Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Grote Kerk (bezoekersregister (visitors)) (deel 2: 1906-1917)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 27 (Nederlandse Hervormde Gemeente)
Inventarisnummer: 2446 (1896-1901), 2447 (1901-1906), 2448 (1906-21 juli 1912), 2449 (21 juli 1912-21 febr. 1920)

** scans verkrijgbaar**

1917 (jul-dec)

bezoekersregister juli-december 1917

Pagina Jaar Datum (date) Naam en voornaam (Noms et Prénoms) Woonplaats (Domicile)
110a 1917 Juli 2 G. Brasz Enschedé
110a 1917 " J. v.d. Brink Dordrecht
110a 1917 " 3 Dr. P.A. de Wilde Amsterdam
110a 1917 J.M.M. de Wilde-de Pater "
110a 1917 Juli 4 G. Zandstra Den Haag
110a 1917 " James Jan(?) A.M. Shields London
110a 1917 Juli 4 Ariaantje de Jong Giessendam
110a 1917 Juli 4 Jacob Moret Hardingsveld
110a 1917 " J.A. Cauraad(?) Hilversum
110a 1917 Juli 5 J.J. Simmermans Jr Rotterdam
110a 1917 " A. Simmermans-v. Doorn "
110a 1917 Juli 5 Helena Weinberg Den Haag
110a 1917 " G. Son..erm..(?) Ede
110a 1917 " 6 M.L. Holleman Amersfoort
110a 1917 " J.E. Bloembergen Zwijndrecht
110a 1917 " 7 C.G. Corporaal Den Haag
110a 1917 " 7 G.E. Corporaal den Haag
110a 1917 " 18 G. Fraser Breda
110a 1917 " 9 M. v. Henen Den Haag
110a 1917 " 11 D. van Bijsterveld Wassenaar(?)
110a 1917 " L.S.M. Willing Den Haag
110a 1917 " R. van der Weijde Den Haag
110a 1917 " M. Baak Scheveningen
110a 1917 " W. de Graaf Scheveningen
110b 1917 Juli 12 H. van Dam Nootdorp
110b 1917 " 12 G. Jonckbloet Malang (Java)
110b 1917 Juli 12 Th. v. Leeuwen den Haag
110b 1917 " G. Kroon Hilversum
110b 1917 " 13 Th. Jentink Haarlem
110b 1917 " 14 J.T.H. Ingenhoes Amsterdam
110b 1917 " 14 W.A. van Loon "
110b 1917 " 14 P. de Gelder den Haag
110b 1917 " 15 D.J. Kuijk(?) Gorinchem
110b 1917 " 16 N.W.L. Kuipers Haarlem
110b 1917 Juli 17 M.G. Melsert Den Haag
110b 1917 Juli 17 M.M. Bertram Den Haag
110b 1917 " 17 E.C. Dienaar Transvaal
110b 1917 " 17 J.J. le Roux Zuid-Afrika
110b 1917 " 18 J.C. Stoop Dordt
110b 1917 " 18 A. Stoop "
110b 1917 18 N.D. de Jong-de Jong Den Haag
110b 1917 " Dr. C.M. de Jong Den Haag
110b 1917 " 22 A. Gevaerts-Tulleken Gorcum
110b 1917 " P. Gevaerts "
110b 1917 " van Voorthuijsen Den Haag
110b 1917 " F. Eschauzier (mogelijk Frits Adolf Eschauzier) Den Haag
110b 1917 " J.A. Hello (mogelijk Johannes Adrianus Hello) Papendrecht
111a 1917 23 Juli J.M. de W..(?) Dordrecht
111a 1917 " J. IJsselstijn Zeist
111a 1917 " A.M. Ankersmit Zeist
111a 1917 " H.K. Wolfensberger Noordeloos
111a 1917 " P.M. Wolfensberger "
111a 1917 " M.C.J. Wolfensberger "
111a 1917 " H.D.J. Wolfensberger "
111a 1917 " K.G. Kwint Utrecht
111a 1917 " H.P.A. Putters Rotterdam
111a 1917 " M. de Neef Rotterdam
111a 1917 " J.E.H. Putters Rotterdam
111a 1917 " G.J.C. Putters Rotterdam
111a 1917 " M. de Bois Rotterdam
111a 1917 " G.W. Deking Monster
111a 1917 " J. Verkade Monster
111a 1917 " M. de Jong Az Krimpen a/d Lek
111a 1917 " N.E. Hulshuizen Renkum
111a 1917 " E. Hulshuizen Renkum
111a 1917 " J.W.C. Dekking Renkum
111a 1917 " A.J. van de Ven Schiedam
111a 1917 " A. Bolk Amersfoort
111a 1917 " C. den Haan Gorinchem
111a 1917 " A. Wensinck Utrecht
111a 1917 " A.A. Boei Den Haag
111a 1917 " G.A. Reinold Utrecht
111a 1917 " Mevr. v. Zeijst Utrecht
111a 1917 24 Julij M.E. Goodfellow Bristol, Eng.
