen
145a 1919 5 Aug. W.P. Maris Fijnaart (NB) 1919
145a 1919 5 Aug. C.W. v.d. Puet Zevenbergen 1919
145a 1919 5 " A.J. Ferwerda Joure
145a 1919 6 " H.W.F. Bartels Amsterdam
145a 1919 6 Aug. '19 C. Bartels Horsling Amsterdam
145a 1919 6 Aug. '19 M.A. Grondhout den Haag
145a 1919 6 Aug. '19 ..outervel..(?) Loosduinen
145a 1919 6 Aug. '19 G. de Groot Loosduinen
145a 1919 6 Aug. '19 C. Verkolf Den Haag
145a 1919 6 Aug. '19 L. Lockhorst Den Haag
145a 1919 6 Aug. '19 W. van Leeuwen Bussum
145a 1919 6 Aug. '19 H. Crum Oosterhout
145a 1919 6 " H.J. Berghege Oosterbeek
145a 1919 6 Aug. E.J. Evers Oosterbeek
145a 1919 6 Aug. J. Geurts J..doorink(?)
145a 1919 6 Aug. G.J. Slakhout Oosterbeek
145a 1919 6 Aug. H. Nijland Oosterbeek
145a 1919 6 Aug. J. Kusters Oosterbeek
145a 1919 6 Aug. S.. Berkhout Bennekom
145a 1919 6 Aug. B. ..chtman(?) Dordrecht
145a 1919 6 Aug. Ph.M. Viertalhausen Rotterdam
145a 1919 6 Aug. J. Roevers den Haag
145a 1919 6 " K.F. Man Schiedam
145a 1919 " H.J. Mehler Amsterdam
145a 1919 7 " H. Veekes Den Haag
145a 1919 7 " J. Hofkes "
145b 1919 Augustus 7 J.M. van den Berghe Oudenbosch
145b 1919 Augustus 7 P. Smits Fijnaart
145b 1919 " 7 A. Avegaart "
145b 1919 Aug. 7 S. Dekkers Fijnaart
145b 1919 " 7 J.G. Straatheim "
145b 1919 " 7 H.H. Jansen den Haag
145b 1919 Aug. 7 M.K.L. Derksen '
145b 1919 Aug. 7 E. de Kok "
145b 1919 " 7 Jos. Friedrich Boskoop
145b 1919 7 Aug. E. Pieters Verruijt Rotterdam
145b 1919 7 Aug. A.C. Smalt-Troch(?) Rotterdam
145b 1919 7 E. Moormann Rotterdam
145b 1919 7 " S. Moormann Goor
145b 1919 7 " L.A. Hagers Scheveningen
145b 1919 7 B. Souwda(?) Rdm
145b 1919 7 Joh. van Asperen Dordrecht
145b 1919 7 " E. Nieuwenhuis R'dam
145b 1919 7 A.H. v. Reeuwijk Zevenhuizen
145b 1919 7 P. van den Akker Zevenhuizen
145b 1919 7 B. Meijer Zevenhuizen
145b 1919 7 W. v.d. Akker Zevenhuizen
145b 1919 7 F. Rook Zevenhuizen
145b 1919 7 J. Chrispijn Leiden
145b 1919 7 C.J. de Groot Zevenhuizen
145b 1919 7 K. Vermeij (Bakker) Zevenhuizen
145b 1919 7 N.C.J. v. Delft Sliedrecht
145b 1919 7 W. van Delft "
145b 1919 7 R. van Delft R'dm.
146a 1919 7/8 19 Molendijk Arie Rotterdam
146a 1919 " Molendijk, Jan "
146a 1919 " Molendijk, Johanna "
146a 1919 " Molendijk, Miet(?) Susanna "
146a 1919 7/8 J. Kijne Hoogeveen
146a 1919 " J.E.H. Dekker "
146a 1919 7/8 J.W. v.d. Slik Bleiswijk
146a 1919 7/8 P. Duivesteijn Bleiswijk
146a 1919 7/8 G.C. van Spengen Bleiswijk
146a 1919 7/8 " H.C. de Vreij(?) Bleiswijk
146a 1919 7-8 '19 A. van Beek Maassluis
146a 1919 " J.M. van Rees-Vreugdenhil Dordrecht
146a 1919 7/8 19 van Rees, S. "
146a 1919 7/8 19 W. Vreugdenhil Maasland
146a 1919 7/8 19 Charles Baetings(?) Bleiswijk
146a 1919 7/8 19 Johannes Wiegel Bleiswijk
146a 1919 19 Abraham van der Slik Bleiswijk
146a 1919 Maria J. van Alphen
146a 1919 Zangvereniging Ons Genoegen Bleiswijk
146a 1919 C.O.J. Blok Charlois R'dam
146a 1919 P.(?) van der Slik Bleiswijk
146a 1919 Jaantje Demper Bleskensgraaf
146a 1919 8/8 '19 J. v.d. Meer van Kuffelen en fam. Hilversum
146a 1919 Jhr. V.J.G. Beelaerts van Blokland 's-Gravenhage
146a 1919 8/8 19 J.H. Siertsema en echtg. Leeuwarden
146a 1919 " 19 Mevr. Hollander Dordt
146a 1919 8/8 A. Plate & echtg. Rotterdam
146a 1919 A.J.M. Lonkhuijzen & echtg. Weltevreden
146a 1919 F. Holleman Den Haag
146a 1919 H. Holleman Den Haag
146a 1919 8/8 J.C.N. Loghem en Familie den Haag
146a 1919 8/8 Vromans, advokaat Gent Belgie
146b 1919 9-VIII-'19 Prof. Dr. V. Fris Gent
146b 1919 9-VIII-'19 p... van Kate..(?) Dordrecht
