Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Dordrechts Museum (aantekeningen ingekomen brieven)Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43

ingekomen brieven 1884-1886

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 28


- [505] (Aken 31-1-1884) Cornelia Schouten.
- [506] (Amsterdam 13-2-1884) Victor Leupken(?); A. Waldorp Gezicht op het IJ 66x100; P. Sassen O.Z. Achterburgwal 35.
- [507] (28-2-1884) wed. H.F. Verheggen Smak Gregoor / schenking.
- [507a] (4-3-1884) wed. H.F. Verheggen Smak Gregoor / schenking.
- [508] (Aken 23-3-1884; Hotel Carlsbad) Kunsthandelaar Schutte te Dusseldorf; Lentebloemen en Rust in Vrede / Cornelia Schouten.
- [509] (Amsterdam 23-3-1884) Louis Stracke, Cristal Palace.

- [510] (233 West 14 St., New York) Le 17 Avril 1884, Au Comite de Dordrechts Museum. Messieurs,
En 1882 Madame Plaatje a son retour d'Europe, a en la boute de me lire votre bonne et tres polie lettre, dans la quelle vouw avez exprime votre preferance au d'une cote, ou d'une chute d'eau en meme. De l'on votre choix, je veux presenter pour votre acceptation, un tableau qu'on appelle en anglais 'A Bataract in Finmark'. Il a ete peint par Alexandre Wüst que naquit a Dordrecht en 1837. Votre appréciation des talents de mon gendre me donne de grand plaisir; et je veux assurer Messieurs, que la prosperité de Dordrechts Museum, sera toujours chere a mon coeur. Veuillez bien accepter messieurs du Comite, mes plus profonds respects.
Mrs. HENRY G. NORTON
Jén verrai le tablaeu a Dordt vi.. Rotterdam le 23 du mois par le steamer Massdam
(ontvangen 29 april 1884);
- [510a] (24-5-1884, Madame Henry G. Norton, New York, 233 West 14nd St.) mr. A. Wüst;
NB. Van Alexandre WUST (Dordrecht, 1837-Antwerpen, 1876), een minder gekende landschapschilder die in 1864 in Antwerpen kwam wonen, is geweten dat hij van 1858 tot zeker in 1869 in New York verbleef. Hij schilderde in New England en inde Adirondacks. Uit 1875 is een “Hertenjacht in Amerika” (Antwerpen, K.M.S.K.). In de Pawtucket Club in Haverhill wordt “Morning in the Catskills” bewaard. WUST werd trouwens Amerikaan genaturaliseerd. Hij exposeerde in de National Gallery of Design in New York, in de Pennsylvania Academy of Fine Arts en in de Brooklyn Art Association. [http://www.artsite.be/musea/finearts/special.htm]

- [511, 511a, 511b] (15-5-1884) Nicolaas Beets, 70e verjaardag 13-9-1884;
- [512] (12-5-1884) tentoonstelling 's-Gravenhage;
- [513] (21-4-1884) Frans Lebret, klacht museum;
- [515] (29-5-1884)
In antwoord op Uw vriendelijk schrijvan van 24 dezer en een als gevolg daarvan mondelinge opdragt van uwen geachte secretaris, heb ik de eer eene hiervan toegevoegde lijst van personen aan te bieden, in overleg met de heer V. Thierens die ik meende in aanmerking te mogen komen om van Uwe vrijgevigheid gebruik te kunnen maken, namelijk vrijen toegang tot het Dordr. Museum wanneer zulks te bezigtiging is opengesteld:
Ik verblijd mij met deze gedane stap van Heeren Directeuren op de baan der primitieve oprichting van het Dordr. Museum dat zich ten doel stelt te bevordering van Dordtsch kunst en kunstenaar, meermalen den mij men wijlen edel achtn oud-burg. Janzton van Erffrenten besproeken... Frans Lebret
+
LIJST / vrije toegang museum voor: L. de Koningh, J. Rosierse, R. Larij, B.M. Koldeweij, F. Carlebur, P. Schmidt, H. Kramers Jr. (alle kunstschilder), Adrianus Schotel (decoratie schilder);
+
brief met extra naam van : Hendra. Landré v.d. Kellen
- [516] (30-5-1884) herbenoeming A. Blussé.
- verslag 1/5 1883-30/4 1884
* H.F. Verheggen gelegateerd laatste werk Een Boschgezigt bij Winter (28-10-1883);
* Bergstroom in Finmark (Noorwegen), mevr. Henry G. Norton, vervaardigd door haar schoonzoon in 1837 hier geboren en 1876 te Antwerpen overleden schilder Alexander Wüst.
* [KOPIEERVERGUNNING] van de gelegenheid tot copieeren werd vrij druk gebruik gemaakt door een drietal dames, terwijl onze custos Schoemaker het landschap van Roelofs en Nadagen van Allebé op zeer verdienstelijk wijze reproduceerde. Aan den heer G. Holkema, uitgever te Amsterdam, werd vergunning verleend, om ten behoeven van het bij hem verschijnende werk 'Moderne Kunst in Nederland' door de bekende graveur P.J. Arendzen, eene ets te doen vervaardigen naar Alma Tadema 'Venantius Fortunatus' onder voorwaarde dat het museum een drietal afdrukken dier ets zoude verkrijgen. In den loop der maand September l.l. is de heer Arendzen eenige tijd in het Museum werkzaam geweest en is sedert aan de gesteld voorwaarden door de toezending van de bedongen etsen met daarbij behoorende beschrijving van Mr. C. Vosmaer voldaan;
- [517] (5-6-1884) De ondergeteekenden met genoegen eene toegangskaart tot 't D. Museum voornoemd ontvangen hebbend nemen met deze de vrijheid Heer Directeuren daarvoor hunnen dank te bekennen.
L. de Koningh
J. Rosierse
H. Kramer(s)
Hendra. Landré v.d. Kellen
B.M. Koldeweij
P. Schmidt
F. Carlebur
R. Larij
Adrianus Schotel

