Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Dordrechts Museum (aantekeningen ingekomen brieven)Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43

ingekomen brieven 1910-1911

Bron: stadsarchief Dordrecht.
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnr.: 43

- [1829] Rensing en Landsman 1-2-1910.
- L.J. van Wisselingh tentoonstelling Pulchri Studio's o.a. Dijsselhof.
- [1831] (Oldenzeel 25-1-1910) A. de la Rivière, expositie.
- [1832 KOPIEERVERGUNNING] (Hilversum 20-1-1910) Gaarne zou ik toestemming van U ontvangen, inzake het maken van een ets naar het groote schilderij van Israels Gebed Voor Den Maaltijd.
Den heer Israels gaf mij gaarne toestemming tot het vervaardigen van een ets naar diens schilderij.
Gaarne zou ik bij U eventueele toestemming, ook de toestemming wenschen voor het maken van een foto door de firma Vinkenbos en Dewald uit Den Haag, hetgeen ik voor de ets noodig heb. Gaarne uw geeerd antwoord hierop tegemoet ziende verblijve,
H. Koetser, v.s. Lindelaan 11.
(geen werke kennen, oordeel werk opsturen)
- [1836 KOPIEERVERGUNNING] (Hilversum 10-2-1910) Heden zond ik U twee mijner etsen naar Israels ter beschouwing. Ik hoop dezelve zoo spoedig mogelijk terug te krijgen. Tevens verzoek ik U wel voor te willen zorgen er gen kreukels in de groote ets komen aangezien die afdruk mijn eigendom niet is. H. Koetser.
- [1843] Charles van Wijk 15-2-1910, 3-3-1910.
- [1842] A.H. Koning, Ede.
- Charles van Wijk 6-3-1910.
- [1845] mej. C. de Kuijper, Anna van Saksenstraat 44 / Jozef Israels.
- schilderij Jan van Vuuren 5-3-1910.
- J.A. Kruseman.
- (Frans Buffa en Zonen) schilderijen J. Voerman.
- (15-4-1910) brief J.W.J. van Gelderen, Twintighuizen 30.
- [1864] FOTO A.J. Zelman (leerling Kruseman) 52x65 cm / brief A. van Dijck, Den Haag).
- (1-7-1910) brief Jacques Wempe Jr.
- (3-6-1910) J.W.J. van Gelderen, concierge.
- [1871] J.M. Swan, 2 Accica Road, St. John's Wood, London.
- [1872] Stedelijk Museum Amsterdam 3-9-1910 / opening tentoonstelling.
- [1877] fotographieen.
- [1878] brief van Waning / J. Maris Worstelende Jongens.
- kaartje Willem Maris, acad. stidies Worstelende Jongens van mijn vader.
- K. Klinkenberg.
- [1882] brief J. Wempe.
- [1883] (Dordrecht sept. 1910) WelEd. Heer,
Daar de ondergeteekende vernomen heeft als dat Wempe zijn ontslag heeft als sepoost aan het museum alhier. Zoo wenschte ondergeteekende daana wel te willen solliciteeren. Het salaris daaraan verbonden met een wekelijksche toelage van mij zelven. Zoo ziet ondergeteekende daarin voor hem zelven een bestaan daar mijn huisgezin niet zoo groot meer is.
Hoopende van U Ed.h. een gunstig antwoord te mogen ontvangen.
Met achting Uw dw dienaar, T/F(?). van Zadelhoff, adres Binnenwalevest 8.
- [1884] Annual de la curiosite et de Beau Arts, paris 29-9-1910.
- (Frederik Muller en Co) Ary Scheffer.
- GEDRUKT (E.J. van Wisselingh, oct. 1910).
- [1885bis] overlijdenskaart Willem Maris, 66.
- A. Stengelin, Ecully (Rhone) 19-10-1910.
- Villa 5 Hotel d'Orange, Scheveningen 14-10-1910.
- [1893] L'Abbé Paul Pineur, Chanoine Honoreure, Anger / met FOTO SCHILDERIJ g.s. Godfried Schalken.
- [1894, 1895] (Rhoon 20-11-1910, Mari.(?)-hoeve) tentoonstelling Antwerpen Dirk Nijland.
- (Dordrecht 18-12-1910) R. Lary.
- (Ridderkerk 27-12-1910) Zeer geachte heer Directeur!
