Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Dordrechts Museum (aantekeningen ingekomen brieven)Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43

ingekomen brieven 1880-1883

Bron: stadsarchief Dordrecht.
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 27

- [502] (18-12-1883) brief aan Heer E. Keus ... door tusschenkomst van den Heer H.W. Veth den U aan het Museum aangeboden: Antieken Steenen Schoorsteenmantel, gaarne aanvaarden ... Bestuur Dordr. Museum;
- [501] (3-10-1883) nieuwe schilderijenzaal;
- [500] Den WelEd. Heer S. van Gijn, Secretaris v.h. Dordrechtsch Museum,
WelEd. Heer,
Door deze kom ik tot UEd met beleefd verzoek mij vergunning te willen verleenen voor eenige dagen twee mijner laatste schilderijen, door de resp. eigenaren daartoe welwillend afgestaan te mogen tentoonstellen.
Beide schilderijen zijn portretten. Ingeval van toestemmend antwoord hoop ik ze Zaturdag a.st. in den loop van den middag aan het Museum te doen brengen.
Hoopende mijnheer met eenig antwoord vereerd te mogen worden teeken ik met de meeste hoogachting,
Uw DW Roeland Larij, Dordrecht sept. '83 C980
[26-9-183 door mij toestemmend beantwoord]
- [499b KOPIEERVERGUNNING] (Tj. van Holkema, uitgever, Keizersgracht bij het Molenpad 436, Amsterdam, vrijdag 31-8-1883)
WelEdel Gestr. Heer,
Uw voorstel om aan het Dordr. Museum een drietal afdrukken van de te maken ets af te staan, is zoo billijk dat ik daaraan gaarne zal voldoen. De Heer Arendzen komt Maandagmiddag in Dordrecht om zijn arbeid te beginnen.
Hoogachtend,
Uw dienstwillende Tj. van Holkema
- [499a KOPIEERVERGUNNING] (Dordrecht 29-8-1883) Aan Tj. van Holkema Amsterdam.
Namens het Bestuur van Dordr. Museum heb ik de eer U te berigten dat tegen de inwilliging van Uw verzoek tot reproductie van Tadema's Fortunatus geen bezwaar bestaat mits door U kosteloos aan het museum wordt afgestaan een 3tal exemplaren der te maken ets, t.w. één proef en twee letterdrukken. Aan den Heer Arendzen zal toegang verleend worden 's morgens ten 8 uur of nog vroeger indien hij dit verlangen.
Met achting, (get.) S. van Gijn
- [499 KOPIEERVERGUNNING] (Tj. van Holkema, uitgever, Keizersgracht bij het Molenpad 436, Amsterdam 25-8-1883)
Aan S. van Gijn,
De kunstgraveur P.J. Arendzen, die voor mij de verzameling etsen maakt getiteld Moderne Kunst in Nederland, heeft mij opgedragen aan U verlof te vragen Tadema's Venantius Fortunatus in ets te mogen reproduceeren.
Wanneer uw directie kan besluiten, dan roep ik Uw welwillendheid in om zijn taak te verlichten, door hem reeds 's morgens 8 uur toegang te laten verleenen.
Wanneer we daarop mogen rekenen dan zal een verblijf van acts dagen voldoende zijn. U reeds bij voorbaat dankzeggend voor uw medewerking om de Moderne Kunst tot een nationale onderneming te maken, beveel ik mij beleefd voor uw antwoord van.... Tj. van Holkema
- [497] (7-8-1883 Amsterdam) expositie Munkacsy's schilderij (ook Glasgow);
- [493] WelEdele Heer,
In naam van mijn zoon, die op 't oogenblik een weinig ongesteld is maar later wel zelf zal schrijven, heb ik de eer U deze photografie toezenden. Indien U het schilderij nog niet ontvangen hebt zoo zal dit tich spoedig het geval zijn, want het is reeds eenige dagen verzonden.
Met de meeste hoogachting,
UEd. dienaar, L. Stracké, Amsterdam, 8 juli 1883
- [492a] (Amsterdam 23-6-1883) WelEdelen Heer,
Tot mijn leedwezen moet ik U mededeelen dat ik van de voor mij vereerende toestemming niet dadelijk gebruik kan maken aangezien het schilderij van een buitenlandsch tentoonstelling teruggekomen, eenige schade, vooral wat de lijst betreft, gekregen heeft en de lijstenmaker nog 14 dagen uitstel gevraagd heeft wegens overgroote drukte.
In de hoop dat U met dat uitstel ook genoegen nemen blijf ik met de meeste hoogachting,
Louis Stracké.
