Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Dordrechts Museum (aantekeningen ingekomen brieven)Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43

ingekomen brieven 1909

Bron:stadsarchief Dordrecht.
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 42

- [1726] Cliches Photographiques a facon, Bizeul en Cadmer / Ary Scheffer.
- [1727 KOPIEERVERGUNNING] (Groenmarkt 70rood, 16-1-1909)
Met het copiëren van het stuk van J. Maris ben ik klaar en dank ik U en het Bestuur voor de welwillendheid. Gaarne zou ik ook nog een copie willen maken van n. 147 door Anton Mauve, eigendom van 't museum maken. Zoudt U mij ook willen mededeelen of het bestuur genegen zou zijn, mij hiertoe vergunning te verleenen.
Hoogachtend heb ik de eer te zijn U dw dienaar,
P.A. Mangold.
(is toestemmend beantwoord)
- [1728] (Charles van Wijk, Den Haag 2-1-1909) tentoonstelling / Hun Rijkdom, geexposeerd St. Louis (gouden med.) / Ploegossen, nog niet geexposeerd / ...Willem Maris, Termeulen, Mesdag, beeldhouwwerk in atelier zagen...
- [1732 KOPIEERVERGUNNING] (Groenmarkt 70, 27 Febr. 1909)
WelEdel geb. Heer, den Heer J. van Wageningen alhier, WelEd.G. heer,
Met het copieëren van het stuk van Anton Mauve en ik gereed gekomen en dank ik U en ook de andere Heeren van 't Bestuur beleefd voor de welwillendheid. Hoogachtend heb ik de eer te zijn Uw dw dienaar, P.A. Mangold.
- [1739] (E.J. van Wisselingh 10-3-1909) schilderij Willem de Zwart, Markt met Koeien.
- [1741] Hidde Nijland.
- [1746] (Den Haag 14-4-1909) brief Jan Veth (was met Pasen thuis, Parklaan 33, Bussum).
- [1748] mej. J.A. Vogel.
- (Jac. Schotel, Wijnstraat 107-111; mooi briefhoofd! 29-4-1909) schilderij Hubertus van Ravestein.
- J. Klinger, Hannover 22-4-1909.
- (Leiden 20-4-1909 J.D. Wiersma, antiquaire) portretten Ouziel en vrouw Stoop, SH1661 Samuel van Hoogstraten.
- (Rijswijk 31-3-1909) portretten A. Houbraken (Joh. Farret, predikant te Tiel en echtgenote) / brief C. de Lange.
- [A1757] brief Paul Haaga, kunstmaker, Stuttgart 7-4-1909.
- [1757 KOPIEERVERGUNNING] (Ed. Cuypers, architect, Amsterdam 4-5-1909)
Door dezen heb ik de eer U beleefd te verzoeken zoo vriendelijk te zijn aan de heer J.B. Kamp, die op ons atelier werkzaam is, te willen toestaan eene copie temaken van het in Uw museum hangende schilderij van Wielarts, voorstellende gezicht op Dordrecht. Aangenaam zal het ons zijn te mogen vernemen, dat U de toestemming daartoe zoudt willen verleenen.
In afwachting verblijven wij, met de meeste hoogachting, per proc Ed Cuypers ...(?)
[copieëren dat met het oog op plaats en afmeting, eerst hier komen en zeggen hoe copieëren]
- [1756] (7-4-1909) tentoonstelling David Bles in Larensche Kunsthandel / schilderij Dordts Museum, De Muziekpartij op een heeten namiddag in de koepel Batavia / brief zoon A.E. Bles, 's-Gravenhage 27 Van Speijkstraat.
- [1758 KOPIEERVERGUNNING] WelEdel geb. Heer,
Met deze m'n hartelijke dan ik voor het copieëren op Dordrechts Museum Uw ds dr, Andel 26 Apr 1909, A. Versluijs.
- [1759] (Den Haag 1-5-1909) brief Suze Bisschop Robertson.
- [1763] (Museum Boijmans) centrale verwarming.
- (Dordrecht 28-5-1909) P.J. Bos, maat lijst schilderij Duinen.
- [1767] (Kunsthandel C.M. van Gogh 2-5-1909) schilderij DerKinderen.
- [1770] (16-5-1909) kennisgeving overlijden Balte Verboom 76 jr / C.E. Verboom-Molenaar.
- [1771] (Frans Buffa en Zonen) schilderij Isaac Israels f 1200.
- [1773] (Stuttgart 7-5-1909) kaartje Paul Haaga, kunstmaler.
- [1778 KOPIEERVERGUNNING] (Ed. Cuypers, architect, Amsterdam 18-5-1909) Naar aanleiding van Uw onderhoud met den heer Kamp, heb ik de eer U het volgende mede te deelen.
De copie, welke door mij verzocht is te mogen maken, zal dienen, in opdracht van den heer J.A. Stoop, voor de Societeit van het Arie Schefferplein te Dordrecht.
De grootte deze copie zal ca. 2,16 x 0,89 m worden.
De tijd, waarin de heer Kamp de copie zal kunnen maken, wordt door hem ongeveer 3 maanden geschat.
De door U aangevoerde bezwaren meenen wij op de volgende wijze te kunnen ondervangen.
De heer Kamp zal voor zijn werk geen stelling met groot raamwerk bezigen, doch eenvoudig eene driehoekige piedestal, waarom heen het te beschilderen doek geslagen wordt, zoodat ieder vlak, dan slechts eene breedte van ca 0,70 m verkrijgt.
