Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Dordrechts Museum (aantekeningen ingekomen brieven)Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43

ingekomen brieven 1873-1876

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 25

- gevelsteen De Gekroonde Bleekerij, Steegoversloot C1005, gevel in 1873 vernieuwd;
- [220+201] P.A. Balmakers, Breda;
- [202] (7-5-1873) brief F.J. v.d. Blijk, exposeren;
- [204] (21-5-1873) A. Noorduijns.
- [207] verslag 1 mei 1872 - 30 april 1873;
- [209] legaat Jacob Crans, overl. 20-5-1873;
- [213] W. Kerremans-Sprengers / schilderij Schouman;
- (20-9-1873) portret Hermanus Boet door A. van Strij / brief A. Schouten;
- [219 KOPIEERVERGUNNING]
Door ik eenige dagen op de Museum studien maak, zoo wensch ik dit ook te Dordrecht te doen hoewel fractien uit de schilderijen van Van Tricht en anderen. Zoo daartoe gelegenheid bestaat zoude Uw mij zeer verpligten mij dit met een enkel woord te doen weten aan het adres van de WelEd. heer Van der Hart Beek, gep. generaal in Den Haag, Oranjestraat.
Eenige der eerst volgende dagen zijn mij voldoende door het voor die studie is.
Hoogachtend... A. van Pelt, 's Hage 1-10-1873 (de gevraagde vergunning verleend 1-10-1873)
- [220] (18-11-1873) P. Schmidt, exposeren mijner schilderijen;
- [224] (16-1-1874) vlag Riedijksche Poort 24 nov. 1813 / W. Korthals;
- [230a] schilderij Jan de Baan - Portret Corn. de Witt;
- [gedrukt] PROGRAMMA Nationale Tentoonstelling Modern en Ant. meubelen, Den Haag 1874;
- [231b] aan J.J.B.J. Bouvy;
- [233] veslag;
- [236 KOPIEERVERGUNNING] (Alblasserdam 21-6-1874)
Met Uw toestemming heb ik ondergeteekende gedurende verscheidene maanden het Museum van schilderijen bezocht, om naar de mate mijner krachten copie te nemen van een der meesterwerken aldaar aanwezig. Nu ik het voorgenomen werk ten einde gebracht heb, haast ik mij om U mijn diepe erkentelijkheid te betuigen voor 't verlof dat mij zoo ruimschoots geschonken is. Mij voor een volgend saisoen in uwe herinnering aanbevelend heb ik de meeste hoogachting de eer mij te noemen.... P.C. Grauss
- [242 KOPIEERVERGUNNING] (Alblasserdam 7 nov 1874)
Met deze was mijn vriendelijk verzoek of het mij vergund zou zijn op het Museum voor schilderijen copie te komen nemen na het schilderijtje van Versteeg met
Hoogachting, P.C. Grauss (vergunning verleend 19 nov. 1874)
- [243] C. Struijs, Antiquire, Anvers;
- [246] (Antwerpen 28-11-1874) brief Alexander Struijs, schilderij 'Verlatene';
- [248] (Antwerpen 11-12-1874) brief Alexander Struijs, schilderij 'Mosselfeest';
- [250 KOPIEERVERGUNNING]
(Breda 19-1-1875) Ik wenscht op het Museum te Dordrecht eenige studien te maken, en neem de vrijheid UEd. vriendelijk te verzoeken, om indien zij kan, mij de toestemming daartoe te willen laten geworden waardoor UEd mij een hoogste zult verpligten, met de meeste achting..etc.
W. Kerremans, kunstschilder (vergunning verleend 21 jan. 1875)
- [251] brief kapt. N. Dienske;
- [252 KOPIEERVERGUNNING]
De ondergeteekende verzoekt aan de Commissie van het Dordrechtsch Museum vergunning tot het copieeren van of maken van studien naar de hierna vermelden schilderijen uit genoemd museum:
* no. 1 A. Achenbach - Hollandsch Strandgezigt
* no. 2 dezelfde - Heuvelachtig landschap
* no. 5 J. Bosboom - Kerkgezigt
* no. 46 C. Springer - Markt te Haarlem
* no. ? A. Struijs - Verlatene
Dordrecht 4-3-1875 W. Kerremans
- [253 KOPIEERVERGUNNING]
De ondergeteekende verzoekt aan de Commissie van het Dordrechtsch Museum vergunning tot het copieeren van of maken van studien naar de hierna vermelden schilderijen uit genoemd museum:
* no. 5 J. Bosboom - kerkgezigt
* 56 M. Versteegh - Kaarslicht
* ? A. Allebé - Nadagen
Dordrecht, maart 1875, P.C. Grauss
- [254, 257, 262] brief David Bles (s Hage 12-3-1875);
- [255 KOPIEERVERGUNNING]
Ondergeteekende verzoekt van de Commissie toestemming op het Museum te mogen copiëren een landschap van A. Achenbach, ter groote van 10 cm minder dan het origineel, en een kerk van Bosboom grootte 10 cm meer dan het origineel.
W. Kerremans (vergunning verleend 13 maart)
[256 KOPIEERVERGUNNING] Ondergeteekende verzoekt van de Commissie toestemming op het Museum te mogen copieren de schilderij van A. Allebe ter grootte van 10 cm meerder dan het origineel.
P.C. Grauss