146b 1919 9 M.A. van Driel Haarlem
146b 1919 9 " S. Schanssema Haarlem
146b 1919 10 T.A. Jansen(?) Den Haag
146b 1919 10 " A. Schotel Dordrecht
146b 1919 12 VIII '19 Thea Bosten Vuren
146b 1919 " J. Deenen Dordrecht
146b 1919 11 IX " J. Hengeveld Jr. Deventer
146b 1919 " A. Munter "
146b 1919 " G. Munter Harlingen
146b 1919 " R.A. Tresling Hilversum
146b 1919 M. v. Suchtelen Hilversum
146b 1919 11 Aug. '19 Wed. C.W. Steffelaar-Doorman (Charlotte Wilhelmina Doorman, tr. Nicolaas Steffelaar (1852-1918)) 's Gravenhage
146b 1919 11 Aug. '19 R.C.J. Steffelaar "
146b 1919 " H.J.E.C. Smits "
146b 1919 " '19 H. Hofman Groningen
146b 1919 11 Aug. '19 L. Westra Groningen
146b 1919 T. van der Kloet "
146b 1919 G. Koopman Oosthem
146b 1919 R. Koopman "
146b 1919 P.M. K..(?) Vlaardingen
146b 1919 12 Aug. '19 N. Hanselaar Utrecht
146b 1919 C. Jansen Dordt
146b 1919 " A. Janssen "
146b 1919 " S. Karsten Assen
146b 1919 S. v. Dongen Dordt
146b 1919 J. v. Strij id
146b 1919 J. v. Dongen id
146b 1919 11 Aug. 19 G.B. Scharp Deventer
146b 1919 12 " J. Kremer Dordt
146b 1919 12 Aug. 1919 L. Klootwijk H.I. Ambacht
147a 1919 12 Aug. 1919 M.J. Snelleman Dinteloors
147a 1919 12 Aug. 1919 A. Snelleman Dinteloord
147a 1919 " B. Cortenbach Nijmegen
147a 1919 12 Aug. O.Jos.(?) van Heeren Dordt
147a 1919 " W. v.d. Linden Voorschoten
147a 1919 M. van der Linden Dordrecht
147a 1919 J. Chitterbach Zaandam
147a 1919 P.A. Staalman den Haag
147a 1919 13 Aug. W.J. Luijken en Echtgenoote Den Haag
147a 1919 " E. v.d. Heijdt " " "
147a 1919 " Jac. de Jong "
147a 1919 " A. Bux "
147a 1919 " A. Bax v. Bensem "
147a 1919 " W.A. de Jong "
147a 1919 " M. Stevense Dordrecht
147a 1919 " J.M. de Nooijer Wolphaartsdijk (Z)
147a 1919 " C.M. de Voster Kortgene
147a 1919 " C. Glerum Schore (Z)
147a 1919 " D. Westerling Jr. Amsterdam
147a 1919 " J. v. Heeren Dordrecht
147a 1919 14 Aug. Joh. Hes Rotterdam
147a 1919 " B. Goergen "
147a 1919 " B.M. de Gier Rotterdam
147a 1919 " J.M. Commijs "
147a 1919 " W. Schade van Westrum Schiedam
147a 1919 " S.W.J Schade v. Westrum "
147a 1919 W.J. Schadee v. Westrum "
147a 1919 J.R. Strijbos Jr. Haarlem
147a 1919 M. Strijbos Smits "
147a 1919 F. Smits Overveen
147a 1919 M. v. Heeren Dordrecht
147a 1919 H.M. Meijer "
147a 1919 J.B. Cos(?) Roosendaal
147a 1919 15/8 19 J. Snelman Zwijndrecht
147a 1919 C.J.C. v. Snel Utrecht
147b 1919 15/8 1919 G.J.C. v. Snel Utrecht
147b 1919 L. Ekelman Brakel
147b 1919 Wed. C.F. Bogman Utrecht
147b 1919 J.M. Bogman Utrecht
147b 1919 H.P. Stater en H.W. Hallo Delft
147b 1919 15/8 C.M. ten Cate Hilversum
147b 1919 15.8 1919 S. Halmich Hilversum
147b 1919 15.8.1919 G.S. Dusseldorp Hilversum
147b 1919 15.8.1919 Joh. Verwoert Hilversum
147b 1919 15.8.'19 fam. Wolshuis Hoorn
147b 1919 15.8.'19 fam. Buirma Dordrecht
147b 1919 15.8.'19 C.E. Smits Gorinchem
147b 1919 15-8-'19 A.P. Nijhoff Amsterdam
147b 1919 15-8-'19 W. Nijhoff Smits Amsterdam
147b 1919 15-8-19 Agnes v. Wijk Den Haag
147b 1919 15-8-19 M. van Wijk Den Haag
147b 1919 15-8-19 E.H. ten Boer Usquert
147b 1919 15-8-19 Zr. ten Boer Usquert
147b 1919 16/8 1919 O. Plantenga Tilburg
147b 1919 A. Plantinga Hogewind "
147b 1919 16-8-'19 D.H. Lintum Hooij Winterswijk
147b 1919 16-8-'19 R.F.J. Mulder Alphen
147b 1919 16-8-'19 A.W. Koopman Dordrecht
147b 1919 16-8-'19 P. Mes Kinderdijk
147b 1919 16-8-19 J.A. Schröder Amsterdam
147b 1919 17-8-19 S.P. Visser Gravenhage
147b 1919 Den Heer en Mevr. J. Westdijk Voorschoten Syng. Side(?)
