Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 5 februari 1946 (v.d. Goot; villa Benvenuta; Van der Gijp Barendregt)

[Archief-Dossier 178-021] 5 Februari 1946

Den Heer M. v.d. Goot,
Reeweg 2,
Dordrecht

Geachte Heer Van der Goot,

Reeds in een vorige bestuursvergadering is ter sprake
gekomen de termijn voor welke wij de beschikking hebben over
Benvenuta, zulks in verband met het feit, in heoverre wij plannen
kunnen maken voor het al of niet geven van een meer permanent
karakter aan ons Kindertehuis.

De huurovereenkomst met de eigenaars van Benvenuta loopt
tot 14 april 1947. Het dagelijks Bestuur heeft mij gevraagd:

13. of u zich nu reeds met den heer Van der Gijp Baren-
dragt in verbinding zoudt kunnen stellen om iets
naders te weten te zien te komen over de mogelijk-
heid van verlenging der huurovereenkomst na de hier-
boven genoemde datum.

2e. Als het resultat van dit overleg is, dat wij de
hurovereenkomst zullen kunnen verlengen, voorstellen
aan het Bestuur te doen over de noodzakelijk geachte
inrichtingsuitgaven voor het tehuis, waarbij gedacht
is aan vloerbedekking, behang enz

3e. Ongeacht de uitkomst van het onder 1 genoemde over-
leg, vorostellen te doen aan het dagelijks bestuur
met betrekking tot de noodzakelijkheid van aanvulling
van eht meubilair in het Kindertehuis.

Mogen wij binnenkort hieromtrent nader van U horen?

Hoogachtend,
J. Breevaart,
wnd. secretaris

Laatst gewijzigd: januari 2022.