Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 20 februari 1946 (v.d. Goot; villa Benvenuto; van der Gijp Barendregt)

[Archief-Dossier 178-021] Afschrift.
DE STICHTING KINDERTEHUID DORDRECHT 1945

Dordrecht, 20 Februari 1946

Aan
het Bestuur van de Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945
te Dordrecht

Mijne Heren,

Gaarne voldoe ik aan Uw opdracht, vervat in Uw verzoek van
5 dezer, waarbij mijn advies wordt gevraagd betreffende de verdere
beschikking van de villa Benvenuto.
In verband daarmede heb ik onmiddellijk gewend tot den
Heer van der Gijp Barendregt, terwijl ik bovendien contract heb
gezocht met den Heer van Buuren ter verkrijging van gegevens,
teneinde te kunnen vaststellen, wanneer kan worden verwacht, dat
dit terrein de bestemming zal verkrijgen, waartoe het t.z.t. zal
worden aangewend. Zoals U bekend zal zijn, ligt het n.l. in de
bedoeling om dit terrein te doen bebouwen met villa-woningen.

Bij dit onderhoud gad de Heer van Buuren te kennen dat de
Dordrecht voorshands een tekort heeft aan 2500 woningen.
In de eerste plaats zal worden overgegaan tot de bouw van arbeiders-
woningen, daarna middenstandswoningen en in de laatste plaats
tot de bouw van villa-woningen. Naar de mening van den Heer van
Buuren zal 1950 reeds geruime tijd zijn gepasseerd, voordat kan
worden aangevangen met de bouw van bovenbedoelde villa-woningen,
hetgeen inhoudt, dat BENVENUTO voorlopig nog ter beschikking
kan blijven.

In het onderhoud dat ik met den Heer van der Gijp Barendregt
mocht hebben, heb ik hem de situatie uiteengezet, hem erop wijzende
dat voor de Stichting eerder de mogelijkheid aanwezig zou zijn om
een nieuwe inrichting te bouwen, dat dat zijnerzijds de mogelijk-
heid zou ontstaan om het terrein te verkopen als bouwgrond voor
bedoelde woningen.

Anderzijds heb ik eropg ewezen, dat de Stichting in ebginsel
er niet afwijzend tegenover staat om de villa opnieuw te huren,
omdat kan worden verwacht dat de prijzen van de bouwmaterialen nog
zullen zakken, zodat het financieel voordelger is om de bouw nog
enige jaren aan te houden. Ik heb hem voorts gewezen op de
financiele voordelen, die voor zjn principalen voorts vloeien uit
de verhuur van het pand aan de Stichting, daarbij in het midden
brengende, dat beide belanghebbenden bij een nieuwe huurovereen-
komst zouden zijn gebaat.

Uiteindelijk heeft hij mij teogezegd dat de Stichting erop
kan rekenen ook na 9 April 1947 het pand in gebruik te kunnen hebben.
De huurprijs zal naar billijkheid worden bepaald, omdat de Heer
van der Gijp Barendregt rekening wil houden met het feit dat de
Stichting als huurster ooptreedt.
Op grond van het bovenstaande meen ik te mogen aanemen, dat
het vebrlijf nog minstens met 3-5 jaar kan blijven bestendigd.
Ik moge U derhalve voorstellen het pand opnieuw te huren.

Met de meeste hoogachting,
w.g. M. v.d. Goot

Laatst gewijzigd: januari 2022.