147b 1919 Mevr. v. Gessel Klaassen Tiel
147b 1919 Den heer & Mevr. Bendervoet Rotterdam
147b 1919 Jongej. G. Bendervoet Rotterdam
147b 1919 Jongej. R. van Gessel Tiel
147b 1919 P.J. Mersel Rotterdam
147b 1919 Wed. E.M. Goldberg Rotterdam
147b 1919 18-8-'19 H. Wagemans Leiden
148a 1919 18-8-19 J. Captein(?) Leiden
148a 1919 18 Aug. 1919 A. v.d. Sluijs Vlissingen
148a 1919 18 Aug. 1919 P. van Stiphout Helmond
148a 1919 18 " 1919 A. Jacobs Helmond
148a 1919 18 " 1919 P. Herfst Gouda
148a 1919 18 " 1919 H.P. Herfst Gouda
148a 1919 18 " 1919 J.A. van der Wal Papendrecht
148a 1919 18 " 1919 A.H. Minskerk(?) Roosendaal
148a 1919 " A. v.d. Weg Dordrecht
148a 1919 " M. Mallée Dordrecht
148a 1919 " C. Mallée Dordrecht
148a 1919 " G.A. v. Gere..(?) Rotterdam
148a 1919 " T. Nuijen "
148a 1919 " P.J. Schoonens "
148a 1919 18/8/19 N. Cletterman(?), architect Voorburg
148a 1919 18/8/19 W. Meijer Groningen
148a 1919 " G. Meijer Groningen
148a 1919 18.8.19 Dagmar Danckelmann Breslau
148a 1919 18.8.19 Irene Danckelmann Breslau
148a 1919 Walter Kersjoki(?) Berlin
148a 1919 18/8 1919 A. Drieman Reijgersberg IJmuiden
148a 1919 H. Drieman "
148a 1919 H.M. Keidel en zoon Amersfoort
148a 1919 Th.H. Drieman Dordt
148a 1919 18-8-1919 R. Kamstra Rotterdam
148a 1919 K. Ringsma Amsterdam
148a 1919 19-8-19 Herbert Butterworth London
148a 1919 19-8-19 Chr.M. Hageraats-Timmers 's Gravenhage
148a 1919 19-8-'19 C.C. Schreuder Amersfoort
148a 1919 19-8'19 F. Orts Jr. Soest
148b 1919 19-8-'19 Agnes Orts Amersfoort
148b 1919 19-8-19 Betsy Haan Arnhem
148b 1919 20-8-19 Dingena de Neef Klundert
148b 1919 20-8-19 Jacob Voogt Dordrecht
148b 1919 20-8-1919 H.J. Kwint Bunnik
148b 1919 2-8-19 D. Moor Wiegel Den Haag
148b 1919 20-8-19 A.H.K. Moor Den Haag
148b 20-8-19 1919 Adolf Moor Den Haag
148b 1919 20-8-19 Hennij Moor Den Haag
148b 1919 20-8-1919 P.S. Garsbey Rotterdam
148b 1919 20-8-19 J.J. Reyss Rotterdam
148b 1919 20-8-1919 P.L. Reyss Rotterdam
148b 1919 20-8-19 H.P. Reyss Rotterdam
148b 1919 20-8-19 A.R. Gransberg Rotterdam
148b 1919 20-8-19 L. v. Driel Numansdorp
148b 1919 20-8-19 J. v. Driel (Ld) Numansdorp
148b 1919 20-8-1919 Mej. P.J. van Driel (Geb.) van Beek Numansdorp
148b 1919 A.H. v.d. Sloot Rotterdam
148b 1919 M. v.d. Sloot Rotterdam
148b 1919 A. Bloos Jr. Dordrecht
148b 1919 20-8-'19 R. Kraaijeveld Dordrecht
148b 1919 20-8-19 T. v. Leeuwen IJmuiden
148b 1919 J. v. Leeuwen IJmuiden
148b 1919 R. Kraaijeveld Dordt
148b 1919 20-8-19 N. Kraaijeveld Dordt
148b 1919 J.J. Kraaijeveld Dordt
148b 1919 fami(e)li Nieuwenhuizen Rotterdam
148b 1919 C. Beijer Dordrecht
148b 1919 H.C. Foesert Delft
148b 1919 J.D. Fousert Delft
148b 1919 20 Aug. '19 H. de Bondt Zwijndrecht
148b 1919 H.W. Berends Maasland
148b 1919 A. de Bondt Zwijndrecht
148b 1919 28 Aug. Ruth A. Taussig New York
149a 1919 21 Aug. Bertha v. Buuren Amsterdam
149a 1919 " Bertha van Dijk Culemborg
149a 1919 " Adriana de Jong Nw-Lekkerland
149a 1919 " H. de Maar Groningen
149a 1919 ' G. de Maar Boer "
149a 1919 C. Harkema-Wiersma "