Ik zou het ten zeerste op prijs stellen, ten behieve eener studie over wijlen den landschapsschilder Willem Roelofs, aan welke ik bezig ben, van U te mogen vernemen, in welk jaar en tot welken prijs diens stuk 'Na den Regen' voor Uw Museum wed aangekocht. Hopende, dat U mijwel voor gemeld doel door voldoening van dit verzoek zult willen veplichten, heb ik de eer te zijn, met de meeste hoogachting Uw dw dr., H.F.W. Jeltes (kantlijn: april 1880)
- (Ridderkerk 5-1-1911) Naar aanleiding van Uw op heden ontvangen briefkaart veroorloof ik mij U alsnog beleefdelijk te doen opmerken, dat in de door mij gedane ..(?) inzake prijzen en jaren van aankoop niets ongewoon is gelegen, daar deze mogen in het belang van kunsthistorisch onderzoek zeer gebruikelijk zijn, zodat wij dan ook, met het ook op mijn ...fde(?) studie over W. Roelofs, reeds de meest uitvoerige inlichtingen werden verschaft door den Heer Hoofddirecteur van 't Rijksmuseum te Amsterdam..etc...Jeltes.
- (Den Haag 2-1-1911) ..over Roelofs...Mr. H.F.W. Jeltes, Ridderkerk
- [1902] P.J. Bos, 17-1-1911.
- [1904] A.H. Koning, Voorhuizen 1-2-1911.
- Bernard Trompetter, Amsterdam 17-1-1911.
- Leendert Dupper / onderhandsche akte 8-3-1970.
- (11-2-1911) E. Baumgartner, Lausanne / A. Cuyp 1.18x72.
- [1915] (J. van Alphen H.C.z., Rotterdam 2-3-1911, Westerstraat)
Met referte aan ons onderhoud gepasseerde week betreffende de beide schilderijen een landschap van Van der Koogh en Woelig Water van Schouwman, door wijlen mijn oom den Heer C.M. v.d. Sande Lacoste aan het museum te Dordrecht gelegateerd, zoudt U mij zeer verplichten door het volgende op de bestuursvergadering van 3 maart met de overige bestuursleden te bespreken. Ten eerste of u bij het bestuur bezwaren bestaan tot het verleenen van toestemming tot het nemen van eene copie aan een of van beide bovenvermelde schilderijen. Ten tweede of het bestuur in verband nl. met de plaaatsing een der schilderijen, niet in een der expostitiezalen maar in en achter of gang van het museum, eventueel bereid zou zijn dat schilderij of misschien beide te verkoopen. J. van Rijswijk.
- James T. Watto, Liverpool / Vincent van Gogh.
- [1920] D. Nijland.
- Ronner getr. Henri Knip / brief J.E. Kimmeijser, Schiedam.
- [1925] D. Nijland / schilderij verkopen aan museum.
- (Amsterdam 26-4-1911) Kl. van Leeuwen verhuisd.
- mevr. Dupont-Vaarzon Morel.
- schilderij David Bles / J. van Vliet.
- landschap Jan v.d. Meer van Haarlem de Jonge.
- GEDRUKT tentoonstelling Kunstzaal The Hague opgericht 1-12-1909.
- [1945 KOPIEERVERGUNNING] (Dordrecht 7-9-1911) Beleefd verzoek ik U om vergunning tot het copieëren op het Museum van de schilderij Winter van Louis Apol. De voorwaarden zijn mij bekend van vroeger. Het origineel hangt gunstig voor copieeren en hoeft dus niet verplaatst te worden, teeken ik,
Hoogachtend UE dw dr., K.L. Bokman, Paul Krugerstraat 46rood
(kan hierop toestemmend worden geantwoord)
- [1949] (George Rueter, Sloterdijk 15-9-1911) axposeren, dr. J. Veth (Bussum) kent zijn werk.
- [1951] (11-9-1911) brief E. Lebret Giltay / Israels.
- (ANSICHTKAART Villa van den Heer J. Smit van Nieuwkerk, Kinderdijk 12-9-1911) Jos. Israels, Jan Smit van Nieuwkerk, Kinderdijk;
- bloemstuk Karel Borchaert Voet (overl. Dordrecht 1743).
- [1955] (Bussum 8-10-1911) Jan Veth -> over Rueter.
- [1956] George Rueter, Sloterdijk 29-10-1911.
- [1960] (Antwerpen 2-11-1911) schilderij P.J. Schotel / brief Willem Campo.
- [1964] (J.F. Jonkers, Dordrecht, dec. 1911) C. Lelienberg (stilleven).
- [1965] Toledo Museum (Ohio) 17/18-1-1912.

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, september 2008, juli 2019.