111a 1917 " D. Onvlee Groningen
111a 1917 " A. Röell Den Haag
111a 1917 " H. Röell Utrecht
111a 1917 " C. Röell Utrecht
111b 1917 25 Juli Trijntje Veth Papendrecht
111b 1917 25 Juli Mej. A.C. Visser Boland Papendrecht
111b 1917 25 Juli Annie Visser Papendrecht
111b 1917 26 Juli C.H. v. Bommel 's Gravenhage
111b 1917 26 Juli Clara Broermann Osterkappeln
111b 1917 26 Juli Ludwig Broermann Haag
111b 1917 26 Juli August Schirmeyer Osnabrück
111b 1917 26 Juli D. Halk Rotterdam, Basculenmaker
111b 1917 26 Juli H.A. Sikma Boekhandelaar, Rotterdam
111b 1917 26 Juli H. Hollenga Gererf. Weeshuis, Middelharnis
111b 1917 26 Juli D.A. v.d. Bosch, Herv. Predt. den Haag
111b 1917 " C.C.M. v.d. Bosch Kortgens den Haag
111b 1917 26 Juli 1917 Wed. P.D. Bastet Trossel den Haag
111b 1917 " Mevrouw de Wed. J. Kok Jr. den Haag
111b 1917 " M.J. Couvee den Haag
111b 1917 " A.S.M. Bastet den Haag
111b 1917 28 Juli 1917 Diny J. Zehnpfenning Tiel
111b 1917 26 Juli 1917 Gerrit de Jong Oppenhuizen-Friesland
111b 1917 " D.K.T. v.d. Kooij Vlaardingen
111b 1917 27 " Hr. H.J. Boelen Amsterdam
111b 1917 27 Juli J.H. Ornée Den Haag
111b 1917 " G.H. de Visser den Haag
111b 1917 28 Juli H. Constandse(?) R'dam
111b 1917 28 " Angenita J.M. Reineker(?) Rotterdam
111b 1917 28 " Jan E. Jurriaanse Rotterdam
111b 1917 " W.H. Mostert "
111b 1917 " H. Jurriaanse Rott.
111b 1917 " A. van der Hees(?) den Haag
111b 1917 " R. Vos den Haag
111b 1917 " D. Jan. W. ..odek(?) Noordwijk aan Zee
111b 1917 29 " fam. Berkel den Haag
111b 1917 " M. Schepers Zierikzee
112a 1917 29 Jul. L.M. Nauta R.dam
112a 1917 " L.H. Perquin R'dam
112a 1917 " J. v.d. Burg R'dam
112a 1917 " A. Bartels R'dam
112a 1917 " E.D. Dupont R'dam
112a 1917 " B.J.A. Kruitwagen "
112a 1917 " A. van Bregt Rotterdam
112a 1917 " J.A. Sonderma(?) "
112a 1917 " B. Schroot(?) "
112a 1917 " A. de Wild "
112a 1917 " W.F. Dupont "
112a 1917 " P. Nievena..(?) "
112a 1917 " A. F..kotter(?) "
112a 1917 " B.J. Reve..(?) "
112a 1917 " J. van 't Wien(?) Dordt
112a 1917 " W.K.M. Heerenveen(?) Heerenveen
112a 1917 30 Juli J. van Son Hilversum
112a 1917 " A. van Son M. Dordt
112a 1917 " L. Agt..veri..a(?) A'dam
112a 1917 30 Juli '17 J. Vroege Alblasserdam
112a 1917 " A. Donker Beverwijk
112a 1917 " J.C. Boon "
112a 1917 " Familie van der Zande den Haag
112a 1917 " M.D. Volkerts Zutphen
112a 1917 " D. v. Stuijvenberg den Haag
112a 1917 30-7-17 E.R. v.d. Vel(?)-Dewald R'dam
112a 1917 30-7-17 K. Burg(?), M. v.d. Bosch den Haag
112a 1917 30-7-17 D.P. v.d. Bosch, W. v.d. Bosch den Haag
112a 1917 " D. Hendriks Dordt
112b 1917 6 Aug. '17 M.D. van Dijk en Mevrouw Haarlem
112b 1917 " N. Beijderwellen Alkmaar
112b 1917 " Joh.C. de Wit Gellicum
112b 1917 7 Augustus '17 A. v. Harinxma thoe Slooten Amsterdam
112b 1917 7 J.R. Saux Elberfeld Rheinland
112b 1917 " A.R. de Kwaadsteniet Rotterdam
112b 1917 6 Aug. '17 C. Keijzer en familie 's Gravenhage