De ruimte op deze wijze ingenomen is dus slechts ca 1,25 m. Het trapje, dat de heer Kamp wenscht te gebruiken om op elke gewenschte hoogte voor het doek te kunnen staan is ca 0,50 m breed. Ook dit zal zeker wel geen bezwaar opleveren.
Als toelichting aan dezen brief, voeg ik nog eene schetsteekening hierbij, zodat ik vertrouw, dat een en ander U wel duidelijk zal zijn.
Terwijl wij U bij voorbaat onzen beleefden dank betuigen voor Uwe vriendelijke medewerking en in het vertrouwen zoo spoedig mogelijk na de gehouden vergadering Uwe toestemming tot het copieeren te mogen ontvangen, tekent, met de meeste hoogachting,
Per Proc Ed. Cuypers ....(?)
[allen toestaan onder beding niet hinderlijk bij het bezoek, schilderij niet beschadigen vo..(?) ha..(?) ricico,Zondag niet werken(?) en bij eventueel voorkomend gelegenheden niet werken of ver...gen(?)]
+ TEKENING trap en schilderij op lijst.
- [1780] TEKENING (AFFICHE) Dordr. Museum Lindegracht, Schefferverzameling, Israels, Maris, Breitner, Weissenbruch.
- [1783] Ed. Cuypers, architect, Amsterdam 11-6-1909.
- Guides Pratiques Comty, Paris 17-6-1909.
- [1785] (M. van Menke 11-6-1909)
- L.E. Sparnaaij, ca. 60 personen Ver. 'L'tit pour tous' uit Parijs, vrije toegang.
- [1788] (Warmond 19-6-1909) A. Stengelin.
- [1789] (Apeldoorn 29-6-1909) schilderij Pieter Fontijn (geb. 1773, overl. 1839), brief kunstschilder P.J. Mak.
- [1793] Nic. Maes bij Leivis en Simmons te Londen, 75 Knights Bridge / brief Bredius.
- (13-7-1909) gestolen van Caccia 'Moncalvo' te Italie.
- [1800] (5-7-1909) L.E. Sparnaaij, Levensverzekeringstraat 32.
- [1801] (Ede 21-9-1909) Tinus v.d. Plank, oppasser museum, schoenmaker / brief F. v.d. Noordaa.
- [1807] schilderij Frans Lebret / brief Jan Veth.
- (18-9-1909) Vlaamsche en Zuid-Afrikaansche deelnemers, den alg. vacantie leergang, te Dordrecht.
- [1809] (M. van Menk, Kalverstraat 21, Amsterdam aug. 1909) lijst / kist terug ontvangen.
- (24-9-1909) Simson, restauratie bij Heijdenrijk.
- [1812] M. Dijkwel, 3 maanden vakantie Auderghem(?), verrukkelijk oord voor schilders, volgende week weer te Brussel Université Libre.
- [1814 KOPIEERVERGUNNING] (Dordrecht 20 sept. 1909) WelEd. Heeren ! Onder geteekende J.B. Kamp Jr., bezig te copieëren de schilderij van A.C. Willaerts, vraagt beleeft, met het oog op de laatste hand te leggen aan zijn werk en het daarvoor noodzakelijke algemeen overzicht, vergunning zijn doek de laatste dagen (2 dagen) in haar geheel te mogen uitspannen op een raam werk en gedurende deze tijd te mogen plaatsnemen op de bovengang van de hall van het Museum tegenover genoemd schilderij.
Vooral het afschilderen van de lucht is van deze plaats alleen doenlijk daar op een anderen plaats niets te zien is, als één groote glimmer. Vertrouwende op de billijkheid mijner beleefde vraag verblijf ik.
Hoogachtend J.B. Kamp Jr, Groenmarkt 40, Dordrecht.
- brief J.L.A. Koppes.
- [1816] (29-9-1909) klacht over bediende Wempe.
- [1817] (Onze Kunst, Antwerpen 11-10-1909) Joh. Cohen Gosschalk over schilder Hart Nibbrig.
- [1818] ( J.A. Vogel, Arnhem 13-10-1909) legaat A.M. van Rijsoort van Meurs.
- 'Badende Jongens aan slootrand' van Blommers.
- [1822] (telegram aan Van Wageningen, Groote Kerksbuurt 27).
- [1825] (J.J. Biesing, La Haye 17-11-1909, Molenstraat 65, 65a, 67) schilderij W. de Zwart, collectie Bignell.
- [1824] suppoost museum, brief Geerts, gep. serg. maj. Krommedijk 12.
- [1824] (16-11-1909) Chr. Geerts (in Indie geweest), bode Hoogeboom, brief mr. J. van Drooge.
- [1825] (Brussel 24-12-1909) Waarde secretaris, Hiermede wil ik je even melden dat ik verhuisd ben naar Avenue Albert 101, Met vriendelijke groet, E. Boonen.
- vraagt naar catalogus J.H. Weissenbruch.
- (Dordrecht 29-12-1909) wed. H. Spits Vreeburg, lidmaatschap;
- [1828] (Rotterdam Oldenzeel, Glashaven 20) tentoonstelling van werken in één der zalen te Dordrecht van A de la Rivière, H.A. van Oosterzee (aquarellen en schilderijen) en Dirk Nijland (teekeningen); (antwoord: kleine of groote zaal van Gogh na Februari).

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, september 2008, juli 2019.