- [492] (Amsterdam 4-6-1883) F. Lebrett, schilderij tentoonstelling sinds nov. 1882 / doek Alex. Struijs / Louis Stracke (toestemmend beantwoord 5/6)
- [490] (23-5-1883) schenking gevelsteen St. Joost, hoek Aardappelmarkt (B277, in 1876 verbouwd) door B. Molenkamp;
- [489a] (verslag 1 mei 1882-30 april 1883)
* gelegenheid exposeren door mej. Cornelia Schouten, prof. A. Struijs (Den Haag);
* decoratieschilder A. Budde uit Dusseldorp;
* [KOPIEERVERGUNNING] vergunning tot copieeren werd verleend aan den Heer Hoogbruin uit Rotterdam, die op verdienstelijke wijze de werken van Bles en Alma Tadema navolgde;
* gevelsteen met dorp Loosduinen, gesloopt huis Grotekerksbuurt A 181;
- [484] (11-4-1883) schilderen der nieuwe zaal;
- [487] (5-5-1883) exposeren schilderij, R. Larij, Steegoversloot C980 (toestemmend 7/5);
- [486] (20-4-1883 brief aan A.C.J.A. van Wageningen)gevelsteen Grotekerksbuurt;
- [485] (Jakob van Wageningen, handel in IJzer en Staal enz, Dordrecht 18-4-1883) afgebroken gevels Grotekerksbuurt behorenden tot de Magazijnen firma Jakob van Wageningen;
- (Rotterdam 31 Mai 1883, Panorama) brief W. Schröter, maler / beantwoord 5/6;
- [480] (20-11-1882 Delft) aan J.A. van der Kloes, glazen kap nieuwe zaal;
- [480] (16-11-1882 Delft) aan J.A. van der Kloes, glazen kap nieuwe zaal;
- [479] (Amsterdam 11-11-1882) exposeren schilderij, Louis Stracké;
- [477] overlijdenskaart overl. Haarlem 5-11-1882 Hermanus Koekkoek Sr, kunstschilder;
- regentenstuk Gasthuis Corn. Bisschop / brief G.H. Veth 30-10-1882;
- [475] Alma Tadema / Grosvenor Gallery, London;
- [474] F. Lebret, schenking Binnenhuis, copij naar Nic. Maes 6-10-1882;
- [471] geschilderd portret Dodtsch predikant G.J. Schacht (1800-1816) door G.A. Borger;
- [470] (Rotterdam 24-8-882) Jos. de Kuyper en Co, Wijnstraat 70 te Rotterdam / schilderij Arij Scheffer 'Dank en Beatrice(?)';
- [469] (Aken 10-8-1882) (beantwoord 28-8-1882) brief Cornelia Schouten, schilderij beschadigd;
- [468] (17 aout '82) brief C. Marjolin née Arij Scheffer;
- [466] (Aken 29-7-1882) brief Cornelia Schouten;
- [464] schilderwerk / brief D.W. Stoop;
- [463] (Aken 18-7-1882) brief Cornelia Schouten;
- [460] (s Hage 16-6-1882) Joseph G. Hans;
- [462] kunstschilder S. Verveer 28-6-1882;
- [461] GEDRUKT Dordrechts Museum persoonlijk bewijs van toegang tentoonstelling Makart's schilderijen De Vijf Zinnen;
- [459 KOPIEERVERGUNNING] (Breda 15-6-1882) WelEdele Heer!
Zou het mij toegestaan kunnen worden eenige dagen op het Museum te schilderen. Ik heb na een photographie De Verlatene van Struijs geschilderd (grootte 1 meter bij 1,75 m) en zou gaarne na het origineel het verder afwerken.
Met de meeste achting, Weledele Heer W. Kerremans, kunstschilder.
[is de grootte niet bijna dezelfde van ons stuk? zoo ja dan ben ik er niet voor. J.W. Alzoo V. Th(ierens)]
[geweigerd omdat de afmetingen te weinig met die van het origineel verschillen. 19 Junij]
- [458] (10-6-1882 s Hage) exposren schilderij, Joseph G. Hanse;
- [457] (Huize Dalhof beek bij Nijmegen 5-6-1882) brief A.J. Lamme;
- [456] mevrouw de Wed. H.G. Norton, New York, 14 Straat
+
mrs. C.H. Plaatje, no 8 Charlton Street, NY
+
schoonzoon Alexander Wust
- [453] constructie schoorsteen neiuwe zaal 21-4-1882;
- [452] GEDRUKT boekje verslag 1 mei 1881 - 30 april 1882
* [KOPIEERVERGUNNING] van de gelegenheid tot het maken van studien of coijpen werd enkele malen, doch niet zoo druk als de vorige jaren, gebruik gemaakt
- legaat Nepo. Lemercier;
- [446] (6-4-1882) Joseph G. Hans, kunstschilder;
- [443] (12-1-1882) portret Jacob de Witt door Nic. Maes / brief door Gerhard Oswald Lotsij;
- BOEKJE Bestek schilderijenzaal, Wijnstraat (belending: erf De Kat);
- [439] GEDRUKT gemeenteraad Dordrecht 1881 no. 6 +8;
- [438] aan S. van der Kloes, dir gem. werken 22-9-1881 / lekkage;
- [435 ??????KOPIEERVERGUNNING??????] (Dordrecht 20 sept. 1881) WelEdGestr. Heer,
Hoogst aangenaam zoude het mij zijn, wel(?) dat(?) u mij de toestemming verleenen, eene st..i(?) te maken voor het winterlandschap van den heer Louis Apol.
