Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Dordrechts Museum (aantekeningen ingekomen brieven)Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43

ingekomen brieven 1893-1894

Bron: stadsarchief Dordrecht.
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 33

 • [1088] Den Haag 7 Dec. 1894
  Geachte heer Staring [Maurits Lodewijk Christiaan Staring 1840-1914].
  Het portret van Busken Huet mocht ik ... in de best orde ontvangen. Hartelijk zeg ik U dank voor uw vriendelijke zorgen voor de verpakking en de verzending. Zoomede over Uw raad betreffende de omlijsting waarover ik met Goupil zal spreken. Na beleefde groeten, Hoogachtend, uw dw. d. L.....;

 • [1000] (Algemeene Kunst- Muziek en Boekhandel; H. de Koningh, Dordrecht 16-6-1892) 8-tal photographien naar schilderijen / dank verleende vergunning;

 • [1001] (TELEGRAM) Amsterdam 16/6 1892; Staring Voorstraat over stadhuis Dordrecht; Voor lustrum keuze tentoosntelling in Arti zoekt de commissie een eerste rang Israels zou groote schilderij museum voor vijf weken afgestaan kunnen worden? Stal het buitengewoon op prijs omdat het buiten Dordt nooit gezien werd en Israels schitterend vertegenwoordigd moet zijn.
  Commissie Keuze Tentoonstelling Arti;

 • [1002] (Schiedamsche Kunstvereniging, Juni 1892) Een der verdienstelijkste leden onzer Vereniging, de Heer C. GIPS Az., is door den dood aan zijne familie ontvallen. Wij meenen in den geest van den overledene te handelen, waneer wij in voerleg met zijne betrekkingen eene tentoonstelling houden zijner nagelaten kunstwerken ....
  +
  (brief Wilhelmine Gips; Den Haag 23 Juni 1892 Malakkastraat 55) onze broeder C. Gips te Schiedam overl. 27-5-1892;
  +
  (Bergen op Zoom 21 Oct. 1892) Mede uit naam van mevrouw de Wed. C. Gips-Abee te Delft, zag ik U dank, voor de ondervonden welwillendheid, waardoor het ons mogelijk is geweest, de schilderijen van wijlen Heer C.Gips Azn in de lokalen van het Museum tentoontestellen. Aanvaardt Mijne Heeren de verzekering .... A.F. Gips.
  +
  (Bergen op Zoom 21 Oct. 92) Geachte Heer Staring, Met de toezending van het bewuste N. der Dordtsche Courant heeft U mij veel genoegen gedaan ..... A.F. Gips.
  +
  (Bergen op Zoom 13 Sept. 1892) In Mei jl. overleed te Schiedam de heer C. Gips Azn kunstschilder, geboren te Dordrecht, oud lid van het genotschap Pictura aldaar ..... A.F. Gips.

 • [1003] s'Hage 1 Julij 1892. Wel Ed. Gestrenge Heer, Ik heb de eer U kennis te geven dat mijn voornemen is om Dingsdag 5 Julij met mijn assistent naar Dordrechts Museum te komen ten einde de jaarlijksche reiniging aan de schilderijen te verrichten en de schilderijen na te zien. Mocht ik geen tegen bevel van U ontvangen dan zal ik dit als goedkeuring beschouwen. met ... W.A. Hopman, Scheveningen, Kanaalweg no. 3;

 • [1004] (Hidde Nijland, Dordrecht 8-7-1892) Hedenmiddag +- 2 uur zal ik de schilderij van F. Bol op het Museum doen bezorgen; dezelve kan aldaar tot aanstaande Zaturdag tentoongesteld worden daar ik als dan voor eenige weken uit de stad ga .... Hidde Nijland;

 • [1005] (Dordrecht 25 Julij 1892) Wel Ed. Heer! Kunnen wij het portret van Dr. Ch. van Deventer (den jongen bedoel ik) geschilderd door Jan Veth en dat van Cd. Husken Huet door Israels tijdelijk op het museum plaatsen. Het eerste behoort aan Mevr. de Wed. v. D. en ik kan niet zeggen voor hoeveel tijd wij daarvoor gastvrijheid inroepen, het tweede behoort aan Mr. C.J(?). van Deventer te Semarang en het is niet onwaarschijnlijk, dat deze in 1894 zijn eigendom terug verzoeken zal .... A. van Oven;

 • [1006] (R1887) (15 York Villa Brighton, Angleterre. Monsieur, Je posside in grand tableau représentant trois tets de boeufs sugné Ar. Lamme, celebre peintre né dans votre ville. La municipatité .... Aug. Marrot 15 Aout 1892; / "Zij deze gesteld in handen van het Bestuur van Dordrechts Museum ter kennisgeving. Dordecht, den 19-8-1892, Namens de Burgemeester van Dordrecht"

 • [1007] Ik vind de lucht op de groote Mesdag heel mooi maar de zee kan op mij niet het effect van een schuimende zee maken. een artistiek gesmeerde boter(h)am vind ik net zoo fraai. In aller gevallen zou ik niets aan het 'ding of geval' (vlijt van Veth) willen weten als de ruiters en paarden [schets] niet afdoende verbeterd waren. Ik zou haast zeggen dat mijn hier zoon (2e kl. Rottier) ze zoo niet meer maakt. 21 Juni (get.) Staring
  Misschien heeft de meester willen uitdrukken dat zulk sjouwen voor Scheveningsche vissers waar kinderpret is, door den achterste op een stokpaardje te laten rijden?
  +
  Na het verpletterende .. door de heer Staring uitgebragt is dunktmij de zaak afgedaan. We kunnen slechts met 2 stemmen van de 5 van een dergelijke belangrijke aankoop besluiten. Dan de schuimende zee op sommige plaatsen ..... van Gijn

 • (Grand Hotel Continental, Munchen Ottostrasse 6) Waarde heer, In Sept. wordt hier al weer die Susanne van Schalcken verkocht. het is een zeer fraai stuk, bijna levensgroot 1673, gemerkt. Is er lust te Dordrecht .... BREDIUS;

 • [1009] (Stedelijke Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in 1892; Amsterdam 2-9-1892) gebouw Nieuwezijds voorburgwal .... de Commissie L. van Regteren Altena;

 • [1011] (Bezittingen, 22-11-1892) Raad van Toezicht van Dordr. Museum ... M.C. Lebret;

 • [1012] (Vaandel, 30-11-1892) Wij hebben de eer U te berichten dat ons College aan J.H. Engelbregt voormalig Secretrtis van de ontbonden Koninklijke Handboogschutterij MARS heeft medegedeld dat er geen bezwaar tegen ebstaat im het vaandel van die corporatie in bewaring te nemen in het althans voorloopig te plaatsen in het Museum alhier .... (25/11 ... is het vaandel inwaring te nemen tot tijd en wijle er een oudheidkundig Museum versezen is .. van Gijn)

 • (TELEGRAM 14-4-1891) mr. van Gijn Nieuwehaven Dordrecht Gekocht voor museum Maris voor f 4000 Blommers niet Deze deed f 5500 Bood f 5400. Roodenburg;

 • [1013] Amsterdam 1 December 1892. Den Wel Ed. Gestr. Heer mr. L.C. Staring, Lid Secretaris deer Commissie over Dordrecht Museum
  Ik heb de eer U werken te doen verdoeken mijnde declaratie Julij 1892. tevens wenscht ik Uwe anadacht te vesigen op no. 15 Portert (geschenkvan den heer Smits Nieuwerkerk)< dit zal noodzakelijk moeten wroden verdoekt (de onkosten darvoor bedragen f 80) No. 111 atelier van Arij Scheffer dient evenzoo te werden verdoekt ... W.A. Hopman;

 • [1014] Delft 12 dec 92. Weledelen Heer, Hoewel onbekend wend ik mij tot U, met beleefd verzoek te willen mededeelen of het museum nog miniatuurportretjes koopt ... gepenseeld portretje van Johan de Witt .... het is op papier (geen ivoor of perk..... Wed. C.E. Jedelva. (per briefkaart bedankt)