149a 1919 22 A. Barkeij Nuhout Voorburg
149a 1919 " Mr. J.W. Barkeij "
149a 1919 W.H. Doorman Den Haag
149a 1919 A. v. Winsheijm(?) "
149a 1919 J.I. Kraus Edde (Fr)
149a 1919 W.B. Kraus-Groeneveld "
149a 1919 22 Aug. 19 Alice Marnuis(?) Antwerpen
149a 1919 A. Koopman Dordt
149a 1919 22 Aug. 1919 G.F. Schadd & Echtgenoote Rotterdam
149a 1919 22 Aug. 1919 J. Vonk Goudriaan
149a 1919 22 " J. de Wit Sr. Dordrecht
149a 1919 22 " " J. de Wit Jr. "
149a 1919 22 " J. de Wit de Jonge "
149a 1919 22 " G.J. Wiegel den Haag
149a 1919 22 " J. Visser Den Haag
149a 1919 22 " J. Berghuis Dordrecht
149a 1919 22 " Mej. Berghuis-Marema Spijk (Gron.)
149a 1919 23 " 1919 M..(?) Ariën Adlet(?) Amsterdam
149a 1919 23 " 1919 J. Ekelmans Zwijndrecht
149a 1919 23 " mej. L. Ekelmans Brakel
149a 1919 23 mej. J.J. Ekelmans Brakel
149a 1919 23 " Dr. N.H. Cohen (Nardus Henri Cohen (1878-1940)) Amsterdam
149a 1919 mevr. Cohen-Zeehandelaar (Flora Zeehandelaar (1884-1940), tr. Nardus Henri Cohen (1878-1940)) Amsterdam
149a 1919 A. van Seventer Amsterdam
149a 1919 Mevr. v. Seventer-Verbeek Amsterdam
149a 1919 24 " 19 A.B. Kalis Den Haag
149a 1919 J.C. v. Leeuwen(?), TC Rotterdam
149b 1919 25 Aug. '19 G.H. Zwier Ned. Oost-Indië
149b 1919 25 Aug. '19 G.C. Helbers Overschie
149b 1919 25 Aug. '19 T. Nederlof Sliedrecht
149b 1919 25 Aug. '19 J. van Zeijst Utrecht
149b 1919 " B. Bloemen Stad Delden
149b 1919 25 Aug. 1919 H. van Zeijst Utrecht
149b 1919 25 Aug. 1919 J.M. v. Hemert Dordrecht
149b 1919 25 Aug. 1919 A.L.W. v. Hemert Sommelsdijk
149b 1919 25 Aug. 1919 G. Whitney Dines (George Whitney Dines 1889-1974) Grays Essex England
149b 1919 25 Aug. 1919 L.S. Flines Grays Essex England
149b 1919 26 D. Roest Collius Grastra Den Haag
149b 1919 C.F. Vermeulen van Kruiningen Schwarz (Cornelia F. Schwarz (* 20-2-1884), won. Malakkastraat 129) "
149b 1919 Vermeulen van Kruiningen "
149b 1919 26 " B. Roest Collius "
149b 1919 26 Aug. 1919 P.J. Paul Goossens Amsterdam
149b 1919 26 " 1919 G. v. Leeuwen Rotterdam
149b 1919 26 Aug. 1919 Roelof Alberts jr. Delft
149b 1919 26 Aug. 119 Francina Beckman Delft
149b 1919 26 Aug. 1919 Wilhelmina v.d. Esch Dordt
149b 1919 26 Aug. 1919 Lydie Gobiet Brussel
149b 1919 26 Aug. 1919 M. van Rossum Papendrecht
149b 1919 26. Aug. 1919 M. van Rossum Papendrecht
149b 1919 27 " 1919 J.A. Tammens (Jakob Anko Tammens (1877-1954)) Gorcum
149b 1919 E. Tammens-Ooijkaas (Elisabeth Ooijkaas, tr. Gorinchem 6-5-1919 Jakob Anko Tammens) "
149b 1919 27 " 1919 T.K. Heimberg (Tjaart Konraad Heimberg) Aduard
149b 1919 27 " 1919 T.C.H. Heimberg Tammens (Trientje Catharina Henderika Tammens (1881-1954)) Aduard
149b 1919 28 " 1919 A.A. Bosman Nijmegen
149b 1919 " H.C.S. Bosman "
149b 1919 " A.J. Dinnese Breda
149b 1919 Matt. Strijbos(?) Tilburg
149b 1919 A. Ebl/Ehl Düsseldorf
149b 1919 J. Dinnese Breda
149b 1919 J.H. Goedhart Den Haag
150a 1919 28 August. Rogelio y Geerda Yzertia Buenos Ayres, Argentina
150a 1919 J. Philipson Copenhagen
150a 1919 28 Augustus 19 Willem Mol Bellast, Ireland