Met de meeste hoogachting, heb ik de eer te zijn U.... A.W.S. Schut.
- [434] aan mej. W.J.A. Vriesendorp 24-8-1881 / schenking.
- W. Schröter;
- BOEKJE verslag 1 mei 1880-30 april 1881.
* [KOPIEERVERGUNNING] De vergunning tot het maken van studies of copijen naar schilderij in het museum, werd eenige malen verleend, en onder andere ook aan onzen custos E.H. Schoemaker;
- [430] (Van der Slik en Co, Dordrecht) 'de herderin' van prof. A. Struijs;
- [429] (Antwerpen 26-5-1881) schilderij zoon Alexander / brief F. Struijs;
- [428 KOPIEERVERGUNNING] (Dordrecht 11 april 1881) Den WelEd. Gestr. Heer mr S. van Gijn, secretaris Dordr. Museum,
De ondergeteekende geeft door deze zijn verlangen te kennen, om een schilderij alhier op het museum te copieeren namelijk die van A. Allebé gemerkt no. 3. Hopend daarvoor Uwe toestemming spoedig te ontvangen noem ik mij met alle achting U Ed dienstw. dienaar,
B.M. Koldewij
(schriftelijk vergunning verleend 11 april 1881)
- [427] ('s Gravenhage 6-4-1881) P. Stortenbeker;
- [426] (Antwerpen 20-3-1881) brief F. Struijs / zoon Louis;
- (s Hage 18-3-1881) brief Marg. Roosenboom, schilderij 'Stokrozen';
- [KOPIEERVERGUNNING] (Rotterdam 18-3-1881) WelEdele Heere.
Erkentelijk voor de vergunning door UE in de gelegenheid te gesteld te zijn geweest, het schilderij van Koekkoek te mogen copieeren, was mijn verzoek met deze, het Strandgezicht van Achenbach te mogen copieeren.
In afwachting van UE goed gunstig antwoord.
Verblijve met de meeste hoogachting,
Uw Ed. J.M. Hoogbruin, Rotterdam, Botersloot 15 (vergunning verleend 19 maart 1881)
- [424] mej. Nepo. Lemercier 28-2-1881.
- [422] GEDRUKT gemeenteraad 1880 no. 16;
- [40] (26-10-1880) brief. Marg. Roosenboom, 's Hage;
- [419] (20-10-1880) brief J.G. Vogel over. Marg. Roosenboom;
- [418] (Antwerpen 19-10-1880) brief F. Struijs, exposeren schilderij zoon;
- [417] tentoonstelling Singel 421-423 / N. de Roevere;
- [415] Geschonken (brief Frans Lebret, juni 1880):
* pijpenschede, groenlandsvaart (J. Hogerzeil, tr. H. v.d. Berg);
* A.B. bordje, afkomstig van Leendert Leendertsen van de Nadort geh. met Jannigje Aers Hopman;
- [412] verslag 1 mei 1879-30 april 1880
* exposeren C.F. Bendorp, Th. de Böck, J.C. Greive, kunsthandelaar J. Hollander;
* [KOPIEERVERGUNNING] vergunning tot copieeren werd eenige malen verleend, o.a. eens aan eene dame;
- [409] (Amsterdam 29-3-1880) brief J.C. Greive;
- [408 KOPIEERVERGUNNING] Mr. S. van Gijn. WelEdel Gestr. Heere!
Gevoel ik mij reeds ten zeerste aan u verpligt naar de welwillendheid aan mij betaand wegens het toestaan van copeeren van schilderijen alhier, mijne erkentelijkheid zou deswege verhoogd worden indien ik mijn ledegeweezen kon besteden aan andere stukken.
Het zoude mij in hooge maate aangenaam zijn de schilderij van (de heer Louis Apol) te copeeren en als het kan eenige kleinigheden van andere stukken. Mij aanbevelende naar een gunstig antwoord op dezen, heb ik de eer mij met de meeste hoogachting te noemen,
Uw Zeerdienstw. dienaar, Joh. Spaan
Dordrecht, 31 maart 1880 (vergunning verleend 1 april)
- [400] (3-12-1879) Theophile de Bock 1) Naar de Weide, 2) timmerwerf bij Gorinchem;
- [402] (Brussel 23-3-1880) brief F. Ronner;
- [399 KOPIEERVERGUNNING]] Mijnjufvrouw de Vos tot Nederveen Cappel uit 's-Gravenhage verzoekt vergunning aan het bestuur van het Dordr. Museum tot het copieren der schilderij van Gudin no. 15 of van Calame no. 12 of van Louis Apol.
Dordrecht, 18 november O. de Vos van Nederveen Cappel

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, september 2008, juli 2019.