 • (H.J. Degens Firma (Schoohoven & Co) Amsterdam 30 an. 1893 Singel 324) ... schilderij van Cuijp voor mij totaal onaannemelijk is, en verzoek ik U beleefd het bewuste schilderij mij zoo spoedig mogelijk terug te doen zenden ... H.J. Degens
  +
  (brief)
  +
  (brief)

 • (Amsterdam 27-1-1893; aan den Heeren Nr. S. van Gijn, en F. Lebret) ... Obreen, dir. van het Rijksmuseum .... het stuk van Cuijp de muntmeesters .... J.W.M. Roodenburg
  +
  (J.W M. Roodenburg 23-1-1893)
  +
  (briefkaart Den Haag 1-5-1893) heer Degens ... Munstmeesters van 1617 door J.G. Cuyp;)
  +
  (briefkaart Bredius);

 • [1016] (Redactie "Eigen Haard" Haarlem, 16-2-1893) ... bekwaam photograaf opnamen te laten maken naar enkele schilderijen van het Dordrechtsch Museum ten einde daarnaar gravuren te doen vervaardigen voor Eigen Haard .... Israels Boerenwoning, Allebe Nadagen, J. Maris Lastige Gast, W. Maris Koeien, Mauve Schapen (met kind), J. Veth Heintje, Rochussen Jacoba van Beieren, Tadema ...;

 • [1017] (BRIEFKAART; Winschoten 17-1-1893) ... Eenigen tijd geleden sprak ik U over een op t museum te houden expositie ... 2e helft van Februari te meer dar ik met iets bezig ben waarvan ik mij nog al ... A.H. Koning, kunstschilder te Winschoten [A12]

 • [1017] Het aankoopen van een uwer schilderij is bij het bestuur ter sprake gegweest. uwe stukken maken op het eerst gezicht door kleur en stemming een bijzonder goede indruk ..... zouden enigszins de kunst van Koekkoek inbeschowuing te willen nemen weer ik toch dat de jongste school wel een voorbeeld mocht nemen aan 't waar ijzeren vlijt ... Ik heb Wisselingh .. dat Maandag 27 februari met zijn stukken an komen. Het doet mij leed dat U .. zoo misgeloopen tijd ik ben er donderdag middag tijdig voor v. huis gekomen.

 • [1017] Den Haag 18 Febr. 1893 WelEd. genstr. heer, In deze week heb ik nog een paar keeren getracht U een visite te brengen maar heb U geen enkele maa; tehuis kunnen treffen .... A.H. Koning, Hofspui 58 den Haag

 • [1018] Bussum 19 mrt. '93 Aan H.H. Bestuurders van Dordrechts Museum. WelEdele Heeren, De Heer C.H. de Swart te Arnhem heeft mij verzocht uit zijn naam aan Dordrechts Museum te geschenke aan te beiden, een fraai geschilderde manskop toegeschreven aan Mierevelt. Ik zal zoo vrij zijn UI dezer dagen .... JAN VETH;

 • [1019] (Nancy le 28 mars 1893) .. tableau de Rembrandt .... Jacques, Expert, 52 rue de Metz a Nancy;

 • [1020] (E.J. van Wisselingh & Co, London W. 26 Old Bondstraat / 194 Kalverstraat Amsterdam 4-4-1893) het was ons hoogst aangenaam uit uwe geenen de Heeren dato 2 dezer te mogen vernemen dat op het door ons geexposeerde schilderij 'Neuhuijs eerste les' een bod van f 2500 gedaan is ....

 • [1020-2] (E.J. van Wisselingh & Co, London W. 26 Old Bondstraat / 194 Kalverstraat Amsterdam April 1893) Hogst aangenaam was het ons den verkoop van het schilderij Neuhuijs te mogen vernemen en tevens kunnen wij den bezitter gelukwenschen met dien aankoop daar het een der mooiste werken van Albert Neuhuijs ....;

 • [1021] Amsterdam 27 Maart 1893. Den WelEd. Gestr: Heer Mr. L.C. Staring te Dordrecht ... In antwoord op Uw schrijven 27 maart dienst dat ik U kennis geef dat het mijn voornemen is om onmiddelijk met het derstellen der schilderij Alma Tadema aan te vangen indien U mij die schilderij thans wilt doen toezenden .... W.A. Hopman;

 • [1021] [BRIEFKAART] (Amsterdam 5 April 1893) wel Ed. Gestr. Heer. ik heb de eer U kennis te geven dat de schilderij door Alma Tadema aan mijn atelier (Blasiusstraat no. 12) zal worden gerestaureerd .... W.A. Hopman;

 • [1022] 2 Apr. 93. Geachte Heer, Aan het verzoek heb ik dadelijk voldaan. Ik weet thans dat het stuk Degens a f 600 heeft gekost, vrees hij zo meer dan f 10000 voor zal verlangen, ar dunk niet dat ... de muntmeesters van Hoogstraten heel redelijk opgeknapt, .... De Uwe B. (11 april te Berlijn verkocht voor 28500, MK)

 • [1023] WelEd. geb. heer Mr. L.C. Staring, secretaris v/d Bestuur v/d Dordr. Museum Dordrecht, ... bericht van den heer mr. A. van der Elst is ingekomen waarbij hij zijne benoeming tot lid van het Bestuur van het Dordrechts Museum verklaart aantenemen .... 10-4-1892 Mr. Hugo van Gijn.

 • [1024] Den Wel Ed. Gestrenge Heer de Heer Mr. S. van Gijn, voorzitter van het Dordrechtse Museum alhier. Ondergeteeknde acht zich verplicht te bedanken voor het lidmaatschap van het Dodrecht. Museum (get.) Bas Veth, Dordt 8/4 '93;

 • kranten:
  * Dordrechtsche Courant d.d. di 11-4-1893 (A.H. de Koning, Molen bij Dordrecht);
  * Dordrechtsche Courant d.d di 11-4-1893 (ADVERTENTIE: Gezocht in iedere stad een degelijk en goed aangeschreven vertegenwoordiger, om een een nieuw artikel, in elk huisgezin onmisbaar, in te voeren. Ruime verdiensten voor de geschikten persoon. Adres: United Artists' Association 800-810 Monon Block, Chicago, Ill, U.S.A.)
  * Dordrechtsche Courant d.d. 9/10 april 1893

 • [1026] Leiden 8 April 1893. Aan het Bestuur van Dordrecht's Museum. Wel Ed. Heeren! Hedenmorgen las ik in de N.R. Courant dat door UE is aangekocht een schilderij van Alb. Neuhuijs welke schilder tot heden nog niet in het Dordtsche Museum is vertegenwoordigd. Dit bericht geeft mij aanleiding ... H.W. Tieleman, Hooigracht 69; (ter aanbod te bedanken)(niet aan denken F.L.)

 • [1027] (A'dam 15 Apr. '93) Waarde Heer u ziet de J. Cuijp is op 2850 Mark opgehouden. Hauser die 't mij schrijft zegt das abscheuliche Bild em dat het zulk een prijs nooit waard is ....... Ik zou den Hr Degens thans schrijven dat U vernomen hebt dat het stuk te Berlijn opgehouden is en hem in zijn belang aanraden het thans maar .... f 800 of f 850 aan Dordrecht aftestaan ... Bredius (U begrijpt hoe ik mijn vriend ...)

 • [1027] (briefkaart (Berlin 12 IV 93) A. Hauser, Lustgarten) ... 2850 Mark ....

