Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 14 mei 1946 (voogdijraad; kinderverzorging na den oorlog; Stichting voor Kinderverzorging;)

[Archief-Dossier 178-021]

VOOGDIJRAAD TE DORDRECHT

Dordrecht, 14 Mei 1946
Groenmarkt 11

Aan de Stichting Kindertehuis 1945
Dordrecht

Naar aanleiding van Uw verzoek om mede te deelen hoe de
kinderverzorging zich na den oorlog heeft ontwikkeld, hebben wij
de eer U mede te deelen, dat de omstandigheden, welke de inrichting
van uw tehuis noodzakelijk maakten, nog onverminderd gelden.
Tot goed begrip mogen wij die omstandigheden nog even releveeren.
a. De verminderde moraal en de slechte economische teostand veroor-
zaakte een enorme aanwas van kinderen, die aan de ouders moesten
worden onttrokken.
b. De voogdijverenigingen, die in normale omstandigheden de kinde-
ren onder voogdij nemen, waren en zijn niet in staat kinderen
op te nemen, het zij omdat de hoogste capaciteit bereikt is, hetzij
omdat de inrichting vernield was tengevolge van oorlogshandelingen.

Een en ander heeft ertoe geleid, dat de Voogdijraad, die nor-
maal slechts tidjelijk enkele kinderen onder zijn hoede heeft, nu
reeds eenige jaren meer dan 200 kinderen te verzorgen heeft. Bij
grootere Voogdijraden zijn deze aantallen natuurlijk aanzienlijk
hooger, zoodat over het geheele land gerekend eenige duizenden
kinderen onder voogdij moeten worden gebracht, en wat die opname
betreft, gaan de kinderen van onzen Voogrijraad natuurlijk niet
voor die van andere Voogdijraden.

Ook heeft het einde van den oorlog allerminst de vroegere
toestanden doen herleven, zoodat ook thans nog in zeer vele gevallen
ingegrepen moet worden en in belangrijk meer gevallen dan voor 1940
kinderen aan de ouders moeten worden onttrokken b.v. in het eerste
kwartaal 1946 nog 25 en in totaal na Mei 1945 nog 83.

De capaciteit der vereenigingen is niet groote geworden.
De Heldringgestichten in Zetten zijn b.v. bijna geheel vernield,
evenals meerdere Katholieke inrichtingen in Brabant en Limburg.
Wij moeten derhalve ervan uitgaan, dat het nog jaren zal duren
voordat de voogdijkinderen naar vereenigingen zullen zijn afge-
vloeid.

terugvoering naar de ouders zal alleen dan mogelijk zijn,
indien deze blijk gegeven hebben gereclasseerd te zijn en daarom
aan hen de kinderen kunnen worden teruggeven.

De ervaring leert, dat dit slechts in enkele gevallen verant-
woord is. Uiteraard is onze aandacht daarop regelmatig gevestig,
doch na Mei 1945 konden 33 kinderen op proef thuis geplaatst worden,
voornamelijk gevallen waar de afwezige vader in zijn gezin is terug-
gekeerd en de samenleving met de zich misdragen hebbende vrouw
heeft hervat.

Het tehuis coldoet derhalve nog steeds in een zeer dringende
behoefte en zal dit nog jaren moeten doen. Trouwers het feit, dat Uw
tehuis tegelmatig vol bezet is, is daarvan het beste bewijs.
De Stichting voor Kinderverzorging alhier accepteert evenmin
voogdijen en zal dit zooals men ons mededeelde in de toekomst

alleen doen als bijzondere omstandigheden, als gemis aan rijks-
subsidie, abnormaliteit of ziekte der kinderen voor gewone voogdij-
vereenigingen een beletsel vormen de kinderen onder voogdij te
nemen,

Geheel afgezien van het bovenstaande, hetwelk een beletsel is
om het tehuis thans op te heffen, willen wij Uw Bestuur nogmaals in
overweging geven het tehuis, ook na beeindiging van den noodtoe-
stand, in stand te houden als doorgangs- en observatiehuis.

De Schuilhoek alhier is alleen bestemd voor meisje, zoodat
voor jongens steeds buiten de stad naar tijdelijke plaatsing moet
worden gezocht. Een observatiehuis ontbreekt hier geheel, terwijl
dergelijke instellingen te Rotterdam steeds propvol zijn.
De Voogrijraad hoopt nog langen tijd van Uw inrichting ten
gunste van de verwaarloodse jeugd gebruikt te maken.

De Voogdijraad te Dordrecht
(get) J.A. Overwater, Voorzitter
(get) W.O. de Kat Angelino, Secretaris

Laatst gewijzigd: januari 2022.