Dordecht, 5 junij 1884
- [518] (12-7-1884 Rotterdam) dankbetuiging ontvangst verslag;
- [520] (Utrecht 2-8-1884, Mr. B.F.W. Dubois, notaris, Trans F 261) Bastiaan van Rijswijk, overl. 8-7-1884, gelegateerd aan museum zijne schulpenkast...etc.
- [522] (13-8-1884) portret Cornelis de Witt in Frankrijk;
- [524] (sept. 1884) C. van Bendorp;
- [aanplakbiljet] kennisgeving. kostelooze openstelling musea.
- [525a] (20-9-1884 Rotterdam) J. Hollender, lijst schilderijen;
- [526] (28-10-1884 Dordrecht) wed. O.B. 't Hooft van Benthuizen geb. Timmers Verhoeven, gelegateerd Zeegezicht van L. Meijer, landschap van Hanedoes;
- [528 KOPIEERVERGUNNING] (23-1-1885 Rotterdam Goudschestraat 62)
Daar ik gaarne een copie wilde maken op een grootte van 92 bij 55 cm van de schilderij van den heer L. Apol, voorstellende een winterlandschap bij ondergaande zon, zich bevindende op het museum te costij, en ik daartoe Uw toestemming noodig heb, zoo is het, dat ik bij deze de vrijheid neem, mij tot UEd G. te wenden, met het beleefd verzoek mij die toestemming wel te willen doen verleenen,
B. Buenink, kunstschilder (vergunning verleend 26 jan 1885)
- [528a] (8-2-1885) atelier Israels, den ouden Weissenbruch;
- [529] (20-2-1885) Lijst van voorwerpen berustende in het archief van Dordrecht doch welke meer eigenaardig in het Museum behooren
1. M. van den Broek - Vriezepoort te Dordrecht
2. loots Groote Kerksplein - NN
3. photographie vaandel
4. zilveren blazoen
- [530 KOPIEERVERGUNNING] (20-3-1885) Bij deze neem ik de vrijheid UE te verzoeken mij wel te willen mededeelen of er, en zoo ja, onder welke voorwaarden, verlof wordt gegeven tot het copieeren van enkele der schilderstukken uit het museum. De concierge uit genoemd museum had onlangs de vriendelijkheid mij mede te deelen dat er verlof toe te bekomen is, op aanvrage bij de Directie, echter met machtneming van enkele bepalingen. Daarom ben ik zoo vrij dit verlof voor mij te vragen. De stukken die ik wensch te copieeren zijn niet voor den handel bestemd, het eenige doel is, den mij beschikbaren tijd te besteden tot oefening en de copien dezen en genen cadeau te geven.
Mij vleiende met een gunstig antwoord en u bij voorbaat mijn dank betuigende, heb ik hoogachtend de eer te zijn uw dienstwillige dienaar.
J.W. den Herder, onderwijzer
Hardinxveld, 20 Maart 1885
- [530a KOPIEERVERGUNNING] Hardinxveld, 4 April 1885. Ingevolge Uw schrijven wenschte ik u beleefdelijk verlof te vragen om achtereenvolgens te copieeren:
no. 5 Apol - landschap
no. 52 Schelfhout - winterlandschap
beiden op ca. 66 cm breed en ca 40 hoog. U bij voorbaat dankende, heb ik hoogachtende de eer te zijn Uw dienstwillige dienaar.
J.W. den Herder, Hoofd der School no. 4
(toestemming verleend 5 april 1885)
- [531] (Rotterdam 7-5-1885) exposeren N. Ed..?, Schiedam;
- [532] J. Teding van Berkhout te Haarlem;
- [533] (Amsterdam 1-5-1885) L.B. Wertheim;
- [535] Israels;
- [536] (telegram 11-5-1885) Van Gijn, Nieuwehaven, Dordrecht. Gelukt voor negen met moeite prijs geheim. laat anderen liggen. Roodenburg.
- [537] (Den Haag 12-5-1885) brief Jozef Israels geboren 27 jan 1824 te Groningen 'het Middaguur in een boerenwoning bij Delden';
- [538] (Arnhem 2-5-1884(!)) B.C. Koekkoek...;