150a 1919 Barbara Mol Barendrecht
150a 1919 29 Augustus 1919 Dorothy de Wilt London
150a 1919 " Gerard de Wilt (Witt?) "
150a 1919 " Carel Laming(?) ..schoten
150a 1919 " Thorssen Laurin Stockholm, Zweden
150a 1919 " D.A. Priester (Abraham Priester) Nieuw-Helvoet
150a 1919 " N. Priester-de Snoo (Neeltje de Snoo) Nieuw-Helvoet
150a 1919 30 " 1919 J.G. Thielen Hellevoetsluis
150a 1919 M. Thielen-de Goede Hellevoetsluis
150a 1919 R. Fraterman Vlissingen
150a 1919 A. Broere Dordrecht
150a 1919 30 Aug. 1919 A. Fluitsma-Kerstel Leeuwarden
150a 1919 30 Augs. 1919 H. Fluitsma Jz. " "
150a 1919 J.J. Heyjes & Fam. Zutphen
150a 1919 G.J. Hissink Winterswijk
150a 1919 A.J. van der Veld, Koster der Waalsche Kerk te Delft
150a 1919 31 Aug. '19 Wesseling Henri Ger. Haarlem
150a 1919 P.H.A. Hering "
150a 1919 Dr. H.D. Helling Oude Pekela
150a 1919 1 Sept. 19 C.A. van der Horst 's Gravenhage
150a 1919 " W. Steenhouwer id.
150a 1919 " A. Hijmans Goudswaard
150a 1919 " W.A. Dekker(?) Nieuw-Beijerland
150a 1919 J. Meivogel / Schoorenberg vd Snoek
150a 1919 2 " Joh. Maria v.d. Linden (s)
150a 1919 2 " wed. J.W. Haasbroek Dordrecht
150a 1919 2 J.N.J. Haasbroek Dordrecht
150a 1919 2 " Hugh Hessing, Y.M.C.A. Brownewell, Lincoln, England
150a 1919 2 " S. Stronck v.d. Meulen Rotterdam Charlois
150b 1919 4 Sept. 1919 Ph. Romijn Theunissen Dordrecht
150b 1919 " 1919 Mej. M.A. Heidema den Haag
150b 1919 4 " " Mevrouw M.M. v. Waalwijk Amsterdam
150b 1919 4 " " B.W. Ganzevoort Zwolle
150b 1919 4 " M.M. van Bemmel Maarssen
150b 1919 4 " A. Roodbergen Alfen a/d Rijn
150b 1919 4 " C. Kraaijeveld Groote lindt
150b 1919 6 Sept. 1919 C.H. Johnson Madison Wis. U.S.A.
150b 1919 " George R. Woods New York City, U.S.A.
150b 1919 6th " Ga.. Hann..(?) London
150b 1919 " Alice Martin "
150b 1919 7 J. Veth Rijswijk ZH
150b 1919 7 " A. Kal..molen(?) A'dam
150b 1919 7 " M.A. Swart Dordt
150b 1919 J. Eijdman-Giltaij (Everdina Cornelia Eijdman, tr. 1888 Jan Willem Giltaij) Dordrecht
150b 1919 P.A.M. Lange Ginneken
150b 1919 R.M. Sacuck(?) London
150b 1919 7 IX '19 Fred. Muller Amsterdam
150b 1919 O. Bonnett Teddington, England
150b 1919 Dr. J. v.d. Kulk Dordrecht
150b 1919 W. v/d. Kulk Rotterdam
150b 1919 J. v/d Kulk "
150b 1919 6/9 '19 E.M. Hofstee 's-Gravenhage
150b 1919 ..nes(?) Rotterdam
150b 1919 Duducx(?) "
150b 1919 8/9/19 R.C.A. Rossiter(?) London
150b 1919 Dr. L.A. Lindeboom Amsterdam
150b 1919 Mar. M.O. Lindeboom Hassenste Amsterdam
150b 1919 9 September 1919 Ant. Meeuwsen Helmond
150b 1919 A.D. van Hal Dordrecht
150b 1919 10 Sept. 1919 A.P.L. Spuijbroek Rotterdam
150b 1919 " A.G. Spuijbroek "
151a 1919 Sept. 10 19 Jan E. Hildina(?) Manchester, England
151a 1919 Newton Barker(?) New York NY, USA
151a 1919 " G.C. Ruijs Rotterdam
151a 1919 " A.W. van der Heiden Rotterdam
151a 1919 " J. Bartels Rotterdam
151a 1919 " H. Elerie(?) Groningen
151a 1919 W. Holtkamp "
151a 1919 J.R. Radstake Varsseveld, Gld.
151a 1919 " W. Monna Den Haag
151a 1919 11 M.F.P. Sander Zuuken(?)