112b 1917 " Herm. Alex. Koert en echtgen. (Herman Alexander Koert) Rotterdam
112b 1917 " J.P. Piera Dordt
112b 1917 7. Aug. '17 M. Slingerland Rotterdam
112b 1917 idem J.M. v.d. Nieuwehuisen(?) Rotterdam
112b 1917 " G. & C. Kass Den Haag
112b 1917 7 Augustus '17 C. Eerhard Den Haag
112b 1917 1917 Augustus 7 J.E.P.C. Eerhard den Haag
112b 1917 idem 7 Geh..ont(?) Batavia
112b 1917 " L.H. Kranendonk Dordrecht
112b 1917 Aug. A.M. Spits "
112b 1917 " E.S. Kranendonk Soerabaia
112b 1917 " 8 J. Hoogendoorn Bodegraven
112b 1917 " 8 H.A. Wennink Enschede
112b 1917 " 8 Dr. E. Bonebakker Utrecht
112b 1917 " T.C. Bonebakker "
112b 1917 " D.C. Duyvis Amsterdam
112b 1917 " H.J. Hellemans v. Gorkum Gorinchem
113a 1917 31 Juli 1917 E. Kal Den Haag
113a 1917 31 Juli 1917 C. Gravelette(?) 's-Gravenhage
113a 1917 31 Juli 1917 G. van Konijnenburg 's-Gravenhage
113a 1917 31 Juli 1917 Louis van Giffen Lent bij Nijmegen
113a 1917 31 Juli 1917 J.M. Smorenburg Hilversum
113a 1917 31 Juli 1917 M.A. Ambrosius Dordrecht
113a 1917 31 Juli 1917 C.P.J. Gast Axel
113a 1917 31 Juli 1917 N.J. Uit den Bogaart-Gast Dordrecht
113a 1917 31 Juli 1917 W.A. Sliedrecht Waddingsveen
113a 1917 31 Juli 1917 Joh. Staat Zwijndrecht
113a 1917 3 Aug. 1917 André van Daalen Ede
113a 1917 3 " 17 P. de Koning Zutfen
113a 1917 3 " 17 Son..(?) J. de Koning Zutphen
113a 1917 " H.C. Albers "
113a 1917 " Titita B.C. Haagslag den Haag
113a 1917 " L.A.A. Albers Zutphen
113a 1917 " C. Albers "
113a 1917 " P.A. v.d. Laan "
113a 1917 4 Aug. 1917 G.A. Wernke 's-Gravenhage
113a 1917 4 Aug. 1917 J.P. Wernke-Ravestein (Johanna Petronella Ravestein) 's-Gravenhage
113a 1917 4 Aug. 1917 G. Langeraar R'dam
113a 1917 " Jo Segerer "
113a 1917 5 " G. Verhagen Amsterdam
113a 1917 5 " A. Eland Dordrecht
113a 1917 " A.M. v/d Berg "
113a 1917 7 " M. van Mastrigt Leiden
113a 1917 " O.A. van der Meer Overschie
113a 1917 7 Aug. A.D. Rietema Kloosterburen (Gr.)
113a 1917 " J.M. Heidema Groningen
113b 1917 8 Aug. 17 C.H. Dronsberg v/d Linden Dordrecht
113b 1917 " F.P. Guipin Bussum
113b 1917 " Chr. " "
113b 1917 9 " M.E. Cnoop Koopmans Haarlem
113b 1917 " D. Kaars Sijpesteijn "
113b 1917 9 Aug. 1917 Jamer(?) Pengen(?) Kopenhagen
113b 1917 " J.J. Bijleveld en Echtgen. Wildervank
113b 1917 9 Aug. 1917 A.P. van Rijn Haarlem
113b 1917 " W.J. Menz(?) den Haag
113b 1917 " C.M.C. Menz(?)-Logher "
113b 1917 " C.J. Minderaa-Hoeneveld Rotterdam
113b 1917 " W.A. Minderaa Amsterdam
113b 1917 9 Aug. 1917 M. Minderaa Amsterdam
113b 1917 " H.A. Buis Bussum
113b 1917 " M.Th. de Kat Buis Dordrecht
113b 1917 " A.B. Noltey(?) Bussum
113b 1917 " 1917 W. Haentaerts(?) Gent
113b 1917 " 1917 H.L. Packs-Transsonier(?) Den Haag
113b 1917 " E. v. Davelaar de Ligny den Haag
113b 1917 " G.J. Evers Jr Dordt
113b 1917 " G.J. Evers Mz Middelb.
113b 1917 " A. van Tijn Mz Padang (Ned. Ind.)