- [539] (Amsterdam 18-5-1885, Pictura te Amsterdam) Calame, Hoquet, de Jonghe, A. Achenbach;
- (Kraaiveld 20-5-1885) Laurens Hanedoes, geb. 14-7-1822, Haarlemsche Duinen 1861/62;
- [542] (Frans Butten(?) en Zonen, Amsterdam 27-5-1885) a.s. maandag onze teekenaar Zimmerman naar Dordt zouden mogen zenden om eene schilderij te maken naar het laatste door het museum aangekochte schilderij van Israels, waarna wij voornemen hebben uwe Zwarte Kunst gravure te laten maken...etc.
- [545] verslag 1/5 84-30/4 1885 (met gedrukt boekje)
* evenals ten vorigen jaren, werd ook nu weder tot het maken van copijen en studien eenige malen de toestemming verleend
- [547] (13-6-1885) oude Vuilpoort door H.F. Verheggen naar Schoenmakers.
- [549] (Huize Dalhof 29-6-1885) heer en mevr. Marjolin Scheffer;
- [551] (Dordrecht 12-9-1885; van der Made en Bouwman) exposeren De Twee Zusters;
- [555] (Van Pappelendam en Schouten, Amsterdam 12-8-1885) Aelbert Cuyp;
- [562] bezoek Museum 'De Twee Zusters' 19-30 sept. 1885: totaal 3175 personen;
- [563] GEDRUKT beschrijving 'De Twee Zusters' van Charles Giron (1850-1914);
- [565] uitnodiging en reglement 1644 Kloveniersdoelen, schietwedstrijd;
- [566] (21-8-1885 terrein watermolenweide), Ned. Stoom..kistenfabriek A.C. Bouman;
- [567] (J.N. Verschoor, Broerhuislaan Delft 20-9-1885);
- [568] (7-10-1885) Louisa Abbema;
- [569] (17-11-1885) H. de Voogt van der Straaten Hzn, Javastraat 95, Den Haag;
- [571 KOPIEERVERGUNNING] (Dordrecht 28-11-1885) De ondergeteekende thans gelogeerd ten huize van den notaris Stoop alhier, neemt de vrijheid het Bestuur van Dordrechts Museum te verzoeken haar te willen vergunnen het Zeegezicht van Gudin te copieeren.
O. de Vos van N.E.
(toegestaan 1 dec. 1885)
- [572 KOPIEERVERGUNNING] Den WelEd Heer S. van Gijn, Secretaris van Dordrechts Museum.
WelEd. heer,
De ondergeteekende verzoekt vergunning tot het copieeren van de schilderij van Jan Weissenbruch op de groote van 65-75 cm op Dordrechts Museum. Ware grootte van de schilderij op het Museum 58-77 c.m.
Den Heer M.P. Reus, adres: mej. wed. P. Reus, Nieuwstraat 41, Dordrecht;
(toegestaan 1 dec. 1885)
- [573] (223-12-1885) Monsieur le Directeur,
Comme je sias que vous acheter des tableaux pour le musée, je prends, la liberté de vous informer que je pssede devers moi le portrait authentique de ARY CHEFFER [Ary Scheffer) peint par lui meme. Il a peint son portrait a l'age de trent ans; c'est un petit chef d'oeuvre.
Si vous dedirer, Minsieur le Directuer, d'en faire l'acquisition, Veullez avoir'l 'obligance de m'en informer. Recevez monsieur le Directeur l'assurance de ma consideration la plus distinquée.
Louis Grafsi(?), artiste peintre, Bruxelles le 22 Dec. 1885, Rue Montoye 52bis.
- [574] (28-1-1886) de Haas te Brussel / F. van Vloten te Dordrecht;
- [575] (8-2-1886) G.H. Veth, Bredius / Jan Gerrtiz Cuyp;
- [577] (Vianen a.d. Lek 13-2-1886) schilderij med.dr. Esser, door George Adam Schmidt / eigenaar Jan Giltay, timmermansknecht, vader was heelmeester / brief F.D.J. Morrees, predikant;
- [581] (20-4-1886) J.H.L. de Haas / J.W.M. Roodenburg;
- [583] (Hotel Weber, Coln 8-6-1886) Benj. Cuyp / Bredius;
- [584] J.M. Heberle, antiquariats-buchhandlung, Köln;