 • [1028] (Aanbieding van stukken voor het gemeente-archief)(Dordrecht, 21 April 1893) jaarl. verslag van den toestand;

 • [1029] (Amsterdam 24 April 1893 792 Prinsengracht) Aan den heer Directeur van het Museum te Dordrecht ... zeldzamen Dordtschen schilder Reinier Covijn, en leerling van Nicolaes Maes. Deze schilderij uitmuntend geconserveerd .... Obreen, hoofd directeur van 's Rijks Museum alhier, alsmede Dr. Mr. Bredius, die met groote belangstelling de Collectie hebben gezien .... deze photografie wanneer op de schilderij niet mocht worden geregardeerd, te willen ... H. Buschhammer;
  +
  Reinier Covijn was Belg van geboorte, Ook zijn broeder Isrel. volgens Immereel Brabanders en maakt volstrekt geen gewag dat reinier een leerling was van N. Maes. Dit kan toch evenwel zoo zijn ..... Frans Lebret;

 • [1030] Geachte Heer Lebret, Bijgaand schrijven ontving ik dezen dagen. De schrijfster is blijkbaar aan een verkeerd adres is het misschien iets voor het D.M.? Na middaggroeten steeds gaarne uwe dw. Bas Veth; 1/5 '93;
  +
  Aan de H.H. de Kat van Barendrecht mr. C. v.d. Elst met het voorstel den adressant den Heer B. Veth voor zijne mededeeling te bedanken ... Staring (brief van den heer Bas Veth van meuff. Lena Schepp Rott. 25 Apr. 93 over een schilderij van P. Breughel dat voor 3000 flor. is ... te krijgen is voor het museum)

 • [1031] WelEdel Gestr. Heer Mr. S. v. Gijn. Namens de vele leden van het Ned. Jongel. verbond die gebruik maakten van uwe toestemming het Museum op Hemelvaartsdag te mogen bezichtigen, heb ik de eer, U te danken voor Uw welwillendheid en te verzoeken onzen dank ook over te brengen aan de andere Heeren van het Bestuur ... A.C. Bouman, 23/5 '93;

 • [1032] Dordrecht 30-5-1893 .. bedanken voor het tijdelijk afstaan van een plaats in Dordrechts Museum ... P.J. Bos;

 • [1033] Namens de Afdeeliog Dordrecht en omstreken de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, welke laatste dit jaar op de 2de 3de, 4de juli hier ter stede .... Dr. Geijl, secretaris (6-6-1893)(verleend 8 Juni);

 • [1034] (Dordrecht 13 Juni 1893) Namens der Kerkeraad der Waalsche gemeente hen ik de er U hiermede te verzoeken vrije toegang tot het Museum te verleenen aan de leden der ... Marees van Swinderen, diaken (toegestaan 14 juni)

 • [1035] Dordrecht 24-6-1893.... vereeniging Oud Dordrecht zoo als die in de gisteren gehouden ledenvergadering zijn vastgesteld aan het bestuur van ..... J.C. Overvoorde, secretaris;

 • [1036] Amsterdam, 27 Jan. 1893 Den Wel Ed. Gestr: Heer Mr. L.C. Staring Lid Secretaris Dordrecht Museum.
  Ik heb de eer U kennis te geven dat ik heden aan Dordrechts Museum heb afgezonden de schilderij door Alma Taldema en wel een een kist, van mij welke ik gaarne onmiddelijk terug zoude ontvangen ... W.A. Hopman;

 • [1037] 's Hage 14 Juli 1893 Wel Edel Gestr. Heer, ik heb de eer U kennis te geven dat mijn voornemen is om Dingsdag 18 Julij naar Dordrecht Museum te komen met mijn assistent om de schilderijen op t Museum na te zien ... W.A. Hopman;

 • [1038] Rotterdam 22 Sept. 93. Wel Edele Heeren, Aanstaande Zondag 24 Sept., ten 2 ure wordt in de lokalen van den Rotterdamsche Kunstkring Korte Hoogstraat 15 een tentoonstelling geopend van werken der drie broeders Maris ... P. Haverkorn v. Rijsewijk; ((reacties:) de Kat v. Barendrecht, S. v. Gijn, Frans Lebret; A. v.d. E.)

 • [1039] den toemalige omstandigheden kan ik as Zaterdag onmogelijk komen om zelf tegenwoordig te zijn ... D. Wiggers, Rotterdam 5 Oct. 1893;
  +
  (Rott. 3 October '93) ... verzoek ik U beleefd mij te willen melden of mijn schilderijen a.s. Zaterdag van het museum ontruimd kunnen zijn daar ik ze aan gaarne zou willen komen halen ... D. Wiggers, Vincentweg No. 1;

 • [1040] Grave 12 October 1893 ... voor zaken tijdelijk alhier aanwezig zijnde ontdekte ik hier in den heer Lovendaal een schilder wiens werken (heidegezichten) mijns inziens ... heer Lovendaal aan zijn toegestaan zijn schilderijen ing enoemd Museum tentoontestellen ... Jerome Sleurs, Wijnstraat 96;

 • Bijgaand schrijven ontving ik gisterenavond ... de voorzitter 11 Oct. 93 (F.L.; A. v.d. E.)

 • [1041] In antwoord op uw schrijven aan Mr. S. v. Gijn .... aanbod tot bezichtiging van het stuk van N. Maes ... (aan C. Hofstede de Groot, oud dir. Kon. Kab. Schild.)

 • [1041] (Koninklijk Kabinet van Schilderijen, 9-10-1893) .. lief klein stukje van Nicolaes Maes uit zijn eerste Rembrandtneke tijd .... 0.25 x 0.23 cm ... Hauser heeft dit gerestaureerd ... Corn. Hofstede de Groot;

 • [1041] .. N. Maes te antwoorden ... (21 Oct. 1893)

 • [1041] (Koninklijk Kabinet van Schilderijen, 12-10-1893) ... Tot mijn leedwezen moet ik u bekennen dat uw naam mij onbekend is, en dat het mij niet is mogen gelukken de handteekening onder uw schrijven te ontcijferen Ik hoop dat Uwe qualiteit op 't adres vermeld, voldoende zal zijn .... Corn. Hofstede de Groot;

 • [1041] 12-10-1893 Ik ontving over het stukje van Nic. Maes en schrijven van de secretaris van 't Dordtsch Museum maar kan de ondertekening .... Corn. Hofstede de Groot;

 • [1041] 14 Oct. 1893 ... Hierbij nog een briefkaart hedenmorgen ontvangen welke ik beantwoord heb. S. van Gijn;

 • [1042] (rouwkaart) Anthonij Smits van Nieuwerkerk wedn. Vrouwe Jacoba Petronella Dorothea Bouvy, 73 jaar;

 • [1043] (RIJKSCOMMISSIE voor de vervaardiging en ruiling van reproduktien van kunstvoorwerpen, Amsterdam 24-10-1893) afgietsel in gips ... borstbeeld Jan de Witt, gebeiteld door Rombout Verhulst en aanwezig in het onder Uw beheer staand Museum ....;

 • [1043] (aan Dordrechts Museum den heer Mr. S. van Gijn; Amsterdam 11-11-1893) Ik heb de eer UEd medetedeelen dat de heeren P. en J. JANSENS, mouleerders in deinst der Rijks Commissie afd. ommezijde vermeld op grond van ... afgietsel van Quellinus, borstbeeld van J. de Witt, op Maandag 13 November e.k. ... Obreen;

 • [1043] (24 Oct. 1893) .. de buste van de Witt is in .. zijn, maar in pijpaarde en in die pijpaarde vorm wordt de gips gegoten. Baron de Stuers;

 • [1043] (27-10-1893) ... mr. Johan de Witt, gebeiteld door A. Quillinus (met R. Verhulst) en nota genomen hebbende van de verklaring der Rijks Commissie, dat deze bewerking zonder eenig nadeel voor het ....