113b 1917 " 1917 Swaels Hector Rotterdam (Ostende)
113b 1917 10 " Jan.P. de Jong Haarlem
113b 1917 " J.C. van Wagtendonk IJsselmonde
113b 1917 " K.D. Smith Utrecht
113b 1917 " J. Gerritsen Jz Dordrecht
113b 1917 11 " Mevr. Wed. M.H. Bolkestein Hilversum
113b 1917 11 " Lise Bolkestein Hilversum
113b 1917 11 " Paul B. Jong/Tom(?) Utrecht
113b 1917 11 " M. Linders Dordrecht
113b 1917 11 " ..an de Keijzer Tilburg
113b 1917 11 " Mia(?) Linders Dordrecht
113b 1917 11 " M.J. Pitlo Leiden
114a 1917 11 Augustus Leo Germ Dordrecht
114a 1917 " J.W. v. Roosmalen St. MichGestel
114a 1917 " Frans Wien Dordt
114a 1917 12 Augs. 1917 Ed. Bossaerts Waalwijk
114a 1917 12 Aug. 1917 Jan ..ers(?) Brussel
114a 1917 12 Aug. 1917 H. The..(?) Brussel
114a 1917 13 Aug. 1917 W. v. Roijen Leiden
114a 1917 " G.J. van Roijen Dordrecht
114a 1917 " R. Schoustra Scheveningen
114a 1917 " A.L.J. de Roo "
114a 1917 " B. Kooiman-Versteeg Zwijndrecht
114a 1917 " J. Kooiman "
114a 1917 " L. Haisma Mulier-v. H. Dordrecht
114a 1917 13 Aug. 1917 W.K. de Bruin Haag
114a 1917 " R. de Jong Haag
114a 1917 " J.J. de Bruin Haag
114a 1917 " W.K. de Bruin Jr. Haag
114a 1917 " L.J.R. de Bruin id
114a 1917 " A.Th. Haagsma Bosch en Duin (Utr.)
114a 1917 " H.C. Kinz(?) Delft
114a 1917 " H.J. Newschuk(?) Delft
114a 1917 " L. Brongers Dordrecht
114a 1917 14 Aug. 1917 J.J. Louwerse Dordrecht
114a 1917 " Fr. Louwerse-van Lohuisen "
114a 1917 " C.J.G. van Leuven Bloemendaal
114a 1917 " L.J.J. v. Galen Rotterdam
114a 1917 15 Aug. 1917 W. Stigter 's Gravenhage
114a 1917 15 Aug. 1917 J. v. Nes-Parmentier Den Haag
114a 1917 " W. Parmentier Leiden
114a 1917 " J. Meirts(?) Den Haag
114a 1917 " A.J. Heidema Gorinchem
114a 1917 15 Augustus 1917 A. Heidema Groningen
114b 1917 15 Aug. 1917 D. Bak...(?) Jr. Lee...ha...(?)
114b 1917 15 Aug. 1917 Anna Bak...(?) Lee...ha...(?)
114b 1917 15 Aug. 1917 Charles J. Bak..(?) Lee...ha...(?)
114b 1917 15 Aug. 1917 H. Verhegge(?) Kotterstraat 26, Dordrecht(?)
114b 1917 15 Aug. 1917 J.B. Ro...(?) Dordt, K..str.(?)
114b 1917 15 Aug. 1917 B. Tu..je Jr(?) S...mi..(?)
114b 1917 16 Aug. Ch.M. Hageraats Timmer Koninginnegracht ...(?)
114b 1917 16 Aug. N. van Oordt Nijkerk
114b 1917 16 Aug. N. van Weele Goes
114b 1917 16 Aug. T. Nijdam-Lunter Dordt
114b 1917 16 Aug. F. Sasphin Lunter Kohl(?) Maastricht
114b 1917 16 Aug. S. Thunter Bolsward
114b 1917 16 Aug. M.Q. Blank Groningen
114b 1917 16 " 1917 H. Blank v. Heen Groningen
114b 1917 16 " W. van Veen Terling Dordrecht
114b 1917 17 " 1917 A.H.G. Rademaker Amsterdam
114b 1917 17 " Mevr. C.A. Rademaker-de Wilde "
114b 1917 17 " Mevr. G. van Cleef-de Wilde Gorinchem
114b 1917 " A. Degens Hzn Dordrecht
114b 1917 " Corrie Degens "
114b 1917 " Wil Degens Dordrecht
114b 1917 " Jan K. Looman Tiel
114b 1917 17 Aug. 1917 D. Hoek den Haag
114b 1917 " C. v. Rosmalen-Marulis(?) den Haag
114b 1917 " E.E.M. Vlok Sliedrecht
114b 1917 " J.C.A. du Chateau Den Haag
114b 1917 " W. Grabijn Den Haag
114b 1917 " G. Lambrechts den Haag
114b 1917 " J.P. Hoek den Haag
114b 1917 " N. van Diggelen den Haag
114b 1917 " Mevr. Stroink Beestman Enschede
114b 1917 " R.A. Stroink Enschede
115a 1917 Aug. 18 M. Kaars Sijpesteijn Werveen
115a 1917 " O.F.C. Slades Haarlem
