Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 15 april 1946 (kinderen de Kreek en het kind Cornelis Pl. Goud)

[Archief-Dossier 178-021]

GEMEENTE 's-GRAVENDEEL

AAN het Bestuur der Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945,
te Dordrecht

Onderwerp: verpleegkosten

15 April 1946

In Uw tehuis worden de kinderen de Kreek en het kind Cornelis
Pl. Goud, afkomstig uit 's Gravendeel verpleegd. De verpleegprijs
bedraagt voor deze kinderen f 3 per dag per kind, warvan de Voog-
dijraad te Dordrecht f 2 betaald en de gemeente 's-Gravendeel
f 1. Indertijd heeft de gemeente zich garant gesteld voor deze
kosten in de meening dat de verpleging in Uw tehuis van korte duur
zou zijn.

Genoemde kinderen vertoeven echter al sedert geruime tijd in
Uw tehuis, terwijl nog niet te voorzien is, wanneer deze kinderen
naar een ander tehuis verplaatst kunnen worden. Het wordt daarom de
gemeente bezwaarlijk steeds deze kosten te blijven voldoen, terwijl
wij bovendien vernomen hebben, dat de verpleegprijs voor kinderen,
afkomstig uit Dordrecht en voor nog op te nemen kinderen uit omliggen-
de plaatsen f 2,- bedraagt.

Wij dringen er daarom bij U op aan, eenerzijds gelet op de finan-
cieele toestand der gemeente en anderzijds op de billijkheid ook voor
deze gemeente een verpleegprijs van f 2 te stellen, deze met in-
gang van 1 Februari 1946 de kinderen de Kreek en Goud tot f 2,- te
verlagen, zoodat de gemeente geen garantiebetalingen meer behoeft te
doen.

Burgemeester en wethouders v.n. 's Gravendeel
De Wethouder, De Burgemeester

Laatst gewijzigd: januari 2022.