 • [1044] Dordrecht 9 Nov. 1893 .. Daar ik in de laatste week dezer maand eene expositie wensch te openen van mijne laatste werken zoo verzoek ik U mij te willen melden of de nieuwe zaal van het museum tegen dien tijd voor dat doel beschikbaar zal kunnen zijn ...
  B.M. Koldeweij (11 Nov. geen bezwaar daartegen)

 • [1045] (Dordrecht 11-11-1893 Schilderijen) in verband met de restauratie die de vergaderkamer van den gemeenteraad in 1894 zal ondergaan zou men gaarne de daarin aanwezige schilderijen met 1 Januarij a.s. ... De Burgemeester Nebbens Sterling

 • [1046] 14-11-1893 / Rotterdam 11-11-1893 ... schilderijen thans in de raadzaal aanwezig ... ver. Oud-Dordrecht .. beleg van Dordrecht, brand van de Nieuwkerk, beschieting van Dordrecht 1813, schilderijtje van J. Rutten .. J.C. Overvoorde;

 • [1047] Amsterdam 18-8-1893 .... het tweede muntmeestersstuk is klaar en overeenkomstig uw verzoek bericht ik het U. Eigenlijk is het al lang klaar, maar ik ben de stad uit geweest .. (Singel 560) H.G. Gildemeester;

 • (Amsterdam 3 Sept. 93) ... het doet mij veel genoegen dat U wat zou ons exemplaar van Balen gehad hebt. De tweede Hoogstraten vand en heer Gildemeester heb ik gezien. Ofschoon de ordonnantie minder fraai is, is het werk als ..... de collectie Dubbeldemuts van der Sluis ... P.W. Moes, Vossiusstraat 4 Amsterdam;

 • [1048] verslag uitgebracht namens bestuurderen der vereeniging tot het vormen van een Openbare Verzameling van hedendaagsche Kunst te Amsterdam 26-5-1893

 • [1050] ('s Gravenhage 24-7-1893) Commissie van Beheer over de tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te 's-Gravenhage .... 29 juli van 2-4 ure ... Joh. Gram;

 • [1051] (30-11-1893) uittreksel uit het testament van wijlen J.A. Smits van Nieuwerkerk ... P. Stempels Rz, exec.-test., A. van den Berg
  +
  Schilderijen Portret van A. Schouman, M. v.d. Broek Vriezepoort (stad), van der Koogh Develsteijn, Lexmond binnenplaats, Schoemaker, Leuvebrug; verheggen Vuilpoort, watersnood 1820, ...;

 • [1052] (Dordrecht 4 December 1893) Raad van Toezicht van het Dordrechts Museum ontving reeds ... wijlen Heer Smits van Nieuwerkerk .. legaat ...

 • [1053] Den Haag 27 Novb. 1893; Pulchri Studio een tentoosnteling hebben waar 12 artisten ieder een vak naar eigen keuze mochten plaatsen ... Willem Oppenoorth, Emmastraat 13v (toegestaan 2 dec. 93)

 • [1054] (27-12-1893) Heeren mevrouw B. Veth-Smits voor het museum te geschenke aantebieden ... portret J.A. Smits van Nieuwerkerk in uniform Militie Commissaris geschilderd oor C.E. van der Sande Lacoste ... portret J.A. Smits van Nieuwerkerk geschilderd door G.A. Schmidt ... W. van den Berg

 • [1058] (Amsterdam 18-12-1893) .. te doen herstellen Cornelis de Wit en nog een ander portret (gescheenk van den heer (Aert Schouwman)) .... W.A. Hopman;

 • [1057] (Administratie-kantoor van Meeteren Brouwer, Van Speijkstraat 32, Den Haag) (27-1-1894) 1. Petrus Marius Brouwer, oud burgemeester Zwijndrcht 1819-1888, Peteus brouwer 1797-1849, Petrus Marius Brouwer, predikant 1773-1837, Petrus Brouwer 1732-1802, Broer of Broerius Brouwer, 1701-1757;

 • [KOPIEERVERGUNNING] [1056] (Dordrecht 9-1-1894) Bij deze verzoeken wij in om uwe toestemming tot het copieëren van twee schilderijen en op het museum alhier.
  Ons plan is het zeegezicht van Gerdin en het kind in de tafelstoel van Maris te doen. Hopende u ons verzoek zult willen inwilligen teekenen wij
  met de meeste hoogachting G. en H. van der Elst (verleend 10 Jan 94)

 • [1055] (Voorburg 5 Januari 1894) ... Het kan mij zeer aangenaam zijn indien ik eenige van mijn werken in Dordrecht kan exposeeren, waartoe naar ik verneem in het Museum gelegenheid bestaat. Mocht het bestuur aan het Museum mij daartoe in staat kunnen stellen dan zou U t mij veel genoegen doen indien de tentoonstelling in de laatste helft van Maart zou kunnen plaatshebben, met het oog op de vele buitenlandsche expositien van dit jaar waarvoor de iznending omstreeks Mei moet geschieden ....
  G. HENKES (toegestaan 10 jan 94)

 • [1059] (den Haag 27 februarij 1894) Thans kom ik tot U met het verzoek mijne schilderijen mij maar te willen terug zenden het blijkt wel dat de heer van Balen pleizier van zijn werk heeft, ... wilt U zoogoed zijn den Hr. Becht vooral op het hart te drukken de verpakking ... Willem Oppenoort Emmastraat 13 Bezuidenhout.

 • (den Haag 8 Januarij 1893) Wel Edel Heer. Zeer gaarne zou ik nog van U vernemen tegen welken datum U het meest geschikt voorkomt ik mijne Schilderijen naar Dordrecht zendt ... Willem Oppenoort.

 • [1060] (Grave 28 Febr. '94) In Oct. j.l. had de Heer Sleurs de goedheid U met mijn verlangen in kennis te stellen. U verzocht toen een stuk ter kennismaking ... G.W. Lovendaal. (Het stuk vondt te weinig bijval voor tot een expositie te dienen ... 19 mart 94))

 • [1060] (Wijnstraat 1 Maart 1894) WelEdele Heer, van den heer G.W. Lovendaal te Grave aan wien ik t.z.t. uwe missive terhandstelede waarbij UEd werd uitgenoodigd, met het oog op ... de Venlosche Boot van P.J. Berger, heden van Grave vertrokken een ...
  Jerome Sleurs;

 • [1061] (Nijkerk 5 Maart 1894) Aan de Directie van het Dordrechts Museum te Dordrecht. WelEd. Geb. Heeren, Als uitvoerder der utierste wilbeschikking mijner den 3e Maart 1894 alhier overleden Tante, Mevrouw Aleida Maria OOSTENDORP eerder weduwe van den Heer Mr. Andreas Johannes Noels, laatst weduwe van den Heer Cornelis Willem Wolswinkel, heb ik de er U mede te deelen,d at zij bij gesloten uitersten wil den 18 Dec. 1893 aan den te Nijkerk gevestigden Notaris Westra in bewaring gegeven, heeft gelegateerd aan het Dordrechts Museum te Dordrecht haar antiek zwart van binnen beschilderd kastje welke legaat ter Uwer beschikking staat. Hoogachtend F.W.S. Weert.

 • [1061] (6-3-1894) Het bestuur van Dordrechts Museum aanvaard gaarne en met erkentelijheid het legaat van wijlen mevrouw A.M. Oostendorp ...

 • [1062] (Dordrecht 6-3-1894) Daar het mij aangenaam zoude zijn indien ik met april a.s. gedurende drie weken eenige mijner werken op het museum kon tentoonstellen, zou U mij zeer verplichten ... Herman Gunneweg (Geen bezwaar 7 maart '94)

 • [1063] (Voorburg 12 Maart 94) Wel Edelgeb. Heer, Hierbij zeg ik U dank voor Uw schrijven aan 1 dezer met de verlangde opgave van de beschikbare ruimte. Daar ik met het oog op de op handen zijnde feestdagen het ..... G. HENKES.

 • [1063] (Voorburg 28 febr. 1894) Zeer geachte Heer, De rijd voor mijne tentoonstelling in het Museum te Dordrecht begint te naderen ..... G. HENKES.