115a 1917 " J.Th.J. Vinkesteijn den Haag
115a 1917 " Dr. C. Broeksmit, A.M.c.C. Zwijndrecht
115a 1917 " Damsté Utrecht
115a 1917 " R.J. Damsté Dubbeldam
115a 1917 " P.H. Damsté Utrecht
115a 1917 " 19 A. van Veenhuijsen Rotterdam
115a 1917 " M. v. Veenhuijsen Zwolle
115a 1917 " H. van Veenhuijsen Zwolle
115a 1917 " B. Drost-Witzand Almelo
115a 1917 " J.A. Drost Dordrecht
115a 1917 " M. Begeer Utrecht
115a 1917 " M. Dorlas Capelle a/d IJsel
115a 1917 " J. Zeverboom Jr. Rotterdam
115a 1917 " N. de Weerd Vlaardingen
115a 1917 " J. v. Buuren Maasland
115a 1917 Aug. 20 C. de Kok S.J. Bergen op Zoom
115a 1917 " L. Roes Dordrecht
115a 1917 " S. Roes Dordrecht
115a 1917 " J.L. Seijffert Jr. Den Haag
115a 1917 " E.C. van Papenrecht-Hermans Hoorn
115a 1917 " Th. van Papenrecht Hoorn
115a 1917 " P. Loeff Jr. Groningen
115a 1917 " S.M. Kunst Groningen
115a 1917 " O. ten Oever en Echtgenoote en Corrie ten Oever Amsterdam
115a 1917 21 A. Meijers Dordrecht
115a 1917 " E. Meijers Dordt
115a 1917 " M. v. Kempen Leiden
115a 1917 21 A. v. Kempen Leiden
115a 1917 21 C.H. Sirag Leiden
115a 1917 " M.L. Bonnet Leiden
115b 1917 Aug. 21 H. Boddendijk Meppel
115b 1917 " A. Israëls Meppel
115b 1917 " N.W. Brouwer Meppel
115b 1917 " van Lidt de Jeude (mr. P.J.A.) s Hage
115b 1917 " Mevrouw A. Heldring Hilversum
115b 1917 Aout 21 Maurice C. Wolf Bruxelles
115b 1917 " M. Heldring Hilversum
115b 1917 " G. Heldring Hilversum
115b 1917 " P. van Houweling Giessennieuwkerk
115b 1917 " N. van Houweling van Vliet -
115b 1917 Augustus 21 J. Hoes Dirdar -
115b 1917 " 21 J. Hoes -
115b 1917 " 22 C. Kleijn-Jeltes en familie Amsterdam
115b 1917 " L. Kleijn "
115b 1917 " 23 H.E.M. v.d. Meulen Amsterdam
115b 1917 " A.J. v.d. Meulen Hilversum
115b 1917 " R.N. v.d. Meulen Hilversum
115b 1917 " 23 D. Muntenbal(?) R'dam
115b 1917 " J.L. Boss v. Charante "
115b 1917 " W. Enklaar Buren (Gld.)
115b 1917 " D.J. Kemp Buren (")
115b 1917 " B. Sissingh Arnhem
115b 1917 " H. Oort Jr. Utrecht
115b 1917 24 Everhard van Beijnum (pianist Everhard van Beijnum (1894-1957)) Haag
115b 1917 24 A.J. Pijl "
115b 1917 24 A.C. Bijl Breda
115b 1917 25 N.W.A. Vonk Delfzijl
115b 1917 " J. Valkema Blouw Dordt
115b 1917 " Zikking(?) Doesburg
115b 1917 " M.C.A. v.d. Weijer-van oorte Dordt
115b 1917 " van de Weijer id
115b 1917 " E.H.G. Blankwater Haarlem
115b 1917 " J. Blankwater Haarlem
116a 1917 Aug. 27 Pr. H. Belderbos Bosmeer
116a 1917 " 27 Jeanne van Bergeijk -
116a 1917 " 27 E. van Bergeijk Haag
116a 1917 " 27 Corry v. Bergeijk Dordt
116a 1917 - Hedwig Tochtenhagen Koblenz
116a 1917 " 27 C.S. Schroot Hardinxveld
116a 1917 " 27 J.A. Six Dijkstra-Fokker Oud-Alblas
116a 1917 " 27 G.G. Fokker Zuidzande
116a 1917 " 27 Zusje Six Dijkstra Oud Alblas
116a 1917 - C.H. Reilingh Apeldoorn
116a 1917 " 28 E... Pempen(?) Eindhoven
116a 1917 " 28 C.Ph.J. Panhuijsen R.K. Pr. Schiedam
116a 1917 " 28 Jac. Wittkampf Schiedam
116a 1917 " 29 Dr. G.N. Buddingh de Voogt Arnhem
116a 1917 " 29 Elly Wubbe Povel(?) Amsterdam
116a 1917 " 29 Alfred Wubbe "
116a 1917 " 29 C.J. Geertsen Nijmegen
116a 1917 " 29 J.C. Toorens Leiden
116a 1917 " 30 E.V. Baron London
116a 1917 " 30 H. Brouwer H..(?) v.d.m. Schoondijke (Z.)