- [585] (15-6-1886) A.H. Roest, een kist schilderijen + Eilfrachtbrief;
- [588] (Dordrecht 16-8-1886) Mijne Heeren ! Inliggend briefje zond mij Van Gijn. Er bestaat ook zeker bij U geen bezwaar tegen inwilliging van 't verzoek van den heer FOX (Fok?). Deze wenscht er nog een paar stukken bij te voegen van zijne Dordtsche vriende - kunstbroeders. Morgen zou hij nader met mij komen spreken en zal ik gaarne 't een en ander regelen. Het Museum heeft geen kosten er door - dan advertentie als gewoonlijk ! Geef s.v.p. uw antwoord heirnemevens. J.W.M. /Roodenburg
+
Naar wij vernemen zal in het Museum alhier gedurende eenige weinige dagen eene tentoonstelling worden gehouden van kusntwerken door een jong schilder, Amerikaan van geboorte die een haar ruim in onze gemeente verblijf hield - de heer Charles L. FOX (Fok?) - en nu voor den terugkeer naar zijn vaderland onze stadgenooten in de gelegenheid stelt met zijn werk kennis te maken. Onder hetgeen te zien zal zijn bevindt zich ook eene schilderij welke in dit jaar tentoongesteld was in den Parijsche Salon; de drie stukken zijn alle figuurschilderijnen - voor zeker onderwerpen die aantrakken - terwijl eenige houtskoolteekeningen er aan toegevoegd zijn. Bij deze kunstwerken zijn nog tentoongesteld vier schilderijen door onze stadgenoot de heer C.E. v.d. Sande la Coste, met wiens werk men voor zeker ook gaarne zal kennis maken. Wij twijfelen niet of een talrijk bezoek zal daardoor dezer dagen ons museum te beurt vallen. Men vergete echter niet dat, om de aanstaande afreis van den Heer FOX (Fok?) , deze tentoonstelling die Donderdag geopend wordt niet langer dan tot Dinsdag aanstaande kan gehouden worden.
+
3 schilderijen Charles L. Fox van Portland
1) een gebed (Salon Parijs 1886)
2) de naleesster
3) zalig zijn de armen van geest, zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden.
en tiental houtskoolteekeningen, landschappen in Amerika (Florida) en witter bergen (Canada)
en 4 schilderijen de heer C.E. v.d. Sande la Coste [titels worden genoemd!]
(advertentie in courant ca 18-8-1886)
NB.
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et lithographie des artistes vivants, exposés au Palais des Champs-Elysées le 1er mai 1886 / Société des artistes français, exposition annuelle des Beaux-arts, Salon de 1886, 104e exposition depuis l'année 1673.
FOX (Charles-L.), né aux États-Unis d'Amérique, élève de MM. Bounat et Cabanel - Rue Laromigaière, 6.
966. Une prière.

- [589] collectie schilderijen Jules Garnier te Parijs, schilderijen Salon Parijs geweigerd (titels 12 schilderijen);
- [594 KOPIEERVERGUNNING]
(s Hage 3-9-1886) Tot mijn groot leedwezen ben ik door mijn werk verhinderd geweest nog voor mijn vertrek UEd te zien. Ik neem daarom de vrijheid UEd mijnen bijzonderen dank te betuigen voor de vergunning mij gegeven aangaande den toegang tot het museum waar ik niettegenstaande eene kleine verhindering met genoegen heb gewerkt.
Met verschuldigende hooigachting, Elisabeth Verwoert;
- [595] (20-9-1886) J.W.M. Roodenburg, Prinsenstraat 36;
- [596] sollicitanten concierge (o.a. 14. C. Smitskam);
- [596a] herstel van schilderijen;

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, september 2008, juli 2019.