 • [1064] (Den Wel Heer Lebret Kunstschilder) Mijn Heer ! Voor eenige tijd kreeg ik te zien en schilderij van A. CUIJP breed 1 M. 80 cm en hoog 1 M. 25 cm Waarschijnlijk is het los te maken daar voor enkele maanden die Mijn Heer zijn vrouw is overleden, bij haar leven was daar geen denken aan die Heer zelf is er niet zoo aan gehegt, de prijs is mij ook nog niet bekend ... J. Leeuwenburgh Dz, adres Nieuwekamp no. 16 Utrecht (9 Maart 94)

 • [1065] den Haag 1 Maart 1894 Den Wel Edel Gestrenge Heer Mr. S. van Gijn Dordrecht .... De ondergeteekende heeft de eer Uw Edel Gestr. mede te deelen dat hem zijn toegezonden door iemand te Parijs woonachtig 4 schilderijen van Fransche meesters, ten einde te trachten die in Holland te plaatsen ... D. van Oven Wagenstraat 105 Den Haag (Museum heeft geen plaats 2 Maart 94)

 • [1061] (Nijkerk 17 Maart 1894) De WelEd. heer F.W. de Weert, debet aan Wed. A. Jurling, voor geleverde een vurenhouten pakkist met inpakken transport f 6,065 (voldaan 17 mrt. 1894);

 • [1061] (Nijkerk 16 Maart 1894) Aan het Bestuur van het Dordrechts Museum ... Gisteren is het bewuste kastje aan uw adres verzonden ... F.W. de Weert;

 • [1067] (Voorburg 17 Maart 1894) Dat mijn genoegen kan ik U melden dat ik heden moprgen in de beste orde twaalf stuks schilderijen heb verzonden gepakt in acht kisten, op keerzijde dezer .... G. Henkes;
  (Het ochtendblad, Hat armhuis, de regenton, Een goed bericht, woorden van troost, overpeinzing, het schaftuur, de werkplaats, Het ontbijtuur, Schemering, Stadsgezicht, Stadsgezicht)

 • [1067] (Voorburg 7 April 1894) Aangezien de tijd voor den duur mijner tentoontelling vastgesteld verstreken is verzoek ik .... G. Henkes;

 • Jaarlijksche verslag van den toestand van Dordrechts Museum gedurende het jaar 1893; (Alb. Neuhuijs Eerste les; E.J. v. Wisselingh en Co; portretstuk van Dordtsche Muntmeesters in 1657 door S. van Hoogstraten; F. Carlebur, gezicht vuurtoren te Aberdeen; portret van H.M. de Koningin door C.L. Dake; A.H. Koning; Piet Bos; Wiggers te Rotterdam; B.M. Koldewey; buste door Quillinus van Johan de Wit;)

 • ('s-Gravenhage 7-4-1894 67 Javastraat) De heer Secretaris van het Museum Dordrecht. 'K Geloof ... handschrift geen spoor in uw museum te vinden is ... H. de Voogd van der Straaten Hzn

 • (9-4-1894) Daar ik eerst sedert een paar jaar secretaris bij het D.m. ben was ik .. schilderijenverzameling. Zoo als U zult gezien hebben geen gelegenheid biedt tot het tentoonstellen van manuscripten. Daar door de oprichting van een Museum Oud Dordrecht eendaags alles wat wij van geschiedkundige beteekenis hebben, derwaarts overgaat, .... In het jaarl. verslag 1885-86 was voor schenking vermeld.

 • 's-Gravenhage 11-4-1894) Wel Edelgeboren heer, In antwoord op uw geëerd schrijven van 9 April l.l., heb ik de eer U te berichten, dat ik genoegen neem met het plan de zaken naar 'Oud Dordrecht' overtebrengen. Met gevoelend van hoogachting verblijve volgaarne ... Voogd

 • [1070] (Academie van Beeldende kunsten en technisch Wetenschappen te Rotterdam, N. 6178, Rotterdam 7-5-1894) Aan het Bestuur van het Museum van Dordrecht te Dordrecht.
  Hierbij hebben wij de eer U te berichten tot de drie jaarjaarlijksche Tentoonstelling van schilderijen kunstwerken alhier op Zaterdag 12 dezer zal worden geopend in het gebouw der Academie aan de Coolvest.
  Gaarne stellen wij U in de gelegenheid de belangrijke verzameling een dag te voren, alzoo 11 dezer te komen bezichtigen ... J.C. Hoynck van Papendrecht / W.H. s'Jacob, voorzitter (dr. H.H. van Gijn en v.d. Elst gaan met den trein van half 10 / Frans Lebret kan niet van huis)

 • [1071] (8 Mei '94) Onder de schilderijen door U in Pulchri geexposeerd heeft .. no. 47 schilderij van J. Maris 'Schiedam' 9adres S. v. Giojn, H.H. v. Wisselingh en Co, Kalverstraat 194, Amsterdam)

 • [1071] (Copie)(Dordr. 10 Mei 1894)(den Heeren E.J. v. Wisselingh en Co Amsterdam)
  ... schrijven den dato gister dienen, dat het ons ... de prijs van Maris'schilderij zoo goed als geene concessie kunt dien .... Namens het Bestuur v. D.M., (get.) S. v. Gijn, voorzitter;

 • [1071] (Dordt 10 mei 1894) Het Bestuur v. D. Museum, Hierbij het antwoord der firma Wisselingh .. de concessie die ze dien is .... S. van Gijn, voorz. (Frans Lebret, de K(at) v. B(arendrecht), A.v.d. Elst)

 • [1071] ... de laatste veiling te Parijs, Collectie M.K., alwaar een Daubigny ging voor f 30.600 en een Rousseau voor f 48.500. Van den hebben zeer .... Hoogachtend, E.J. v. Wisselingh en Co;

 • [1071] (E.J. v. Wisselingh en Co, Londen 14 Brookstreet Hanoversquare, 194 Kalverstraat, Amsterdam 11 Mei 1894) Het was ons hoogst aangenaam uit uwe geeerde letteren te vernemen, dat het bestuur van het Museum te Dordrecht tot den aankoop van het schilderij van J. Maris' Schiedam besloten heeft. Onze tentoonstelling sluit 20 mei, ten zij het bestuur v/h genootschap Pulchri Studio aan ons verlangen mocht kunnen en willen voldoen en ons de zaal nog eenige tijd (8 a 10 dagen) daarna .....

 • [1071] (E.J. v. Wisselingh en Co, Londen 14 Brookstreet Hanoversquare, 194 Kalverstraat, Amsterdam 9 Mei 1894) In antwoord op de geeerde letterenv and en Wel Edel Gestr. Heer M.L.C. STARING, moeten wij U tot ons leedwezen melden, dat hoe aangenaam en vereerend het ons ook is om aan het Museum te Dordrecht een schilderij te verkoopen en het gaarne wij het bestuur ook ter wille zouden zijn, wij het bedoeld schilderij van J. MARIS "Schiedam" ..... E.J. v. Wisselingh

