Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)

Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Hendrik Gijsbert Willem van Aardenne

Geboren: 18-5-1879 te Dordrecht
Wonende: Singel 55A (Dordrecht)
Functie: industrieel; directeur van Penn en Bauduin
Onderscheiding: Officier in de Orde van Oranje-Nassau (KB 18-9-1947)
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 24 Februari 1947) Bij dezen heb ik de eer Uhoogedelgestrenge te verzoeken den Heer H.G.W. van Aardenne alhier te willen voordragen voor de toekenning van een koninklijke onderscheiding. Ter toelichting moge het volgende dienen.
De Heer Hendrik Gijsbert Willem van Aardenne, geboren 18 Mei 1879 te Dordrecht, wonende Singel 55A te Dordrecht, is sinds 1909 directeur-firmant van de firma Penn en Bauduin alhier, en sinds 13 September 1897 aan de firma verbonden.
Deze firma werd opgericht op 1 April 1843, toen de Kopergieterij Molenaar en Penn, gelegen aan de Vischstraat werd overgenomen door de Heeren Penn en Bauduin. In October 1846 werden 4 huizen met daarachter gelegen tuin aangekocht aan den 's-gravendeelschedijk, waarheen de kopergieterij werd overgebracht, terwijl tevens daar een IJzergieterij werd ingericht, welke in Januari 1847 gereed kwam. In dezen vorm bestaat het bedrijf dit jaar een eeuw, en men maakt zich op dit jubileum feestelijk te vieren. Hiervoor is te meer aanleiding, omdat in het jaar 1943, een eeuw na de oorsprongelijke oprichting, onder den druk der oorlogsomstandigheden een jubileumviering achterwege bleef. Bovendien zal op 13 September 1947 de heer H.G.W. van Aardenne den dag herdenken, dat hij gedurende 50 jaar aan de firma verbonden is. Men stelt zich voor de viering van deze beide jubilea te combineeren.
Het bedrijf der firma nam steeds in beteekenis toe, zoodat de beschikbare ruimte vrij spoedig te klein werd en tot den bouw van een grootere ijzergieterij moest worden overgegaan. Daar men ook de constructiewerkplaats wilde uitbreiden, werd 1 April 1867 de heer G. van Aardenne aan de zaak verbonden, onder wiens leiding de nieuwe gieterij werd gebouwd en in September 1867 in gebruik genomen.
Na het overlijden van de Heeren Penn en Bauduin, nam in 1876 de Heer G. van Aardenne de zaak over en hij associeerde zich toen met den heer I.S. Wille. De firmanaam bleef behouden.
Als bijzondere werkstukken, in dien tijd vervaardigd, kunnen worden genoemd verschillende vuurtorens voor Nederland en Ned.-Indië, waaronder die te Kijkduin ter hoogte van 60 meter.
Na 1876 breidde ook de constructiewerkplaats zich voortdurend uit voornamelijk, nadat de zaak op 1 Januari 1906 in eigendom was overgegaan aan den Heer G. van Aardenne. Behalve ijzeren gebouwen en overkappingen werden toen reeds tal van bruggen gebouwd, alsmede vele fabrieksgebouwen en honderden bruggen voor Ned.-Indië. Sedert het overlijden van den Heer G. van Aardenne in 1909, werd de directie gevoerd door zijn zoons, de heeren J.P. van Aardenne, en den in den aanhef van dezen brief genoemden H.G.W. van Aardenne, waaraan in 1925 de Heer G.W. van Aardenne (broer van beide vorengenoemde heeren) werd toegevoegd. De Heer J.P. van Aardenne is inmiddels overleden.
Gedurende de laatste jaren heeft de firma een zeer belangrijk aandeel gehad in den bouw van de groote bruggen in ons land. In combinatie met 2 andere constructiewerkplaatsen werdne gebouwd de bruggen bij Grave, Katerveer, keizersveer, Spijkenisse, Zaltbommel (over het winterbed) en werd de spoorbrug bij Moerdijk van nieuwe dwars- en langsdragers voorzien.
De firma werkte voorts mede aan de verkeersbruggen bij Arnhem, Nijmegen, Vlake (geheel), Moerdijk (als hoofdaannemer) en Hedel.
ook de machinefabriek, welke voor ca. 50 jaar reeds begon met den bouw van stoommachines en ketels voor stoomgemalen, verkreeg een ruimer arbeidsveld door den bouw van machineinstallaties voor baggermolens, zandzuigers, sleepbooten, zeevrachtschepen, enz. tot een vermogen van 1500 I.P.K. voor binnen- en buitenland.
Behalve verschillende sleepbooten werden hier te lande o.a. geleverd de machineinstallaties voor wagenveerbooten te Rotterdam en 2 veerponten Moerdijk-Willemsdorp.
Door de firma Penn en Bauduin werden in de laatste jaren o.a. uitgevoerd:
* de gelaschte stalen mantel voor de Maastunnel te Rotterdam (in samenwerking met Gusto, Schiedam);
* het gebouw voor de vuilverbranding te Dordrecht;
* de electtrische gelaschte spoorbrug bij Orthen;
* gebouwen voor het Lingegemaal, het Prov. Electriciteits Bedrijf in Friesland en het gemaal te Urk enz;
* hefbruggen, vele ophaalbruggen, sluisdeuren (te Gouda);
* boeien voor het Loodswezen en voor Ned.-Indië;
* 4 bruggen bij Diemen;
* de vaste brug en hefbrug bij Heerhugowaard;
* medegewerkt werd aan de basculebrug bij Dordrecht en de basculebrug te Hendrik Ido Ambacht, alsook de basculebrug bij de Binckhorsthaven te Den Haag;
Na Mei 1940 werd door gezegde firma de brug bij Keizersveer geheel hersteld, alsmede verschillende spoorbruggen voorloopig, o.a. die te Langeweg, Zevenbergen, Moerdijk.
Na de bevrijding werd o.a. de spoorbrug bij Moerdijk hersteld, alsmede de gewone verkeersbrug aldaar. Verder belangrijke herstelwerkzaamheden verricht voor de spoorbrug bij Oosterbeek en werden nieuwe bruggen geleverd bij Lochem, Oele en Kornwerderzand. Een brug, bestemd voor Breukelen werd gedurende den oorlog clandestien afgemaakt en is thans te Zutfen geplaatst.
Belangrijke opdrachten welek thans nog loopen zijn
* het definitief herstel van de verkeersbrug Moerdijk;
* 2 spanningen in de spoorbrug Moerdijk;
* het verder herstel van de spoorbrug bij Oosterbeek;
* eenige honderden tonnen en boeien voor het loodswezen in Nederland en voor het Departement van Overzeesche Gebiedsdeelen;
* reparatie van de ernstig vernielde laadbruggen van het Rotterdamsche havenbedrijf (Thomsens havenbedrijf);
* opdrachten voor de Staatsmijnen, de Hoogovens te IJmuiden en de Nederlandsche Kabelfabriek.
Ik vertrouw dat het bovenstaande een voldoende beeld geeft van de belangrijke plaats, welke de Firma Penn en Bauduin in het Nederlandsche bedrijfsleven inneemt en van haar groote aandeel in den wederopbouw. Het bij de firma in gebruik zijnde fabrieksterrein beslaat thans een oppervlakte van ruim 3 ha, terwijl er ca 500 arbeiders in dienst zijn.
Ik moge nog vermelden, dat de Heer H.G.W. van Aardenne, behalve directeur-firmant van Penn en Bauduin nog de volgende functies bekleedt:
* Gedelegeerd Commissaris van N.V. Frank Rijsdijk's Industrieele Onderneming;
* Commissaris der Scheepsbouwwerk en Machinefabriek de Klop te Sliedrecht;
* Lid van het Bestuur van den Polder Wieldrecht;
* Voorzitter der Vereniging tot Exploitatie Sportpark Reeweg 
* enz;
Het wil mij voorkomen, dat er alleszins termen aanwezig zijn den Heer H.G.W. van Aardenne in aanmerking te brengen voor Officier in de Orde van Oranje-Nassau, of Officier in de Orde van den Nederlandschen Leeuw.
Indien de onderscheiding zou kunnen worden verleend op den dag van zijn jubileum, zou dit zeker aan de viering daarvan bijzonderen luister bijzetten. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.

