Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 5 februari 1946 (Oosterheert; v.d. Goot)

[Archief-Dossier 178-021] 5 Februari 1946

De Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945
(Bestuur: Mr. J.M. Croockewit, [doorgehaald: Th.W. Frumau], H. van der Houwen, Mr. W.O. de Kat Angelino, B.J. Oosterheert, J. van Randwijk, Ch.H.J. Redelé, J.M. Redelé)
Secretariaat postbus 32 bankrek. Twentsche Bank, Dordrecht

Dordrecht, 5 Februari 1946

Aan H.H. Bestuursleden

Mijne Heren,

In de laatste bestuursvergadering werd besloten met betrek-
kind tot de vaststelling van het salaris en de opneming in de pen-
sioenregeling van den heer Van der Goot, eerst het advies te vragen
van het medebestuurslid, den heer Oosterheert.

De Heer Oosterheert bevestigde, dat de heer Van der Goot, in-
dien hij in volle functie bij de Gemeente was voor bevordering in
functie in aanmerking zou zijn gekomen, hetgeen niet het geval is
nu hij bij het Kindertehuis is gedetacheerd.

Op grond hiervan en in aanmerking nemende de verdiensten van
den Heer Van der Goot voor het beheer van het Kindertehuis, adviserende
de Heer Oosterheert om:
1e. het salaris van den Heer Van der Goot, evenals voor de
andere personeelsleden met 25 % te verbogen.
2e. voor den heer Van der Goot te verzekeren een pensioen van
f 788,- per jaar, tegen een premie van circa f 968,-
onder beding, dat de Heer Van der Goot van deze premie de
helft voor zijn rekening neemt.

Indien ervan uitgegaan wordt, dat op grond van zijn leeftijd
en het aantal nog te vervullen dienstjaren, de heer Van der Goot in
elk geval een pensioen van f 184,- zou verzekeren, waarvoor de
premie circa f 227,- zou bedragen, dan wordt het bedrag, hetgeen
bij de voorgestelde regeling extra ten late van de Stichting komt
f 968,- : f 2 f 227,- = f 257 per jaar.

De Dagelijks Bestuursleden, de heren Redelé, Van Randwijk, Van
der Houwen
, kunnen zoch met het advies van den Heer Oosetrheer ver-
enigen.

Mogen wij zonder omgaand tegenbericht aannemen, dat ook de
andere bestuursleden daartegen geen bezwaar hebben?

Hoogachtend,
J. Breevaart,
wnd. secretaris

Laatst gewijzigd: januari 2022.