116a 1917 " 30 J.H. Staal en echtgenoote Groningen
116a 1917 " 30 G. Jungerius R'dam (Heerlen)
116a 1917 " 30 W. den Boer Dordt
116a 1917 " 31 Serrarens Dordt
116a 1917 " 31 Frans Mi..(?) "
116a 1917 " 31 N. Andreessen Nieuwe-Pekela
116a 1917 " 31 J.H. Andreessen "
116a 1917 " 31 P. Dronsberg van der Linden Amsterdam
116a 1917 " 31 Ena(?) Feith den Haag
116a 1917 " 31 H.O. Feith "
116a 1917 Sept. 1 Jacq. de Groen R'dam
116a 1917 " Joh. Dirks Rotterdam
116b 1917 September 1st Mmr. G. Mounger(?) La Haye
116b 1917 " Rene Voos "
116b 1917 September 1 J.B. Sligting Amsterdam
116b 1917 " A. van Rossum Papendrecht
116b 1917 " Mev. v. Rossum Visser idem
116b 1917 " Paula Sligting Amsterdam
116b 1917 Sept. 3 ir. D. Roozenburg B.I. Den Haag
116b 1917 " 3 Toon Dupuis, k.beeldhouwer [Antonius Stanislaus Nicolaas Ludovicus Dupuis 1877-1937] Den Haag
116b 1917 Sept. 3 M. Mollerus Apeldoorn
116b 1917 " M. Lucardie Meerkerk Oud Alblas
116b 1917 " C. Kramer Glijnis Oterleek (N-H)
116b 1917 " 4 G. Bernstein M. Gladbach
116b 1917 " Mev. G.A. Wethmar Rotterdam
116b 1917 " 4 V. Narenberg(?) Rotterdam
116b 1917 " Berger Bjurstvan(?) ... Predikant "
116b 1917 " 4 Georges Goossens Venlo
116b 1917 " 4 J. Schaafsma Schiedam
116b 1917 " A. Vertregt Delft
116b 1917 " C. Schaafsma Schiedam
116b 1917 " H. Vertregt Delft
116b 1917 " J.D. Voosten(?) Yerseke
116b 1917 " C.M. v.d. Lee Noordwijk B
116b 1917 " A.E. v.d. Lee Timmers Noordwijk B
116b 1917 Sept. 17 6 A.H. de Leeuw Rijsoord
116b 1917 " A. van Walraven Dordt
116b 1917 " J. de Zeeuw Rijsoord
116b 1917 " A... Bakker(?) Zwijndrecht
116b 1917 " Bertha v. Ellenberg Deil
116b 1917 " Antonia C. van Zetten Buurmalsen
116b 1917 " A. van Zetten Buurmalsen
116b 1917 " 7 Mevrouw C. van t Hoog Rotterdam
116b 1917 " C. van t Hoog Rotterdam
116b 1917 " G. v.d. Does Gangnagel "
116b 1917 " J.P. van der Does id
117a 1917 Sept. 6 '17 J. Middelburg Rotterdam
117a 1917 Sept. 8 17 G. C. van Engelen(?) Uit(?) "
117a 1917 Sept. 8 '17 W. Blom JWz Brandwijk
117a 1917 Sept. 9 1917 Th. Spijker Dordrecht
117a 1917 Sept. 9 1917 Wm. Hotet J. du Lijon La Haye
117a 1917 Sept. 9 1917 A. Deurwaarder Rotterdam
117a 1917 " H. Mac Matson Lu...d(?)
117a 1917 " Angeline Bogaerd den Haag
117a 1917 " R.J.J. de Roo-Dirckinck van Holenfeld Huize "Dordwijk"
117a 1917 " A. van den Wall Bake Velp
117a 1917 " R. van Zanten Haarlem
117a 1917 Sept. 10 1917 B.L. Wieserijn Haarlem
117a 1917 " 11 1917 M. Peekstok Sommelsdijk
117a 1917 " Mar.s Joppe Sommelsdijk
117a 1917 " H. de Bruijn Saarloos Strijen
117a 1917 Sept 1917 Georg Schwippert Dordt
117a 1917 13 Sept. 1917 J.H. Deknatel s Gravenhage
117a 1917 " C. Boogaert Dordrecht
117a 1917 13 " 1917 W. de Roo v. Aldewerelt Bloemendaal N.H.