- (Dordrecht 8 Juli 1947) Bij dezen heb ik de eer UHoogedelgestrenge alsnog een aan U gerichte brief aan te beiden, welke ik reeds op 24 Februari j.l. ondertekende, doch nog niet verzond.
Het betreft een voorstel om de Heer H.G.W. van Aardenne alhier voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding. Mij bleek echter, dat tegen de firma Penn en Bauduin, waarvan de Heer van Aardenne directeur is, nog een onderzoek bij de P.R.A. aanhangig was, waarom ik de brief nog achterhield.
Thans wordt mij door het Hoofd van de P.R.A. bericht, dat de uitslag van het onderzoek zeer gunstig is en dat het dossier betreffende Penn en Bauduin door de Officier Fiscaal na beoordeling is geseponeerd, zodat vaststaat, dat geen bezwaren van politieke aard tegen toekenning van een onderscheiding aan de Heer van Aardenne bestaan.
Ik zal het zeer op prijs stellen indien U mijn voorstel nog in behandeling zult willen nemen. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.
- ('s-Gravenhage 12 Augustus 1947) Ik heb de eer U te verzoeken mij per omgaande te willen mededeelen of naam en kwaliteit van de heirbij vermelde persoon juist zijn omschreven.
Tevens zal ik het op prijs stellen om, voor het geval die persoon voor 1 October e.k. mocht komen te overlijden, van dat overlijden (zo nodig per telegram) bericht van U te mogen ontvangen.
Ik meen er, wellicht ten overvloede, Uw aandacht op te moeten vestigen, dat de lijst van personen, die aan de Koningin voor toekenning ener Koninklijke onderscheiding zullen worden voorgedragen, thans nog niet definitief kan worden vastgesteld; of de naam van de betrokkene daarop tenslotte zal voorkomen, is een vraag, welke thans nog niet kan worden beantwoord. De Minister van Economische Zaken.
(40. H.G.W. van Aardenne, directeur van de firma Penn en Bauduin te Dordrecht)
- (Dordrecht 13 Augustus 1947) In antwoord op bovenaangehaald schrijven heb ik de eer Uw Excellentie te berichten, dat de daarin (onder nr. 40) genoemde persoon, wat naam en kwaliteit betreft, juist is omschreven.
De heer Hendrik Gijsbert Willem van Aardenne, geboren 18 Mei 1879 te Dordrecht, wonende alhier Singel 55A, is inderdaad Directeur van de firma Penn en Bauduin, te Dordrecht. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.
- ('s-Gravenhage 8 October 1947) Ik heb de eer te Uwer kennis te brengen, dat het H.M. de Koningin behaagd heeft bij Hoogstderzelver besluit van 18 September 1947, No. 44 te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau:
    H.G.W. van Aardenne, directeur van de firma Penn en Bauduin te Dordrecht
De belanghebbende(n) werd(en) door mij reeds van zijn benoeming in kennis gesteld.
De Minister van Economische Zaken.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2286 (over 1947))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.