151a 1919 H.K. van Brenkveld Rotterdam
151a 1919 " B.C. Christiaanse Arnhem
151a 1919 " 11 Christelijke schoolver. 20 leerl. Den Haag
151a 1919 Wed. A. Dingemanse Meliskerke (W)
151a 1919 M. Dingemanse Meliskerke (W)
151a 1919 Mej. Verhulst Zwijndrecht
151a 1919 " 11 J.H. Streeder s'Gravenhage
151a 1919 " 11 Geu..eef(?) en co Dordrecht
151a 1919 H.W. Kl..berg(?) Amsterdam
151a 1919 W. Moerkerk Rotterdam
151a 1919 P.C. Hendrikse Amsterdam
151a 1919 13 Frank Harrison Leeds, England
151a 1919 13 C. Rose(?) London, England
151a 1919 " 14 C. Veth Rijswijk (ZH)
151a 1919 " 14 N. Veth "
151a 1919 14 G. Veth Dordrecht
151a 1919 14 M. Carlebur Dordrecht
151a 1919 15 K. Versteeg Giessendam
151a 1919 15 C.J. Pe..anse(?) Kakebeeke Goes
151a 1919 15 H.M. Versteeg Giessendam
151a 1919 15 Anna Hekma Wierda Winsum
151a 1919 16 Mevr. Roest Neelmeijer Middelburg
151a 1919 17 T.J.H. Kuijpers den Haag
151a 1919 17 Dames Minlot Dordt
151a 1919 17 S. Gerzon Groningen
151b 1919 17 Sept. '19 Dr. Lodewijk Hamburger Dordt
151b 1919 18 " 10 Bertha Veth Haarlem
151b 1919 Rego Veth "1
151b 1919 20 Sept. " G. Sikkens Winsum (Fr.)
151b 1919 " F. Bonnema Gieten Dr.
151b 1919 " H.H. van ..aden(?) Groningen
151b 1919 21 " 19 H.D.C. Poortman Schiedam
151b 1919 21 " 19 Mr. G.H. Sannes en fam. Rotterdam
151b 1919 " K. en R. Mauve Scheveningen
151b 1919 Else Kassner Leiden
151b 1919 21 Sept. 19 H. de Hoop Den Haag
151b 1919 22 Sept. 19 H. Visser Groningen
151b 1919 22 Sept. 19 J.H. Groeninx van Zuilen Slikkerveer
151b 1919 22 Sept. 19 J. Baron Hardenbroek 's-Gravenhage
151b 1919 22 Sept. 19 mr. en mevr. M. Kris... Baars
151b 1919 - Alter - Meeuw..(?) Baars
151b 1919 22 Sept. '19 J. Ha..ser(?) Sliedrecht
151b 1919 22 Sept. 19 Johs. van Zanten 's Gravenzande
151b 1919 23 Sept. 19 Hendrika Ekelmans Brakel
151b 1919 23 Sept. 19 J. Harry Savon (Sawn?) Bristol Eng.
151b 1919 23 Sept. 19 F.G. Baker London
151b 1919 23 Sept. 19 P. Booth London
151b 1919 24 Sept. 19 C.A.A. Becking Huis ter Heide
151b 1919 24 Sept. 19 L.C. Bouman Bussum
151b 1919 24 Sept. 19 D.A. Bouman LCzn Delft
151b 1919 Sept. 24 '19 Mrs. J. Anton de Haas Den Haag
151b 1919 J. Anton de Haas "
151b 1919 A.C. Bruins van der Hoop Rotterdam
151b 1919 " Dirk Bruins "
151b 1919 24 J.C.J. Ekelmans-Enel Zwijndrecht
151b 1919 H.J. Koole Arnhem
151b 1919 " 25 '19 G.Th. Smit Rijnsaterwoude
151b 1919 " 25 '19 J.M. Dicke Dordt
151b 1919 " 26 J. de Vries Arnhem
151b 1919 " 26 C.W. Dicke Dordrecht
152a 1919 26 Sept. 1919 Christiane Mariet Paris
152a 1919 " Mariet R. Paris
152a 1919 27 1919 Dr. A.A. Tribes en echtgenoote Amsterdam
152a 1919 28 Sept. 1919 V. Miller London
152a 1919 S.H. Walson Castle Eden
152a 1919 A. Bryan London
152a 1919 H.C. Eijre Stockholm
152a 1919 A.sch(?) A.son Sparre do
152a 1919 30 Sept. 1919 C.J.L. Christiaanse Zierikzee
152a 1919 30 Sept. 1919 E. Lindhout Tholen
152a 1919 1 Oct. 19 Baron en Baronesse v. Wassenaer-v. Lennep Wassenaar
152a 1919 1 Oct. 1919 W. Geleijnse Monster
152a 1919 M. Geleijnse Wd.
152a 1919 W. Geleijnse Wz.
152a 1919 F. Geleijnse Wz.
