Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Dordrechts Museum (aantekeningen ingekomen brieven)Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43

ingekomen brieven 1905-1906

Bron: stadsarchief Dordrecht.
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 39

- [1348] (Wolzak en Straatman 4-2-1903);
- [1422] opening Dordrechtsch Museum 6 Juli 1904 (envelop met krantenartikelen);
- [1423] verhinderingen aanwezigheid opening Dordrechtsch Museum 6 Juli 1904;
- [1431] Frances Cornelia Scheffer wed. Rene Nicolaas Marjolin;
- [1432] Zuid.Afr. Museum 20-7-1904;
- [KOPIEERVERGUNNING] Dordrecht 26 September 1904
De Wed.Ed. gestr. heer M.L.C. Staring [Maurits Lodewijk Christiaan Staring 1840-1914] alhier,
Mijnheer,
gaarne had ik van het bestuur van het Museum alhier vergunning om het stuk van Roelofs "Na den Regen" zijnde no. 155 van den nieuwe catalogus te copieeren, hetgeen dan maandags en Donderdags van 12-2 zou zijn, ik neem de copie 10 cm2 grooter dan het origineel. Tevens zou ik mijn oud onderwijzer de heer A. Schmidt zoo nu en dan eens naar het werk komen zien om te corrigeeren en wenken te geven, dus voor hem is ook gratis toegang noodig.
Bij gunstige beslissing hierop wenschte ik het bewuste stuk dat dicht bij een hoek hangt, met het oog op de belichting wat meer naar het midden van den wand verplaatst te zien.
In afwachting van antwoord teeken ik met de meeste hoogachting U Ed D
K.L. Bokma, Wijnstraat 108 (toegstaan 27 sept. 'o4)
- [1469] H.W. Mesdag dank voor catalogus (4-4-1905);
- (4-7-1905) De Court Onderwater / schilderij van wijlen zijn zoon (bekroond te St. Louis, zilveren med.) / ondertekend door o.a. Evert Pieters, Wally Moes, L. van der Tonge, D. Meelis, E. v.d. Ven, E. van Beever, Arina Hugenholtz (LAREN 7-7-1905);
- f 500 beloning schilderij Frans Hals gestolen 7-7-1905;
- [1485 KOPIEERVERGUNNING] (Breda 7-1-1906) toestemming te vragen tot het copieeren van een der doeken in het Dordrechtsch Museum hoogst waarschijnlijk een Jaap Maris en wel iets kleiner dan het origineel.
Jonkvr. M. Reigersman (toegestaan 10/1)
- [1472] (Baarn 2-7-1905) Abelis(?) te Katendrecht, brief S. van Gijn;
- [1476] (Dordrecht 3-9-1905) Hidde Nijland;
- E.J. van Wisselingh / W. Witsen, expositie te Amsterdam / 1 schilderij W. Witsen Kromboomsloot te Amsterdam f 1500;
- (Rotterdam 13-10-1905) A. Boonen 1694 (geb. ca. 1669 te Dordrecht), brief D. Donker;
- (Toulouse 13-10-1905) schilderij Schalken;
- P.J. Zurcher 22-12-1905 / schilderij Th. de Bock De weg bij Renkum + FOTO!
- [1484] (Larensche Kunsthandel 23-12-1905) tentoonstelling Bosch Reitz;
- [1488] J.A. Hesterman en Zonen, Amsterdam;
- C. Hulst Cz, Prinsenstraat 26 Dordrecht, 16-12-1905;
- [1490] GEDRUKT Meuve-Comité te Laren;
- Francois Buffa et Fils 27-3-1906 / schilderij J.B. Jongkind.
- [1494 KOPIEERVERGUNNING] WedEdel Heer,
Jl. Zaterdag kwam ik tot mijn tevergeefs ten uwen huizen, om n.l. aan U toestemming verzoeken om enkele dagen te mogen vertoeven op D. Museum ter copeering van no. 99. Na mijn teleurstelling ontmoet ik ten uwent de WedEdelGestr. Heer Mr. S. van Gijn van wie ik terstond toestemming verkreeg, maar mij verzocht U daarmede in kennis te stellen ter regeling der administratie.
In de hoop dat ook dit Uwe goedkeuring kan wegdragen teeken ik
Hoogachtend en na beleefd groeten U Edel DW
A. Versluijs, Andel 5-4-1906
+
[BRIEFKAART poststempel 24 april 1906] Wel.E. Heer Ontvang hierbij m'n hartelijke dank voor het copieeren, vr. groetende A. Versluijs
- L. Alma Tadema.
- (Dordrecht 19-9-1906, Alg. Ned. Verbond) 20-tal Vlaamsche studenten de stad bezoeken / vrij toegang Dordr. Museum;
- [1520] (Larensche Kunsthandel 12-7-1906) tentoonstelling Bosch Reitz;
- [1522] (Vte de Saint Valerie, Champagne - Paris 23-7-1906) schilderij Pieter van der Bogaard, oud 12 jaar door Grunswood(?) 1730;
- [1526] UITNODIGING tentoonstelling Frans Lebret (70-jarig lidmaatschap);
- JOH. GERM, artistiek bloembinderij 21-9-1906 / G.L. Weekhout, rekening grafkrans met lint f 1000 (H.O.W. de Kat van Barendrecht);
- BOEKJE Kunsthandel J.J. Biesing / tentoonstelling W.B. THOLEN oct-nov 1906 ; 1-44 o.a. 34. Edam;

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, september 2008, juli 2019.