 • [1071] [CATALOGUS] E.J. van Wisselingh, Kalverstraat 194, Amsterdam
  TENTOONSTELLING van Schilderijen, Teekeningen Etsen enz in de Kunstzaal Pulchri-Studio, Prinsegracht 57 den Haag (opening 30 april 1894, dagelijks geopend van 10-5 ure)
  :
  SCHILDERIJEN
  1. N. Bastert - Aan de Vecht
  2. M. bauer - Ruiters
  3. B.J. Blommers - Kersen
  4. Th. de Bock - Strand
  5. F. Bonvin - Vruchten
  6. J. Bosboom - Kerk te Haarlem
  7. G.H. Breitner - Avond op den Dam
  8. C. Corot - In het Bosch
  9. C. Corot - Landschap
  10. C. Corot - Het Meer
  11. C. Corot - Vrouw en kind
  12. C. Corot - Molen
  13. C. Corot - Landschap (Eigendom van den heer J. Staats Forbes te Londen)
  14. C. Corot - Koeherder (Eigendom van den heer J. Staats Forbes te Londen)
  15. C. Courbet - Landschap
  16. C. Courbet - Boschgezicht
  17. Th. Couture - Koorzanger
  18. Ch. Daubigny - Landschap
  19. Ch. Daubigny - Herder (Eigendom van den heer J. Staats Forbes te Londen)
  20. Ch. Daubigny - Boerderij te Kiriti (Finistere)
  21. H. Daumier - Don Quichotte & Sancho Panza
  22. Eug. Delacrois - Scene uit den Turksch-Griekschen oorlog
  23. N. Diaz - Heide bij Fontainbleau
  24. N. Diaz - Bosch, interieur
  25. N. Diaz - Bosch, interieur
  26. P.J.C. Gabriel - Woning te Heere
  27. P.J.C. Gabriel - Violen
  28. Hervier - Visschersbooten
  29. C.E. Holloway - Maneschijn, Benfleet
  30. C.E. Holloway - Golfbreker
  31. Jozef Israels - Maneschijn
  32. Jozef Israels - Wachtende
  33. Jozef Israels - Werken en zwoegen
  34. Jozef Israels - In 't duin
  35. Jozef Israels - De Koster (Eigendom van den heer J. Staats Forbes te Londen)
  36. Ch. Jacque - Bloemen
  37. J.B. Jongkind - Maneschijn
  38. Ed. Karsen - Regenachtige weder
  39. Ed. Karsen - Tuintje; avond
  40. M. Liebermann - In de Champs Elyseés
  41. M. van der Maarel - Kinderkopje
  42. J. Maris - Stadsgezicht
  43. J. Maris - Maneschijn
  44. J. Maris - Nacht
  45. J. Maris - Strand te Scheveningen
  46. J. Maris - Riviergezicht
  47. J. Maris - Schiedam
  48. Matthijs Maris - Landschap
  49. Matthijs Maris - Figuur (Eigendom van den Heer Percy Westmacott te Newcastle on Tyne)
  50. W. Maris - Stal te Calmpthout
  51. A. Mauve - Ploegen (Eigendom van den heer J. Staats Forbes te Londen)
  52. H.W. Mesdag - Zomeravond
  53. H.W. Mesdag - Maneschijn
  54. Mevrouw Mesdag van Houten - Vruchten
  55. G. Michel - Landschap
  56. A. Monticelli - Landschap met figuren
  57. A. Monticelli - Vruchboomen in bloei
  58. H. Muhrman - Visscherschuiten (Hastings)
  59. H. Muhrman - Maneschijn
  60. Alb. Neuhuys - Moeder en Kind
  61. A.D. Peppercorn - Landschap bij avond
  62. T. Ribot - Meisjeskop
  63. Edward Stott - In een boomgaard; vroege zomermorgen
  64. Edward Stott - Oijevaars
  65. Arthur Tomson - Het ontbijt
  66. Arthur Tomson - In 't boudoir
  67. Arthur Tomson - Asters
  68. Ph. Rousseau - Aspersies
  69. Th. Rousseau - Baders
  70. Th. Rousseau - De zoom van het woud (Eigendom van den heer J. Staats Forbes te Londen)
  71. C. Troyon - Ezel
  72. Jan Veth - Zittende vrouw
  73. A. [Antoine] Vollon [1833-1900] - Aan de kust
  74. A. [Antoine] Vollon [1833-1900] - Dorpsgezicht
  75. A. [Antoine] Vollon [1833-1900] - Strand
  76. A. [Antoine] Vollon [1833-1900] - Visschen
  77. W. Witsen - Oudejaarsdag in Londen
  78. W. de Zwart - Stilleven
  Aquarellen en Teekeningen
  79. M. Bauer - Moskee, intérieur
  80. J. Bosboom - Kerk te Maasland
  81. G.H. Breitner - Schuiten bij avond
  82. C. Corot - Landschap
  83. Ch. Daubigny - Stormweer
  84. G.W. Dijsselhof - Karpers
  85. William Estall [William Charles Estall (1857-1897)] - Herfst
  86. William Estall [William Charles Estall (1857-1897)] - De Poel
  87. William Estall [William Charles Estall (1857-1897)] - De rivier
  88. C.E. Holloway - Zee
  89. J. Maris - Jaagpad
  90. J. Maris - Omstreken van den Haag
  91. Matthijs Maris - De wandeling
  92. Matthijs Maris - Naar school (Potloodtekening)
  92. W. Maris - Slootkant
  94. W. Maris - Eenden
  95. A. Mauve - Koeherder
  ETSEN
  96. M. Bauer - Een Sultan
  97. M. Bauer - Te Stamboul
  98. M. Bauer - Karavaan
  99. M. Bauer - Carrefour
  100. M. Bauer - Aladdin
  101. M. Bauer - Een vizier
  102. M. Bauer - Ruiters
  103. M. Bauer - Een feest
  104. M. Bauer - Persisch feest
  105. M. Bauer - Koningin van Saba
  106. M. Bauer - Ali Baba
  107. M. Bauer - Interieur
  108. M. Bauer - Intocht
  109. M. Bauer - Kathedraal-Amiens
  BRONZEN
  110. C. Meunier - Glasblazer
  111. C. Meunier - Le Grisou
  Diverse Japansche en andere bronzen en Aardewerk De Kunsthandel der firma E.J. van Wisseling & Co te Amstrdam, zal in den loop der maand Mei verplaatst worden van Kalverstraat 194 naar Spui 23, aldaar.

 • [1071a] (Dordrecht 9e Mei 1894; Benoeming) Bij deze heb ik de eer aan U mede te deelen dat de gemeenteraad in zijne zitting van den 8e Mei ll den heer F. LEBRET heeft herbenoemd als Lid van het Bestuur van Dordrecht's Museum, De Burgemeester van Dordrecht;

 • [1072] (Rotterdam 20 Mei 1894, 74 Leuvehaven) Heden is bij mij eene tentoonstelling van eenige uitmuntende schilderijen onzer eerste Nederl. Meesters, waaronder en prachtig schilderij van A. MAUVE. Welligt was dit eits zeer geschikt en gewenscht, om voor UE Museum te bezitten .... Oldenzeel (Onze gelden zijn voor t oogenblik verbruikt, wachten tot later, Frans Lebret)

 • (KUNSTZALEN OLDENEEL, 74 leuvehaven Rotterdam) Bij deze heb ik de eer .... tentoonstelling van schilderijen waronder werken van L. Apol, Basterd, Betsy Berg, Blommers, van Borselen, Bisschop, Calame, Corot, Daubigny, Eerelman, Gabriel, J.H.L. de Haas, Josef Israels, Klinkenberg, Landelle, A. Mauve, Jacob Maris, Willem Maris, Alb. Neuhuijs, Mevr. Marg. Roosenboom, W. Roelofs, Sadee, Stroebel, Unterberger, W. Verschuur Sr., Jan Weissenbruch, Wahlberg, Wijsmuller, Ziem en vele anderen ....;

 • [1073] Geachte Heer Staring,
  Met genoegen vernam ik door UEd. Geeerden brief dat ik de eer kan hebben om van mijne schilderstukken aan het Dordrechtsche Museum te mogen inzenden! Ik ben dan zoo vrij, om twee mijner kleine schilderij met het einde der week aan de Geachte Commissie van het Dordrechtsche Museum te mogen inzenden ... twee herinneringen uit het Ladensehe en Harzgebergte. De voorstudie was steeds mijne liefhebberij, waardoor dat ik veel bereids heb, en lang in Fontainbleau gestudeerd heb. Ook in de omstreken van Cleve werkte ik meeste buiten. Hier ...
  Anna van Sandick [geb. Utrecht 30-9-1818, overl. Kleef 4-7-1904], 's Gravenhage Pieter Bothstraat 49;

 • [1073] Het bestuur v. d. Museum heeft uwe beide schilderijen met belangstelling beschouwd. Uwe opvatting is echter zoo geheel anders dan die welke op het oogenblik ... uwe stukken franco aan uw adres teruggezonden. 23 Mei 1894;

 • [1074] (Rotterdam 28 Mei '94) Geachte Heer, De Vereeniging Rotterdamsche Kunstkring warvan ik voorzitter ben, zal 1e September openen eene tentoonstelling van werken van J. Israels in het gebouw Pro Patria. Die tentoonstelling zal den grooten meester waardig zijn, gelijk gij zult toestemmen .... J. Staats Forbes te Londen en den Haag de heeren Jordens, ... de Zwaan, Witsen, van Randwijk, van Alphen, Hijmans, J. Roell, Muijser, J.T. Cremer, Mesdag, in Amsterdam Neervoort van de Poll, .....
  (Wisselingh, Valadon en Co, .. Bouffa enz) Uitteraard zijn echter onder deze bijdragen zeer weinig portretten en .. P. Haverkorn v. Rijsewijk (Er wordt dus een portret door Israels geschilderd gevraagd ... Frans Lebret / .. A. v.d. E(lst).)