- H.A. van Trigt, Zamenscholing van 't Volk gevangenis Antwerpen + namenlijst afdruk;
- [261] (Hilversum 31-3-1875) brief H.A. van Trigt;
- [263 KOPIEERVERGUNNING]
Aan de Commissie van het Museum te Dordrecht verzoek ondergeteekende toestemming om te mogen copieeren een fragment van het schilderij van Schelfhout ter grootte van 46 op 50 cm en een fragment van het schildeirj van Van Trigt op eene grootte van 60 op 70 cm.
W. Kerremans (vergunning verleend 27 april 1875)
- [266 KOPIEERVERGUNNING] verslag 1 mei 1874 - 30 april 1875
* ... doch werd daarentegen van de vergunning om onder zekere bepalingen copijen naar verschillende kunstwerken te nemen door een tweetal schilders [=W. Kerremans en P.C. Grauss!] ruim gebruik gemaakt.
- [268 KOPIEERVERGUNNING] (Rotterdam 24-6-1875)
Door deze heb ik aan UEd een beleefd verzoek, om door UEd goedheid een bewijs te mogen ontvangen om op het Museum te Dordrecht te mogen copieeren, daar ik soortgelijke toegang kaart sedert lang ontvangen heb voor het copieeren op het Museum te Rotterdam van den Heer D:A: Lamme.
Aangenaam zal het mij zijn dit van UEd te moge vernemen Hoogachtend,
G. Schiebaan, Crooswijkschekade no. 7, Rotterdam
- p269] brief David Bles;
- [270 KOPIEERVERGUNNING] (Dordrecht 10-8-1875) In vaccantie zijnde, wenschte ik ter voortzetting mijner studien op het Museum alhier te copieeren enkele stukken, fragmenten en figuren van de schilderij van Van Tricht (het steen te Antwerpen) allen naar proportien de figuren op de groote van 36 cm.
Met het inwilligen van dit mijn verzoek zoude U ten hoogste verolichten....
R. Larij, élève peintre à la Acaemie Royale de Beaux Arts d'Anvers
Adres: H. v.d. Kloet, Scheffers[plein alhier
(vergunning gegeven 16 aug. 1875)
- [271 KOPIEERVERGUNNING] Ondergeteekende verzoekt aan de Commissie toestemming om te mogen copiëren een fragment van het schilderij van D. Bles. Met de meeste hoogachting,
W. Kerremans (vergunning verleend 16-8-1875)
- [272] Ondergeteekende verzoekt heirmede vriendelijk van het bestuur vergunning tot het copiëren van een klein gedeelte van het landschap van Achenbach ter grootte van 13 cm hoog en 10 cm breed en van De Verlatene ter groote van 100 cm hoog en 79 breed,
P.C. Grauss (vergunning verleend 20-8-1875)
- opgraving Spuihaven / gevonden vondsten;
- [274 KOPIEERVERGUNNING] (Dordrecht sept. 1875)
Nogmaals kom ik tot U met het verzoek mij vergunning te verleenen om op 't Museum te copieëren en wel naar de schilderij van S. Struijs De Verlatene op de grootte van 1 m lengte op 74 m breedte.
In afwachting... etc.
Roland Larij, adres: H. v.d. Kloet, Voorstraat, Scheffersplein (vergunning verleend 7 sept. 1875)
- (Antwerpen 10-11-1875) Jan Heijermans, kunstschilder, Hemelstraat 13, exposeren van werk;
- (Brussel 19-11-1875) brief J. Hollender;
- (5-2-1876) brief aan C.J. de Vogel;
- [288] Alexander Struijs 'Roofvogels';
- J.J. Flipsen, Rotterdam;
- verslag 1 mei 1875-30 april 1876;
- [297] Mevr. Landre-van der Kellen, exposeren van werk;

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, september 2008, juli 2019.