Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 20 mei 1946 (Gem. Dienst voor Sociale Zaken)

[Archief-Dossier 178-021] 20 Mei 1946

Gem. Dienst voor Sociale Zaken,
Beverwijcksplein,
Alhier.

Mijne Heeren,

Betreft: Rekeningen kleding

In antwoord op Uw schrijven dd 29 April j.l.
delen wij U mede, dat wij - zoals U intussen wel zult
hebben bemerkt - de Twentsche Bank opdracht hebben ge-
gegeven de twee laatstgenoemde posten ad f 1.347,60 en
f 66,20 op uw rekening over te boeken.

Wat betreft het bedrag van f 1063,05, hiernaar
hebben wij nader geinformeerd bij den directeur van ons
tehuis, den heer Van der Goot.
Zodra wij antwoord van hem hebben ontvangen zullen wij
U nader berichten.

Hoogachtend,
[..]

Laatst gewijzigd: januari 2022.