117a 1917 14 Sept. '17 S. Groenendal Groningen
117a 1917 " N. Overwater Wieldrecht
117a 1917 15 Sept. '17 Edo Broekema Groningen
117a 1917 " A.J. Bride(?) London
117a 1917 " Insinger(?) Nacend (Brazil)
117a 1917 16 Sept. 17 Engla Schultz Stockholm
117a 1917 " J.J. ten Siethoff Scheveningen
117a 1917 16 " 17 A. Flu..nkotter Rotterdam
117a 1917 16 " 17 H. Kruijswijk(?) Rotterdam
117b 1917 Sept. 16 G. van Hoet Dordrecht
117b 1917 " M.B. van Hoek "
117b 1917 " Louis E. Klijberg Antwerpen
117b 1917 " 17 D. van Beken Oud Beijerland
117b 1917 " M. van Beken Bruijnoogh idem
117b 1917 " 18 J.W. Siertsema Leeuwarden
117b 1917 " Dr. E.J.W. Holleman Zutphen
117b 1917 " D.W. Beckering(?) Arnhem
117b 1917 " J.H. Beckering(?) Dirkzwager "
117b 1917 " R.M. Smits Dordrecht
117b 1917 " G.C. Kooij Kedichem
117b 1917 " G.P. Kooij "
117b 1917 Sept. 20 J. Amrooijen Gorcum
117b 1917 " H.E. Jonkers Genemuiden
117b 1917 " W.J. Jonkers "
117b 1917 " J. Jonkers van Dorsten "
117b 1917 " F. Looijen Gorinchem
117b 1917 " A.H. Looijen Swang id
117b 1917 " 21 mr. Dr. M.G. ten Cate Hengelo (O)
117b 1917 " Mev. M. ten Cate v. Ketwich "
117b 1917 " 22 C. van Nispen tot Sevenaer den Haag
117b 1917 " 22 A.C.C. Kimmer Goudriaan
117b 1917 " D. v. Nugteren Goudriaan
117b 1917 " 25 Bo..(?) J. de louter Hilversum
117b 1917 " Mej. A. de Louter "
117b 1917 " 24 J.M. Nebbens en familie Zutphen
117b 1917 " A. Stuiver Heerenveen
117b 1917 " Elizabeth Schenk -
117b 1917 25 Wed. v.d. Heer G. Kok Dubbeldam
117b 1917 26 M.L. Andrée Wiltens den Haag
117b 1917 26 M. Sieburgh Willemstad (tijdelijk)
118a 1917 27 September L. Noordam Hazerswoude
118a 1917 27 September J. Noordam Hazerswoude
118a 1917 27 September J. Noordam Marinus Hazerswoude
118a 1917 27 September J. Hendriks den Haag
118a 1917 29 September A. Blauw(?) Vlaardingen
118a 1917 29 September P. Doorn Zwijndrecht
118a 1917 29 Sept. J. Klugkist Bedum
118a 1917 1 Octb. J.F. Klugkist-Wiersma Bedum
118a 1917 1 October A.L. Doornbos Wiersema Schildwolde
118a 1917 1 Oct. A.M. Haaring Zwijndrecht
118a 1917 5 Oct. Th.S. Kiehl 's-Gravenhage
118a 1917 7 Oct. B. Sträter Amsterdam
118a 1917 9 Oct. H. Leeling(?) Amersfoort
118a 1917 9 H. v. Galen Zwart Amersfoort
118a 1917 9 October J. Merkeleijn(?) Amersfoort
118a 1917 9 Oct. R.Ch. Ruitenberg A'foort
118a 1917 9 Oct. P. Bokma Schiedam
118a 1917 9 Oct. A. v. Leeuwen Schiedam
118a 1917 9 Oct. P. ter Hofstede "
118a 1917 9 Oct. E. Bijloo "
118a 1917 9 Oct. E. Lauret "
118a 1917 9 Oct. A. Bijloo "
118a 1917 11 Oct. J.A. Zuur v/d Burg Djatiwang
118a 1917 " W.F. Zuur " Cheribon
118a 1917 14 Oct. C.P. Gort Axel
118a 1917 17 Oct. 17 Henk van den Berg den Haag
118a 1917 " Annie van den Berg Harting "
118a 1917 18 Oct. Bernarda v. Woudenberg den Haag
118a 1917 18 Oct. A. Hasassin(?) den Haag
118a 1917 18 Oct. 17 J.C. Bource "
118a 1917 18 " G. Sia "
118a 1917 18 " J.P. de Josselin de Jong "
118a 1917 18 " B.F.C. Bentinck "
118a 1917 19 " Mr. J.F.A.M. Wierdels van Dellen Nijmegen
118b 1917 21 Octb. 1917 G. de Kuijper .. Baa..(?)