152a 1919 2 Oct. 1919 Leonard Felkin London
152a 1919 4 Oct. 1919 L. de Koster Zevenhuizen
152a 1919 " " D. Brenkman Dordrecht
152a 1919 4 Oct. 1919 J.R. Callenbach Rotterdam
152a 1919 6 Oct. 1919 H.C. Baumann Wageningen
152a 1919 7 " " Roberto Fahlie(?) Turin (Italien)
152a 1919 7 Oct. 1919 B. Tuk G. Broer
152a 1919 Margaret Hardwick London
152a 1919 D. Cersterlee(?) Heenvliet
152a 1919 8 Oct. 1919 Adr. Kooij Reeuwijk
152a 1919 J.J. Brans "
152a 1919 8 Oct. 1919 D. Groenewegen Rozenburg
152a 1919 " T. Doorhein
152a 1919 A.R.H. Brouwer Bandoeng
152a 1919 A.H. Brouwer Scheffers Bandoeng
152b 1919 9 Oct. 1919 J.H. Luijt v/d Wetering Dordrecht
152b 1919 " L. Wijnen den Haag
152b 1919 12 van Till Utrecht
152b 1919 12 " G.N.H. van Till Dordrecht
152b 1919 12 Oct. '19 E.J. Meijer Wiersma-Noordhoff Dordrecht
152b 1919 C.L. Reuvers Noordhoff Bussum
152b 1919 D. Reuvers Busseum
152b 1919 K. Meijer Wiersma Dordrecht
152b 1919 13 '19 v.d. Linden van Noorenburgh Parijs
152b 1919 G.J.D.C. Goedhart 's Gravenhage
152b 1919 M.W. Gregoor Rijswijk Z.H.
152b 1919 13 Oct. 1919 R. Audier-Thämer den Haag
152b 1919 13 Oct. '19 C. Audier den Haag
152b 1919 13 Oct. 1919 Edwin(?) Armstrong(?) New York
152b 1919 M.T Beatty New York City
152b 1919 A.D. Dennant Capt. London Eng.
152b 1919 18 Octob. '19 J.W. Eggink Rotterdam
152b 1919 Oct. 19 1919 Mrs. Marie Niemeyer New York
152b 1919 Erna Niemeyer New York
152b 1919 19 Octob. 1919 Emilia Kück Chihuahua, Mexico
152b 1919 19 October 1919 Laura Isabel Kück Chihuahua, Mexico
152b 1919 19 October 1919 J. Tremer New York
152b 1919 19 October 1919 Albert J. Miller New York City 1814 Weeks Ave
152b 1919 20 x 19 Kongert(?) Schwarz Stuttgart
152b 1919 20 x 19 Max(?) Hüller Stuttgart
152b 1919 Merija, J. / C.H.Ed. Ein..(?)
152b 1919 Emily J. Heinemann
152b 1919 Katharina Heinemann London
152b 1919 21 Oct. 1919 B. Kemper Rotterdam
152b 1919 " G.P.D. Motter "
153a 1919 22 October J.A. Geenen Sprang Nbr.
153a 1919 22 Oktober Mej. J. de Bok Nieuwendijk Nbr.
153a 1919 22 October Annie(?) Niemeijer Emmerick a/Rh.
153a 1919 G. Albers Rotterdam
153a 1919 H. Albers Zevenaar
153a 1919 23 " F. van Eck Brussel
153a 1919 wed. Dore..man Ezn(?) Veenendaal (Nbr.)
153a 1919 24 Oct. G. Spoor Brummen
153a 1919 " G.J. Spoor-Koster "
153a 1919 25 " A. Kokkelkoren Dordrecht
153a 1919 Frans Wie(?) "
153a 1919 27 Oct. B.J.J. v.d. Wetering-Hertog den Haag
153a 1919 Paul v.d. Wetering den Haag
153a 1919 28-10 Cornelius Muller Zuringen Haag
153a 1919 Clara Adams
153a 1919 1 Oct. '19 Emilie Mertz Amerika
153a 1919 1 Nov. L.J.M. de Bruijn Kops Doorn
153a 1919 2 Nov. P. Groen Dordrecht
153a 1919 E. Groen Cuijk
153a 1919 J. de Meijere Laren
153a 1919 7 Nov. Anth. C. Enkelaar, Pred. Ter Aar (Z.H.)