 • [1075] (Middelburg 22 Juni 1894, p/a Hoog Welgeb. Vrouwe Mevr. Schorer v. Veen Dam) Aan den Wel Ed. heer Directeur v/h Schilderij Muzeum te Dordt
  Geachte Heer,
  Gaarne zou ik weeten ok ik in een der zalen van uw Muzeum 7 schilderijen zou kunnen tentoonstelling voor korten ijd. 'k herinner mij dat zulks meermalen gebeurde en als vroeger stadgenoote zou ik gaarne mijn werk daar bekend maken. 'k had in den laatsten tijd nogal goede recensies o.a. in den Rotterdamer van laatst leden Zondag. Zoudt U mij hier op willen antwoorden ....
  mej. Jo Koster (toegestaan aan Wisselingh vragen wanneer zij weggaat / 29 gevraagd maandag .. Juli te komen)

 • [1075] (Middelburg 2 Juli 1894) Geachte Heer Staring,
  In de kleine kist zijn ''t Indische Vorstinnetje' pastel, 'Damesportret' en schets in olieverf;
  In de groote zijn 'Naaktstuduie' in olieverf, 'Violisten' en 'in het atelier' beide pastel;
  Uit Rotterdam komt nog een groot pastel en een olieverf schilderij 'Voor den spiegel'. In geval er navraag wordt gedaan geef ik u hiernevens de prijzen. Hoelang rekent U ze te houden? I voor mij heb den tijd door ze eerst dezen Winter voor een tentoonstelling naar Brussel gaan. U dankzeggend voor Uw welwillendheid teeken ik mij, met de meeste achting,
  Jo Koster;
  Olieverf
  Naaktstudie f 300
  Damesportret (met het voiletje) f 150
  Portret (schets) f 50
  Voor den Spiegel f 250
  Pastel
  Portretstudie In 't Wit f 350
  Violiste f 250
  In 't Atelier f 275
  Indische Vorstinnetje f 300
  Zonder afdingen.
  Zekerheids halve stuurde ik het ongefranceerd hiervan wilt U mij zeker de kosten later wel opgeven?

 • [1075] [BRIEFKAART] (Middelburg 1 Juli 1894) ... Dinsdag-morgen om 7 uur vertrekt de Middelburger boot van hier met 2 kisten .... Juffr. Jo Koster;

 • [1075] [BRIEFKAART] (Middelburg 7 Juli 1894) Gisteren ontving ik met genoegen Uw vriendelijken briefkaart. 't Spijt mij dat ik niet eens gauw een kijkje kan komen nemen. 'k Ben aan een porret hier bezig doch hoop het half de maand af te hebben. Dan hoop ik te komen zien en U persoonlijk te bedanken voor de zorg die .... Mej. Jo Koster;

 • [1076] (Tentoonstelling van Oude Schilderskunst te Utrecht, 1894 uitgaande van de ver. tot bevordering van Vreemdelingenverkeer voor Utrecht en Omstreken)(Amsterdam 27-6-1894) Van Burg. en Weth. der Gemeente Dordrecht ontving ik dezer dagen de mededelling dat de twee schilderijen 'Simson en Delila' van Houthorst en het 'Laatste Avondmaal' van Blokland, toebehoorende aan de gemeente voornoemd ....

 • [1077] (Dordrecht 1-7-1894) In uw qualiteit van secretaris van het Museum schrijf ik u. Evenwel is het de bedoeling dat de inhoud hiervan niet openbaar wordr gemaakt en verder geen officieel karakter aan dezen zal worden gegeven .... in April j.l. overleden vader de heer M.C. Lebret had het plan om gedurende zijn leven eenige schenkingen te doen of mogelijk laten in zijn testament op te nemen. Door zijn onverwachts overlijden is hiervan slechts op zeer beperkte wijze ....
  1ste. G.H. Breitner (Plein bij Avond)(thans in bruikleen)
  2e. J.G. Cuyp (Portret)
  3e. Munkaezij, Studie voor Leviet voor schilderij Christus
  Wij zijn in de gelegenheid en van pland eze 3 stukken te eenigen tijd officieel aan het Museum aan te bieden ...
  1. Bosboom, Synagoge
  2. de Putter(?), Zoetwatervisschen
  3. A. Mauve, Ploeg (studie)
  4. Israel, Esther (vrouwenkop studie)
  5. Israël, Moeder en kind
  6. J.E. Karsen, Boerenhofstede
  7. J. Maris, Stad aan 't water
  8. Th. de Bock, berkeboomen
  het zal mij aangenaam zijn niet te laat van ut te vernemen welke dag bepaald zou worden en blijft tot
  A. Lebret, Leiden Hooigracht 70

 • [1077] (Leiden 4 Juli 1894) In antwoord op uw schrijven van heden, heb ik ... Hoogachtend A. Lebret;

 • [1077] [GEHEIM] Geachte heer Secretaris, inliggend .... A. van der Elst, 2 Juli '04 (... heer Lebret belt te vrage Zaterdag 14 Juli op een nader te bepalen uur. van Gijn, Staring, H. Kat, Frans Lebret ....)

 • [1078] (Dordrecht 12e Julii 1894, Onderwerp: bruikleen) ... tentoonstelling te Amsterdam gevestigd in het Paleis voor Volksvlijt ... draagteeken van het bakkersgilde, onder voorwarde dat voor een goede behandeling van dat voorwerp ...... Burgemeester en Wethouders van Dordrecht;

 • [1079] (Amsterdam 21 Julij 1894; aan Mr. L.C. Staring, Lid Secretaris Dordrechts Museum)
  Wel Ed. Gestr. Heer,
  Ik heb de eer u kennis te geven dat mijn voornemen is om Dingsdag 24 Julij naar het Museum te Dordrecht te komen om de jaarlijksche reiniging aan de schilderijen te doen ...
  W.A. Hopman

 • [KOPIEERVERGUNNING] [BRIEFKAART] (Rotterdam 6 Juli 1894)
  WelEd. Heer! met dezen is mijn beleefd verzoek UEd. toestemming te erlangen voor het te copieeren Stadsgezicht van den Heer Maris. In afwachting
  Uw Dw. Dienaar, C. Moser, Stationsweg 41 (toegestaan)
  [Adresboek Rotterdam 1894: C. [Christian] Moser [19/3 1838 - 30/10 1894], kunstschilder, Stationsweg 41];

 • [KOPIEERVERGUNNING] [1081] (4-8-1894 's-Gravendeel) WelEdelgeb. Heer.
  Mag ik bij dezen UEd. met een vriendelijk verzoek lastig vallen? Ik ben leerling op het Gymnasium te Kampen en gebruik gaarne m'n vrije tijd om te schilderen waarin ik ook les ontvang bij M. Belmer te Kampen. Nu zou ik gaarne toestemming hebben om eenige dagen op het Museum te Dordrecht te mogen schilderen (nl. de nos. 123 en 129) en verzoek UEd. door dezen vriendelijk daar ik UEd niet huis kon treffen of mij dit zou mogen worden toegestaan. UEd. zou mij hiermede een groot genoegen doen
  In afwachting ben ik Ue Edelgeb. dienstw. dienaar
  H.R. Sijbrandy

 • [1077] Het Bestuur van Dordrechts Museum erkent bij dezen het wederopzeggens toe in bruikleen ontvangen te hebben van den Wel Edelen heer M.C. Lebret alhier een schilderij in lijst voorstellende: Plein bij avond (de Dam te Amsterdam) geschilderd door Breitner .... 13-12-1890(!), D. van Wageningen, M.L.C. Staring, de Kat van Barendrecht, S. van Gijn, secr.;

 • [1077] (Dordrecht 23 Sept. '94) Na ontvangst van het schrijven van 2 bestuursleden van het Museum te Dordrecht, waaruit blijkt dat het aanbod door Mevr. de Wed. M.C. Lebret van een vijftal schilderijen aan het Museum door het bestuur is aanvaard .... A. Lebret

 • [1077] (15-9-1894) ... Ondergteeknde weduwe van den heer M.C. Lebret 19 April j.l. alhier overleden kennis dragende van zijn verlangen om aan het Dordrechtsche Museum en vijftal schilderijen te schenken .... Wed. M.C. Lebret;

 • [1081] (19-9-1894) Het bestuur v. D.M. brengt U hier reeds ... her M.C. Lebret door de schenking van 5 schilderijen van zoo groote warde ....