118b 1917 " ....man(?) Dordrecht
118b 1917 22 October 1917 E.A.G.J. van Delden en echtgenoote Java
118b 1917 22 " " L.H.J. van Delden Dordrecht
118b 1917 24 " " J. Ringlaars(?) Rotterdam
118b 1917 29 " " E.J. Six Amsterdam
118b 1917 " G.C. Six "
118b 1917 " N.E. Six "
118b 1917 1 Nov. 1917 Grietje v. Lierop Mulder IJmuiden
118b 1917 9 " L.J. de B...inger van Helsdingen Den Haag
118b 1917 " Jac. Noordman Leiden
118b 1917 12 Nov. J.A. Ghijben 's Bosch
118b 1917 12 Nov. Mv. van den Boer Ghijben Dordrecht
118b 1917 16 Nov. 1917 J.A.M. Bakker Vreeburg 18 Utrecht
118b 1917 16 Nov. L. v.d. Vaart ...(?)
118b 1917 17 Nov. 1917 A. van Deursen(?) Rotterdam
118b 1917 17 Nov. 1917 A. Mouthaan Rotterdam
118b 1917 17 Nov. 1917 G. Warmenhoven Rotterdam
118b 1917 21 Nov. 1917 Starck Hagen i/W.
118b 1917 " Lechler Borgenburg, Elbe
118b 1917 " Lainie(?) Berlin
118b 1917 " Ruugen(?) Holzmunden
118b 1917 " Fliege Zwickau/Sachsen
118b 1917 " Erdmann Hamburg
118b 1917 " Voss Altona a/Elbe
118b 1917 " W. Wien(?) Leipzig(?)
118b 1917 " R. Deuter Flator Wo..r(?)
118b 1917 " Claus He..ij Pelettier(?) Blankenese/Ha..(?)
118b 1917 " "
118b 1917 " W. Muhbach Essen-Ru...(?)
118b 1917 " Vr. Grünwald Weimar
118b 1917 " C. Fuchs(?) Coln
118b 1917 " Reuter Mecklenburg
118b 1917 " W.J. de Kock van Leeuwen Heemstede
119a 1917 23 Nov. 1917 van der Hout, Johannes Loosduinen
119a 1917 23-11-17 1917 Dr. L.M. v.d. Meiden Dordrecht
119a 1917 26/11 '17 H. Radermackerscherer(??) Utrecht
119a 1917 1 Dec. School Muhring Dordrecht
119a 1917 3 Dec. Wilh. Th. Hesse Weenen a/d Ems
119a 1917 3 Dec. D.P. Vermeer Rotterdam
119a 1917 3 Dec. A. den Boer R'dam
119a 1917 8 " 1917 G.G. Holwerda Dordrecht
119a 1917 8 " 1917 D. Struick du Moulin Dordrecht
119a 1917 17 " Jhr. O.J.A. Repelaer van Driel den Haag
119a 1917 id Jhr. J.O. de Jong van Beek en Donk id
119a 1917 21 Dec. 1917 D.Struick du Moulin -
119a 1917 " A.T. Fransen Dordrecht
119a 1917 " M. van Andel "
119a 1917 " H. Piera "
119a 1917 " J. Ridderhof "
119a 1917 " G.M. Meijers "
119a 1917 " Lena Nugteren H.I. Ambacht
119a 1917 " Cor Huijser Barendrecht
119a 1917 " J. Benders Hardinxveld
119a 1917 " M. Pluijmert Dordrecht
119a 1917 " A. van Gelder "
119a 1917 23 Dec. 1917 L.M. Begemann Elburg
119a 1917 23 Dec. 1917 S. Mak van Waaij Dordrecht
119a 1917 23 F. Mak van Waaij Dordrecht
119a 1917 23 W. Mak van Waaij Dordrecht
119a 1917 25 Netty Chevalier "
119a 1917 25 mr. J.F. v. Hanswijk Pennink Kampen
119a 1917 " A.M. Swarts Nijmegen
119a 1917 " A. Swarts Amsterdam
119a 1917 " C. Swarts-v.d. Brink "
119a 1917 " Adr.M. Swarts Jr. Nijmegen
119a 1917 " E. Vlietstra Amsterdam
119a 1917 28 " 1917 Joh. Herb. v. Bezouw Ginneken
119a 1917 " A. v.d. Noort Dordrecht
119b 1917 December 31 H.W. Kuijper Amsterdam
119b 1917 December 31 W.K.M. de Bruijn Bergen a/Z
119b 1917 " W. Kolkman van Goudriaan Dordrecht

Laatst gewijzigd: juli-december 2015, maart/april/juli 2019.