Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 12 oktober 1946 (Ch. Redelé; ontspanning;)

[Archief-Dossier 178-021]

De Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945
(Bestuur: Mr. J.M. Croockewit, Th.W. Frumau, H. van der Houwen, Mr. W.O. de Kat Angelino, B.J. Oosterheert, J. van Randwijk, Ch.H.J. Redelé, J.M. Redelé)
Secretariaat postbus 32 bankrek. Twentsche Bank, Dordrecht

Dordrecht, 2 October 1946

Aan den Weledelgeboren Heer Ch. Redelé,
te Dordrecht

WelEdelgeboren Heer,

Verleden jaar heeft U mij f 25 ter hand ge-
steld ten behoeve van de kinderen om hen eens een ontspanning
te geven. Dat geld heb ik besteed naar mijn beste weten.
U gelieve hierbij de kwitanties aan te treffen
opdat U kunt zien op welke wijze deze f 25,-- zijn besteed. het
saldo van f 0,15 is in de bus gestort.

Nogmaals dankend
Hoogachtend, gaarne Uw. dw.
M. v.d. Goot

* Ontvangen Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945
de Somma van zeven gulden 90/100
voor reisgeld 23 kinderen per boot vanaf Moerdijk
30 Dec 1945
Th. W. Blek...(?)

* Ontvangen van Dhr v.d. Goot
de Somma van drie gulden zestig
voor zwembad Sportfondsenbad 12 jongens
24 mei 1946
W. de Jong

* Ontvangen van Dhr. v.d. Goot
de Somma van vier gulden vijfendertig
voor uitstapje Moerdijk 12 jongens
24 mei 1946
W. de Jong

* Ontvangen van Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945
de Somma van één gulden 50
voor Sportfondsenbad
Dordt 11-7-1946
J.B. v.d. Berg

* Ontvangen van Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945
de Somma van zeven gulden 50
voor het draaien van een film op 1 September 1945
Dordrecht 1 Sept. 1946
H.W. Mensen(?)

Laatst gewijzigd: januari 2022.