 • [KOPIEERVERGUNNING] [1082] (Schalekamps's photographie en kunsthandel (uitgaven en import) (Buiksloot bij Amsterdam 7 Augs. 1894) WelEd. geb. heer M.L.C. Staring Dordrecht. WelEd. Geb. Heer!.... eenige copieeren te doen maken naar schilderijen op het Museum a costi... J.M. Schalekamp.

 • [1084] Haarlem 27 Sept. '94.
  WelE. Heer Staring [Maurits Lodewijk Christiaan Staring 1840-1914],
  Ik zend u mijn portefeuille maar eens dan kunt u er zelf over oordeelen, vind u
  de aquarellen geschikt om eens te exposeren, zoo zal het mij genoegen doen,
  vindt u dat niet dan ontvang ik ze wel van u terug. Jufv. Visser,
  schreef mij u ook bezwaar had in 't exposeren zonder lijsten
  Ja, ze worden gauw vuil, maar hoe zal ik dan daarmede aan(?)
  Mevrouw Artz [= kunsthandel Maison Artz, Den Haag] en den Heer Wisselingh [= E.J. van Wisselingh, kunsthandel Amsterdam] hebben ook nog werk van mij, dat zou ik dan ook
  kunnen opvragen om uit al 't werk den een keus te kunnen doen, ook eenige heb ik er
  verkocht aan Prof. Treub, de heer v. Limburg Stirum, jufvrouw Biegen(?) en nog een paar anderen.
  In ieder geval hoor ik zeker uwe opinie wel eens.
  Na ik voorlopig te hebben dank gezegd voor de moeite teeken ik mij,
  Achtend, C. v.d. Willigen, Zijlvest 27, Haarlem;
  +
  Haarlem 19 Oct. 94
  WelE. Heer Staring [Maurits Lodewijk Christiaan Staring 1840-1914],
  Ik heb u nog niet verteld dat ik langs mijne aquarellen een lijstje heb laten zetten
  een glas en randje papier kon niet best, dan waren ze te zwaar om opgehangen te worden, ik
  hoop dat de man er bij tijds mede klaar zal zijn.
  Na beleefde groeten ook aan Mevrouw.
  Hoogachtend, C. v.d. Willigen.

 • [1085] (Dordrecht 1 Oct. 1894) Aan Heeren bestuurderen van het Dordrechts's Museum te Dordrecht ... Eenige dagen geleden vernam ik met opgetogenheid de verschillende giften door Mevrouw M.C. Lebret aan onderscheidene instellingen hier ter steden gemaakt .... Mauve Paarden voor de ploeg was in '89 in Parijs de glorie van de hollandsche afdeeling en meerstond schitterend in vergelijking met de grootse Franschen der laatste honderd jaren ... B.M. Koldeweij (Aand en WelEd. heer B.M. Koldeweij .... U dankzeggend voor de oprechte belangstelling in Dordrechts Museum betoond .... 9 Oct. 94)

 • [1084a] Het Bestuur van Dordr. Museum ... Het gemeentebestuur zal genoegzaam aan ons verzoek en het door de overbrenging der antiquiteiten naar de Groothoofdspoort ontruimde, doch thans zeer ontredderde uitziende kamertje in het Museum in orde doen brengen, tegen eene vergrooting van het lichtkozijn in het plafonds bestaat echter .... S. van Gijn, H. K(at) v. B., Frans Lebret, A. v.d. E. (28-9-1894)

 • Op mijn beurt breng ik den heer F. Lebret in herinnering dat wel degelijk de Mauve, bovenbedoeld, onder de groep schilderijen behorde, waaruit het bestuur 23 2 kon kiezen; dadt wij er over hebben gediscuseerd, waarna na rijp beraad, ....... A. v.d. Elst

 • Ik ... den heer Koldeweij op bijgaand schrijven te antwoorden, dat de door het bestuur gedane keuze niet dan na rijp ebraad heeft plaats gehad en daarop ... S. van Gijn, voorzetter

 • .. schilderschool zonder er nog weer jongere schilders zijn die .... Staring / Beide Heeren van Gijn en Staring breng ik in herinnering dat de Mauve (ploegpaarden) het bestuur van t Museum nooit ter keuze is gelaten en wel degelijk bedoeld schilderij de wed. voor zich heeft gereserveerd .... Frans Lebret;

 • (Dordrecht 10 oct. '94) WelEd. Geb. Heer! .. zoo vrij U te herinneren aan de gunsteige bepaling die indertijd gemaakt is en waardoor de kunstbeoefenaars hier ter stede vrije toegang hadden op het Museum ... voor mijne studien deze dagen het museum weer wenscht te bezoeken als gewoonlijk is het door ... dat ik U beleefd verzoek van bovengenoemde gunstige beschikking te mogen profiteren. Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn, Herman Gunneweg;

 • [1086] (Boek en kunsthandel van C.M. van Gogh, Keizersgracht 453 Amsterdam, 13-10-1894) Daar ik weet dat het Dordtsch Museum nog geen schilderij van H.W. Mesdag rijk is en ik in het bezit ben van een van de beste specimen van de kunst van deze artiest, .... (Na de bezichting der photograph wilen wij gaarne zonder ... 16 Oct. 94)(Ik meen dat wij het stuk met eenige dagen kunnen exposeeren, A. v.d. E, Frans Lebret, de Kat v. B.);

 • [1086] (Boek en kunsthandel van C.M. van Gogh, Keizersgracht 453 Amsterdam, 17-10-1894) Heden verzond ik het schilderij van H.W. Mesdag Strand te Scheveningen aan het Dordtsche Museum af, ter expositie. Schilderijen van dit formaat is niet ...

 • [1086] (Boek en kunsthandel van C.M. van Gogh, Keizersgracht 453 Amsterdam, 1-11-1894) het spijt mij zeer te vernemen dat het Bestuur van uw Museum niet voldoende met het schilderij van Mesdag ingenomen was om tot den aankoop overtegaan, mag ik U ....

 • [1087] [B.M. Koldeweij, Dordrecht] 30 Oct. 94, de Weledelen heer Staring, secretaris van het Dordrechts's Museum
  Wel Edelen Heer
  Gaarne wensch ik even als andere jaren eenige werken op Dordrechts's Museum tentoontestellen en verzoek U daarvoor belefd mij te willen melden of tegen half December zulks ... B.M. Koldeweij;

 • [1087] (Dordrecht] 22 Dec. 1894) den Weledelen Heer Staring, Secretaris van Dordrecht's Museum .. Aan mijn voornemens om tegen kerstmis een expositie van mijn werk op het Museum te organiseren, Kan ik door omstandigheden geen gevolg geven ....... B.M. Koldeweij;

 • (den Haag 7 Januari 1895) Zooals ik U telegrafisch meldde is het mijn voornemen morgen Dinsdag zelf even met den Cuijp naar Dordt te komen .... Corn. Hofstede de Groot;

 • [TELEGRAM] ('s Gravenhage 7-1-1895) Staring Secretaris Museum Dordrecht. Kom morgen half 12 zelf met Cuijp naar Dordt. Daar woensdag ernstige liefhebber er voor hier komt zou ik bij niet ... Hofstede de Groot;

 • [1089] (Brussel 29-12-1894) Hoewel ik zeer huiverig geworden ben om nog oude schilderijen aan D's Musuem aan te bevelen naar gedane ervaring .... A. Cuyp - kan ik tioch niet nalaten U het volgende mee te deelen ....

 • (Algemeene Kunst Muziek en Boekhandel H. de Koningh - Dordrecht, 27 April 1894)
  Hierbij heb ik de eer U eenige Ex te doen toekomen van de Photographien voor mij naar de schilderijen in het Museum vervaardigd. H. de Koningh.
 • Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, september 2008, juli 2019.