153a 1919 7/11/19 W.B. Jackson Scarborough England
153a 1919 9/11/19 H.P. Sahelangie Indie N.O.I. Menado
153a 1919 11/11 '19 H. Lambers N.O. Indië-Balik Papan
153a 1919 D.M. Lambers-Bursley id id
153a 1919 H.M. Lambers Emmen
153a 1919 G. Lambers Roelfsema Dordt
153a 1919 14/11 19 Gerard Brom Nijmegen
153a 1919 14/11 19 A.E. Adshead(?) England
153a 1919 19 Pricard, Henri France
153a 1919 Nov. 28 Wed. J.G.C. Blumer Roos den Haag
153a 1919 Nov. 28 A.C. van Beek Woerden
153a 1919 Nov. 21 Ella Witt Schweig
153a 1919 " G.H. Gipon Rotterdam
153a 1919 24 Nov. 1919 E.A. Jansen Gorinchem
153a 1919 24 " " van de Wees(?), J. Zwijndrecht
153b 1919 24 November 1919 P. Scheltens Delfzijl
153b 1919 25 " J. Bruining Jzn Lobith
153b 1919 25 " H. Bruining de Bruine "
153b 1919 27 Nov. 1919 G.D. Buijze Jr Kloetinge Goes
153b 1919 T. Sizoo Numansdorp
153b 1919 27/11 1919 J.J. v. Mosseveld Nijmegen
153b 1919 27/11 1919 J.J. v. Mosseveld Nijmegen
153b 1919 27/11 1919 H. v. Mosseveld Nijmegen
153b 1919 27/11 1919 J. Molenaar Alkmaar
153b 1919 29th Nov. 1919 Elsie E. Mordanne(?) Aberdeen Scotland
153b 1919 " Jean Kitson "
153b 1919 29 " 1919 Fr. Engel Rotterdam
153b 1919 29 Nov. 1919 J. Engel Dordrecht
153b 1919 30 Nov. 1919 J.L. v. Walraven Dordrecht
153b 1919 30 Nov. 1919 J. Keulemans R'dam
153b 1919 30 November '19 P.H. Siekman v/d Berg A'dam
153b 1919 30 November '19 W. Vrijlandt Dordrecht
153b 1919 Dec. 1st. '19 J.W. Nicolay Southampton
153b 1919 John Kuipers(?) Corn South England
153b 1919 J.J. Jening(?) R'dam 1/12 '19
153b 1919 J.. Wright London
153b 1919 Gernge(?) Rotterdam
153b 1919 Dec. 3 1919 P. Wiggers Blaricum (Gooi)
153b 1919 " B.P. Wiggers van ..Elstens(?) "
153b 1919 C. Hoffman Nijmegen
153b 1919 6th E.S. Marriott Hastings England
153b 1919 " 7 1919 C.E.S. Meyjes Arnhem
153b 1919 " 7 1919 H.G. Boumeester Delft
153b 1919 " 7 1919 J.W. Meyjes Delft
153b 1919 " 8 1919 Dina Wijchers Rotterdam
153b 1919 " 8 1919 Stie(?) Steenbrink Dordt
154a 1919 8 Dec. G..sen(?) Bos Rotterdam
154a 1919 E. Doumergue profrsseur a la Ta... theologue Montaubon, France
154a 1919 8 Dec. 19 Jozef Geens, beeldhouwer Borgerhout Antwerpen Belgie
154a 1919 8 Dec. F. Brouwer Buleth Rotterdam
154a 1919 10 Dec. '19 Brink(?) Odoorn
154a 1919 Brink(?) Dordt
154a 1919 15 Dec. 1919 M..(?) Haselt Cort van der Linden Den Haag
154a 1919 R.A.D. Cort van der Linden
154a 1919 Fr. Freker(?) Gorinchem
154a 1919 Dr. Jos. Krijn, kapelaar Valkenburgh
154a 1919 19 Dec. 1919 L. Schut Arnhem
154a 1919 22 dec. 1919 Anna v. Benthem Sim Utrecht
154a 1919 " Neeltje v. Benthem "
154a 1919 " Johannes Ekelmans Zwijndrecht
154a 1919 " J. Ekelmans
154a 1919 P.P. v.d. Pijl Amsterdam
154a 1919 24 " W. P.orhaus(?) "
154a 1919 26 " C. Kramer Dordrecht
154a 1919 Mej. M. Bakker Dubbeldam
154a 1919 26 Dec. G. Kaljeé Dordrecht
154a 1919 " A.A. Peetsold Dordrecht
154a 1919 26 Dec. 1919 D.A. de Koning IJsselmonde
154a 1919 " J. de Koning-v. Weelden "
154a 1919 26 Dec. 1919 J. v. Wijngaarden Dordrecht
154a 1919 26 dec. 1919 J.G. v. Wijngaarden Groesbeek "
154b 1919 J.D. de Vree
154b 1919 27 Devember 1919 H.U. Stillewagt
154b 1919 27 Dec. 19 G. Guit Assen
154b 1919 27 Dec. 19 N.C. Boelrijk Zaandam
154b 1919 Mabelis Dordrecht
154b 1919 27 G. Mabelis Oud-Alblas
154b 1919 27 L. Meiling Putten
154b 1919 27 G. Meiling Putten
154b 1919 28 Dec. '19 C. Kraus(?) Liege
154b 1919 M. Stout den Haag
154b 1919 M. Elffers Scheveningen
154b 1919 29 Dec. 19 J.C. Speelman Rijswijk
154b 1919 29 Dec. 19 Jac. v.d. Waal Ridderkerk
154b 1919 29 Dec. 19 Jan v.d. Waal Ridderkerk
154b 1919 29 Dec. 19 J.J. Speelman Rijswijk
154b 1919 29 Dec. 19 J. v.d. Waal Ridderkerk
154b 1919 31 Dec. 1919 Sasse Rotterdam
154b 1919 31 Dec. 1919 P.J. Adenaar(?) Harderwijk
154b 1919 31 Dec. 1919 J.A. Noteboom Klundert

Laatst gewijzigd: juli-december 2015, maart/april/juli 2019.